MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI"

Transkrypt

1 MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

2 Charakterystyka lokalnych obszarów chronionych i ich zasobów przyrodniczych Jan Borzyszkowski, Agnieszka Kuśmierz

3 Obszary chronione w Polsce Nazwa formy ochrony Liczba obiektów % ogólnej powierzchni kraju Parki narodowe 23 1 Rezerwaty przyrody ,5 Parki krajobrazowe 120 8,1 Obszary chronionego krajobrazu ,5 Użytki ekologiczne ,14 Stanowiska dokumentacyjne 115 0,003 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 177 0,274 Pomniki przyrody Obszary Natura 2000 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (przyszłe specjalne obszary ochrony siedlisk) Obszary Natura 2000 obszary specjalnej ochrony ptaków ,4

4 Filozofia ochrony przyrody Natura 2000 Zbiór obszarów wyznaczonych wg jednolitych w Unii Europejskiej kryteriów, w celu ochrony siedlisk i gatunków uznanych za ważne dla Europy wg Dyrektywy Ptasiej wg Dyrektywy Siedliskowej

5 Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim

6 Elementy ważne dla przyrody Europy Przedmioty ochrony siedliska i gatunki zwierząt i roślin: Siedliska przyrodnicze uniwersalny dla całej Europy termin określający fragment przestrzeni przyrodniczej dający się wyodrębnić, o specyficznych cechach Gatunki roślin i zwierząt listy gatunków sporządzone po analizie ich wartości ( cenności ) dla obszaru europejskiego Gatunki ptaków najwcześniej uznane za wskaźnik walorów przyrodniczych obszaru Europy

7 Gatunki i siedliska priorytetowe Priorytetowe nie oznacza rzadkie Priorytetowe oznacza, że występują głównie lub tylko na obszarze Europy i na nas spoczywa obowiązek ich ochrony Lista gatunków i siedlisk priorytetowych sformułowana w dyrektywach: - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia)

8 Ochrona siedlisk i gatunków Podstawą skutecznej ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków jest znajomość ich wymagań biologii gatunków, procesów przyrodniczych, warunków w jakich egzystują Ochrona nie oznacza wyłączenia z użytkowania gospodarczego, ale muszą być określone zasady tego użytkowania Fot. G. i T. Kłosowcy

9 Obszary chronione objęte projektem Mieszkam na terenie chronionym prawa i obowiązki Obszary Natura 2000: PLB Ostoja Warmińska PLH Bieńkowo PLB Jezioro Oświn i okolice PLH Kaszuny Obszary chronionego krajobrazu: Wzniesień Górowskich Rzeki Banówki Doliny Dolnej Łyny Fot. G. i T. Kłosowcy

10 Pozostałe obszary chronione występujące na terenie objętym projektem Mieszkam na terenie chronionym prawa i obowiązki Obszar Natura 2000: Ostoja nad Oświnem PLH Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika PLH Rezerwaty przyrody Jezioro Martwe Bajory Kałeckie Błota Jezioro Siedmiu Wysp Dolina Rzeki Wałszy Obszary chronionego krajobrazu: Rzeki Wałszy Doliny Elmy Doliny Rzeki Guber Jeziora Oświn Równiny Orneckiej

11 Położenie geograficzne i geomorfologia wszystkie obszary znajdują się w obrębie Niziny Staropruskiej, która w granicach Polski obejmuje około 2700 km 2 i składa się z trzech części mezoregionów fizycznogeograficznych: - Wzniesień Górowskich - Równiny Orneckiej - Równiny Sępopolskiej Nizina Staropruska wyróżnia się: - dobrze rozwiniętym systemem dolin erozyjnych - brakiem jezior - zróżnicowaniem pomiędzy wyniesionym cokołem morenowym Wzniesień Górowskich, wznoszących się ponad 100 m n.p.m., z maksymalną wysokością 216 m n.p.m. (Góry Zamkowej) w pasie morenowym oraz obniżonymi wyraźnie poniżej 100 m n.p.m. równinami: Ornecką i Sępopolską

12 Budowa geologiczna na całym obszarze na powierzchni występują osady czwartorzędowe miąższość utworów czwartorzędowych jest uzależniona od ukształtowania podłoża oraz przebiegu deglacjacji poszczególnych lądolodów: - na wzniesieniach jest najmniejsza, np. na Wzniesieniach Górowskich wynosi ona najczęściej od 60 do 100 m - w obniżonej Równinie Sępopolskiej dochodzi do około 200 m materiał glacjalny stanowią przede wszystkim gliny zwałowe, czasami zawierające wkładki i porwaki utworów kredowych i trzeciorzędowych w mniejszym stopniu obszar budują piaski i żwiry oraz płytkie iły w dolinach rzek i w zagłębieniach bezodpływowych występują torfy

13 Wzniesienia Górowskie charakteryzują się morenowym cokołem, otoczonym obniżeniami na cokole występują trzy ciągi moren czołowych, związanych z recesją lobu gdańskiego (fazy pomorskiej zlodowaceń północnopolskich) zbudowanych z gliny zwałowej cokół morenowy jest przecięty w środkowej części doliną rzeki Wałsz, tworzącej głęboki jar poniżej Pieniężna

14 Równina Ornecka stanowi niewielki sandr, rozprzestrzeniony na wschód od doliny Pasłęki, wzdłuż jej dopływu Drwęcy Warmińskiej, obejmujący obszar Natura 2000 Kaszuny w podłożu zachodniej części tego sandru występują zasięgi iłów warwowych w części środkowej i wschodniej dominują piaski, które podlegały eolizacji

15 Nizina Sępopolska tworzy rozległą nieckę, wyniesioną na brzegach do m i obniżającą się ku środkowi do m n.p.m. zostały w niej osadzone utwory ilaste o stosunkowo małej miąższości (1-2 m) charakterystyczną cechą jest występowanie w podłożu czerwonych iłów, szczególnie w niższej jej części (brak jest jednoznacznego określenia genezy występowania tych iłów) i są pozbawione materiału glacjalnego, miejscami przechodzą w mułki i piaski; ich genezę wiąże się z krótkotrwałymi zastoiskami w niecce zagłębienia końcowego, powstałego w czasie recesji lądolodu z tego obszaru większe zasięgi iłów występują na północ od Lidzbarka Warmińskiego, na zachód od Reszla i Korszy, w okolicy Sępopola, Skandawy, wzdłuż rzeki Guber i jej dopływu Dejny w części północno-wschodniej, na północ od Barcian, występuje zespół form szczelinowych i marginalnych, tworzących żywą rzeźbę pagórkowatą nad jeziorami Arlickim i Oświn największa rzeka tego regionu Łyna wytworzyła w swojej dolinie trzy poziomy terasowe, z których górne wiążą się z poziomem iłów okolic Sępopola

16 Pokrywa glebowa gleby brunatne wyraźnie dominują na terenie Niziny Staropruskiej, obejmując w swym zasięgu Ostoję Warmińską, okolice jeziora Oświn oraz sąsiedztwo Bieńkowa gleby płowe występują w części zachodniej, obejmując północną część Wzniesień Górowskich gleby rdzawe występują w kilku płatach na Nizinie Staropruskiej, przede wszystkim w centralnej i zachodniej części oraz na południe od Jeziora Oświn gleby bielicoziemne, głównie bielicowe i lokalnie bielice występują w sandrowym obszarze Równiny Orneckiej zasięgi gleb glejowych, czarnych ziemi oraz organiczno-mineralnych: torfowoglejowych, murszowo-glejowych i mułowo-glejowych, również gleb organicznych torfowych występują licznie w obniżeniach i zagłębieniach terenowych, a także w sąsiedztwie jezior w dolinach największych rzek występują zasięgi gleb torfowych i murszowych oraz mad rzecznych

17 Warunki klimatyczne średnia roczna temperatura wynosi 7 o C średnia temperatura styczniu wynosi -3,5 o C średnia temperatura w lipcu wynosi 17,5 o C okres wegetacyjny trwa około dni dni z przymrozkiem jest około 140, dni mroźnych (<0 o C) około 45, a dni upalnych (>30 o C) jest średnio 3-4 zachmurzenie osiąga przeciętne roczne wartości od 6,5 do 7,0 stopnia pokrycia nieba, liczba dni pochmurnych wynosi 140 usłonecznienie rzeczywiste w godzinach waha się rocznie od 4,2 do 4,4 godziny przewaga wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich, o prędkościach do 3 m/s sumy roczne opadów kształtują się od 550 do 600 mm najwyższe sumy opadów występują w miesiącu lipcu, osiągając wartości mm

18 Wody powierzchniowe obszar dorzecza Pregoły jedynie na północnozachodnim skraju Ostoi Warmińskiej występują bezpośrednie dopływy do Morza Bałtyckiego poprzez Zalew Wiślany największą rzeką jest Łyna dopływająca do Pregoły na północ od granicy Polski inne ważniejsze cieki to głównie dopływy Łyny: Guber, Omęt i Elma oraz Kanał Mazurski stosunkowo liczne są drobne cieki występują na Równinie Sępopolskiej nieliczne jeziora, jednakże ważne dla części występujących obszarów Natura 2000 Jezioro Oświn i okolice oraz Kaszuny z jeziorem Potar w Ostoi Warmińskiej jedyne większe jeziora to Kinkajmskie i Arklickie, oprócz nich występuje kilkadziesiąt niewielkich jezior i stawów rybnych

19 Wody podziemne występują w piętrach czwartorzędowym i trzeciorzędowym zróżnicowana głębokość występowania warstw wodonośnych (od kilkunastu do ponad 170 m) i ich miąższość (kilka kilkanaście metrów) we wschodniej części utworach czwartorzędowych występuje międzymorenowy porowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP nr 205 Warmia w rejonie Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc i Korszy w głębokim podłożu w utworach trzeciorzędowych i kredowych ( m) występuje zbiornik szczelinowo-porowy główne zaopatrzenie w wodę dla celów pitnych i gospodarczych w regionie stanowią wody gruntowe (indywidualne studnie kopane i wbijane) oraz wgłębne z międzymorenowych poziomów wodonośnych (studnie głębinowe)

20 Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB Powierzchnia: ,0 ha Rok utworzenia: 2008 Regiony geograficzne: Nizina Staropruska Mezoregiony: Wzniesienia Górowskie, Równina Ornecka, Nizina Sępopolska Położenie administracyjne: województwo warmińsko-mazurskie: powiat braniewski: miasto Braniewo, gminy Braniewo, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia powiat bartoszycki: miasto Bartoszyce, gminy Bartoszyce, Górowo Iławeckie, Sępopol powiat lidzbarski: gminy Kiwity, Lidzbark Warmiński powiat kętrzyński: gminy Barciany, Korsze, Srokowo powiat węgorzewski: gmina Węgorzewo (tylko w niewielkim fragmencie)

21 Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB rozciąga się równoleżnikowym pasem o długości ok. 115 km wzdłuż granicy Polski z obwodem kaliningradzkim od rzeki Gołubej (dopływ Banówki) na zachodzie po jezioro Oświn (na wschodzie) szerokość tego pasa od ok. 10 do ok. 20 km

22 Obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Warmińska PLB lasy to ok. 25% powierzchni Ostoi: - w większości dobrze zachowane fragmenty grądów - wzdłuż drobnych cieków lasy łęgowe olszowe lub olszowojesionowe - lokalnie kompleksy leśne borów i brzezin bagiennych liczne torfowiska wysokie, stanowiące siedliska cennych gatunków roślin wiele śródpolnych mokradeł

23 Przedmioty ochrony w Ostoi Warmińskiej PLB A030 bocian czarny Ciconia nigra A031 bocian biały Ciconia ciconia A038 łabędź krzykliwy Cygnus Cygnus A072 trzmielojad Pernis apivorus A075 bielik Haliaeetus albicilla A081 błotniak stawowy Circus aeruginosus A084 błotniak łąkowy Circus pygargus A089 orlik krzykliwy Aquila pomarina A120 zielonka Porzana parva A122 derkacz Crex crex A127 żuraw Grus grus A140 siewka złota Pluvialis apricaria A229 zimorodek Alcedo atthis A234 dzięcioł zielonosiwy Picus canus A239 dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos A320 muchołówka Ficedula parva Fot. G. i T. Kłosowcy

24 Zagrożenia przedmiotów w Ostoi Warmińskiej PLB intensywna gospodarka rolna wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne, intensywny wypas bydła rezygnacja z rolniczego wykorzystania terenu, skutkująca naturalną sukcesją roślinną zalesianie terenów otwartych i sztuczne plantacje leśne eksploatacja surowców naturalnych (np. żwiru i piasku) rozproszona zabudowa nieracjonalnie prowadzona gospodarka wodna (zasypywanie terenu, melioracje i osuszanie, wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek)

25 Obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Oświń i okolice PLB28004 Powierzchnia: 2 516,1 ha Rok utworzenia: 2008 Regiony geograficzne: Nizina Staropruska Mezoregiony: Nizina Sępopolska Położenie administracyjne: województwo warmińsko-mazurskie: powiat kętrzyński: gmina Srokowo powiat węgorzewski: gmina Węgorzewo

26 Obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Oświń i okolice PLB28004

27 Obszar specjalnej ochrony ptaków Jezioro Oświń i okolice PLB28004 Obejmuje: eutroficzne jezioro Oświn, w znacznej mierze porośnięte trzcinowiskami, na którym występuje siedem wysp porośniętych lasem tereny sąsiadujących z jeziorem lasów liczne pastwiska (często nieużytkowane), w obrębie których występują zabagnienia i obserwowane jest wtórne zarastanie olszyną i turzycami

28 Przedmioty ochrony w obszarze Jezioro Oświń i okolice PLB28004 A120 zielonka Porzana parva Rys. T. Cofta A197 rybitwa czarna Chlidonias niger Fot. G. i T. Kłosowcy A239 dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos

29 Zagrożenia przedmiotów w obszarze Jezioro Oświń i okolice PLB28004 intensywna gospodarka rolna stosowanie pestycydów, intensywne nawożenie i związana z tym eutrofizacja rozproszona zabudowa, zwłaszcza rekreacyjna i związana z tym gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami turystyczne wykorzystanie terenu ścieżki i szlaki piesze i rowerowe, sporty uprawiane w plenerze, wędkarstwo nieracjonalnie prowadzona gospodarka wodna

30 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bieńkowo PLH (przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk) Powierzchnia: 122,7 ha Rok utworzenia: 2008 Regiony geograficzne: Nizina Staropruska Mezoregiony: Wzniesienia Górowskie Położenie administracyjne: województwo warmińsko-mazurskie: powiat braniewski: gmina Lelkowo

31 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bieńkowo PLH280009

32 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Bieńkowo PLH obejmuje kompleks torfowisk, wilgotnych lasów i łąk, położonych w obniżeniu terenu i otoczonych niskimi wzgórzami morenowymi środkowa część obszaru jest pokryta zabagnionymi, mokrymi lub wilgotnymi zbiorowiskami leśnymi borów i lasów bagiennych (Vaccinio uliginosi-pinetum, Ribeso nigri-alnetum, Betuletum pubescentis), które otoczone są pasem mokrych łąk w obrębie zbiorowisk leśnych występują niewielkie torfowiska

33 Przedmioty ochrony w obszarze Bieńkowo PLH Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae) 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-pinetum, Pino mugo-sphagnetum, Sphagno girgensohnii-piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae), olsy źródliskowe

34 Zagrożenia przedmiotów w obszarze Bieńkowo PLH intensywna gospodarka rolna próby wydobycia torfu nieracjonalnie prowadzona gospodarka wodna odwodnienia terenów podmokłych

35 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kaszuny PLH (przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk) Powierzchnia: 264,0 ha Rok utworzenia: 2008 Regiony geograficzne: Nizina Staropruska Mezoregiony: Równina Ornecka Położenie administracyjne: województwo warmińsko-mazurskie: powiat lidzbarski: gmina Lidzbark Warmiński

36 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kaszuny PLH280040

37 Część I ok. 237 ha: Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kaszuny PLH jest wydłużonym obniżeniem wytopiskowym z niewysokimi pagórkami i wałami piaszczystymi zarówno po zachodniej jak i po wschodniej stronie główne obniżenie, w części środkowej, zajmuje eutroficzne i zarastające jezioro Potar z zespołem turzycy nitkowatej liczne mokradła torfowiska leśne: borealna świerczyna bagienna i sosnowy bór bagienny, w którym występują rzadkie gatunki roślin: torfowiec brunatny, widłak jałowcowaty, bagno zwyczajne, bażyna czarna, rosiczka okrągłolistna torfowisko bezleśne (niskie): zespół turzycy prosowej z rzadkimi gat. roślin: błotniszek wełnisty, jaskier wielki i dwa gatunki storczyków: kruszczyk błotny i kukułka krwista

38 Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kaszuny PLH Część II ok. 28 ha zlokalizowana około 1,5 km na północny wschód od jeziora Potar jest nieckowatym obniżeniem z borem bagiennym i torfowiskiem wysokim wśród mchów torfowców występują m.in. torfowiec błotny i torfowiec okazały, ponadto rosiczka okrągłolistna i modrzewnica pospolita otaczający torfowisko bór bagienny ma duże walory przyrodnicze - rosną tam m.in. bagno zwyczajne i bażyna czarna

39 Przedmioty ochrony w obszarze Kaszuny PLH Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio- Caricetea nigrae) 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii- Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne bóbr europejski Castor fiber kumak nizinny Bombina bombina zalotka większa Leucorrhinia pectorialis czerwończyk nieparek Lycaena dispar Fot. Ł. Chachulski

40 Zagrożenia przedmiotów w obszarze Kaszuny PLH wędkarstwo na jeziorze Potar nieracjonalnie prowadzona gospodarka wodna odwodnienia terenów podmokłych w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, próby podniesienia poziomu wody w jeziorze Potar i wykorzystania turystycznego terenu sukcesja roślinna

41 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki

42 Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki ustanowiony na mocy rozporządzenia nr 33 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Banówki (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2008, nr 71, poz. 1359) znajduje się w powiecie braniewskim: gminy Braniewo, Lelkowo, Pieniężno cel - ochrona unikatowych walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeki Banówki obejmuje dolinę rzeki Banówki w środkowym biegu tej rzeki (na docinku do wsi Piotrowiec do granicy państwa) wraz z terenami bezpośrednio z nią sąsiadującymi powierzchnia 4 528,5 ha, w obrębie której użytki rolne zajmują ok. 49%, tereny leśne ok.46%, a dolina rzeki wraz jej korytem ok. 5% Banówka meandruje w wąskiej, głęboko wcinającej się w podłoże (3-10 m) dolinie o stromych zboczach lokalnie obserwowane powierzchniowe ruchy masowe osunięcia, spływy, spełzywanie

43 Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich

44 Obszar Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich utworzony na mocy rozporządzenia nr 40 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzniesień Górowskich Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2008, nr 71, poz. 1366) zlokalizowany w powiecie braniewskim gmina Lelkowo i w powiecie bartoszyckim gmina Górowo Iławeckie cel ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wzniesień Górowskich powierzchnia ,4 ha i dominują w nim tereny leśne (ok. 70%) obejmuje obszar o urozmaiconej rzeźbie terenu, którą stanowią ciąg pagórów moreny czołowej o wysokości m n.p.m. i występujące pomiędzy nimi obniżenia, w których często występują niewielkie jeziorka śródleśne

45 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny

46 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny powołany rozporządzeniem nr 162 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Łyny (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2008, nr 201, poz. 3154) znajduje się w powiecie bartoszyckim - miasto Bartoszyce, gminy Bartoszyce i Sępopol, powiecie lidzbarskim miasto Lidzbark Warmiński, gminy Kiwity, Lidzbark Warmiński oraz powiecie olsztyńskim gminy Dobre Miasto, Jeziorany cel - ochrona walorów krajobrazowych i przyrodniczych doliny rzeki Łyny powierzchnia ,9 ha obejmuje koryto rzeki Łyny w jej dolnym biegu wraz doliną i lokalnie fragmentami sąsiadujących wzniesień Łyna meandruje tworząc malownicze wysokie urwiste brzegi (np. w rejonie miejscowości Perkujki)

47 Szkolenia przeprowadzono w ramach projektu pozyskanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z CKPŚ; POIS /09, zgodnie z umowami: z NFOŚiGW; 632/2012/Wn-50/EE-EE-PS/D Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY SUCHOśEBRY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY SUCHOśEBRY WÓJT GMINY SUCHOśEBRY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUCHOśEBRY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY SUCHOśEBRY Z DNIA Siedlce, czerwiec 2011 r. CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA SZCZEBLU LOKALNYM NA RZECZ OCHRONY OBSZARU NATURA 2000. Bagno Całowanie PLH 140001

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA SZCZEBLU LOKALNYM NA RZECZ OCHRONY OBSZARU NATURA 2000. Bagno Całowanie PLH 140001 PROGRAM WSPÓŁPRACY NA SZCZEBLU LOKALNYM NA RZECZ OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 Bagno Całowanie PLH 140001 Opracowanie zbiorowe pod redakcją Pauliny Dzierży Warszawa 2007 wprowadzenie ANDRZEJ SZWEDALEWANDOWSKI

Bardziej szczegółowo

Strategia pozyskiwania inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości

Strategia pozyskiwania inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości Strategia pozyskiwania inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategiczne planowanie szansą rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego Opracowanie: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Opis obszarów Natura 2000 (na podstawie Standardowych Formularzy Danych)

Opis obszarów Natura 2000 (na podstawie Standardowych Formularzy Danych) Identyfikacja Obszarów chronionych przez, które przepływa rzeka Noteć. Parki narodowe brak Parki krajobrazowe brak Rezerwaty przyrody - brak Natura 2000: Opis obszarów Natura 2000 (na podstawie Standardowych

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/256/2010 RADY GMINY W TURAWIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2010R. Wrocław 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań

Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań Wykonawca: Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki Operacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna Barbara Tokarska-Guzik, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Renata Dulias Jaworzno 2011 ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej Zaktualizowana Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz.1.) Warszawa, styczeń luty 2004 r. Supraśl, styczeń 2010 Celem najnowszej aktualizacji

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE. 1.1 Podstawa opracowania 1. INFORMACJE PORZĄDKOWE 1.1 Podstawa opracowania Niniejsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Opracował zespół w składzie dr Katarzyna Kobielska kierownik dr Elzbieta Nawrocka dr Piotr Gryszel mgr Paweł Kieruzal mgr Przemysław Wojcieszak Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Nr 149/XXVII/05 z dnia 24 lutego 2005 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PAWŁOWICZKI Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2014 r.

Warszawa, marzec 2014 r. Gmina Małkinia Górna MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MAŁKINIA GÓRNA obszar położony w rejonie istniejącego cmentarza PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Gminy Kluki na lata 2006-2013 Kluki 2006 1 Spis treści: Wprowadzenie.3 I. Wstęp...5 A. Obszar i czas realizacji Programu.6 II. III. IV. Programowanie rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Praca zbiorowa pod kierownictwem Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej wykonana w ramach projektu Mikroregion

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Zleceniodawca: Urząd Gminy Dobroszyce Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU EKOFIZJOGRAFIA /opracowanie podstawowe/ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRASNYSTAW Wykonawca: mgr Zofia Kurek Biegły w zakresie organizacji i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PIERZCHNICA Autorzy: Kierownik Zespołu Tomasz Pezold mgr Magdalena Janiszewska mgr inż. Józef Polkowski Współpraca: Urząd Gminy Pierzchnica Warszawa 2004 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja modernizacji i budowy nowych obwałowań na dopływach rzeki Żabnica-Breń na terenie powiatu dąbrowskiego

Koncepcja modernizacji i budowy nowych obwałowań na dopływach rzeki Żabnica-Breń na terenie powiatu dąbrowskiego Koncepcja modernizacji i budowy nowych obwałowań na dopływach rzeki Żabnica-Breń na terenie powiatu dąbrowskiego Inwestor: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowo Podgórne

Gmina Tarnowo Podgórne 1 R ozwoju P L lan 2012-2016 okalnego Gmina Tarnowo Podgórne wrzesień 2011 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2012-2016 2 SPIS TREŚCI WSTĘP...4 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo