R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie."

Transkrypt

1 R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach. 3. Ustawa z dnia r. Prawo Energetyczne (Dz.U. NR 54 poz. 348 wraz z póź. zmianami). ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Kosztem ciepła są wyłącznie koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz: a) dostawcy ciepła powiększone o podatek VAT - dla mieszkań ogrzewanych z MPEC b) dostawcy gazu powiększone o podatek VAT - dla mieszkań ogrzewanych z kotłowni gazowych. 2. Koszty zakupu ciepła na cele ogrzania lokali i podgrzania wody, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia rozlicza indywidualnie z użytkownikami lokali. 3. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach stanowiących własność lub będących w zarządzie Spółdzielni, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 2 Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę korzystającą z lokalu, osobę fizyczną albo prawną posiadającą tytuł prawny do lokalu, albo osobę korzystającą z lokalu bez tytułu prawnego 3 1. Za powierzchnię ogrzewaną lokalu przyjmuje się do rozliczeń powierzchnię użytkową przyjętą w zatwierdzonych i prawomocnych Uchwałach Zarządu określających przedmiot odrębnej własności lokali w danych nieruchomościach. 2. Do powierzchni ogrzewanej nie wlicza się powierzchni użytkowej uzyskanej w wyniku zaadaptowania poddaszy nieużytkowych na cele mieszkalne, w których zastosowano zgodnie z dokumentacją techniczną inne źródło ciepła (np. energię elektryczną). 4

2 1. W zakresie centralnego ogrzewania za lokal opomiarowany uważa się lokal, w którym wszystkie zamontowane grzejniki są wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania, tj. przygrzejnikowe zawory termostatyczne, podzielniki kosztów a także lokale wyposażone w mieszkaniowe liczniki ciepła. Lokale niewyposażone w opisanej wyżej urządzenia, uważa się za lokale nie opomiarowane. 2. W przypadku, gdy ze względu na konstrukcję budynku (mieszkania) nie jest możliwe zamontowanie zaworu termoregulacyjnego na grzejniku (bez potrzeby dodatkowych robót budowlanych) dopuszczalne jest, aby na danym grzejniku nie został zamontowany podzielnik kosztów ciepła. W takim wypadku ilość ciepła w mieszkaniu oblicza się: - w odniesieniu do pomieszczenia bez podzielnika kosztów ciepła według wzoru określonego w załączniku nr 3 do regulaminu; - w odniesieniu do pozostałych pomieszczeń na podstawie wskazań podzielników ciepła 3. Do rozliczeń kosztów ciepła zużytego na podgrzanie wody w zakresie ilości nośnika (wody) mają zastosowanie postanowienia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM Kormoran w Olsztynie 5 1. Okresem rozliczeniowym poniesionych kosztów energii cieplnej na cele ogrzewania lokali jest okres 12 miesięcy ustalony wg harmonogramu odczytów podzielników kosztów zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni. (zał. nr 1) 2. Rozliczenie poniesionych kosztów podgrzania wody wykonuje się na koniec każdego kwartału. 3. Odczyty podzielników kosztów dokonywane są raz w roku na koniec okresu rozliczeniowego. 4. Czynności odczytowych dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię. 5. Odczyt podzielników kosztów odbywa się zdalnie, drogą radiową. 6. W przypadku stwierdzenia ingerencji użytkownika lokalu w podzielnik kosztów, uszkodzenia podzielnika lub zakłóceń sygnału radiowego odczytu podzielników kosztów dokonuje się w lokalu. 7. W przypadkach określonych w ust. 6 termin odczytu podzielników w lokalu uzgadnia się indywidualnie. Odczyt podzielników w lokalu dokonywany jest w obecności lokatora lub osoby upoważnionej przez niego na piśmie. W przypadku braku tych osób w uzgodnionym terminie odczytu uznaję się, że osoba pełnoletnia przebywająca w lokalu jest upoważniona do podpisania protokołu odczytu. 8. Użytkownicy lokalu obowiązani są umożliwiać swobodny i bezpieczny dostęp do przyrządów rozliczeniowych zamontowanych w lokalu (usunięcie obudowy, mebli, zabezpieczenie zwierząt domowych itp.) w celu dokonywania odczytów lub kontroli Jednostkami rozliczeniowymi w rozliczeniach kosztów ciepła zużytego na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody są: a) budynek lub budynki zwane w dalszej części regulaminu nieruchomością, objęte wspólnym urządzeniem pomiarowym; b) lokale opomiarowane i nieopomiarowane w danej nieruchomości. 2. Koszty ciepła podlegające rozliczeniu obejmują: - koszty zakupu energii cieplnej (MPEC); - koszty zakupu gazu (Zakład Gazowniczy) - koszty pomiaru, odczytu i rozliczenia pobranego ciepła - koszty energii elektrycznej i obsługi technicznej - podatek VAT - uznane przez Zarząd Spółdzielni reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów ciepła za poprzedni okres rozliczeniowy.

3 7 Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali ustala się w oparciu o dokonane analizy kosztów ciepła za poprzedni okres rozliczeniowy odpowiednio dla: A) lokali opomiarowanych 1. Wysokość zaliczkowych opłat dla lokali opomiarowanych ustalana jest na dany okres rozliczeniowy (12 miesięcy) indywidualnie dla każdego lokalu w wysokości uwzględniającej koszty poniesione w minionym okresie rozliczeniowym. 2. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen ciepła oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 3. Zarząd Spółdzielni może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym obowiązywać będzie nowa zaliczka. 4. W przypadku zamontowania indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia ciepła w nowo realizowanych budynkach, wysokość pierwszej zaliczkowej opłaty za centralne ogrzewanie dla poszczególnych lokali ustala się w wysokości średnich kosztów przypadających na 1m2 p.u. w budynkach już istniejących o podobnych parametrach powiększoną o 20% z tytułu dodatkowego zużycia ciepła na osuszenie budynku. B) lokali nieopomiarowanych 1. Wysokość zaliczkowych opłat dla lokali nieopomiarowanych ustalana jest na dany okres rozliczeniowy (12 miesięcy) indywidualnie dla każdego budynku w wysokości uwzględniającej koszty poniesione w minionym okresie rozliczeniowym, jako 2,0 krotność średnich kosztów przypadających na 1 m2 p.u. lokali opomiarowanych w tym budynku. 2. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen ciepła oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 3. Zarząd może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym obowiązywać będzie nowa zaliczka. Ustalone opłaty miesięczne dla lokali opomiarowanych stanowią zaliczkę do rozliczenia po okresie rozliczeniowym, natomiast dla lokali nieopomiarowanych stanowią bezpośrednio koszty ciepła zużytego na ogrzanie lokalu i nie podlegają rozliczeniu. 8 Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za podgrzanie wody w lokalach na poszczególnych węzłach ustala się na podstawie analizy poniesionych kosztów za poprzedni rok. A. Dla lokali opomiarowanych 1. Wysokość zaliczkowych opłat dla lokali opomiarowanych ustalana jest na dany rok indywidualnie, odrębnie dla każdej wymiennikowni, z której zasilane sa lokale, jako iloczyn kosztów poniesionych w poprzednim okresie rozliczeniowym i przyjętej normy zużycia wody i odprowadzenia ścieków (zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM Kormoran 6 pkt. 10) 2. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za podgrzanie wody może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen ciepła oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 3. Zarząd może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym, obowiązywać będzie nowa zaliczka.

4 4. W nowo realizowanych budynkach z opomiarowaniem wody ciepłej wysokość pierwszej zaliczkowej opłaty za podgrzanie wody ustala się w wysokości jak dla budynków już istniejących o podobnych parametrach. B. Dla lokali nieopomiarowanych 1. Dla lokali mieszkalnych nieposiadających wodomierzy ustala się wysokość zaliczkowych opłat za podgrzanie wody, jako iloczyn przyjętej normy zużycia wody do podgrzania (zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM Kormoran 6 pkt. 5) i kosztu jednostkowego za 1m3 podgrzanej wody ustalanego na dany rok indywidualnie odrębnie dla każdej wymiennikowni na podstawie kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 2. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za podgrzanie wody może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen ciepła oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 3. Zarząd może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym, obowiązywać będzie nowa zaliczka. Ustalone przedpłaty miesięczne dla lokali opomiarowanych stanowią zaliczkę do rozliczenia po okresie rozliczeniowym, natomiast dla lokali nieopomiarowanych stanowią bezpośrednio koszty ciepła zużytego na podgrzanie i nie podlegają rozliczeniu. Rozliczenia kosztów ciepła zużytego na centralne ogrzewanie dokonuje: a) w nieruchomościach zasilanych z sieci MPEC-u - specjalistyczna firma rozliczeniowa b) w nieruchomościach zasilanych z kotłowni lokalnych (gazowych) Spółdzielnia. 9 Rozdział II Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody z kotłowni MPEC -u 10 Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania. 1. Ilość zużytego ciepła na centralne ogrzewanie przyjmuje się: a) w węzłach indywidualnych - w/g wskazania licznika ciepła zamontowanego na niskich parametrach c.o. b) w węzłach grupowych, zasilających więcej niż jedną nieruchomość - w/g wskazania liczników ciepła zamontowanych na rozdzielaczach indywidualnie w każdej nieruchomości. Występujące różnice pomiędzy wskazaniami licznika c.o. w węźle grupowym a sumą wskazań liczników w poszczególnych nieruchomościach rozlicza się proporcjonalnie do wielkości zużycia ciepła w tych nieruchomościach. 2. Koszty ciepła zużytego na ogrzewanie danej nieruchomości budynkowej rozdzielane są na użytkowników lokali w następującej proporcji: a) 40% koszty stałe (wspólne) ciepła zużytego na ogrzanie pomieszczeń wspólnego

5 użytkowania (pralnie, suszarnie, klatki schodowe oraz rozprowadzenia instalacji tj. poziomy i piony c.o. ) - dzielone są proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali w danej nieruchomości. b) 60 % koszty zmienne (indywidualne) ciepła zużytego na ogrzanie nieruchomości, które dzielone są proporcjonalnie do wskazań indywidualnych podzielników kosztów pomniejszonych wartością współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 3; 3. Przy rozliczeniach stosuje się współczynniki: - redukcyjne (LAF) - uwzględniające usytuowanie lokalu w budynku (określa załącznik nr 2) - korekcyjne (UF) - w celu uwzględnienia wpływu mocy grzejnika na wysokość opłat za ogrzewanie. Współczynnik ten ustala się na każdy grzejnik, w zależności od jego wielkości, kształtu, powierzchni i rodzaju podzielnika. 4. Koszty serwisu rozliczeniowego, ponoszone na rzecz specjalistycznej firmy rozliczeniowej doliczane są indywidualnie każdemu użytkownikowi według ilości podzielników kosztów i wodomierzy zainstalowanych w lokalu 5. Koszty ciepła przypadające na poszczególnych użytkowników indywidualnych ustalane są w następujący sposób: a) w lokalach nieopomiarowanych - wniesione opłaty stanowią koszt ogrzania mieszkania; b) w lokalach opomiarowanych a nieodczytanych z przyczyn zależnych od lokatora koszt ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej lokalu stanowi 2,0 krotność średnich kosztów przypadających na 1 m2 p.u. lokali opomiarowanych w danym budynku w poprzednim okresie rozliczeniowym. Nie udostępnienie lokalu do odczytu przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe spowoduje, że koszt ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej lokalu nieodczytanego stanowić będzie 2,5 krotność średnich kosztów przypadających na 1 m2 p.u. lokali opomiarowanych w danym budynku w poprzednim okresie rozliczeniowym. c) w lokalach opomiarowanych, w których odczytano podzielniki kosztów - koszt do rozliczenia stanowi różnica pomiędzy całkowitymi kosztami a kosztami ustalonymi dla lokali wymienionych w pkt a i b; d) lokale, w których zamontowano podzielniki kosztów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego do czasu ich montażu, traktuje się, jako lokale nieopomiarowane. Z chwilą opomiarowania naliczane są opłaty jak dla mieszkań opomiarowanych i stanowią zaliczkę do rozliczenia na koniec okresu rozliczeniowego. 6. Lokal opomiarowany rozliczany jest jak nieopomiarowany w przypadku, gdy: a) w przypadku odczytu podzielników kosztów w lokalu ( 5 ust. 6) lokator (osoba upoważniona) odmówił lub uniemożliwił dokonania odczytu wszystkich podzielników kosztów w lokalu w uzgodnionym terminie; b) użytkownik lokalu złożył pisemną rezygnację z indywidualnego systemu rozliczania; c) użytkownik lokalu uszkodził plombę podzielnika lub podzielnik oraz samowolnie tj. bez porozumienia i zgody Spółdzielni dokonał zmian w instalacji centralnego ogrzewania ( np. zmieniając wielkość grzejnika). 7. W przypadku pisemnej rezygnacji użytkownika lokalu z indywidualnego systemu rozliczania kosztów ogrzewania lub nie udostępnienia lokalu do odczytu podzielników, od następnego miesiąca po złożeniu rezygnacji lub po stwierdzeniu braku odczytu Spółdzielnia pobiera zaliczkowe opłaty za ogrzewanie lokalu w wysokości jak dla mieszkań nieopomiarowanych 8. W lokalu, w którym wystąpiła niesprawność działania podzielnika w trakcie okresu rozliczeniowego zużycie ciepła do centralnego ogrzewania zostanie wyliczone według średniego zużycia z 3 poprzednich okresów rozliczeniowych w tym pomieszczeniu.

6 9. W przypadku dokonywania przez użytkownika w uzgodnieniu ze Spółdzielnią zmian w instalacji c.o., Spółdzielnia powiadamia o tym fakcie specjalistyczną firmę rozliczeniową. Przeniesienie podzielników kosztów i opis grzejników zostanie dokonany w najbliższym, technicznie możliwym, terminie. Za ten okres rozliczeniowy lokator zostanie obciążony ze średniego zużycia lokalu. Związane z tym koszty obciążają użytkownika lokalu. 10. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego lub na granicy dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych wszelkie skutki rozliczania (nadpłatę lub niedopłatę) przejmuje użytkownik lokalu, któremu na dzień rozliczenia przysługuje tytuł prawny do lokalu albo osoba korzystająca z lokalu bez tytułu prawnego. Za dzień rozliczenia przyjmuje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. (zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Kormoran w Olsztynie 51 ust. 3.) 11 Rozliczenie kosztów podgrzania wody. 1. Ostatecznego rozliczenia kosztów podgrzania wody dokonuje Spółdzielnia w okresach kwartalnych po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego wraz z kwartalnym rozliczeniem poniesionych kosztów zużycia wody i odprowadzeniem ścieków w terminie 30 dni po zakończonym odczycie wodomierzy w całych zasobach. 2. Na koszt podgrzania wody składają się: koszty stałe podgrzania wody, które wylicza się dzieląc łączne koszty za zamówioną moc cieplną i stałe usługi przesyłowe (wyrażone w MW) proporcjonalnie do zamówionej mocy cieplnej na c.o. i c.w. wynikającej z umowy z dostawcą ciepła. koszty zmienne zużytego ciepła (wyrażone w GJ) na podgrzanie wody, które ustala się, jako różnicę wskazań między licznikiem głównym zamontowanym w węźle, który określa całkowitą ilość ciepła dostarczonego do danego węzła, a licznikiem c.o. zamontowanym na niskich parametrach centralnego ogrzewania. Różnica stanowi ilość ciepła zużytego na podgrzanie wody Rzeczywisty koszt podgrzania 1m3 wody ustala się na podstawie faktycznych kwartalnych kosztów poniesionych na podgrzanie wody wynikających z faktur (z podatkiem VAT) i ilości zużytej w danym kwartale wody do podgrzania ustalonej na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych. 3. Koszty jednostkowe ciepła zużytego na podgrzanie m3 wody są takie same dla wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych zasilanych z węzła umieszczonego w tej nieruchomości jak również dla wszystkich lokali w przypadku zasilania z węzła grupowego. 4. Koszty ciepła zużytego na podgrzanie wody rozliczane są: a) w lokalach opomiarowanych zgodnie ze wskazaniami wodomierzy cw; b) w lokalach nieopomiarowanych - wniesione opłaty stanowią koszt podgrzania wody; c) w lokalach opomiarowanych a nieodczytanych w okresie rozliczeniowym przyjmuje się średnie zużycie (1,5 m3/os miesięcznie), ewentualna różnica zostaje uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym będzie dokonany odczyt; 5. Odczytów wskazań indywidualnych mieszkaniowych wodomierzy cw i zw. dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię.

7 6. Rzeczywistego kwartalnego rozliczania kosztów podgrzania wody dokonuje Sekcja Rozliczeń i Analiz Gospodarki Nieruchomościami Spółdzielni. ROZDZIAŁ III Rozliczenie kosztów ciepła zużytego na ogrzewanie i podgrzanie wody z lokalnej kotłowni opalanej gazem Koszty ciepła zużyte na ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej obejmują: a) koszty zakupu dostarczonego gazu b) koszty energii elektrycznej; c) koszty obsługi kotłowni; d) podatek VAT 2. Koszty ciepła zużytego na ogrzewanie i podgrzanie wody przypadające na poszczególnych użytkowników indywidualnych dzieli się: a) 20 % koszty stałe (wspólne) dzielone są proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali w danej nieruchomości. b) 80 % koszty zmienne (indywidualne) dzielone proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła znajdujących się w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła 3. W przypadku awarii licznika ciepła, koszty zużytego ciepła przypadające za ten okres dla danego lokalu ustalane będą w oparciu o koszty zużytego w tym okresie gazu w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej ogrzewanych lokali. 4. Wysokość zaliczkowych opłat dla lokali opomiarowanych ustalana jest na dany okres rozliczeniowy (12 miesięcy) indywidualnie dla każdego lokalu w wysokości uwzględniającej koszty poniesione w minionym okresie rozliczeniowym. 5. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za ciepło może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen gazu oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 6. Zarząd Spółdzielni może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym obowiązywać będzie nowa zaliczka. 7. W przypadku zamontowania indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia ciepła w nowo realizowanych budynkach, wysokość pierwszej zaliczkowej opłaty za centralne ogrzewanie dla poszczególnych lokali ustala się w wysokości średnich kosztów przypadających na 1m2 p.u. w budynkach już istniejących o podobnych parametrach powiększoną o 20% z tytułu dodatkowego zużycia ciepła na osuszenie budynku. Ustalone opłaty miesięczne stanowią zaliczkę do rozliczenia po rocznym okresie rozliczeniowym, którego terminy ustalone są w harmonogramie odczytów zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni. ROZDZIAŁ IV

8 Postanowienia końcowe 13 Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego rachunku użytkownik lokalu otrzymuje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia okresu rozliczeniowego Użytkownikowi lokalu przysługuje prawo złożenia do Spółdzielni reklamacji, w formie pisemnej, dotyczącej danych liczbowych zawartych w indywidualnym rozliczeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 2. Decyzję o uznaniu reklamacji podejmuje Zarząd Spółdzielni. 3. Złożenie reklamacji nie upoważnia użytkownika lokalu do wstrzymania się z uregulowaniem niedopłaty. 15 Jeżeli w wyniku dokonanego rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego na ogrzewanie lub podgrzanie wody powstanie różnica między poniesionymi przez Spółdzielnię kosztami i przedpłatami naliczonymi użytkownikom lokali, w przypadku: a) nadwyżki kosztów nad naliczonymi przedpłatami (dopłata)- użytkownik lokalu jest zobowiązany wpłacić wynikającą z rozliczenia różnicę w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia; b) nadwyżki naliczonych zaliczek nad kosztami (nadpłata) - zalicza się na poczet bieżących opłat. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu nadpłata może być zwrócona na wskazany rachunek bankowy pod warunkiem, że użytkownik nie jest wobec Spółdzielni zadłużony z tytułu opłat eksploatacyjnych lub z innych tytułów Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane na ogrzewanie lub podgrzewanie wody, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych: a) temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej określonej w obowiązujących Polskich Normach przy max. nastawach urządzeń grzewczych; b) temperatura podgrzanej wody w punkcie czerpalnym jest niższa niż 45 C. 2. Określa się następujące wielkości upustów, uwzględnionych w ostatecznym rozliczeniu, o których mowa w ust. 1: a) w przypadku określonym w ust. 1, lit. a) za każdą rozpoczętą dobę niedogrzewania w wysokości stanowiącej równowartość: - jednej trzydziestej opłaty rzeczywistej miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2 C w stosunku do temperatury obliczeniowej; - jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2 C w stosunku do temperatury obliczeniowej; b) w przypadku określonym w ust. 1, lit. b) za każdą rozpoczętą dobę, w której nastąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody w wysokości stanowiącej równowartość: - jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody, jeżeli temperatura wody nie była niższa niż 40 C i nie wyższa od 45 C;

9 - jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody, jeżeli temperatura wody była niższa od 40 C. 3. Podstawę do uznania przez Zarząd Spółdzielni upustów w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie i podgrzewanie wody stanowi protokół sporządzony przez upoważnionego pracownika Spółdzielni przy udziale użytkownika lokalu, potwierdzający fakt wadliwego działania instalacji odbiorczych z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu. 17 Rozliczenie kosztów ogrzewania w danym budynku może być zastąpione innym systemem rozliczeń, jeśli zażąda tego w formie pisemnej więcej niż 2/3 użytkowników lokali w danym budynku. Zmiana systemu rozliczania kosztów ogrzewania może być dokonywana tylko przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego kosztów ogrzewania (załącznik nr 1). Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do lokali użytkowych Zasady niniejszego regulaminu stosuje się od najbliższego nowego okresu rozliczeniowego w/g przyjętego i zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni harmonogramu rozliczeń energii cieplnej, zgodnie z załącznikiem nr We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia zawarte w Statucie Spółdzielni i innych regulaminach Regulamin niniejszy został uchwalony w dniu r. Uchwałą Nr 32/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni, z mocą obowiązującą od r. 1. Z dniem wejścia w życie postanowień niniejszego regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. Uchwałą nr 38/ Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany do regulaminu, o którym mowa w ust. 1, w dniu Uchwałą Nr 20/2013r. Niniejszy tekst jednolity regulaminu obejmuje zmiany dokonane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą Nr 24/2014 z dnia r.

10 Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej (Henryk Kostecki) {Andrzej Stryjewski)

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne:

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne: CZARNKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Os. Parkowe 13 D, 64 700 CZARNKÓW tel./fax (067) 255 32 47, tel. (067) 255 24 99 NIP 763-000-34-75 BGŻ O/Czarnków nr 30 2030 0045 1110 0000 0078 6720 15 cze 15-22:54:05

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM ŁAZISKA GÓRNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SM RAZEM Łaziska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI I REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI, ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA C.O. I PODGRZANIE WODY (tekst

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów

R E G U L A M I N. Zakres regulaminu. Ogólne zasady rozliczania mediów R E G U L A M I N Przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 31-2014 z dnia 29.05.2014 naliczania i rozliczania kosztów energii cieplnej wytworzonej na potrzeby centralnego ogrzewania (CO) oraz podgrzania ciepłej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne

REGULAMIN. Rozdział 1. Zasady ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/211/2008 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2008r. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz eksploatacji wodomierzy w Siedleckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP

REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP REGULAMIN GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI WSTĘP 1. Niniejszy regulamin określa zasady ogólne i szczegółowe w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, prawa i obowiązki zarówno administracji Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Łaziska Górne, 2010r.

Łaziska Górne, 2010r. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA RAZEM W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY: - ENERGII ELEKTRYCZNEJ - GAZU - WYWOZU SMIECI - UTRZYMANIA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - INSTALACJI AZART I TV SAT

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ-TEREN S.A. VIII TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2007 Łódź, 2007 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...2 2. DEFINICJE...4 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka.

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A.

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 2013 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 2. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Elbląg, dnia 10.05.2005 r.

Elbląg, dnia 10.05.2005 r. Elbląg, dnia 10.05.2005 r. R E G U L A M I N porządku domowego w zasobach mieszkaniowych zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zakrzewo w Elblągu, prac remontowych oraz rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo