SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:"

Transkrypt

1 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie ADRES: Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 3 Ark. mapy 17 działka 88/1; 88/3; 88/6; 88/7; 88/5; 88/9. ZAMAWIAJACY: Urząd Miasta w Lesznie ul. Karasia 15 KLASYFIKACJA ROBÓT: wg CPV Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Mariola Adamska mgr inż. Anna Werno mgr inż. Andrzej Adamski Leszno, grudzień 2012 r. Program opracowano zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury: Dz.U nr 0 poz. 365 Dz.U nr 42 poz. 217 Dz.U nr 72 poz. 464 Dz.U nr 75 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U nr 202 poz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: 0. STRONA TYTUŁOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Charakterystyczne parametry obiektu, zakres robót Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 2.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przygotowanie terenu budowy Architektura Konstrukcja Instalacje Wykończenie Zagospodarowanie terenu 2.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: Kopia mapy zasadniczej Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków Inwentaryzacja zieleni Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i uwarunkowania tych rozbiórek, Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem do istniejących sieci Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową.

3 2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wchodzących w skład przebudowy z nadbudową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie przy ul. Bolesława Chrobrego 3 oraz dokonanie wszystkich czynności związanych z uzyskaniem decyzji i uzgodnień, w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania programu wyłącznie w celu zamówienia projektu budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami, w szczególności o pozwoleniu na budowę, o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na podstawie, których zamówi wykonanie robót budowlanych ze sporządzeniem projektów wykonawczych. Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie obiektu przystosowanego do pełnienia funkcji biblioteki w szeroko rozumianym zakresie, funkcjonalnego, przyjaznego odwiedzającym, wyposażonego w urządzenia i instalacje umożliwiające pełne korzystanie z oferowanych usług. Obiekt musi odpowiadać zmieniającym się oczekiwaniom odbiorców, dążących do korzystania z obiektów atrakcyjnych, wyposażonych zgodnie z nowymi standardami. Poza zadaniami już realizowanymi Biblioteka chce wzmocnić się swoje działania na rzecz dialogu międzykulturowego i międzynarodowego. Upoważnia ją do tego historia miasta, w którym zawsze było miejsce dla ludzi różnych kultur i wyznań. Organizowanie działań w zakresie kultury w wyeksploatowanych i zdekapitalizowanych wnętrzach jest trudne do zrealizowania i pewnie w coraz mniejszym stopniu będzie spełniać rosnące oczekiwań odbiorców. Funkcja nowoczesnej biblioteki, realizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną, daleko wykraczającą poza wypożyczanie książek nie może odbywać bez dokonania modernizacji Biblioteki z powiększeniem jej powierzchni użytkowej. Budynek Biblioteki zlokalizowany bezpośrednio przy ul. Bolesława Chrobrego składa się z trzech segmentów: głównego, który jest budynkiem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków, przez co możliwości jego rozbudowy są ograniczone, dobudówki piętrowej od strony południowej oraz piętrowej dobudówki z bramą przejazdową na dziedziniec od strony północnej. Obie dobudówki są przykryte dachem płaskim na konstrukcji drewnianej. Dobudówka od strony południowej jest młodsza od dobudówki od strony północnej. Przyjęto, zatem nadbudowę dodatkowej kondygnacji nad niższą częścią budynku od strony północnej oraz zaadaptowanie poddasza budynku Hotelu Polskiego na potrzeby działalności bibliotecznej. Przyjęte kierunki przebudowy i związanej z nią modernizacji mają na celu stworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnej biblioteki. Na etapie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i nadbudowy Biblioteki, po wielu dyskusjach przyjęto układ funkcjonalny zapewniający realizację celów współczesnej Biblioteki. Budynek po przebudowie musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i zabezpieczeń p.poż., wymagań sanitarno-higienicznych oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zamówieniu należy uwzględnić zagospodarowanie terenu wokół budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie, w szczególności zagospodarowanie dziedzińca.

4 4 Zakres zamówienia obejmuje: Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, Sporządzenie projektu budowlanego przebudowy z nadbudową istniejącego budynku Biblioteki od strony ul. Bolesława Chrobrego 3, Sporządzenie projektu technologii kotłowni, Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu, Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu budowy, Sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji i elementów budowlanych z uwzględnieniem podłoża gruntowego, Wykonanie inwentaryzacji o stopniu uszczegółowienia uzgodnionym z Delegaturą w Lesznie WUOZ w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem: - więźby dachowej /rzut i przekrój podłużny/, - stropu z pozornym sklepieniem, Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Sporządzenie projektu przyłącza energetycznego, Sporządzenie projektu przyłącza miejskiej telewizji kablowej, Sporządzenie projektu przyłącza wodnego, Sporządzenie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, Sporządzenie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej, Sporządzenie projektu przyłącza gazowego, Sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich branż, Sporządzenie projektu aranżacji wnętrz z zestawieniem wyposażenia, Sporządzenie przedmiarów robót zawierających opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, Wykonanie badań gruntowo-wodnych w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Program badań przygotuje uprawniony do tego projektant branży konstrukcyjnej. Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa, opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjno-prawnych Sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku Sporządzenie ekspertyz technicznych uzgodnionych z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy przy ewentualnym odstępstwie od warunków określonych w Rozporządzeniu [ 3.3.2], Na podstawie opracowanych ekspertyz technicznych uzyskanie zgód na odstępstwa od warunków określonych w Rozporządzeniu [ 3.3.2] Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Uzyskanie pozwoleń na budowę, Dokonanie zgłoszenia robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Wykonanie robót rozbiórkowych wynikających z zakresu zamówienia, Wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie opracowanych projektów, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

5 Wykonanie zagospodarowania terenu, Sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu 5 W wyniku realizacji zamówienia zostaną wykonane: Przebudowa i nadbudowa budynku od strony ul. Bolesława Chrobrego 3 dawnego Hotelu Polskiego, Modernizacja wnętrz z wyposażeniem ich w instalacje specyficzne dla biblioteki, Nowe przyłącza, Zagospodarowanie terenu Charakterystyczne parametry obiektu Właścicielem nieruchomości gruntowej, składającej się z działek 88/1; 88/3; 88/6; 88/7 ark. 17 jest Miasto Leszno. Wieczystym Użytkownikiem gruntu i właścicielem budynków jest Miejska Biblioteka Publiczna im. S. Grochowiaka w Lesznie. Właścicielem nieruchomości gruntowej, składającej się z działek 88/5 i 88/9 ark.17 jest Miasto Leszno. Wieczystym Użytkownikiem gruntu i właścicielem budynków jest Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie. Zamówienie obejmuje i nadbudowę istniejącego budynku dwukondygnacyjnego z poddaszem o pow ,1 m 2. Po modernizacji nie przewiduje się zwiększenia zatrudnienia, będzie to nadal 36 osób, w tym 30 kobiet. Dojście i dojazd do budynku należy przewidzieć od strony ul. Bolesława Chrobrego oraz od dziedzińca wewnętrznego. Dziedziniec zaprojektować z elementami zieleni i małej architektury Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Lokalizacja Budynek jest położony w centrum miasta, w zwartej zabudowie śródmiejskiej, przy ruchliwej ulicy Bolesława Chrobrego, w pobliżu Rynku. Od południa budynek Biblioteki przylega do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, od północy do okazałej kamienicy. Powierzchnia nieruchomości gruntowej w obecnych granicach jest w dużym stopniu zabudowana. Za lokalizacją Biblioteki w centrum miasta przemawia fakt, że osobami najczęściej odwiedzającymi bibliotekę są ludzie starsi, zamieszkali w śródmieściu, nie korzystający z samochodu. Przeniesienie Biblioteki poza centrum miasta znacznie utrudniłoby im korzystanie z dóbr kultury, jakimi dysponuje biblioteka. Dla niektórych oznaczałoby całkowite odcięcie od możliwości kontaktu z tymi dobrami. Zgodnie z obecnymi tendencjami współczesna biblioteka powinna znajdować się w centrum miasta, blisko węzła komunikacyjnego, w miejscu wyciszonym i otoczonym parkiem. Pierwsze dwa warunki, w przypadku obecnej lokalizacji są spełnione, trzeci można spełnić poprzez zastosowanie okien dźwiękochłonnych od ul. Bolesława Chrobrego. Namiastką parku może być dobrze zaprojektowany dziedziniec Biblioteki z zielenią i małą architekturą. Wjazd drogowy na teren nieruchomości w okresie prowadzenia robót i funkcjonowania obiektu będzie możliwy od strony ul. Bolesława Chrobrego. Służebność ustanowiona na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury W księdze wieczystej zapisana jest służebność gruntowa polegająca na konieczności udostępnienia podwórza właścicielom sąsiedniej nieruchomości tj. Miejskiemu

6 6 Ośrodkowi Kultury. Miejski Ośrodek Kultury korzysta zwyczajowo, bez obciążenia wynikającego z zapisu w księdze wieczystej, z podwórza w celu realizacji dostaw, dojazdu na imprezy artystów i VIP-ów. Przez podwórze prowadzi droga ewakuacyjna z Ośrodka, w którym mieści się sala widowiskowa, w której mogą odbywać się imprezy masowe. Główne wejście do MOK-u znajduje się od ul. Bolesława Chrobrego, wyjście ewakuacyjne prowadzi na dziedziniec, dalej na ul. Bolesława Chrobrego. W obecnej chwili MOK nie ma możliwości wyznaczenia innej drogi ewakuacyjnej. Sąsiedztwo MOK Podczas projektowania modernizacji i rozbudowy nie można naruszyć interesu MOK, którego budynek znajduje się bezpośrednio w granicy z Biblioteką. Należy pamiętać, że budynki obecnie należący do Biblioteki i MOK-u w przeszłości stanowiły integralną całość i należały do jednego właściciela. W procesie projektowania należy współdziałać z MOK-em, w kwestii ustanowienia drogi ewakuacyjnej, dostosowania zabudowy Biblioteki i MOK-u w granicy w celu spełnienia wymagań usytuowania obiektów przy granicy np. wymagań ochrony p.poż. itp. Historyczna wartość budynku Położenie w zwartej zabudowie śródmiejskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej, jak i fakt wpisania głównego segmentu budynku biblioteki do rejestru zabytków stwarza szereg ograniczeń co do możliwości rozbudowy. Ze względu na to, że budynek jest wpisany do rejestru zabytków wszystkie prace muszą być uzgadniane z Urzędem Ochrony Zabytków. Budynek Biblioteki powstał ok roku i przez dziesiątki lat, aż do końca II wojny światowej funkcjonował w nim Hotel Polski. Budynek charakteryzuje się układem konstrukcyjnym typowym dla budynków hotelowych. Wskazane jest zachowanie tego układu. Szczególną ochroną należy otoczyć zachowane najstarsze elementy budynku. Przygotowując koncepcję przebudowy budynku dawnego Hotelu Polskiego, starano się w małym stopniu ingerować w historyczny układ ścian konstrukcyjnych, bryłę budynku i elewacje. Niewątpliwie dużym wyzwaniem dla projektantów będzie stworzenie nowoczesnego obiektu na gruncie budynku o historycznym znaczeniu. Po modernizacji budynek dawnego Hotelu Polskiego będzie pełnił funkcje biblioteczne i kulturotwórcze, wzmacniane przez historyczne wartości obiektu. Budynek, który pełnił funkcję hotelu wybudowano na gruzach katolickiego kościoła św. Ducha i św. Barbary / kościół spłonął w 1707 r./ W Księdze Wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości nazwy Hotel Polski użyto po raz pierwszy w 1824 r. Pierwszym właścicielem Hotelu był kupiec Henryk Krystian Riefenstahl. Kolejnymi właścicielami byli: od 1851 Otto Moritz Kunze od 1874 Albert Garfey od 1880 Roman Nitsche od 1890 Kurt Nitsche /brat Romana/ od 1904 Olga Nitsche /siostra Romana i Kurta/ od 1909 Emil Kielich od 1912 od 1921 od 1972 Teodor Harms Stanisław Zajcher właściciel Władysław Nowak /zięć Stanisława Zajchera/ - faktycznie prowadził Hotel w latach 30-tych Wanda Nowak /córka Stanisława Zajchera/ Miasto Leszno

7 7 Budynek dawnego Hotelu Polskiego jest budynkiem murowanym, dwukondygnacyjnym w całości podpiwniczonym, zbudowanym na rzucie prostokąta, trzytraktowym charakterystycznym dla budownictwa hotelowego, z dachem dwuspadowym z naczółkami i oczkami, krytym dachówką ceramiczną. Układ trzytraktowy zachował się na parterze, natomiast po przebudowie wg projektu z 1972 r. na I piętrze wprowadzono układ dwutraktowy. Budynek zasadniczo pełnił funkcję hotelową, jednakże był wzbogacony o restaurację z zapleczem i po 1938 r. w kręgielnię. Budynek poddawany był przebudowom, takim jak: - dobudowanie sanitariatów od strony podwórza i ich likwidacja w obrębie budynku w 1881 r., - zmiany związane z dobudową Sali Widowiskowej i połączeniem funkcjonalnym obu budynków w 1905 r., - przebudowa piwnic w celu urządzenia kręgielni w 1933 r. - przebudowa schodów głównego wejścia od ulicy związana z poszerzeniem ulicy i jej brukowaniem w 1938 r. - adaptacja budynku na potrzeby Biblioteki dokonana wg projektu z 1972 r. Po tym czasie nie wykonywano poważniejszych przebudów budynku, poza remontami i naprawami konstrukcji dachu i ściany podłużnej tylnej. W 1992 r. przeniesiono znajdującą się w piwnicach kręgielnię do innego obiektu. Aktualnie trwają prace adaptacyjne piwnic na cele wystawiennicze. Do zakończenia wojny w 1945 r. w budynku funkcjonował Hotel i restauracja. W czasie wojny w piwnicach pod północną dobudówką urządzono schron dla ludności. Po wojnie właścicielka prowadziła krótko restaurację, gdyż zniszczonego hotelu nie udało się jej uruchomić. Po zakończeniu działalności restauracji na parterze znajdowała się sortownia prasy RUCH-u, a na piętrze urządzono mieszkania. Na podstawie zachowanych projektów budynku można stwierdzić, że: o Korpus główny zachował swą bryłę w niezmienionym od chwili powstania gabarycie, o Ściany zewnętrzne zachowały swą postać, pomiędzy oknami parteru i piętra - symetrycznie po obu stronach wejścia - znajdują się zdobienia w postaci elementów roślinnych i groteski. Pomiędzy parterem i piętrem występuje niezmieniony gzyms pośredni. o Otwory okienne w ścianie frontowej są niezmienione. Elewacja frontowa charakteryzuje się 8 osiami, z których środkowe są zwieńczone trójkątnym tympanonem zdobionym ząbkowaniem. o Forma dachu uległa zmianie podczas przebudowy w 1905 r. /wprowadzono naczółki/ o Układ ścian nośnych i działowych uległ zmianie głównie podczas remontu wg projektu z 1972 r. o Dokonano ingerencji w stropy /1972 r./ o Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową /1972 r./ o Usunięto ostatnie piece /1972 r/. Na wszystkich zachowanych rysunkach, poczynając od pochodzącego prawdopodobnie z 1881 r., bezpośrednio obok budynku głównego od strony północnej widnieje mniejszy i niższy budynek. Pierwotnie był to budynek parterowy ze stromym dachem i 3-osiowej fasadzie. Podlegał on licznym przebudowom i adaptacjom. Pełnił naprzemiennie funkcję hotelową i mieszkalną. W 1912 r. opracowano projekt adaptacji na cele użytkowe strychu tego budynku, połączono go na poziomie piętra z budynkiem głównym. Przed wybuchem wojny uzyskano zgodę na zabudowę przejazdu i dobudowę mieszkania. Po zakończeniu wojny budynek częściowo spłonął. Odbudowano go, przeznaczając na hotel dla pielęgniarek i mieszkania. Z tego prawdopodobnie okresu pochodzą schody wewnętrzne

8 8 w tym budynku. Budynek etapami przekazywano w użytkowanie Bibliotece. Całkowite przekazanie nastąpiło w 1986 r., kiedy to wyprowadzili się ostatni lokatorzy. Budynek zaadaptowano na potrzeby Biblioteki. W podwórzu wzdłuż granicy zachodniej znajduje się budynek wybudowany na podstawie projektu z 1977 r. Jak wynika z w.w. projektu do jego budowy wykorzystano fundamenty i ściany przyziemia do poziomu okien istniejącego budynku gospodarczego. Aktualny stan techniczny obiektu budowlanego Za konieczne przyjęto wykonanie prac remontowych, zalecanych przez wykonywane wcześniej ekspertyzy techniczne, stwierdzające zły stan budynku, wręcz przedawaryjny. Wynika z nich między innymi konieczność wymiany więźby dachowej, stropów i odkształconej ściany od strony dziedzińca. Warunki gruntowe Na potrzeby rozbudowy Biblioteki Wojewódzkiej w Lesznie w 1980 r. Geoprojekt z Zielonej Góry wykonał techniczne badania podłoża gruntowego. Na podstawie badań wyróżniono w podłożu 3 warstwy geotechniczne: gliny piaszczyste o I L =0,27, gliny piaszczyste o I L =0,0 oraz piaski o I D =0,50. W utworach piaszczystych stwierdzono wodę gruntową o napiętym zwierciadle stabilizującym się na rzędnej 91,4-91,5 m npm. Maksymalne stany mogą być o 1 m wyższe. Okresowo może gromadzić się i utrzymywać na stropie glin w nasypach piaszczysto-gruntowych. Informacje o warunkach gruntowych znajdują się również w ekspertyzie technicznej budynku Biblioteki Publicznej opracowanej przez WSP PROJEKT w Lesznie. Autor wykonał i opisał 4 odkrywki fundamentów przy ścianach zewnętrznych i wewnętrznej północnej części budynku, w pobliżu przejazdu na dziedziniec. Wyniki zobrazował rysunkami. Potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej Budynek po modernizacji i rozbudowie powinien zapewniać właściwe warunki obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta, rozwijać i zaspokajać ich potrzeby czytelnicze i informacyjne, winien służyć upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Koncepcja proponuje rozwiązania mające na celu dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących norm i przepisów, szczególnie w zakresie ochrony i zabezpieczeń p.poż., wymagań sanitarno-higienicznych oraz przystosowania do osób niepełnosprawnych. UCHWAŁA NR XVII/247/2012 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie centrum Leszna część A 82. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 80Up: 1. przeznaczenie terenu tereny usług publicznych; 2. zasady podziału nieruchomości: 1) podział zgodnie z liniami rozgraniczającymi teren wskazanymi na rysunku planu, 2) zakazuje się wtórnego podziału terenu; 3. warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: 1) dopuszczalne obiekty towarzyszące obiekty małej architektury, 2) powierzchnia zabudowy maks. 85% powierzchni działki budowlanej, 3) powierzchnia biologicznie czynna min. 5% powierzchni działki budowlanej,

9 9 4) wysokość zabudowy: a) dla istniejącego budynku objętego ochroną konserwatorską zachowuje się istniejące parametry wysokościowe, b) dla pozostałej zabudowy maks. 12,0 m, 5) geometria dachów: a) dla istniejącego budynku objętego ochroną konserwatorską zachowuje się geometrię istniejącego dachu, b) dla pozostałej zabudowy dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 50º lub dachy płaskie; 4. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków dla budynków oraz obszarów objętych ochroną konserwatorską, przedstawionych na rysunku planu obowiązują ustalenia zawarte w 8; 5. zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej zgodnie z 14. Planowana przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego Opracowano kompleksowy projekt przebudowy ulicy Bolesława Chrobrego. Będzie on obejmował przebudowę jezdni z parkingami, chodników, sieci i przyłączy oraz oświetlenia. Zapisy w dziale III Prawa, roszczenia i ograniczenia Księgi Wieczystej PO1L/ Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Informacje ogólne wg informacji zamieszczonych na stronie internetowej mbpleszno.pl Stan ilościowy zbiorów na r woluminy, w tym w siedzibie głównej woluminów, czasopisma 138 tytułów, w tym regionalnych 30 tytułów księgozbiór regionalny woluminów, zbiory specjalne jednostki: taśmy magnetofonowe płyty analogowe 902 przeźrocza 38 kasety VIDEO 243 CD programy multimedialne 126 zbiory graficzne 517 starodruki 30 Ilość czytelników - rocznie MBP rejestruje czytelników, Wypożyczenia rocznie książek, zbiorów audiowizualnych, czasopism na zewnątrz, czasopism na miejscu książek na miejscu zbiorów specjalnych na miejscu. Budynek po przebudowie ma tworzyć warunki do pełnienia funkcji bibliotecznych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lesznie.

10 10 Do głównych zadań Biblioteki należy: Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno bibliograficznej, publikowanie bibliografii regionalnych, Udostępnianie zbiorów na miejscu, w wypożyczalniach, w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej, Udostępnianie zbiorów dla niepełnosprawnych /np. książki mówione dla niewidomych/, Tworzenie i udostępnianie baz danych: katalogowych, bibliograficznych Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń dla bibliotekarzy, Upowszechnianie sztuki, nauki i dorobku kulturalnego miasta, Badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb czytelników, Współdziałanie z innymi bibliotekami, Prowadzenie działalności w zakresie usług introligatorskich, kolportażu itp. Obiekt po przebudowie ma być wyposażony w następujące instalacje i systemy: Zimnej i ciepłej wody, Kanalizacji sanitarnej, Kanalizacji deszczowej, Centralnego ogrzewania z kotłownią na gaz, Wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, Odgromową, Elektryczną wewnętrzną i zewnętrzną, Sygnalizacji pożaru, Alarmową: kontroli dostępu wraz z zabezpieczeniem pomieszczeń przed włamaniem, Telefoniczną, Komputerową, Internetową, Telewizji kablowej, Telewizji dozorowej, System ochrony książek przed kradzieżą, Centralny odkurzacz, Zagospodarowanie terenu ma spełniać następujące funkcje: Zapewnienie dojazdu i dojść pieszych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki, Zapewnienie drogi ewakuacyjnej dla MOK-u, Rozmieszczenie zieleni oraz elementów małej architektury jako elementów krajobrazowych i rekreacyjnych, Zagospodarowanie dziedzińca powinno umożliwiać organizację spotkań i imprez plenerowych.

11 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW Zajmuje się udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, książek w wypożyczalni dla dorosłych i wypożyczalni dla dzieci, czasopism w czytelni czasopism oraz zbiorów specjalnych w postaci płyt, książek mówionych dla niewidomych. Wypożyczalnia dla dorosłych pozostanie w dotychczasowym miejscu tzn. na I piętrze w największej sali ze sklepieniem. Wypożyczalnia dla dorosłych będzie udostępniała literaturę piękną, popularno-naukową oraz wydawnictwa audiowizualne. Obecnie zbiory audiowizualne są gromadzone i udostępniane w osobnym pomieszczeniu, nie związanym z wypożyczalnią książek. Po modernizacji wydawnictwa audiowizualne dla dorosłych będą udostępniane w wypożyczalni dla dorosłych, wydzielone zbiory audiowizualne dla dzieci będą udostępniane w wypożyczalni dla dzieci. W związku z tym w wypożyczalni należy zaprojektować kabinę odsłuchową i kabinę audiowizualną dla czytelników. Wyposażenie wypożyczalni powinno składać się z regałów mogących pomieścić ok woluminów. Można zaplanować regały o wymiarach 100 x 200 x 21 cm. Wskazane jest ustawienie regałów prostopadle do okien. Dla czytelników przy regałach zaplanować stoliki jednoosobowe z krzesłami do pracy indywidualnej /4-6 szt./ oraz 4 stanowiska komputerowe dla czytelników. Nie wyodrębniono pomieszczenia na katalogi tradycyjne i elektroniczne. Zostaną one umieszczone w wypożyczalniach. Stanowiska pracy bibliotekarzy należy usytuować u zbiegu pomieszczeń 1.3, 1.16 i Należy je zgrupować, tworząc ladę biblioteczną w miejscu z dobrym widokiem na całą wypożyczalnię oraz czytelnię. Lada ma być wyposażona w 3 komputerowe stanowiska do obsługi czytelników oraz miejsce na rezerwowane książki. Dla bibliotekarzy przyjąć krzesła obrotowe z podłokietnikami. Obok wypożyczalni dla dorosłych zaprojektowano czytelnię naukową połączoną z czytelnią czasopism. Czytelnię należy wyposażyć w ok. 25 regałów do ekspozycji czasopism oraz książek. Dla czytelników zaprojektować ok. 23 miejsca siedzące. Należy przygotować 15 stolików jednoosobowych o typowej do pracy wysokości tj. 75 cm z krzesłami oraz 3 stoły niskie typu ława z 8 fotelami. Czytelnikom umożliwić korzystanie z internetu. Na podłodze zastosować wykładzinę podłogową dywanową przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Wykładzina powinna charakteryzować się dużą odpornością powierzchniową, odpornością na zaplamienia, ścieranie, zniekształcenia i uszkodzenia mechaniczne. Wykładzina powinna posiadać atest trudnopalności, antyelektrostatyczności i higieniczny. Wykładzina powinna harmonizować z wystrojem sali, kolorystycznie powinna być stonowana, z delikatnym wzorem. Oddzielenie wypożyczalni od korytarza przy windzie należy zaprojektować na całą wysokość pomieszczenia jako drewnianą ściankę działową szkloną szkłem bezpiecznym. Wypożyczalnię z czytelnią dla dzieci i młodzieży zaplanowano na parterze na prawo od wejścia głównego. W wypożyczalni będzie udostępniana literatura piękna, popularno-naukowa oraz wydawnictwa audiowizualne dla dzieci. W związku z tym należy również zaprojektować kabinę odsłuchową i kabinę audiowizualną dla dzieci i młodzieży. Wyposażenie wypożyczalni powinno składać się z regałów o wymiarach 100 x 200 x 21 cm mogących pomieścić książek oraz 3 regały ekspozycyjne na czasopisma. Wskazane jest ustawienie regałów prostopadle do okien. Dla czytelników przy regałach zaplanować stoliki jednoosobowe z krzesłami do pracy indywidualnej /4 szt./.

12 12 Ladę biblioteczną zaprojektować w pobliżu wejścia do wypożyczalni, w miejscu z dobrym widokiem na całą wypożyczalnię. Lada powinna mieć 2 stanowiska komputerowe do obsługi czytelników oraz miejsce na rezerwowane książki. Dla czytelników należy urządzić 4 stanowiska komputerowe składające się ze stolika, krzesła i komputera. W wypożyczalni dla dzieci należy zaprojektować kącik do spotkań z dziećmi, który należy wyposażyć w stolik i 4 krzesełka oraz regały dostosowane do wzrostu dzieci oraz siedzisko dla osoby dorosłej. Meble wzornictwem powinny odbiegać od standardu, powinny stanowić nawiązanie do świata bajek. Ponadto w wypożyczalni dla dzieci powinny się znaleźć 4 pufy, 4 fotele, ścianka działowa mobilna, stojaki ekspozycyjne, regały i szafki. Część wypożyczalni przeznaczona do przeprowadzania lekcji bibliotecznych powinna być wyposażona w 25 krzeseł z blatami, tablicę multimedialną, projektor multimedialny, ekran projekcyjny sufitowo-ścienny. Powyższe zalecenia są zgodne z międzynarodowymi standardami IFLA-UNESCO, które zalecają by usługi dla dzieci były uznawane za ważne i traktowane na równi z usługami dla dorosłych. Biblioteki dziecięce powinny zaspokajać potrzeby informacyjne, kulturalne i rekreacyjne społeczności dziecięcej. Dzieci powinny postrzegać bibliotekę jako otwarte, przyjazne, atrakcyjne i nie zagrażające im miejsce. Realizować to należy przez właściwy dobór mebli, dekoracji i kolorów. Na I piętrze należy zaprojektować pokój kierownika działu. Pokój kierownika działu wyposażyć w 2 biurka przystosowane do pracy z komputerem, fotele obrotowe oraz regały. Na poddaszu głównego budynku zaprojektowano magazyny książek. Należy wyposażyć je w regały kompaktowe na książek. W magazynie wydzielić miejsce pracy dla magazyniera wyposażone w biurko przystosowane do pracy z komputerem, krzesło obrotowe z podłokietnikami. DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY Zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem materiałów o Regionie. Są to książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego, starodruki, wydawnictwa kartograficzne, fotografie, widokówki oraz inne zbiory. W czytelni udostępnia się zbiory informacyjnobibliograficzne, z wydzielonym księgozbiorem Unii Europejskiej i wydawnictwa związane z ekologią. Dział opiekuje się pokojem Stanisława Grochowiaka, w którym znajdują się pamiątki po patronie Biblioteki, takie jak zdjęcia, rękopisy, książki, afisze i plakaty do sztuk oraz pokojem Romana Maciejewskiego. Pomieszczenia działu zaprojektowano na I piętrze w pomieszczeniach traktu wschodniego. W czytelni regionalnej należy wydzielić przestrzeń do pracy indywidualnej niskimi ściankami działowymi wykonanymi z drewna z przeszkleniem szkłem bezpiecznym. Wyposażenie stanowią 3 stoły z krzesłami. Stoły nie mogą być zbyt małe, ponieważ powinny umożliwiać rozłożenie wydawnictw udostępnianych w czytelni. W czytelni należy zaprojektować regały o wymiarach 100 x 200 x 21 cm /ok.25 szt./ Powinny się tam znaleźć 4 skomputeryzowane stanowiska do pracy indywidualnej dla czytelników. Dla bibliotekarza przygotować biurko przystosowane do pracy z komputerem. Obok pokoju kierownika zaplanowano magazyn, w którym należy ustawić regały. Regały w wypożyczalni z czytelnią regionalną należy zróżnicować, aby dopasować je do potrzeb przechowywanych zbiorów, a są to - poza wydawnictwami książkowymi - czasopisma oprawne, inwentaryzowane, dokumenty, taśmy wideo, CD, pocztówki, fotografie, plakaty, dokumenty życia społecznego.

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju

Program funkcjonalno użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Program funkcjonalno - użytkowy Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju Jerzy Kwintkiewicz 2009-10-01 Program obejmuje modernizację

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia

Olsztyńskie Centrum Usług Technicznych Budownictwa Techbud Spółdzielnia 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15. Inwestor: Gmina Olsztyn Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1 Opracowała: Pracownia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03

Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Alicja Kulczycka Projektowanie architektoniczne 311[04].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo