MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI"

Transkrypt

1 MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

2 Charakterystyka lokalnych obszarów chronionych i ich zasobów przyrodniczych Jan Borzyszkowski, Agnieszka Kuśmierz

3 Obszary chronione w Polsce Nazwa formy ochrony Liczba obiektów % ogólnej powierzchni kraju Parki narodowe 23 1 Rezerwaty przyrody ,5 Parki krajobrazowe 120 8,1 Obszary chronionego krajobrazu ,5 Użytki ekologiczne ,14 Stanowiska dokumentacyjne 115 0,003 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 177 0,274 Pomniki przyrody Obszary Natura 2000 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) Obszary Natura 2000 obszary specjalnej ochrony ptaków ,4

4 Filozofia ochrony przyrody Natura 2000 Zbiór obszarów wyznaczonych wg jednolitych w Unii Europejskiej kryteriów, w celu ochrony siedlisk i gatunków uznanych za ważne dla Europy wg Dyrektywy Ptasiej wg Dyrektywy Siedliskowej

5 Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim

6 Elementy ważne dla przyrody Europy Przedmioty ochrony siedliska i gatunki zwierząt i roślin: Siedliska przyrodnicze uniwersalny dla całej Europy termin określający fragment przestrzeni przyrodniczej dający się wyodrębnić, o specyficznych cechach Gatunki roślin i zwierząt listy gatunków sporządzone po analizie ich wartości ( cenności ) dla obszaru europejskiego Gatunki ptaków najwcześniej uznane za wskaźnik walorów przyrodniczych obszaru Europy

7 Gatunki i siedliska priorytetowe Priorytetowe nie oznacza rzadkie Priorytetowe oznacza, że występują głównie lub tylko na obszarze Europy i na nas spoczywa obowiązek ich ochrony Lista gatunków i siedlisk priorytetowych sformułowana w dyrektywach: - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia)

8 Ochrona siedlisk i gatunków Podstawą skutecznej ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków jest znajomość ich wymagań biologii gatunków, procesów przyrodniczych, warunków w jakich egzystują Ochrona nie oznacza wyłączenia z użytkowania gospodarczego, ale muszą być określone zasady tego użytkowania Fot. G. i T. Kłosowcy

9 Obszary chronione objęte projektem Mieszkam na terenie chronionym prawa i obowiązki Obszary Natura 2000: PLB Ostoja Warmińska PLH Bieńkowo PLB Jezioro Oświn i okolice PLH Kaszuny Obszary chronionego krajobrazu: Wzniesień Górowskich Rzeki Banówki Doliny Dolnej Łyny Fot. G. i T. Kłosowcy

10 Pozostałe obszary chronione występujące na terenie objętym projektem Mieszkam na terenie chronionym prawa i obowiązki Obszar Natura 2000: Ostoja nad Oświnem PLH Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika PLH Rezerwaty przyrody Jezioro Martwe Bajory Kałeckie Błota Jezioro Siedmiu Wysp Dolina Rzeki Wałszy Obszary chronionego krajobrazu: Rzeki Wałszy Doliny Elmy Doliny Rzeki Guber Jeziora Oświn Równiny Orneckiej

11 Położenie geograficzne i geomorfologia wszystkie obszary znajdują się w obrębie Niziny Staropruskiej, która w granicach Polski obejmuje około 2700 km 2 i składa się z trzech części mezoregionów fizycznogeograficznych: - Wzniesień Górowskich - Równiny Orneckiej - Równiny Sępopolskiej Nizina Staropruska wyróżnia się: - dobrze rozwiniętym systemem dolin erozyjnych - brakiem jezior - zróżnicowaniem pomiędzy wyniesionym cokołem morenowym Wzniesień Górowskich, wznoszących się ponad 100 m n.p.m., z maksymalną wysokością 216 m n.p.m. (Góry Zamkowej) w pasie morenowym oraz obniżonymi wyraźnie poniżej 100 m n.p.m. równinami: Ornecką i Sępopolską

12 Budowa geologiczna na całym obszarze na powierzchni występują osady czwartorzędowe miąższość utworów czwartorzędowych jest uzależniona od ukształtowania podłoża oraz przebiegu deglacjacji poszczególnych lądolodów: - na wzniesieniach jest najmniejsza, np. na Wzniesieniach Górowskich wynosi ona najczęściej od 60 do 100 m - w obniżonej Równinie Sępopolskiej dochodzi do około 200 m materiał glacjalny stanowią przede wszystkim gliny zwałowe, czasami zawierające wkładki i porwaki utworów kredowych i trzeciorzędowych w mniejszym stopniu obszar budują piaski i żwiry oraz płytkie iły w dolinach rzek i w zagłębieniach bezodpływowych występują torfy

13 Wzniesienia Górowskie charakteryzują się morenowym cokołem, otoczonym obniżeniami na cokole występują trzy ciągi moren czołowych, związanych z recesją lobu gdańskiego (fazy pomorskiej zlodowaceń północnopolskich) zbudowanych z gliny zwałowej cokół morenowy jest przecięty w środkowej części doliną rzeki Wałsz, tworzącej głęboki jar poniżej Pieniężna

14 Równina Ornecka stanowi niewielki sandr, rozprzestrzeniony na wschód od doliny Pasłęki, wzdłuż jej dopływu Drwęcy Warmińskiej, obejmujący obszar Natura 2000 Kaszuny w podłożu zachodniej części tego sandru występują zasięgi iłów warwowych w części środkowej i wschodniej dominują piaski, które podlegały eolizacji

15 Nizina Sępopolska tworzy rozległą nieckę, wyniesioną na brzegach do m i obniżającą się ku środkowi do m n.p.m. zostały w niej osadzone utwory ilaste o stosunkowo małej miąższości (1-2 m) charakterystyczną cechą jest występowanie w podłożu czerwonych iłów, szczególnie w niższej jej części (brak jest jednoznacznego określenia genezy występowania tych iłów) i są pozbawione materiału glacjalnego, miejscami przechodzą w mułki i piaski; ich genezę wiąże się z krótkotrwałymi zastoiskami w niecce zagłębienia końcowego, powstałego w czasie recesji lądolodu z tego obszaru większe zasięgi iłów występują na północ od Lidzbarka Warmińskiego, na zachód od Reszla i Korszy, w okolicy Sępopola, Skandawy, wzdłuż rzeki Guber i jej dopływu Dejny w części północno-wschodniej, na północ od Barcian, występuje zespół form szczelinowych i marginalnych, tworzących żywą rzeźbę pagórkowatą nad jeziorami Arlickim i Oświn największa rzeka tego regionu Łyna wytworzyła w swojej dolinie trzy poziomy terasowe, z których górne wiążą się z poziomem iłów okolic Sępopola

16 Pokrywa glebowa gleby brunatne wyraźnie dominują na terenie Niziny Staropruskiej, obejmując w swym zasięgu Ostoję Warmińską, okolice jeziora Oświn oraz sąsiedztwo Bieńkowa gleby płowe występują w części zachodniej, obejmując północną część Wzniesień Górowskich gleby rdzawe występują w kilku płatach na Nizinie Staropruskiej, przede wszystkim w centralnej i zachodniej części oraz na południe od Jeziora Oświn gleby bielicoziemne, głównie bielicowe i lokalnie bielice występują w sandrowym obszarze Równiny Orneckiej zasięgi gleb glejowych, czarnych ziemi oraz organiczno-mineralnych: torfowoglejowych, murszowo-glejowych i mułowo-glejowych, również gleb organicznych torfowych występują licznie w obniżeniach i zagłębieniach terenowych, a także w sąsiedztwie jezior w dolinach największych rzek występują zasięgi gleb torfowych i murszowych oraz mad rzecznych

17 Warunki klimatyczne średnia roczna temperatura wynosi 7 o C średnia temperatura styczniu wynosi -3,5 o C średnia temperatura w lipcu wynosi 17,5 o C okres wegetacyjny trwa około dni dni z przymrozkiem jest około 140, dni mroźnych (<0 o C) około 45, a dni upalnych (>30 o C) jest średnio 3-4 zachmurzenie osiąga przeciętne roczne wartości od 6,5 do 7,0 stopnia pokrycia nieba, liczba dni pochmurnych wynosi 140 usłonecznienie rzeczywiste w godzinach waha się rocznie od 4,2 do 4,4 godziny przewaga wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich, o prędkościach do 3 m/s sumy roczne opadów kształtują się od 550 do 600 mm najwyższe sumy opadów występują w miesiącu lipcu, osiągając wartości mm

18 Wody powierzchniowe obszar dorzecza Pregoły jedynie na północnozachodnim skraju Ostoi Warmińskiej występują bezpośrednie dopływy do Morza Bałtyckiego poprzez Zalew Wiślany największą rzeką jest Łyna dopływająca do Pregoły na północ od granicy Polski inne ważniejsze cieki to głównie dopływy Łyny: Guber, Omęt i Elma oraz Kanał Mazurski stosunkowo liczne są drobne cieki występują na Równinie Sępopolskiej nieliczne jeziora, jednakże ważne dla części występujących obszarów Natura 2000 Jezioro Oświn i okolice oraz Kaszuny z jeziorem Potar w Ostoi Warmińskiej jedyne większe jeziora to Kinkajmskie i Arklickie, oprócz nich występuje kilkadziesiąt niewielkich jezior i stawów rybnych

19 Wody podziemne występują w piętrach czwartorzędowym i trzeciorzędowym zróżnicowana głębokość występowania warstw wodonośnych (od kilkunastu do ponad 170 m) i ich miąższość (kilka kilkanaście metrów) we wschodniej części utworach czwartorzędowych występuje międzymorenowy porowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 205 Warmia w rejonie Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc i Korszy w głębokim podłożu w utworach trzeciorzędowych i kredowych ( m) występuje zbiornik szczelinowo-porowy główne zaopatrzenie w wodę dla celów pitnych i gospodarczych w regionie stanowią wody gruntowe (indywidualne studnie kopane i wbijane) oraz wgłębne z międzymorenowych poziomów wodonośnych (studnie głębinowe)

20 Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB Powierzchnia: ,0 ha Rok utworzenia: 2008 Regiony geograficzne: Nizina Staropruska Mezoregiony: Wzniesienia Górowskie, Równina Ornecka, Nizina Sępopolska Położenie administracyjne: województwo warmińsko-mazurskie: powiat braniewski: miasto Braniewo, gminy Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia powiat bartoszycki: miasto Bartoszyce, gminy Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Sępopol powiat lidzbarski: gminy Kiwity, Lidzbark Warmiński powiat kętrzyński: gminy Barciany, Korsze, Srokowo powiat węgorzewski: gmina Węgorzewo (tylko w niewielkim fragmencie)

21 Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB rozciąga się równoleżnikowym pasem o długości ok. 115 km wzdłuż granicy Polski z obwodem kaliningradzkim od rzeki Gołubej (dopływ Banówki) na zachodzie po jezioro Oświn (na wschodzie) szerokość tego pasa od ok. 10 do ok. 20 km

22 Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB lasy to ok. 25% powierzchni Ostoi: - w większości dobrze zachowane fragmenty grądów - wzdłuż drobnych cieków lasy łęgowe olszowe lub olszowojesionowe - lokalnie kompleksy leśne borów i brzezin bagiennych liczne torfowiska wysokie, stanowiące siedliska cennych gatunków roślin wiele śródpolnych mokradeł

23 Przedmioty ochrony w Ostoi Warmińskiej PLB A030 bocian czarny Ciconia nigra A031 bocian biały Ciconia ciconia A038 łabędź krzykliwy Cygnus Cygnus A072 trzmielojad Pernis apivorus A075 bielik Haliaeetus albicilla A081 błotniak stawowy Circus aeruginosus A084 błotniak łąkowy Circus pygargus A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina A120 zielonka Porzana parva A122 derkacz Crex crex A127 żuraw Grus grus A140 siewka złota Pluvialis apricaria A229 zimorodek Alcedo atthis A234 dzięcioł zielonosiwy Picus canus A239 dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos A320 muchołówka Ficedula parva Fot. G. i T. Kłosowcy

24 Zagrożenia przedmiotów w Ostoi Warmińskiej PLB intensywna gospodarka rolna wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne, intensywny wypas bydła rezygnacja z rolniczego wykorzystania terenu, skutkująca naturalną sukcesją roślinną zalesianie terenów otwartych i sztuczne plantacje leśne eksploatacja surowców naturalnych (np. żwiru i piasku) rozproszona zabudowa nieracjonalnie prowadzona gospodarka wodna (zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie, wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek)

25 Obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Oświń i okolice PLB28004 Powierzchnia: 2 516,1 ha Rok utworzenia: 2008 Regiony geograficzne: Nizina Staropruska Mezoregiony: Nizina Sępopolska Położenie administracyjne: województwo warmińsko-mazurskie: powiat kętrzyński: gmina Srokowo powiat węgorzewski: gmina Węgorzewo

26 Obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Oświń i okolice PLB28004

27 Obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Oświń i okolice PLB28004 Obejmuje: eutroficzne jezioro Oświn, w znacznej mierze porośnięte trzcinowiskami, na którym występuje siedem wysp porośniętych lasem tereny sąsiadujących z jeziorem lasów liczne pastwiska (często nieużytkowane), w obrębie których występują zabagnienia i obserwowane jest wtórne zarastanie olszyną i turzycami

28 Przedmioty ochrony w obszarze Jezioro Oświń i okolice PLB28004 A120 zielonka Porzana parva Rys. T. Cofta A197 rybitwa czarna Chlidonias niger Fot. G. i T. Kłosowcy A239 dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

29 Zagrożenia przedmiotów w obszarze Jezioro Oświń i okolice PLB28004 intensywna gospodarka rolna stosowanie pestycydów, intensywne nawożenie i związana z tym eutrofizacja rozproszona zabudowa, zwłaszcza rekreacyjna i związana z tym gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami turystyczne wykorzystanie terenu ścieżki i szlaki piesze i rowerowe, sporty uprawiane w plenerze, wędkarstwo nieracjonalnie prowadzona gospodarka wodna

30 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bieńkowo PLH (przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk) Powierzchnia: 122,7 ha Rok utworzenia: 2008 Regiony geograficzne: Nizina Staropruska Mezoregiony: Wzniesienia Górowskie Położenie administracyjne: województwo warmińsko-mazurskie: powiat braniewski: gmina Lelkowo

31 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bieńkowo PLH280009

32 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bieńkowo PLH obejmuje kompleks torfowisk, wilgotnych lasów i łąk, położonych w obniżeniu terenu i otoczonych niskimi wzgórzami morenowymi środkowa część obszaru jest pokryta zabagnionymi, mokrymi lub wilgotnymi zbiorowiskami leśnymi borów i lasów bagiennych (Vaccinio uliginosi-pinetum, Ribeso nigri-alnetum, Betuletum pubescentis), które otoczone są pasem mokrych łąk w obrębie zbiorowisk leśnych występują niewielkie torfowiska

33 Przedmioty ochrony w obszarze Bieńkowo PLH Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-pinetum, Pino mugo-sphagnetum, Sphagno girgensohnii-piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy źródliskowe

34 Zagrożenia przedmiotów w obszarze Bieńkowo PLH intensywna gospodarka rolna próby wydobycia torfu nieracjonalnie prowadzona gospodarka wodna odwodnienia terenów podmokłych

35 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kaszuny PLH (przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk) Powierzchnia: 264,0 ha Rok utworzenia: 2008 Regiony geograficzne: Nizina Staropruska Mezoregiony: Równina Ornecka Położenie administracyjne: województwo warmińsko-mazurskie: powiat lidzbarski: gmina Lidzbark Warmiński

36 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kaszuny PLH280040

37 Część I ok. 237 ha: Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kaszuny PLH jest wydłużonym obniżeniem wytopiskowym z niewysokimi pagórkami i wałami piaszczystymi zarówno po zachodniej jak i po wschodniej stronie główne obniżenie, w części środkowej, zajmuje eutroficzne i zarastające jezioro Potar z zespołem turzycy nitkowatej liczne mokradła torfowiska leśne: borealna świerczyna bagienna i sosnowy bór bagienny, w którym występują rzadkie gatunki roślin: torfowiec brunatny, widłak jałowcowaty, bagno zwyczajne, bażyna czarna, rosiczka okrągłolistna torfowisko bezleśne (niskie): zespół turzycy prosowej z rzadkimi gat. roślin: błotniszek wełnisty, jaskier wielki i dwa gatunki storczyków: kruszczyk błotny i kukułka krwista

38 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kaszuny PLH Część II ok. 28 ha zlokalizowana około 1,5 km na północny wschód od jeziora Potar jest nieckowatym obniżeniem z borem bagiennym i torfowiskiem wysokim wśród mchów torfowców występują m.in. torfowiec błotny i torfowiec okazały, ponadto rosiczka okrągłolistna i modrzewnica pospolita otaczający torfowisko bór bagienny ma duże walory przyrodnicze - rosną tam m.in. bagno zwyczajne i bażyna czarna

39 Przedmioty ochrony w obszarze Kaszuny PLH Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio- Caricetea nigrae) 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne bóbr europejski Castor fiber kumak nizinny Bombina bombina zalotka większa Leucorrhinia pectorialis czerwończyk nieparek Lycaena dispar Fot. Ł. Chachulski

40 Zagrożenia przedmiotów w obszarze Kaszuny PLH wędkarstwo na jeziorze Potar nieracjonalnie prowadzona gospodarka wodna odwodnienia terenów podmokłych w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, próby podniesienia poziomu wody w jeziorze Potar i wykorzystania turystycznego terenu sukcesja roślinna

41 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki

42 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki ustanowiony na mocy rozporządzenia nr 33 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2008, nr 71, poz. 1359) znajduje się w powiecie braniewskim: gminy Braniewo, Lelkowo, Pieniężno cel - ochrona unikatowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeki Banówki obejmuje dolinę rzeki Banówki w środkowym biegu tej rzeki (na docinku do wsi Piotrowiec do granicy państwa) wraz z terenami bezpośrednio z nią sąsiadującymi powierzchnia 4 528,5 ha, w obrębie której użytki rolne zajmują ok. 49%, tereny leśne ok.46%, a dolina rzeki wraz jej korytem ok. 5% Banówka meandruje w wąskiej, głęboko wcinającej się w podłoże (3-10 m) dolinie o stromych zboczach lokalnie obserwowane powierzchniowe ruchy masowe osunięcia, spływy, spełzywanie

43 Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich

44 Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich utworzony na mocy rozporządzenia nr 40 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2008, nr 71, poz. 1366) zlokalizowany w powiecie braniewskim gmina Lelkowo i w powiecie bartoszyckim gmina Górowo Iławeckie cel ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wzniesień Górowskich powierzchnia ,4 ha i dominują w nim tereny leśne (ok. 70%) obejmuje obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu, którą stanowią ciąg pagórów moreny czołowej o wysokości m n.p.m. i występujące pomiędzy nimi obniżenia, w których często występują niewielkie jeziorka śródleśne

45 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny

46 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny powołany rozporządzeniem nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2008, nr 201, poz. 3154) znajduje się w powiecie bartoszyckim - miasto Bartoszyce, gminy Bartoszyce i Sępopol, powiecie lidzbarskim miasto Lidzbark Warmiński, gminy Kiwity, Lidzbark Warmiński oraz powiecie olsztyńskim gminy Dobre Miasto, Jeziorany cel - ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych doliny rzeki Łyny powierzchnia ,9 ha obejmuje koryto rzeki Łyny w jej dolnym biegu wraz doliną i lokalnie fragmentami sąsiadujących wzniesień Łyna meandruje tworząc malownicze wysokie urwiste brzegi (np. w rejonie miejscowości Perkujki)

47 Szkolenia przeprowadzono w ramach projektu pozyskanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z CKPŚ; POIS /09, zgodnie z umowami: z NFOŚiGW; 632/2012/Wn-50/EE-EE-PS/D Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

OSTOJA DYLEWSKIE WZGÓRZA (PLH ) Powierzchnia obszaru: ha

OSTOJA DYLEWSKIE WZGÓRZA (PLH ) Powierzchnia obszaru: ha OSTOJA DYLEWSKIE WZGÓRZA (PLH 280043) Powierzchnia obszaru: 3430.62 ha Diagnozę przprowadzono na terenie gminy Ostróda. Parki krajobrazowe: PK Wzgórz Dylewskich Rezerwaty przyrody: Jezioro Francuskie,

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI ZASOBY PRZYRODNICZE OSTOI WARMIŃSKIEJ I OKOLIC. Broszura

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI ZASOBY PRZYRODNICZE OSTOI WARMIŃSKIEJ I OKOLIC. Broszura Łukasz Chachulski Wojciech Kurek Marian Szymkiewicz Marcin Grabowski Agnieszka Kuśmierz Jan Borzyszkowski MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI ZASOBY PRZYRODNICZE OSTOI WARMIŃSKIEJ I OKOLIC

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

Wyzwania sieci Natura 2000

Wyzwania sieci Natura 2000 Grażyna Zielińska Seminarium realizowane jest w ramach projektu pn. Natura 2000 naszą szansą realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku dofinansowanego przez Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 2 lipca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2093 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Alicja Kruszelnicka. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r.

Alicja Kruszelnicka. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Alicja Kruszelnicka Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jezioro

Bardziej szczegółowo

Propozycja monitoringu i badań ptaków. Grzegorz Grzywaczewski, Piotr Marczakiewicz. Lublin-Osowiec-Warszawa, maj 2013 r.

Propozycja monitoringu i badań ptaków. Grzegorz Grzywaczewski, Piotr Marczakiewicz. Lublin-Osowiec-Warszawa, maj 2013 r. PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA, WŁĄCZNIE Z PRZEPROWADZENIEM INWENTARYZACJI PRZEDMIOTÓW OCHRONY Propozycja monitoringu

Bardziej szczegółowo

Analiza zagrożeń. Główne zagrożenia istniejące i potencjalne. w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem

Analiza zagrożeń. Główne zagrożenia istniejące i potencjalne. w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem Analiza zagrożeń Główne zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem Fot. Edyta Karpierz A021 Bąk Botaurus stellaris 965 drapieżnictwo norka amer., lis 954 inwazja

Bardziej szczegółowo

Maciej Głąbiński. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r.

Maciej Głąbiński. Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Maciej Głąbiński Szkolenie regionalne Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna Krutyń, 11 października 2011 r. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Puszcza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI z projekt_10_12_2015 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Ciebłowickie PLH100035

Bardziej szczegółowo

Ochrona ptaków w wodnych i błotnych b poprzez realizację programów przyrodniczych w. Konrad Wypychowski. Park Narodowy Ujście Warty

Ochrona ptaków w wodnych i błotnych b poprzez realizację programów przyrodniczych w. Konrad Wypychowski. Park Narodowy Ujście Warty Ochrona ptaków w wodnych i błotnych b poprzez realizację programów przyrodniczych w Parku Narodowym Ujście Warty Konrad Wypychowski Park Narodowy Ujście Warty Historia obszaru chronionego Zwierzyniec

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 2699. ZARZĄDZENIE Nr 0210/19/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 2699. ZARZĄDZENIE Nr 0210/19/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2013 r. Poz. 2699 ZARZĄDZENIE Nr 0210/19/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie K02.03 Eutrofizacja

H01 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód - ogólnie K02.03 Eutrofizacja Załącznik nr 3 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2014r. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki

Grzegorz Grzywaczewski i zespół ptaki PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: SOO DOLINA BIEBRZY I OSO OSTOJA BIEBRZAŃSKA ZAGROŻENIA I ZADANIA OCHRONNE DLA GATUNKÓW PTAKÓW PRZEDMOTÓW I POTENCJALNYCH PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą szansą"

Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu Natura 2000 naszą szansą Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą szansą" Źródło: http://ekorytarz.pl/2014/07/24/spojnosc-europejskiej-sieci-obszarow-chronionych-natura-2000/

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański Natura 2000 - instrukcja obsługi Witold Szczepański Kadyny, 29-04-2015 Idea sieci Natura 2000 Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem obszarów chronionych, wyznaczonych wg jednolitych

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09

Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski

5 565,0 Dąbrówno/ostródzki Działdowo/działdowski Lp. Nazwa obszaru chronionego krajobrazu Pow. (ha) Gmina/powiat 1. Buchnowski Obszar Chronionego 2. Dąbrówieński Obszar Chronionego 3. Hartowiecki Obszar Chronionego 4. Naguszewski Obszar Chronionego Akt

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Słupi O Nas Park Krajobrazowy Dolina Słupi - został utworzony w 1981 roku na obszarze 7 gmin (Słupsk, Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kołczygłowy, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne Forma Ptasi Raj Mewia Łacha Ujście Nogatu Zatoka Elbląska Jezioro Druzno W trakcie opracowania - X/XI 2009 W trakcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE z dnia... 2014 r.

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE z dnia... 2014 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE z dnia... 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rogoźnica PLH140036 Na podstawie art. 28 ust. 5

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN

Obszary N2000 w Gorcach. Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Obszary N2000 w Gorcach Jan Loch Pracownia Naukowo-Edukacyjna GPN Natura 2000 w Małopolsce Płożenie obszarów Natura 2000 w Gorcach (PLB 120001, PLH 20018) na tle obszarów leśnych. OSO Gorce PLB 120001

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

OKREŚLENIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Paweł Molenda ul. Okulickiego 146; 71-041 Szczecin biuro: ul. Pocztowa 40/16; 70-356 Szczecin NIP 852-112-91-37; tel./fax: 91 484 33 27; kom: 604 791 019 e-mail: biuro@molenda-srodowisko.eu

Bardziej szczegółowo

Park Krajobrazowy Dolina Słupi

Park Krajobrazowy Dolina Słupi Park Krajobrazowy Dolina Słupi obszar specjalnej ochrony ptaków "Dolina Słupi" PLB220002 Ostoja ptasia Natura 2000 - "Dolina Słupi" PLB220002 bocian biały Na obszarze Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi"

Bardziej szczegółowo

26, 27 701 Zanieczyszczenia wód 850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 952 Eutrofizacja. 800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie

26, 27 701 Zanieczyszczenia wód 850 Modyfikowanie funkcjonowania wód 952 Eutrofizacja. 800 Zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie - ogólnie Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr.. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia... Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagroŝeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk

Bardziej szczegółowo

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny

Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne na Obszarach Natura 2000 znajdujących się na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny 1 FORMY OCHRONY PRZYRODY w Polsce (Podstawa prawna -

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH HCVF

WYKAZ LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH HCVF WYKAZ LASÓW O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH HCVF Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych: HCVF Obszary chronione HCVF a) Lasy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU. z dnia 1 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 kwietnia 2014 r. Poz. 1689 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4493 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia r. ANALIZA RYNKU

Szczecin, dnia r. ANALIZA RYNKU Szczecin, dnia 14.04.2014 r. ANALIZA RYNKU W celu oszacowania wartości zamówienia publicznego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wybrane obszary programu Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim

Wybrane obszary programu Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim Wybrane obszary programu Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim inż.andrzej Wölk Ochrona Środowiska Toruń 2012 Program Natura 2000 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Obszar Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich. rozporządzenie Nr 142 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r.

Obszar Chronionego Krajobrazu Bagien Mażańskich. rozporządzenie Nr 142 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. Wykaz rozporządzeń Wojewody Warmińsko Mazurskiego oraz uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego ustanawiających obszary chronionego krajobrazu w województwie warmińsko-mazurskim Buchnowski Obszar

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

RAPORT. b) Przedstawienie proponowanych działań ochronnych dla poszczególnych gatunków ptaków na obszarze Ostoi Warmińskiej PLB280015

RAPORT. b) Przedstawienie proponowanych działań ochronnych dla poszczególnych gatunków ptaków na obszarze Ostoi Warmińskiej PLB280015 RAPORT z IV spotkania dyskusyjnego w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski współfinansowanego przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 1663 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Niemodlin, 27 czerwca 2016 roku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

Niemodlin, 27 czerwca 2016 roku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu ul. Bohaterów Powstań Śląskich 9-00 Niemodlin Niemodlin, 7 czerwca 0 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu W związku z rozpoczęciem prac nad dokumentami planistycznymi dla obszaru Natura

Bardziej szczegółowo

Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza

Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza Obszary cenne przyrodniczo - inwentaryzacja przyrodnicza Robert Stańko Katarzyna Kiaszewicz Obszary Natura 2000 znajdujące się na terenie zlewni Czarnej Orawy - Czarna Orawa (PLH 120031) -Babia Góra (PLH

Bardziej szczegółowo

Obszary ochrony ścisłej

Obszary ochrony ścisłej Ochrona ścisła oznacza całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną.

Bardziej szczegółowo

Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne

Opis zagrożenia. Przedmiot ochrony istniejące. Lp. potencjalne Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk Lp. Przedmiot ochrony istniejące Zagrożenia potencjalne

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY (SOO) 1. IDENTYFIKACJA OBSZARU FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Rezerwat przyrody Mszar Płociczno Na podstawie danych Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracował Tadeusz Liziński

Rezerwat przyrody Mszar Płociczno Na podstawie danych Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracował Tadeusz Liziński Rezerwat przyrody Mszar Płociczno Na podstawie danych Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracował Tadeusz Liziński Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Żuławski

Bardziej szczegółowo

"Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie" pisał Stanisław Jachowicz.

Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie pisał Stanisław Jachowicz. "Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie" pisał Stanisław Jachowicz. Gmina Czemierniki to nasza Mała Ojczyzna, w której mieszkamy, uczymy się i pracujemy znajduje się w bardzo

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych

UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 10 września 2012 r. w sprawie użytków ekologicznych UCHWAŁA NR XV/93/12 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA w sprawie użytków ekologicznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia

Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia Obszary chronione na terenie gminy Gruta - zasady funkcjonowania, korzyści i ograniczenia Przemysław Doboszewski specjalista ds. ochrony ptaków i obszarów Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 jest najmłodszą

Bardziej szczegółowo

Jeziora Brodzkie. Kod obszaru: PLH080052. Forma ochr0ony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Jeziora Brodzkie. Kod obszaru: PLH080052. Forma ochr0ony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) Jeziora Brodzkie Kod obszaru: PLH080052 Forma ochr0ony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 0000000 Powierzchnia: 829,2 ha Status formalny: Obszar zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo

Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo Obszar został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Jeziora w województwie pomorskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Agnieszka Wojtach 06.11.2013

Jeziora w województwie pomorskim. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Agnieszka Wojtach 06.11.2013 Jeziora w województwie pomorskim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Agnieszka Wojtach 06.11.2013 Plan prezentacji 1. Jeziorność Europy i Polski 2. Województwo pomorskie

Bardziej szczegółowo

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i GLEBY GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i nieorganiczne, zdolna do produkcji roślin Funkcja i miejsce

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1655 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE. z dnia 31 marca 2014 r.

Szczecin, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1655 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 17 kwietnia 2014 r. Poz. 1655 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE z dnia. 2014 r.

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE z dnia. 2014 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE z dnia. 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Czernik PLH140037 Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

Indeks 2013 Mapa topograficzna

Indeks 2013 Mapa topograficzna Zadania od 1. do 27. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Pojezierza Kaszubskiego oraz własnej wiedzy. Zadanie 1 (4 pkt) Podaj nazwy opisanych obiektów: Opis obiektu Jezioro,

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY PLB080005

JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY PLB080005 JEZIORA PSZCZEWSKIE I DOLINA OBRY PLB080005 Obra w okolicach wsi Rybojady Fot. Grzegorz Rąkowski Obszar obejmuje Bruzdę Zbąszyńską, która stanowi głęboką rynnę polodowcową ciągnącą się południkowo na odcinku

Bardziej szczegółowo

Wioski tematyczne. sposobem na aktywizację wsi i zrównoważony rozwój regionalny

Wioski tematyczne. sposobem na aktywizację wsi i zrównoważony rozwój regionalny Wioski tematyczne sposobem na aktywizację wsi i zrównoważony rozwój regionalny Karol Gutsze Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pamiętowa i Adamkowa O czym opowiem Temat co, po co i jak? Wioski tematyczne różne

Bardziej szczegółowo

Działania ochronne. Zapobiegnięcie skutkowi polegającemu na usunięciu. poprzez jej pozostawienie w starorzeczach. w postaci zamiany starorzeczy

Działania ochronne. Zapobiegnięcie skutkowi polegającemu na usunięciu. poprzez jej pozostawienie w starorzeczach. w postaci zamiany starorzeczy Załącznik nr 5 do rządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 grudnia 2014 r. na Niecka Skaliska PLH280049 ze wskaniem podmiotów ch ich i obsrów ich wdrażania. Przedmiot Nr i nazwa Zakres

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OSZARÓW OCHRONY

Bardziej szczegółowo

OSTOJA BIEBRZAŃSKA PLB200006

OSTOJA BIEBRZAŃSKA PLB200006 OSTOJA BIEBRZAŃSKA PLB200006 Wiosenne rozlewiska Biebrzy Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy Obszar, należący do największych obszarów Natura 2000 w Polsce, obejmuje prawie całą Kotlinę Biebrzańską oraz mieszczącą

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Szczególnej ochronie podlegają rezerwaty przyrody; "PONIKWA

Szczególnej ochronie podlegają rezerwaty przyrody; PONIKWA Zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska w planie gminy rozpatrywane są w dwóch płaszczyznach Pierwsza dotyczy poprawy stanu środowiska poprzez przyjęcie ustalonych zasad. Ważnym elementem jest budowa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka

Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka 1 WALORY PRZYRODNICZE REZERWATU BEKA ZAPRASZAMY NA BEKĘ 3 Położenie rezerwatu Beka gmina Puck, powiat pucki ujście Pradoliny Redy,

Bardziej szczegółowo

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Ochrona siedlisk in situ w Nadleśnictwie Kłodawa i Nadleśnictwie Rokita dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warszawa, dnia 31.01.2014 r. 2 Nadleśnictwo Kłodawa Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach

Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach Zarys historyczny tworzenia się gruntów na Warmii i Mazurach Opracowali: Agata Misztal Jerzy Pepol ZLODOWACENIA W POLSCE Osady czwartorzędowe na Warmii i Mazurach osiągają najwyższe wartości miąższości

Bardziej szczegółowo

Czarna Orawa. Magdalena Grzebinoga, Dorota Horabik, Katarzyna Kiaszewicz, Robert Stańko

Czarna Orawa. Magdalena Grzebinoga, Dorota Horabik, Katarzyna Kiaszewicz, Robert Stańko Czarna Orawa Magdalena Grzebinoga, Dorota Horabik, Katarzyna Kiaszewicz, Robert Stańko Obszary Natura 2000 - Czarna Orawa (PLH 120031) - Babia Góra (PLH 120001) - Torfowiska Orawsko-Nowotarskie (PLH 120016)

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 co to takiego?

Natura 2000 co to takiego? Natura 2000 co to takiego? 1 2 Czy wiecie co to...? zespół organizmów o podobnej budowie gatunek podstawowa jednostka systematyczna wspólne pochodzenie (przodek) GATUNEK płodne potomstwo, podobne do rodziców

Bardziej szczegółowo

Wątpliwości i problemy we wdrażaniu Natury 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym

Wątpliwości i problemy we wdrażaniu Natury 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym Wątpliwości i problemy we wdrażaniu Natury 2000 w Kampinoskim Parku Narodowym Anna Kębłowska Anna Otręba Anna Siwak Kampinoski Park Narodowy II Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych pt. Sieć Natura

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015

Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015 Aktualny stan wiedzy na temat przedmiotów ochrony OSO Ostoja Warmińska PLB280015 Skąd mamy dane o przedmiotach ochrony? Bocian biały: inwentaryzacja - PTOP, 4 powierzchnie losowe - Arkadiusz Sikora (Stacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko)

Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Gmina: Rakoniewice (Kuźnica Zbąska, Błońsko) I.32. Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko. 32 Droga nr 305 odc. Boruja Kościelna Karpicko Powiat nowotomyski Gmina: Nowy Tomyśl (Boruja Kościelna, Boruja Nowa) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: POIS /09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski

Projekt nr: POIS /09. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Projekt nr: POIS.05.03.00-00-186/09 Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą oraz próba oceny stanu ochrony wybranych gatunków

Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą oraz próba oceny stanu ochrony wybranych gatunków Wstępne wyniki inwentaryzacji ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Lasy Puszczy nad Drawą oraz próba oceny stanu ochrony wybranych gatunków Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 190

Bardziej szczegółowo

Wykonały Agata Badura Magda Polak

Wykonały Agata Badura Magda Polak Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a obszar lądowy, na którym rośnie zwarta roślinność zielna z dominacją lub znacznym udziałem traw. W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie zbiorowiska trawiaste

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i ochrona bagien, powtórzenie wiadomości

Zagrożenia i ochrona bagien, powtórzenie wiadomości Temat lekcji: Zagrożenia i ochrona bagien, powtórzenie wiadomości Poziom: Czas trwania: Przedmiot: 5-6 klasa szkoły podst. 45 min. (1 godz. lekcyjna) przyroda 1. Cele lekcji: Podsumowanie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP) Natura 2000 Lp. Kod obszaru Nazwa obszaru Pow. (ha) Położenie administracyjne 1. PLB280001 Bagna Nietlickie 4 080,76 2. PLB280002 Dolina Pasłęki 20 669,89 3. PLB140005

Bardziej szczegółowo

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek

Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne. Karolina Wieczorek Fauna Rudniańskiego Parku Krajobrazowego: Podsumowanie inwentaryzacji Zagrożenia Działania ochronne Karolina Wieczorek Wyniki inwentaryzacji i waloryzacji fauny Rudniańskiego PK Grupa liczba gatunków:

Bardziej szczegółowo

Załącznik aplikacyjny No 2

Załącznik aplikacyjny No 2 praca magisterska DANIEL MIKULSKI Załącznik aplikacyjny No 2 wniosek o utworzenie użytku ekologicznego Dolina Bardzianki na terenie gminy Dominowo Projekt odnowy wsi Murzynowo Kościelne Załączniki aplikacyjne

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jezioro Wukśniki. Wykonawcy: Hanna Ciecierska Piotr Dynowski

Obszary Natura 2000 Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jezioro Wukśniki. Wykonawcy: Hanna Ciecierska Piotr Dynowski Obszary Natura 2000 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jezioro Wukśniki Wykonawcy: Hanna Ciecierska Piotr Dynowski Obszary Natura 2000 Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jezioro Wukśniki Obszary Natura

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą ha

Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą ha Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą 190 279 ha Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących

Bardziej szczegółowo

BIESZCZADY PLC180001

BIESZCZADY PLC180001 BIESZCZADY PLC180001 Połonina Caryńska Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy Obszar, przylegający do granicy państwowej ze Słowacją i Ukrainą, obejmuje w całości Bieszczady Zachodnie, zwane też Bieszczadami

Bardziej szczegółowo

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody:

Na terenie Nadleśnictwa Strzałowo występują następujące formy ochrony przyrody: Podstawą działań Nadleśnictwa na rzecz ochrony przyrody jest Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 04.92.880), Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków dziko występujących

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

BESKID NISKI PLB180002

BESKID NISKI PLB180002 BESKID NISKI PLB180002 Krajobraz w okolicach wysiedlonej wsi Ciechania w Beskidzie Niskim Fot. Grzegorz i Tomasz Kłosowscy Obszar Beskid Niski, należący do największych obszarów Natura 2000 w kraju, obejmuje

Bardziej szczegółowo

Walory przyrodnicze Nadleśnictwa Nowogard. 28.09.2012r.

Walory przyrodnicze Nadleśnictwa Nowogard. 28.09.2012r. Walory przyrodnicze Nadleśnictwa Nowogard 28.09.2012r. Wykaz walorów przyrodniczych Pomniki przyrody Użytki ekologiczne Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Obszar chronionego krajobrazu Rezerwaty przyrody

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo