R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie."

Transkrypt

1 R E G U L A M I N rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem, w tym rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach. 3. Ustawa z dnia r. Prawo Energetyczne (Dz.U. NR 54 poz. 348 wraz z póź. zmianami). ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Kosztem ciepła są wyłącznie koszty ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz: a) dostawcy ciepła powiększone o podatek VAT - dla mieszkań ogrzewanych z MPEC b) dostawcy gazu powiększone o podatek VAT - dla mieszkań ogrzewanych z kotłowni gazowych. 2. Koszty zakupu ciepła na cele ogrzania lokali i podgrzania wody, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia rozlicza indywidualnie z użytkownikami lokali. 3. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali w budynkach stanowiących własność lub będących w zarządzie Spółdzielni, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody. 2 Przez użytkownika lokalu rozumie się osobę korzystającą z lokalu, osobę fizyczną albo prawną posiadającą tytuł prawny do lokalu, albo osobę korzystającą z lokalu bez tytułu prawnego 3 1. Za powierzchnię ogrzewaną lokalu przyjmuje się do rozliczeń powierzchnię użytkową przyjętą w zatwierdzonych i prawomocnych Uchwałach Zarządu określających przedmiot odrębnej własności lokali w danych nieruchomościach. 2. Do powierzchni ogrzewanej nie wlicza się powierzchni użytkowej uzyskanej w wyniku zaadaptowania poddaszy nieużytkowych na cele mieszkalne, w których zastosowano zgodnie z dokumentacją techniczną inne źródło ciepła (np. energię elektryczną). 4

2 1. W zakresie centralnego ogrzewania za lokal opomiarowany uważa się lokal, w którym wszystkie zamontowane grzejniki są wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania, tj. przygrzejnikowe zawory termostatyczne, podzielniki kosztów a także lokale wyposażone w mieszkaniowe liczniki ciepła. Lokale niewyposażone w opisanej wyżej urządzenia, uważa się za lokale nie opomiarowane. 2. W przypadku, gdy ze względu na konstrukcję budynku (mieszkania) nie jest możliwe zamontowanie zaworu termoregulacyjnego na grzejniku (bez potrzeby dodatkowych robót budowlanych) dopuszczalne jest, aby na danym grzejniku nie został zamontowany podzielnik kosztów ciepła. W takim wypadku ilość ciepła w mieszkaniu oblicza się: - w odniesieniu do pomieszczenia bez podzielnika kosztów ciepła według wzoru określonego w załączniku nr 3 do regulaminu; - w odniesieniu do pozostałych pomieszczeń na podstawie wskazań podzielników ciepła 3. Do rozliczeń kosztów ciepła zużytego na podgrzanie wody w zakresie ilości nośnika (wody) mają zastosowanie postanowienia Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM Kormoran w Olsztynie 5 1. Okresem rozliczeniowym poniesionych kosztów energii cieplnej na cele ogrzewania lokali jest okres 12 miesięcy ustalony wg harmonogramu odczytów podzielników kosztów zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni. (zał. nr 1) 2. Rozliczenie poniesionych kosztów podgrzania wody wykonuje się na koniec każdego kwartału. 3. Odczyty podzielników kosztów dokonywane są raz w roku na koniec okresu rozliczeniowego. 4. Czynności odczytowych dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię. 5. Odczyt podzielników kosztów odbywa się zdalnie, drogą radiową. 6. W przypadku stwierdzenia ingerencji użytkownika lokalu w podzielnik kosztów, uszkodzenia podzielnika lub zakłóceń sygnału radiowego odczytu podzielników kosztów dokonuje się w lokalu. 7. W przypadkach określonych w ust. 6 termin odczytu podzielników w lokalu uzgadnia się indywidualnie. Odczyt podzielników w lokalu dokonywany jest w obecności lokatora lub osoby upoważnionej przez niego na piśmie. W przypadku braku tych osób w uzgodnionym terminie odczytu uznaję się, że osoba pełnoletnia przebywająca w lokalu jest upoważniona do podpisania protokołu odczytu. 8. Użytkownicy lokalu obowiązani są umożliwiać swobodny i bezpieczny dostęp do przyrządów rozliczeniowych zamontowanych w lokalu (usunięcie obudowy, mebli, zabezpieczenie zwierząt domowych itp.) w celu dokonywania odczytów lub kontroli Jednostkami rozliczeniowymi w rozliczeniach kosztów ciepła zużytego na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody są: a) budynek lub budynki zwane w dalszej części regulaminu nieruchomością, objęte wspólnym urządzeniem pomiarowym; b) lokale opomiarowane i nieopomiarowane w danej nieruchomości. 2. Koszty ciepła podlegające rozliczeniu obejmują: - koszty zakupu energii cieplnej (MPEC); - koszty zakupu gazu (Zakład Gazowniczy) - koszty pomiaru, odczytu i rozliczenia pobranego ciepła - koszty energii elektrycznej i obsługi technicznej - podatek VAT - uznane przez Zarząd Spółdzielni reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów ciepła za poprzedni okres rozliczeniowy.

3 7 Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za ogrzewanie lokali ustala się w oparciu o dokonane analizy kosztów ciepła za poprzedni okres rozliczeniowy odpowiednio dla: A) lokali opomiarowanych 1. Wysokość zaliczkowych opłat dla lokali opomiarowanych ustalana jest na dany okres rozliczeniowy (12 miesięcy) indywidualnie dla każdego lokalu w wysokości uwzględniającej koszty poniesione w minionym okresie rozliczeniowym. 2. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen ciepła oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 3. Zarząd Spółdzielni może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym obowiązywać będzie nowa zaliczka. 4. W przypadku zamontowania indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia ciepła w nowo realizowanych budynkach, wysokość pierwszej zaliczkowej opłaty za centralne ogrzewanie dla poszczególnych lokali ustala się w wysokości średnich kosztów przypadających na 1m2 p.u. w budynkach już istniejących o podobnych parametrach powiększoną o 20% z tytułu dodatkowego zużycia ciepła na osuszenie budynku. B) lokali nieopomiarowanych 1. Wysokość zaliczkowych opłat dla lokali nieopomiarowanych ustalana jest na dany okres rozliczeniowy (12 miesięcy) indywidualnie dla każdego budynku w wysokości uwzględniającej koszty poniesione w minionym okresie rozliczeniowym, jako 2,0 krotność średnich kosztów przypadających na 1 m2 p.u. lokali opomiarowanych w tym budynku. 2. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen ciepła oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 3. Zarząd może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym obowiązywać będzie nowa zaliczka. Ustalone opłaty miesięczne dla lokali opomiarowanych stanowią zaliczkę do rozliczenia po okresie rozliczeniowym, natomiast dla lokali nieopomiarowanych stanowią bezpośrednio koszty ciepła zużytego na ogrzanie lokalu i nie podlegają rozliczeniu. 8 Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za podgrzanie wody w lokalach na poszczególnych węzłach ustala się na podstawie analizy poniesionych kosztów za poprzedni rok. A. Dla lokali opomiarowanych 1. Wysokość zaliczkowych opłat dla lokali opomiarowanych ustalana jest na dany rok indywidualnie, odrębnie dla każdej wymiennikowni, z której zasilane sa lokale, jako iloczyn kosztów poniesionych w poprzednim okresie rozliczeniowym i przyjętej normy zużycia wody i odprowadzenia ścieków (zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM Kormoran 6 pkt. 10) 2. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za podgrzanie wody może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen ciepła oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 3. Zarząd może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym, obowiązywać będzie nowa zaliczka.

4 4. W nowo realizowanych budynkach z opomiarowaniem wody ciepłej wysokość pierwszej zaliczkowej opłaty za podgrzanie wody ustala się w wysokości jak dla budynków już istniejących o podobnych parametrach. B. Dla lokali nieopomiarowanych 1. Dla lokali mieszkalnych nieposiadających wodomierzy ustala się wysokość zaliczkowych opłat za podgrzanie wody, jako iloczyn przyjętej normy zużycia wody do podgrzania (zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM Kormoran 6 pkt. 5) i kosztu jednostkowego za 1m3 podgrzanej wody ustalanego na dany rok indywidualnie odrębnie dla każdej wymiennikowni na podstawie kosztów z poprzedniego okresu rozliczeniowego. 2. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za podgrzanie wody może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen ciepła oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 3. Zarząd może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym, obowiązywać będzie nowa zaliczka. Ustalone przedpłaty miesięczne dla lokali opomiarowanych stanowią zaliczkę do rozliczenia po okresie rozliczeniowym, natomiast dla lokali nieopomiarowanych stanowią bezpośrednio koszty ciepła zużytego na podgrzanie i nie podlegają rozliczeniu. Rozliczenia kosztów ciepła zużytego na centralne ogrzewanie dokonuje: a) w nieruchomościach zasilanych z sieci MPEC-u - specjalistyczna firma rozliczeniowa b) w nieruchomościach zasilanych z kotłowni lokalnych (gazowych) Spółdzielnia. 9 Rozdział II Rozliczanie kosztów ciepła dostarczanego na ogrzewanie lokali i podgrzanie wody z kotłowni MPEC -u 10 Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania. 1. Ilość zużytego ciepła na centralne ogrzewanie przyjmuje się: a) w węzłach indywidualnych - w/g wskazania licznika ciepła zamontowanego na niskich parametrach c.o. b) w węzłach grupowych, zasilających więcej niż jedną nieruchomość - w/g wskazania liczników ciepła zamontowanych na rozdzielaczach indywidualnie w każdej nieruchomości. Występujące różnice pomiędzy wskazaniami licznika c.o. w węźle grupowym a sumą wskazań liczników w poszczególnych nieruchomościach rozlicza się proporcjonalnie do wielkości zużycia ciepła w tych nieruchomościach. 2. Koszty ciepła zużytego na ogrzewanie danej nieruchomości budynkowej rozdzielane są na użytkowników lokali w następującej proporcji: a) 40% koszty stałe (wspólne) ciepła zużytego na ogrzanie pomieszczeń wspólnego

5 użytkowania (pralnie, suszarnie, klatki schodowe oraz rozprowadzenia instalacji tj. poziomy i piony c.o. ) - dzielone są proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali w danej nieruchomości. b) 60 % koszty zmienne (indywidualne) ciepła zużytego na ogrzanie nieruchomości, które dzielone są proporcjonalnie do wskazań indywidualnych podzielników kosztów pomniejszonych wartością współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 3; 3. Przy rozliczeniach stosuje się współczynniki: - redukcyjne (LAF) - uwzględniające usytuowanie lokalu w budynku (określa załącznik nr 2) - korekcyjne (UF) - w celu uwzględnienia wpływu mocy grzejnika na wysokość opłat za ogrzewanie. Współczynnik ten ustala się na każdy grzejnik, w zależności od jego wielkości, kształtu, powierzchni i rodzaju podzielnika. 4. Koszty serwisu rozliczeniowego, ponoszone na rzecz specjalistycznej firmy rozliczeniowej doliczane są indywidualnie każdemu użytkownikowi według ilości podzielników kosztów i wodomierzy zainstalowanych w lokalu 5. Koszty ciepła przypadające na poszczególnych użytkowników indywidualnych ustalane są w następujący sposób: a) w lokalach nieopomiarowanych - wniesione opłaty stanowią koszt ogrzania mieszkania; b) w lokalach opomiarowanych a nieodczytanych z przyczyn zależnych od lokatora koszt ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej lokalu stanowi 2,0 krotność średnich kosztów przypadających na 1 m2 p.u. lokali opomiarowanych w danym budynku w poprzednim okresie rozliczeniowym. Nie udostępnienie lokalu do odczytu przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe spowoduje, że koszt ogrzania 1m2 powierzchni użytkowej lokalu nieodczytanego stanowić będzie 2,5 krotność średnich kosztów przypadających na 1 m2 p.u. lokali opomiarowanych w danym budynku w poprzednim okresie rozliczeniowym. c) w lokalach opomiarowanych, w których odczytano podzielniki kosztów - koszt do rozliczenia stanowi różnica pomiędzy całkowitymi kosztami a kosztami ustalonymi dla lokali wymienionych w pkt a i b; d) lokale, w których zamontowano podzielniki kosztów w trakcie trwania okresu rozliczeniowego do czasu ich montażu, traktuje się, jako lokale nieopomiarowane. Z chwilą opomiarowania naliczane są opłaty jak dla mieszkań opomiarowanych i stanowią zaliczkę do rozliczenia na koniec okresu rozliczeniowego. 6. Lokal opomiarowany rozliczany jest jak nieopomiarowany w przypadku, gdy: a) w przypadku odczytu podzielników kosztów w lokalu ( 5 ust. 6) lokator (osoba upoważniona) odmówił lub uniemożliwił dokonania odczytu wszystkich podzielników kosztów w lokalu w uzgodnionym terminie; b) użytkownik lokalu złożył pisemną rezygnację z indywidualnego systemu rozliczania; c) użytkownik lokalu uszkodził plombę podzielnika lub podzielnik oraz samowolnie tj. bez porozumienia i zgody Spółdzielni dokonał zmian w instalacji centralnego ogrzewania ( np. zmieniając wielkość grzejnika). 7. W przypadku pisemnej rezygnacji użytkownika lokalu z indywidualnego systemu rozliczania kosztów ogrzewania lub nie udostępnienia lokalu do odczytu podzielników, od następnego miesiąca po złożeniu rezygnacji lub po stwierdzeniu braku odczytu Spółdzielnia pobiera zaliczkowe opłaty za ogrzewanie lokalu w wysokości jak dla mieszkań nieopomiarowanych 8. W lokalu, w którym wystąpiła niesprawność działania podzielnika w trakcie okresu rozliczeniowego zużycie ciepła do centralnego ogrzewania zostanie wyliczone według średniego zużycia z 3 poprzednich okresów rozliczeniowych w tym pomieszczeniu.

6 9. W przypadku dokonywania przez użytkownika w uzgodnieniu ze Spółdzielnią zmian w instalacji c.o., Spółdzielnia powiadamia o tym fakcie specjalistyczną firmę rozliczeniową. Przeniesienie podzielników kosztów i opis grzejników zostanie dokonany w najbliższym, technicznie możliwym, terminie. Za ten okres rozliczeniowy lokator zostanie obciążony ze średniego zużycia lokalu. Związane z tym koszty obciążają użytkownika lokalu. 10. W przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego lub na granicy dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych wszelkie skutki rozliczania (nadpłatę lub niedopłatę) przejmuje użytkownik lokalu, któremu na dzień rozliczenia przysługuje tytuł prawny do lokalu albo osoba korzystająca z lokalu bez tytułu prawnego. Za dzień rozliczenia przyjmuje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. (zgodnie ze Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Kormoran w Olsztynie 51 ust. 3.) 11 Rozliczenie kosztów podgrzania wody. 1. Ostatecznego rozliczenia kosztów podgrzania wody dokonuje Spółdzielnia w okresach kwartalnych po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego wraz z kwartalnym rozliczeniem poniesionych kosztów zużycia wody i odprowadzeniem ścieków w terminie 30 dni po zakończonym odczycie wodomierzy w całych zasobach. 2. Na koszt podgrzania wody składają się: koszty stałe podgrzania wody, które wylicza się dzieląc łączne koszty za zamówioną moc cieplną i stałe usługi przesyłowe (wyrażone w MW) proporcjonalnie do zamówionej mocy cieplnej na c.o. i c.w. wynikającej z umowy z dostawcą ciepła. koszty zmienne zużytego ciepła (wyrażone w GJ) na podgrzanie wody, które ustala się, jako różnicę wskazań między licznikiem głównym zamontowanym w węźle, który określa całkowitą ilość ciepła dostarczonego do danego węzła, a licznikiem c.o. zamontowanym na niskich parametrach centralnego ogrzewania. Różnica stanowi ilość ciepła zużytego na podgrzanie wody Rzeczywisty koszt podgrzania 1m3 wody ustala się na podstawie faktycznych kwartalnych kosztów poniesionych na podgrzanie wody wynikających z faktur (z podatkiem VAT) i ilości zużytej w danym kwartale wody do podgrzania ustalonej na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych. 3. Koszty jednostkowe ciepła zużytego na podgrzanie m3 wody są takie same dla wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych zasilanych z węzła umieszczonego w tej nieruchomości jak również dla wszystkich lokali w przypadku zasilania z węzła grupowego. 4. Koszty ciepła zużytego na podgrzanie wody rozliczane są: a) w lokalach opomiarowanych zgodnie ze wskazaniami wodomierzy cw; b) w lokalach nieopomiarowanych - wniesione opłaty stanowią koszt podgrzania wody; c) w lokalach opomiarowanych a nieodczytanych w okresie rozliczeniowym przyjmuje się średnie zużycie (1,5 m3/os miesięcznie), ewentualna różnica zostaje uwzględniona w okresie rozliczeniowym, w którym będzie dokonany odczyt; 5. Odczytów wskazań indywidualnych mieszkaniowych wodomierzy cw i zw. dokonują osoby upoważnione przez Spółdzielnię.

7 6. Rzeczywistego kwartalnego rozliczania kosztów podgrzania wody dokonuje Sekcja Rozliczeń i Analiz Gospodarki Nieruchomościami Spółdzielni. ROZDZIAŁ III Rozliczenie kosztów ciepła zużytego na ogrzewanie i podgrzanie wody z lokalnej kotłowni opalanej gazem Koszty ciepła zużyte na ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej obejmują: a) koszty zakupu dostarczonego gazu b) koszty energii elektrycznej; c) koszty obsługi kotłowni; d) podatek VAT 2. Koszty ciepła zużytego na ogrzewanie i podgrzanie wody przypadające na poszczególnych użytkowników indywidualnych dzieli się: a) 20 % koszty stałe (wspólne) dzielone są proporcjonalnie do powierzchni ogrzewanej lokali w danej nieruchomości. b) 80 % koszty zmienne (indywidualne) dzielone proporcjonalnie do wskazań liczników ciepła znajdujących się w indywidualnych mieszkaniowych wymiennikach ciepła 3. W przypadku awarii licznika ciepła, koszty zużytego ciepła przypadające za ten okres dla danego lokalu ustalane będą w oparciu o koszty zużytego w tym okresie gazu w przeliczeniu na 1m2 powierzchni użytkowej ogrzewanych lokali. 4. Wysokość zaliczkowych opłat dla lokali opomiarowanych ustalana jest na dany okres rozliczeniowy (12 miesięcy) indywidualnie dla każdego lokalu w wysokości uwzględniającej koszty poniesione w minionym okresie rozliczeniowym. 5. Wysokość miesięcznych zaliczkowych opłat za ciepło może ulegać zmianom w trakcie trwania okresu rozliczeniowego stosownie do rzeczywistych zmian cen gazu oraz kształtowania się bieżących kosztów jego zużycia. 6. Zarząd Spółdzielni może dokonać stosownej korekty wysokości zaliczkowych opłat na następne miesiące powiadamiając o tym użytkownika lokalu na piśmie, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, w którym obowiązywać będzie nowa zaliczka. 7. W przypadku zamontowania indywidualnych urządzeń pomiarowych zużycia ciepła w nowo realizowanych budynkach, wysokość pierwszej zaliczkowej opłaty za centralne ogrzewanie dla poszczególnych lokali ustala się w wysokości średnich kosztów przypadających na 1m2 p.u. w budynkach już istniejących o podobnych parametrach powiększoną o 20% z tytułu dodatkowego zużycia ciepła na osuszenie budynku. Ustalone opłaty miesięczne stanowią zaliczkę do rozliczenia po rocznym okresie rozliczeniowym, którego terminy ustalone są w harmonogramie odczytów zatwierdzonych przez Zarząd Spółdzielni. ROZDZIAŁ IV

8 Postanowienia końcowe 13 Rozliczenie kosztów zużycia ciepła za dany okres rozliczeniowy w formie indywidualnego rachunku użytkownik lokalu otrzymuje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia okresu rozliczeniowego Użytkownikowi lokalu przysługuje prawo złożenia do Spółdzielni reklamacji, w formie pisemnej, dotyczącej danych liczbowych zawartych w indywidualnym rozliczeniu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 2. Decyzję o uznaniu reklamacji podejmuje Zarząd Spółdzielni. 3. Złożenie reklamacji nie upoważnia użytkownika lokalu do wstrzymania się z uregulowaniem niedopłaty. 15 Jeżeli w wyniku dokonanego rozliczenia kosztów ciepła dostarczonego na ogrzewanie lub podgrzanie wody powstanie różnica między poniesionymi przez Spółdzielnię kosztami i przedpłatami naliczonymi użytkownikom lokali, w przypadku: a) nadwyżki kosztów nad naliczonymi przedpłatami (dopłata)- użytkownik lokalu jest zobowiązany wpłacić wynikającą z rozliczenia różnicę w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia; b) nadwyżki naliczonych zaliczek nad kosztami (nadpłata) - zalicza się na poczet bieżących opłat. Na pisemny wniosek użytkownika lokalu nadpłata może być zwrócona na wskazany rachunek bankowy pod warunkiem, że użytkownik nie jest wobec Spółdzielni zadłużony z tytułu opłat eksploatacyjnych lub z innych tytułów Użytkownikom lokali przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczane na ogrzewanie lub podgrzewanie wody, jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych: a) temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej określonej w obowiązujących Polskich Normach przy max. nastawach urządzeń grzewczych; b) temperatura podgrzanej wody w punkcie czerpalnym jest niższa niż 45 C. 2. Określa się następujące wielkości upustów, uwzględnionych w ostatecznym rozliczeniu, o których mowa w ust. 1: a) w przypadku określonym w ust. 1, lit. a) za każdą rozpoczętą dobę niedogrzewania w wysokości stanowiącej równowartość: - jednej trzydziestej opłaty rzeczywistej miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu nie przekroczyło 2 C w stosunku do temperatury obliczeniowej; - jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie temperatury w lokalu przekroczyło 2 C w stosunku do temperatury obliczeniowej; b) w przypadku określonym w ust. 1, lit. b) za każdą rozpoczętą dobę, w której nastąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody w wysokości stanowiącej równowartość: - jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody, jeżeli temperatura wody nie była niższa niż 40 C i nie wyższa od 45 C;

9 - jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzewanie wody, jeżeli temperatura wody była niższa od 40 C. 3. Podstawę do uznania przez Zarząd Spółdzielni upustów w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie i podgrzewanie wody stanowi protokół sporządzony przez upoważnionego pracownika Spółdzielni przy udziale użytkownika lokalu, potwierdzający fakt wadliwego działania instalacji odbiorczych z przyczyn niezależnych od użytkownika lokalu. 17 Rozliczenie kosztów ogrzewania w danym budynku może być zastąpione innym systemem rozliczeń, jeśli zażąda tego w formie pisemnej więcej niż 2/3 użytkowników lokali w danym budynku. Zmiana systemu rozliczania kosztów ogrzewania może być dokonywana tylko przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego kosztów ogrzewania (załącznik nr 1). Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio w odniesieniu do lokali użytkowych Zasady niniejszego regulaminu stosuje się od najbliższego nowego okresu rozliczeniowego w/g przyjętego i zatwierdzonego przez Zarząd Spółdzielni harmonogramu rozliczeń energii cieplnej, zgodnie z załącznikiem nr We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia zawarte w Statucie Spółdzielni i innych regulaminach Regulamin niniejszy został uchwalony w dniu r. Uchwałą Nr 32/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni, z mocą obowiązującą od r. 1. Z dniem wejścia w życie postanowień niniejszego regulaminu traci moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej KORMORAN w Olsztynie, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. Uchwałą nr 38/ Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany do regulaminu, o którym mowa w ust. 1, w dniu Uchwałą Nr 20/2013r. Niniejszy tekst jednolity regulaminu obejmuje zmiany dokonane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą Nr 24/2014 z dnia r.

10 Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej (Henryk Kostecki) {Andrzej Stryjewski)

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Załącznik do Uchwały Nr 5 / 2017 z dnia 22.02 2017r. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Kormoran w Olsztynie Regulamin rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody Spółdzielni Mieszkaniowej,,JAROTY w Olsztynie Podstawa prawna: Statut Spółdzielni ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Definicje:

REGULAMIN. Definicje: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła, dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYSZŁOŚĆ w Iławie. Podstawa prawna: 1. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

Regul am in roz licz eń k osztów ene rgii c iep l nej p rzez nac zone j na og rzewani e b udynków w zas oba ch

Regul am in roz licz eń k osztów ene rgii c iep l nej p rzez nac zone j na og rzewani e b udynków w zas oba ch Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 23/IX/2015 z dnia 28.09.2015 r. Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej przeznaczonej na ogrzewanie budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą"

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów zakupu energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody wodociągowej i ustalania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Załącznik do uchwały Nr 146/18/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 22.11.2016 r. REGULAMIN rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku.

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Gdańsku. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów zimnej wody i kosztów podgrzania wody w budynkach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI

Bardziej szczegółowo

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA Regulamin zatwierdzony Uchwałą RN SM JEDNOŚĆ Nr 20/12 w Piasecznie z dnia 18.12.2012 roku REGLULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność

Bardziej szczegółowo

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie,

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie, REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego.

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego. Regulamin naliczania kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do celów grzewczych do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SBM TORWAR I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła i ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH W SPÓŁDZIELNI Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/2014 Rady Nadzorczej SM z dnia 18.06.2014r. REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie oraz za podgrzewanie wody użytkowej w Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 6/2010 REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w zasobach Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE R E G U L A M I N podziału kosztów energii cieplnej na użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Barycz w Miliczu zużywanej na potrzeby ogrzewania i rozliczanej w oparciu o radiowe podzielniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SBM WARDOM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SBM WARDOM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SBM WARDOM I. Podstawy prawne 1. Ustawa z 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

T E K S T J E D N O L I T Y

T E K S T J E D N O L I T Y REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZEŃ CIEPŁA PRZEZNACZONEGO NA OGRZEWANIE LOKALI I BUDYNKÓW ORAZ PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DOSTARCZANEJ CENTRALNIE DO BUDYNKÓW W BYTOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ I.PODSTAWA PRAWNA. 1. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne (załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) SBM Sztuka ul. Dzika 15 00-172 Warszawa Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia 29.02.2016r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja"

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 2014r.

z dnia 20 października 2014r. Zarządzenie Nr 1209/257/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła i ciepłej wody w budynkach zarządzanych przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ dostarczanej do lokali mieszkalnych do celów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Podstawa prawna 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwała nr 6/2017 z dnia 24.01.2017 Podstawy prawne: Prawo Energetyczne, R E G U L A M I N GSBM im. St. Staszica w Wodzisławiu Śl. Rozliczania Kosztów Ciepła Ustawa

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY Tekst jednolity obejmujący: Tekst pierwotny: 27.08.2013r.; Aneks nr 1 z 28.01.2014 r.; Aneks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

II. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ustalania opłat.

II. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ustalania opłat. R E G U L A M I N rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ustalenia opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali mieszkalnych i innych, Spółdzielni Mieszkaniowej TELBUD we Wrocławiu. ustalony na podstawie:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r.

Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia r. Zał. Nr 2 do Uchwały R.N. nr 30/2013 z dnia 15.05.2013 r. Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej przeznaczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko

Bardziej szczegółowo

Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z:

Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielnię w związku z: Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej PIOTROWO 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna:

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZE

ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

II Podział całkowitych kosztów ciepła na budynki i w budynku

II Podział całkowitych kosztów ciepła na budynki i w budynku REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła i wody do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie, podgrzanie wody oraz wodę zimną i odprowadzanie ścieków I Postanowienia ogólne 1. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity uwzględniający zmiany określone w uchwale rady nadzorczej nr 3/27/03/2012 z dn. 27 marca 2012 r.)

(tekst jednolity uwzględniający zmiany określone w uchwale rady nadzorczej nr 3/27/03/2012 z dn. 27 marca 2012 r.) Regulamin podziału kosztów energii cieplnej, na lokale w poszczególnych nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej TELBUD zużywanej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania lokali,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania Regulamin zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach PODSTAWOE ZASADY PRAWNO ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE GOSPDOARKI CIEPLNEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW Z TYTUŁU DOSTAW ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW Z TYTUŁU DOSTAW ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW Z TYTUŁU DOSTAW ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ROW W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM obowiązujący od 1.01.2017 rok 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA GOSPODARKI CIEPLNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SPÓŁDZIELCA

REGULAMIN ROZLICZANIA GOSPODARKI CIEPLNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SPÓŁDZIELCA REGULAMIN ROZLICZANIA GOSPODARKI CIEPLNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SPÓŁDZIELCA I PODSTAWY NORMATYWNE 1. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 ( Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348 z póż. zm. ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku

Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Regulamin naliczania i rozliczania opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w budynkach Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku Zakres regulaminu 1 1. Regulamin określa zasady naliczania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie.

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach 1. Podstawy prawne Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach 1.1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D Tekst jednolity uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 13 kwietnia 2010 r Uchwałą Nr 10/2010 z mocą obowiązującą od sezonu grzewczego 2010/2011. zmieniony w dniu 16 listopada 2010 r. Uchwałą nr 20/2010.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania.

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania. Załącznik do uchwały nr 89/2011 Rady Nadzorczej RSM Ursus z dnia 15 grudnia 2011r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła w lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne w budynku mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają

Bardziej szczegółowo

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni,

a) ustalania i rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków Spółdzielni, R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW I. ZUŻYCIA WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW, II. PODGRZANIA WODY, III. KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA. DZIAŁ I. Okresy rozliczeniowe zużycia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu.

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu podgrzania wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach jest metoda rozliczenia kosztów podgrzania wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody

suma ilości wody pobranej przez - ilość wody pobranej wg wodomierza głównego woda gospodarcza stawka ryczałtowa cena wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych w Spółdzielni Mieszkaniowej KLONOWA. 1. Rozliczanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOSTAWY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOSTAWY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I DOSTAWY CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NOWA W JASTRZĘBIU ZDROJU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Postanowienia niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo