GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM"

Transkrypt

1 GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM TEKST ZMIANY STUDIUM Załcznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, z dnia r. Zmiana studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona uchwalona Uchwał Nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, z dnia 19 marca 2008 r. Przykona, 2008 r.

2 SPIS TRECI I. WPROWADZENIE 4 1. Potrzeba opracowania zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona Podstawa opracowania zmiany studium 5 3. Materiały wyjciowe. 6 II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 7 1. Ogólna charakterystyka gminy Stan rodowiska przyrodniczego Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Sfera społeczno-gospodarcza Zagadnienia demograficzno-ludnociowe Warunki i jako ycia mieszkaców 5. Rolnictwo i lenictwo Turystyka Wystpowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrbnych Wystpowanie obszarów naturalnych zagroe geologicznych Wystpowanie udokumentowanych złó kopalin oraz wód podziemnych Wystpowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrbnych Komunikacja Infrastruktura techniczna gospodarka wodno-ciekowa gospodarka odpadami komunalnymi elektroenergetyka energetyka gazowa elektrownie wiatrowe 13. Wnioski wynikajce z oceny dotychczasowego zagospodarowania terenu.. 31 III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 33 A. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego w zakresie dotyczcym gminy Przykona 33 B. Ustalenia zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona Wiodce funkcje gminy Zagadnienia demograficzno-ludnociowe oraz sie osadnicza Ochrona rodowiska przyrodniczego i jego zasobów Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Budownictwo mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne Rolnictwo i lenictwo Turystyka Kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej Obszary na których rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym Obszary, dla których sporzdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowizkowe lub wskazane Obszary naraone na niebezpieczestwo powodzi i osuwania si mas ziemnych Kierunki i wskaniki dotyczce zagospodarowania oraz uytkowania terenów, wytyczne okrelania tych wymaga w planach miejscowych Problemy zagospodarowania przestrzennego na styku z gminami otaczajcymi Strefy polityki przestrzennej i główne kierunki rozwoju

3 IV. UZASADNIENIE PRZYJTYCH ROZWIZA ORAZ SYNTEZA USTALE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 68 Załcznik Nr 3 - Centra wsi sołeckich 74 3

4 I. WPROWADZENIE Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala dla studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego funkcj dokumentu okrelajcego polityk przestrzenn gminy Zakres studium obejmuje, m.in. : sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej gminy, uwzgldniajc ustalenia strategii rozwoju województwa zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planu. Przedmiot studium obejmuje, m.in. : 1. Przedstawienie uwarunkowa, wynikajcych w szczególnoci z : - dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, - stanu rodowiska przyrodniczego, w tym stanu rolniczej i lenej przestrzeni produkcyjnej, wielkoci i jakoci zasobów wodnych oraz wymogów ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, - stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - warunków i jakoci ycia mieszkaców, w tym ochrony ich zdrowia, - stanu układu komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym uporzdkowanie gospodarki wodno ciekowej oraz odpadami, - potrzeb i moliwoci rozwoju gminy. 2. Okrelenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w szczególnoci : - kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz zmian w przeznaczeniu terenów, - kierunków i wskaników dotyczcych zagospodarowania oraz uytkowania terenów, w tym terenów wyłczonych spod zabudowy, - obszarów oraz zasad ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, - obszarów oraz zasad ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, - kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, - obszarów, na których rozmieszczone bd inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz ponadlokalnym, - obszarów, dla których obowizkowe bdzie sporzdzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrbnych. Procedura formalno prawna opracowania zmiany studium obejmuje : 1. podjcie przez Rad Gminy Przykona Uchwały Nr VI/31/07, z dnia r., w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany studium 4

5 uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, zatwierdzonego Uchwał nr XXXIII/182/98 RG Przykona, z dn r., 2. ogłoszenie w Echo Turku, na tablicy ogłosze w Urzdzie Gminy oraz imienne zawiadomienia zainteresowanych jednostek o przystpieniu do sporzdzenia zmiany studium maj 2007 r. 3. opiniowanie projektu zmiany studium przez Gminn Komisj Urbanistyczno- Architektoniczn oraz przez jednostki właciwe do opiniowania opracowa urbanistycznych, padziernik/listopad 2007 r. 4. uzgodnienie projektu zmiany studium z zainteresowanymi jednostkami, właciwymi do uzgadniania opracowa urbanistycznych, padziernik/listopad 2007 r. 5. ogłoszenie w Echo Turku oraz obwieszczenie na tablicy ogłosze w Urzdzie Gminy stycze/luty 2008 r. o wyłoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany studium, 6. dyskusj publiczn nad rozwizaniami przyjtymi w projekcie zmiany studium, która odbyła si luty 2008 r. 7. uchwalenie przez Rad Gminy zmiany studium. 1. POTRZEBA OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZYKONA. Przedmiotowa zmiana dotyczy studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego Uchwał nr XXXIII/182/98Rady Gminy Przykona, z dn. 29 maja 1998 r.. Wymienione studium opracowane zostało zgodnie z wymogami wczeniejszej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z 1994 r.. Istot studiów opracowanych w oparciu o t ustaw była spójno z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualna ustawa, z 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podniosła rang studium poprzez ustalenie, e zapis w studium jest wicy przy sporzdzaniu planów miejscowych. Sprzeczno ustale planu miejscowego z jakimkolwiek ustaleniem studium powoduje niewano planu. Ustawowa zmiana rangi studium oraz czas jaki upłynł od uchwalenia wczeniejszego opracowania stanowi o potrzebie wykonania aktualnego opracowania, uwzgldniajcego równie przygotowanie ofert dla inwestycji celu publicznego, które mog by dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej. 5

6 2. PODSTAWA OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM. a) Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Przykona, z dnia 28 marca 2007 r., w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, zatwierdzonego Uchwał nr XXXIII/182/98 Rady Gminy Przykona, z dnia 29 maja 1998 r., b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pón. zm. /, c) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 28 kwietnia 2004 r., w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy / Dz. U. Nr 118, poz. 1233, z 26 maja 2004r. /. 3. MATERIAŁY WYJCIOWE. - rysunek zmiany studium przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1 : , - mapy ewidencyjne w skali 1 : 5 000, - studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, uchwalone Uchwał Nr XXXIII/182/98, RG Przykona, z dn. 29 maja 1998 r., - Gmina Przykona, opracowanie ekofizjograficzne, 2003 r., - plan zagospodarowania przestrzennego woj. wielkopolskiego, uchwalony Uchwał Nr XLII/628/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, z dn. 26.XI.2001 r., - dane statystyczne WUS, Pozna, 2005 r., - wnioski zgłoszone do zmiany studium, - Strategia Rozwoju Gminy Przykona, kierunki i cele strategicznego rozwoju oraz programy realizacyjne dla Gminy Przykona w latach 2000~2010, wyk.w 2000 r. - Granica polno-lena dla gminy Przykona opracowana przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Koninie grudzie 1994 r. - Uproszczone Plany Urzdzenia Lasu Turkowskie Towarzystwo Lene Operat Przeciwpowodziowy Woj. Koniskiego Polskie Towarzystwo melioracyjne Oddział Wojewódzki w koninie Zakład Inynierii Terenów Wiejskich 1989 r. 6

7 II. UWARUNKOWANIA WYNIKAJCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY. - powierzchnia gminy km2, - liczba ludnoci os. / 2005 r. WUS /, os. / 2007 r. UG /, - liczba sołectw - 18, - gmina ssiaduje z gminami : Brudzew, Turek, Dobra, Uniejów woj. Łódzkie. Gmina Przykona połoona jest w powiecie tureckim, przy wschodniej granicy woj. wielkopolskiego z woj. łódzkim. W strukturze funkcjonalno przestrzennej woj. wielkopolskiego wchodzi w skład Konisko Tureckiego Zagłbia Wglowego. Od 1960 r. na terenie gminy trwa eksploatacja wgla brunatnego ze złoa Adamów na potrzeby elektrowni Adamów w Turku. Wg aktualnych planów, działalno górnicza prowadzona bdzie jeszcze przez ok. 15 lat. Ustalony dla O/Adamów obszar górniczy zajmuje północn cz gminy, a jego południowy zasig wyznacza linia : Laski Przykona Dbrowa- Aleksandrów. Prawie cały obszar gminy połoony jest w zasigu terenu górniczego, czyli w zasigu szkodliwych wpływów robót górniczych. Rekultywacja terenów pogórniczych ma na celu przede wszystkim przywracanie gruntów rolnictwu oraz odtwarzanie zniszczonej sieci hydrograficznej. W ramach rekultywacji wyrobisk pogórniczych tworzone s zbiorniki wodne, których obrzea s atrakcyjnym miejscem lokalizacji budownictwa letniskowego. Wanym elementem w układzie przestrzennym gminy jest dolina Warty i Teleszyny, wchodzca w skład Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to zwarty obszar rolinnoci łkowej i wodnej, urozmaicony skupiskami krzewiastej zieleni łgowej oraz miejsce erowania i gniazdowania wielu gatunków ptaków. Podstawow funkcj gospodarcz jest rolnictwo, a rolnicza przestrze produkcyjna zajmuje 54 % pow. gminy / ok. 6,0 tys. ha /. Grunty orne charakteryzuj si słab przydatnoci dla rolnictwa. Dominuj gleby kl. V i VI. Najsłabsze gleby wystpuj w rejonach wsi : Paulinów, Gajówka, Aleksandrów, Radyczyny i Posoka, a najlepsze - w rejonach wsi : Bdków Pierwszy, Bdków Drugi, Kaczki Plastowe, Przykona i Wichertów. rednia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8,0 ha, a liczba gospodarstw Sie osadnicz tworzy 18 sołectw, wród których najwikszymi s: Przykona, Psary, Smulsko i Boleszczyn. 7

8 Przykona, Laski i Psary s głównym miejscem koncentracji budownictwa jednorodzinnego oraz usług gminnych, a Smulsko, Wichertów i Boleszczyn to wsie rolnicze w południowej czci gminy. Dane liczbowe wskazuj, e liczba ludnoci gminy w latach 1975 ~ 2005 zmniejszyła si z os do os. / tj. o 946 os. /, a po roku 2005 wskazuj na powolny wzrost. Wg danych Urzdu Gminy stan ludnoci na r. wynosił os./ tj os. /. Zabudowa wsi, oprócz Przykony i Psar, ma charakter pasmowy, wzdłu dróg, przy których s one połoone. Zabudowa mieszkaniowa jest w 100% zwodocigowana, a 65% mieszkaców gminy korzysta ze zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Lokalny rynek pracy reprezentowany jest przez 138 / w 2005 r. / podmiotów gospodarczych, w tym 94 nalece do osób fizycznych. Bezrobocie szacuje si na poziomie 15 %. 2. STAN RODOWISKA PRZYRODNICZEGO. Uwarunkowania wynikajce z stanu rodowiska przyrodniczego i jego zasobów oraz zasady ochrony przyrody przedstawiono na podstawie opracowania ekofizjograficznego. Szczegółowa problematyka tego opracowania obejmuje : 1. charakterystyk stanu rodowiska przyrodniczego, 2. powizania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem, 3. kierunki przewidywanych zmian zachodzcych w rodowisku, 4. okrelenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno przestrzennej, wskazanie obszarów, które powinny pełni funkcje przyrodnicze, 5. ocen stanu rodowiska przyrodniczego. Do niniejszego opracowania przyjto podstawowe wnioski, wynikajce z w/w problematyki Charakterystyka stanu rodowiska przyrodniczego. Gmina Przykona połoona jest w wschodniej Wielkopolsce, w powiecie tureckim, przy granicy z woj. łódzkim. Ssiaduje z gminami : Brudzew, Turek, Dobra i Uniejów. Pod wzgldem morfologicznym połoona jest w obrbie Kotliny Uniejowskiej, w dolinie rz. Warty. Powierzchnia gminy uformowana została w okresie zlodowacenia rodkowopolskiego, a zasadnicze formy morfologiczne maj przebieg południkowy. Od wschodniej granicy gminy wystpuje dolina Warty. Jest to teren podmokły, z licznymi torfowiskami i starorzeczami, okrelany jako terasa zalewowa. 8

9 Pozostały teren zajmuje wysoczyzna morenowa / terasa wysoka /, któr buduj utwory wodnolodowcowe, tj. piaski, wiry i gliny zwałowe. Wody powierzchniowe reprezentowane s przez Wart i jej lewobrzene dopływy, tj. Teleszyn i Kiełbask / łczc si z Wart w rejonie Koła /. Odkrywkowa eksploatacja wgla brunatnego, prowadzona przez KWB Adamów, spowodowała zmiany w naturalnym układzie sieci hydrograficznej. Wybudowane zostały kanały, którymi doprowadzana jest woda, m.in. z Teleszyny Górnej do Kiełbaski, z zbiornika Jeziorsko, rurocigami tłocznymi do Kanału Warta Teleszyna, który w Wilczkowie łczy si z Teleszyn. Osuszanie złó wgla brunatnego spowodowało istotne zmiany w systemie wód gruntowych. Prawie cały obszar gminy znajduje si w obrbie leja depresyjnego. Do celów konsumpcyjnych woda czerpana jest z poziomu trzeciorzdowego lub kredy górnej, z głbokoci od 29,0 m do 110 m ppt. W strukturze uytkowania gruntów 54 % zajmuj uytki rolne, 27 % - lasy i 19 % pozostałe grunty. Podobnie do ukształtowania powierzchni gminy kształtuje si jako gleb. Dominuj gleby wytworzone z piasków lunych i słabogliniastych, zaliczane do pseudo-bielicowych, brunatnych wyługowanych i murszastych. Pod wzgldem przydatnoci gleb do produkcji rolnej przewaaj kompleksy ytnie, które zajmuj ok. 80 % rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Kompleks pszenny dobry zajmuje 2,4 %, a kompleksy zboowo pastewne ok. 16 %. Najlepsze grunty orne wystpuj w centralnej i południowo wschodniej czci gminy, we wsiach : Przykona, Bdków Pierwszy, Bdków Drugi, Wichertów, Kaczki Plastowe. Uytki zielone, wystpujce w dolinie Warty i Teleszyny, charakteryzuj si słab jakoci. Widocznym elementem krajobrazu gminy jest zwarty kompleks leny, wystpujcy we wschodniej czci. W drzewostanie lasów dominuje sosna z niewielk domieszk brzozy i wierku. ponadto popularne s zadrzewienia olchowo wierzbowe i topolowe wzdłu cieków wodnych oraz kpy drzew w obnieniach terenowych. Głównymi surowcami gminy s : a ) wgiel brunatny, eksploatowany na potrzeby elektrowni Adamów przez KWB Adamów. Wielko zasobów przemysłowych zapewni wydobycie wgla do ok r. Uwaga : ze wzgldu na skutki spowodowane działalnoci górnicz, na terenie gminy wyznaczono : obszar górniczy, obejmujcy przestrze w granicach której przedsibiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny objtej koncesj, połoony w obrbie terenu górniczego. 9

10 Południow granic obszaru górniczego wyznacza linia : Laski Przykona-Dbrowa Aleksandrów. teren górniczy, obejmujcy przestrze przewidywanych szkodliwych wpływów robót górniczych zakładu górniczego. Południow granic terenu górniczego wyznacza linia : Kaczki Plastowe- Bdków Pierwszy Boleszczyn Aleksandrów.. b ) kruszywo naturalne: - złoe Rogów, udokumentowane zasoby wynosz 261 tys. ton. Złoe czciowo wyeksploatowane. Zaniechano dalszej eksploatacji. c ) torf, głównie w dolinie Warty. Złoa torfu nie s eksploatowane ze wzgldu na mał miszo Powizania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem. Pod wzgldem przyrodniczym najwaniejsz struktur funkcjonalnoprzestrzenn jest dolina Warty, stanowica o ekologiczn systemu ochrony krajobrazu, wchodzca w skład systemów obszarów chronionych obowizujcych w pastwach Unii Europejskiej oraz w skład systemu krajowej sieci ekologicznej. Dolina Warty jest czci Pradoliny Warszawsko Berliskiej, poronit przez łki i pastwiska zalewowe, kpy drzew na wydmach oraz doskonałym miejscem lgowym i erowiskiem dla wielu gatunków ptaków wodnych i błotnych. Zgodnie z uchwał Nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie, z dnia 29 stycznia 1986 r., w sprawie ustalenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. koniskiego i zasad korzystania z tych obszarów, dla doliny rodkowej Warty ustalono Uniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, którego 25 % powierzchni / ok. 45 km2 /, połoonych jest w gminie Przykona. W skład tego obszaru wchodz : - cz sołectwa Gsin, - cz sołectwa Bdków Pierwszy, - lasy we wschodniej czci gminy, wsie : Trzymsze i Ewinów, - sołectwa Ewinów i Radyczyny. Mimo, i obszar chronionego krajobrazu stanowi t form ochrony przyrody, która niesie ze sob stosunkowo małe ograniczenia w działalnoci gospodarczej, to jednak obowizuj tutaj okrelone zakazy, które obejmuj take tereny chronione przyrodniczo w gminie. 10

11 2. 3. Kierunki przewidywanych zmian zachodzcych w rodowisku. Okrelajc zmiany zachodzce w rodowisku przyrodniczym brano pod uwag : 1 ) zakres antropogenicznych przekształce, 2 ) zakres zmian wpływajcych na szat rolinn, 3 ) działania powodujce zanieczyszczenia rodowiska lub mogce by ródłem takich zanieczyszcze. Od czasu rozpoczcia eksploatacji wgla brunatnego / 1960 r. /, funkcja rolnicza gminy została wyparta przez górnictwo i inne zawody poza rolnicze, rozwijajce si w blisko połoonym Turku. Wzrosło zapotrzebowanie na tereny budownictwa mieszkaniowego, szczególnie w Przykonie, Psarach i Laskach oraz na tereny usługowe i urzdzenia infrastrukturalne. Walory przyrodniczo krajobrazowe gminy pozostaj w kolizji z działalnoci górnicz, której efektem jest, m.in. zmiana konfiguracji terenu, destabilizacja wód powierzchniowych i podziemnych oraz zły stan rodowiska. Zakres dotychczasowych zmian w rodowisku dotyczy głównie północnej czci gminy / do linii Laski Przykona Dbrowa Aleksandrów /. Pozostałe tereny uytkowane s rolniczo bd zajte przez lasy i zadrzewienia. Wieloletnia eksploatacja wgla brunatnego spowodowała przekształcenia rzeby terenu, zmiany w budowie geologicznej i stosunkach wodnych, degradacj gleb i szaty rolinnej. W ramach usuwania szkód górniczych obszar gminy został zwodocigowany, a w ramach prac rekultywacyjnych wybudowano zbiornik wodny Przykona na Teleszynie rodkowej / 132 ha /, który podobnie jak zbiornik Jeziorsko ma by zabezpieczeniem dla obszarów zalewowych. Budowa zbiorników wodnych sprzyja rozwojowi na ich obrzeach funkcji rekreacyjnych. Odtworzenie zniszczonych wartoci przyrodniczych oraz poprawa stanu rodowiska jest procesem trudnym i długotrwałym. Dalsza eksploatacja wgla brunatnego i jednoczenie kontynuowanie rekultywacji wyrobiska nie spowoduje natychmiastowej poprawy stanu rodowiska gminy. Poza bezporednim zajmowaniem terenów, istotnym dla funkcjonowania lokalnych układów ekologicznych, niekorzystnym zjawiskiem s przemiany w rolnictwie, polegajce na osuszaniu łk i pastwisk i ich zamianie na grunty orne. W konsekwencji prowadzi to do zmiany lokalnych ekosystemów poprzez wymuszanie zmian ilociowych i jakociowych w obrbie poszczególnych zbiorowisk rolinnych i zwizanych z nimi grup gatunków zwierzt. Równie wzrost urbanizacji, przejawiajcy si w lokalizowaniu zabudowy na terenach cennych przyrodniczo lub jako enklawy na obszarach dotychczas 11

12 pozbawionych takiej zabudowy, bdzie przeszkod w wytwarzaniu trwałych powiza przestrzennych i ekologicznych pomidzy ssiadujcymi ze sob rodowiskami polnymi i lenymi Okrelenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno przestrzennej, wskazanie obszarów, które powinny pełni funkcje przyrodnicze. Aktualn struktur funkcjonalno-przestrzenn gminy, w ogólnym zarysie, tworz trzy rejony, tj. : 1) rejon północny, obejmujcy obszar górniczy O/Adamów, o silnie zdegradowanym rodowisku przyrodniczym, wielofunkcyjny, zdominowany przez działania zwizane z rekultywacj terenów zwałowisk pogórniczych, majcych na celu stopniowe przywracanie nowej równowagi ekologicznej 2) rejon południowo-zachodni / poniej linii : Laski Przykona Dbrowa Aleksandrów /, z wiodc funkcj rolnicz. Gospodarka rolna prowadzona jest na gruntach o najwyszej w gminie wartoci dla produkcji rolnej, 3) rejon wschodni, obejmujcy dolin Warty i Teleszyny, o funkcji ekologicznej. Objty szczególn ochron w ramach ustanowionego Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, z moliwoci rozwoju turystyki i rekreacji. Podstawowym kierunkiem rekultywacji terenów pokopalnianych jest przywracanie ich rolnictwu oraz odtwarzanie starego układu sieci hydrograficznej. Moliwe jest równie wykorzystanie dołów pokopalnianych dla tworzenia zbiorników wodnych. Ustalone kierunki rekultywacji moj szczególne znaczenie dla gminy, gdzie nie wystpuj naturalne zbiorniki wodne. Wymieniony rejon rolniczy stanowi naturaln baz ywieniow gminy. Na tym terenie wskazana jest intensyfikacja produkcji rolnej z ograniczeniem rozwoju zabudowy mieszkaniowej do uzupełnienia terenów ju zainwestowanych, połoonych w Przykonie i Psarach. Dolina Warty i Teleszyny wyrónia si du mozaik rolinnoci łkowej i wodnej oraz skupiskami krzewiastej zieleni łgowej. Jest ona miejscem erowania i gniazdowania wielu gatunków ptaków. W odniesieniu do tego rejonu wskazane jest utrzymanie dotychczasowego sposobu gospodarowania w formie ekstensywnej gospodarki łkowo pastwiskowej oraz wypoczynek i rekreacja. 12

13 2.5. Ocena stanu rodowiska przyrodniczego. Walory przyrodnicze gminy pozostaj w kolizji z odkrywkow eksploatacj wgla brunatnego. Naturaln konsekwencj odwodnienia złó wglowych jest rozległy lej depresji, zmiana w systemie wód gruntowych i w układzie sieci hydrograficznej. Działalno górnicza planowana jest jeszcze przez ok. 15 lat. Rekultywacja terenów pogórniczych ma na celu przede wszystkim przywracanie gruntów rolnictwu oraz odtwarzanie starego układu sieci hydrograficznej. W ramach rekultywacji dołów pokopalnianych tworzone s zbiorniki wodne, które w gminie z deficytem wód powierzchniowych ma istotne znaczenie przyrodnicze i gospodarcze. Zbiornik wodny Przykona, wybudowany w 2004 r. na Teleszynie rodkowej / 132 ha / słuy do : - rozwoju turystyki i rekreacji / ok. 400 działek rekreacyjnych /, - czerpania wody do celów przeciwpoarowych, - osiedlania si wielu gatunków ptaków, - poprawy mikroklimatu okolicy. Dolina Warty i Teleszyny, jako odrbny rejon przyrodniczy w gminie, wchodzi w skład Doliny rodkowej Warty, dla której ustalona została szczególna forma ochrony w ramach Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dolina rodkowej Warty, w programie NATURA 2000, wytypowana została do obszarów europejskiej sieci ekologicznej, stanowicej ostoj zagroonych i rzadkich gatunków ptaków o randze midzynarodowej. W odniesieniu do tej czci gminy podstawowym zadaniem jest utrzymanie dotychczasowej ekstensywnej gospodarki łkowo - pastwiskowej w celu zachowania dogodnych warunków bytowania bogatej flory i fauny oraz dotychczasowych unikalnych walorów przyrodniczych. Wykorzystanie gospodarcze obszaru chronionego krajobrazu powinno by podporzdkowane celom ochrony rodowiska przyrodniczego i zamierzonej rekreacji, co zabezpieczaj szczególne zasady zagospodarowania. Zasady te nie prowadz do zmian, które miałyby istotne znaczenie dla gospodarczego wykorzystania terenu. Ograniczenia dotyczce planowania, przemysłu, urbanistyki oraz gospodarki rolnej, sprowadzaj si do przestrzegania zasad racjonalnego prowadzenia tej działalnoci w sposób nie powodujcy degradacji naturalnych walorów przyrodniczych rodowiska. Rolnicza przestrze produkcyjna zajmuje 54 % pow. gminy, tj. ok. 6,0 tys. ha, z czego 76 % to grunty orne i 23 % - to łki i pastwiska. Grunty orne charakteryzuj si mał przydatnoci do produkcji rolnej. Podstawowym typem gleby s pseudo bielice, brunatne wyługowane i murszaste, które zaliczone zostały do kompleksów ytnich / szczególnie słabych i bardzo słabych /. Najlepsze gleby wystpuj w rejonach wsi : Bdków Pierwszy, Bdków Drugi, Kaczki Plastowe, Smulsko i Wichertów. 13

14 Zwarty kompleks łk i pastwisk wystpuje w dolinie Warty i Teleszyny. Uytki zielone charakteryzuj si mał przydatnoci dla rolnictwa. Jednak przez to, e s okresowo podtapiane wodami roztopowymi, e ssiaduj z naturalnymi i sztucznymi zbiornikami wodnymi oraz lasami i terenami zadrzewionymi, nadaj si na siedliska dla wielu gatunków rolin i zwierzt. Wan pozycj w uytkowaniu powierzchni gminy zajmuj lasy. Ich udział w pow. gminy wynosi 27 %, tj. 2,9 tys. ha. Zwarty kompleks leny wystpuje we wschodniej czci gminy. W drzewostanie dominuje sosna, z domieszk brzozy i wierku. Wiksze urozmaicenie typów siedliskowych wystpuje na terenach z płytk wod gruntow oraz w pobliu cieków i niewielkich zbiorników wodnych. Powierzchnia gruntów lenych systematycznie si powiksza poprzez rekultywowanie gruntów pogórniczych oraz zalesianie słabych gruntów ornych. Program zalesie przedstawiony jest w opracowanej granicy polno lenej. Obejmuje on aktualny i perspektywiczny sposób rolniczego lub lenego uytkowania gruntów. Gospodarka wodno ciekowa w gminie jest dobrze zorganizowana. Zabudowa mieszkaniowa jest w 100 % zwodocigowana, a 65 % mieszkaców gminy korzysta z zbiorczych sieci kanalizacyjnych. Na terenie gminy funkcjonuj 4 oczyszczalnie cieków, w tym jedna posiada punkt zlewny cieków dowoonych. Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o uchwalony plan gospodarki odpadami. Odbiorem odpadów komunalnych zajmuj si wyłcznie wyspecjalizowane firmy. 3. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. Wykaz obiektów zabytkowych w gminie Przykona. Uwaga : zgodnie z pismem WN-Ko-4153/191/07, z dn r. Wojewódzkiego Urzdu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatury w Koninie, niej przedstawiony wykaz zabytków został sporzdzony na podstawie bada terenowych przeprowadzonych w 2000 r. W zwizku z tym wymaga on weryfikacji w terenie ze stanem faktycznym. Po przeprowadzeniu rzeczonej weryfikacji naley usun z wykazu obiekty nie istniejce. ALEKSANDRÓW 1. dom nr 8, wł. Helena Głogowska, drewn. 4 w. XIX, 2. dom nr 17, wł. Kazimierz Bogdaski, drewn. 1 w. XX, 3. dom nr 23, wł. Józef Adamczyk, drewn. 1 w. XX. 14

15 BDKÓW DRUGI 1. dom nr 15, wł. Zofia Mituła, drewn. k. XIX, BOLESZCZYN 1. zespół kocioła parafialnego p.w. Apostołów Piotra i Pawła : a ) kociół, mur., , przebud. 1899, b ) dzwonnica, mur., poł XX, c ) ogrodzenie z bram, mur. k. XIX, d ) plebania, mur., pocz. XX, e ) budynek gospodarczy, mur., pocz. XX, f ) stodoła, mur., pocz. XX, 2. zespół cmentarza par. rzymsko-katolickiego : a ) cmentarz, 1 poł. XIX, czynny, b ) ogrodzenie z bram, mur., poł. XX, 3. dom nr 11, wł. Cyryla Rosiak, drewn., 1942, 4. dom nr 34, wł. Grzegorz Zieliski, drewn., 1905, 5. dom nr 62, wł. Stefan Karpiski, drewn. 1913, EWINÓW 1. grodzisko piercieniowate tzw. Smulska Górka, X-XII w., objte stref W ochrony reliktów archeologicznych 2. kompleks osad, wczesne redniowiecze, 3. dom nr 3, wł. Henryk Bystrzycki, drewn. 1903, 4. dom nr 11, wł. Kazimierz Stasiak, drewn. pocz. XX, 5. dom nr 29, wł. Czesław Papierkowski, drewn. 1905, GSIN 1. cmentarzysko, kultura łuycka, VII-IV w. p.n.e. 2. cmentarzysko, kultura łuycka, VII-IV w.p.n.e. 3. kapliczka, mur. 1920, 4. dom nr 11, wł. Czesław Rosiak, mur. 4 w. XIX, 5. dom nr 41, wł. Józef Kasprzak, drewn. 1 w. XX, KACZKI PLASTOWE - dom nr 26, wł. Salomea Bryll, drewn. 1920, 15

16 LASKI - osada, kultura łuycka ( VII-IV ) i przeworska ( I-IV ) OLSZÓWKA - dom nr 4, wł. Józef Łukasik, mur. 1913, PAULINÓW 1. zagroda nr 13, wł. Paweł Przybył : a ) dom, drewn. 1 poł. XX, b ) obora, drewn. 1 poł. XX, 2. dom nr 7, wł. Genowefa Prichodicz, drewn. 1870, POSOKA 1. dom nr 5, wł. Zdzisław Nita, k.xix, 2. dom nr 20, wł. Walentyna Bober, drewn. 1930, 3. dom nr 21, wl. Feliks Bober, drewn. 1860, 4. dom nr 29, wł. Józef Dertkowski, drewn. 1870, 5. wiatrak kolak, wł. Władysław Bryl, drewn. XIX, PRZYKONA 1. kapliczka, mur. 1 w. XX, 2. cmentarzysko, kultura łuycka, osada kult. łuycka, wczesne redniowiecze, 3. cmentarzysko, kultura przeworska, I-IV w., 4. osada, kultura łuycka, wczesne redniowiecze, 5. ul. Słoneczna dom nr 120, wł. Andrzej Skowron, drewn. 1 w. XX, PSARY 1. zespół kocioła parafialnego p.w.. Nawiedzenia NMP : a ) kociół, mur., , Rej. Zab. : A-226/1600, z dn. 11 wrzenia 1974 r., b ) ogrodzenie z bram, mur., pocz. XX, c ) plebania, mur., pocz. XX, 2. zespół cmentarza par. rzymsko katolickiego : a ) cmentarz, XVIII/XIX, czynny, b ) ogrodzenie z bram, mur., poł. XIX, ul. Sportowa 16

17 3. zagroda nr 10, wł. Czesław Mazurkiewicz : a ) dom, mur., 1900, b ) obora, mur. 1900, 4. dom nr 8, wł. Leszek Kropidłowski mur., 1937, ul. Wiatraczna 5. dom nr 15, wł. Józef Szajrych, glin. 1 w. XX, ul. Zielona 6. dom nr 11, wł. Tomasz Sitarek, glin. 1927, RADYCZYNY 1. osada wielokulturowa od kultury przeworskiej po redniowiecze, prawdopodobnie zaplecze gospodarcze grodziska w Trzemszach, 2. dom nr 17, wł. Janina Jaskuła, drewn. 1912, 3. dom nr 20, wł. Adam liwka, drewn. 1905, 4. dom nr 23, wł. Lucjan Pecyna, drewn. Pocz. XX, 5. dom nr 29, wł. Stefan Kwiatkowski, drewn. 1905, ROGÓW - cmentarzysko, kultura przeworska, I-IV w., SARBICE 1. cmentarz ewangelicki, ok. poł. XIX, nieczynny, 2. dom nr 30, wł. Władysław Graczyk, drewn. k. XIX, 3. dom nr 31, wł. Tomasz Michalak, drewn. k. XIX, SMULSKO 1. kapliczka, mur., pocz. 1937, 2. zagroda nr 51, wł. Anna Woniak : a ) dom, mur. 1929, b ) obora mur., 1929, 3. zagroda nr 52, wł. Tadeusz Woniak, a ) dom, mur., 1910, b ) obora, mur., 1910, c ) stodoła, mur., 1910, 4. dom nr 28, wł. Jan Trzepacz, mur., 1905, 5. dom nr 48, wł. Leokadia Gratkowska, drewn., 1897, 17

18 TRZEMSZE 1. gródek stokowaty, XIV, objty stref W ochrony reliktów archeologicznych 2. dom nr 10, wł. Józef Wapiski, drewn. 1820, 3. dom nr 24, wł. Grzegorz Stasiak, drewn., 1 w. XX, ERONICZKI - zespół dworsko parkowy, wł. AWRSP : dwór, mur, k. XIX, rozbud. 1927, 1938, park, k. XIX. 4. SFERA SPOŁECZNO GOSPODARCZA Zagadnienia demograficzno ludnociowe oraz sie osadnicza. a ) liczba ludnoci Lp. Nazwa sołectwa Miejscowoci wchodzce w skład sołectwa Liczba ludnoci wg UG na r BDKÓW PIERWSZY Bdków Pierwszy BDKÓW DRUGI Bdków Drugi BOLESZCZYN Boleszczyn DBROWA EWINÓW GSIN KACZKI PLASTOWE Dbrowa, Słomów Kocielny, Zimotki, Ewinów, Trzymsze, Gsin, Kaczki Plastowe, LASKI Laski, OLSZÓWKA Olszówka, POSOKA Posoka, Paulinów, Aleksandrów, Jakubka, PRZYKONA Przykona,

19 12 PSARY Gajówka, Jeziorko, Józefina, Psary, RADYCZYNY Młyniska, Radyczyny, Radyczyny Kolonia, ROGÓW Rogów, SARBICE Sarbice, SMULSKO WICHERTÓW ERONICZKI Smulsko, Wichertów, eroniczki, Gmina razem Analiza danych dotyczcych kształtowania si liczby ludnoci wskazuje na malejc tendencj w latach 1975 ~ 2005 oraz powolny wzrost po 2005 r. W wymienionym okresie czasu liczba ludnoci zmniejszyła si z osób w 1975 r. do os. w 2005 r. / -946 os./. Wg danych Urzdu Gminy liczba ludnoci na dzie r. wynosiła os. / + 75 os. /. Uwaga : z uwagi na brak aktualnych danych dot. zatrudnienia w podmiotach gospodarczych to zagadnienie zilustrowano na podstawie danych WUS za 2005 r. a ) ludno w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2005 r. - ludno ogółem = os., w tym, w wieku : przedprodukcyjnym = os. produkcyjnym = os. poprodukcyjnym = 684 os. - liczba ludnoci w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 69,3. b ) pracujcy Podstawowym ródłem utrzymania mieszkaców gminy jest rolnictwo. rednia wielko gospodarstwa wynosi 8,0 ha, a liczba gospodarstw wynosi Poza indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w gminie funkcjonuje

20 podmiotów gospodarczych / WUS, 2005 r. /, w tym 12 z sektora publicznego i 126 z sektora prywatnego. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON, wg wybranych sekcji, w 2005 r. - ogółem - 138, w tym : rolnictwo i lenictwo - 19, przemysł - 18, budownictwo - 9, handel i naprawy - 41, hotele i restauracje - 1, transport i gospodarka magazynowa - 10, porednictwo finansowe - 3, obsługa nieruchomoci - 3, Osoby fizyczne prowadzce działalno gospodarcz, wg wybranych sekcji, w 2005 r. - ogółem = 94 os., w tym : przetwórstwo przemysłowe - 14 os. budownictwo - 9 os. handel i naprawy - 33 os. hotele i restauracje - 1 os. transport i gospodarka magazynowa - 8 os. porednictwo finansowe - 3 os. obsługa nieruchomoci - 2 os. Pracujcy w gospodarce narodowej w 2005 r. / poza indywidualnymi gospodar stwami rolnymi / : - ogółem = os., w tym : sektor publiczny os., sektor prywatny os. wg wybranych działów : rolnictwo i lenictwo - 24 os. przemysł i budownictwo os. usługi rynkowe - 38 os. usługi nierynkowe os. Liczcymi si pracodawcami w gminie s : - Urzd Gminy, - PPH ANDREWEX, zajmujcy si obróbk drewna, - PHU MI KO przetwórstwo drewna, - PEKTUR, 20

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r.

Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada r. Uchwała Nr X/58/11 Rady Gminy Susiec z dnia 23 listopada 20 11 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Susiec w obrębie geodezyjnym Kunki i Łosiniec. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XXXIX/274/2014 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 10 stycznia 2014 r. W sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kuźnica Zbąska przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH. z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/ 339 /10 RADY GMINY W ŁODYGOWICACH w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kamieniołomu w Łodygowicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Raport opracowuje: Towarzystwo WIR s.c. Biuro Studiów Ekologicznych ul.poznańska 14/44; 00-680 Warszawa KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. ŚRODOWISKA Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r.

Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM. z dnia 30 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 3237 UCHWAŁA NR XLI/379/14 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014 Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki Konsultacje społeczne czerwiec 2014 CELE SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM dostosowanie zapisów Studium

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Wójt Gminy Białośliwie OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁOŚLIWIE Białośliwie, 2012 r. Wyniki oceny aktualności przyjęte zostały uchwałą Nr XVII

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Integralną częścią planu jest rysunek nr 1 w skali 1:5000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała nr II/9/03 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 28. marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 5/1 w obrębie Porzecze. Na podstawie art. 26 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU rozwój zrównoważony ochrona środowiska miasto Orzesze KONFERENCJA, 22 maja 2013 r. DEFINICJA POJĘCIA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: rozwój społeczno-gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r.

Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW. z dnia 17 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 4097 UCHWAŁA NR XXVI/271/2013 RADY GMINY BLIZANÓW z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/167/2004 Rady Gminy Babice z dnia 29 października 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/167/2004 Rady Gminy Babice z dnia 29 października 2004 r. Uchwała Nr XXIV/167/2004 Rady Gminy Babice z dnia 29 października 2004 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Rozkochów Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/138/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 14 grudnia 2012r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2012-2016 1 Opiece nad zabytkami w Gminie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice

Dziennik Urzêdowy. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice Województwa Wielkopolskiego Nr 30 3297 620 UCHWA A Nr XI/69/07 RADY GMINY PRZYGODZICE z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotycz¹cego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R.

UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR XVIII/ /2016 PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU Z DNIA MARCA 2016 R. zmieniająca: uchwałę nr XIV/73/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór.

UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. UCHWAŁA NR XXXIV.235.2014 RADY GMINY ZABÓR z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Zabór. Na podstawie art. 44 ust. 1, 2 i 3a oraz art. 45 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY CZ I I. WSTP 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa prawna opracowania. 1.3. Cel i zakres opracowania. 1.4. Materiały wyjciowe do opracowania. 1.4.1. Aspekty prawne. 1.4.2. Podstawy merytoryczne. II.

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r.

3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r. Rys. 5 15 Rys. 6 16 Rys. 7 17 3.5. FARMA WIATROWA. Ważną inwestycją w gminie Białośliwie, dla której wymagana jest zmiana studium jest lokalizacja farmy wiatrowej. W 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/243/2005 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17.11.2005r. ZAKRES ZMIAN STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKOKI, NA PODSTAWIE UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56

DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 56. DOLINA DŁUBNI JEDNOSTKA: 56 POWIERZCHNIA: NAZWA: 580.59 ha DOLINA DŁUBNI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo