SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5; 88/9. ZAMAWIAJACY: Urząd Miasta w Lesznie ul. Karasia 15 KLASYFIKACJA ROBÓT: wg CPV Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Mariola Adamska mgr inż. Anna Werno mgr inż. Andrzej Adamski Leszno, grudzień 2012 r. Program opracowano zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury: Dz.U nr 0 poz. 365 Dz.U nr 42 poz. 217 Dz.U nr 72 poz. 464 Dz.U nr 75 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U nr 202 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 0. STRONA TYTUŁOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry obiektu, zakres robót Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 2.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie terenu budowy Architektura Konstrukcja Instalacje Wykończenie Zagospodarowanie terenu 2.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: Kopia mapy zasadniczej Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Inwentaryzacja zieleni Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i uwarunkowania tych rozbiórek, Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem do istniejących sieci Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową.

3 2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wchodzących w skład przebudowy z nadbudową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 3 oraz dokonanie wszystkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji i uzgodnień, w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania programu wyłącznie w celu zamówienia projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami, w szczególności o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na podstawie, których zamówi wykonanie robót budowlanych ze sporządzeniem projektów wykonawczych. Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie obiektu przystosowanego do pełnienia funkcji biblioteki w szeroko rozumianym zakresie, funkcjonalnego, przyjaznego odwiedzającym, wyposażonego w urządzenia i instalacje umożliwiające pełne korzystanie z oferowanych usług. Obiekt musi odpowiadać zmieniającym się oczekiwaniom odbiorców, dążących do korzystania z obiektów atrakcyjnych, wyposażonych zgodnie z nowymi standardami. Poza zadaniami już realizowanymi Biblioteka chce wzmocnić się swoje działania na rzecz dialogu międzykulturowego i międzynarodowego. Upoważnia ją do tego historia miasta, w którym zawsze było miejsce dla ludzi różnych kultur i wyznań. Organizowanie działań w zakresie kultury w wyeksploatowanych i zdekapitalizowanych wnętrzach jest trudne do zrealizowania i pewnie w coraz mniejszym stopniu będzie spełniać rosnące oczekiwań odbiorców. Funkcja nowoczesnej biblioteki, realizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną, daleko wykraczającą poza wypożyczanie książek nie może odbywać bez dokonania modernizacji Biblioteki z powiększeniem jej powierzchni użytkowej. Budynek Biblioteki zlokalizowany bezpośrednio przy ul. Bolesława Chrobrego składa się z trzech segmentów: głównego, który jest budynkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, przez co możliwości jego rozbudowy są ograniczone, dobudówki piętrowej od strony południowej oraz piętrowej dobudówki z bramą przejazdową na dziedziniec od strony północnej. Obie dobudówki są przykryte dachem płaskim na konstrukcji drewnianej. Dobudówka od strony południowej jest młodsza od dobudówki od strony północnej. Przyjęto, zatem nadbudowę dodatkowej kondygnacji nad niższą częścią budynku od strony północnej oraz zaadaptowanie poddasza budynku Hotelu Polskiego na potrzeby działalności bibliotecznej. Przyjęte kierunki przebudowy i związanej z nią modernizacji mają na celu stworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej biblioteki. Na etapie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i nadbudowy Biblioteki, po wielu dyskusjach przyjęto układ funkcjonalny zapewniający realizację celów współczesnej Biblioteki. Budynek po przebudowie musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczeń p.poż., wymagań sanitarno-higienicznych oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zamówieniu należy uwzględnić zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, w szczególności zagospodarowanie dziedzińca.

4 4 Zakres zamówienia obejmuje: Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy z nadbudową istniejącego budynku Biblioteki od strony ul. Bolesława Chrobrego 3, Sporządzenie projektu technologii kotłowni, Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu budowy, Sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budowlanych z uwzględnieniem podłoża gruntowego, Wykonanie inwentaryzacji o stopniu uszczegółowienia uzgodnionym z Delegaturą w Lesznie WUOZ w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem: - więźby dachowej /rzut i przekrój podłużny/, - stropu z pozornym sklepieniem, Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Sporządzenie projektu przyłącza energetycznego, Sporządzenie projektu przyłącza miejskiej telewizji kablowej, Sporządzenie projektu przyłącza wodnego, Sporządzenie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, Sporządzenie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej, Sporządzenie projektu przyłącza gazowego, Sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich branż, Sporządzenie projektu aranżacji wnętrz z zestawieniem wyposażenia, Sporządzenie przedmiarów robót zawierających opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, Wykonanie badań gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Program badań przygotuje uprawniony do tego projektant branży konstrukcyjnej. Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa, opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjno-prawnych Sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku Sporządzenie ekspertyz technicznych uzgodnionych z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy przy ewentualnym odstępstwie od warunków określonych w Rozporządzeniu [ 3.3.2], Na podstawie opracowanych ekspertyz technicznych uzyskanie zgód na odstępstwa od warunków określonych w Rozporządzeniu [ 3.3.2] Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Uzyskanie pozwoleń na budowę, Dokonanie zgłoszenia robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonanie robót rozbiórkowych wynikających z zakresu zamówienia, Wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie opracowanych projektów, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

5 Wykonanie zagospodarowania terenu, Sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 5 W wyniku realizacji zamówienia zostaną wykonane: Przebudowa i nadbudowa budynku od strony ul. Bolesława Chrobrego 3 dawnego Hotelu Polskiego, Modernizacja wnętrz z wyposażeniem ich w instalacje specyficzne dla biblioteki, Nowe przyłącza, Zagospodarowanie terenu Charakterystyczne parametry obiektu Właścicielem nieruchomości gruntowej, składającej się z działek 88/1; 88/3; 88/6; 88/7 ark. 17 jest Miasto Leszno. Wieczystym Użytkownikiem gruntu i właścicielem budynków jest Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Grochowiaka w Lesznie. Właścicielem nieruchomości gruntowej, składającej się z działek 88/5 i 88/9 ark.17 jest Miasto Leszno. Wieczystym Użytkownikiem gruntu i właścicielem budynków jest Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. Zamówienie obejmuje i nadbudowę istniejącego budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem o pow ,1 m 2. Po modernizacji nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia, będzie to nadal 36 osób, w tym 30 kobiet. Dojście i dojazd do budynku należy przewidzieć od strony ul. Bolesława Chrobrego oraz od dziedzińca wewnętrznego. Dziedziniec zaprojektować z elementami zieleni i małej architektury Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja Budynek jest położony w centrum miasta, w zwartej zabudowie śródmiejskiej, przy ruchliwej ulicy Bolesława Chrobrego, w pobliżu Rynku. Od południa budynek Biblioteki przylega do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, od północy do okazałej kamienicy. Powierzchnia nieruchomości gruntowej w obecnych granicach jest w dużym stopniu zabudowana. Za lokalizacją Biblioteki w centrum miasta przemawia fakt, że osobami najczęściej odwiedzającymi bibliotekę są ludzie starsi, zamieszkali w śródmieściu, nie korzystający z samochodu. Przeniesienie Biblioteki poza centrum miasta znacznie utrudniłoby im korzystanie z dóbr kultury, jakimi dysponuje biblioteka. Dla niektórych oznaczałoby całkowite odcięcie od możliwości kontaktu z tymi dobrami. Zgodnie z obecnymi tendencjami współczesna biblioteka powinna znajdować się w centrum miasta, blisko węzła komunikacyjnego, w miejscu wyciszonym i otoczonym parkiem. Pierwsze dwa warunki, w przypadku obecnej lokalizacji są spełnione, trzeci można spełnić poprzez zastosowanie okien dźwiękochłonnych od ul. Bolesława Chrobrego. Namiastką parku może być dobrze zaprojektowany dziedziniec Biblioteki z zielenią i małą architekturą. Wjazd drogowy na teren nieruchomości w okresie prowadzenia robót i funkcjonowania obiektu będzie możliwy od strony ul. Bolesława Chrobrego. Służebność ustanowiona na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury W księdze wieczystej zapisana jest służebność gruntowa polegająca na konieczności udostępnienia podwórza właścicielom sąsiedniej nieruchomości tj. Miejskiemu

6 6 Ośrodkowi Kultury. Miejski Ośrodek Kultury korzysta zwyczajowo, bez obciążenia wynikającego z zapisu w księdze wieczystej, z podwórza w celu realizacji dostaw, dojazdu na imprezy artystów i VIP-ów. Przez podwórze prowadzi droga ewakuacyjna z Ośrodka, w którym mieści się sala widowiskowa, w której mogą odbywać się imprezy masowe. Główne wejście do MOK-u znajduje się od ul. Bolesława Chrobrego, wyjście ewakuacyjne prowadzi na dziedziniec, dalej na ul. Bolesława Chrobrego. W obecnej chwili MOK nie ma możliwości wyznaczenia innej drogi ewakuacyjnej. Sąsiedztwo MOK Podczas projektowania modernizacji i rozbudowy nie można naruszyć interesu MOK, którego budynek znajduje się bezpośrednio w granicy z Biblioteką. Należy pamiętać, że budynki obecnie należący do Biblioteki i MOK-u w przeszłości stanowiły integralną całość i należały do jednego właściciela. W procesie projektowania należy współdziałać z MOK-em, w kwestii ustanowienia drogi ewakuacyjnej, dostosowania zabudowy Biblioteki i MOK-u w granicy w celu spełnienia wymagań usytuowania obiektów przy granicy np. wymagań ochrony p.poż. itp. Historyczna wartość budynku Położenie w zwartej zabudowie śródmiejskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej, jak i fakt wpisania głównego segmentu budynku biblioteki do rejestru zabytków stwarza szereg ograniczeń co do możliwości rozbudowy. Ze względu na to, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków wszystkie prace muszą być uzgadniane z Urzędem Ochrony Zabytków. Budynek Biblioteki powstał ok roku i przez dziesiątki lat, aż do końca II wojny światowej funkcjonował w nim Hotel Polski. Budynek charakteryzuje się układem konstrukcyjnym typowym dla budynków hotelowych. Wskazane jest zachowanie tego układu. Szczególną ochroną należy otoczyć zachowane najstarsze elementy budynku. Przygotowując koncepcję przebudowy budynku dawnego Hotelu Polskiego, starano się w małym stopniu ingerować w historyczny układ ścian konstrukcyjnych, bryłę budynku i elewacje. Niewątpliwie dużym wyzwaniem dla projektantów będzie stworzenie nowoczesnego obiektu na gruncie budynku o historycznym znaczeniu. Po modernizacji budynek dawnego Hotelu Polskiego będzie pełnił funkcje biblioteczne i kulturotwórcze, wzmacniane przez historyczne wartości obiektu. Budynek, który pełnił funkcję hotelu wybudowano na gruzach katolickiego kościoła św. Ducha i św. Barbary / kościół spłonął w 1707 r./ W Księdze Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nazwy Hotel Polski użyto po raz pierwszy w 1824 r. Pierwszym właścicielem Hotelu był kupiec Henryk Krystian Riefenstahl. Kolejnymi właścicielami byli: od 1851 Otto Moritz Kunze od 1874 Albert Garfey od 1880 Roman Nitsche od 1890 Kurt Nitsche /brat Romana/ od 1904 Olga Nitsche /siostra Romana i Kurta/ od 1909 Emil Kielich od 1912 od 1921 od 1972 Teodor Harms Stanisław Zajcher właściciel Władysław Nowak /zięć Stanisława Zajchera/ - faktycznie prowadził Hotel w latach 30-tych Wanda Nowak /córka Stanisława Zajchera/ Miasto Leszno

7 7 Budynek dawnego Hotelu Polskiego jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym w całości podpiwniczonym, zbudowanym na rzucie prostokąta, trzytraktowym charakterystycznym dla budownictwa hotelowego, z dachem dwuspadowym z naczółkami i oczkami, krytym dachówką ceramiczną. Układ trzytraktowy zachował się na parterze, natomiast po przebudowie wg projektu z 1972 r. na I piętrze wprowadzono układ dwutraktowy. Budynek zasadniczo pełnił funkcję hotelową, jednakże był wzbogacony o restaurację z zapleczem i po 1938 r. w kręgielnię. Budynek poddawany był przebudowom, takim jak: - dobudowanie sanitariatów od strony podwórza i ich likwidacja w obrębie budynku w 1881 r., - zmiany związane z dobudową Sali Widowiskowej i połączeniem funkcjonalnym obu budynków w 1905 r., - przebudowa piwnic w celu urządzenia kręgielni w 1933 r. - przebudowa schodów głównego wejścia od ulicy związana z poszerzeniem ulicy i jej brukowaniem w 1938 r. - adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki dokonana wg projektu z 1972 r. Po tym czasie nie wykonywano poważniejszych przebudów budynku, poza remontami i naprawami konstrukcji dachu i ściany podłużnej tylnej. W 1992 r. przeniesiono znajdującą się w piwnicach kręgielnię do innego obiektu. Aktualnie trwają prace adaptacyjne piwnic na cele wystawiennicze. Do zakończenia wojny w 1945 r. w budynku funkcjonował Hotel i restauracja. W czasie wojny w piwnicach pod północną dobudówką urządzono schron dla ludności. Po wojnie właścicielka prowadziła krótko restaurację, gdyż zniszczonego hotelu nie udało się jej uruchomić. Po zakończeniu działalności restauracji na parterze znajdowała się sortownia prasy RUCH-u, a na piętrze urządzono mieszkania. Na podstawie zachowanych projektów budynku można stwierdzić, że: o Korpus główny zachował swą bryłę w niezmienionym od chwili powstania gabarycie, o Ściany zewnętrzne zachowały swą postać, pomiędzy oknami parteru i piętra - symetrycznie po obu stronach wejścia - znajdują się zdobienia w postaci elementów roślinnych i groteski. Pomiędzy parterem i piętrem występuje niezmieniony gzyms pośredni. o Otwory okienne w ścianie frontowej są niezmienione. Elewacja frontowa charakteryzuje się 8 osiami, z których środkowe są zwieńczone trójkątnym tympanonem zdobionym ząbkowaniem. o Forma dachu uległa zmianie podczas przebudowy w 1905 r. /wprowadzono naczółki/ o Układ ścian nośnych i działowych uległ zmianie głównie podczas remontu wg projektu z 1972 r. o Dokonano ingerencji w stropy /1972 r./ o Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową /1972 r./ o Usunięto ostatnie piece /1972 r/. Na wszystkich zachowanych rysunkach, poczynając od pochodzącego prawdopodobnie z 1881 r., bezpośrednio obok budynku głównego od strony północnej widnieje mniejszy i niższy budynek. Pierwotnie był to budynek parterowy ze stromym dachem i 3-osiowej fasadzie. Podlegał on licznym przebudowom i adaptacjom. Pełnił naprzemiennie funkcję hotelową i mieszkalną. W 1912 r. opracowano projekt adaptacji na cele użytkowe strychu tego budynku, połączono go na poziomie piętra z budynkiem głównym. Przed wybuchem wojny uzyskano zgodę na zabudowę przejazdu i dobudowę mieszkania. Po zakończeniu wojny budynek częściowo spłonął. Odbudowano go, przeznaczając na hotel dla pielęgniarek i mieszkania. Z tego prawdopodobnie okresu pochodzą schody wewnętrzne

8 8 w tym budynku. Budynek etapami przekazywano w użytkowanie Bibliotece. Całkowite przekazanie nastąpiło w 1986 r., kiedy to wyprowadzili się ostatni lokatorzy. Budynek zaadaptowano na potrzeby Biblioteki. W podwórzu wzdłuż granicy zachodniej znajduje się budynek wybudowany na podstawie projektu z 1977 r. Jak wynika z w.w. projektu do jego budowy wykorzystano fundamenty i ściany przyziemia do poziomu okien istniejącego budynku gospodarczego. Aktualny stan techniczny obiektu budowlanego Za konieczne przyjęto wykonanie prac remontowych, zalecanych przez wykonywane wcześniej ekspertyzy techniczne, stwierdzające zły stan budynku, wręcz przedawaryjny. Wynika z nich między innymi konieczność wymiany więźby dachowej, stropów i odkształconej ściany od strony dziedzińca. Warunki gruntowe Na potrzeby rozbudowy Biblioteki Wojewódzkiej w Lesznie w 1980 r. Geoprojekt z Zielonej Góry wykonał techniczne badania podłoża gruntowego. Na podstawie badań wyróżniono w podłożu 3 warstwy geotechniczne: gliny piaszczyste o I L =0,27, gliny piaszczyste o I L =0,0 oraz piaski o I D =0,50. W utworach piaszczystych stwierdzono wodę gruntową o napiętym zwierciadle stabilizującym się na rzędnej 91,4-91,5 m npm. Maksymalne stany mogą być o 1 m wyższe. Okresowo może gromadzić się i utrzymywać na stropie glin w nasypach piaszczysto-gruntowych. Informacje o warunkach gruntowych znajdują się również w ekspertyzie technicznej budynku Biblioteki Publicznej opracowanej przez WSP PROJEKT w Lesznie. Autor wykonał i opisał 4 odkrywki fundamentów przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznej północnej części budynku, w pobliżu przejazdu na dziedziniec. Wyniki zobrazował rysunkami. Potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej Budynek po modernizacji i rozbudowie powinien zapewniać właściwe warunki obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta, rozwijać i zaspokajać ich potrzeby czytelnicze i informacyjne, winien służyć upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Koncepcja proponuje rozwiązania mające na celu dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, szczególnie w zakresie ochrony i zabezpieczeń p.poż., wymagań sanitarno-higienicznych oraz przystosowania do osób niepełnosprawnych. UCHWAŁA NR XVII/247/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna część A 82. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 80Up: 1. przeznaczenie terenu tereny usług publicznych; 2. zasady podziału nieruchomości: 1) podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu, 2) zakazuje się wtórnego podziału terenu; 3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 1) dopuszczalne obiekty towarzyszące obiekty małej architektury, 2) powierzchnia zabudowy maks. 85% powierzchni działki budowlanej, 3) powierzchnia biologicznie czynna min. 5% powierzchni działki budowlanej,

9 9 4) wysokość zabudowy: a) dla istniejącego budynku objętego ochroną konserwatorską zachowuje się istniejące parametry wysokościowe, b) dla pozostałej zabudowy maks. 12,0 m, 5) geometria dachów: a) dla istniejącego budynku objętego ochroną konserwatorską zachowuje się geometrię istniejącego dachu, b) dla pozostałej zabudowy dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 50º lub dachy płaskie; 4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków dla budynków oraz obszarów objętych ochroną konserwatorską, przedstawionych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w 8; 5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej zgodnie z 14. Planowana przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego Opracowano kompleksowy projekt przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego. Będzie on obejmował przebudowę jezdni z parkingami, chodników, sieci i przyłączy oraz oświetlenia. Zapisy w dziale III Prawa, roszczenia i ograniczenia Księgi Wieczystej PO1L/ Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Informacje ogólne wg informacji zamieszczonych na stronie internetowej mbpleszno.pl Stan ilościowy zbiorów na r woluminy, w tym w siedzibie głównej woluminów, czasopisma 138 tytułów, w tym regionalnych 30 tytułów księgozbiór regionalny woluminów, zbiory specjalne jednostki: taśmy magnetofonowe płyty analogowe 902 przeźrocza 38 kasety VIDEO 243 CD programy multimedialne 126 zbiory graficzne 517 starodruki 30 Ilość czytelników - rocznie MBP rejestruje czytelników, Wypożyczenia rocznie książek, zbiorów audiowizualnych, czasopism na zewnątrz, czasopism na miejscu książek na miejscu zbiorów specjalnych na miejscu. Budynek po przebudowie ma tworzyć warunki do pełnienia funkcji bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie.

10 10 Do głównych zadań Biblioteki należy: Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno bibliograficznej, publikowanie bibliografii regionalnych, Udostępnianie zbiorów na miejscu, w wypożyczalniach, w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej, Udostępnianie zbiorów dla niepełnosprawnych /np. książki mówione dla niewidomych/, Tworzenie i udostępnianie baz danych: katalogowych, bibliograficznych Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń dla bibliotekarzy, Upowszechnianie sztuki, nauki i dorobku kulturalnego miasta, Badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb czytelników, Współdziałanie z innymi bibliotekami, Prowadzenie działalności w zakresie usług introligatorskich, kolportażu itp. Obiekt po przebudowie ma być wyposażony w następujące instalacje i systemy: Zimnej i ciepłej wody, Kanalizacji sanitarnej, Kanalizacji deszczowej, Centralnego ogrzewania z kotłownią na gaz, Wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, Odgromową, Elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną, Sygnalizacji pożaru, Alarmową: kontroli dostępu wraz z zabezpieczeniem pomieszczeń przed włamaniem, Telefoniczną, Komputerową, Internetową, Telewizji kablowej, Telewizji dozorowej, System ochrony książek przed kradzieżą, Centralny odkurzacz, Zagospodarowanie terenu ma spełniać następujące funkcje: Zapewnienie dojazdu i dojść pieszych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki, Zapewnienie drogi ewakuacyjnej dla MOK-u, Rozmieszczenie zieleni oraz elementów małej architektury jako elementów krajobrazowych i rekreacyjnych, Zagospodarowanie dziedzińca powinno umożliwiać organizację spotkań i imprez plenerowych.

11 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Zajmuje się udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, książek w wypożyczalni dla dorosłych i wypożyczalni dla dzieci, czasopism w czytelni czasopism oraz zbiorów specjalnych w postaci płyt, książek mówionych dla niewidomych. Wypożyczalnia dla dorosłych pozostanie w dotychczasowym miejscu tzn. na I piętrze w największej sali ze sklepieniem. Wypożyczalnia dla dorosłych będzie udostępniała literaturę piękną, popularno-naukową oraz wydawnictwa audiowizualne. Obecnie zbiory audiowizualne są gromadzone i udostępniane w osobnym pomieszczeniu, nie związanym z wypożyczalnią książek. Po modernizacji wydawnictwa audiowizualne dla dorosłych będą udostępniane w wypożyczalni dla dorosłych, wydzielone zbiory audiowizualne dla dzieci będą udostępniane w wypożyczalni dla dzieci. W związku z tym w wypożyczalni należy zaprojektować kabinę odsłuchową i kabinę audiowizualną dla czytelników. Wyposażenie wypożyczalni powinno składać się z regałów mogących pomieścić ok woluminów. Można zaplanować regały o wymiarach 100 x 200 x 21 cm. Wskazane jest ustawienie regałów prostopadle do okien. Dla czytelników przy regałach zaplanować stoliki jednoosobowe z krzesłami do pracy indywidualnej /4-6 szt./ oraz 4 stanowiska komputerowe dla czytelników. Nie wyodrębniono pomieszczenia na katalogi tradycyjne i elektroniczne. Zostaną one umieszczone w wypożyczalniach. Stanowiska pracy bibliotekarzy należy usytuować u zbiegu pomieszczeń 1.3, 1.16 i Należy je zgrupować, tworząc ladę biblioteczną w miejscu z dobrym widokiem na całą wypożyczalnię oraz czytelnię. Lada ma być wyposażona w 3 komputerowe stanowiska do obsługi czytelników oraz miejsce na rezerwowane książki. Dla bibliotekarzy przyjąć krzesła obrotowe z podłokietnikami. Obok wypożyczalni dla dorosłych zaprojektowano czytelnię naukową połączoną z czytelnią czasopism. Czytelnię należy wyposażyć w ok. 25 regałów do ekspozycji czasopism oraz książek. Dla czytelników zaprojektować ok. 23 miejsca siedzące. Należy przygotować 15 stolików jednoosobowych o typowej do pracy wysokości tj. 75 cm z krzesłami oraz 3 stoły niskie typu ława z 8 fotelami. Czytelnikom umożliwić korzystanie z internetu. Na podłodze zastosować wykładzinę podłogową dywanową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Wykładzina powinna charakteryzować się dużą odpornością powierzchniową, odpornością na zaplamienia, ścieranie, zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Wykładzina powinna posiadać atest trudnopalności, antyelektrostatyczności i higieniczny. Wykładzina powinna harmonizować z wystrojem sali, kolorystycznie powinna być stonowana, z delikatnym wzorem. Oddzielenie wypożyczalni od korytarza przy windzie należy zaprojektować na całą wysokość pomieszczenia jako drewnianą ściankę działową szkloną szkłem bezpiecznym. Wypożyczalnię z czytelnią dla dzieci i młodzieży zaplanowano na parterze na prawo od wejścia głównego. W wypożyczalni będzie udostępniana literatura piękna, popularno-naukowa oraz wydawnictwa audiowizualne dla dzieci. W związku z tym należy również zaprojektować kabinę odsłuchową i kabinę audiowizualną dla dzieci i młodzieży. Wyposażenie wypożyczalni powinno składać się z regałów o wymiarach 100 x 200 x 21 cm mogących pomieścić książek oraz 3 regały ekspozycyjne na czasopisma. Wskazane jest ustawienie regałów prostopadle do okien. Dla czytelników przy regałach zaplanować stoliki jednoosobowe z krzesłami do pracy indywidualnej /4 szt./.

12 12 Ladę biblioteczną zaprojektować w pobliżu wejścia do wypożyczalni, w miejscu z dobrym widokiem na całą wypożyczalnię. Lada powinna mieć 2 stanowiska komputerowe do obsługi czytelników oraz miejsce na rezerwowane książki. Dla czytelników należy urządzić 4 stanowiska komputerowe składające się ze stolika, krzesła i komputera. W wypożyczalni dla dzieci należy zaprojektować kącik do spotkań z dziećmi, który należy wyposażyć w stolik i 4 krzesełka oraz regały dostosowane do wzrostu dzieci oraz siedzisko dla osoby dorosłej. Meble wzornictwem powinny odbiegać od standardu, powinny stanowić nawiązanie do świata bajek. Ponadto w wypożyczalni dla dzieci powinny się znaleźć 4 pufy, 4 fotele, ścianka działowa mobilna, stojaki ekspozycyjne, regały i szafki. Część wypożyczalni przeznaczona do przeprowadzania lekcji bibliotecznych powinna być wyposażona w 25 krzeseł z blatami, tablicę multimedialną, projektor multimedialny, ekran projekcyjny sufitowo-ścienny. Powyższe zalecenia są zgodne z międzynarodowymi standardami IFLA-UNESCO, które zalecają by usługi dla dzieci były uznawane za ważne i traktowane na równi z usługami dla dorosłych. Biblioteki dziecięce powinny zaspokajać potrzeby informacyjne, kulturalne i rekreacyjne społeczności dziecięcej. Dzieci powinny postrzegać bibliotekę jako otwarte, przyjazne, atrakcyjne i nie zagrażające im miejsce. Realizować to należy przez właściwy dobór mebli, dekoracji i kolorów. Na I piętrze należy zaprojektować pokój kierownika działu. Pokój kierownika działu wyposażyć w 2 biurka przystosowane do pracy z komputerem, fotele obrotowe oraz regały. Na poddaszu głównego budynku zaprojektowano magazyny książek. Należy wyposażyć je w regały kompaktowe na książek. W magazynie wydzielić miejsce pracy dla magazyniera wyposażone w biurko przystosowane do pracy z komputerem, krzesło obrotowe z podłokietnikami. DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY Zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem materiałów o Regionie. Są to książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, starodruki, wydawnictwa kartograficzne, fotografie, widokówki oraz inne zbiory. W czytelni udostępnia się zbiory informacyjnobibliograficzne, z wydzielonym księgozbiorem Unii Europejskiej i wydawnictwa związane z ekologią. Dział opiekuje się pokojem Stanisława Grochowiaka, w którym znajdują się pamiątki po patronie Biblioteki, takie jak zdjęcia, rękopisy, książki, afisze i plakaty do sztuk oraz pokojem Romana Maciejewskiego. Pomieszczenia działu zaprojektowano na I piętrze w pomieszczeniach traktu wschodniego. W czytelni regionalnej należy wydzielić przestrzeń do pracy indywidualnej niskimi ściankami działowymi wykonanymi z drewna z przeszkleniem szkłem bezpiecznym. Wyposażenie stanowią 3 stoły z krzesłami. Stoły nie mogą być zbyt małe, ponieważ powinny umożliwiać rozłożenie wydawnictw udostępnianych w czytelni. W czytelni należy zaprojektować regały o wymiarach 100 x 200 x 21 cm /ok.25 szt./ Powinny się tam znaleźć 4 skomputeryzowane stanowiska do pracy indywidualnej dla czytelników. Dla bibliotekarza przygotować biurko przystosowane do pracy z komputerem. Obok pokoju kierownika zaplanowano magazyn, w którym należy ustawić regały. Regały w wypożyczalni z czytelnią regionalną należy zróżnicować, aby dopasować je do potrzeb przechowywanych zbiorów, a są to - poza wydawnictwami książkowymi - czasopisma oprawne, inwentaryzowane, dokumenty, taśmy wideo, CD, pocztówki, fotografie, plakaty, dokumenty życia społecznego.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia Szczegółowe określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wykonaj adaptację opróżnionego budynku mieszkalno użytkowego przy ul. Jagiellońskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM

Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Mgr Aniela Piotrowicz Poznań - UM Nowy wizerunek Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne biblioteki akademickie to coraz częściej placówki ściśle powiązane z uczelnianymi centrami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Budynek przy ul. Małachowskiego 8

Budynek przy ul. Małachowskiego 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1B do zapytania ofertowego Usługa kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO-KULTURALNEGO w Sośnicowicach 1. Lokalizacja terenu Działki

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie

1 29x13,7x40,6 380W/230V. 1 100W/230V 100W/230V Montaż do sufitu, sterowanie Meble biurowe (biurka, szafy i regały) z melaminy, płyty MDF lub fornirowane,na metalowych stelażach, blaty biurek proste, grubości 2,8cm, wyposażone w osłonę przednią. Szafy z półkami, zamykane na zamki,

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A

ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A Załącznik nr 12 ZAKRES MODERNIZACJI I ROZBUDOWY OBIEKTU CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE DOM KULTURY OSKARD POŁOŻONY W KONINIE UL. ALEJA 1-GO MAJA 7A 1. STREFA WEJŚCIA GŁÓWNEGO 1. HALL I WIATROŁAP 400

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Bydgoszcz ul. Długa 57 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Bydgoszcz ul. Długa 57 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa o powierzchni 713 m² zabudowana budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 975 m². Cena wywoławcza nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

WZÓR TABELI ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ

WZÓR TABELI ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ powierzchnia ARSENAŁ KULTURY Załącznik Nr 26.A WZÓR TABELI ZESTAWIENIA POMIESZCZEŃ NAZWA INSTYTUCJI: MOS KONDYGNACJA/CZĘŚĆ: NR wg RZUTU NAZWA POMIESZCZENIA CZĘŚĆ KOSZT 1 m 2 KOSZT ŁĄCZNIE UWAGI m 2 ISTN.

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1 WSTĘP...2 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 1.3 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU...2 2.2 PARAMETRY TECHNICZNE INWENTARYZOWANEGO OBIEKTU...

Bardziej szczegółowo

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy

2.Kontener sanitarny. 3.Budynek magazynowy Załącznik nr 2 do Umowy nr IN/HA/U/ /15 Charakterystyka budynków objętych usługą sprzatania 1.Budynek biurowy 1 Pokoje biurowe gres nieszkliwiony 265 2 Pokoje biurowe gres szkliwiony 143 3 Korytarze i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym

Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym WT.2370.02.206 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy zakres i częstotliwość prac objętych zapytaniem cenowym Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach w budynkach Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: OPIS SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości I. NOWY BUDYNEK: Utrzymaniu czystości i sprzątaniu podlegają: 1. Wypożyczalnie: 6 pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ. Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany. Kliknij i zlokalizuj na mapie Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania u wieczystego Zabudowa: 1. Budynek biurowy o pow. 5

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi:

BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji wydanych przez Zamawiającego. dostarczonych przez siebie materiałów niezbędnych do świadczenia usługi: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i wykaz placówek i wyposażenia. 1. 1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i p.poż oraz wewnętrznych instrukcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi kompleksowego sprzątania budynku Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP) w pomieszczenia o łącznej powierzchni 2564,18 m² oraz terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja PRACOWNIA PROJEKTOWA Mgr inż. Dorota Sukiennik 72-005 Przecław 93d/7 Tel. 609-658-567 e-mail: sukiennik.dorota1@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Branża: konstrukcja Obiekt: Wydział Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Merytoryczny zakres opracowania koncepcji dla projektu centrum administracyjnokulturalnego

Merytoryczny zakres opracowania koncepcji dla projektu centrum administracyjnokulturalnego Merytoryczny zakres opracowania koncepcji dla projektu centrum administracyjnokulturalnego dla Gminy Obrzycko Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie na terenie działek o nr ewid. 173/2, 179, 180, 182,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB.

ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ZAKŁAD ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ROK III 2011/2012, SEMESTR 5 STOPIEŃ 1 PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DR HAB. ARCH. PIOTR GAJEWSKI, PROF. PK PROGRAM SEMESTRALNY ROK 3 SEMESTR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Rudołowice. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica 1

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie

OPIS TECHNICZNY. na parterze budynku administracyjnego szpitala dla Nerwowo i Psychicznie ` 1 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłogi z ułożeniem posadzki antypoślizgowej gresowej umożliwiającej bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 222/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Grunwaldzkiej Nr 7 w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA. ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A Izabelin EGZ. NR KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ROZBUDOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W IZABELINIE Ul. Tetmajera 3A 05-080 Izabelin BRANŻA: ARCHITEKTURA INWESTOR: Gmina Izabelin ul. 3-go Maja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA PROJEKT BUDOWLANY, TOM II X. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CELE BIUROWO USŁUGOWE Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI (ELEKTRYCZNĄ,

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Wymiana okien w Domu Studenta Piast Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014 poz. 1 - ul. S. Dubois 12 pow. 30,52 m 2 Adres: ul. S. Dubois 12 V piętro, VI kondygnacja nadziemna Obręb/działka: 5-01-06 / 1 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 30,52 m 2. Wyposażenie lokalu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej

zł. Uwagi: szczegółowe uwarunkowania dokonanej wyceny dostępne w operacie szacunkowym w Kancelarii Komornika Sądowego Mirosławy Wójcickiej OKREŚLEŃIE NIERUCHOMOŚCI: CEL WYCENY I ZAKRES WYCENY: ZASTOSOWANE PODEJŚCIA I METODY: WYCIĄG Z OPINII Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Andrychów, gmina

Bardziej szczegółowo

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Program funkcjonalno-użytkowy dla wykonania remontu pomieszczeń części głównej pierwszego piętra budynku Kujawsko Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce

Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce OBIEKT: Remont i przebudowa wnętrz budynku szkolnego na potrzeby osób TEMAT: Koncepcja architektonicza ADRES: Budynek szkolny w Pobiedniku Małym Gmina Igołomnia-Wawrzeńczyce INWESTOR: Chrześcijańskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna,

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Program funkcjonalno - uŝytkowy. wykończenie [m² ] podłoga ściany sufit Instalacja elektryczna, ZAŁĄCZNIK NR 3 PROGRAM FUNCJONALNO - UśYTKOWY WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1. lp Pomieszczenia ogólne funkcja pomieszczenia 1 tynki Tynki stiukowe, railing do zawieszania prac przedsionek wejściowy, hall awaryjnego.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA (SALA TELEWIZYJNA) WEJŚCIE GŁÓWNE, HOL, SZATNIA i SANITARIATY

ZAŁĄCZNIK A KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA (SALA TELEWIZYJNA) WEJŚCIE GŁÓWNE, HOL, SZATNIA i SANITARIATY PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel./fax: 612961168 tel. kom.: 603963110 ; 603963121 www.anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl ZAŁĄCZNIK A KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Bardziej szczegółowo

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA

PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, marzec 2015 rok PLAN FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa instytucji: Adres obiektu: CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA Płock, ul. Otolińska 8 dz. nr ew. 14/9,1,

Bardziej szczegółowo