Zawartość opracowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość opracowania"

Transkrypt

1 Zawartość opracowania I. Opis techniczny II. Część graficzna Nr Nazwa rysunku Plan sytuacyjny Rzut piwnicy Rzut parteru Rzut piętra I Rzut piętra II Rzut piętra III Rzut poddasza Rzut dachu Przekrój A-A Przekrój B-B Szczegół C Balkon na poddaszu, zestawienie balustrad Szczegół D Okno połaciowe z nadwieszeniem dachu Szczegół E Zamocowanie okna połaciowego kolankowego Szczegół F Przekrój przez balkon III piętra i poddasza, zestawienie balustrad balkonów Szczegół G Zestawienie elementów balustrad podwórka Szczegół H- Daszek nad wejściem do piwnicy Szczegół I - Lukarna Szczegół J Szczegół balkonu w elewacji frontowej Zestawienie elementów balustrad klatek schodowych Zestawienie elementów balustrad w pomieszczeniu 118 Szczegół wyłazu dachowego Elewacja wsch. Elewacja pd. Elewacja zach. Elewacja pn. Kolorystyka elewacji wsch. Kolorystyka elewacji pd. Kolorystyka elewacji zach. Kolorystyka elewacji pn. Zestawienie stolarki drzwiowej Zestawienie stolarki okiennej Kurtyna na klatce schodowej od strony ul. Krzywoustego Szczegół stolarki - brama przejazdowa Szczegół stolarki w lokalu usługowy od strony ul. Krzywoustego Schemat drzwi do szachtów gazowych 1:500 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50 1:20 1:20 1:20 1:20 1:50 1:20 1:20 1:50 1:50 1:50 1:20 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:50 1:20 1:50 1:20 1

2 I. Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy fragmentów części mieszkalnej oraz remontu klatek schodowych budynku przy al. Piastów 16 w Szczecinie. A.1. Część ogólna A.1.1. Obiekt: Budynek mieszkalno-usługowy, wielorodzinny - kamienica frontowa, naroŝna A.1.2. Adres: Szczecin, al. Piastów 16, dz. nr 67 kwartał śródmiejski nr 33 A.1.3. Inwestor: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Szczecin, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 A.1.4. Autor opracowania: Pracownia Projektowa ATRIUM Sp. z o. o Szczecin, ul. Szafera 196 F A.1.5. Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy A.2. Podstawa opracowania A.2.1. Aneks nr 6/06 do umowy nr A-75/97 z dnia 26 maja 1997, zawarty w dniu 15 listopada 2006 r. w Szczecinie, pomiędzy STBS a Pracownią Projektową ATRIUM Sp. z o.o. A.2.2. Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące układu funkcjonalnego mieszkań. A.2.3. Decyzja o warunkach zabudowy Nr 380/03 z dnia r. A.3. Metoda wykonawstwa Metoda wykonawstwa tradycyjna. A.4. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy budynku frontowego, obejmujący: a) zwiększenie ilości mieszkań na kondygnacjach I-III, b) modernizację mieszkania nr 10 na parterze, c) wykorzystanie przestrzeni strychowej na funkcje mieszkalne - przebudowę istniejących mieszkań i adaptację całej powierzchni strychowej na mieszkania wraz z niezbędnym podniesieniem dachu od strony podwórza oraz dodaniem okien połaciowych, d) wykonanie dodatkowych przewodów wentylacyjnych i pionów instalacyjnych oraz wykorzystanie istniejących, Przedmiot opracowania obejmuje równieŝ remont klatek schodowych. 2

3 A.5. Zakres opracowania Projekt zawiera część opisową i graficzną architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych. A.6. Charakterystyka terenu inwestycji A.6.1. Usytuowanie Budynek usytuowany jest w kwartale nr 33 śródmieścia Szczecina, w zabudowie zwartej, na naroŝniku ul. Krzywoustego i al. Piastów będących częścią struktury głównych arterii miasta. Brama wjazdowa na podwórze znajduje się w pierzei ul. Krzywoustego, z bramy dostępna jest klatka schodowa obsługująca południowe skrzydło budynku. Od strony al. Piastów znajduje się wejście dla mieszkańców prowadzące do mieszkań obsługiwanych poprzez drugą klatkę schodową. A.6.2. Istniejące zagospodarowanie terenu. Od północy budynek frontowy przylega do kamienicy przy al. Piastów 15, od zachodu do budynku mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 21. Północną i zachodnią część podwórza okalają 4-kondygnacyjne oficyny, przylegające krótszymi bokami do budynku frontowego. Oficyny są połączone funkcjonalnie z budynkiem frontowym (jeden pokój mieszkalny na kaŝdej kondygnacji jest częścią jednego z mieszkań budynku frontowego). Wejście na klatki schodowe oficyn znajduje się od strony podwórza. Od strony podwórza kamienicy przy ul. Krzywoustego, zlokalizowane jest zejście do piwnicy przeznaczonej do uŝytku mieszkańców. Całe podwórko posiada nawierzchnię wyłoŝoną trylinką. Na terenie działki istnieje jedno drzewo do zachowania. A.6.2. Planowane zagospodarowanie terenu. Docelowo, w kolejnym etapie renowacji kwartału, planuje się wyburzenie istniejących oficyn. Odrębnym opracowaniem objęta będzie budowa nowej oficyny przyległej do kamienicy od strony al. Piastów. W przyziemiu tejŝe oficyny przewiduje się lokalizację komory śmieciowej, przeznaczonej równieŝ dla potrzeb mieszkańców kamienicy frontowej naroŝnej. Tymczasowo, zachowany zostaje istniejący system gromadzenia (w pojemnikach na podwórzu) i wywozu odpadów bytowych. Przeprojektowano wejścia od strony zaplecza do lokali gastronomicznych, w wyniku czego powstały wygodne schody z podestami i zadaszeniem, z wkomponowanym trejaŝem z pnącą ozdobną roślinnością. Zmiany projektowe objęły takŝe zejście do piwnic przeniesienie schodów zewnętrznych, wykonanie nowej posadzki z odwodnieniem i miejscem na pojemniki z piaskiem, montaŝ zadaszenia. Planuje się zachowanie istniejącego drzewa i stworzenie lepszych warunków nawodnienia poprzez zwiększenie powierzchni odkrytej ziemi ze wzmocnieniem obrzeŝy betonowym progiem i zabezpieczeniem trawnika w postaci ozdobnej balustrady z metaloplastyki. Docelowo zagospodarowanie terenu podwórka ulegnie zmianom (w tym w zakresie posadzki) po wyburzeniu oficyn i zostanie szczegółowo opracowane w projekcie nowej oficyny przyległej od strony al. Piastów. 3

4 A.6.3. Uwarunkowania konserwatorskie Teren objęty jest strefą A ochrony historycznej struktury przestrzennej. A.6.4. Stan prawny Działka nr 9/16 jest własnością Szczecińskiego TBS, budynek jest własnością Wspólnoty Mieszkaniowej. A.7. Dane o obiekcie A.7.1. Projektowany układ funkcjonalny budynku Funkcję budynku pozostawiono bez zmian. Docelowo zakłada się wyburzenie oficyn, a w związku z tym zaprojektowano rozdzielenie funkcjonalne budynku frontowego od budynków oficynowych, z wyjątkiem przyłączonego fragmentu od ul. Krzywoustego. A Piwnice W piwnicach znajdują się komórki lokatorskie oraz pomieszczenia gospodarcze restauracji, dostępne z wewnętrznych klatek schodowych oraz przebudowywanymi schodami zewnętrznymi od strony podwórza. Zakres projektu obejmuje zmiany w układzie pomieszczeń, zwiększenie ilości komórek lokatorskich części dostępnej dla mieszkańców, przeprowadzenie nowych pionów sanitarnych i kanałów wentylacyjnych, osuszenie murów, izolację poziomą i pionową, oraz wykonanie nowych posadzek, zakładając usunięcie istniejących zdewastowanych warstw, jak i wyrównanie poziomów w obrębie jednej przestrzeni piwnicy. A Parter Na parterze znajdują się lokale usługowe, które nie są objęte opracowaniem. Ingerencja w istniejący układ polega jedynie na przeprowadzeniu nowych pionów instalacyjnych, do których podłączone będą urządzenia sanitarne na wyŝszych kondygnacjach. MoŜliwość przeprowadzenia pionów została uzgodniona z projektantami zajmującymi się remontem lokali usługowych. W ramach porozumienia w bieŝącym opracowaniu ujęto wyprowadzenie przewodów wentylacji mechanicznej z tych usług, prowadzonej po elewacji podwórzowej remontowanej kamienicy. Przeprojektowano wejścia do usług od strony podwórza. Dostęp do klatek schodowych prowadzących na kondygnacje mieszkalne jest zapewniony poprzez bramę przejazdową od ul. Krzywoustego oraz wejście od al. Piastów. Na parterze budynku od strony ul. Krzywoustego przeprojektowano istniejące mieszkanie - cofnięto ścianę z drzwiami wejściowymi, powiększając podest wejściowy z normatywnymi schodami, zmieniając układ mieszkania na dwupokojowy z kuchnią i łazienką, z powiększonym o część oficyny pokojem dziennym. A Piętro I Na kondygnacji I piętra przebudowie podlega: - fragment budynku od strony al. Piastów, gdzie zaprojektowano 3 mieszkania, w tym: dwa 2-pokojowe i jedno 1-pokojowe, - skrzydło budynku od strony ul. Krzywoustego, gdzie zaprojektowano 4 mieszkania, w tym: trzy 2-pokojowe i jedno 3-pokojowe. W mieszkaniu trzypokojowym z uwagi na róŝnicę poziomu posadzki o ok. 90cm w pom. nr 118 zaprojektowano podest ze schodami samonośnymi z drewna klejonego oraz 4

5 balustradą wysokości 90 cm, systemową, wykonaną ze stali nierdzewnej z pochwytem drewnianym o przekroju okrągłym. A Piętro II Na kondygnacji II piętra przebudowie podlega skrzydło budynku od strony al. Piastów, gdzie zaprojektowano 6 mieszkań, w tym cztery 2-pokojowe i dwa 1- pokojowe. W skrzydle od ul. Krzywoustego znajdują się mieszkania własnościowe oraz jedno pomieszczenie gospodarcze do dyspozycji administratora budynku (na wprost klatki schodowej). Ingerencja w istniejący układ tej części budynku polega jedynie na przeprowadzeniu nowych pionów instalacyjnych, do których podłączone będą urządzenia sanitarne na wyŝszych kondygnacjach oraz nowych kanałów wentylacji grawitacyjnej z pomieszczeń na I piętrze. A Piętro III Na kondygnacji III piętra przebudowie podlega: - skrzydło budynku od strony al. Piastów, gdzie zaprojektowano 6 mieszkań, w tym cztery 2-pokojowe i dwa 1-pokojowe, - fragment budynku od strony ul. Krzywoustego, gdzie zaprojektowano 2 mieszkania 2-pokojowe (z jednego dostępny taras, po wyburzeniu oficyny). A Poddasze Na poddaszu przebudowie podlegają istniejące mieszkania, z włączeniem pozostałej powierzchni strychowej. Zaprojektowano 9 mieszkań, w tym dwa 3- pokojowe, pięć 2-pokojowych i dwa 1-pokojowe. Wykorzystanie całego poddasza na cele mieszkalne wymaga podniesienia połaci dachowej od strony podwórza (rys. nr 9 i 10), wymiany istniejących lukarn na nowe, wprowadzenia nowych okien połaciowych oraz trzech balkonów od strony podwórza (w tym jednego w miejscu istniejącego). Na poddaszu w sąsiedztwie klatek schodowych zaprojektowano wyjścia technologiczne na dach. A.7.2. Elewacje A Elewacje frontowe Nie przewiduje się zmian w elewacjach frontowych z wyjątkiem zastosowania nieprzeźroczystych szyb w oknie wykusza wychodzącego na balkon naleŝący do sąsiedniego mieszkania (mieszkanie nr 12), wykonania nowych lukarn na wzór istniejących, dodania okien dachowych, podwyŝszenia wysokości balustrad o dodatkową poręcz. Przewidziano osłonę balustrad od wewnętrznej strony blachą stalową, powlekaną Plastisolem, w kolorze tynku zastosowanego na elewacji, po uzgodnieniu z projektantem. A Elewacje podwórzowe W związku z przebudową dachu, przewiduje się podniesienie połaci dachowej, dodanie okien połaciowych o gabarytach zapewniających normatywne naświetlenie pomieszczeń. Dodatkowo zaprojektowano balkony na III piętrze i poddaszu w części wyburzonego łącznika oficyny przyległej od ul. Krzywoustego. Kolejne dwa balkony na poddaszu, przylegają do klatki schodowej budynku od strony al. Piastów. Zamurowane zostaną okienka do zlikwidowanych spiŝarni, powiększone okna w pokojach przy zachowaniu charakterystycznych wymiarów i 5

6 podziałów (w mieszkaniach objętych remontem). W mieszkaniach własnościowych pozostawiono istniejący układ okien. A.8. Dane szczegółowe A.8.1 Zestawienie powierzchni pomieszczeń objętych przebudową L.p. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pom. [m²] komunikacja 52, Komórka nr 26 8, Komórka nr 25 5, Komórka nr 24 5, Komórka nr 23 4, Komórka nr 22 4, Komórka nr 21 5, Komórka nr 20 4, Komórka nr 19 4, Komórka nr 18 4, Komórka nr 17 5, Komórka nr 16 4, Komórka nr 15 5, Komórka nr 14 4, Komórka nr 13 6, Komórka nr 12 5, Komórka nr 11 5, Komórka nr 10 4, Komórka nr 9 4, Komórka nr 8 4, Komórka nr 7 4, Komórka nr 6 4, Komórka nr 5 4, Komórka nr 4 4, Komórka nr 3 4, Komórka nr 2 2, Pom. gospodarza 6, Komórka nr 1 7, Komunikacja 12, Komórka nr 33 3, Komórka nr 32 2, Komórka nr 31 2, Komórka nr 30 2, Komórka nr 29 2, Komórka nr 28 2, Komórka nr 27 2, Komórka nr 36 4, Komórka nr 35 2, Komórka nr 34 2,60 RAZEM: 226,16 6

7 L.p. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia pom. [m²] komunikacja 9, Klatka schodowa 17, komunikacja 31, komunikacja 3, a Klatka schodowa 10,04 MIESZKANIE NR 10-2P 52, przedpokój 8, łazienka 4, pokój 20, kuchnia 9, pokój 10,60 RAZEM: 124,83 w tym Pu mieszkań = 52,80 L.p. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO I Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Pom. [m²] klatka schodowa 17, a komunikacja 5,97 MIESZKANIE NR 3-2P 45, przedpokój 6, pokój 9, kuchnia 8, pokój 16, łazienka 4,81 MIESZKANIE NR 3a - 1P 32, przedpokój 6, łazienka 4, kuchnia 5, pokój 16,05 MIESZKANIE NR 3b - 2P 45, przedpokój 5, pokój 20, kuchnia 6, pokój 8, łazienka 4, komunikacja 2,65 MIESZKANIE NR 11-3P 79, przedpokój 14, pokój 15, kuchnia 9,24 7

8 pokój 14, łazienka 4, pokój 20,74 MIESZKANIE NR 12-2P 60, przedpokój 6, pokój 24, pokój 13, kuchnia 11, łazienka 4, klatka schodowa 17, a komunikacja 2,43 MIESZKANIE NR 13-2P 54, przedpokój 9, pokój 20, pokój 8, kuchnia 10, łazienka 6,10 MIESZKANIE NR 13a - 2P 55, przedpokój 9, łazienka 4, pokój 20, kuchnia 10, pokój 11,20 RAZEM: 419,94 w tym Pu mieszkań = 374,01 L.p. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO II Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Pom. [m²] Klatka schodowa 17, a komunikacja 5, b komunikacja 12,65 MIESZKANIE NR 5-2P 47, przedpokój 6, pokój 9, kuchnia 8, pokój 17, łazienka 5,01 MIESZKANIE NR 5a - 1P 34, przedpokój 6, łazienka 4, kuchnia 6, pokój 16,70 MIESZKANIE NR 5b - 2P 60, przedpokój 8, pokój 22, pokój 14, kuchnia 10, łazienka 4,45 MIESZKANIE NR 6-2P 55,15 8

9 przedpokój 5, pokój 14, kuchnia 9, pokój 21, łazienka 4,90 MIESZKANIE NR 6a - 2P 76, przedpokój 13, kuchnia 11, pokój 26, pokój 20, łazienka 5,08 MIESZKANIE NR 6b - 1P 39, przedpokój 5, łazienka 7, kuchnia 9, pokój 17, klatka schodowa 17, pomieszczenie gospodarcze 16,25 (lokal nr 15A) RAZEM: 383,75 w tym Pu mieszkań 313,63 L.p. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIĘTRO III Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchn ia pom. [m²] klatka schodowa 17, a komunikacja 5, b komunikacja 12,25 MIESZKANIE NR 7-2P 47, przedpokój 6, pokój 9, kuchnia 8, pokój 17, łazienka 4,94 MIESZKANIE NR 7a - 1P 34, przedpokój 6, łazienka 4, kuchnia 6, pokój 16,68 MIESZKANIE NR 7b - 2P 60, przedpokój 8, pokój 22, pokój 14, kuchnia 10, łazienka 4,45 MIESZKANIE NR 8-2P 54, przedpokój 5, pokój 14, kuchnia 9, pokój 21, łazienka 4,65 9

10 MIESZKANIE NR 8a - 2P 75, przedpokój 13, kuchnia 10, pokój 26, pokój 20, łazienka 4,92 MIESZKANIE NR 8b - 1P 39, przedpokój 5, łazienka 7, kuchnia 9, pokój 17, klatka schodowa 17, a komunikacja 2,43 MIESZKANIE NR 18-2P 55, przedpokój 9, pokój 20, pokój 8, kuchnia 10, łazienka 5,86 MIESZKANIE NR 18b - 2P 51, przedpokój 9, łazienka 4, pokój 16, kuchnia 10, pokój 11,52 RAZEM: 474,78 w tym Pu mieszkań 419,01 L.p. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PODDASZE Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzch nia Pom. [m²] klatka schodowa 17, a komunikacja 2, b komunikacja 23,00 MIESZKANIE NR 9-3P 73, przedpokój 9, pokój 9, kuchnia 9, pokój 19, łazienka 5, pokój 21,35 MIESZKANIE NR 9a - 2P 51, przedpokój 6, pokój 23, kuchnia 7, pokój 10, łazienka 4,20 MIESZKANIE NR 9b - 2P 52, przedpokój 8, pokój 15,75 10

11 kuchnia 7, pokój 16, łazienka 4,00 MIESZKANIE NR 9c - 2P 41, przedpokój 5, łazienka 3, kuchnia 7, pokój 16, pokój 8,75 MIESZKANIE NR 9d - 1P 42, przedpokój 7, pokój 17, kuchnia 12, łazienka 5,10 MIESZKANIE NR 9e - 2P 49, przedpokój 7, łazienka 5, pokój 16, kuchnia 6, pokój 13, klatka schodowa 17, a komunikacja 2,70 MIESZKANIE NR 19-3P 74, przedpokój 14, pokój 11, kuchnia 7, garderoba 2, pokój 12, pokój 18, łazienka 7,40 MIESZKANIE NR 20-1P 47, przedpokój + garderoba 9, pokój 21, kuchnia 11, łazienka 5,75 MIESZKANIE NR 21-2P 46, przedpokój 8, łazienka 4, pokój 16, kuchnia 7, pokój 9,15 RAZEM: 541,85 w tym Pu mieszkań 478,95 A Dane ogólne L.p. Dane ogólne 1. Kubatura budynku (bez oficyn) Vb =16640,15 m 3 2. Powierzchnia zabudowy (bez oficyn) Pz = 822,03 m² 3. Powierzchnia uŝytkowa części budynku objętej projektem, w tym: P = 2171,31m² Powierzchnia komunikacji ogólnodostępnej Pr = 188,90 m² Powierzchnia klatek schodowych Pkl= 167,34 m² 11

12 4. Powierzchnia lokali mieszkalnych Pu = 1638,40 m² Powierzchnia pom. gospodarczych Ppg = 18,95 m² Powierzchnia komórek lokatorskich Pkom = 158,47 m² Ilość mieszkań objętych projektem, w tym: 31 1-pokojowe 7 2-pokojowe 21 3-pokojowe 3 A.9. Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane Stan techniczny budynku przy al. Piastów 16 został oceniony w ekspertyzie technicznej wykonanej w 1998 r. przez doc. dr inŝ. Józefa Szkwarka. Stwierdza się, Ŝe stan techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku uzasadnia celowość przebudowy frontowej kamienicy. Przy realizacji planowanej przebudowy konieczne będzie wykonanie zaleceń ujętych w w/w ekspertyzie technicznej. A.9.1. Dach Zaprojektowano przebudowę dachu drewnianego, polegającą na podniesieniu połaci od strony podwórza. Przyjęto wymianę istniejących elementów drewnianych konstrukcji dachu ze względu na duŝy stopień zuŝycia. A.9.2. Stropy Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy, zaprojektowano wykonanie wymiany stropu drewnianego nad III piętrem, na prefabrykowany strop WPS na belkach stalowych I22. Fragmenty stropów włączonej części budynku oficyny od strony ul. Krzywoustego, takŝe wykonane z płyt WPS na belkach stalowych I14. Warstwy posadzkowe poddasza, naleŝy wykonać w postaci podłogi pływającej z wypełnieniem styropianem akustycznym 43/40, z oddzieleniem warstw podłogowych od ścian w postaci taśmy z pianki PE gr. min. 8 mm na wys. 12 cm. W istniejących stropach drewnianych, na belkach konstrukcyjnych naleŝy wykonać warstwy posadzkowe typu sandwicz : płyta OSB 12 mm + mata dźwiękoizolacyjna np. firmy Semag typ AP10 (gr. 1cm = 26dB), wywinięta na ścianę + płyta OSB 18 mm ze szczeliną 1 cm przy ścianach. Dodatkowo przewidziano wymianę wypełnienia między belkami drewnianymi na ślepym pułapie na wełnę mineralną np. typu Acu-płyta Isover gr. min 10cm. NaleŜy uwzględnić ewentualną wymianę belek drewnianych (wg oceny mykologicznej), jak i ich miejscowe wzmocnienie (wg opracowania branŝy konstrukcyjnej). Od spodu sufit podwieszany z płyt 2 x 1,25 cm GKF na ruszcie stalowym (w łazienkach i kuchni płyty GKFI + folia przeciwwilgociowa). W łazienkach sufit podwieszany na wysokości 3,0 m z zapewnieniem przejścia nad nim rur instalacji sanitarnych. Nad piwnicami i klatkami schodowymi pozostawiono istniejące stropy ceramiczne na stalowych belkach walcowanych. Posadzki pomieszczeń ogólnodostępnych - komunikacji przy klatkach schodowych, naleŝy wykończyć wg opisów, z uwzględnieniem potrzeby wyrównania poziomów w stosunku do lokali mieszkalnych. W przypadku 12

13 wykończenia płytkami lastriko, w razie potrzeby, wykonać wylewki samopoziomujące, tak aby wspomniana róŝnica poziomów nie przekraczała 2cm. A.9.3. Ściany W mieszkaniach na naroŝniku budynku zaprojektowano wyburzenie fragmentów ścian konstrukcyjnych i zastąpienie ich układem nadproŝy z belek stalowych walcowanych i słupem z rury stalowej. Ściany o izolacyjności akustycznej 50 db pomiędzy dwoma mieszkaniami oraz pomiędzy mieszkaniami a pomieszczeniami komunikacji ogólnej zaprojektowano jako murowane z pustaków ceramicznych lub z bloczka gazobetonowego o gr cm z wygłuszeniem wełną kamienną gr. 5 cm. Przed wybudowaniem ścianki (pomiędzy kaŝdą kondygnacją), naleŝy ułoŝyć pod nią pas taśmy akustycznej np. maty AP6 firmy Semag, odpowiedniej szerokości tak, aby wystawał na zewnątrz, w celu wywinięcia na izolację akustyczną stropu. NaleŜy zadbać o staranne wypełnienie szczelin ściany murowanej masą szpachlową. Następnie naleŝy wykonać ruszt stalowy odizolowany od ściany i podłóg poprzez taśmy akustyczne tłumiące. Do wypełnienia przestrzeni rusztu stalowego zastosować płyty z wełny mineralnej kamiennej gr. 5 cm, o gęstości min 45kg/m³ np. Rockton firmy Rokwool. Ścianki wykonać do pełnej wysokości stropu, z wykończeniem z płyt GKF lub GKFI 2 x 1,25 cm. Nowe ściany działowe w obrębie mieszkań obustronnie z płyt GKF 2 x 1,25cm na ruszcie stalowym 7,5 cm z wypełnieniem wełną mineralną typu np. ACU-płyta gr. 7.5 cm firmy Isover, o łącznej gr. 12,5 cm. Ścianki działowe między komórkami lokatorskimi piwnic murowane z cegły wapienno-piaskowej gr. 12cm. Do wysokości 1,20 m ścianki naleŝy wykonać jako pełne, powyŝej aŝurowe (cegły układane z przesunięciem). Na półpiętrze nad bramą nowa ścianka z pcv przeszklona z drzwiami. Fragment tej ścianki znajdujący się pomiędzy duszą schodów a biegiem prowadzącym na I piętro, ustawiony na profilu stalowym C120, mocowanym śrubami do policzka schodów. A.9.4. Obudowa szachtów Ścianki obudowy szachtów wentylacji grawitacyjnej i pionów kanalizacyjnych - 2 x 15 mm płyta GKFI na profilach stalowych 50 mm, z wypełnieniem wełną mineralna kamienną gr. 5 cm, o gęstości min. 45 kg/m³ - spełniające wymogi kl. EI 120 od wewnątrz obudowy, kl. EI 60 na zewnątrz obudowy, Obudowa szachtów pionów gazowych j.w. bez wypełnienia wełną mineralną, w sposób umoŝliwiający wentylację szachtu przez typowe drzwiczki z otworami nawiewnymi. A.9.5. Schody Pozostawiono istniejącą konstrukcję biegów i podestów schodowych, zalecono wymianę drewnianych stopni i podstopnic (moŝliwe jest ich częściowe wykorzystanie przez odwrócenie elementów drewnianych stopni). Wszystkie drewniane elementy zabezpieczyć środkiem ogniochronnym np. Unipal lub Fobos M-1 i preparatami grzybobójczymi np. INTOX-S. Wykończenie elementów drewnianych schodów wg opisu pkt. A , A , A Podesty poza obrysem stopni, wykończone płytkami lastriko, w kolorze płytek korytarzy ogólnodostępnych. 13

14 Schody zewnętrzne do piwnicy naleŝy przebudować poprzez zasypanie fragmentu schodów istniejących i przestrzeni pod projektowanymi schodami, rozebranie istniejących murków oporowych i wykonanie nowych, betonowych, o wys. 30 cm powyŝej poziomu podwórza. Wierzchnia część murków zakończona kształtką z cegły klinkierowej, a ściany płytkami licowymi klinkierowymi. Podest przed drzwiami wejściowymi do piwnicy wylewany z betonu, wykończony płytkami gresowymi mrozoodpornymi z warstwą izolacji przeciwwilgociowej (połączonej z izolacją poziomą posadzek piwnic), naleŝy wykonać ze spadkiem w kierunku kratki odwadniającej, skąd woda odprowadzana będzie do kanalizacji. Trasa rury odprowadzającej deszczówkę i miejsce włączenia do kanalizacji zostaną wytyczone po wykonaniu odkrywek istniejącej instalacji i zbadaniu moŝliwości jej wykorzystania. Schody betonowe wykończone płytkami schodowymi gresowymi (w kolorze jak płytki na podeście). Balustrady i poręcz wzdłuŝ schodów zgodnie z pkt A11.9. A.9.6. Fundamenty Zaleca się wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian piwnicznych oraz izolację poziomą posadzek piwnic. Izolacja pionowa ścian piwnic wykonana metodą iniekcji krystalicznej w poziomie posadzki. WaŜne jest, aby papa izolacji podłóg wywinięta została na ściany powyŝej przepony wykonanej metodą iniekcji krystalicznej. Izolacja pionowa zostanie wykonana przez odkopanie ścian, oczyszczenie i, jeśli to okaŝe się konieczne, wyrównanie ich. Następnie po osuszeniu, ściany zostaną pokryte obustronnie impregnatem hydrofobizującym, a następnie dwukrotnie powłoką bitumiczną np. Deitermann o nazwie Superflex-10. Do poziomu terenu ściana zostanie zabezpieczona folią kubełkową z polietylenu. Folia ta jest mocowana u góry w poziomie terenu listwą zakańczającą. Na dole wykopu folię naleŝy wyłoŝyć ok. 20cm na gliniany klin, uformowany ze spadkiem pod kątem 30º na zewnątrz budynku. Izolację pionową naleŝy wykonać równieŝ na ścianie oporowej, przy zejściu zewnętrznym do piwnicy. A.10.1 Instalacje sanitarne - wg części instalacje sanitarne A Instalacje elektryczne wewnętrzne wg części instalacje elektryczne A.11. Wykończenie zewnętrzne A.11.1 Cokół Od strony elewacji frontowej cokół wykonany z płyt granitowych, frezowanych na krawędzi (45 ), wielkowymiarowych min. 30x60cm, gr 2cm, w kolorystyce uzgodnionej z projektantem. Cokół na elewacji podwórzowej wys. 135 cm, wykonany z płytek ceramicznych mrozoodpornych, podłuŝnych, w układzie poziomym, w kolorze czerwieni naturalnej (kolor dachówek i murków oporowych). W celu zabezpieczenia ścian piwnic, projektuje się ich odsłonięcie i po osuszeniu, zastosowanie warstwy przeciwwilgociowej, z końcowym odizolowaniem od gruntu matą izolacyjną kubełkową wytłaczaną z polietylenu HDPE. Okna piwniczne zostaną zamurowane. Na ścianie cokołów uwidocznione będą kratki nawiewne do kanałów zetowych. Proponuje się kratki nawiewne z PCV w kolorze szarym. 14

15 Ocieplenie ścian piwnicznych płytą XPS gr. 8cm, od listwy startowej w najniŝszym punkcie poziomu terenu. Przy zejściu do piwnicy, od strony podwórka, kontynuacja ocieplenia i okleiny cokołu do poziomu posadzki piwnic. Powierzchnie posadzki wzdłuŝ cokołu naleŝy wykonać ze spadkiem ok. 2% na zewnątrz budynku. Murki zewnętrzne podwórka z cegły klinkierowej, zakończone kształtkami na rolkę, w kolorze cokołów. A.11.2 Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne od strony elewacji frontowej naleŝy poddać pracom renowacyjnym poprzez wykonanie wymaganych uzupełnień tynków np. zaprawą Ceresit CR 62 słuŝącą do wykonywania tynków renowacyjnych grubości od 10 do 30 mm. Konieczne uzupełnienia i odtworzenie brakujących elementów dekoracji (gzymsów, odlewów tworzących płyciny podokienne, sztukaterii wokół okien i bram) naleŝy wykonać ze specjalistycznych mas sztukatorskich. Po dokonaniu inwentaryzacji budynku, późniejszej wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej stwierdzić moŝna, Ŝe dekoracje zachowały się kompletnie (oprócz opasek okiennych parteru od strony al. Piastów, które zostały skute, a później odtworzone na wzór elementów historycznych). Szczegółowe badanie stopnia zniszczenia i przyczepności do podłoŝa poszczególnych detali sztukatorskich będzie moŝna dokonać dopiero po zamontowaniu rusztowań i rozpoczęciu prac renowacyjnych. W projekcie przyjęto do odtworzenia 40% powierzchni elewacji frontowej (w tym fragmenty ścian pokryte tynkami i sztukateriami łącznie). Przy skuwaniu lub demontaŝu elementów o wysokim stopniu zniszczenia (ponad 20% powierzchni) naleŝy zachować szczególną ostroŝność, aby nie uszkodzić elementów sąsiednich. W ich miejsce naleŝy zamontować nowe odlewy, wykonane na wzór elementów dobrze zachowanych. Pozostałe elementy sztukatorskie naleŝy oczyścić z kurzu i poprzednich warstw farby, zgodnie ze sztuką konserwatorką, adekwatnie do kształtu konkretnego elementu i rodzaju zanieczyszczeń (np. czyszczenie mechaniczne, za pomocą specjalistycznych środków chemicznych lub urządzeń ciśnieniowych). Po oczyszczeniu naleŝy sprawdzić stan techniczny elementów mocujących (profili stalowych, kotew itp.), a w wypadku stwierdzenia korozji lub braku stabilności, naleŝy zamocować je ponownie na nowych kotwach metalowych, odpornych na korozję. Następnie naleŝy uzupełnić gipsem ubytki. Zarówno elementy nowe, jak i historyczne (po ich odczyszczeniu) naleŝy wzmocnić roztworem impregnującym. Malowanie ścian zewnętrznych farbami renowacyjnymi (silikatowe, paroprzepuszczalne, o własnościach hydrofobizujących) wg oznaczeń na rysunkach kolorystyki budynku, do uzgodnienia z projektantem. Całość prac renowacyjnych na elewacji frontowej powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego wykonawcę, specjalizującego się w podobnych pracach konserwatorskich. Ściany zewnętrzne od strony podwórza od poziomu cokołu ocieplone metodą lekką mokrą. Jako warstwę ocieplenia zastosować płyty styropianowe typ PS-E-FS 15, o współczynniku przewodzenia ciepła λ 0,039. Płyty naleŝy mocować do ściany przeznaczoną do tego celu masą klejącą oraz kołkami rozporowymi z talerzykiem dociskowym. Prace ociepleniowe naleŝy wykonać ściśle według zaleceń wybranego producenta. Jako ostatnią warstwę naleŝy uŝyć tynku akrylowego wykończeniowego w kolorze i fakturze uzgodnionej z projektantem, zgodnie z rysunkiem kolorystyki. 15

16 Profile gzymsów wieńczących od strony podwórza, z twardego styropianu z warstwą utwardzoną klejową, wykonane fabrycznie, mocowane wg zaleceń producenta. Opaski wokół okien od strony podwórza płaskie, wyróŝnione tylko kolorystycznie, koniecznie odcięte rowkiem w tynku od reszty elewacji. A.11.3 Stolarka okienna Stolarka okienna z drewna sosnowego, trójwarstwowo klejonego, z funkcją rozszczelnienia, z okuciami obwiedniowymi w klasie SIEGIENIA lub ROTO, z okapnikiem rynnowym, malowana fabrycznie na kolor biały, współczynnik przenikania ciepła dla szyb U = 1,1W/m2K, izolacyjność akustyczna standardowa Rw = min 30 db, nawiewniki higrosterowane akustyczne, montowane w skrzydle okiennym, a takŝe klamki i zamki w kolorze białym. Okno na klatce schodowej od strony al. Piastów wykonane z PCV, identyczne z oknami wymienionymi juŝ na innych kondygnacjach. W celu zapewnienia wymaganego komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych od strony ulicy Piastów i Krzywoustego, ustala się konieczność zastosowania okien o podwyŝszonej izolacyjności akustycznej ( przy załoŝeniu Ŝe okna stanowią 50% powierzchni ściany zewnętrznej ) Rw okna = min 35 db. Okna mieszkań na parterze z zabezpieczeniami antywywaŝeniowymi (4 antywywaŝeniowe punkty ryglowania, klamka zamykana na klucz, zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki). Skrzydła okienne w mieszkaniach zaprojektowano jako rozwierne lub rozwierno-uchylne (minimum jedno okno rozwierno-uchylne na jedno pomieszczenie) zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Skrzydła okienne na klatce schodowej zaprojektowano jako rozwierno-uchylne. W stolarce okiennej pokoi i kuchni, zgodnie z oznaczeniem na rzutach naleŝy zastosować nawiewniki wentylacji higrosterowanej z zabezpieczeniem przed owadami, montowane fabrycznie w skrzydle okiennym (od strony ulic nawiewniki higrosterowane akustyczne). Okna kolankowe na poddaszu posiadające w górnych skrzydłach tylko funkcję uchyłu wyposaŝone w okucia z moŝliwością regulacji skrzydła. Okna połaciowe z systemem wentylacji nawiewnej higrosterowanej wg oznaczeń na rysunkach. Dla okien połaciowych ustawianych szeregowo zastosowano wspólny systemowy kołnierz odwadniający. Wykończenie połączenia ościeŝy z oknem naleŝy wykonać listwą dylatacyjną z PCV. Stolarka okienna (witryny) zakładu kaletniczego do wykonania jako nowa - drewniana, naświetla z funkcją uchylania, za szprosami naklejanymi, kolor stolarki brązowy, do uzgodnienia z projektantem, szczegóły podziału wg rysunku nr 34. Wymagany okres gwarancji dla stolarki okiennej, balkonowej i połaciowej powinien wynosić minimum 5 lat. A.11.4 Stolarka drzwiowa zewnętrzna Brama przejazdowa Nowe skrzydła od strony ulicy i od strony podwórza z drewna twardego klejonego 3-warstwowo, ozdobne, ze szprosem wiedeńskim lub naklejanym, malowane w kolorze brązowym (do ustalenia z projektantem), szklone szkłem bezpiecznym, w kolorze bezbarwnym. 16

17 Współczynnik przenikania ciepła dla szyb u = 1,1w/m2k, izolacyjność akustyczna standardowa Rw = 30 db. Drzwi zaopatrzone w trzy zawiasy dla poszczególnych skrzydeł, w elektrozaczep, samozamykacze z funkcją tłumienia, dostosowane do cięŝaru skrzydeł, w blokadę drugiego skrzydła, nóŝkę blokującą zamykanie skrzydła, numeryczną wkładkę do drzwi wejściowych i odbój. Wymagany okres gwarancji dla bramy przejazdowej - minimum 5 lat. Drzwi zewnętrzne Drzwi do usług (zakład kaletniczy) od strony ul. Krzywoustego do renowacji wraz z słupkiem z dekoracją rzeźbiarską. Drewno naleŝy oczyścić z istniejących warstw farby, uzupełnić szpachlą drobne ubytki powierzchni i pomalować farbą kryjącą do drewna. Kolor drzwi brązowy, identyczny jak witryny (do uzgodnienia z projektantem), szczegóły wg rysunku nr 34. Drzwi zewnętrzne drewniane: - w bramie przejściowej od al. Piastów - przeszklone (od ulicy dwuskrzydłowe z półokrągłym naświetlem, od podwórza jednoskrzydłowe, otwierane na zewnątrz); - do piwnicy pełne, z zabezpieczeniem antyuderzeniowym w dolnej części (40cm od dołu) w postaci płyty osłonowej akrylowinylowej. A.11.5 Dach Dach od strony elewacji frontowej i częściowo od podwórza wymiana dachówki ceramicznej na nową rodzaj i sposób układania dachówki identyczny jak obecnie (karpiówka od podwórza, zakładkowa od ulicy). Dach pulpitowy od strony podwórza o nachyleniu 5% - nowe przekrycie w systemie dwuwarstwowym np. z papy podkładowej samoprzylepnej typu Plaster P180/2000 firmy Icopal i warstwy wykańczającej z papy wierzchniego krycia typu FireSmart Solo firmy Icopal z aprobatą NRO. Lukarny kryte blachą tytanowo-cynkową gr. 0,8mm. Pokrycie dachowe wieŝy naroŝnej do wymiany - zaprojektowano blachę tytanowo-cynkową gr. 0,8 mm w systemie łuski rombowej gr. 0,8 mm w kolorze naturalnym blachy. Pokrycie blachą naleŝy wykonać według wytycznych producenta zakładając wymianę deskowania w 20% z drewna świerkowego lub innego, spełniającego warunek; 4,5<ph<7. Blachę naleŝy odizolować od podłoŝa z desek systemową membraną separacyjną. Opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej. Elementy wyposaŝenia dachu ceramiczne - wszelkie niezbędne akcesoria zalecane do wykonania dachu, naleŝy zastosować w systemie wybranego producenta dachówek. Na fragmentach dachu projektuje się wprowadzenie okien połaciowych z kompletem kołnierzy. Wyłazy technologiczne na dach zaprojektowano w dachu pulpitowym krytym papą. Opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,65 mm. Elementy mocujące z blachy w postaci Ŝabki stałej lub ruchomej, pozwalającej na umocowanie obróbki bez zbędnego dziurawienia blachy. Technologię wykonania obróbek blacharskich zastosować ściśle wg zaleceń wybranego producenta blach i systemów mocujących. W ramach zabezpieczenia odgromowego naleŝy zastosować zastosować systemowe złączki przy gąsiorach dachowych wybranego producenta dachówek. A.11.6 Kominy Ściany kominów istniejących wykończone płytką klinkierową. Na kominach istn. murowanych o wys. pow. 90cm od płaszczyzny dachu zamocować co 30cm 17

18 klamry stalowe szer. 50cm, odstawione 15cm od ściany komina, zabezpieczone antykorozyjnie. Wyloty przewodów wentylacyjnych z boku komina. Wyloty rur spalinowych od piecyków gazowych ponad czapą komina z zabezpieczeniem daszkiem systemowym ze stali nierdzewnej. Czapa na zakończeniu komina wykonana z betonu hydrofobizowanego gr. min. 6 cm, ułoŝona na papie i arkuszu blachy, zatarta ze spadkami odprowadzającymi wodę. Kanały wentylacyjne z rur spiro, rury spalinowe do piecyków gazowych ze stali kwasoodpornej (w tym wkłady kominowe giętkie), w obudowie lekkiej na konstrukcji stalowej, z wypełnieniem wełną mineralną kamienną i obudową dwustronną z płyt cementowo-włóknowych EI 60 (np. Fermacell firmy Xella, lub Aquapanel Outdoor firmy Knauff), wykończonych płytkami klinkierowymi. Wyloty rur spalinowych od piecyków gazowych ponad czapą komina z zabezpieczeniem daszkiem systemowym ze stali nierdzewnej. Czapa na zakończeniu komina wykonana z blachy tytanowo-cynkowej. Istniejące wyprowadzenia wentylacji mechanicznej lokali usługowych parteru, wyciszono wełną mineralna kamienną gr. 12 cm, z obudową płytą cementowo-włóknową j.w. na ruszcie stalowym, z wykończeniem wyprawą tynkową. Do wysokości gzymsu wieńczącego dodatkowo wykonano lekką konstrukcję stalową powlekaną, z wypełnieniem siatką panelową, powlekaną PCV na zimozielone pnącze (naleŝy wykorzystać gotowe systemy paneli ogrodzeniowych, mocowanych do konstrukcji stalowej obudowy wentylacji łącznikami zalecanymi przez producenta np. panele typu Nylofor 3D firmy Betafence o wym. oczek 200x50mm). Wywiewki kanalizacyjne wychodzące na dach pulpitowy zastosować jako systemowe do dachów krytych papą np. z PCV w kolorze grafitowym z ołowianym kołnierzem uszczelniającym i siatką przeciw owadami. W razie potrzeby zastosowania odpowietrzenia pionu w części krytej dachówką, naleŝy zastosować systemową kształtkę dachówkową z PCV. A.11.7 Rynny i rury spustowe Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,65 mm. Do wysokości około 1,8 2 m od poziomu terenu zastosować stojaki Ŝeliwne, z rewizją na śruby, uniemoŝliwiające mechaniczne uszkodzenie rur spustowych. A.11.8 Parapety Parapety z blachy tytanowo-cynkowej gr. min 0,65 mm lub stalowe powlekane fabrycznie. A Balustrady Istniejące balustrady balkonów od strony ul. Krzywoustego i al. Piastów istniejące stalowe, oczyszczone, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze grafitowym. Ponad istniejącą balustradą projektuje się dodatkową poręcz na wys. 110 cm ponad poziomem posadzki balkonu, nawiązującą wymiarami i profilem do elementów historycznych. Balustrady stalowe zabezpieczone od strony wewnętrznej blachą osłonową, stalową gr. 0,7 mm, pokrytą powłoką Plastisolu gr 0,2 mm w kolorze identycznym z kolorem tynku, uzgodnionym z projektantem. Projektowane balustrady balkonów od strony podwórza wg rysunków szczegółowych, ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem szkłem mlecznym matowym hartowanym, bezpiecznym, klejonym. Okno w pomieszczeniu nr 118 i na półpiętrze 18

19 klatki schodowej (skrzydło od ul. Krzywoustego) zabezpieczone od zewnątrz prętami ze stali nierdzewnej Balustrady elementów małej architektury podwórza jw., lecz z wypełnieniem siatką z linki ze stali nierdzewnej. Przy zejściu do piwnic na podwórzu, w ścianie oporowej na wys. 110 cm od stopni schodowych, zamocować poręcz ze stali nierdzewnej. NaleŜy zastosować rozwiązania systemowe, spełniające certyfikaty bezpieczeństwa. A Balkony. Projektuje się oczyszczenie belek stalowych konstrukcji istniejących balkonów do stopnia 3, zabezpieczenie antykorozyjne przez dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną w systemie wybranego producenta farb, po owinięciu siatką Rabitza i ułoŝeniu zbrojenia wylanie płyty Ŝelbetowej ze spadkiem od budynku. Na płycie naleŝy połoŝyć izolację z 3 warstw papy termozgrzewalnej i warstwę poślizgową z folii PE. Następnie wykonać szlichtę cementową anhydrytową ze spadkiem w kierunku wpustu kratki ściekowej. Gres nienasiąkliwy, mrozoodporny, antypoślizgowy układać na kleju elastycznym, wodoodpornym. Fuga do wypełnienia elastyczna, wodoodporna Na styku płytek i opierzeń fuga z kitu trwale plastycznego. NaleŜy wykonać cokoły wysokości 10cm z płytek posadzkowych. Kolorystyka płytek i fugi do ustalenia z projektantem. A Daszki wejściowe. Konstrukcja zadaszenia nad wejściem do piwnicy w formie nowoczesnej metaloplastyki wykonanej z prętów ze stali nierdzewnej, umoŝliwiająca przeniesienie ewentualnych obciąŝeń, jakie moŝe spowodować upadek np. okładzin ściennych, szyb. Pokrycie konstrukcji zadaszenia szkłem bezpiecznym gr mm, uniemoŝliwiającym rozbicie tafli np. dwuwarstwowym, klejonym z tafli szkła hartowanego mlecznego, wg rysunku szczegółowego. Zadaszenia wzdłuŝ zaplecza usługowego wykończone dachówką ceramiczną na słupkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych farbą do metalu na kolor ciemnobrązowy. Elementy drewniane impregnowane przeciwgrzybicznie i zabezpieczone przeciwpoŝarowo do NRO, kolorystyka wykończenia elementów drewnianych do uzgodnienia z projektantem. A Wyłazy dachowe: Zaprojektowano wyłazy dachowe dostępne z górnego poziomu klatek schodowych, szerokość otworów w świetle 80x80cm, trójwarstwowe przeszklenie, powłoka górna mleczna, wewnętrzne przezroczyste z wypełnieniem z poliwęglanu wielokomorowego w celu podniesienia parametrów izolacyjności (U = 1,1w/m2k), klapy montowane do podstawy systemowej, wyposaŝone w pochwyty do otwierania i zabezpieczone kłódką energetyczną. A Wycieraczki do obuwia Przed drzwiami wejściowymi zamontować wycieraczkę o wymiarach minimalnych 40 x 80 cm, wpuszczoną w posadzkę o duŝej pojemności na brud (stalowa ocynkowana), zamontowaną na ramie z kątownika 25 x 25 x 3 mm, we wpuście głębokości min 4 cm wykończonym płytkami z gresu, z moŝliwością 19

20 demontaŝu w celu wyjęcia i posprzątania, zalecana z odpływem rurą Ø110 do rury spustowej (np. typu Vema). A Kolorystyka elementów elewacji, zestawienie; - cokół od strony ul. Krzywoustego i al. Piastów - płytki granitowe 30 x 60 cm np. firmy Granit typ IVORY SILK, lub inny do uzgodnienia z projektantem, - cokół od strony podwórza z płytek klinkierowych w kolorze naturalnej czerwieni, - ściany zewnętrzne (kolory wg systemu NCS) parter od ulicy Piastów i Krzywoustego S 2020-Y10R, parter (od podwórza) - S 1005-Y10R, piętra - S 1020-Y10R lub S1020-Y20R, sztukaterie - S 0505-Y10R, ścianki lukarn - S 1020-Y10R lub S1020-Y20R, opaski okienne od podwórza S 0505-Y10R - dach - dachówka ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni, - podmurówki małej architektury - cegła klinkierowa w kolorze naturalnej czerwieni, - kominy - wykończone płytkami klinkierowymi w kolorze zbliŝonym do koloru dachówki, - kominy obudowy wentylacji lokali usługowych biegnące po elewacjach podwórzowych - tynkowane, malowane na kolor S 1005-Y10R, siatka dla pnączy stalowa powlekana kolor szary, - parapety, opierzenia, rynny, rury spustowe - naturalny kolor blachy tytanowo-cynkowej, - kratki wentylacyjne nawiewne piwnic PCV w kolorze szarym, - balustrady, od strony ul. Piastów i Krzywoustego elementy metaloplastyki malowane farbą nawierzchniową w kolorze grafitowym, blacha osłonowa malowana proszkowo w kolorze tynku - S 1005-Y10R, - balustrady od strony podwórza - stal nierdzewna szlifowana, wypełnienia szkło matowe bezpieczne lub siatka wg opisu A.11.9, - stolarka okienna lokali mieszkalnych, klatek schodowych - biała, - stolarka drzwiowa (bram wejściowych), elementy konstrukcji zadaszeń, lukarn, trejaŝe, ciemny brąz, 20

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH MARZEC 2007 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH MIESZKALNO USŁUGOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH TBS W REJONIE UL. STRZELNICZEJ I GRANICZNEJ W GLIWICACH SEGMENT C TOM 5 OBIEKT: Budynki wielorodzinne

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT ,,VILLART BOGDAN KOŁTOWSKI ul. R. Traugutta 57/59 50-417 WROCŁAW NIP 89 8-129-26-20 REGON 930915604 tel/fax 71-33-68-344, e-mail biuro@villart.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo