Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe"

Transkrypt

1

2 Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo liwoœæ decentralnego monta u urz¹dzeñ, a dziêki temu krótkie doprowadzenia hydrauliczne, gwarantuj¹ minimalne straty ciep³a i ci¹g³y dostêp do ciep³ej wody u ytkowej. Ogrzewacze wody u ytkowej Zalety elektrycznych ogrzewaczy wody w skrócie: - Ogrzewacze przep³ywowe ze sterowaniem hydraulicznym - zapewniaj¹ wysoki komfort ciep³ej wody przy niskich kosztach inwestycji i eksploatacji. - Ogrzewacze przep³ywowe ze sterowaniem elektronicznym - dziêki zastosowaniu techniki mikroprocesorowej pozwalaj¹ na znaczn¹ oszczêdnoœæ energii (do 20%) przy zachowaniu wysokiej dok³adnoœci ustawionej temperatury. - Ogrzewacze pojemnoœciowe - mo liwoœæ centralnego przygotowania ciep³ej wody oraz wykorzystania tañszej taryfy energetycznej. W urz¹dzeniach z dodatkowym wymiennikiem (wymiennik p³aszczowy lub spiralny) mo liwoœæ wykorzystania innego ni energia elektryczna Ÿród³¹ ciep³a (kocio³ grzewczy, kolektory s³oneczne). - Ogrzewacze pojemnoœciowe z agregatem sprê arkowym powietrze/woda - to komfortowy i bardzo oszczêdny sposób przygotowania ciep³ej wody u ytkowej (dziêki wysokiemu wspó³czynnikowi energetycznemu COP pompy ciep³a). Mo liwoœæ wspomagania wentylacji, osuszania i ch³odzenia pomieszczeñ. Gdzie zastosowaæ jakie urz¹dzenie? Zastosowanie Typ urz¹dzenia Strona: Kompletne zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u ytkow¹ ca³ego mieszkania DDLE ÖKO ThermoDrive 6 / 7 Kompletne zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u ytkow¹ ³azienki, wanny i prysznica DDLE LCD 6 / 7 Wiêksza iloœæ punktów poboru, le ¹cych niedaleko siebie DEM / EWH Comfort / WWK 18 / 19 / 20 / 25 Wyposa enie komfortowe Kompletne zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u ytkow¹ ca³ego mieszkania DDLT PinControl 6 / 8 Kompletne zaopatrzenie w ciep³¹ wodê u ytkow¹ ³azienki, wanny i prysznica DDLE basis 6 / 8 Wiêksza iloœæ punktów poboru, le ¹cych niedaleko siebie EWH Basis / WWK 21 / 25 Wyposa enie podstawowe Umywalka do r¹k, WC dla goœci, toaleta MT / MTH 11 Gastronomia, biurowce, warsztaty MT / MTH, EWH, WWK 11 / 20 / 25 Huz 5 Comfort 15 Zlewozmywaki kuchenne, kuchnie biurowe, barki itp. THERMOFIX 13 Zlewozmywaki kuchenne, umywalki w ³azienkach Huz / Hoz 5 Comfort 15 Punkt poboru w warsztatach i pomieszczeniach socjalnych EWH mini 17 Jeden punkt poboru Zlewozmywaki kuchenne, kuchnie biurowe, barki itp. EWH mini 17 Punkt poboru w pomieszczeniach socjalnych / warsztatach DEM 30 / EWH 30 Comfort, Basis 19 / 20 / 21 Punkt poboru w warsztatach i pomieszczeniach socjalnych DDLE / DDLT PinControl 6 / 7 / 8 Toalety DDLE / DDLT PinControl 6 / 7 / 8 Kilka punktów poboru Pojedyncze kabiny prysznicowe EWH 15 mini 17 DEM 30 / EWH 30 Comfort, Basis 19 / 20 / 21 Kabina prysznicowa + umywalka DEM 30/50 / EWH 30/50Comfort, Basis 19 / 20 / 21 EWH 15 mini 17 Podwójna umywalka EWH 10 mini 17 4

3 Urz¹dzenia do przygotowania ciep³ej wody u ytkowej Urz¹dzenia do przygotowania c.w.u. z systemem ÖKO + Wszystkie urz¹dzenia AEG ze znaczkiem ÖKO + charakteryzuj¹ siê bardzo ma³ym zu yciem energii i wody. Ma to zarówno pozytywny wp³yw na ochronê œrodowiska jak na nasze wydatki. Warto porównaæ. Dopiero przy uwzglêdnieniu kosztów eksploatacyjnych przekonujemy siê czy tanie urz¹dzenie jest rzeczywiœcie korzystniejsze. Urz¹dzenia do przygotowania ciep³ej wody u ytkowej Ogrzewacze przep³ywowe strona 6-11 Urz¹dzenia do gotowania wody THERMOFIX strona Ma³e ogrzewacze strona Ogrzewacze wisz¹ce strona Ogrzewacze wisz¹ce z wymiennikiem ciep³a strona Ogrzewacze wody z agregatem sprê arkowym (pompa ciep³a) strona 25 Ogrzewacze wody u ytkowej ThermoStop: Przy zastosowaniu armatur reguluj¹cych temperaturê wody system ThermoStop w ogrzewaczach Huz 5 ÖKO Comfort znacznie ogranicza straty ciep³a poprzez armaturê. Pozwala to na zaoszczêdzenie do ok. 0,4 kwh energii na ka dy dzieñ. Istotne informacje na temat elektrycznego ogrzewania wody u ytkowej Ogrzewacze bezciœnieniowe Urz¹dzenia te stosowane s¹ do zaopatrzenia jednego punktu poboru znajduj¹cego siê w pobli u (np. umywalka, zlewozmywak) i nie s¹ poddawane ciœnieniu sieci wodoci¹gowej. Zbiornik urz¹dzenia po³¹czony jest stale z atmosfer¹ poprzez armaturê bezciœnieniow¹. W przypadku poboru ciep³ej wody zawór ciep³ej wody otwiera dop³yw zimnej wody do urz¹dzenia. Zimna woda wp³ywa od do³u do zbiornika i wypycha l ejsz¹ ciep³¹ wodê z ogrzewacza do punktu poboru (armatury). Przy pomocy bezciœnieniowego ogrzewacza wody mo liwe jest zaopatrzenie w wodê tylko jednego punktu poboru. Ogrzewacze ciœnieniowe Urz¹dzenia te stosowane s¹ do zaopatrzenia w ciep³¹ wodê kilku punktów poboru np. ³azienki z umywalk¹, kabiny prysznicowej i wanny. Z uwagi na wysokie ciœnienia panuj¹ce w ogrzewaczu ich zbiorniki wykonane s¹ ze stali. Skuteczne zabezpieczenie zbiorników stalowych przed korozj¹ zapewnia warstwa specjalnej emalii i wbudowana anoda ochronna. Ogrzewacze ciœnieniowe znajduj¹ siê pod ciœnieniem instalacji wodnej, a punkt poboru znajduje siê za ogrzewaczem. Ciep³a woda u ytkowa wypychana jest przez ciœnienie sieci wodnej do punktu poboru. Ogrzewacze ciœnieniowe wymagaj¹ zastosowania zaworu bezpieczeñstwa, który odprowadza nadmiar wody rozszerzaj¹cej siê przy ogrzewaniu do oddzielnego odp³ywu. W ten sposób zbiornik ogrzewacza chroniony jest przed nadmiernym wzrostem ciœnienia. Warunki elektrycznego pod³¹czenia urz¹dzeñ W zale noœci od poboru mocy urz¹dzenia niezbêdne s¹ odpowiednie warunki pod³¹czenia. Do obwodów elektrycznych ogrzewaczy wody nie nale y pod³¹czaæ innych odbiorników. W tabeli poni ej znajduj¹ siê wartoœci minimalnych zabezpieczeñ elektrycznych Pobór mocy Zabezpieczenie Uwagi ogrzewacza elektrycznego elektryczne 2 kw 1 x 10 A Pod³¹czenie poprzez gniazdko elektryczne z uziemieniem 3,5 kw 1 x 16 A Pod³¹czenie poprzez gniazdko elektryczne z uziemieniem 4,4 kw 1 x 20 A Pod³¹czenie sta³e, pole przekroju przewodów co najmniej 2,5 mm 2 5,7 kw 1 x 25 A Pod³¹czenie sta³e, pole przekroju przewodów co najmniej 4 mm 2 12 kw 3 x 20 A Pod³¹czenie sta³e trójfazowe, pole przekroju przewodów co najmniej 2,5 mm 2 18 kw 3 x 32 A Pod³¹czenie sta³e trójfazowe, pole przekroju przewodów co najmniej 4 mm 2 (3 x 25 A dla starych instalacji z zabezpieczeniem 25 A) 21 kw 3 x 32 A Pod³aczenie sta³e trójfazowe, pole przekroju przewodow co najmniej 4 mm 2 24 kw 3 x 35 A Pod³¹czenie sta³e trójfazowe, pole przekroju przewodów co najmniej 4 mm 2 18/21/24 kw 3 x 35 A Pod³¹czenie sta³e trójfazowe, pole przekroju przewodów co najmniej 4 mm 2 27 kw 3 x 40 A Pod³¹czenie sta³e trójfazowe, pole przekroju przewodów co najmniej 6 mm 2 5

4 Ogrzewacze przep³ywowe DDLE i DDLT Ogrzewacze wody u ytkowej Zakres stosowania Do zaopatrywania w wodê jednego lub kilku punktów poboru le ¹cych w pobli u urz¹dzenia. Do zaopatrywania w wodê umywalek / kabin prysznicowych / zlewozmywaków kuchennych / wanien (wanien od mocy 21 kw). Zastosowanie w obszarze budynków prywatnych i przemys³owych. Wyposa enie (cechy urz¹dzenia) Elegancki wygl¹d, g³êbokoœæ tylko 9 cm. Odporna na zakamienianie odkryta grza³ka nadaje siê szczególnie do wody zawapnionej. Obszerny system zabezpieczeñ przed skutkami usterek. Zasilanie elektryczne z pod³¹czeniem sta³ym. Monta Bezpoœrednio w obszarze kabiny prysznicowej lub wanny (rodzaj ochrony IP 25 D - ochrona strugoszczelna). Nad punktem poboru, przy zastosowaniu zestawu monta owego UT 104 przystosowane do monta u pod punktem poboru. Przemyœlany system monta owy. - uniwersalna p³yta monta owa z zamkniêciem obrotowym, pasuje na otwory monta owe wiêkszoœci urz¹dzeñ innych producentów, zamocowanie urz¹dzenia wymaga tylko jednego otworu. - mocowanie pokrywy z przodu, bez wkrêtów. - pod³¹czenie elektryczne od góry lub od do³u. - uniwersalne pod³¹czenie wody do poboru bezpoœredniego i odleg³ego. Przystosowane do pod³¹czenia do systemów rur z tworzywa sztucznego z odpowiednim atestem. IP 25 made in germany Pierwszeñstwo ciep³ej wody w po³¹czeniu z akumulacyjnymi ogrzewaczami pomieszczeñ Pobór odleg³y i bezpoœredni Pobór odleg³y Pod³¹czenie zimnej i rozprowadzenie ciep³ej wody poprzez instalacjê podtynkow¹. Ciep³a woda z lewej strony, zimna woda z prawej strony, odleg³oœæ rurek 100 mm, przy³¹cze 1/2 gwint zewnêtrzny. Ogrzewacz przep³ywowy ma pierwszeñstwo przed akumulacyjnymi ogrzewaczami pomieszczeñ. W rozdzielni elektrycznej nale y zainstalowaæ przekaÿnik priorytetu LR1-A o numerze katalogowym Sprawdziæ stare instalacje elektryczne i je eli to konieczne zmodernizowaæ. Przewód zewnêtrzny L2 oznakowany na zacisku. Pobór bezpoœredni Mo liwe pod³¹czenie do specjalnych armatur poboru bezpoœredniego. Niezale nie od tego mo liwe jest równie równolegle pod³¹czenie do instalacji podtynkowej (pobór odleg³y). Doprowadzenie zimnej wody do wyboru do ogrzewacza lub do armatury. Dane techniczne Model DDLE DDLE DDLE DDLE DDLE DDLE ÖKO TD 18 ÖKO TD 18/21/24 ÖKO TD 27 LCD 18 LCD 18/21/24 LCD 27 Napiêcie [V] 3/PE ~ Hz Moc grzewcza [kw] Dobór temperatury [ O C] ok ok Strata ciœnienia [bar / l/min] 0,8/5,2 0,8/5,2 1,0/5,2 1,3/6,9 1,6/7,7 0,8/5,2 0,8/5,2 1,0/6,0 1,3/6,9 1,6/7,7 Przep³yw maksymalny [l/min] 9,9 1) 9,9 1) 11,6 1) 13,2 1) 14,9 1) 8 1) 8 1) 8 1) 9 1) 9 1) Maks. temp. wody dop³. [ O C] 60 Specyficzna opornoœæ wody [Ω cm] 900 Rodzaj ochrony IP 25 (IP 24 w przypadku pod³¹czenia natynkowego) Ciê ar z wod¹ [kg] 4,2 4 Dane techniczne Model DDLE DDLE DDLE DDLT DDLT DDLT DDLT Basis 18 Basis 18/21/24 Basis 27 PinControl 13 PinControl 18 PinControl 21 PinControl 24 Napiêcie [V] 3/PE ~ Hz Moc grzewcza [kw] Dobór temperatury [ O C] ok do ok. 60 (2 stopnie mocy) Strata ciœnienia [bar / l/min] 0,8/5,2 0,8/5,2 1,0/5,2 1,3/6,9 1,6/7,7 0,9 1,1 1,3 1,5 Przep³yw maksymalny [l/min] 8 1) 8 1) 8 1) 9 1) 9 1) 4,7 2) 5,9 2) 7 2) 8 2) Maks. temp. wody dop³. [ O C] 25 Specyficzna opornoœæ wody [Ω cm] 900 Rodzaj ochrony IP 25 (IP 24 w przypadku pod³¹czenia natynkowego) Ciê ar z wod¹ [kg] 4 3,3 1) c.w.u. przy temp. 38 O C w l/min; temp. wody doprowadzonej 12 O C 2) przy w³¹czonym 2. stopniu 6

5 Ogrzewacze przep³ywowe Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe DDLE ÖKO ThermoDrive NOWOŒÆ Ca³kowicie elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe zapewniaj¹ce maksymalny komfort ciep³ej wody. Prawie idealnie sta³e temperatury wyp³ywaj¹cej wody nawet przy skokach ciœnienia wody, temperatury wody doprowadzanej i napiêcia. Dobór temperatury z dok³adnoœci¹ do 0,5 O C na dwukolorowym czytelnym wyœwietlaczu LCD (do 42 O C podœwietlenie wyœwietlacza w kolorze niebieskim, przy wy szych temperaturach zmiana koloru na czerwony). Szybko dzia³aj¹ca elektronika reguluj¹ca zapewnia najwy szy komfort u ytkowania. Wielofunkcyjny, podœwietlany wyœwielacz. Wskazania temperatury, przep³ywu, zu ycia energii lub godziny. Dwa przyciski s³u ¹ce do zapamiêtania indywidualnie nastawionych temperatur. Funkcje komfortowe: przycisk EKO, automatyka iloœci wody, program k¹pielowy. Sterowany mikroprocesorem zawór gwarantuje dok³adn¹ temperaturê wody nawet przy maksymalnym przep³ywie. Przystosowany do pracy w systemach solarnych, przy temperaturach wody doprowadzanej wynosz¹cych do 60 O C. Elektroniczne rozpoznawanie pêcherzyków powietrza. Funkcja ekonomicznego zu ycia wody. Pilot zdalnego nastawiania temperatury dla nastêpnego poboru wody (wyposa- enie seryjne). Mo liwoœæ prze³¹czania mocy 18/21/24 kw, w DDLE ÖKO (przy zabezpieczeniu min. 32 A). DDLE ÖKO TD napinacz do szybkiego mocowania urz¹dzenia mocowanie do œciany otwór przelotu przewodu przy pod³¹czeniu elektrycznym od góry otwór przelotu przewodu przy pod³¹czeniu elektrycznym od do³u zaciski pod³¹czenia elektrycznego (po³o enie fabryczne) zaciski pod³¹czenia elektrycznego (przy pod³¹czeniu od do³u) króciec zimnej wody z sitkiem R 1/2 gwint zewnêtrzny króciec ciep³ej wody R 1/2 gwint zewnêtrzny Ogrzewacze wody u ytkowej Wymiary w mm Zdalne sterowanie FBM Comfort Model Moc grzewcza [kw] Numer katalogowy Cena netto PLN DDLE ÖKO TD ,- DDLE ÖKO TD 18/21/24 18/21/ ,- DDLE ÖKO TD ,- Sztuk/paletê: 24 Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe DDLE LCD NOWOŒÆ Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe zapewniaj¹ce wysoki komfort ciep³ej wody. Prawie idealnie sta³e temperatury wyp³ywaj¹cej wody nawet przy skokach ciœnienia wody, temperatury wody doprowadzanej i napiêcia. Dobór temperatury z dok³adnoœci¹ do 1 O C na czytelnym wyœwietlaczu LCD. Szybko dzia³aj¹ca elektronika reguluj¹ca zapewnia wysoki komfort u ytkowania. Przystosowany do pracy w systemach solarnych, przy temperaturach wody doprowadzanej wynosz¹cych do 60 O C. Wbudowany system diagnozowania. Elektroniczne rozpoznawanie pêcherzyków powietrza. Mo liwoœæ prze³¹czania mocy 18/21/24 kw, w DDLE LCD 18/21/24 (przy zabezpieczeniu min. 32 A). DDLE LCD napinacz do szybkiego mocowania urz¹dzenia mocowanie do œciany otwór przelotu przewodu przy pod³¹czeniu elektrycznym od góry otwór przelotu przewodu przy pod³¹czeniu elektrycznym od do³u zaciski pod³¹czenia elektrycznego (po³o enie fabryczne) zaciski pod³¹czenia elektrycznego (przy pod³¹czeniu od do³u) króciec zimnej wody z sitkiem R 1/2 gwint zewnêtrzny króciec ciep³ej wody R 1/2 gwint zewnêtrzny Wymiary w mm Model Moc grzewcza [kw] Numer katalogowy Cena netto PLN DDLE LCD ,- DDLE LCD 18/21/24 18/21/ ,- DDLE LCD ,- 7

6 Ogrzewacze przep³ywowe Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe DDLE Basis NOWOŒÆ Elektroniczne ogrzewacze przep³ywowe zapewniaj¹ce dobry komfort ciep³ej wody. Prawie sta³e temperatury wyp³ywaj¹cej wody nawet przy skokach ciœnienia wody, temperatury wody doprowadzanej i napiêcia. Bezstopniowy dobór temperatury z pomoc¹ symboli. Szybko dzia³aj¹ca elektronika reguluj¹ca zapewnia sta³e temperatury. Elektroniczny system wykrywania pêcherzyków powietrza. Mo liwoœæ prze³¹czania mocy w DDLE Basis 18/21/24 (przy zabezpieczeniu min. 32 A). Ogrzewacze wody u ytkowej DDLE Basis napinacz do szybkiego mocowania urz¹dzenia mocowanie do œciany otwór przelotu przewodu przy pod³¹czeniu elektrycznym od góry otwór przelotu przewodu przy pod³¹czeniu elektrycznym od do³u zaciski pod³¹czenia elektrycznego (po³o enie fabryczne) zaciski pod³¹czenia elektrycznego (przy pod³¹czeniu od do³u) króciec zimnej wody z sitkiem R 1/2 gwint zewnêtrzny króciec ciep³ej wody R 1/2 gwint zewnêtrzny Wymiary w mm Model Moc grzewcza [kw] Numer katalogowy Cena netto PLN DDLE Basis ,- DDLE Basis 18/21/24 18/21/ ,- DDLE Basis ,- Sztuk/paletê: 24 Hydrauliczne ogrzewacze przep³ywowe DDLT PinControl NOWOŒÆ Hydrauliczne ogrzewacze przep³ywowe z mechanicznym utrzymywaniem sta- ³ej temperatury wody. Prawie sta³e temperatury wyp³ywaj¹cej wody nawet przy skokach ciœnienia wody poprzez PinControl. Sterowany ciœnieniem system zabezpieczenia. 4 stopnie mocy - 2 wybierane rêcznie, 2 w³¹czane hydraulicznie, w zale noœci od wielkoœci przep³ywu wody. DDLT PinControl napinacz do szybkiego mocowania urz¹dzenia mocowanie do œciany otwór przelotu przewodu przy pod³¹czeniu elektrycznym od góry otwór przelotu przewodu przy pod³¹czeniu elektrycznym od do³u zaciski pod³¹czenia elektrycznego (po³o enie fabryczne) zaciski pod³¹czenia elektrycznego (przy pod³¹czeniu od do³u) króciec zimnej wody z sitkiem R 1/2 gwint zewnêtrzny króciec ciep³ej wody R 1/2 gwint zewnêtrzny Wymiary w mm Model Moc grzewcza [kw] Numer katalogowy Cena netto PLN DDLT PinControl 13 6,8/13, ,- DDLT PinControl 18 9/ ,- DDLT PinControl 21 10,5/ ,- DDLT PinControl 24 12/ ,- Sztuk/paletê: 24 8

7 Ogrzewacze przep³ywowe Osprzêt do ogrzewaczy przep³ywowych Zestaw do monta u pod punktem poboru Pozwala na pod³¹czenie wody od góry urz¹dzenia i umo liwia tym samym monta urz¹dzenia pod punktem poboru wody. Do pod³¹czenia do istniej¹cych zaworów k¹towych. Pod³¹czenie wody przy pomocy 12 mm œrubunku zaciskowego. Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN UT 104 Zestaw do monta u pod punktem poboru ,- UT 104 FBM Komfort Dodatkowy pilot zdalnej regulacji temperatury dla DDLE ÖKO ThermoDrive W zakresie dostawy ogrzewacza znajduje siê fabrycznie jeden pilot. Mo liwe jest jednak wyposa enie ogrzewacza w dodatkowe piloty (maksymalnie do 3 szt.). W normalnym trybie pracy ogrzewacza DDLE ÖKO ThermoDrive mo liwa jest nastawa temperatury przy pomocy wszystkich czterech przycisków. Temperatury 38 O C i 55 O C s¹ zaprogramowane na sta³e, lecz mog¹ byæ indywidualnie zmieniane przy pomocy przycisków + / -. W trybie pracy ECO, po naciœniêciu dowolnego przycisku pilota zdalnej regulacji temperatury funkcja ECO zostaje wy³¹czona dla nastêpnego poboru wody. Zasiêg pracy pilota wynosi ok. 25 metrów w budynku, lub przez 2 œciany, lub przez strop. Ogrzewacze wody u ytkowej Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN FBM Komfort Dodatkowy pilot zdalnej regulacji temperatury ,- dla ogrzewaczy DDLE ÖKO ThermoDrive PrzekaŸnik priorytetu do ogrzewaczy przep³ywowych Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN LR 1-A PrzekaŸnik priorytetu, dla prze³¹czania priorytetu c.w.u., ,- w po³¹czeniu np. z piecami akumulacyjnymi 9

8 Ma³e ogrzewacze przep³ywowe Ma³e ogrzewacze przep³ywowe MT i MTH Zakres stosowania Elektryczne ma³e przep³ywowe ogrzewacze wody do oszczêdnego przygotowania ciep³ej wody u ytkowej. Pozwalaj¹ na zaoszczêdzenie ok. 66% energii i 50% wody w stosunku do innych sposobów ogrzewania wody. Zastosowanie w gospodarstwach domowych, na dzia³kach, w toaletach dla goœci. Iloœæ wody i temperatura ograniczone s¹ w ma³ych ogrzewaczach przep³ywowych do ok. 2-3,3 l/min o temperaturze ok. 38 O C. W przypadku potrzeby wiêkszej iloœci wody o wy szej temperaturze nale y zastosowaæ ma³e ogrzewacze pojemnoœciowe lub ogrzewacze przep³ywowe o mocy powy ej 12 kw. Rodzaje monta u Monta nad- i pod punktem poboru Rys 1: Ma³e ogrzewacze przep³ywowe MTH produkcji AEG, monta pod punktem poboru wody z armatur¹ bezciœnieniow¹. Rys 2: Ma³e ogrzewacze przep³ywowe MTH 350 OT produkcji AEG, monta nad punktem poboru wody. Ogrzewacze wody u ytkowej Wyposa enie (cechy urz¹dzenia) Bardzo ma³e wymiary. Odporny na zakamienienie system grzewczy pozwalaj¹cy na szybkie nagrzewanie (MTH). MT: mo liwoœæ eksploatacji jako urz¹dzenie bezciœnieniowe lub ciœnieniowe. MTH: ogrzewacz bezciœnieniowy, do armatur bezciœnieniowych. Monta MT: rodzaj ochrony IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa). MTH: rodzaj ochrony IP 25 (ochrona strugoszczelna). Przystosowane do monta u pod- lub nad punktem poboru wody. Do pracy wystarczy gniazdko elektryczne z zabezpieczeniem 16 A i pod³¹czenie zimnej wody (MT 370, MTH 350). Dla MT 460, 600 i MTH 440, 570 niezbêdne jest pod³¹czenie sta³e z zabezpieczeniem 20 A i 25 A. Z regulatorem strumienia s³u ¹cym do dopasowania do dostêpnych na rynku armatur. made in IP24 IP25 germany Dane techniczne Rys. 1 Rys. 2 Regulatory strumienia dla dopasowania do armatur dostêpnych w handlu Regulator strumienia sprawia, e niewielka iloœæ wody wyp³ywaj¹ca z armatury zostaje równomiernie rozdzielona i tworzy prawid³owy strumieñ. Regulator strumienia dostarczany jest wraz z urz¹dzeniem i jest montowany w armaturê, w miejsce perlatora. Model MT 370 MT 460 MT 600 MTH 350 MTH 440 MTH 570 Typ konstrukcji Ciœnieniowa/Bezciœnieniowa Bezciœnieniowa Rodzaj monta u pod- nad punktem poboru / / / / / / Z wtyczk¹ (W), do pod³¹czenia sta³ego (S) W S S W S S Napiêcie [V] 1/N/PE ~ Hz Moc grzewcza [kw] 3,65 4,6 5,75 3,5 4,4 5,7 Przep³yw przy ΔT 25 K [l/min] 2,2 2,7 3,3 2,0 2,5 3,4 Przyrost temperatury ok. [K] 25 Przep³yw w³¹czeniowy [l/min] 0,9 Rodzaj ochrony IP 24 IP 25 Ciê ar [kg] 1,4 Ma³e ogrzewacze przep³ywowe MT (ciœnieniowe/bezciœnieniowe) Stabilny, niezale ny od po³o enia urz¹dzenia system grzejny. Przeznaczony zarówno do monta u pod jak i nad umywalk¹. Mo liwoœæ eksploatacji jako urz¹dzenie bezciœnieniowe lub ciœnieniowe. Ogrzewacze posiadaj¹ rodzaj zabezpieczenia IP 24 (ochrona przeciwbryzgowa). Wyposa ony w regulator strumienia s³u ¹cy do dopasowania do wszelkich dostêpnych w handlu armatur bezciœnieniowych i ciœnieniowych. MT 370 wyposa ony jest w przewód zasilaj¹cy z wtyczk¹. MT 460 i MT 600 przeznaczone do sta³ego pod³¹czenia elektrycznego. MT monta nad- pod punktem poboru wylot ciep³ej wody wlot zimnej wody przepust przewodu elektrycznego (MT 370 z wtyczk¹ ze stykiem ochronnym, d³ugoœæ ok. 1m) os³ona œruby regulacyjnej przep³ywu sitko Wymiary w mm 10 Model Moc grzewcza [kw] Numer katalogowy Cena netto PLN MT 370 3, ,- MT 460 4, ,- MT 600 5, ,- Sztuk/paletê: 30

9 Ma³e ogrzewacze przep³ywowe Ma³e ogrzewacze przep³ywowe MTH (bezciœnieniowe) NOWOŒÆ Ma³e ogrzewacze przep³ywowe do pracy bezciœnieniowej. Do monta u pod- i nad punktem poboru. Odporny na zakamienienie system grzewczy pozwalaj¹cy na szybkie nagrzewanie. Z regulatorem strumienia s³u ¹cym do dopasowania do dostêpnych na rynku armatur. Do 66% oszczêdnoœci energii i 50% wody w stosunku do innych sposobów ogrzewania wody MTH 350: przewód przy³¹czeniowy z wtyczk¹. MTH 440 i MTH 570: do pod³¹czenia sta³ego. MTH 350 OT: wersja nadumywalkowa z armatur¹ œcienn¹. doprowadzenie zimnej wody z sitkiem króciec ciep³ej wody elektryczny przewód przy³¹czeniowy tylna œcianka urz¹dzenia pokrywa przednia urz¹dzenia mocowanie zatrzaskowe MTH Wymiary w mm Ogrzewacze wody u ytkowej Model Wyposa enie Moc grzewcza [kw] Numer katalogowy Cena netto PLN MTH 350 3, ,- MTH 440 4, ,- MTH 570 5, ,- MTH 350 OT z armatur¹ 3, ,- Sztuk/paletê: 30 Armatury do ma³ych ogrzewaczy przep³ywowych Armatura jednouchwytowa do ma³ych ogrzewaczy przep³ywowych MTH Novo5 Nowoczesna bezciœnieniowa jednouchwytowa armatura umywalkowa. Wyposa ona w elastyczne wê e przy³¹czeniowe. Technologia ceramiczna, masywne, solidne wykonanie z mosi¹dzu. Novo5: wychylenie 125 mm, wysokoœæ wylotu 45 mm. Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN Novo5 Jednouchwytowa armatura z regulatorem strumienia ,- Dwuzaworowa armatura do ma³ych ogrzewaczy przep³ywowych MTH. Armatura dwuzaworowa do jednootworowego monta u w umywalce. Odporna na uszkodzenia powierzchni chromowanych. Kompletny program o jednolitym wzornictwie do wszystkich miejsc przy³¹czeniowych w ³azience i kuchni. Oddzielne pokrêt³a do ciep³ej i zimnej wody. Wychylenie 180 mm, wysokoœæ wylewki 165 mm. Wyposa ona w elastyczne wê e przy³¹czeniowe. Novo2 Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN Novo2 Dwuzaworowa armatura ,- Armatura do monta u nad punktem poboru, do ma³ych ogrzewaczy przep³ywowych MT i MTH Bezciœnieniowa armatura œcienna z regulatorem strumienia. Pod³¹czenie: rurki ogrzewacza. Novo1 MAW Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN Novo1 MAW Armatura œcienna do MTH ,- AHo 50 MT Armatura œcienna do MT , AHo 50 MT 11

10 Urz¹dzenia gotuj¹ce wodê Urz¹dzenia gotuj¹ce wodê THERMOFIX Ogrzewacze wody u ytkowej Zakres stosowania Urz¹dzenia do gotowania wody s³u ¹ do przygotowywania gor¹cej lub gotuj¹cej wody dla zaopatrzenia zlewozmywaka kuchennego. Idealne do przygotowywania dañ rozpuszczalnych, herbaty, kawy w gospodarstwach domowych, biurach, gastronomii i rzemioœle. Wyposa enie (cechy urz¹dzenia) Ogrzewanie wody nawet od 1 fili anki (0,2 l) do 5 litrów. Niewielkie wymiary. Grza³ka osadzona w p³ycie ze stali nierdzewnej. Dobór temperatury w zakresie od ok. 30 O C do gotowania. Automatyczne zabezpieczenie przed prac¹ na sucho (suchobiegiem). W zakresie dostawy zawarta armatura trzyuchwytowa z wychyln¹ wylewk¹. Przewód przy³¹czeniowy o d³ugoœci ok. 0,5 m, z wtyczk¹. Monta Urz¹dzenie montowane jest na œcianie. Monta bezpoœrednio nad zlewozmywakiem. Do pracy niezbêdne jest jedynie przy³¹cze zimnej wody oraz gniazdko elektryczne. Doprowadzenie zimnej wody od ty³u poprzez armaturê trzyuchwytow¹. IP 24 made in germany Prosta obs³uga zakres "ciep³a woda" - temperatura ok O C zakres "gor¹ca woda" - temperatura ok O C zakres "gotuj¹ca siê woda" - temperatura ok O C przycisk w³¹czaj¹cy: start ogrzewania armatura - bia³y uchwyt - nape³nianie zbiornika - niebieski uchwyt - pobieranie zimnej wody - czerwony uchwyt - pobieranie ciep³ej wody Dane techniczne Regulator temperatury Typ THERMOFIX GL THERMOFIX K Pojemnoœæ [l] od 1 fili anki do 5 litrów Napiêcie zasilania [V] 1/N/PE Hz Moc grzewcza [kw] 2 Zakres temperatury [ O C] ok. 30 O C do wrzenia Sygna³ zagotowania - Automatyka kontynuuj¹ca gotowanie - Wy³¹czanie po zagotowaniu - Materia³ zbiornika piaskowane szk³o tworzywo sztuczne Kolory (zbiornik / pokrywa dolna) szk³o / bia³y bia³y / bia³y Armatura (fabrycznie) trzyuchwytowa, chromowana Rodzaj ochrony IP 24 (ochrona bryzgoszczelna) Ciê ar z wod¹ [kg] 8,7 6,9 12

11 Urz¹dzenia gotuj¹ce wodê Urz¹dzenia gotuj¹ce wodê THERMOFIX GL Zbiornik wykonany ze szk³a wysokiej jakoœci. Sygna³ dÿwiêkowy potwierdzaj¹cy zagotowanie wody. Automatyka kontynuuj¹ca gotowanie. Po osi¹gniêciu punktu wrzenia woda jest automatycznie utrzymywana w temperaturze. THERMOFIX GL pokrêt³o doboru temperatury przycisk w³¹czeniowy lampka sygnalizacyjna zawór nape³niaj¹cy zawór ciep³ej wody zawór zimnej wody przewód przy³¹czeniowy z wtyczk¹ (d³ugoœæ 0,5 m) rurka przelewowa wylewka wychylna œruba d³awi¹ca przy³¹cze zimnej wody uchwyt mocuj¹cy do œciany œruba do mocowania na œcianie pokrywa zbiornika otwór odkamieniania œrubunek zaciskowy Ogrzewacze wody u ytkowej Wymiary w mm Model Pojemnoœæ w litrach Moc grzewcza kw Numer katalogowy Cena netto PLN THERMOFIX GL ,- Sztuk/paletê: 28 Urz¹dzenia gotuj¹ce wodê THERMOFIX K Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego wysokiej jakoœci. Automatyczne wy³¹czanie po zagotowaniu. Grza³ka wy³¹cza siê po osi¹gniêciu punktu wrzenia. THERMOFIX K pokrêt³o doboru temperatury przycisk w³¹czeniowy lampka sygnalizacyjna zawór nape³niaj¹cy zawór ciep³ej wody zawór zimnej wody przewód przy³¹czeniowy z wtyczk¹ (d³ugoœæ 0,5 m) rurka przelewowa wylewka wychylna œruba d³awi¹ca przy³¹cze zimnej wody uchwyt mocuj¹cy do œciany œruba do mocowania na œcianie pokrywa zbiornika otwór odkamieniania œrubunek zaciskowy Wymiary w mm Model Pojemnoœæ w litrach Moc grzewcza kw Numer katalogowy Cena netto PLN THERMOFIX K ,- Sztuk/paletê: 32 13

12 Ogrzewacze pojemnoœciowe Ma³e ogrzewacze bezciœnieniowe/ciœnieniowe Zakres stosowania Energooszczêdna i ekonomiczna mo liwoœæ zaopatrzenia w ciep³¹ wodê jednego lub dwóch punktu poboru. Zakres stosowania: zarówno w obiektach prywatnych jak i u ytecznoœci publicznej prawie nieograniczone mo liwoœci zastosowania: zlewozmywak, umywalka, pomieszczenie socjalne, toaleta, warsztat, gastronomia, gabinet lekarski lub prysznic (od 15 litrów) itp. Bezciœnieniowe lub ciœnieniowe ma³e ogrzewacze pojemnoœciowe do monta u pod punktem poboru, lub nad punktem poboru. Czas nagrzewania Czas [min] Czas nagrzewania w zale noœci od nastawionej temperatury Ogrzewacze wody u ytkowej Wyposa enie (cechy urz¹dzenia) Nowe: ogrzewacze 5 litrowe ÖKO z systemem ThermoStop. Pozwalaj¹ na zredukowanie strat energii przez armaturê, podczas trybu gotowoœci. Jakoœciowa zaleta markowego producenta: izolacja cieplna wysokiej jakoœci zapewnia minimalne zu ycie energii na podtrzymanie temperatury wody. - Odczuwalnie ni sze koszty eksploatacji w porównaniu z tanimi urz¹dzeniami nieznanych producentów wyposa onymi w niewystarczaj¹c¹ izolacjê ciepln¹. Amortyzacja ró nicy cen ma miejsce ju po kilku miesi¹cach eksploatacji. Jakoœciowa zaleta markowego producenta: du a iloœæ uzyskiwanej ciep³ej wody i wody podmieszanej wynikaj¹ca z przemyœlanej geometrii grza³ki. Bezstopniowy dobór temperatury w zakresie od ok. 35 O C do 85 O C. Huz, Hoz: odporny na korozjê zbiornik wykonany z propylenu, grza³ka miedziana. EWH: zbiornik wewnêtrzny z blachy stalowej, powierzchnia wewnetrzna zabezpieczona warstw¹ emalii oraz ochronn¹ anod¹ magnezow¹. Rodzaj ochrony IP 24 (Huz, Hoz). Rodzaj ochrony IP 24 D (EWH). Monta Do uruchomienia niezbêdne jest jedynie gniazdko z uziemieniem i bezpiecznikiem 10 A oraz pod³¹czenie zimnej wody. Prosty monta na œcianie przy pomocy specjalnego uchwytu. Iloœæ wody podmieszanej jest objêtoœci¹ wody o okreœlonej temperaturze, uzyskanej poprzez domieszanie zimnej wody do przygotowania w ogrzewaczu. IP 24 made in germany Czas nagrzewania po pobraniu ca³ej pojemnoœci ogrzewacza, temperatura zimnej wody doprowadzonej 15 O C. Przyk³ad: Wybór temperatury 65 O C. Urz¹dzenie: Huz 5 - Czas nagrzewania wynosi ok. 9 minut. Iloœæ wody podmieszanej Iloœæ wody [l] Iloœæ wody podmieszanej w zale noœci od nastawionej temperatury Przyk³ad: temperatura w zasobniku wynosi 65 O C, temperatura zimnej wody doprowadzanej wynosi 15 O C, ¹dana temperatura ciep³ej wody wynosi 40 O C. Z ogrzewacza Huz 5 ÖKO mo na pobraæ 10 litrów wody o temperaturze 40 O C. Ekonomiczna eksploatacja ma³ych pojemnoœciowych ogrzewaczy wody Ogrzewacze pojemnoœciowe serii ÖKO, produkowanych przez firmê AEG wyró niaj¹ siê specjalnymi dodatkami gwarantuj¹cymi szczególnie niskie zu ycie energii. ThermoStop Technologia ThermoStop wbudowana jest we wszystkich ma³ych ogrzewaczach serii ÖKO. W ogrzewaczach przeznaczonych do monta u pod punktem poboru ze wzglêdu na grawitacjê ciep³a woda cyrkuluje stale w trybie gotowoœci, przez armaturê pod³¹czon¹ do ogrzewacza. Wbudowany w ogrzewacz syfon ThermoStop przerywa ten obieg grawitacyjny i tym samym pozwala na oszczêdnoœæ w zale noœci od zastosowanej armatury do ok. 0,4 kwh energii dziennie. Rady pozwalaj¹ce na energooszczêdn¹ eksploatacjê i minimalne osadzanie siê kamienia Pokrêt³a regulatora temperatury nie nastawiaæ ponad niezbêdn¹ temperaturê wody (korzystaæ z po³o enia energooszczêdnego). Powy ej 60 O C nale y liczyæ siê ze wzmo onym powstawaniem kamienia. Ogrzewacz wy³¹czaæ tylko w przypadku d³u szej nieobecnoœci (powy ej 3 dni). 14

13 Ma³e ogrzewacze bezciœnieniowe Ma³e ogrzewacze bezciœnieniowe Huz 5 ÖKO Comfort i Hoz 5 Comfort NOWOŒÆ Ma³e ogrzewacze, o pojemnoœci 5 litrów do monta u pod punktem poboru (Huz) lub nad punktem poboru (Hoz). Huz 5 ÖKO Comfort z technologi¹ ThermoStop. Nowoczesny i ciekawy wygl¹d. Bezstopniowy dobór temperatury od ok. 35 O C do 85 O C, z po³o eniem energooszczêdnym "E" przy 40 O C i "e" przy 60 O C. Mo liwoœæ ograniczenia temperatury wody pokrêt³em na 45 O C / 55 O C / 65 O C. Skuteczna izolacja cieplna. Zu ycie pr¹du do podtrzymania temperatury wynosi tylko 0,23 kwh/24 godz. Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa z mo liwoœci¹ odblokowania poprzez wyci¹gniêcie wtyczki z gniazdka. Huz: metalowe króæce. Przewód przy³¹czeniowy o d³ugoœci ok. 0,6 m, z wtyczk¹. Huz 5 ÖKO Comfort A z jednootworow¹ armatur¹ reguluj¹c¹ temperaturê. Hoz 5 Comfort A z armatur¹ œcienn¹. Ogrzewacze wody u ytkowej Huz 5 ÖKO Comfort króciec ciep³ej wody uchwyt œcienny pokrêt³o regulatora temperatury dop³yw zimnej wody króciec zimnej wody œruby mocuj¹ce lampka sygnalizacyjna armatura Wymiary w mm Model Wyposa enie Pojemnoœæ Moc grzewcza Numer katalogowy Cena netto PLN w l w kw Huz 5 ÖKO Comfort ,- Huz 5 ÖKO Comfort A z armatur¹ ,- Hoz 5 Comfort ,- Hoz 5 Comfort A z armatur¹ ,- Hoz 5 Comfort Sztuk/paletê: Huz 5 ÖKO Comfort, Hoz 5 Comfort - 21; Huz 5 ÖKO Comfort A, Hoz 5 Comfort A - 20 Dane techniczne Model Huz 5 ÖKO Comfort Hoz 5 Comfort Do jednego punktu poboru (urz¹dzenie bezciœnieniowe) Pojemnoœæ [l] 5 5 Do monta u nad punktem poboru - Do monta u pod punktem poboru - Z systemem ThermoStop - Napiêcie [V] 1/N/PE ~ Hz Moc grzewcza [kw] 2 2 Zu ycie energii na podtrzymanie temperatury 1) [kwh/24h] 0,23 0,23 Do pod³¹czenia z wtyczk¹ (W) W W Dobór temperatury [ok. O C] Mo liwoœæ ograniczenia temp. [ O C] 45/55/65 Ogranicznik temp. / z odblokowaniem / / Rodzaj zabezpieczenia IP 24 D Ciê ar z wod¹ [kg] 8,2 8,2 1) Zu ycie energii na podtrzymanie temperatury oznacza iloœæ energii, która jest niezbêdna w czasie 24 godz. Do utrzymania temperatury wody w ogrzewaczu wynosz¹cej 65 O C (bez pobierania wody). Zu ycie energii na podtrzymanie temperatury okreœla jakoœæ i skutecznoœæ zastosowanej w urz¹dzeniu izolacji cieplnej. 15

14 Ma³e ogrzewacze bezciœnieniowe Armatury do bezciœnieniowych pojemnoœciowych ogrzewaczy wody Dwuzaworowa armatura do ma³ych ogrzewaczy pojemnoœciowych Hoz Armatura œcienna z wychyln¹ wylewk¹, specjalnym regulatorem strumienia. Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN U 211 Armatura œcienna ,- U 221 Armatura œcienna dwuzaworowa umywalkowa / kuchenna z wychyln¹ wylewk¹. Wychylenie 100 mm, wysokoœæ wylewki 201 mm. Pod³aczenie: rurki. Ogrzewacze wody u ytkowej H010 Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN H010 Dwuzaworowa armatura ,- Novo5 Armatura jednouchwytowa do ma³ych ogrzewaczy pojemnoœciowych Huz Nowoczesna bezciœnieniowa jednouchwytowa armatura umywalkowa. Pod³aczenie: rurki. Technologia ceramiczna, masywne, solidne wykonanie z mosi¹dzu. Novo5: wychylenie 125 mm, wysokoœæ wylotu 45 mm. MEW: wychylenie 110 mm, wysokoœæ wyotu 49 mm. Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN Novo5 Jednouchwytowa armatura z regulatorem strumienia ,- MEW Jednouchwytowa armatura z regulatorem strumienia ,- MEW Novo6 Armatura jednouchwytowa do ma³ych ogrzewaczy pojemnoœciowych Huz Bezciœnieniowa armatura jednouchwytowa do monta u jednootworowego, z wychyln¹ wylewk¹ i regulatorem strumienia. Wychylenie 230 mm, wysokoœæ wylotu 159 mm. Pod³¹czenie: wê yki. Model Opis Numer katalogowy Cena netto PLN Novo6 Armatura jednouchwytowa ,- 16

15 Ma³e ogrzewacze ciœnieniowe Ciœnieniowe pojemnoœciowe ogrzewacze do monta u nad/pod umywalk¹ Elektryczny ogrzewacz wody maksymalnie do dwóch punktów poboru wody. Mo liwoœæ instalacji nad lub pod umywalk¹. Zbiornik wewnêtrzny z blachy stalowej, powierzchnia wewnêtrzna zabezpieczona warstw¹ emalii oraz ochronn¹ anod¹ magnezow¹. Ciœnienie robocze do 0,6 MPa. Skuteczna izolacja cieplna. Nastawny regulator temperatury. Ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa. Zawór bezpieczeñstwa 6,0 bar w zakresie dostawy. Ogrzewacze wody u ytkowej EWH (10) / 15 mini zawór bezpieczeñstwa zawór zwrotny króciec kontroli ciœnienia zawór odcinajacy reduktor ciœnienia punkty poboru wody Wymiary w mm Model Monta Pojemnoœæ Moc Numer katalogowy Cena netto PLN w l w kw EWH 10 mini nad umywalk¹ ,- EWH 10 mini U pod umywalkê ,- EWH 15 mini nad umywalk¹ ,- EWH 15 mini U pod umywalkê ,- Dane techniczne Typ EWH 10 EWH 15 mini mini U mini mini U Napiêcie zasilania 1/N/PE ~230V Pobór mocy [W] 2000 Pojemnoœæ nominalna zbiornika [l] Zu ycie pr¹du na podtrzymanie temperatury [kwh/24h] 0,41 0,88 0,67 1,04 Ciê ar [kg] 8,2 9 Rodzaj ochrony IP 24 (bryzgoszczelna) 17

16 Ogrzewacze pojemnoœciowe Ogrzewacze wody u ytkowej Wisz¹ce ogrzewacze wody DEM Comfort Zakres stosowania Do zaopatrzenia w ciep³¹ wodê jednego lub kilku punktów poboru le ¹cych niedaleko siebie. Do zaopatrzenia w wodê umywalek / kabin prysznicowych / zlewozmywaków kuchennych / wanny k¹pielowej. Zastosowanie zarówno w budynkach prywatnych jak i biurowych. Wyposa enie (cechy urz¹dzenia) Bezstopniowy dobór temperatury. Przycisk szybkiego nagrzewania w przypadku zwiêkszonego zapotrzebowania ciep³ej wody u ytkowej. Eksploatacja jedno- lub dwutaryfowa, mo liwoœæ zmiany mocy grzewczej oraz napiêcia. Panel steruj¹cy wyposa ony w lampkê kontroln¹. Stalowy zbiornik zabezpieczony przed korozj¹ specjaln¹ emali¹ oraz magnezow¹ anod¹ ochronn¹. Grza³ka wykonana z miedzi. Rodzaj ochrony IP 24 D. Monta Prosty monta na œcianie przy pomocy uchwytu œciennego. Sta³e pod³¹czenie elektryczne. Zawór bezpieczeñstwa 6 bar w zakresie dostawy. IP 24 D made in germany Czas nagrzewania Wykres umieszczony poni ej pokazuje czasy nagrzewania ogrzewaczy wody o ró nych wielkoœciach, w zale noœci od dobranej mocy grzewczej. Przyk³ad: Ogrzewacz o pojemnoœci 80 litrów, przy mocy grzewczej 6 kw potrzebuje ok. 1 godziny do nagrzania wody od temperatury pocz¹tkowej 15 O C, do temperatury ¹danej 65 O C. Eksploatacja jednotaryfowa, dwutaryfowa, eksploatacja jako bojler Eksploatacja jednotaryfowa W przypadku eksploatacji jednotaryfowej temperatura wody w ogrzewaczu sterowana jest wy³¹cznie poprzez wbudowany regulator temperatury, niezale nie od taryfy elektrycznej. Regulator temperatury utrzymuje temperaturê przez ca³y czas na sta³ym, nastawionym poziomie. Eksploatacja dwutaryfowa Woda w ogrzewaczu nagrzewana jest tylko podczas taryfy tañszej. Pojemnoœæ ogrzewacza musi byæ tak dobrana, aby iloœæ ciep³ej wody by³a wystarczaj¹ca do czasu w³¹czenia nastêpnej tañszej taryfy. W przypadkach zwiêkszonego zapotrzebowania ciep³ej wody mo liwe jest jej dogrzanie, przy pomocy przycisku szybkiego nagrzewania, nawet podczas taryfy dro szej. Eksploatacjê dwutaryfow¹ nale y wybieraæ zawsze wtedy, gdy mamy do dyspozycji dwie taryfy. Eksploatacja jako bojler W przypadku tego rodzaju eksploatacji jednokrotne ogrzanie wody do ¹danej, nastawionej pokrêt³em temperatury odbywa siê poprzez naciœniêcie przycisku szybkiego nagrzewania. Taki rodzaj eksploatacji nale y stosowaæ tylko w przypadku niezbyt czêstego u ytkowania ogrzewacza. Dane techniczne Typ DEM 30 C DEM 50 C DEM 80 C DEM 100 C DEM 120 C DEM 150 C Jako urz¹dzenie ciœnieniowe Pojemnoœæ [l] Iloœæ wody podmieszanej o temp. 40 O C 1) Do zaopatrzenia w wodê wanny: - - Mo liwe moce grzewcze przy eksploatacji jednotaryfowej Przy napiêciu 1/N/PE~ Hz [kw] 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 Przy napiêciu 2/N/PE~ Hz [kw] Przy napiêciu 3/N/PE~ Hz [kw] Mo liwe moce grzewcze przy eksploatacji dwutaryfowej Przy napiêciu 1/N/PE~ Hz [kw] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 Przy napiêciu 2/N/PE~ Hz [kw] 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 Przy napiêciu 3/N/PE~ Hz [kw] 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 Mo liwe moce grzewcze przy eksploatacji jako bojler Przy napiêciu 1/N/PE~ Hz [kw] 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 2 lub 4 Przy napiêciu 2/N/PE~ Hz [kw] Przy napiêciu 3/N/PE~ Hz [kw] Zu ycie energii na podtrzymanie temperatury 2) [kwh/24h] 0,5 0,57 0,72 0,86 0,94 1,2 Zakres doboru temperatury [ok. O C] Materia³ zbiornika / grza³ki Stal emaliowana / miedÿ Magnezowa anoda ochronna Ogranicznik temperatury bezp. / z odblokowaniem / / / / / / Rodzaj ochrony IP 24 D Ciê ar z wod¹ [kg] 53, ,5 1) iloœæ wody podmieszanej o temperaturze 40 O C wynika z podmieszania wody o temperaturze 65 O C znajduj¹cej siê w zbiorniku z wod¹ zimn¹. 2) zu ycie energii na podtrzymanie temperatury stanowi iloœæ energii potrzebnej w ci¹gu 24 godzin. Do utrzymania temperatury wody w ogrzewaczu, wynosz¹cej 65 O C (bez pobierania wody). Zu ycie energii na podtrzymanie temperatury jest wyznacznikiem jakoœci zastosowanej izolacji cieplnej ogrzewacza. 18

17 Ciœnieniowe wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 do 150 Comfort Ogrzewacze pojemnoœciowe Wisz¹ce ogrzewacze comfort, do eksploatacji ciœnieniowej. Zaleta jakoœciowa markowego producenta: Zbiornik stalowy, pokryty od wewn¹trz specjaln¹ warstw¹ emalii oznacza znacznie d³u sz¹ ywotnoœæ urz¹dzenia ni w przypadku tanich produktów. Magnezowa anoda ochronna i wyrównanie potencja³ów. WskaŸnik zu ycia anody znajduj¹cy siê na panelu obs³ugowym w dolnej pokrywie ogrzewacza. Zaleta jakoœciowa markowego producenta: Izolacja cieplna wysokiej jakoœci zmniejszaj¹ca zu ycie energii na podtrzymanie temperatury, a tym samym zdecydowanie ni sze koszty eksploatacji ni w tanich urz¹dzeniach. Amortyzacja ró - nicy cen urz¹dzeñ ma wiêc miejsce ju po kilku miesi¹cach eksploatacji. Przystosowane do eksploatacji jednotaryfowej, dwutaryfowej lub jako bojler. Przycisk szybkiego nagrzewania w przypadku zwiêkszonego zapotrzebowania ciep³ej wody u ytkowej. Bezstopniowy dobór temperatury w zakresie od 35 O C do 82 O C. Przystosowane do pod³¹czenia do systemu rur z tworzywa sztucznego, posiadaj¹cych odpowiednie atesty. Prosty i szybki monta na œcianie. Zawór bezpieczeñstwa 6,0 bar w zakresie dostawy. Wymiary DEM DEM DEM 30 C 50 C 80 C G³êbokoœæ a Szerokoœæ b Wysokoœæ, bez króæców wody h Uchwyt dolny - pod³¹czenie wody i Uchwyt górny - pod³¹czenie wody k Uchwyt górny - krawêdÿ górna l Ogrzewacze wody u ytkowej DEM 80 Comfort Wymiary DEM DEM DEM 100 C 120 C 150 C G³êbokoœæ a Szerokoœæ b Wysokoœæ, bez króæców wody h Uchwyt dolny - pod³¹czenie wody i Uchwyt górny - pod³¹czenie wody k Uchwyt górny - krawêdÿ górna l Wymiary w mm Model Pojemnoœæ w litrach Moc grzewcza kw Numer katalogowy Cena netto PLN DEM 30 Comfort 30 2/4/ ,- DEM 50 Comfort 50 2/4/ ,- DEM 80 Comfort 80 2/4/ ,- DEM 100 Comfort 100 2/4/ ,- DEM 120 Comfort 120 2/4/ ,- DEM 150 Comfort 150 2/4/ ,- Grupy zabezpieczaj¹ce (osprzêt dodatkowy) KV 30 KV 40 KV 30 KV 40 z zaworem bezpieczeñstwa o ciœnieniu otwarcia 6 bar, lejkiem, syfonem s³u ¹cym do odprowadzenia nadmiaru wody z zaworu bezpieczeñstwa, oraz z zaworem reguluj¹cym przep³yw. Bez zaworu redukuj¹cego ciœnienie wody. Obudowa wykonana z mosi¹dzu, chromowana. Lejek wykonany z tworzywa sztucznego. Mo liwoœæ pod³¹czenia manometru oraz termostatu do centralnego mieszania wstêpnego wody TA 260. z zaworem bezpieczeñstwa o ciœnieniu otwarcia 6 bar, lejkiem, syfonem s³u ¹cym do odprowadzenia nadmiaru wody z zaworu bezpieczeñstwa, zaworem reguluj¹cym przep³yw oraz zaworem redukuj¹cym ciœnienie wody (max 10 bar). Obudowa wykonana z mosi¹dzu, chromowana. Lejek wykonany z tworzywa sztucznego. Mo liwoœæ pod³¹czenia manometru oraz termostatu do centralnego mieszania wstêpnego wody TA 260. TA 260 termostat do centralnego wstêpnego mieszania wody, w po³¹czeniu z grupami zabezpieczaj¹cymi KV 30, KV 40. Zakres nastaw temperatury c.w.u. 30 O C do 60 O C. Mo liwe równie póÿniejsze zamontowanie w grupê zabezpieczaj¹c¹. Model Numer katalogowy Cena netto PLN KV ,- KV ,- TA ,- TA

18 Ogrzewacze pojemnoœciowe Ciœnieniowe wisz¹ce ogrzewacze wody EWH Comfort 30 do 150 Nowoczesny wygl¹d. Mo liwoœæ monta u w poziomie i pionie. Sygnalizacja pracy grza³ek. Dwie grza³ki jednakowej mocy pozwalaj¹ na wybór opcji grzania 50% i 100% mocy. Wymiana grza³ek lub termostatu odbywa siê bez opró nienia zbiornika. Mo liwoœæ wspó³pracy z instalacjami z tworzywa sztucznego posiadaj¹cych odpowiednie atesty. Zbiornik wykonany z najwy szej jakoœci stali ocynkowanej. Zu ycie energii potrzebnej na podtrzymanie temperatury w zbiorniku obni one o 14% w stosunku do poprzedniego modelu. Trzy systemy zabezpieczenia zbiornika przed korozj¹ CoPro III, charakteryzuj¹cy siê: - wysokogatunkow¹ emali¹, - zwiêkszon¹ anod¹ magnezow¹, - zainstalowany jest dodatkowy opornik zwiêkszaj¹cy skutecznoœæ zabezpieczenia. Mo liwoœæ sprawdzenia anody magnezowej bez spuszczania wody przez specjalny tester. Uniwersalne mocowanie daj¹ce mo liwoœæ zawieszenia ogrzewacza w miejsce po wiêkszoœci innych urz¹dzeniach sprzedawanych na rynku. Zawór bezpieczeñstwa 6,0 bar w zakresie dostawy. Ogrzewacze wody u ytkowej EWH EWH EWH EWH EWH EWH Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort A B C E R1/2 R1/2 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 H K L N EWH Comfort Wymiary w mm Dane techniczne Model Pojemnoœæ w litrach Moc grzewcza W Numer katalogowy Cena netto PLN EWH Comfort / ,- EWH Comfort / ,- EWH Comfort / ,- EWH Comfort / ,- EWH Comfort / ,- EWH Comfort / ,- Model EWH EWH EWH EWH EWH EWH Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Comfort Dla jednego lub kilku punktów poboru wody Pojemnoœæ [l] Do zasilania: umywalek prysznica zlewozmywaka wanny Do monta u nad/pod punktem poboru / /- /- /- /- /- Monta pionowo/poziomo / / / / / / Wymiana grza³ek lub termostatu bez opró niania zbiornika Czas podgrzewu do 65 O C w godz. (Δt 50 O C) 0,99 1,65 2,63 3,29 3,95 3,70 Zu ycie energii na podtrzymanie temperatury [kwh/24h] 0,57 0,80 0,82 0,97 1,08 1,29 Iloœæ wody zmieszanej do pobierania przy 40 O C [l] Napiêcie zasilania 1/N/PE ~230V / 50 HZ Iloœæ grza³ek i moc grzewcza [kw] 2 x x x x x x 1200 Podzia³ mocy (pó³ mocy / ca³a moc) / / / / / / Sposób pod³¹czenia elektrycznego sta³y sta³y sta³y sta³y sta³y sta³y Magnezowa anoda ochronna Materia³ zbiornika / grza³ki stal ocynkowana pokryta szklist¹ emali¹ / stop metali Ogranicznik wzrostu temperatury z mo liwoœci¹ ponownego w³¹czenia Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna) - monta pionowy IP 24 ( ochrona przeciwbryzgowa) - monta poziomy Zabezpieczenie przeciwzak³óceniowe Ciê ar [kg] 21, ,

19 Ogrzewacze pojemnoœciowe Ciœnieniowe wisz¹ce ogrzewacze wody EWH Basis 30 do 200 Pojemnoœæ 30 do 200 litrów. Instalacja pionowa. Konstrukcja okr¹g³a. Termostat dostêpny na zewn¹trz, w dolnej pokrywie urz¹dzenia. Stalowy zbiornik emaliowany. Urz¹dzenie przystosowane do sta³ego pod³¹czenia elektrycznego. Izolacja cieplna z pianki poliuretanowej. Ogranicznik temperatury. Zawór bezpieczeñstwa 6 bar w zakresie dostawy. Lampka kontrolna nagrzewania. Magnezowa anoda ochronna. Rodzaj ochrony IP 25 (strugoszczelna). EWH Basis EWH EWH EWH EWH EWH EWH EWH Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis A B C D E H I K M X R1/2 R1/2 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 R3/4 Ogrzewacze wody u ytkowej 1 ko³nierz grzejny 2 anoda magnezowa 3 rura wyp³ywowa 4 ga³ka wyboru temperatury 5 wieszak 6 lampa sygnalizacyjna Dane techniczne Model Pojemnoœæ w litrach Moc grzewcza kw Numer katalogowy Cena netto PLN EWH Basis ,- EWH Basis ,- EWH Basis ,- EWH Basis ,- EWH Basis ,- EWH Basis ,- EWH Basis ,- Model EWH EWH EWH EWH EWH EWH EWH Basis 30 Basis 50 Basis 80 Basis 100 Basis 120 Basis 150 Basis 200 Dla jednego lub kilku punktów poboru wody Jako urz¹dzenie cisnieniowe Pojemnoœæ (l) Do zasilania: umywalek prysznica zlewozmywaka wanny Do monta u nad punktem poboru Monta pionowo Czas podgrzewu do 65 O C w godz. (Δt 50 O C) 1,18 1,97 3,09 3,95 3,56 4,04 4,56 Zu ycie energii na podtrzymanie temperatury [kwh/24h] 0,73 0,99 1,15 1,48 1,73 2,18 2,94 Iloœæ wody zmieszanej do pobierania przy 40 O C [l] Napiêcie zasilania 230V / 50 HZ Moc grzewcza [W] Sposób pod³¹czenia elektrycznego sta³e sta³e sta³e sta³e sta³e sta³e sta³e Magnezowa anoda ochronna Materia³ zbiornika / grza³ki stal ocynkowana pokryta szklist¹ emali¹ / stop metali Ogranicznik wzrostu temp. z mo liwoœci¹ ponownego w³¹czenia Rodzaj zabezpieczenia IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 Zabezpieczenie przeciwzak³óceniowe Ciê ar [kg]

20 Ogrzewacze pojemnoœciowe Ciœnieniowe wisz¹ce ogrzewacze wody OVK 81 do 151 z grza³k¹ elektryczn¹ i wymiennikiem ciep³a z wê ownic¹ OVK - monta pionowy. LOVK - monta poziomy. Ogrzewacze pojemnoœciowe wody ciœnieniowe przeznaczone do zastosowania w domach jednorodzinnych. Latem ogrzewanie wody realizowane jest elektrycznym elementem grzewczym, a w okresie grzewczym - za pomoc¹ ciep³ej wody z uk³adu centralnego ogrzewania. Ogrzewacz produkowany jest w wykonaniu prawo i lewo pod³¹czeniowym do uk³adu c.o. P - pod³¹czenie instalacji c.o. prawostronne. L - pod³¹czenie instalacji c.o. lewostronne. Uk³ad c.o. powinien byæ wyposa ony w pompê wymuszaj¹c¹ obieg wody c.o. LOVK - pod³¹czenie c.o. w górnej czêœci. Ogrzewacze wody u ytkowej OVK OVK OVK LOVK LOVK LOVK A B E G J OVK Dane techniczne Model Pojemnoœæ w litrach Numer katalogowy Cena netto PLN OVK 81 L ,- OVK 81 P ,- OVK 121 L ,- OVK 121 P ,- OVK 151 L ,- OVK 151 P ,- LOVK ,- LOVK ,- LOVK ,- Model OVK 81 OVK 121 OVK 151 LOVK 81 LOVK 121 LOVK 151 Pojemnoœæ zbiornika [l] Sposób ogrzewu grza³ka elektryczna / wymiennik ciep³a z wê ownic¹ Waga [kg] Ciœnienie znamionowe w zbiorniku [MPa] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Ciœnienie znam. w wymienniku cieplnym [MPa] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Moc grza³ki [W] Zasilanie elektryczne [V] 1/N/PE ~230 Temp. max nastawna termostatem [ O C] Powierzchnia aktywna wymiennika cieplnego [m 2 ] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Zabezpieczenie przeciwmrozowe [ O C] 7 (±4) 7 (±4) 7 (±4) 7 (±4) 7 (±4) 7 (±4) Orientacyjny czas ogrzewu elektrycznego z 12 O C na 80 O C [h] 3,5 5,4 6,3 3,5 5,4 6,3 WskaŸnik temperatury Magnezowa anoda ochronna Moc cieplna wymiennika [kw]* Orientacyjny czas ogrzewu wymiennikiem [min] Ochrona elektryczna IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 IP 25 * 80 O C - temperatura wody c.o., 45 O C - temperatura wody ogrzanej, 10 O C - temperatura wody zimnej 22

Katalog Wyrobów 2012 dla Instalatorów i Projektantów

Katalog Wyrobów 2012 dla Instalatorów i Projektantów Katalog Wyrobów 2012 dla Instalatorów i Projektantów Gazowe Ogrzewacze Wody Wentylacja Podłogowe Systemy Ogrzewacze Grzewcze Wnętrzowe Ogrzewacze Wody Ogrzewacze Użytkowej Wody Użytkowej Z DOŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Winterwarm - seria XR

Winterwarm - seria XR Winterwarm - seria XR Nagrzewnica gazowa typu XR posiada: palnik i wentylator modulowany, system destratyfikacyjny, bardzo nisk¹ emisjê NOx, mikroprocesorowe sterowanie oraz niskie zu ycie energii. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo