SPIS TREŚCI. nr 1/2. CO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WIEDZIEĆ O PODATKACH 35 Rozliczenie roczne wspólnot mieszkaniowych / Stella Brzeszczyńska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. nr 1/2. CO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WIEDZIEĆ O PODATKACH 35 Rozliczenie roczne wspólnot mieszkaniowych / Stella Brzeszczyńska"

Transkrypt

1 ADMINISTRATOR 2010 SPIS TREŚCI nr 1/2 1 Jak minął rok 2009 / Irena Scholl 13 Rosną koszty utrzymania mieszkań / Mirosław Gorczyca 15 Postępy rewitalizacji zabudowy / Andrzej Grudziński 17 Zagraniczne rynki kuszą 20 Ochrona przeciwpoŝarowa zgodna z literą prawa, czyli waŝna rola usługi serwisowej / Magdalena Mazur 22 Co powinniśmy wiedzieć o świadectwach energetycznych / Barbara Wdowczyk 24 Parkowanie na terenach wspólnoty mieszkaniowej / Paweł Puch 27 Odsetki od kosztów zarządu nieruchomością wspólną / Paweł Puch 30 Praktyczne aspekty roszczenia o sprzedaŝ lokalu jednego z właścicieli / Bartłomiej śukowski OGRZEWANIE, KOSZTY, PODZIELNIKI 33 Polemiki i dyskusje CO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WIEDZIEĆ O PODATKACH 35 Rozliczenie roczne wspólnot mieszkaniowych / Stella Brzeszczyńska Z ORZECZNICTWA SĄDOWEGO 39 Pełna własność w miejsce spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 39 Podział nieruchomości nie moŝe pozbawić dostępu do drogi działek juŝ istniejących 40 Tereny przyległe we wspólnotach mieszkaniowych 40 Spółdzielnie odzyskają połowę opłaty rocznej za uŝytkowanie wieczyste 41 Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaŝy gruntu z niezrealizowanej inwestycji 41 Wykazanie obowiązku pozbycia się odpadów komunalnych 42 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 42 Wykup lokali spółdzielczych WIADOMOŚCI Z URZĘDÓW 43 Reklama nie zasłoni okna mieszkania 43 Komunikat głównego inspektora nadzoru budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagroŝeniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych 43 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych 44 Wejście w Ŝycie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 45 Wysłuchanie opinii w sprawie załoŝeń do reformy systemu budownictwa społecznego PRZEDSTAWIAMY 46 Nasza czyli Siedlecka". 50 lat istnienia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach

2 ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI PISZĄ Kary dyscyplinarne dla zarządców nieruchomości 50 Spółdzielczość a prawo 51 Rzetelność i kompetencja" gminnych zarządców 52 Kompetencje wspólnoty mieszkaniowej, jej zarządu i zarządcy w świetle przepisów oraz co z tego wynika KONFERENCJE I 55 Kongres zarządców i administratorów nieruchomości 55 Spotkanie centrum bezpieczeństwa technicznego POCZTA ADMINISTRATORA CZYLI SPECJALIŚCI ODPOWIADAJĄ 56 Kłopoty z urządzeniami przesyłowymi 57 Niezamieszkiwanie w nieruchomości nie zwalnia właścicieli z obowiązku ponoszenia wydatków na jej utrzymanie 57 Obowiązki właścicieli lokali niebędacych członkami spółdzielni mieszkaniowej 58 Podatek od gablot i zadaszeń eksponatów reklamowych 14 WYDARZYŁO SIĘ

3 nr 3 7 Jubileusz Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 8 BUDMA Tanie i szybkie budowanie w ramach TBS 10 Konferencja TBS w Łodzi 11 Stop Noise - warsztaty akustyki przestrzennej WYWIAD 12 O niepokojach zarządców - rozmowa z Piotrem Styczniem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury 15 Licencji nie będzie 16 Zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych / Paweł Puch 20 Zmiana zasad budownictwa społecznego / Jerzy Bolkowski TERMOMODERNIZACJA 22 Potrzeby i moŝliwości termomodernizacji budynków / Maciej Robakiewicz 28 Modernizacja instalacji grzewczych. Straty ciepła / Jerzy Kosieradzki 34 Mini-Kombi - zawory grzejnikowe do renowacji instalacji c.o. / Jerzy Kiedrowski 36 Efektywne działanie instalacji c.o. i c.w.u. 37 Stowarzyszenie szanujące energię - rozmowa z Jerzym śurawskim, prezesem SAPE-POLSKA 40 Ochrona siedlisk ptaków 45 Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji / Robert Fabiański ZIELEŃ 50 Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów / Marzena Suchocka 54 Zgoda na sprzedaŝ alkoholu w budynku wielorodzinnym 54 Zarządca uprawniony do wytoczenia powództwa o eksmisję 55 Lokale spółdzielcze bez rękojmi 55 Nielegalny pobór energii O balkonach raz jeszcze POCZTA ADMINISTRATORA 57 Komisja Rewizyjna we wspólnocie mieszkaniowej 58 Konferencje dla zarządców nieruchomości

4 nr 4 6 Seminaria Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów 6 Certyfikaty dewelopera 7 Bezpieczne kominy 8 X Forum Termomodernizacji 9 Budownictwo mieszkaniowe w 2009 roku 10 Zarząd nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową / Marek Stańko, Mariusz Kokosza 14 Objęcie w posiadanie lokalu nabytego w drodze licytacji / Bartłomiej śukowski 18 Działka pod budynkiem wspólnoty mieszkaniowej / Paweł Puch 22 Zarządca a administrator. Obowiązki i odpowiedzialność / Ryszard Niedźwiecki 24 Jak działa system świadectw energetycznych budynków i lokali / Maciej Robakiewicz 28 Zasady budowy ogrodzeń od strony dróg / BoŜena Lara 31 Prawnie o azbeście / Agnieszka Plich TERMOMODERNIZACJA 33 Czy wspólnoty boją się kredytów? / Irena Scholl 38 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Wymiana instalacji / Jerzy Kosieradzki 42 Ochrona przeciwpoŝarowa budynków. Wymagania / Edward Skiepko PODATKI 48 Opodatkowanie najmu okazjonalnego / Stella Brzeszczyńska 52 Podatek od nieruchomości a koszty zarządu nieruchomością wspólną 52 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 53 Nie zawsze zarząd moŝe reprezentować właścicieli 54 Podział kompetencji we wspólnocie mieszkaniowej POCZTA ADMINISTRATORA" 56 Ochrona ptaków podczas remontu 57 Do kogo naleŝy węzeł cieplny? 58 Konferencje dla zarządców nieruchomości 58 Indeks firm

5 nr 5 5 Wyzwania XXI wieku 6 Forum FM & PM po raz szósty 7 Forum Termomodernizacja Zwiększa się. liczba licencjonowanych zarządców nieruchomości WYWIAD 10 Mądry Polak po katastrofie? - rozmowa z J. Baryłką, radcą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 13 Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego / Paweł Puch ZARZĄDZANIE 17 Profesjonalne zarządzanie stadionami / Jerzy Bolkowski 19 Audytor - zawód dla ludzi z energią INSTALACJE 20 O grzejnikach c.o. prawie wszystko / Jerzy Kosieradzki 24 Przegląd grzejników c.o. 26 Od zjawiska termoelektrycznego do GPRS. 100 lat stosowania podzielnikowego systemu rozliczania ciepła / Antoni Honk 30 WyposaŜenie budynków w urządzenia przeciwpoŝarowe / Edward Skiepko 35 Place zabaw na terenach osiedlowych / Ewa Szadkowska 54 Graffiti to juŝ nie problem TERMOMODERNIZACJA 42 Gdzie, jak i kiedy wieszać skrzynki lęgowe dla ptaków / Mariusz Grzeniewski ZIELEŃ 46 Rośliny kwitnące na terenach osiedlowych / Ewa Szadkowska PODATKI 55 Wynagrodzenie członka zarządu / Stella Brzeszczyńska 59 Umowa o roboty budowlane 59 Zgoda na termomodernizację budynków zarządzanych przez spółdzielnię 60 Bonifikaty przy przekształcaniu wieczystego uŝytkowania są niekonstytucyjne 61 Skarb Państwa posiada porzucone kamienice, a nie tylko nimi zarządza 62 Rada Wspólnoty / Janusz Gdański

6 POCZTA ADMINISTRATORA" 64 Rozliczanie właścicieli lokali w spółdzielni mieszkaniowej 65 Szczodra wspólnota 66 Konferencje dla zarządców nieruchomości 66 Indeks firm

7 nr 6 5 Konferencja Rynku Zarządzania Nieruchomościami 6 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego radzi powodzianom 6 DłuŜnicy ujawnieni WYWIAD 7 Zamiast licencji certyfikaty - rozmowa z Olgierdem Dziekońskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury 9 Konsekwencje współwłasności lokalu dla zarządzania nieruchomością wspólną (cz. 1). Wspólność ustawowa małŝeńska / Bartłomiej śukowski 12 Przede wszystkim spokój! / Adam Jabłoński 13 Paradoks współistnienia. Jak prawo przystaje do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych / Sabina Augustynowicz TERMOMODERNIZACJA 16 Termomodernizacja budynków spółdzielczych / Piotr Elwart, Andrzej Rajkiewicz 20 Co z modernizacją dźwigów osobowych / Tadeusz Popielas 22 Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz. 1) / Maciej Rokiel 27 Czystość w budynku 28 Koszty ciepła w spółdzielniach mieszkaniowych / Ryszard ŚnieŜyk INSTALACJE 34 Kontrola instalacji centralnego ogrzewania / Jerzy Kosieradzki 38 Wentylacja hybrydowa w budynkach mieszkalnych / Krzysztof Nowak 40 Instalacja sygnalizacji poŝarowej / Edward Skiepko 46 Systemy oddymiania w zabezpieczeniach przeciwpoŝarowych budynku / Mirosław Mazur PODATKI 48 Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa / Stella Brzeszczyńska 53 Opodatkowanie powierzchni wspólnych 53 NadwyŜki z opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy 54 Zachowanie terminu uiszczenia opłaty sądowej 56 Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej / Ryszard Niedźwiecki POCZTA ADMINISTRATORA" 57 Problemy z przybudówką 58 Firmy oferują 58 Indeks firm

8 nr 7/8 5 XIV Seminarium w Rowach 6 Termomodernizacja po powodzi 6 Poprawa sytuacji polskich spółdzielców 7 Obrady Kongresu Budownictwa 8 Kontrowersje wokół licencji 8 Kolektory słoneczne z bonifikatą WYWIAD 9 Obrona spółdzielców - rozmowa z Aleksandrą Kielińską ze Stowarzyszenia Wielkopolska" oraz z Hubertem Izdebskim z Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW 12 Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece / Paweł Puch 15 Konsekwencje współwłasności lokalu dla zarządzania nieruchomością wspólną (cz. 2). Współwłasność lokalu przysługująca spadkobiercom / Bartłomiej śukowski 18 ArbitraŜ i mediacje zastępują proces sądowy / Jerzy Bolkowski ZARZĄDZANIE 20 Zarządy oczami zarządców / Irena Scholl 24 Strategie zarządzania nieruchomościami / Małgorzata Rymarzak 28 Jak poprawić efektywność energetyczną dźwigów osobowych / Krzysztof Kisiel 34 O wymianie urządzeń domowych / Krzysztof Cichowski 36 Kontrola stanu linii głośnikowych w DSO / Artur Cudowski 37 Europejskie programy rewitalizacji osiedli / Anna Ostańska 43 Gdy trzeba wymienić balkon / Anna Duniec 44 Jak dostosować istniejące budynki wielorodzinne i ich otoczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych (cz. 1). Otoczenie budynku / Kamil Kowalski ZIELEŃ I REKREACJA 49 Rośliny na terenach placów zabaw / Ewa Szadkowska 56 Przestrzenie rekreacyjne na osiedlach mieszkaniowych / Ewa Szadkowska PO POWODZI 60 Jak osuszać mury zalanych budynków / Jacek Sawicki 61 Przegląd metod osuszania murów 65 Elektroniczne osuszanie 67 Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej / Wojciech Nawrót 69 Technologia osuszania obiektów po powodzi 70 Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz. 2) / Maciej Rokiel PODATKI 74 Postępowanie podatkowe (cz. 1) -Stella Brzeszczyńska

9 78 Osuszanie garaŝu a koszty zarządu nieruchomością wspólną 78 Nie ma pierwokupu przy zamianie i darowiźnie udziałów 79 Mieszkania zakładowe w zasobach spółdzielczych 79 Zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty 80 Nie chwalić się licencją! / Janusz Gdański POCZTA ADMINISTRATORA" 81 GaraŜ wielostanowiskowy 82 Firmy oferują 82 Indeks firm

10 nr 9 7 Wirtualne szkolenia zgodne z prawem 7 MoŜna bez zgody wycinać 10-letnie drzewa 8 Obywatelski projekt nowelizacji ustawy spółdzielczej 8 Sąd NajwyŜszy w trosce o prawo 9 Mała wspólnota mieszkaniowa / Paweł Puch 12 Skutki zwoływania zgromadzeń wspólników niezgodnie z zasadami / Aleksandra Jastrzębska-Szyszko ZARZĄDZANIE 13 Dostawca godny zaufania / Adam Jabłoński 14 Na osiedlu Przyjaźń" stare z nowym się przeplata / Sabina Augustynowicz 19 Zarządca - tani czy drogi? / Janusz Gdański 22 Przywrócić dawny blask 24 Audyt wspomaga modernizację wind / Tadeusz Popielas 28 Wykorzystanie termowizji w budynkach / Jerzy śurawski 30 UŜytkowanie lokali mieszkalnych z podzielnikami kosztów ogrzewania / Kazimierz Dudziński, Olgierd Romanowski 36 Nowoczesne rozliczanie wody 37 Jak wybrać podzielnik kosztów? / Tadeusz Muszyński 38 Wpływ powodzi na budynek / Cezariusz Magott, Maciej Rokiel 42 Jak pozbyć się grzyba? 44 Dom bez barier / Kamil Kowalski FINANSE 51 Rachunkowość we wspólnotach / Anna Gościło 53 Decyzję organu podatkowego moŝna zaskarŝyć / Stella Brzeszczyńska 56 Udostępnianie parkingu z 22-proc. VAT 57 Reklama w oknie nie narusza dóbr osobistych 57 Dochody spółdzielni mieszkaniowych 58 Wejście na grunt nie moŝe być słuŝebnością 59 Kształcenie i doskonalenie zawodowe zarządców nieruchomości POCZTA ADMINISTRATORA" 61 Zmiana sposobu zarządu 62 Konferencje dla zarządców nieruchomości 62 Indeks firm

11 nr 10 7 Projekt ustawy o spółdzielniach odrzucony 7 O bezpieczeństwie sieci elektroenergetycznych 7 Polskie mieszkania najdroŝsze w eksploatacji WYWIAD 8 Kolejna skarga spółdzielców 12 Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości / Maria Chmielewska 15 Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej / Paweł Puch 18 Lokal garaŝowy jako część nieruchomości wspólnej 18 Podatek od tablic reklamowych 19 VAT za prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego ZARZĄDZANIE 20 Priorytet to bezpieczeństwo i estetyka 21 Facility Management / Wiesław Pawelec 24 Warto wiedzieć więcej! 25 Przed nami zima / BoŜena Blum 28 Zimowe atrakcje" 30 Uwaga! Poślizg! 32 Gdy woda zalewa piwnice / Jacek Sawicki FINANSE 34 Odwołanie od decyzji organu podatkowego / Stella Brzeszczyńska 36 Wydatek na własne cele mieszkaniowe 38 Zwolnienie od podatku dochodowego 40 Od poŝaru, gradu i huraganu ubezpiecz nas Towarzystwo / Anna Lenar 43 Jak rozliczane są koszty ciepła? 44 Ochrona odgromowa budynków wielorodzinnych / Janusz StrzyŜewski 49 Nasze podzielniki 50 Zintegrowany system komfortu / Paweł Markiton lat zarządzania pełnego sukcesów / Jakub Lisiecki 54 Co z tymi łazienkami? / Sławomir Patelka 57 Wodomierze - co kaŝdy uŝytkownik wiedzieć powinien / Robert Link 61 Przegląd wodomierzy 65 Radiowy odczyt wodomierzy 66 Balkony raz jeszcze / Janusz Gdański POCZTA ADMINISTRATORA" 67 Tereny wspólne / Paweł Puch 69 Jedna wspólnota / Paweł Puch

12 70 Konferencje dla zarządców nieruchomości 70 Indeks firm

13 nr 11 6 Seminarium dla zarządców nieruchomości 7 X Jubileuszowy Kongres PFSZN 8 O lustracjach myśli niespokojne / Irena Scholl 11 Wspólnota bez zdolności prawnej? / Grzegorz Abramek 13 Przedsądowe sposoby na zadłuŝenie lokali / Jarosław Kowszuk 15 Balkon we wspólnocie mieszkaniowej / Paweł Puch 17 Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem 17 Od podatku zwolniony jest tylko zabytek 18 Wspólnota moŝe wystawiać faktury na media 19 Opodatkowanie odszkodowań FINANSE 20 Na straŝy powierzonych pieniędzy / Anna Czernik 22 Nabycie nieruchomości a podatek VAT (cz.1) - Stella Brzeszczyńska ZARZĄDZANIE 25 Znaczenie i cel przeglądów planowych / Wiesław Pawelec 28 Optymalizacja kosztów / Jarosław Rosłoniec 30 Przed nami zima (cz. 2) / BoŜena Blum 33 ZdąŜyć przed zimą! 34 W trosce o balkony / Jacek Sawicki 36 Co z popękanym murem? / Robert Majewski 37 Stare kamienice, lofty i penthousy / Joanna Augustynowicz 40 Smutki i radości właściciela zabytku / Anna Lenar 43 Jak pozbyć się grzyba? INSTALACJE 44 Techem - niezawodnym partnerem w odczycie i rozliczeniu ciepła i wody 46 Modernizacja oświetlenia na osiedlu / Janusz StrzyŜewski 51 Czystość systemów klimatyzacji i wentylacji / Anna Charkowska 54 Wentylacja pod specjalnym nadzorem 55 Znam to z autopsji / Maria Dorota Oleszczuk POCZTA "ADMINISTRATORA" 57 Głosowanie "1=1" / Janusz Gdański 58 Konferencje i szkolenia dla zarządców nieruchomości 58 Indeks firm

14 nr 12 6 Batalia w obronie licencji wygrana 6 Polacy o oszczędzaniu energii 6 Odwrócona hipoteka 7 GUNB o zimowych zagroŝeniach 8 Jak mieszkamy? / Mirosław Gorczyca 10 Zawieszeni na paragrafach / Anna Witkowska 13 Strych we wspólnocie mieszkaniowej / Paweł Puch 16 Współwłaściciele zapłacą podatek według tej samej stawki 16 Zaświadczenia, Ŝe lokal mieszkalny nie jest lokalem samodzielnym 17 Ulgi tylko dla wybranych 18 Przekazywanie błędnych informacji FINANSE 20 Kredytowa pętla / Anna Witkowska 22 Windykacja sądowa naleŝności / Jarosław Kowszuk 26 Nabycie nieruchomości a podatek VAT (cz. 2) / Stella Brzeszczyńska 30 Zbycie lokalu w trybie zamiany 31 VAT od sprzedaŝy 32 Opodatkowanie części budowlanych 34 Optymalizacja kosztów / Jarosław Rostoniec ZARZĄDZANIE 36 Automatyka budynku / Wiestaw Pawelec 40 Narzędzia elektronicznej komunikacji / Michał Mieszczanin 43 Notebook - reaktywacja / Marek Mejssner 46 Świąteczna iluminacja budynku / Janusz StrzyŜewski 49 Nieznajomość prawa szkodzi, szczególnie zimą / Katarzyna Czajkowska 52 Remonty w zimie / Jacek Sawicki 54 Syndrom chorej instalacji / Jakub Charyna 56 EURO-LIFT - święto branŝy / Tadeusz Popielas 58 Winda w stanie awaryjnym, tylko wyjścia brak / Sabina Augustynowicz 62 Brak staranności czy premedytacja? / Janusz Gdański POCZTA ADMINISTRATORA" 65 Uprawnienia właściciela lokalu / Janusz Gdański 66 Konferencje i szkolenia dla zarządców nieruchomości 66 Indeks firm Oprac. BPK

VI Walne Zgromadzenie Członków

VI Walne Zgromadzenie Członków PISMO BEZPŁATNE WRZESIEŃ 2013 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 3/76/2013 PANDORA Wierszyk rozpaczliwy Kiedy wreszcie przestanę być stary? Chyba dosyć już tego dobrego!

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZŁOTE ŁANY W BIELSKU BIAŁEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2012 ROKU Bielsko-Biała, maj 2013 rok 1/46 Zawartość Wstęp... 3 1. Organizacja Spółdzielni... 3 1.1 Organy Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 05/179/2014 13.05.2014 r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu w 2013 r. Przedstawiamy Państwu zbiór dokumentów, dzięki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ZAŁOśENIA PROJEKTU USTAWY O SPOŁECZNYM ZASOBIE MIESZKAŃ CZYNSZOWYCH, SPOŁECZNYCH GRUPACH MIESZKANIOWYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Warszawa, 29 kwietnia 2010 Spis

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia technika budownictwa

Uprawnienia technika budownictwa Dodatek prefabrykaty specjalny 4 2015 kwiecień PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Wzmacnianie materiałami FRP Stal budowlana Uprawnienia technika budownictwa spis treści

Bardziej szczegółowo

Istota i cele zarządzania nieruchomościami. dr inż.. Piotr SACHA

Istota i cele zarządzania nieruchomościami. dr inż.. Piotr SACHA Istota i cele zarządzania nieruchomościami dr inż.. Piotr SACHA Czym jest zarządzanie? Zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków do osiągnięcia wyznaczonych celów. Klasyczne funkcje

Bardziej szczegółowo

Twój Dom pod dobrą opieką i Zarządca pod ręką. Prezentacja firmy oraz oferta zarządzania i administrowania wspólnotą mieszkaniową

Twój Dom pod dobrą opieką i Zarządca pod ręką. Prezentacja firmy oraz oferta zarządzania i administrowania wspólnotą mieszkaniową Twój Dom pod dobrą opieką i Zarządca pod ręką Prezentacja firmy oraz oferta zarządzania i administrowania wspólnotą mieszkaniową Firma doświadczenie profesjonalizm Działamy od 2001 roku Kompleksowo obsługujemy

Bardziej szczegółowo

materiały na WZ WSM 2015 r.

materiały na WZ WSM 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROKU 2014 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEJ FUNKCJONOWANIA Spis treści Wstęp... 1 I. Podstawowe zagadnienia i definicje.... 1 II. Podstawowe przepisy prawne regulujące funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie Miesięcznik Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga Nr 02 (65) 2014 Wydawca - Rada Nadzorcza i Zarząd RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezpłatna nakład 18.000 październik Powstanie Warszawskie W 01.08.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na Walne 2015

Zapraszamy na Walne 2015 Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel. 32 271

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Spis treści

Biuletyn. Spis treści GRODZKA SPÓŁDZIELNIA Biuletyn Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu maj 2014 Spis treści Wstęp Nowe regulaminy Sprawozdanie z działalności RN Wyciąg ze sprawozdania Zarządu Zawiadomienie o

Bardziej szczegółowo

50 LAT MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU

50 LAT MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA. SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU 50 LAT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU MONOGRAFIA JUBILEUSZOWA WYDANA W 50 ROCZNICE POWSTANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŁADA w BIŁGORAJU Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada w Biłgoraju ul.3

Bardziej szczegółowo

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców

Kolejny wygrany konkurs na ocieplenie wieżowców 56 lat Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Ślęczka 1a 41-800 Zabrze ADS Centrum ul. Sobieskiego 21, tel. 32 271 29 36 ADS Południe ul. Ślęczka 8, tel. 32 271 24 35 ADS Zachód ul. Wolności 123, tel.

Bardziej szczegółowo

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje)

Kto śmieci ten płaci. Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011. Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) PISMO BEZPŁATNE GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1732-5145 Kwartalnik Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr 4/69/2011 Sylwestrowe smuteczki (i nadzieje) Nareszcie sobie poszedł. Bo z rok się tu zasiedział. Wcale nie

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie najniższa cena, to co? Lepiszcza gumowo-asfaltowe. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 03 (104) MARZEC

Jeśli nie najniższa cena, to co? Lepiszcza gumowo-asfaltowe. Dodatek specjalny PL ISSN 1732-3428 NR 03 (104) MARZEC 3 2013 NR 03 (104) MARZEC PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Dodatek specjalny Inżynier budownictwa marzec 2013 Elewacje i docieplenia IB_03_2013_szpigiel.indd 55 2013-02-26

Bardziej szczegółowo

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A

C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A C Z E L A D Z K A S P Ó Ł D Z I E L N I A M I E S Z K A N I O W A SPRAWOZDANIE NA WALNE ZGROMADZENIE Czeladź, czerwiec 2015 r. - 1- SPIS TREŚCI - Spis treści str. 2 - Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 288 godzin zajęć 10 miesięcy nauki 13 zjazdów I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA 1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.) 1.1. Podmioty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 725 - Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5

e-poradnik Ta k Część DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 e-poradnik Ta k DLA zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów i gmin ISBN 978-83-64094-09-5 Część 2 Wstęp Poradnik dla zarządców nieruchomości, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych,

Bardziej szczegółowo