SPIS TREŚCI. nr 1/2. CO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WIEDZIEĆ O PODATKACH 35 Rozliczenie roczne wspólnot mieszkaniowych / Stella Brzeszczyńska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. nr 1/2. CO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WIEDZIEĆ O PODATKACH 35 Rozliczenie roczne wspólnot mieszkaniowych / Stella Brzeszczyńska"

Transkrypt

1 ADMINISTRATOR 2010 SPIS TREŚCI nr 1/2 1 Jak minął rok 2009 / Irena Scholl 13 Rosną koszty utrzymania mieszkań / Mirosław Gorczyca 15 Postępy rewitalizacji zabudowy / Andrzej Grudziński 17 Zagraniczne rynki kuszą 20 Ochrona przeciwpoŝarowa zgodna z literą prawa, czyli waŝna rola usługi serwisowej / Magdalena Mazur 22 Co powinniśmy wiedzieć o świadectwach energetycznych / Barbara Wdowczyk 24 Parkowanie na terenach wspólnoty mieszkaniowej / Paweł Puch 27 Odsetki od kosztów zarządu nieruchomością wspólną / Paweł Puch 30 Praktyczne aspekty roszczenia o sprzedaŝ lokalu jednego z właścicieli / Bartłomiej śukowski OGRZEWANIE, KOSZTY, PODZIELNIKI 33 Polemiki i dyskusje CO ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI POWINIEN WIEDZIEĆ O PODATKACH 35 Rozliczenie roczne wspólnot mieszkaniowych / Stella Brzeszczyńska Z ORZECZNICTWA SĄDOWEGO 39 Pełna własność w miejsce spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 39 Podział nieruchomości nie moŝe pozbawić dostępu do drogi działek juŝ istniejących 40 Tereny przyległe we wspólnotach mieszkaniowych 40 Spółdzielnie odzyskają połowę opłaty rocznej za uŝytkowanie wieczyste 41 Spółdzielnia zapłaci VAT od sprzedaŝy gruntu z niezrealizowanej inwestycji 41 Wykazanie obowiązku pozbycia się odpadów komunalnych 42 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 42 Wykup lokali spółdzielczych WIADOMOŚCI Z URZĘDÓW 43 Reklama nie zasłoni okna mieszkania 43 Komunikat głównego inspektora nadzoru budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagroŝeniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych 43 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych 44 Wejście w Ŝycie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 45 Wysłuchanie opinii w sprawie załoŝeń do reformy systemu budownictwa społecznego PRZEDSTAWIAMY 46 Nasza czyli Siedlecka". 50 lat istnienia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach

2 ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI PISZĄ Kary dyscyplinarne dla zarządców nieruchomości 50 Spółdzielczość a prawo 51 Rzetelność i kompetencja" gminnych zarządców 52 Kompetencje wspólnoty mieszkaniowej, jej zarządu i zarządcy w świetle przepisów oraz co z tego wynika KONFERENCJE I 55 Kongres zarządców i administratorów nieruchomości 55 Spotkanie centrum bezpieczeństwa technicznego POCZTA ADMINISTRATORA CZYLI SPECJALIŚCI ODPOWIADAJĄ 56 Kłopoty z urządzeniami przesyłowymi 57 Niezamieszkiwanie w nieruchomości nie zwalnia właścicieli z obowiązku ponoszenia wydatków na jej utrzymanie 57 Obowiązki właścicieli lokali niebędacych członkami spółdzielni mieszkaniowej 58 Podatek od gablot i zadaszeń eksponatów reklamowych 14 WYDARZYŁO SIĘ

3 nr 3 7 Jubileusz Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 8 BUDMA Tanie i szybkie budowanie w ramach TBS 10 Konferencja TBS w Łodzi 11 Stop Noise - warsztaty akustyki przestrzennej WYWIAD 12 O niepokojach zarządców - rozmowa z Piotrem Styczniem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury 15 Licencji nie będzie 16 Zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych / Paweł Puch 20 Zmiana zasad budownictwa społecznego / Jerzy Bolkowski TERMOMODERNIZACJA 22 Potrzeby i moŝliwości termomodernizacji budynków / Maciej Robakiewicz 28 Modernizacja instalacji grzewczych. Straty ciepła / Jerzy Kosieradzki 34 Mini-Kombi - zawory grzejnikowe do renowacji instalacji c.o. / Jerzy Kiedrowski 36 Efektywne działanie instalacji c.o. i c.w.u. 37 Stowarzyszenie szanujące energię - rozmowa z Jerzym śurawskim, prezesem SAPE-POLSKA 40 Ochrona siedlisk ptaków 45 Utrzymanie bezpieczeństwa w starych dźwigach do czasu ich modernizacji / Robert Fabiański ZIELEŃ 50 Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów / Marzena Suchocka 54 Zgoda na sprzedaŝ alkoholu w budynku wielorodzinnym 54 Zarządca uprawniony do wytoczenia powództwa o eksmisję 55 Lokale spółdzielcze bez rękojmi 55 Nielegalny pobór energii O balkonach raz jeszcze POCZTA ADMINISTRATORA 57 Komisja Rewizyjna we wspólnocie mieszkaniowej 58 Konferencje dla zarządców nieruchomości

4 nr 4 6 Seminaria Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów 6 Certyfikaty dewelopera 7 Bezpieczne kominy 8 X Forum Termomodernizacji 9 Budownictwo mieszkaniowe w 2009 roku 10 Zarząd nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniową / Marek Stańko, Mariusz Kokosza 14 Objęcie w posiadanie lokalu nabytego w drodze licytacji / Bartłomiej śukowski 18 Działka pod budynkiem wspólnoty mieszkaniowej / Paweł Puch 22 Zarządca a administrator. Obowiązki i odpowiedzialność / Ryszard Niedźwiecki 24 Jak działa system świadectw energetycznych budynków i lokali / Maciej Robakiewicz 28 Zasady budowy ogrodzeń od strony dróg / BoŜena Lara 31 Prawnie o azbeście / Agnieszka Plich TERMOMODERNIZACJA 33 Czy wspólnoty boją się kredytów? / Irena Scholl 38 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Wymiana instalacji / Jerzy Kosieradzki 42 Ochrona przeciwpoŝarowa budynków. Wymagania / Edward Skiepko PODATKI 48 Opodatkowanie najmu okazjonalnego / Stella Brzeszczyńska 52 Podatek od nieruchomości a koszty zarządu nieruchomością wspólną 52 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi 53 Nie zawsze zarząd moŝe reprezentować właścicieli 54 Podział kompetencji we wspólnocie mieszkaniowej POCZTA ADMINISTRATORA" 56 Ochrona ptaków podczas remontu 57 Do kogo naleŝy węzeł cieplny? 58 Konferencje dla zarządców nieruchomości 58 Indeks firm

5 nr 5 5 Wyzwania XXI wieku 6 Forum FM & PM po raz szósty 7 Forum Termomodernizacja Zwiększa się. liczba licencjonowanych zarządców nieruchomości WYWIAD 10 Mądry Polak po katastrofie? - rozmowa z J. Baryłką, radcą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 13 Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego / Paweł Puch ZARZĄDZANIE 17 Profesjonalne zarządzanie stadionami / Jerzy Bolkowski 19 Audytor - zawód dla ludzi z energią INSTALACJE 20 O grzejnikach c.o. prawie wszystko / Jerzy Kosieradzki 24 Przegląd grzejników c.o. 26 Od zjawiska termoelektrycznego do GPRS. 100 lat stosowania podzielnikowego systemu rozliczania ciepła / Antoni Honk 30 WyposaŜenie budynków w urządzenia przeciwpoŝarowe / Edward Skiepko 35 Place zabaw na terenach osiedlowych / Ewa Szadkowska 54 Graffiti to juŝ nie problem TERMOMODERNIZACJA 42 Gdzie, jak i kiedy wieszać skrzynki lęgowe dla ptaków / Mariusz Grzeniewski ZIELEŃ 46 Rośliny kwitnące na terenach osiedlowych / Ewa Szadkowska PODATKI 55 Wynagrodzenie członka zarządu / Stella Brzeszczyńska 59 Umowa o roboty budowlane 59 Zgoda na termomodernizację budynków zarządzanych przez spółdzielnię 60 Bonifikaty przy przekształcaniu wieczystego uŝytkowania są niekonstytucyjne 61 Skarb Państwa posiada porzucone kamienice, a nie tylko nimi zarządza 62 Rada Wspólnoty / Janusz Gdański

6 POCZTA ADMINISTRATORA" 64 Rozliczanie właścicieli lokali w spółdzielni mieszkaniowej 65 Szczodra wspólnota 66 Konferencje dla zarządców nieruchomości 66 Indeks firm

7 nr 6 5 Konferencja Rynku Zarządzania Nieruchomościami 6 Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego radzi powodzianom 6 DłuŜnicy ujawnieni WYWIAD 7 Zamiast licencji certyfikaty - rozmowa z Olgierdem Dziekońskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury 9 Konsekwencje współwłasności lokalu dla zarządzania nieruchomością wspólną (cz. 1). Wspólność ustawowa małŝeńska / Bartłomiej śukowski 12 Przede wszystkim spokój! / Adam Jabłoński 13 Paradoks współistnienia. Jak prawo przystaje do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych / Sabina Augustynowicz TERMOMODERNIZACJA 16 Termomodernizacja budynków spółdzielczych / Piotr Elwart, Andrzej Rajkiewicz 20 Co z modernizacją dźwigów osobowych / Tadeusz Popielas 22 Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz. 1) / Maciej Rokiel 27 Czystość w budynku 28 Koszty ciepła w spółdzielniach mieszkaniowych / Ryszard ŚnieŜyk INSTALACJE 34 Kontrola instalacji centralnego ogrzewania / Jerzy Kosieradzki 38 Wentylacja hybrydowa w budynkach mieszkalnych / Krzysztof Nowak 40 Instalacja sygnalizacji poŝarowej / Edward Skiepko 46 Systemy oddymiania w zabezpieczeniach przeciwpoŝarowych budynku / Mirosław Mazur PODATKI 48 Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa / Stella Brzeszczyńska 53 Opodatkowanie powierzchni wspólnych 53 NadwyŜki z opłat eksploatacyjnych na fundusz remontowy 54 Zachowanie terminu uiszczenia opłaty sądowej 56 Wynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej / Ryszard Niedźwiecki POCZTA ADMINISTRATORA" 57 Problemy z przybudówką 58 Firmy oferują 58 Indeks firm

8 nr 7/8 5 XIV Seminarium w Rowach 6 Termomodernizacja po powodzi 6 Poprawa sytuacji polskich spółdzielców 7 Obrady Kongresu Budownictwa 8 Kontrowersje wokół licencji 8 Kolektory słoneczne z bonifikatą WYWIAD 9 Obrona spółdzielców - rozmowa z Aleksandrą Kielińską ze Stowarzyszenia Wielkopolska" oraz z Hubertem Izdebskim z Instytutu Nauk o Państwie i Prawie UW 12 Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece / Paweł Puch 15 Konsekwencje współwłasności lokalu dla zarządzania nieruchomością wspólną (cz. 2). Współwłasność lokalu przysługująca spadkobiercom / Bartłomiej śukowski 18 ArbitraŜ i mediacje zastępują proces sądowy / Jerzy Bolkowski ZARZĄDZANIE 20 Zarządy oczami zarządców / Irena Scholl 24 Strategie zarządzania nieruchomościami / Małgorzata Rymarzak 28 Jak poprawić efektywność energetyczną dźwigów osobowych / Krzysztof Kisiel 34 O wymianie urządzeń domowych / Krzysztof Cichowski 36 Kontrola stanu linii głośnikowych w DSO / Artur Cudowski 37 Europejskie programy rewitalizacji osiedli / Anna Ostańska 43 Gdy trzeba wymienić balkon / Anna Duniec 44 Jak dostosować istniejące budynki wielorodzinne i ich otoczenie do potrzeb osób niepełnosprawnych (cz. 1). Otoczenie budynku / Kamil Kowalski ZIELEŃ I REKREACJA 49 Rośliny na terenach placów zabaw / Ewa Szadkowska 56 Przestrzenie rekreacyjne na osiedlach mieszkaniowych / Ewa Szadkowska PO POWODZI 60 Jak osuszać mury zalanych budynków / Jacek Sawicki 61 Przegląd metod osuszania murów 65 Elektroniczne osuszanie 67 Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej / Wojciech Nawrót 69 Technologia osuszania obiektów po powodzi 70 Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz. 2) / Maciej Rokiel PODATKI 74 Postępowanie podatkowe (cz. 1) -Stella Brzeszczyńska

9 78 Osuszanie garaŝu a koszty zarządu nieruchomością wspólną 78 Nie ma pierwokupu przy zamianie i darowiźnie udziałów 79 Mieszkania zakładowe w zasobach spółdzielczych 79 Zwolnienie z obowiązku zwrotu bonifikaty 80 Nie chwalić się licencją! / Janusz Gdański POCZTA ADMINISTRATORA" 81 GaraŜ wielostanowiskowy 82 Firmy oferują 82 Indeks firm

10 nr 9 7 Wirtualne szkolenia zgodne z prawem 7 MoŜna bez zgody wycinać 10-letnie drzewa 8 Obywatelski projekt nowelizacji ustawy spółdzielczej 8 Sąd NajwyŜszy w trosce o prawo 9 Mała wspólnota mieszkaniowa / Paweł Puch 12 Skutki zwoływania zgromadzeń wspólników niezgodnie z zasadami / Aleksandra Jastrzębska-Szyszko ZARZĄDZANIE 13 Dostawca godny zaufania / Adam Jabłoński 14 Na osiedlu Przyjaźń" stare z nowym się przeplata / Sabina Augustynowicz 19 Zarządca - tani czy drogi? / Janusz Gdański 22 Przywrócić dawny blask 24 Audyt wspomaga modernizację wind / Tadeusz Popielas 28 Wykorzystanie termowizji w budynkach / Jerzy śurawski 30 UŜytkowanie lokali mieszkalnych z podzielnikami kosztów ogrzewania / Kazimierz Dudziński, Olgierd Romanowski 36 Nowoczesne rozliczanie wody 37 Jak wybrać podzielnik kosztów? / Tadeusz Muszyński 38 Wpływ powodzi na budynek / Cezariusz Magott, Maciej Rokiel 42 Jak pozbyć się grzyba? 44 Dom bez barier / Kamil Kowalski FINANSE 51 Rachunkowość we wspólnotach / Anna Gościło 53 Decyzję organu podatkowego moŝna zaskarŝyć / Stella Brzeszczyńska 56 Udostępnianie parkingu z 22-proc. VAT 57 Reklama w oknie nie narusza dóbr osobistych 57 Dochody spółdzielni mieszkaniowych 58 Wejście na grunt nie moŝe być słuŝebnością 59 Kształcenie i doskonalenie zawodowe zarządców nieruchomości POCZTA ADMINISTRATORA" 61 Zmiana sposobu zarządu 62 Konferencje dla zarządców nieruchomości 62 Indeks firm

11 nr 10 7 Projekt ustawy o spółdzielniach odrzucony 7 O bezpieczeństwie sieci elektroenergetycznych 7 Polskie mieszkania najdroŝsze w eksploatacji WYWIAD 8 Kolejna skarga spółdzielców 12 Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości / Maria Chmielewska 15 Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej / Paweł Puch 18 Lokal garaŝowy jako część nieruchomości wspólnej 18 Podatek od tablic reklamowych 19 VAT za prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego ZARZĄDZANIE 20 Priorytet to bezpieczeństwo i estetyka 21 Facility Management / Wiesław Pawelec 24 Warto wiedzieć więcej! 25 Przed nami zima / BoŜena Blum 28 Zimowe atrakcje" 30 Uwaga! Poślizg! 32 Gdy woda zalewa piwnice / Jacek Sawicki FINANSE 34 Odwołanie od decyzji organu podatkowego / Stella Brzeszczyńska 36 Wydatek na własne cele mieszkaniowe 38 Zwolnienie od podatku dochodowego 40 Od poŝaru, gradu i huraganu ubezpiecz nas Towarzystwo / Anna Lenar 43 Jak rozliczane są koszty ciepła? 44 Ochrona odgromowa budynków wielorodzinnych / Janusz StrzyŜewski 49 Nasze podzielniki 50 Zintegrowany system komfortu / Paweł Markiton lat zarządzania pełnego sukcesów / Jakub Lisiecki 54 Co z tymi łazienkami? / Sławomir Patelka 57 Wodomierze - co kaŝdy uŝytkownik wiedzieć powinien / Robert Link 61 Przegląd wodomierzy 65 Radiowy odczyt wodomierzy 66 Balkony raz jeszcze / Janusz Gdański POCZTA ADMINISTRATORA" 67 Tereny wspólne / Paweł Puch 69 Jedna wspólnota / Paweł Puch

12 70 Konferencje dla zarządców nieruchomości 70 Indeks firm

13 nr 11 6 Seminarium dla zarządców nieruchomości 7 X Jubileuszowy Kongres PFSZN 8 O lustracjach myśli niespokojne / Irena Scholl 11 Wspólnota bez zdolności prawnej? / Grzegorz Abramek 13 Przedsądowe sposoby na zadłuŝenie lokali / Jarosław Kowszuk 15 Balkon we wspólnocie mieszkaniowej / Paweł Puch 17 Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem 17 Od podatku zwolniony jest tylko zabytek 18 Wspólnota moŝe wystawiać faktury na media 19 Opodatkowanie odszkodowań FINANSE 20 Na straŝy powierzonych pieniędzy / Anna Czernik 22 Nabycie nieruchomości a podatek VAT (cz.1) - Stella Brzeszczyńska ZARZĄDZANIE 25 Znaczenie i cel przeglądów planowych / Wiesław Pawelec 28 Optymalizacja kosztów / Jarosław Rosłoniec 30 Przed nami zima (cz. 2) / BoŜena Blum 33 ZdąŜyć przed zimą! 34 W trosce o balkony / Jacek Sawicki 36 Co z popękanym murem? / Robert Majewski 37 Stare kamienice, lofty i penthousy / Joanna Augustynowicz 40 Smutki i radości właściciela zabytku / Anna Lenar 43 Jak pozbyć się grzyba? INSTALACJE 44 Techem - niezawodnym partnerem w odczycie i rozliczeniu ciepła i wody 46 Modernizacja oświetlenia na osiedlu / Janusz StrzyŜewski 51 Czystość systemów klimatyzacji i wentylacji / Anna Charkowska 54 Wentylacja pod specjalnym nadzorem 55 Znam to z autopsji / Maria Dorota Oleszczuk POCZTA "ADMINISTRATORA" 57 Głosowanie "1=1" / Janusz Gdański 58 Konferencje i szkolenia dla zarządców nieruchomości 58 Indeks firm

14 nr 12 6 Batalia w obronie licencji wygrana 6 Polacy o oszczędzaniu energii 6 Odwrócona hipoteka 7 GUNB o zimowych zagroŝeniach 8 Jak mieszkamy? / Mirosław Gorczyca 10 Zawieszeni na paragrafach / Anna Witkowska 13 Strych we wspólnocie mieszkaniowej / Paweł Puch 16 Współwłaściciele zapłacą podatek według tej samej stawki 16 Zaświadczenia, Ŝe lokal mieszkalny nie jest lokalem samodzielnym 17 Ulgi tylko dla wybranych 18 Przekazywanie błędnych informacji FINANSE 20 Kredytowa pętla / Anna Witkowska 22 Windykacja sądowa naleŝności / Jarosław Kowszuk 26 Nabycie nieruchomości a podatek VAT (cz. 2) / Stella Brzeszczyńska 30 Zbycie lokalu w trybie zamiany 31 VAT od sprzedaŝy 32 Opodatkowanie części budowlanych 34 Optymalizacja kosztów / Jarosław Rostoniec ZARZĄDZANIE 36 Automatyka budynku / Wiestaw Pawelec 40 Narzędzia elektronicznej komunikacji / Michał Mieszczanin 43 Notebook - reaktywacja / Marek Mejssner 46 Świąteczna iluminacja budynku / Janusz StrzyŜewski 49 Nieznajomość prawa szkodzi, szczególnie zimą / Katarzyna Czajkowska 52 Remonty w zimie / Jacek Sawicki 54 Syndrom chorej instalacji / Jakub Charyna 56 EURO-LIFT - święto branŝy / Tadeusz Popielas 58 Winda w stanie awaryjnym, tylko wyjścia brak / Sabina Augustynowicz 62 Brak staranności czy premedytacja? / Janusz Gdański POCZTA ADMINISTRATORA" 65 Uprawnienia właściciela lokalu / Janusz Gdański 66 Konferencje i szkolenia dla zarządców nieruchomości 66 Indeks firm Oprac. BPK

ADMINISTRATOR 2011. nr 1

ADMINISTRATOR 2011. nr 1 ADMINISTRATOR 2011 SPIS TREŚCI nr 1 WYDARZENIA 5 VAT a nieruchomość 5 Stawki VAT 5 Wzrost cen energii elektrycznej 5 NiŜsze ceny gazu 6 Za niektóre materiały trzeba płacić więcej 6 Materiały budowlane

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR 2012. nr 1

ADMINISTRATOR 2012. nr 1 ADMINISTRATOR 2012 SPIS TREŚCI nr 1 WYDARZENIA 7 Nowy rok, stare problemy? 7 Za co więcej zapłacimy w 2012 r.? 8 Będzie jedna norma obliczania powierzchni mieszkań 9 Coraz więcej licencji 9 GINB o zagrożeniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu.

REGULAMIN. TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GRONIE W śywcu. 1 Niniejszy Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu

PROGRAM SZKOLENIA. Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu PROGRAM SZKOLENIA Temat 1 - Wspólnota mieszkaniowa - podstawowe zasady działania i odpowiedzialność jej zarządu 8 godzin edukacyjnych 1. Cel istnienia wspólnoty mieszkaniowej; - zapewnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Kurs praktyczny na Zarządcę Nieruchomości KIGN Zakres tematyczny

Kurs praktyczny na Zarządcę Nieruchomości KIGN Zakres tematyczny Kurs praktyczny na Zarządcę Nieruchomości KIGN Zakres tematyczny ZAPOZNANIE SIĘ ZE SPECYFIKĄ PRACY W TEMATYCE NIERUCHOMOŚCI Podstawowe pojęcia, istota, cele, obszar ZAPOZNANIE SIĘ Z FORMAMI ORGANIZACYJNO

Bardziej szczegółowo

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych.

1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu na dzień 31.12.2013 r., 10 060 lokali mieszkalnych, w tym 917 lokali socjalnych. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Chorzów z dnia...2014 r. I Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy pozostaje, wg stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FILAR w ELBLĄGU.

REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FILAR w ELBLĄGU. REGULAMIN ZASAD GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FILAR w ELBLĄGU. Rozdział 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SM FILAR Działalność finansowa spółdzielni określona jest w : ustawie z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAŁĘSKA HAŁDA W KATOWICACH LUTY 2015 ROK ROZDZIAŁ 1. TWORZENIE FUNDUSZU REMONTOWEGO SPÓŁDZIELNI. 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO SBM EC SIEKIERKI 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. Podstawa prawna 3 2. Cel tworzenia funduszu 3 3. Sposób tworzenia funduszu 4 4. Sposób wykorzystania funduszu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UTWORZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W MIEJSCE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 31 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Załącznik do uchwały nr 61/2013 Rady Nadzorczej JSM z dnia 12.11.2013r. REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

LokaLe garażowe i miejsca parkingowe zarządzanie i praktyka

LokaLe garażowe i miejsca parkingowe zarządzanie i praktyka LokaLe garażowe i miejsca parkingowe zarządzanie i praktyka garaż jako przedmiot współwłasności koszty utrzymania LokaLu garażowego głosowanie współwłaścicieli garażu praktyka i orzecznictwo 93120261310221

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. nr 1/2. ORZECZNICTWO SĄDOWE 28 Status prawny kotłowni i biura wspólnoty mieszkaniowej / Marta Chmielewska

SPIS TREŚCI. nr 1/2. ORZECZNICTWO SĄDOWE 28 Status prawny kotłowni i biura wspólnoty mieszkaniowej / Marta Chmielewska ADMINISTRATOR 2014 SPIS TREŚCI nr 1/2 WYDARZENIA 6 Rozdano Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich 6 Odkurzacze pod lupą Unii Europejskiej 7 Jubileusz dwudziestolecia ista Polska PRAWO 8 Jak minął

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach

REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach REGULAMIN rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz zasad ustalania opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej Silesia w Katowicach zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 68/12 z 4.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni.

1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1222). 2. Statut Spółdzielni. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości NASZ DOM w Krakowie za 2012 rok

Sprawozdanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości NASZ DOM w Krakowie za 2012 rok Sprawozdanie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości NASZ DOM w Krakowie za 2012 rok Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ZARZĄDCÓW Nieruchomości NASZ DOM w Krakowie w 2012 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały NrXVII/111/2007 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 listopada 2007r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WYSZKÓW NA LATA 2008-2012 Rozdział I Prognoza wielkości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna:

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO KĄCIK WE WROCŁAWIU. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Podstawa prawna: 1 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CICHY KĄCIK WE WROCŁAWIU Na podstawie 177 Statutu Spółdzielni i w związku z artykułem 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab.

Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Autor: Bożena Grad, Urszula Nowicka, Jurij Stadnicki Tytuł: PODSTAWY OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI W teorii i praktyce Recenzent: prof. dr hab. Lech Pałasz Liczba stron: 415 Rok wydania: 2011 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim

REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim REGULAMIN FUNDUSZU NA REMONTY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH w Spółdzielni Mieszkaniowej,, Gryf w Gryfowie Śląskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa z 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami

Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 9.01.2014 Minimum programowe dla kursu specjalistycznego w zakresie zarządzania nieruchomościami Program ogólny I. Zarządzanie nieruchomościami jako działalność zawodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych I. Część ogólna 1 Na podstawie art.6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz 85 ust. 4 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej RYF w Rybniku tworzy

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Nieruchomością

Zarządzanie Nieruchomością Zarządzanie Nieruchomością Spółdzielni Mieszkaniowej OFERTA INDYWIDUALNA Bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia naszej oferty. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. W przypadku szczególnych

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

nieruchomo nabytych/wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r. 10 % uzyskanego przychodu, PIT-23.

nieruchomo nabytych/wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r. 10 % uzyskanego przychodu, PIT-23. OPODATKOWANIE ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Złotoryja, 20 lutego 2009 r. Aktualnie sprzedaŝ lub zamiana nieruchomości moŝe się odbywać aŝ w trzech odmiennych podatkowych reŝimach prawnych, dlatego za

Bardziej szczegółowo

Co można zyskać, uczestnicząc w rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

Co można zyskać, uczestnicząc w rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej Co można zyskać, uczestnicząc w rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej 67 stron wyjaśnień, porad, przepisów Jakie prawa i obowiązki mają właściciele lokali w dużych wspólnotach Jakie czynności przekraczają

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rozliczenia kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i uŝytkowych w budynkach zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OFERTA LOKUS NIERUCHOMOŚCI NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych OFERTA NA ZARZĄDZANIE DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Firma Lokus Nieruchomości od 2008 roku dynamicznie działa na lokalnym rynku

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń.

Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. Załącznik do Uchwały Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22.02.2011 r. Wieloletni program Gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń. I. Analiza wielkości oraz stanu technicznego istniejącego

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Opinia w sprawie 30/DOR/2012

Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Warszawa, 9 listopada 2012 r. dr Maksymilian Cherka Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Opinia w sprawie 30/DOR/2012 Podmiot zadający pytanie:

Bardziej szczegółowo

L Postanowienia ogólne.

L Postanowienia ogólne. Regulamin - rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce i lokalami stanowiącymi mienie innych osób oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali. L Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali.

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. 5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalenia opłat za użycie lokali. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi obejmują wydatki ponoszone przez spółdzielców

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty administrowania Wspólnotą Mieszkaniową

Prezentacja oferty administrowania Wspólnotą Mieszkaniową ul. Warszawska 39/04 10-081 Olsztyn tel/fax. 089 527 28 31 kom. 694 44 88 33 www.bowm.pl biuro@bowm.pl skype: bowm.olsztyn gg: 3757816 Prezentacja oferty administrowania Wspólnotą Mieszkaniową Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu I. Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomosciami ZUT w Szczecinie Materiały na seminarium

Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomosciami ZUT w Szczecinie Materiały na seminarium magisterskie prowadzone przez profesora Teodora Skotarczaka z zarządzania i pośrednictwa nieruchomościami. Zasady techniczne pisania prac dyplomowych (opracowała Daria Oczkowska) Metody badań naukowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Informacje w zakresie danych demograficznych miasta Chorzów

WSTĘP. Informacje w zakresie danych demograficznych miasta Chorzów WSTĘP Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, jako dokument opracowywany w perspektywie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów", działając na podstawie 100, ust. l, pkt 20 Statutu, postanawia,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr 43 Rady Nadzorczej PSM z dn. 21.04.2015r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA LOKALE W PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. NAJEM LOKALI UśYTKOWYCH. III. DZIERśAWA TERENU

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. II. NAJEM LOKALI UśYTKOWYCH. III. DZIERśAWA TERENU REGULAMIN najmu lokali uŝytkowych, dzierŝawy terenu oraz rozliczania kosztów i ustalania opłat za lokale uŝytkowe, dzierŝawę terenów i garaŝe w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Nysie.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N

I. PODSTAWA PRAWNA II. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Obrońców Pokoju w Gliwicach. I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta Firmy. Lokus Nieruchomości. na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta Firmy Lokus Nieruchomości na Zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych Wybór odpowiedniego zarządcy nieruchomości jest niezwykle trudną decyzją, w znacznej mierze decydującą o walorach nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie.

miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowo Budowlanej Ziemowit w Ciechanowie Niniejszy regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. I n f o r m a c j a o stanie mienia Gminy i Miasta Jastrowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 30 marca 2012r. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A

X V I T A R G I B U D O W N I C T W A X V I T A R G I B U D O W N I C T W A Łódź, 19-22 lutego 2009 r. P R O G R A M T A R G Ó W Czwartek, 19.02.2009 r. 10.00-18.00 targi otwarte dla zwiedzających 11.00-11.40 uroczyste otwarcie XVI Targów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WILGA 2000 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN określający zasady przeprowadzania i rozliczania przedsięwzięć termomodernizacji budynków oraz przedsięwzięć remontowych związanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r...9 SPIS TREŚCI 1. PRAWO CYWILNE I ADMINISTRACYJNE Ustawa Kodeks cywilny (Wyciąg) z dnia 23 kwietnia 1964 r....9 Ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Wyciąg) z dnia 17 listopada 1964 r.... 43 Ustawa o księgach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r.

U C H W A Ł A nr /2011 Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej KRAKUS z dnia 17.06.2011 r. w sprawie: przyjęcia ustalonego porządku obrad Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni Mieszkaniowej Krakus przyjmuje ustalony porządek obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie: przyjęcia protokołu z Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje:

Regulamin. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów, działając na podstawie 100 ust. 1 pkt 12 Statutu postanawia, co następuje: Regulamin zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów i ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu.

REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. REGULAMIN Rozliczeń Kosztów Centralnego Ogrzewania i Podgrzewania Wody Użytkowej w zasobach SM HUTNIK w Sosnowcu. I. Podstawy Prawne 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /04/U/WM/10

UMOWA nr /04/U/WM/10 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a UMOWA nr /04/U/WM/10 zawarta w dniu...2010 r. w Pszczynie pomiędzy: Wspólnotami Mieszkaniowymi oznaczonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy reprezentowanymi

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NIERUCHOMOŚCI MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1.Uchwała ZPCz Nr 7/XI/07 2. Statut Spółdzielni 3. Ustawa z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ PRZY UL.... zawarta w dniu... pomiędzy WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ przy ul.... w Gdyni reprezentowaną przez Zarząd w osobach:......... zwaną w dalszej części umowy "Wspólnotą"

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej

Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej Budynek gminny a budynek wspólnoty mieszkaniowej BUDYNKI Z LOKALAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKIE MIESZKANIA Spółka WM zarządza budynkami gminnymi oraz lokalami w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

urodzony (a)... w...

urodzony (a)... w... Instrukcja wypełnienia oświadczenia majątkowego /WZÓR/ OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. (wypełnić kogo dotyczy)..., dnia.. r. (miejscowość) Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i USTALANIA OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI I. Postanowienia ogólne 1 1. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi ( g.z.m.) obejmują: A. Eksploatację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2014 r. Poz. 4547 UCHWAŁA NR XLVIII/947/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Treść zarządzenia zamieszczona jest na wewnętrznych stronach intranetu ZGM.

Treść zarządzenia zamieszczona jest na wewnętrznych stronach intranetu ZGM. NO-0210-26/09 ZARZĄDZENIE NR 26/09 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowe w Legnicy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I ZASAD USTALANIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE Rozdział I PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI

ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 18 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/2 obowiązuje od 21.03.2011r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym

OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym OŚWIADCZENIE o stanie majątkowym Ja niŝej podpisany(a),... (imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie) urodzony(a)... w... zatrudniony(a)... (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ MŁODZIEŻOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SUWAŁKACH ZA ROK 2013 Rada Nadzorcza Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach wybrana przez Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r.

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r. URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY Ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego Obowiązuje od 09.02.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 25 października 2010 r. LWA- 4114-03-29/2010 I/10/010 Pan Mieczysław Szymalski Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM REMONTOWYM W SBM WŻB W WARSZAWIE Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Wolska Żelazna Brama Ul. Krochmalna 32 00-864 Warszawa Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SBM WŻB nr 32 z dnia 24.09.2012r. REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZEM

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr 19/2011

U C H W A Ł A nr 19/2011 Zgodnie z uprawnieniami zawartymi w 27 pkt. 1 ust. 1 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" w Białymstoku p o s t a n a w i a : Zatwierdzić na 2012r : a) zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 2019

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 2019 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na lata 2014 2019 Pruszcz Gdański, styczeń 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP.

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP. REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODZISKU WLKP. 1 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych stanowiących jej mienie oraz zarządzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO SIEMIANOWICKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze tekst jednolity Dz. U. nr 188 z 2003 r., poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalanie opłat na ich pokrycie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie Podstawa prawna: 1. Postanowienia ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Tekst jednolity. załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Tekst jednolity załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej PSM Nr 9/2011 z dnia 27.01.2011r. Regulamin Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy określa zasady: 1. Regulamin ustala zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie I Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY WSPRACIA REALIZACJI ZADAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH

PROGRAMY WSPRACIA REALIZACJI ZADAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH PROGRAMY WSPRACIA REALIZACJI ZADAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH I REMONTOWYCH System wspierania termomodernizacji i remontów Fundacja Poszanowania Energii uczestniczyła w tworzeniu systemu wspierania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N w sprawie zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie

R E G U L A M I N. Spółdzielni Mieszkaniowej SEGMENT w Częstochowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali oraz opłat za założenie szyldów, reklam i tablic reklamowo-informacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Gdańsk 80-355, ul. Beniowskiego 84 b Tel. 585572854 lub tel./fax 585584521 do 25 www.oign.pl cert@oign.pl Gdańsk, 01.06.2015 roku Szanowna/y Pani/Pan Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS

REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI W SM ARS A. PRZEPISY PRAWNE - ustawa z 16.09.1982 r. prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U.03.188.1848)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2012 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie

Bardziej szczegółowo