GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM"

Transkrypt

1 GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM TEKST ZMIANY STUDIUM Załcznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, z dnia r. Zmiana studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalona Uchwał Nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, z dnia 19 marca 2008 r. Przykona, 2008 r.

2 SPIS TRECI I. WPROWADZENIE 4 1. Potrzeba opracowania zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona Podstawa opracowania zmiany studium 5 3. Materiały wyjciowe. 6 II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 7 1. Ogólna charakterystyka gminy Stan rodowiska przyrodniczego Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Sfera społeczno-gospodarcza Zagadnienia demograficzno-ludnociowe Warunki i jako ycia mieszkaców 5. Rolnictwo i lenictwo Turystyka Wystpowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrbnych Wystpowanie obszarów naturalnych zagroe geologicznych Wystpowanie udokumentowanych złó kopalin oraz wód podziemnych Wystpowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrbnych Komunikacja Infrastruktura techniczna gospodarka wodno-ciekowa gospodarka odpadami komunalnymi elektroenergetyka energetyka gazowa elektrownie wiatrowe 13. Wnioski wynikajce z oceny dotychczasowego zagospodarowania terenu.. 31 III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 33 A. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w zakresie dotyczcym gminy Przykona 33 B. Ustalenia zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona Wiodce funkcje gminy Zagadnienia demograficzno-ludnociowe oraz sie osadnicza Ochrona rodowiska przyrodniczego i jego zasobów Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Budownictwo mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne Rolnictwo i lenictwo Turystyka Kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej Obszary na których rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym Obszary, dla których sporzdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowizkowe lub wskazane Obszary naraone na niebezpieczestwo powodzi i osuwania si mas ziemnych Kierunki i wskaniki dotyczce zagospodarowania oraz uytkowania terenów, wytyczne okrelania tych wymaga w planach miejscowych Problemy zagospodarowania przestrzennego na styku z gminami otaczajcymi Strefy polityki przestrzennej i główne kierunki rozwoju

3 IV. UZASADNIENIE PRZYJTYCH ROZWIZA ORAZ SYNTEZA USTALE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 68 Załcznik Nr 3 - Centra wsi sołeckich 74 3

4 I. WPROWADZENIE Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala dla studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego funkcj dokumentu okrelajcego polityk przestrzenn gminy Zakres studium obejmuje, m.in. : sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy, uwzgldniajc ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planu. Przedmiot studium obejmuje, m.in. : 1. Przedstawienie uwarunkowa, wynikajcych w szczególnoci z : - dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, - stanu rodowiska przyrodniczego, w tym stanu rolniczej i lenej przestrzeni produkcyjnej, wielkoci i jakoci zasobów wodnych oraz wymogów ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, - stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - warunków i jakoci ycia mieszkaców, w tym ochrony ich zdrowia, - stanu układu komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej oraz odpadami, - potrzeb i moliwoci rozwoju gminy. 2. Okrelenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w szczególnoci : - kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz zmian w przeznaczeniu terenów, - kierunków i wskaników dotyczcych zagospodarowania oraz uytkowania terenów, w tym terenów wyłczonych spod zabudowy, - obszarów oraz zasad ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, - obszarów oraz zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, - kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, - obszarów, na których rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym, - obszarów, dla których obowizkowe bdzie sporzdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrbnych. Procedura formalno prawna opracowania zmiany studium obejmuje : 1. podjcie przez Rad Gminy Przykona Uchwały Nr VI/31/07, z dnia r., w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany studium 4

5 uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, zatwierdzonego Uchwał nr XXXIII/182/98 RG Przykona, z dn r., 2. ogłoszenie w Echo Turku, na tablicy ogłosze w Urzdzie Gminy oraz imienne zawiadomienia zainteresowanych jednostek o przystpieniu do sporzdzenia zmiany studium maj 2007 r. 3. opiniowanie projektu zmiany studium przez Gminn Komisj Urbanistyczno- Architektoniczn oraz przez jednostki właciwe do opiniowania opracowa urbanistycznych, padziernik/listopad 2007 r. 4. uzgodnienie projektu zmiany studium z zainteresowanymi jednostkami, właciwymi do uzgadniania opracowa urbanistycznych, padziernik/listopad 2007 r. 5. ogłoszenie w Echo Turku oraz obwieszczenie na tablicy ogłosze w Urzdzie Gminy stycze/luty 2008 r. o wyłoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany studium, 6. dyskusj publiczn nad rozwizaniami przyjtymi w projekcie zmiany studium, która odbyła si luty 2008 r. 7. uchwalenie przez Rad Gminy zmiany studium. 1. POTRZEBA OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYKONA. Przedmiotowa zmiana dotyczy studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwał nr XXXIII/182/98Rady Gminy Przykona, z dn. 29 maja 1998 r.. Wymienione studium opracowane zostało zgodnie z wymogami wczeniejszej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z 1994 r.. Istot studiów opracowanych w oparciu o t ustaw była spójno z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualna ustawa, z 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podniosła rang studium poprzez ustalenie, e zapis w studium jest wicy przy sporzdzaniu planów miejscowych. Sprzeczno ustale planu miejscowego z jakimkolwiek ustaleniem studium powoduje niewano planu. Ustawowa zmiana rangi studium oraz czas jaki upłynł od uchwalenia wczeniejszego opracowania stanowi o potrzebie wykonania aktualnego opracowania, uwzgldniajcego równie przygotowanie ofert dla inwestycji celu publicznego, które mog by dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. 5

6 2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM. a) Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Przykona, z dnia 28 marca 2007 r., w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, zatwierdzonego Uchwał nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona, z dnia 29 maja 1998 r., b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pón. zm. /, c) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 28 kwietnia 2004 r., w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / Dz. U. Nr 118, poz. 1233, z 26 maja 2004r. /. 3. MATERIAŁY WYJCIOWE. - rysunek zmiany studium przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1 : , - mapy ewidencyjne w skali 1 : 5 000, - studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, uchwalone Uchwał Nr XXXIII/182/98, RG Przykona, z dn. 29 maja 1998 r., - Gmina Przykona, opracowanie ekofizjograficzne, 2003 r., - plan zagospodarowania przestrzennego woj. wielkopolskiego, uchwalony Uchwał Nr XLII/628/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, z dn. 26.XI.2001 r., - dane statystyczne WUS, Pozna, 2005 r., - wnioski zgłoszone do zmiany studium, - Strategia Rozwoju Gminy Przykona, kierunki i cele strategicznego rozwoju oraz programy realizacyjne dla Gminy Przykona w latach 2000~2010, wyk.w 2000 r. - Granica polno-lena dla gminy Przykona opracowana przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Koninie grudzie 1994 r. - Uproszczone Plany Urzdzenia Lasu Turkowskie Towarzystwo Lene Operat Przeciwpowodziowy Woj. Koniskiego Polskie Towarzystwo melioracyjne Oddział Wojewódzki w koninie Zakład Inynierii Terenów Wiejskich 1989 r. 6

7 II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY. - powierzchnia gminy km2, - liczba ludnoci os. / 2005 r. WUS /, os. / 2007 r. UG /, - liczba sołectw - 18, - gmina ssiaduje z gminami : Brudzew, Turek, Dobra, Uniejów woj. Łódzkie. Gmina Przykona połoona jest w powiecie tureckim, przy wschodniej granicy woj. wielkopolskiego z woj. łódzkim. W strukturze funkcjonalno przestrzennej woj. wielkopolskiego wchodzi w skład Konisko Tureckiego Zagłbia Wglowego. Od 1960 r. na terenie gminy trwa eksploatacja wgla brunatnego ze złoa Adamów na potrzeby elektrowni Adamów w Turku. Wg aktualnych planów, działalno górnicza prowadzona bdzie jeszcze przez ok. 15 lat. Ustalony dla O/Adamów obszar górniczy zajmuje północn cz gminy, a jego południowy zasig wyznacza linia : Laski Przykona Dbrowa- Aleksandrów. Prawie cały obszar gminy połoony jest w zasigu terenu górniczego, czyli w zasigu szkodliwych wpływów robót górniczych. Rekultywacja terenów pogórniczych ma na celu przede wszystkim przywracanie gruntów rolnictwu oraz odtwarzanie zniszczonej sieci hydrograficznej. W ramach rekultywacji wyrobisk pogórniczych tworzone s zbiorniki wodne, których obrzea s atrakcyjnym miejscem lokalizacji budownictwa letniskowego. Wanym elementem w układzie przestrzennym gminy jest dolina Warty i Teleszyny, wchodzca w skład Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to zwarty obszar rolinnoci łkowej i wodnej, urozmaicony skupiskami krzewiastej zieleni łgowej oraz miejsce erowania i gniazdowania wielu gatunków ptaków. Podstawow funkcj gospodarcz jest rolnictwo, a rolnicza przestrze produkcyjna zajmuje 54 % pow. gminy / ok. 6,0 tys. ha /. Grunty orne charakteryzuj si słab przydatnoci dla rolnictwa. Dominuj gleby kl. V i VI. Najsłabsze gleby wystpuj w rejonach wsi : Paulinów, Gajówka, Aleksandrów, Radyczyny i Posoka, a najlepsze - w rejonach wsi : Bdków Pierwszy, Bdków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona i Wichertów. rednia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,0 ha, a liczba gospodarstw Sie osadnicz tworzy 18 sołectw, wród których najwikszymi s: Przykona, Psary, Smulsko i Boleszczyn. 7

8 Przykona, Laski i Psary s głównym miejscem koncentracji budownictwa jednorodzinnego oraz usług gminnych, a Smulsko, Wichertów i Boleszczyn to wsie rolnicze w południowej czci gminy. Dane liczbowe wskazuj, e liczba ludnoci gminy w latach 1975 ~ 2005 zmniejszyła si z os do os. / tj. o 946 os. /, a po roku 2005 wskazuj na powolny wzrost. Wg danych Urzdu Gminy stan ludnoci na r. wynosił os./ tj os. /. Zabudowa wsi, oprócz Przykony i Psar, ma charakter pasmowy, wzdłu dróg, przy których s one połoone. Zabudowa mieszkaniowa jest w 100% zwodocigowana, a 65% mieszkaców gminy korzysta ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Lokalny rynek pracy reprezentowany jest przez 138 / w 2005 r. / podmiotów gospodarczych, w tym 94 nalece do osób fizycznych. Bezrobocie szacuje si na poziomie 15 %. 2. STAN RODOWISKA PRZYRODNICZEGO. Uwarunkowania wynikajce z stanu rodowiska przyrodniczego i jego zasobów oraz zasady ochrony przyrody przedstawiono na podstawie opracowania ekofizjograficznego. Szczegółowa problematyka tego opracowania obejmuje : 1. charakterystyk stanu rodowiska przyrodniczego, 2. powizania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem, 3. kierunki przewidywanych zmian zachodzcych w rodowisku, 4. okrelenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno przestrzennej, wskazanie obszarów, które powinny pełni funkcje przyrodnicze, 5. ocen stanu rodowiska przyrodniczego. Do niniejszego opracowania przyjto podstawowe wnioski, wynikajce z w/w problematyki Charakterystyka stanu rodowiska przyrodniczego. Gmina Przykona połoona jest w wschodniej Wielkopolsce, w powiecie tureckim, przy granicy z woj. łódzkim. Ssiaduje z gminami : Brudzew, Turek, Dobra i Uniejów. Pod wzgldem morfologicznym połoona jest w obrbie Kotliny Uniejowskiej, w dolinie rz. Warty. Powierzchnia gminy uformowana została w okresie zlodowacenia rodkowopolskiego, a zasadnicze formy morfologiczne maj przebieg południkowy. Od wschodniej granicy gminy wystpuje dolina Warty. Jest to teren podmokły, z licznymi torfowiskami i starorzeczami, okrelany jako terasa zalewowa. 8

9 Pozostały teren zajmuje wysoczyzna morenowa / terasa wysoka /, któr buduj utwory wodnolodowcowe, tj. piaski, wiry i gliny zwałowe. Wody powierzchniowe reprezentowane s przez Wart i jej lewobrzene dopływy, tj. Teleszyn i Kiełbask / łczc si z Wart w rejonie Koła /. Odkrywkowa eksploatacja wgla brunatnego, prowadzona przez KWB Adamów, spowodowała zmiany w naturalnym układzie sieci hydrograficznej. Wybudowane zostały kanały, którymi doprowadzana jest woda, m.in. z Teleszyny Górnej do Kiełbaski, z zbiornika Jeziorsko, rurocigami tłocznymi do Kanału Warta Teleszyna, który w Wilczkowie łczy si z Teleszyn. Osuszanie złó wgla brunatnego spowodowało istotne zmiany w systemie wód gruntowych. Prawie cały obszar gminy znajduje si w obrbie leja depresyjnego. Do celów konsumpcyjnych woda czerpana jest z poziomu trzeciorzdowego lub kredy górnej, z głbokoci od 29,0 m do 110 m ppt. W strukturze uytkowania gruntów 54 % zajmuj uytki rolne, 27 % - lasy i 19 % pozostałe grunty. Podobnie do ukształtowania powierzchni gminy kształtuje si jako gleb. Dominuj gleby wytworzone z piasków lunych i słabogliniastych, zaliczane do pseudo-bielicowych, brunatnych wyługowanych i murszastych. Pod wzgldem przydatnoci gleb do produkcji rolnej przewaaj kompleksy ytnie, które zajmuj ok. 80 % rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Kompleks pszenny dobry zajmuje 2,4 %, a kompleksy zboowo pastewne ok. 16 %. Najlepsze grunty orne wystpuj w centralnej i południowo wschodniej czci gminy, we wsiach : Przykona, Bdków Pierwszy, Bdków Drugi, Wichertów, Kaczki Plastowe. Uytki zielone, wystpujce w dolinie Warty i Teleszyny, charakteryzuj si słab jakoci. Widocznym elementem krajobrazu gminy jest zwarty kompleks leny, wystpujcy we wschodniej czci. W drzewostanie lasów dominuje sosna z niewielk domieszk brzozy i wierku. ponadto popularne s zadrzewienia olchowo wierzbowe i topolowe wzdłu cieków wodnych oraz kpy drzew w obnieniach terenowych. Głównymi surowcami gminy s : a ) wgiel brunatny, eksploatowany na potrzeby elektrowni Adamów przez KWB Adamów. Wielko zasobów przemysłowych zapewni wydobycie wgla do ok r. Uwaga : ze wzgldu na skutki spowodowane działalnoci górnicz, na terenie gminy wyznaczono : obszar górniczy, obejmujcy przestrze w granicach której przedsibiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objtej koncesj, połoony w obrbie terenu górniczego. 9

10 Południow granic obszaru górniczego wyznacza linia : Laski Przykona-Dbrowa Aleksandrów. teren górniczy, obejmujcy przestrze przewidywanych szkodliwych wpływów robót górniczych zakładu górniczego. Południow granic terenu górniczego wyznacza linia : Kaczki Plastowe- Bdków Pierwszy Boleszczyn Aleksandrów.. b ) kruszywo naturalne: - złoe Rogów, udokumentowane zasoby wynosz 261 tys. ton. Złoe czciowo wyeksploatowane. Zaniechano dalszej eksploatacji. c ) torf, głównie w dolinie Warty. Złoa torfu nie s eksploatowane ze wzgldu na mał miszo Powizania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem. Pod wzgldem przyrodniczym najwaniejsz struktur funkcjonalnoprzestrzenn jest dolina Warty, stanowica o ekologiczn systemu ochrony krajobrazu, wchodzca w skład systemów obszarów chronionych obowizujcych w pastwach Unii Europejskiej oraz w skład systemu krajowej sieci ekologicznej. Dolina Warty jest czci Pradoliny Warszawsko Berliskiej, poronit przez łki i pastwiska zalewowe, kpy drzew na wydmach oraz doskonałym miejscem lgowym i erowiskiem dla wielu gatunków ptaków wodnych i błotnych. Zgodnie z uchwał Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie, z dnia 29 stycznia 1986 r., w sprawie ustalenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. koniskiego i zasad korzystania z tych obszarów, dla doliny rodkowej Warty ustalono Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, którego 25 % powierzchni / ok. 45 km2 /, połoonych jest w gminie Przykona. W skład tego obszaru wchodz : - cz sołectwa Gsin, - cz sołectwa Bdków Pierwszy, - lasy we wschodniej czci gminy, wsie : Trzymsze i Ewinów, - sołectwa Ewinów i Radyczyny. Mimo, i obszar chronionego krajobrazu stanowi t form ochrony przyrody, która niesie ze sob stosunkowo małe ograniczenia w działalnoci gospodarczej, to jednak obowizuj tutaj okrelone zakazy, które obejmuj take tereny chronione przyrodniczo w gminie. 10

11 2. 3. Kierunki przewidywanych zmian zachodzcych w rodowisku. Okrelajc zmiany zachodzce w rodowisku przyrodniczym brano pod uwag : 1 ) zakres antropogenicznych przekształce, 2 ) zakres zmian wpływajcych na szat rolinn, 3 ) działania powodujce zanieczyszczenia rodowiska lub mogce by ródłem takich zanieczyszcze. Od czasu rozpoczcia eksploatacji wgla brunatnego / 1960 r. /, funkcja rolnicza gminy została wyparta przez górnictwo i inne zawody poza rolnicze, rozwijajce si w blisko połoonym Turku. Wzrosło zapotrzebowanie na tereny budownictwa mieszkaniowego, szczególnie w Przykonie, Psarach i Laskach oraz na tereny usługowe i urzdzenia infrastrukturalne. Walory przyrodniczo krajobrazowe gminy pozostaj w kolizji z działalnoci górnicz, której efektem jest, m.in. zmiana konfiguracji terenu, destabilizacja wód powierzchniowych i podziemnych oraz zły stan rodowiska. Zakres dotychczasowych zmian w rodowisku dotyczy głównie północnej czci gminy / do linii Laski Przykona Dbrowa Aleksandrów /. Pozostałe tereny uytkowane s rolniczo bd zajte przez lasy i zadrzewienia. Wieloletnia eksploatacja wgla brunatnego spowodowała przekształcenia rzeby terenu, zmiany w budowie geologicznej i stosunkach wodnych, degradacj gleb i szaty rolinnej. W ramach usuwania szkód górniczych obszar gminy został zwodocigowany, a w ramach prac rekultywacyjnych wybudowano zbiornik wodny Przykona na Teleszynie rodkowej / 132 ha /, który podobnie jak zbiornik Jeziorsko ma by zabezpieczeniem dla obszarów zalewowych. Budowa zbiorników wodnych sprzyja rozwojowi na ich obrzeach funkcji rekreacyjnych. Odtworzenie zniszczonych wartoci przyrodniczych oraz poprawa stanu rodowiska jest procesem trudnym i długotrwałym. Dalsza eksploatacja wgla brunatnego i jednoczenie kontynuowanie rekultywacji wyrobiska nie spowoduje natychmiastowej poprawy stanu rodowiska gminy. Poza bezporednim zajmowaniem terenów, istotnym dla funkcjonowania lokalnych układów ekologicznych, niekorzystnym zjawiskiem s przemiany w rolnictwie, polegajce na osuszaniu łk i pastwisk i ich zamianie na grunty orne. W konsekwencji prowadzi to do zmiany lokalnych ekosystemów poprzez wymuszanie zmian ilociowych i jakociowych w obrbie poszczególnych zbiorowisk rolinnych i zwizanych z nimi grup gatunków zwierzt. Równie wzrost urbanizacji, przejawiajcy si w lokalizowaniu zabudowy na terenach cennych przyrodniczo lub jako enklawy na obszarach dotychczas 11

12 pozbawionych takiej zabudowy, bdzie przeszkod w wytwarzaniu trwałych powiza przestrzennych i ekologicznych pomidzy ssiadujcymi ze sob rodowiskami polnymi i lenymi Okrelenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno przestrzennej, wskazanie obszarów, które powinny pełni funkcje przyrodnicze. Aktualn struktur funkcjonalno-przestrzenn gminy, w ogólnym zarysie, tworz trzy rejony, tj. : 1) rejon północny, obejmujcy obszar górniczy O/Adamów, o silnie zdegradowanym rodowisku przyrodniczym, wielofunkcyjny, zdominowany przez działania zwizane z rekultywacj terenów zwałowisk pogórniczych, majcych na celu stopniowe przywracanie nowej równowagi ekologicznej 2) rejon południowo-zachodni / poniej linii : Laski Przykona Dbrowa Aleksandrów /, z wiodc funkcj rolnicz. Gospodarka rolna prowadzona jest na gruntach o najwyszej w gminie wartoci dla produkcji rolnej, 3) rejon wschodni, obejmujcy dolin Warty i Teleszyny, o funkcji ekologicznej. Objty szczególn ochron w ramach ustanowionego Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, z moliwoci rozwoju turystyki i rekreacji. Podstawowym kierunkiem rekultywacji terenów pokopalnianych jest przywracanie ich rolnictwu oraz odtwarzanie starego układu sieci hydrograficznej. Moliwe jest równie wykorzystanie dołów pokopalnianych dla tworzenia zbiorników wodnych. Ustalone kierunki rekultywacji moj szczególne znaczenie dla gminy, gdzie nie wystpuj naturalne zbiorniki wodne. Wymieniony rejon rolniczy stanowi naturaln baz ywieniow gminy. Na tym terenie wskazana jest intensyfikacja produkcji rolnej z ograniczeniem rozwoju zabudowy mieszkaniowej do uzupełnienia terenów ju zainwestowanych, połoonych w Przykonie i Psarach. Dolina Warty i Teleszyny wyrónia si du mozaik rolinnoci łkowej i wodnej oraz skupiskami krzewiastej zieleni łgowej. Jest ona miejscem erowania i gniazdowania wielu gatunków ptaków. W odniesieniu do tego rejonu wskazane jest utrzymanie dotychczasowego sposobu gospodarowania w formie ekstensywnej gospodarki łkowo pastwiskowej oraz wypoczynek i rekreacja. 12

13 2.5. Ocena stanu rodowiska przyrodniczego. Walory przyrodnicze gminy pozostaj w kolizji z odkrywkow eksploatacj wgla brunatnego. Naturaln konsekwencj odwodnienia złó wglowych jest rozległy lej depresji, zmiana w systemie wód gruntowych i w układzie sieci hydrograficznej. Działalno górnicza planowana jest jeszcze przez ok. 15 lat. Rekultywacja terenów pogórniczych ma na celu przede wszystkim przywracanie gruntów rolnictwu oraz odtwarzanie starego układu sieci hydrograficznej. W ramach rekultywacji dołów pokopalnianych tworzone s zbiorniki wodne, które w gminie z deficytem wód powierzchniowych ma istotne znaczenie przyrodnicze i gospodarcze. Zbiornik wodny Przykona, wybudowany w 2004 r. na Teleszynie rodkowej / 132 ha / słuy do : - rozwoju turystyki i rekreacji / ok. 400 działek rekreacyjnych /, - czerpania wody do celów przeciwpoarowych, - osiedlania si wielu gatunków ptaków, - poprawy mikroklimatu okolicy. Dolina Warty i Teleszyny, jako odrbny rejon przyrodniczy w gminie, wchodzi w skład Doliny rodkowej Warty, dla której ustalona została szczególna forma ochrony w ramach Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dolina rodkowej Warty, w programie NATURA 2000, wytypowana została do obszarów europejskiej sieci ekologicznej, stanowicej ostoj zagroonych i rzadkich gatunków ptaków o randze midzynarodowej. W odniesieniu do tej czci gminy podstawowym zadaniem jest utrzymanie dotychczasowej ekstensywnej gospodarki łkowo - pastwiskowej w celu zachowania dogodnych warunków bytowania bogatej flory i fauny oraz dotychczasowych unikalnych walorów przyrodniczych. Wykorzystanie gospodarcze obszaru chronionego krajobrazu powinno by podporzdkowane celom ochrony rodowiska przyrodniczego i zamierzonej rekreacji, co zabezpieczaj szczególne zasady zagospodarowania. Zasady te nie prowadz do zmian, które miałyby istotne znaczenie dla gospodarczego wykorzystania terenu. Ograniczenia dotyczce planowania, przemysłu, urbanistyki oraz gospodarki rolnej, sprowadzaj si do przestrzegania zasad racjonalnego prowadzenia tej działalnoci w sposób nie powodujcy degradacji naturalnych walorów przyrodniczych rodowiska. Rolnicza przestrze produkcyjna zajmuje 54 % pow. gminy, tj. ok. 6,0 tys. ha, z czego 76 % to grunty orne i 23 % - to łki i pastwiska. Grunty orne charakteryzuj si mał przydatnoci do produkcji rolnej. Podstawowym typem gleby s pseudo bielice, brunatne wyługowane i murszaste, które zaliczone zostały do kompleksów ytnich / szczególnie słabych i bardzo słabych /. Najlepsze gleby wystpuj w rejonach wsi : Bdków Pierwszy, Bdków Drugi, Kaczki Plastowe, Smulsko i Wichertów. 13

14 Zwarty kompleks łk i pastwisk wystpuje w dolinie Warty i Teleszyny. Uytki zielone charakteryzuj si mał przydatnoci dla rolnictwa. Jednak przez to, e s okresowo podtapiane wodami roztopowymi, e ssiaduj z naturalnymi i sztucznymi zbiornikami wodnymi oraz lasami i terenami zadrzewionymi, nadaj si na siedliska dla wielu gatunków rolin i zwierzt. Wan pozycj w uytkowaniu powierzchni gminy zajmuj lasy. Ich udział w pow. gminy wynosi 27 %, tj. 2,9 tys. ha. Zwarty kompleks leny wystpuje we wschodniej czci gminy. W drzewostanie dominuje sosna, z domieszk brzozy i wierku. Wiksze urozmaicenie typów siedliskowych wystpuje na terenach z płytk wod gruntow oraz w pobliu cieków i niewielkich zbiorników wodnych. Powierzchnia gruntów lenych systematycznie si powiksza poprzez rekultywowanie gruntów pogórniczych oraz zalesianie słabych gruntów ornych. Program zalesie przedstawiony jest w opracowanej granicy polno lenej. Obejmuje on aktualny i perspektywiczny sposób rolniczego lub lenego uytkowania gruntów. Gospodarka wodno ciekowa w gminie jest dobrze zorganizowana. Zabudowa mieszkaniowa jest w 100 % zwodocigowana, a 65 % mieszkaców gminy korzysta z zbiorczych sieci kanalizacyjnych. Na terenie gminy funkcjonuj 4 oczyszczalnie cieków, w tym jedna posiada punkt zlewny cieków dowoonych. Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o uchwalony plan gospodarki odpadami. Odbiorem odpadów komunalnych zajmuj si wyłcznie wyspecjalizowane firmy. 3. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. Wykaz obiektów zabytkowych w gminie Przykona. Uwaga : zgodnie z pismem WN-Ko-4153/191/07, z dn r. Wojewódzkiego Urzdu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatury w Koninie, niej przedstawiony wykaz zabytków został sporzdzony na podstawie bada terenowych przeprowadzonych w 2000 r. W zwizku z tym wymaga on weryfikacji w terenie ze stanem faktycznym. Po przeprowadzeniu rzeczonej weryfikacji naley usun z wykazu obiekty nie istniejce. ALEKSANDRÓW 1. dom nr 8, wł. Helena Głogowska, drewn. 4 w. XIX, 2. dom nr 17, wł. Kazimierz Bogdaski, drewn. 1 w. XX, 3. dom nr 23, wł. Józef Adamczyk, drewn. 1 w. XX. 14

15 BDKÓW DRUGI 1. dom nr 15, wł. Zofia Mituła, drewn. k. XIX, BOLESZCZYN 1. zespół kocioła parafialnego p.w. Apostołów Piotra i Pawła : a ) kociół, mur., , przebud. 1899, b ) dzwonnica, mur., poł XX, c ) ogrodzenie z bram, mur. k. XIX, d ) plebania, mur., pocz. XX, e ) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX, f ) stodoła, mur., pocz. XX, 2. zespół cmentarza par. rzymsko-katolickiego : a ) cmentarz, 1 poł. XIX, czynny, b ) ogrodzenie z bram, mur., poł. XX, 3. dom nr 11, wł. Cyryla Rosiak, drewn., 1942, 4. dom nr 34, wł. Grzegorz Zieliski, drewn., 1905, 5. dom nr 62, wł. Stefan Karpiski, drewn. 1913, EWINÓW 1. grodzisko piercieniowate tzw. Smulska Górka, X-XII w., objte stref W ochrony reliktów archeologicznych 2. kompleks osad, wczesne redniowiecze, 3. dom nr 3, wł. Henryk Bystrzycki, drewn. 1903, 4. dom nr 11, wł. Kazimierz Stasiak, drewn. pocz. XX, 5. dom nr 29, wł. Czesław Papierkowski, drewn. 1905, GSIN 1. cmentarzysko, kultura łuycka, VII-IV w. p.n.e. 2. cmentarzysko, kultura łuycka, VII-IV w.p.n.e. 3. kapliczka, mur. 1920, 4. dom nr 11, wł. Czesław Rosiak, mur. 4 w. XIX, 5. dom nr 41, wł. Józef Kasprzak, drewn. 1 w. XX, KACZKI PLASTOWE - dom nr 26, wł. Salomea Bryll, drewn. 1920, 15

16 LASKI - osada, kultura łuycka ( VII-IV ) i przeworska ( I-IV ) OLSZÓWKA - dom nr 4, wł. Józef Łukasik, mur. 1913, PAULINÓW 1. zagroda nr 13, wł. Paweł Przybył : a ) dom, drewn. 1 poł. XX, b ) obora, drewn. 1 poł. XX, 2. dom nr 7, wł. Genowefa Prichodicz, drewn. 1870, POSOKA 1. dom nr 5, wł. Zdzisław Nita, k.xix, 2. dom nr 20, wł. Walentyna Bober, drewn. 1930, 3. dom nr 21, wl. Feliks Bober, drewn. 1860, 4. dom nr 29, wł. Józef Dertkowski, drewn. 1870, 5. wiatrak kolak, wł. Władysław Bryl, drewn. XIX, PRZYKONA 1. kapliczka, mur. 1 w. XX, 2. cmentarzysko, kultura łuycka, osada kult. łuycka, wczesne redniowiecze, 3. cmentarzysko, kultura przeworska, I-IV w., 4. osada, kultura łuycka, wczesne redniowiecze, 5. ul. Słoneczna dom nr 120, wł. Andrzej Skowron, drewn. 1 w. XX, PSARY 1. zespół kocioła parafialnego p.w.. Nawiedzenia NMP : a ) kociół, mur., , Rej. Zab. : A-226/1600, z dn. 11 wrzenia 1974 r., b ) ogrodzenie z bram, mur., pocz. XX, c ) plebania, mur., pocz. XX, 2. zespół cmentarza par. rzymsko katolickiego : a ) cmentarz, XVIII/XIX, czynny, b ) ogrodzenie z bram, mur., poł. XIX, ul. Sportowa 16

17 3. zagroda nr 10, wł. Czesław Mazurkiewicz : a ) dom, mur., 1900, b ) obora, mur. 1900, 4. dom nr 8, wł. Leszek Kropidłowski mur., 1937, ul. Wiatraczna 5. dom nr 15, wł. Józef Szajrych, glin. 1 w. XX, ul. Zielona 6. dom nr 11, wł. Tomasz Sitarek, glin. 1927, RADYCZYNY 1. osada wielokulturowa od kultury przeworskiej po redniowiecze, prawdopodobnie zaplecze gospodarcze grodziska w Trzemszach, 2. dom nr 17, wł. Janina Jaskuła, drewn. 1912, 3. dom nr 20, wł. Adam liwka, drewn. 1905, 4. dom nr 23, wł. Lucjan Pecyna, drewn. Pocz. XX, 5. dom nr 29, wł. Stefan Kwiatkowski, drewn. 1905, ROGÓW - cmentarzysko, kultura przeworska, I-IV w., SARBICE 1. cmentarz ewangelicki, ok. poł. XIX, nieczynny, 2. dom nr 30, wł. Władysław Graczyk, drewn. k. XIX, 3. dom nr 31, wł. Tomasz Michalak, drewn. k. XIX, SMULSKO 1. kapliczka, mur., pocz. 1937, 2. zagroda nr 51, wł. Anna Woniak : a ) dom, mur. 1929, b ) obora mur., 1929, 3. zagroda nr 52, wł. Tadeusz Woniak, a ) dom, mur., 1910, b ) obora, mur., 1910, c ) stodoła, mur., 1910, 4. dom nr 28, wł. Jan Trzepacz, mur., 1905, 5. dom nr 48, wł. Leokadia Gratkowska, drewn., 1897, 17

18 TRZEMSZE 1. gródek stokowaty, XIV, objty stref W ochrony reliktów archeologicznych 2. dom nr 10, wł. Józef Wapiski, drewn. 1820, 3. dom nr 24, wł. Grzegorz Stasiak, drewn., 1 w. XX, ERONICZKI - zespół dworsko parkowy, wł. AWRSP : dwór, mur, k. XIX, rozbud. 1927, 1938, park, k. XIX. 4. SFERA SPOŁECZNO GOSPODARCZA Zagadnienia demograficzno ludnociowe oraz sie osadnicza. a ) liczba ludnoci Lp. Nazwa sołectwa Miejscowoci wchodzce w skład sołectwa Liczba ludnoci wg UG na r BDKÓW PIERWSZY Bdków Pierwszy BDKÓW DRUGI Bdków Drugi BOLESZCZYN Boleszczyn DBROWA EWINÓW GSIN KACZKI PLASTOWE Dbrowa, Słomów Kocielny, Zimotki, Ewinów, Trzymsze, Gsin, Kaczki Plastowe, LASKI Laski, OLSZÓWKA Olszówka, POSOKA Posoka, Paulinów, Aleksandrów, Jakubka, PRZYKONA Przykona,

19 12 PSARY Gajówka, Jeziorko, Józefina, Psary, RADYCZYNY Młyniska, Radyczyny, Radyczyny Kolonia, ROGÓW Rogów, SARBICE Sarbice, SMULSKO WICHERTÓW ERONICZKI Smulsko, Wichertów, eroniczki, Gmina razem Analiza danych dotyczcych kształtowania si liczby ludnoci wskazuje na malejc tendencj w latach 1975 ~ 2005 oraz powolny wzrost po 2005 r. W wymienionym okresie czasu liczba ludnoci zmniejszyła si z osób w 1975 r. do os. w 2005 r. / -946 os./. Wg danych Urzdu Gminy liczba ludnoci na dzie r. wynosiła os. / + 75 os. /. Uwaga : z uwagi na brak aktualnych danych dot. zatrudnienia w podmiotach gospodarczych to zagadnienie zilustrowano na podstawie danych WUS za 2005 r. a ) ludno w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2005 r. - ludno ogółem = os., w tym, w wieku : przedprodukcyjnym = os. produkcyjnym = os. poprodukcyjnym = 684 os. - liczba ludnoci w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 69,3. b ) pracujcy Podstawowym ródłem utrzymania mieszkaców gminy jest rolnictwo. rednia wielko gospodarstwa wynosi 8,0 ha, a liczba gospodarstw wynosi Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w gminie funkcjonuje

20 podmiotów gospodarczych / WUS, 2005 r. /, w tym 12 z sektora publicznego i 126 z sektora prywatnego. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg wybranych sekcji, w 2005 r. - ogółem - 138, w tym : rolnictwo i lenictwo - 19, przemysł - 18, budownictwo - 9, handel i naprawy - 41, hotele i restauracje - 1, transport i gospodarka magazynowa - 10, porednictwo finansowe - 3, obsługa nieruchomoci - 3, Osoby fizyczne prowadzce działalno gospodarcz, wg wybranych sekcji, w 2005 r. - ogółem = 94 os., w tym : przetwórstwo przemysłowe - 14 os. budownictwo - 9 os. handel i naprawy - 33 os. hotele i restauracje - 1 os. transport i gospodarka magazynowa - 8 os. porednictwo finansowe - 3 os. obsługa nieruchomoci - 2 os. Pracujcy w gospodarce narodowej w 2005 r. / poza indywidualnymi gospodar stwami rolnymi / : - ogółem = os., w tym : sektor publiczny os., sektor prywatny os. wg wybranych działów : rolnictwo i lenictwo - 24 os. przemysł i budownictwo os. usługi rynkowe - 38 os. usługi nierynkowe os. Liczcymi si pracodawcami w gminie s : - Urzd Gminy, - PPH ANDREWEX, zajmujcy si obróbk drewna, - PHU MI KO przetwórstwo drewna, - PEKTUR, 20

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice Województwa Wielkopolskiego Nr 30 3297 620 UCHWA A Nr XI/69/07 RADY GMINY PRZYGODZICE z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cego

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA)

oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) oferta inwestycyjna (TEREN NAD ZBIORNIKIEM WODNYM PRZYKONA) 1. POŁOŻENIE 1.1. Nazwa działki Działka w miejscowości Zimotki i Dąbrowa 1.2. Miasto / gmina Gmina Przykona 1.3. Powiat turecki 2. POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/143/09 Rady Gminy Wielbark z dnia 23 kwietnia 2009 r. EF A EDDDB A Załcznik Nr 2 Rozstrzygnicie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada własnych gminy zwizanych z uchwaleniem miejscowego

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje?

Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 1 Do czego potrzebne jest planowanie przestrzenne w adaptacji do zmian klimatu? Kto decyduje o tym co się planuje? 2013-09-29 2 Stan Prawny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE Nr 4/05 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka

ROZPORZDZENIE Nr 4/05 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka ROZPORZDZNI Nr 4/05 WOJWODY WILKOPOLSKIGO z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XXXIII.275.2014 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 stycznia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/375/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż ul. Gliwickiej w Katowicach. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Bielawy I w południowej części terenu górniczego,

Bardziej szczegółowo

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka- Czerwionka-Leszczyny: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze położonym w rejonie ulicy Furgoła,

Bardziej szczegółowo

6. Zgodno projektu z polityk równych szans Projekt neutralny pod wzgldem równych szans kobiet i mczyzn X

6. Zgodno projektu z polityk równych szans Projekt neutralny pod wzgldem równych szans kobiet i mczyzn X Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WIELOBRANOWA

KONCEPCJA WIELOBRANOWA SŁAWOMIR ADAMCZYK ADAM SMOGÓR MIECZYSŁAW SZYMASKI KONCEPCJA WIELOBRANOWA PRZEDŁUENIA TRASY TRAMWAJOWEJ POZNASKIEGO SZYBKIEGO TRAMWAJU (PST) DO DWORCA ZACHODNIEGO W POZNANIU Cel koncepcji Celem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

OSIEDLE ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN Osiedle zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej pełniące równieŝ funkcję lokalnego ośrodka usługowego z funkcjami ponadlokalnymi w zakresie usług: handlu, zdrowia, szkolnictwa wyŝszego i drobnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PPRZSTRZENNEGO GMINY KOŚCIAN - tekst ujednolicony - CZĘŚĆ B KIERUNKI POLITYKA PRZESTRZENNA 2001 rok zmiana Studium 2008r. zmiana Studium luty 2010r.

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie. Ustalenia projektu studium dla. nieruchomości, której dotyczy uwaga. Danielów działka nr ewid. 316

Oznaczenie. Ustalenia projektu studium dla. nieruchomości, której dotyczy uwaga. Danielów działka nr ewid. 316 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 105/11 Burmistrza Kamieńska z dnia 16.11.2011 r. WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006 RADA GMINY KOBIERZYCE 55-040 KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 WOJ. DOLNOLSKIE ZAŁCZNIK NR 1 DO UCH.RG. NR LXII/661/06 PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK Lp. Nazwa inwestycyjnego Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA 7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA II stopnia Symbole klasyfikacyjne III stopnia IV stopnia V stopnia Hasła

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE I SYNTEZA

UZASADNIENIE I SYNTEZA ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr UZASADNIENIE I SYNTEZA Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 2016 r. dot. uchwalenia SZÓSTEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWY

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym DECYZJA Nr B 7331/CP/2/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym PROJEKT Radziejów 2008-05- Stosownie do przepisów art. 50 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

Bardziej szczegółowo

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara

Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara Jednostka zadaniowa: Z10 Sękówka, Siara 122.65 [km 2 ] - łączna powierzchnia Z10 Sękówka, Siara jednostek zadaniowych Rzeka Sękówka to największy prawy dopływ Ropy; Długość: 24.7 km Rzeka Siarka to dopływ

Bardziej szczegółowo

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego

VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego VI. Priorytety ekologiczne Powiatu Poznańskiego Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego, w myśl art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opracowany został zgodnie z Polityką ekologiczną

Bardziej szczegółowo

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków

Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Spis obiektów zabytkowych nieruchomych na terenie Powiatu Łosickiego wpisanych do rejestru zabytków Lp. Gmina Miejscowość Nazwa zabytku zdjęcie obiektu 1 Miasto i Gmina Łosice Chotycze Zespół Dworsko parkowy:

Bardziej szczegółowo

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce.

1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. STREFA 1 KORYTARZ EKOLOGICZNY WISŁY Ochrona o randze krajowej 1) Zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz służących rekreacji i turystyce. Nie ustala się. Turystyka krajoznawcza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 6 -ROLNICTWO, LENICTWO, GOSPODARKA WODNA, PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL Symbole klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY KOCIERZYNA na lata 2007-2013. Strona 1 1 2 3 4 5 6 7 Ochrona rodowiska Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego poprzez kompleksow rozbudow systemu kanalizacji i oczyszczalni cieków na obszarze zlewni rzeki Wdy i Wieycy w tzw. aglomeracji Wielki Klincz,

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wielkopolski

Zmiana ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wielkopolski Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/270 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2009 ROKU. Zmiana ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borek Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia... 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 23/2 i działki nr 23/3 obręb ewidencyjny Piechcin, gmina

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA 1) z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarzdzania nieruchomociami Na podstawie art. 196 ustawy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM

MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM MOŻLIWOŚCI SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM Dr inż. Anna Żornaczuk-Łuba Zastępca dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody Ministerstwo Środowiska Polanica Zdrój 23 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo