Powolne wyjście z kryzysu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powolne wyjście z kryzysu"

Transkrypt

1

2

3 Branża metalowa - Raport / Business sector of metals - Report Powolne wyjście z kryzysu The sector gradually overcomes the crisis Szeroko rozumiany przemysł metalowy jest jedną z najważniejszych branż przemysłowych w Polsce. Według danych GUS, w 2011 roku na rynku działało 1258 firm bezpośrednio związanych z przemysłem metalowym, a w ponad 30 tys. przedsiębiorstw produkcja związana jest z wykorzystaniem wyrobów przemysłu metalowego i stalowego, takich jak np. blachy, kształtowniki, pręty czy odlewy. Niestety, kondycja przemysłu metalowego i stalowego, a także przemysłu metali nieżelaznych, w znacznej mierze zależą od bieżącej koniunktury gospodarczej. Ta, na szczęście zaczyna się poprawiać. Specyfiką polskich branż metalowej, odlewniczej, stalowej czy metalurgicznej jest to, że większość działających w nich firm zlokalizowanych jest w województwie śląskim, mazowieckim i małopolskim. Jak wynika z raportu Sektor metalurgiczny w Polsce [2] Najwięcej firm związanych z metalurgią znajduje się w województwie śląskim (22,84%), mazowieckim (13,9%), małopolskim (10,6%) i wielkopolskim (10,10%). Najmniejszy udział w tym sektorze mają województwo podlaskie (1,20%), lubuskie oraz warmińsko-mazurskie (w obu 2,24%). A broadly defined business sector of metals is one of Poland s most important industries. According to the Polish Central Statistics Office, in Poland s market in 2011 there were 1,250 companies directly involved in metal industry as well as over 30 thousand other companies which use metal products, such as sheet metals, structural metal sections, metal bars or castings for their own production. Unfortunately, the condition of metal and non-ferrous metals industry largely depends on the general shape of economy. However, the economy has started to pick up. Poland s industry sectors of metals, foundry engineering, and steels present their own specificity; a vast majority of companies are located in Silesia, Mazovia and Małopolska Voivodeships. As presented in the Poland s Metallurgy Sector Report [2] most companies operate in Silesia Voivodeship (22,84%), Mazovia Voivodeship is the runner up of the ranking (13,9%), followed by Małopolska Voivodeship (10,6%) and Wielkopolska Voivodeship (10,10%). Podlaskie Voivodeship presents the lowest market share (1,20%), it is preceded by Lubuskie Voivodeship and Warmia and Masuria Voivodeship (2,24% both). Ilustracja 1: Struktura asortymentowa produkcji wyrobów długich walcowanych na gorąco w latach [%]. Źródło: za [4]. Illustration 1: Product mix structure of long, hot-rolled products [%]. Source: as presented in [4]. Resztki śladów kryzysu W 2012 roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spadło z 4,3% do 1,9%. Była to najsłabsza dynamika od 2009 roku, kiedy zaczął się na dobre światowy kryzys. Z powodu kryzysu zmniejszyło się zapotrzebowanie na wyroby szeroko pojętego przemysłu metalowego i stalowego. Sytuacja w branży odzwierciedlała to co działo się w całej polskiej gospodarce. W 2012 roku krajowe zużycie stali wyniosło 10,4 mln ton i było niższe o 5% rok do roku. Produkcja stali surowej w Polsce wyniosła 8,4 mln ton i również była niższa o 5% r/r. [4] Co ciekawe w 2012 roku odnotowano nieznaczny wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 0,9%. Zwiększyła się także o 2% wydajność pracy w przemyśle. Największą dynamikę zanotowało przetwórstwo przemysłowe - 1,3%. Wzrost produkcji odnotowano w 21, spośród 34 działów przemysłu, w tym wyrobów z metali, o 5,3%, a w produkcji maszyn i urządzeń o 5,5%. Niestety spadła produkcja budowlano-montażowa, która była niższa o 1,1% niż w roku Trzeba pamiętać, że przedsiębiorstwa z tej branży są jednym z ważniejszych konsumentów produktów branży metalowej, stalowej i odlewniczej. Właśnie spadek produkcji budowlano-montażowej, zwłaszcza w III i IV kwartale, przyczynił się do nieco gorszych od oczekiwań wyników branży metalowej w 2012 roku. Jak wnika z danych GUS, przemysł metalowy rozwijał się w 2012 roku umiarkowanie dobrze. Na osiągnięty, wspomniany przed chwilą wyższy wynik produkcji sprzedanej (5,3%) niż w roku 2011, przyczyniły się segmenty: obróbki metali, nakładania powłok i produkcji metalowych elementów konstrukcyjnych. Co ważne, w produkcji maszyn i urządzeń po raz pierwszy od trzech lat odnotowano wzrost produkcji. Na tym tle, nieco gorzej wygląda wskaźnik SWIP (Steel Weight Industrial Production index), który wiąże poziom aktywności produkcyjnej Crisis remnants Since 2012 the pace of economic growth has declined from the initial 4.3% to 1.9%; the latter has also been the weakest dynamics recorded since 2009, the time when the world s economic slowdown began. The crisis resulted in a lower demand for broadly defined metal and steel products and this specific industry has reflected the situation of Poland s general economy. In 2012 the total steel consumption accounted for 10.4 billion tons with 5% reduction year on year. Poland s production of crude steel accounted for 8.4 billion tons with the reduction of 5%. And what is interesting, a slight increase of 0.9% was recorded in the industry s product sales in Work efficiency also increased by 2%. The greatest dynamics of 1.3% was ascribed to the processing industry. 21 out of 34 main industry branches also recorded production increase, including 5.3 growth in metals production, 5.5% in machines and appliances production. Regrettably, construction and assembly sector demonstrated the decline of 1.1% compared to The fact that constriction and assembly companies are one of the major metal product consumers needs to be taken into consideration. And thus the decline in production for the sector of civil engineering and assembly services recorded in the 3rd and 4th quarter of 2012 had its negative impact on slightly worse results when compared to the industry s expectations. As we learn from the data gathered by the Polish Central Statistics Office, in 2012 the sector of metals was developing in a moderate way. Metal processing services, metal coating services, production of metal construction elements largely contributed to the better result in product sale (5.3%) mentioned above. What is also important, machine and appliance production had demonstrated increase in production, fist time in the three years period. When compared with 1

4 Ilustracja 2: Produkcja wyrobów zimnego przetwórstwa stali w latach [tys. ton]. Źródło: za [4]. Illustration 2: Production of cold-rolled steel products [thousand tons]. Source: as presented in [4]. w sektorach zużywających wyroby stalowe z krajowym zużyciem stali. W roku 2012 wzrósł on o 1,2% r/r wobec 14,3% w roku Na osłabienie wskaźnika SWIP wpłynął przede wszystkim sektor budownictwa [4]. Wyraźnie widać było tendencję związaną z ostrożnym podejściem dystrybutorów stali do uzupełniana zapasów. Dystrybutorzy uważnie obserwowali rynek przed podjęciem decyzji. Wpłynęło to na bilans wymiany z zagranicą - import z krajów UE wzrósł o 2,7%, zaś eksport zwiększył się o 11%, w przypadku pozostałych krajów świata wielkości te wynosiły odpowiednio 14% i 44%. Udział Polski w produkcji stali w Europie nie zmienił się i wynosił 5% produkcji stali w UE. Produkcja stalowych wyrobów gotowych, walcowanych na gorąco wynosiła 7,7 mln ton i była wyższa o 1,9%. Z tego wyroby płaskie stanowiły 38,6% (3,0 mln ton), wyroby długie stanowiły 61,4% (4,7 mln ton). W grupie wyrobów długich dominowała produkcja prętów, która wyniosła 2,0 mln ton, a w wypadku wyrobów płaskich dominowały blachy taśmowe (1,9 mln ton) [4]. Jeśli chodzi o wyroby płaskie wytwarzane na zimno, to o 8,2% spadła produkcja blach i taśm zimnowalcowanych i wynosiła 755 tys. ton. Blach i taśm ocynkowanych wyprodukowano więcej o 3,5% (469 tys. ton), natomiast the above, the SWIP index (Steel Weight Industrial Production Index) does not look too optimistic; SWIP demonstrates a relation between productions in the industry sectors which use steel products with domestic steel consumption [4]. Steel product distributors demonstrated a conservative risk approach with regards to the warehouse stock; they also closely observed the market before making any kind of decision. This had also impacted the trade balance - import from EU member states increased by 2.7%, and export grew by 11%. In the case of non-eu member states the relation was 14% and 44% respectively. Poland s market share in steel production remained unchanged and accounted for 5% of the total EU steel production. Ready, hot-rolled steel products accounted for 7.7 million tons and demonstrated the 1.9% increase; this includes flat steel products 38,6% (3,0 million tons), long steel products 61,4% (4,7 million tons). Steel rods were predominant product types in the long product group - i.e. 2.0 million tons. In the case of flat products, sheet metal strips were the main product group (1,9 million tons) [4]. The cold -rolled, flat steel product group - production of sheet metals and sheet metal strips declined by 8.2% and accounted for 755 thousand tons. In 2 Tadeusz Franaszek, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz redaktor naczelny Przeglądu Odlewnictwa. Targi Kielce: Jakie są obecnie największe problemy branży odlewniczo-metalowej w Polsce? Tadeusz Franaszek: Największym problemem polskiego odlewnictwa jest ciągły nacisk szeroko rozumianych producentów finalnych (samochodów, wagonów, tramwajów, maszyn rolniczych, hutniczych, spożywczych, sprzętu AGD itp.) oraz realizatorów dużych przedsięwzięć inwestycyjnych na obniżkę cen odlewów, z równoczesnym wymaganiem wzrostu ich parametrów technicznych. Takie podejście odbiorców odlewów nie da się zrekompensować, ani zwiększeniem wydajności, - która w polskich odlewniach nie odbiega wiele od wydajności w krajach wysoko rozwiniętych, ani obniżką wynagrodzeń - które są niższe od wynagrodzeń odlewników w państwach rozwiniętych, ani poziomem technologii stosowanej w polskich odlewniach, ani też poziomem wyposażenia technicznego - które w wielu odlewniach jest takie same a nawet nowocześniejsze od stosowanego w odlewnictwie państw rozwiniętych. Nacisk na obniżkę cen odlewów, wynika również z zapisów ustawy o zamówieniach publicznych, który wymaga od inwestorów poszukiwania najtańszych wykonawców, ci z kolei obniżki swojej ceny poszukują u swoich poddostawców. Poddostawcami tymi między innymi są odlewnie, które dostarczają odlewy dla budownictwa dróg kołowych i szynowych, infrastruktury komunalnej, budownictwa ogólnego i mieszkaniowego, energetyki itp. Uważam, że odbiorcy odlewów - finalni producenci wyrobów powinni brać pod uwagę to, że odlewnictwo zużywa do produkcji energii, surowców i materiałów - których ceny nie maleją a niejednokrotnie nawet wzrastają. Inne podejście może stworzyć trudną dla odlewni i dla producentów finalnych sytuację, której nie rozwiąże import odlewów z innych regionów świata. Taki sposób wyboru dostawców, powoduje znaczne a często wręcz niebezpieczne obniżenie jakości wykonywanych maszyn, urządzeń i inwestycji. Warto byłoby w tego typu działaniach stosować znane polskie porzekadło co tanie to drogie, na którego trafność mamy bardzo dużo przykładów. Problemem są ciągłe jeszcze tworzące się zatory płatnicze, które bardzo utrudniają zakładom osiąganie stabilności finansowej co nie ułatwia bieżącego funkcjonowania. Targi Kielce: Sporym problemem dla branży metalowej, w tym dla odlewnictwa była i jest prowadzona przez Unię Europejską Polityka Klimatyczna. Jak radzą sobie Polskie firmy z obostrzeniami związanymi z tą polityką? Tadeusz Franaszek: Wymagania związane z ochrona środowiska, w tym w zakresie klimatu, związane są z koniecznością inwestowania. Praktycznie, odlewnictwo polskie inwestując w nowoczesne urządzenia topialne i odpylające w zasadzie dobrze radzi sobie z problematyką ochrony powietrza. Znacznie trudniej jest w zakresie utylizacji innych odpadów tj. zużyte masy formierskie i rdzeniowe, materiały ceramiczne itp.. Trudności te głównie wynikają z niemożliwości skutecznego przekonania stosownych organów państwowych, że wyżej wymienione odpady z odlewni mogą być zużyte do budownictwa dróg, placów, wypełniania wyrobisk w celu ich rekultywacji - nie szkodząc przy tym środowisku. W sprawie tej jednak z uwagi na to, że zależy ona głównie od decyzji organów państwowych, należy mieć nadzieję, że będzie ona rozwiązana zgodnie z logiką ważkości argumentów technicznych, ekonomicznych i społecznych. Tadeusz Franaszek, the President of Technical Association of Polish Foundrymen and the editor in chief or Przegląd Odlewnictwa (Foundry Review) Targi Kielce: What are the major problems for Poland s business sector of foundry engineering and metallurgy? Tadeusz Franaszek: The greatest problem of Poland s foundry engineering is the pressure the broadly-defined sector of final products (cars, railway carriages and trams, agricultural, foundry, food processing machines, home appliances, etc) exerts; producers and investors press for lower casting prices and supreme technological parameters. This cannot be compensated with efficiency increase; in Polish foundries this does not diverge from highly developed countries. It cannot be compensated with lower salaries either, as the remuneration is already lower compared with what our colleagues in highly developed countries earn. It cannot be done by with lower technological level or worse equipment as most Polish foundries possess equal or even better equipment than their counterparts from more advanced courtiers. This drive for lower prices is also rooted in the public procurement act which requires investors to seek the low-fare contractors; the latter look for savings at their subcontractors. Foundries and casting facilities often constitute the subcontractors group; they provide casts for railways and roads, for city infrastructure, civil engineering and housing development in general, for power engineering sector, etc. I believe that customers who order casts - final producers ought to consider the fact that foundry engineering is a large energy, raw materials and secondary materials consumer. And the prices do not go down; on the contrary - prices often go up. Unless they understand this, casting houses may face difficult situation and in turn final clients may not be supplied with imported products. These procurement procedures may result in substantial, often dangerous quality deterioration of machines, appliances and constructions. It is worth remembering about the Polish saying which holds that what is cheap is actually expensive. This saying has already proven right. Another persistent problem is a payment grid-lock; this may impede companies financial stability and makes their business operation even more difficult. Targi Kielce: European Climate Change Programme has been one of major problems for the sector of metallurgy, including foundry engineering. How do Polish companies go about restrictions introduced in the Programme? Tadeusz Franaszek: Environment protection requirements, including climate require investments. Poland s foundry invests in new melting facilities and particle removal installations and is thus able to cope well with the air-protection requirements. Utilisation of other waste materials such as moulding and core sands, ceramic materials, etc. is a more difficult problem. The problem mainly stems from the fact that competent authorities cannot be persuaded that the above scrap materials can be reused in road and yard construction, excavation filling designed for reclamation as they are not harmful for environment. The decision is up to the state authorities, we hope that the resolution will be based on technical, economic and social arguments and logics.

5 Zbigniew Ronduda, wiceprezes Odlewniczej Izby Gospodarczej oraz prezes Odlewni Polskich S.A w Starachowicach. Targi Kielce: Jakie największe wyzwania stoją Pana zdaniem przed branżą odlewniczą w najbliższej przyszłości? Zbigniew Ronduda: Branża odlewnicza powinna wykorzystać możliwości rozwoju technicznego i technologicznego. Takie możliwości w latach i stworzyły dotacje unijne. Wiele odlewni skorzystało z nich podnosząc zdecydowanie swoją konkurencyjność przez wdrażanie innowacyjnej techniki. Z jeszcze większą dynamiką należy to samo zrobić w latach Pozwoli to na zrównanie poziomu technicznego odlewni z najlepszymi firmami z branży w Europie i na świecie. Na pewno rozwojowi techniki powinien towarzyszyć wzrost poziomu organizacji w firmach. To powinno przełożyć się na wzrost wskaźników wydajności i jakości (np. sprzedaży odlewów na jednego zatrudnionego i poziomu tzw. braków). Istotna jest również dywersyfikacja zamówień od klientów, która może być siłą napędową w mocno zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Koniunktura ta przeważnie jest różna dla równych sektorów gospodarki - jedni mają mniej zamówień, ale drudzy mogą mieć więcej, co powinno pozwolić na stabilny rozwój m.in. takiej branży jak odlewnictwo, która zaopatruje różne sektory gospodarki. Targi Kielce: Jak polska branża metalowa i odlewnicza radzą sobie z zagraniczną konkurencją, głownie z Chin? Czy polskie firmy mają szanse konkurować z największymi potentatami na europejskim i światowym rynku? Zbigniew Ronduda: Zdecydowanie polskie odlewnie mogą konkurować z potężnymi potentatami na europejskim i światowym rynku. Całkowita produkcja w Polsce (1 milion ton odlewów) w 2011 r. była wyższa niż w najlepszym dotychczas 2008 r. W skali światowej zaledwie kilka krajów miało podobny wskaźnik. Produkcja odlewów w Polsce i ich eksport, to linia cały czas wznosząca się. Produkujemy odlewy skomplikowane i z coraz lepszych tworzyw. Właśnie to i ścisła współpraca z klientem w zakresie konstrukcji odlewu, logistyki dostaw, pozwala walczyć z chińską konkurencją. Zbigniew Ronduda, Foundry Chamber of Commerce President and the President of Board at Odlewnie Polskie S.A in Starachowice. Targi Kielce: What in your opinion are the greatest challenges for foundry engineering in the nearest future? Zbigniew Ronduda: Foundry engineering ought to make use of technological and technical development potentials. EU subsidies provided for this possibility in the and perspective. Many casting houses reached for the subsidies and substantially; having implemented cutting-edge technologies they increased their competitiveness. This trend should be intensified in the perspective; thus we would be at par with our Europe s and world s best companies. The technical development should go hand in hand with company organisation. This in turn would produce higher efficiency and quality indexes (number of casts sold per one employee, spoilage number). Clients order diversification is also important as this can provide a momentum in the ever changing economic reality. Economic climate varies between particular economy sectors - one place a greater number orders, other a smaller number; foundry engineering which supplies numerous other industries should develop in a stable way. Targi Kielce: How do Poland s sectors of metallurgy and foundry engineering cope with competition, mainly Chinese competition. Can we compete with European and world s markets potentates? Zbigniew Ronduda: Polish foundries can definitely join the competition with Europe s and world s market potentates. Total Poland s production (1 billion tons of casts) in 2011 was higher than the production in the record-breaking only a few countries all across the world can boast this kind of index. Cast production and export from Poland are on the incline, we make cast which are more and more complex, made of better materials. A close cooperation with our clients on cast construction, logistics and supply makes it possible for us to compete with Chinese producers. blach i taśm z powłokami organicznymi wytworzono 259 tys. ton, czyli o 7,8% więcej niż w roku Produkcja rur stalowych, łącznie z kształtownikami zamkniętymi wynosiła 984 tys. ton (wzrost o 4%), a produkcja kształtowników zimno giętych zamkniętych była wyższa o 14% w stosunku do roku 2011 i zamknęła się wartością 574 tys. ton. Mimo to krajowe zużycie realne wyrobów stalowych w 2012 roku było niższe o 1%, co spowodowane było zmniejszeniem produkcji w II połowie 2012 roku w sektorze budowlanym i motoryzacyjnym. W efekcie zmniejszyła się produkcja w przetwórstwie metali. Zużycie jawne wyrobów stalowych gotowych wyniosło w 2012 roku 10,4 mln ton i było niższe o 5,4%. Nieznacznie poprawiła się też sytuacja na rynku w 2012 roku sytuacja na rynku metali nieżelaznych, w tym aluminium. Globalna gospodarka wchłonęła o 2,5% więcej tego surowca. Chiny zanotowały w ub. roku 11% wzrost, ale Europa, w tym Polska oraz Ameryka Północna zanotowały spadki - odpowiednio o - 12% i -2%. Powolne odbicie Dane Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszą połowę roku 2013, wskazują powolną poprawę Polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo w II kwartale br. Wzrósł realnie o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wobec wzrostu odpowiednio o 0,5% w I kwartale br. i 2,3% przed rokiem. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku w większym stopniu niż przed miesiącem - była w lipcu br. o 6,3% wyższa niż przed rokiem i o 1,5% wyższa w porównaniu z czerwcem br. Znacznie wolniejsze niż w poprzednich miesiącach było tempo spadku produkcji budowlano-montażowej i była ona niższa o 5,2% niż przed rokiem, a w porównaniu z czerwcem br. wyższa o 7,8%. Poprawiła się dynamika the case of galvanized sheet metals and sheet metal strips, production grew by 3.5% (469 thousand tons). Production of organic-coat sheet metals and sheet metal strips reached 259 thousand tons, i.e.7.8% more when compared with Steel pipe production, hollow sections included accounted for 984 thousand tons (4% increase), cold-formed section production grew by 14% compared to 2011 and accounted for 574 thousand tons. Despite this fact the actual domestic consumption of steel products was 1% lower; the trend was caused by the 2nd quarter s production decline in civil engineering and automotive business. This resulted in lower metal processing output. Apparent steel use in 2012 accounted for 10.4 million tons, and was thus lower by 5.4%. The market situation in non-ferrous metals, including aluminium slightly improved in global economy consumed 2.5% more of this material. Last year China recorded the 11% increase, however Europe, including Poland as well as North America demonstrated a decline by 12% and -2% respectively. A slow market recovery The Polish Central Statistics Office s data for the first part of 2013 indicate a slow rebound in Poland s economy. Gross Domestic Product demonstrated seasonal fluctuation in the 2nd quarter of the year; GDP growth in real terms when compared with the analogue last year s period was 0.8%, with the 0.5% and 2.3% increase last and this year respectively. Industry sold production demonstrated a greater year on years increase when compared with the previous month - in July it was 6.3 higher than a year before, and 1.5% higher when compared with June this year. The rate of decrease in the civil engineering and assembly sector was smaller by 5.2% when compared with the previous year and it was 7.8% higher when compared with June this year. Retail Ilustracja 3: Produkcja rur stalowych i kształtowników z/g zamkniętych w latach [tys. ton]. Źródło: za [4]. Illustration 3: Steel pipe production, hollow sections included - years [thousand tons]. Source: as presented in [4]. 3

6 Tabela 1: Produkcja metali z recyklingu złomów. Metale % globalnej produkcji ze złomu Aluminium 25% Miedź 40% Cynk 30% Ołów 35% Nikiel 20% Stal nierdzewna 45% Stal 40% Źródło: Bureau of International Recycling. Chart 1: Metal production with the use of recyclables. Metals % of global production from recyclables Aluminium 25% Copper 40% Zinc 30% Lead 35% Nickel 20% Stainless steel 45% Steel 40% Source: Bureau of International Recycling. 4 sprzedaży detalicznej i sprzedaży usług w transporcie. W stosunku do lipca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu - niestety, produkcja wyrobów z metali odnotowała 1% spadek. W okresie styczeń-lipiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Poprawę koniunktury zauważyli również nasi rozmówcy. - Na sytuację odlewni ma wpływ ogólny kryzys w Europie - pamiętajmy, że ponad 50% odlewów eksportuje się głównie do krajów Unii Europejskiej - a w Polsce szczególnie odczuwalne jest zahamowanie inwestycji drogowych i dotowanych z środków unijnych. Sytuacja poszczególnych odlewni może być jednak bardzo różna. I tak odlewnie z nowoczesnym parkiem maszynowym, innowacyjną technologią, mają możliwości szybszego uzupełniania portfela zamówień, które w sytuacji kryzysu można nawet szybciej pozyskać. Klienci szukając ograniczenia kosztów, szukają odlewów o niższej cenie, lepszej jakości, z lepszymi warunkami dostaw, np. krótkie dostawy na czas. Obecny kryzys jest z pewnością o mniejszej skali niż ten z 2009 r. i wydaje się, że sytuacja w drugim półroczu 2013 r. a z pewnością w pierwszym półroczu 2014 r. będzie lepsza. - mówi Wiceprezes Odlewniczej Izby Gospodarczej, a zarazem Prezes Odlewni Polskich S.A w Starachowicach - Zbigniew Ronduda. - Charakteryzując sytuację w branży metali nieżelaznych i recyklingu możemy odnieść się do danych za rok 2012 i porównać je do roku 2011, gdyż takimi danymi na dzień dzisiejszy dysponujemy. Wielkości wytworzonych podstawowych metali blokowych są zróżnicowane w porównaniu do roku 2011, przy czym wzrost o 4,5% osiągnęła jedynie produkcja ołowiu rafinowanego. Nastąpił natomiast spadek produkcji cynku spowodowany znacznym zmniejszeniem wydobycia rud cynkowo-ołowiowych, co jest związane z wyczerpywaniem się ich zasobów. - mówi Kazimierz Poznański, prezes zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Również zróżnicowane poziomy produkcji zostały osiągnięte w poszczególnych grupach asortymentowych wyrobów z metali nieżelaznych. Zmniejszone zapotrzebowanie na wyroby wyciskane i ciągnione z miedzi i jej stopów spowodowało prawie 10% spadek produkcji tej grupy. Natomiast stosunkowo wysoką dynamikę wzrostu, wynoszącą ponad 8%, wykazały produkty walcowane z cynku i jego stopów. Rok 2012 charakteryzował się znaczącym spadkiem cen światowych poszczególnych metali nieżelaznych, wynoszącym od 10%, w przypadku miedzi elektrolitycznej, do 16% w odniesieniu do ołowiu rafinowanego. Spadek o prawie 10% kursu PLN do USD wpłynął na kształtowanie się dochodów ze sprzedaży produktów i usług, które wyniosły ok. 24 mld zł. Udział wartości eksportu w sprzedaży ogółem wzrósł do rekordowego poziomu 75%. Niekorzystnie ukształtowały się w roku 2012 wyniki ekonomiczno-finansowe. Zarówno zysk operacyjny, jak i zysk netto spadły poniżej 50% poziomu osiągniętego w roku Oprócz Ilustracja 4: Światowa konsumpcja aluminium wg sektorów przemysłu [%]. Źródło: Raport Roczny 2012, Grupa Kęty Illustration 4 : World aluminium consumption according to industry sectors [%]. Source: Annual Report 2012, Grupa Kęty sales dynamics as well as transport services sales dynamics also improved. When compared with July last year, sold production increase was recorded in 27 (out of 34) industry s sectors - however, metal product sector demonstrated 1% decline. In the January to July period of this year, the industry sold production was 0.5% higher when compared with the analogous period of the previous year. Economic situation was also noticed by our respondents. - The crisis in Europe in general has had the impact on casting houses situation - we need to remember that over 50% of casts are exported to the European Union member states. In Poland, investments in the road engineering sector as well as EU subsidised civil engineering works have been greatly suspended and this trend is discernible. However, a situation in particular casting hoses may greatly vary; the foundries which operate state-of-the-art machines and use innovative technologies stand a great chance to make up for what is missing in their order portfolio. What is more, in the economic downturn situation they can bring in a greater number orders more easily. Clients are into costs savings, cheaper casts, better quality, better delivery conditions such as a short lead-in time and just-on-time delivery. The crisis we are facing today is less severe than the one in 2009 and the situation will improve in the second half of 2013 and certainly in the first half of says Zbigniew Ronduda - Foundry Chamber of Commerce President and the President of Board at Odlewnie Polskie S.A in Starachowice. - If we wish to provide a characteristics of the business sector of non-ferrous metals and recycling, we need to reach out for the 2012 data and then compare it with 2011; as this is the data set available for us now. Production quantities in basic metal blocks are diversified when compared with 2011; with the only increase if 4.5% in the case of refined lead. However there had been a decline in zinc production owing to smaller zinc and lead ore exploration; this is directly related to ore stocks becoming scarce. - says Kazimierz Poznański, President of Board at the Economic Chamber of Non-Ferrous Metal and Recycling. Particular non-ferrous metal product groups have also demonstrated diversified production levels. A lower demand for copper and copper-alloy drawn and extruded products resulted in almost 10% production decrease in this product group. A relatively high growth dynamics of over 8% was demonstrated by zinc and zinc-alloy rolled products. A substantial price drop in the world s markets for particular nonferrous metals was characteristic 2012, the price decrease exceeded 10% in the case of electrolytic copper and 16% in the case of refined lead. Declines of 10% in exchange rates of Polish PLN to American Dollar also influenced the trends in income on product and services sales; the sales accounted for about 24 billion PLN. The export share in the global sales reached the record breaking level of 75%. Economic and financial results for 2012 were not favourable; both the operational profit as well as the net profit dropped 50% below the level of In addition to the price decline for non-ferrous met-

7 wspomnianego spadku cen światowych na metale nieżelazne, na wielkość tych wskaźników wpłynął także podatek od kopalin oraz takie jednorazowe czynniki, jak sprzedaż aktywów, która miała miejsce w KGHM Polska Miedź S.A. w roku Jeżeli chodzi o pierwsze oznaki ożywienia, to musimy poczekać na dane za I półrocze bieżącego roku. One powinny już dać nam wstępną odpowiedź, co do kierunku, w którym będziemy zmierzać. Przedsiębiorcy będą je publikować najpóźniej w końcówce sierpnia i na początku września. - dodaje Kazimierz Poznański. - Z uwagi na to, że odlewnictwo jest producentem produktów, które stosowane są w przemyśle lotniczym, samochodowym, budownictwie, budowie taboru kolejowego, maszyn rolniczych, obrabiarek, energetyce itp. to trudno jest mówić o jego kondycji na tle kondycji innych branż, która jak wiadomo nie jest zadawalająca. Odlewnictwo polskie posiada moce produkcyjne, zaplecze intelektualne i kadrowe i aktywizuje działania akwizycyjne na zamówienia, których jak na razie nie jest za wiele. Co prawda w 2011 roku produkcja przekroczyła 1 mln ton, co mogłoby wskazywać na ożywienie koniunktury. Tak jednak nie jest w świetle tego, że druga połowa 2012 roku i pierwsze półrocze 2013 roku zaznaczyło się spadkami produkcji, głównie w odlewniach stopów Fe. - stwierdza Tadeusz Franaszek, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz redaktor naczelny Przeglądu Odlewnictwa. als in the world s markets, the indexes were also impacted by mineral deposit excavation tax as well as individual factors such as sales of assets as it was the case of KGHM Polska Miedź S.A. in When speaking about the first revival symptoms, we need to wait and see what the first part of this year brings. The data should give us a preliminary answer with regards to the direction we will be heading. Entrepreneurs are obliged to publish the data at the end of August and beginning of September - adds MR Kazimierz Poznański. - Owing to the fact that foundry engineering is a supplier of products for aviation and automotive industry, in civil engineering, rolling stock and agricultural machines construction, in machine tools and power engineering industry, it is a challenge to describe foundry business condition when compared with other business sector, even if the situation is far from being satisfactory. Poland s foundry engineering demonstrates high production capabilities in addition to the intellectual and staff resources - personnel actively prospects for new orders despite the fact that there are not many of them. As a matter of fact the 2011 production exceeded 1 million tons, which might be considered as an economic revival. However, this is not the case, especially when seen in the context of the second half of 2012 and the first half of 2013 which have been marked with production decline, epically with regards to ferrous alloys - says Tadeusz Franaszek, the President of Technical Association of Polish Foundrymen and the editor in chief or Przegląd Odlewnictwa (Foundry Review). Kazimierz Poznański, prezes zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Targi Kielce: Jak obecne prawo, w tym przepisy dotyczące podatku VAT i nowa ustawa śmieciowa wpływają na działalność firm zajmujących się recyklingiem? Czy nowe przepisy dotyczące recyklingu, w tym recyklingu metali, które muszą być segregowane ułatwiają pracę firmom działającym w branży recyklingu metali? 1 kwietnia 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które zmieniły zasady rozliczania VAT specjalnie dla branży złomowej. Żeby nie dochodziło do wyłudzeń VAT na podstawie fikcyjnych faktur i przez firmy słupy, które znikają zaraz po otrzymaniu zwrotu podatku, wprowadzono metodę odwrotnego obciążania. Zgodnie z nią sprzedawca wystawia fakturę z kwotą netto, a nabywca ma obowiązek transakcję rozliczyć, płacąc należny VAT. Okazało się jednak, że nie rozwiązało to problemu nadużyć. Przepisy w niejasny sposób definiowały pojęcie złomu. Wadliwe przepisy po trzech miesiącach poprawiono, ale zrobiono to tak, że wprowadziły one kolejne niejasności i zamiast ułatwić ich stosowanie przez uczciwie działające podmioty oraz rozszerzyć ich zastosowanie na różne rodzaje złomu metali nieżelaznych, spowodowały olbrzymie trudności z ich interpretacją oraz ostatecznie zawęziły zakres stosowania. Jak można się domyślić, i to nie wyeliminowało oszustw, a na uczciwie działających przedsiębiorców sprowadziło bardzo duże ryzyko kar za błędne zaklasyfikowanie przedmiotu operacji handlowych. Izba od samego początku podjęła działania w celu zmiany załącznika nr 11 bowiem, jeśli mamy do czynienia z wyłudzeniem podatku VAT, to wówczas uczciwi podatnicy są wypierani z rynku, bo nie są w stanie konkurować z szarą strefą. Udało się to dopiero zupełnie niedawno. Mam nadzieję, że Sejm szybko uchwali nowelizację i że niebawem zacznie ona obowiązywać. Jest ona bardzo potrzebna tak przedsiębiorcom jak i budżetowi Państwa. Środowisko recyklingu metali nieżelaznych z uwagą śledzi też zdecydowanie niekorzystne i, zdaniem Izby, naruszające Konstytucję, zmiany w prawie podatkowym proponowane przez Ministerstwo Finansów, zmierzające do wprowadzenia mechanizmu solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy. Z doświadczeń podmiotów zrzeszonych w Izbie wynika, że organy podatkowe, próbując zminimalizować straty podatkowe powstałe na skutek działalności oszustów, koncentrowały swoje działania na nabywcach - uczciwych podatnikach posiadających majątek. Organy podatkowe, kierowały się zatem swoistą ekonomiką postępowania, często nie próbowały dochodzić kwot zaległości podatkowych od oszustów (jest to oczywiście dużo bardziej ryzykowne i trudniejsze), ale starały się odzyskać te kwoty od nabywców, którzy prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą i od których wyegzekwowanie zaległości jest łatwiejsze i pewniejsze. Zdaniem Izby, proponowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie tylko by tę patologię usankcjonowało. Niestety, na 38 posiedzeniu Senatu, proponowane zmiany zostały przyjęte i wszystko wskazuje na to, że wejdą one w życie po uchwaleniu ich przez Sejm. Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy z podmiotem dokonującym dostawy dotyczy towarów objętych załącznikiem nr 13 (wyszczególnione towary ze stali, złota oraz paliwa). Odpowiedzialność powstanie, gdy obroty tymi towarami przekroczą wartość 50 tysięcy zł w miesiącu oraz nabywca towarów wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że podatek nie zostanie wpłacony na rachunek urzędu skarbowego. Okolicznością uzasadniającą te przypuszczenia może być - według ministerstwa - w szczególności niska, wyraźnie niska cena, po jakiej dostarczany jest ten towar. Aby nie sparaliżować obrotu tymi towarami, wprowadzono mechanizm kaucji gwarancyjnej, której uiszczenie i utrzymanie spowoduje wpisanie podmiotu do wykazu prowadzonego przez Ministra Finansów. Transakcje dokonane z podmiotem wpisanym do wykazu wyłączają powstanie odpowiedzialności solidarnej. Ustawa śmieciowa funkcjonuje od niedawna i być może nie ma jeszcze dokładnych informacji o skali zmian, jakie ona wywołała, ale już teraz można zaobserwować jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie taką, że śmieci jest w kontenerach i pojemnikach więcej niż rok temu. A co to oznacza? Że mniej śmieci trafia na nielegalne wysypiska, do lasu czy też jest spalanych w domowych piecach. Zmniejszyła się zatem ich uciążliwość dla środowiska. A więc mamy więcej odpadów do zagospodarowania, sądzę, że także przez branżę metali nieżelaznych. Kazimierz Poznański, President of Board at the Economic Chamber of Non- Ferrous Metal and Recycling. Targi Kielce: How the legal provisions, including VAT regulations and the new waste management act influence business activities of companies which deal in recycling. Do the recycling regulations and metal segregation and regulation provisions make the recycling sector companies work easier? New VAT regulations which changed VAT settlement procedures for scrape materials business sector became legally binding on 1st April In order to avoid VAT scrounging by means of fraudulent invoicing and fictitious companies which vanish once given VAT refund, the reversed charge principle has been introduced. According to the rule, the seller issues the net amount income and the buyer is obliged to settle accounts and pay the due tax. However it has turned out that the problem of abuse has not been solved. Scrap metal materials have not been clearly defined by law. The faulty regulations had been amended after three years; although it introduced further ambiguities - and instead of making law application clear for honest companies, the new legal regulations brought about the risk of fine administration on those who improperly classify their trade operations. Ever since the beginnings of the process the Chamber was the advocate of the attachment 11 changes; if we deal with VAT scourging, honest market actors are pushed out of it since they cannot possibly compete with the grey-zone players. We have succeeded only recently. I hope the lower chamber of parliament will pass the amendment so as it will become legally binding soon. Both entrepreneurs and the state treasury need this amendment. Metal recycling business milieus have closely observed these disadvantageous tax regulation changes introduced by the Ministry of Finance and targeted at introduction of joint liability of the buyer for seller s tax arrears; in the Chamber s opinion they violate the Constitution. According to the experience of the bodies associated in the Chamber, tax authorities objective is to minimise tax income losses generated by dishonest companies concentrate on buyers i.e. the honest market actors and their assets. Tax authorities followed a specific type of economics in their actions and did not seek to recover outstanding taxes from fraudulent companies (which is much more difficult and risky) and concentrated on the buyers instead - this way they wanted to recover the money form business entities which actually operate in the marked. Tax execution was thus simpler and more effective. According to the Chamber this kind of solution, once accepted, would only justify the pathology. Unfortunately, Parliament at its 38th session accepted the changes and they will eventually become effective once the legislation process finishes. Enforcement of joint liability of the buyer and the delivering party of goods is defined in the attachment 13 (specification of commodities made of steel, gold and fuel-related). Joint liability is assumed for transactions larger than 50 thousand PLN on monthly basis and the buyer knew or had justified grounds to assume that the tax will not be transferred to the tax authority s bank account. According to the minister, exceptionally low price for the goods delivered is regarded the premises for such assumptions. In order not to paralyze the trade, the mechanism of security deposits have been introduced; once the deposit is paid in and retained, the company is drawn upon the Minister of Finance s list. Transactions with the listed subject excludes the joint liability requirement. The waste management act has been legally binding for a short period only; we do not have precise information on the scale of changes it has caused. However one important thing can be observed - there is more waste in the collection containers than it used to be a year before. What does that mean? Less waste is directed to ghost land-fills, lands in woods or is incinerated at home heating installations. Thus waste is less arduous to environment; there is more waste we can sensibly manage. The latter also applies to the business sector of non-ferrous metals. 5

8 Perspektywy na najbliższe lata Znacznie lepiej rysują się perspektywy na najbliższe miesiące i przyszły rok. W lipcu już trzeci miesiąc z rzędu wzrósł indeks PMI (Payment Morality Index). Indeks ten odzwierciedla ocenę przedsiębiorców, którą wystawiają oni na podstawie występujących w przeszłości oraz bieżących zachowań ich kontrahentów. Indeks PMI osiągnął obecnie wartość 51,1 punktu, gdzie wartość 50 oznacza granica pomiędzy wzrostem gospodarczym a stagnacją. Co ważne, ze składowych PMI najwyższe wartości osiągnęły wskaźniki obrazujące nowe zamówienia - są one najwyższe od 2011 roku. Podobnie optymistycznie do rozwoju sytuacji gospodarczej podchodzi większość analityków. Przewidują oni znaczną poprawę koniunktury w 2014 roku. Podobnym, umiarkowany optymizm wyczuć można u naszych rozmówców. - Z uwagi na to, że odlewy są używane prawie do wszystkich instalacji, urządzeń, maszyn, sprzętu codziennego użytku, bez których nie mogą funkcjonować nowoczesne społeczeństwa i państwa, odlewnictwo musi istnieć i rozwijać się. Skala tego rozwoju zależy głównie od poziomu konsumpcji dóbr trwałych przez społeczeństwa. Należy zakładać, że w najbliższych miesiącach ukażą się wiarygodne prognozy, które wskażą obszary tej konsumpcji, tym bardziej, że nowa perspektywa finansowa w państwach UE na lata duży nacisk kładzie na zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności jej Blueprint for the following years The prospects for the next months and next year are much more promising. In July the PMI (Payment Morality Index) has been on the increase the third month in a roll. PMI Index reflects entrepreneurs assessment based upon previous and current customers behaviour. PMI has reached now 51.1 points, where the value of 50 is the borderline between economic growth and stagnation. What is most important, out of all PMI component parts, the ones that indicate new purchases perspective have reached the highest levels since Most of analysts also present a positive outlook on economic development; they expect economy pick up in We can sense that our respondents remain moderately optimistic. - Considering the fact that casts are used in almost all kinds of installations, machines and appliances, home equipment and thus moderns societies and states cannot possibly go without, foundry engineering is bound to exist and thrive. The extent to which it will develop largely depends of consumer durable goods consumption level. Credible forecast are expected to be out in the following months; these will indicate consumption levels. What is more, the new EU s Multiannual Financial Plan for attributes a great importance to innovativeness and competitiveness enhancement with regards to EU s industry - believes the President of Technical Association of Ilustracja 5: Produkcja sprzedana według wybranych działów przetwórstwa przemysłowego w cenach stałych (analogiczny okres roku poprzedniego = 100). Źródło: GUS. Illustration 5: Sold production - fixed prices of selected industry processing sectors (analogous period of the previous year = 100). Source: GUS. 6 przemysłu a to na pewno zaktywizuje konsumpcję. - uważa Tadeusz Franaszek, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz redaktor naczelny Przeglądu Odlewnictwa. - Wydaje się, że Polska może być bardzo dużym dostawcą komponentów odlewniczych, np. odlewów obrobionych mechanicznie i zmontowanych w podzespoły na linie montażu. Bardzo dużym atutem jest kadra odlewnicza, a zwłaszcza z wyższym wykształceniem. Możliwość kształcenia inżynierów odlewników i docenianie wykształcenia w społeczeństwie, to poważny atut branży. - stwierdza Zbigniew Ronduda, wiceprezes Odlewniczej Izby Gospodarczej, a zarazem prezes Odlewni Polskich S.A w Starachowicach. - W przemyśle metali nieżelaznych wiele zależy od sytuacji na rynkach światowych. Odnoszę jednak wrażenie, że najgorsze mamy już za sobą i sytuacja powinna się polepszać już od 2014 roku. Świadczą o tym chociażby napływające informacje z Niemiec - naszego największego partnera handlowego. Wszyscy pytani przez gazetę Sueddeutsche Zeitung eksperci uważają, że niemiecka gospodarka w drugim kwartale mocno wzrosła. Niemiecka gazeta wskazuje też na sondaż przeprowadzony przez Europejski Bank Centralny, z którego wynika, że gospodarka w eurolandzie w tym roku skurczy się o 0,6 proc., lecz w 2014 roku ma zwiększyć się o 0,9 proc. Natomiast na rok 2015 eksperci przewidują wzrost o 1,5 proc. Perspektywy zatem nie są chyba najgorsze. - mówi Kazimierz Poznański, prezes zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. - W recyklingu metali nieżelaznych też powinno być coraz lepiej. Prawo unijne Polish Foundrymen and the editor in chief or Przegląd Odlewnictwa (Foundry Review). - Poland seems to be a considerable foundry component supplier such as mechanised and assembled sub-components ready for an assembly line. The foundry engineering staff, especially higher education institutions graduates, are a great asset of ours; a great advantage of the business sector is the possibility of professional trainings for foundry technicians and engineers as well as proper recognition among the general public - believes - Foundry Chamber of Commerce President and the President of Board at Odlewnie Polskie S.A in Starachowice. - Non-ferrous metals business sector depends largely on the world s markets situation. The impression is that the worst is already over and the situation is bound to improve already in 2014; this has been demonstrated by, inter alia the information we receive from Germany - Poland s greatest trade partner. All the experts enquired by Sueddeutsche Zeitung daily believe that German s economy substantially advanced in the second quarter of the year. The newspaper indicates the survey conducted by the European Central Bank; according to its results the Euro-land s economy will shrink by 0.6% in 2013, however 2014 is to bring 0.9% increase. The experts envisage 1.5% growth in and thus perspectives are not that gloomy. - says Kazimierz Poznański, President of Board at the Economic Chamber of Non-Ferrous Metal and Recycling.

9 determinuje potrzebę coraz lepszego zagospodarowywania odpadów, w tym odpadów zawierających metale nieżelazne, a jednym z głównych celów nowego systemu gospodarowania odpadami w Polsce jest zapewnienie strumienia odpadów gwarantującego opłacalność inwestycji w recykling. - dodaje Kazimierz Poznański. - The non-ferrous metals recycling sector ought to improve too. European Union regulations provide for higher utilisation of scrap materials, including those which contain non-ferrous metals. One of Poland s new waste collection system s main objectives is to provide a waste material stream which guarantees a return on recycling investments - adds Kazimierz Poznański. Rola targów w branży Ważnym elementem wpływającym na rozwój polskiej branży stalowej, metalowej, odlewnictwa czy metali nieżelaznych są różnego rodzaju targi - w tym organizowane w Kielcach Targi METAL, ALUMINIUM i NONFERMET. Rolę tę zauważają również bardzo wyraźnie przedstawiciele branży, z którymi rozmawialiśmy. - Targi METAL w Kielcach to druga w Europie pod względem wielkości impreza prezentująca najnowsze osiągnięcia w dziedzinie techniki i technologii odlewniczej. Przewagą nad największą tego typu imprezą wystawienniczą GIFA w Dusseldorfie, to częstość odbywania się - Targi METAL co roku, Targi GIFA w Dusseldorfie co cztery lata. Błędnym natomiast jest założenie, że na tych targach odlewnicy mogą szukać dla siebie zamówień (chociaż takie przypadki też można odnotować). Tutaj króluje technika i technologia dla odlewników. Tak to było w założeniach gdy rozpoczynano tę imprezę, i tak to powinno pozostać. Swoiste targi kooperacyjne, na których mogłyby się wystawiać odlewnie, to zupełnie osobna rozdział. - Zbigniew Ronduda, wiceprezes Odlewniczej Izby Gospodarczej, a zarazem prezes Odlewni Polskich S.A w Starachowicach. - Poprzednie edycje targów Metal i Nonfermet pokazały, że jest to wydarzenie zaliczane do największych tego typu imprez wystawienniczych w Polsce. Już chociażby z tego powodu targi należy uznać za ważne dla branży i dlatego też warto na tych targach być obecnym. Bierze w nich udział bardzo duża liczba wystawców i to nie tylko z Polski. Co warte podkreślenia, na targach obecni są nie tylko przedsiębiorcy, ale także instytucje naukowo-badawcze, fachowe wydawnictwa branżowe i wiele, wiele innych podmiotów związanych z tematyką targów. Targom towarzyszą seminaria naukowe, wygłaszane są ciekawe referaty na tematy związane z funkcjonowaniem sektora odlewniczego i metali nieżelaznych. Targi to także doskonała okazja do rozmów biznesowych i to z przedstawicielami zarządów firm-uczestników, a więc możliwość, po pierwsze - bezpośredniego poznania kluczowych osób w spółkach, po drugie - uzyskania najbardziej kompetentnych informacji i decyzji oraz podjęcia wspólnych ustaleń. Izba ocenia targi bardzo wysoko za bardzo dobrą organizację oraz możliwość przeglądu i oceny tego, czym branża odlewnicza i metali nieżelaznych dysponuje, jak się rozwija, jakie są nowinki techniczne - tak w kraju jak i poza jego granicami. Według naszych ocen, targi cieszą się także dużym zainteresowaniem osób odwiedzających. - stwierdza Kazimierz Poznański, prezes zarządu Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Ilustracja 6: Produkcja sprzedana przemysłu. Źródło: GUS. Illustration 6: Sold production in industry. Source: GUS. Ilustracja 7: Produkcja stali surowej. Źródło: GUS. Illustration 7: Crude steel production. Source: GUS. Trade fairs role for the business sector All kinds of trade fairs enhance Poland s steel, metal, foundry and non ferrous metals industries; and among these exhibitions the are METAL, ALUMINIUM and NONFERMET held in Kielce. This vital role has also been visible for the business insiders o have been interviewed buy us. - The Kielce s METAL expo is Europe s second largest event which serves as a showcase for the latest technical and technological achievements in foundry engineering. The Kielce trade fair has a clear advantage over the Düsseldorf s GIFA; the METAL is held on annual basis, GIFA in Düsseldorf is organised every third year. However it is not right to think that foundry business people may prosper for new orders at the trade fairs (although such case have been also recorded). Foundry engineering techniques and technologies dominate the expos. This approach laid the foundations for the fair; and it should the same way. a specific kind of cooperation and contacting fair is a different thing - says - Zbigniew Ronduda, Foundry Chamber of Commerce Deputy President and the President of Board at Odlewnie Polskie S.A in Starachowice. - Previous editions of Metal and Nonfermet Expos have demonstrated that the show is ranked among Poland s largest events of this kind. This is one of the reasons why the expo should be regarded important for the business sector as well as worth taking part in. The show is attended by a considerable number of exhibitors from home and abroad. What needs to be highlighted, not only does the expo bring together entrepreneurs, but also scientific, research and development institutions, professional business-related publications and many other entities which are into these industries. The show is accompanied with scientific seminars, interesting presentations on foundry engineering and non-ferrous metals industry professional activity. The show provides a perfect chance to talk shop with representatives of bards of managers who also join in the expo. Thus this is first and foremost the occasion to meet the key decision makers of the companies and gain most relevant information as well as to learn about decision. It is also the place to make joint resolutions. The Chamber finds the Expo a valuable event owing to its high organisational level and the possibility of assessment and appraisal of what the foundry engineering and non-ferrous metals sector has to offer. This is the place to see technical developments and novelties from home and abroad. In our opinion the show generates an avid interest among its visitors - says Kazimierz Poznański President of Board at the Economic Chamber of Non- Ferrous Metal and Recycling. 7

10 - Postrzeganie targów, musi odbywać się z uwzględnieniem ich nowej roli. Na pewno nie będą one miejscem zawierania umów, które wymagają długotrwałych analiz techniczno-ekonomicznych, niewykonalnych w ciągu kilku dni, bez szczegółowego rozeznania produktu, który ma być zakupiony. Nowa formuła targów według mojej wizji to miejsce gdzie, z bogatą ofertą maszyn, urządzeń, instalacji, technologii i ich komponentów mogą zapoznać się osoby (inżynierowie, menedżerowie, ekonomiści), które z jednej strony chcą zorientować się o poziomie produkcji konkurencyjnych dla ich produkcji wyrobów z drugiej zaś planują konkretną inwestycję lub wdrożenie nowej technologii i chcą rozeznać ofertę producentów. W formule tej w czasie targów odbywają się różnego rodzaju konferencje, sympozja, odczyty, które również służą pogłębianiu wiedzy uczestniczących w nich osób. - mówi Tadeusz Franaszek, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich oraz redaktor naczelny Przeglądu Odlewnictwa. Targi - realizowane w takiej formule - wystawcom stwarzają możliwość zaprezentowania swoich nowości a odwiedzającym dają szansę zapoznania się z nimi co może być wykorzystane przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Nie bez znaczenia jest również możliwość spotkania się z partnerami handlowym, liczącymi się w branży osobami, uczestniczenia w specjalistycznych spotkaniach i nawiązywanie znajomości. Z uwagi na to, że postęp naukowo - techniczny realizowany jest w bardzo szybkim tempie to imprezy targowe odgrywają w jego promocji i rozpowszechnianiu bardzo ważną rolę - stąd na pewno są potrzebne. Osobnym jednak problemem jest mnogość imprez targowych, ich lokalizacja, dublowanie ich tematyki, umiejętność doboru eksponowanych produktów i atrakcyjność przygotowywanych imprez towarzyszących. Na pewno hasło targi w każdym mieście nie jest racjonalnym i godnym popierania.- podsumowuje Tadeusz Franaszek. Literatura: 1) Rocznik statystyczny przemysłu; Główny Urząd Statystyczny; Warszawa ) Sektor metalurgiczny w Polsce - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych; Warszawa ) Polska 2012 raport o stanie gospodarki; Ministerstwo Gospodarki; Warszawa ) Polski przemysł stalowy 2013; Hutnicza Izba Przemysłowo Handlowa; Katowice Trade fairs should be perceived through the new role they have assumed. A trade fair will not be a place to conclude a business contract which normally requires a lengthy technological and economic analyses; this cannot possibly be done within a few days as the product we intent to buy ought to be thoroughly analysed. According to my vision, a new trade fare formula provides of professionals (engineers, managers, economists) with the possibility to become familiar with the diversity of machines and appliances, installations, technologies and components; on the one hand they want to benchmark with their competitors and see how competitive they are, on the other hand they can examine producers offer whenever a company plans a concrete investment or new technology implementation. The new formula encompasses a whole array of conferences and symposiums, lectures; these are also targeted at knowledge and expertise expansion of session participants - says Tadeusz Franaszek, the President of Technical Association of Polish Foundrymen and the editor in chief or Przegląd Odlewnictwa (Foundry Review). This new expo formula provides exhibitors with a chance to showcase their novelties and expo visitors with a chance to make an informed decision while considering purchases. The possibility to meet potential trade partners and those who are in the business sector s vanguard cannot possibly be overestimated; it is also the occasion to attend specialised meetings and establish new relations. Owing to the fact that science and technology advance in a rapid pace; trade fairs play a vital role in knowledge dissemination and promotion; beyond any doubts expos are very much welcome. A large number of events, location of centres and overlapping thematic scope in addition to the ability of exhibit selection and attractiveness of fringe events constitute a different problem. The slogan of an expo centre in every city is not rational and should not be advocated for - resolves Tadeusz Franaszek. Reference sources: 1) Annual report on statistics; Polish Central Statistics Office; Warsaw ) Poland s Sector of Metallurgy - Polish Information and Foreign Investment Agency; Warsaw ) Poland economy report; Ministry of Economy; Warsaw ) Poland s Steel Industry 2013; Foundry Chamber of Industry and Commerce; Katowice Firmy na targach METAL, ALUMINIUM & NONFERMET Companies at the METAL, ALUMINIUM & NONFERMET Expos 8 Targi branżowe, są jednym z najważniejszych narzędzi pozwalających firmom zaprezentować nie tylko swoją ofertę, ale również spotkać się niemal ze wszystkimi kontrahentami w jednym miejscu. Imprezy targowe pozwalają też spotkać nowych, potencjalnych klientów i dostawców. Dlatego, niezależnie od koniunktury targi, takie jak Targi METAL, ALUMI- NIUM & NONFERMET organizowane w Kielcach cieszą się od lat niesłabnąca popularnością wśród wystawców i zwiedzających. Odwiedzając targi branżowe i rozmawiając na nich z przedstawicielami wielu firm z Polski i zagranicy - zarówno tych, które się wystawiają, jak i tylko tych firm, których przedstawiciele jedynie odwiedzają targi - spotkać się można zawsze z różnorodnymi opiniami na temat targowej ekspozycji i rynkowej roli odgrywanej przez imprezy branżowe. Na takich targach, jak Targi Kielce, większość osób wyraża swoje zadowolenie z prezentowanej ekspozycji i możliwości nawiązania, nowych biznesowych kontaktów. Głosy wyrażające negatywne opinie należą do rzadkości. Oznacza to, co potwierdzają również przeprowadzane przez nas ankiety, że organizowane targi stanowią istotny element strategii marketingowej sprzedażowej wielu firm z Polski i zagranicy. Jako organizatorzy, postanowiliśmy, jeszcze przed rozpoczęciem targów METAL, zapytać się przedstawicieli dwóch wystawiających się w Kielcach firm - jednej z Polski, drugiej z zagranicy - dlaczego swoje kroki skierowali akurat do Kielc oraz jakie korzyści przynosi im uczestnictwo w imprezach branżowych, takich jak Targi METAL, ALUMINIUM & NONFERMET. Nie zapomnieliśmy też podpytać się, jakie nowości, o ile firmy mogą już uchylić rąbka tajemnicy, znajdą się na targowych, kieleckich stoiskach. Not only do business sector dedicated expos provide companies with the possibility to put on display their offer, but also to meet almost all their present and prospective partners in one place. Trade fairs also create the opportunity to establish relations with new, potential clients and suppliers. Thus, regardless the shape of economy, the Kielce s expos such as Targi METAL, ALUMINIUM & NONFERMET have enjoyed continued popularity among exhibitors and visitors. We visit exhibitions and hear different opinions on trade fair exposition and the role they play in the business sector. Judgements are expressed by company representatives from home and abroad visiting business fairs. We talk both to companies which attend expos as exhibitors as well as visitors. Most of those who partake in the Targi Kielce s expo are quite content with exhibits on display and the possibility to establish new business relations. And negative opinions are scarce; this has also been demonstrated in questionnaires and surveys. For a vast majority of domestic and foreign companies, trade fairs are a vital part of marketing and strategies. We, as the METAL trade fair organisers have resolved to enquire two company representatives who attend the expo as exhibitors. We addressed one Polish and foreign company asking them why they have decided to join Kielce show and what benefits the business sector events such as METAL, ALUMINIUM & NONFERMET bring. We were also interested in novelties, so we asked the representatives to reveal at least a part of their secrets.

11 PLASTMET sp. z o.o. - Firma Plastmet sp. z o.o. wystawia się na tragach w Kielcach już od blisko 15 lat i dalej chcemy uczestniczyć w organizowanych przez Państwa wystawach. Ze względu na współprace naszej firmy z włoskim kontrahentem firmą Nuova Protecme która ma duże doświadczenie na rynku światowym, zostaliśmy przez nich zachęceni do udziału w imprezach targowych. Firma Nuova Protecme której jesteśmy przedstawicielem na rynku polskim była pierwszym naszym inspiratorem do pokazania i uczestnictwa w targach w Polsce. - mówi Jan Adamik, prezes zarządu firmy Plastmet. - Jako reprezentant firmy Nuova Protecme staramy się co roku pokazywać nowości dla naszych klientów. Ostatnio otrzymaliśmy medal targów za produkt PLASTMET REBORAL. Jest to produkt przeznaczony dla odlewni aluminium i stosowany jako pokrycie o bardzo dobrych właściwościach ochronnych dla narzędzi oraz oprzyrządowań wykonanych z metalu mających kontakt z płynnych metalem. - dodaje Jan Adamik. - Ostatnie lata w widoczny sposób zmniejszyła się nasza sprzedaż produktów Nuova Protecme ze względu na ogólnoświatowy kryzys, niemniej widzimy poprawę koniunktury na rynku i zwiększenie sprzedaży. Firma Nuova Protecme jest w ciągłym kontakcie z naszymi klientami i na bieżąco reaguje na potrzeby klientów. Produkty, które używają nasi klienci są często modyfikowane pod konkretne właściwości stopów aluminium jak również ze względu na oczekiwana jakość wymagana przez odbiorcę. - stwierdza Jan Adamik, prezes zarządu firmy Plastmet. - Dostępność wielu materiałów (kart technicznych, katalogów produktów) przez Internet jest pomocna ale, kontakt z klientem na targach w naszej branży jest bardzo ważny ze względu na mnogość zagadnień technicznych,które można pokazać wyjaśnić i odpowiedzieć zainteresowanym klientom. - podsumowuje naszą rozmowę Jan Adamik. JAP TRADING s. r. o. - Republika Czeska Nasza firma, JAP Trading s.r.o tego roku obchodzi jubileusz 20 lat od swego założenia. Założyciel, Pavel Janiczek w stalowniach i odlewniach czeskich rozpoczął dystrybucję elektrod grafitowych produkowanych w ZEW Racibórz i w Polgraf. Za dwadzieścia lat naszej przedsiębiorczości wyraźnie poszerzyliśmy naszą działalność i z pierwotnej firmy handlowej dziś nasza własna produkcja przedstawia 80% obrotu. Jedną z głównych działalności naszej pracy są elektrody grafitowe i produkty grafitowe. W tym dziale poszerzamy naszą ofertę i przy pomocy nowoczesnych maszyn CNC, własnego programu badawczo-rozwojowego dziś możemy oferować grafit w różnych formach również do pozostałych działów przemysłu. To nie nasz pierwszy udział na targach w Kielcach. Muszę powiedzieć, iż zawsze byliśmy mile zaskoczeni poziomem organizacji targów i cieszymy się, że przy tak wysokiej ilości odwiedzających przede wszystkim z działu produkcji aluminium możemy prezentować nasze nowe produkty. - stwierdza inż. Roman Adamus, prezes JAP Trading. W ubiegłym roku między innymi zaprezentowaliśmy w Kielcach nowy rotor z głowicą do rafinacji aluminium. W ciągu ostatniego roku dokonaliśmy zmian kształtu głowicy, czym udało nam się osiągnąć znacznie lepsze wyniki przy odgazowaniu. W kolejnym etapie wykonujemy badania laboratoryjne, w celu zwiększenia trwałości rotorów w trudnych warunkach pracy. Jednocześnie zakończyliśmy proces przygotowań złożenia zgłoszenia do ochrony patentowej. A jakie są zalety naszego rotora? O tym mógł się przekonać szerszy zakres naszych klientów - skrócenie czasu rafinacji, gruntowne wymieszanie i odgazowanie ciekłego metalu w całej objętości kadzi oraz w wielu przypadkach przedłużenie wytrzymałości a wszystko to za konkurencyjną cenę. Jesteśmy zaskoczeni dynamicznym rozwojem działu przetwórstwa aluminium, pomimo trudnej współczesnej sytuacji, ilość naszych zamówień jest na dobrym poziomie. Tego niestety nie możemy powiedzieć o przemyśle stalowym i odlewniczym, gdzie mnóstwo naszych klientów boryka się z problemami utrzymania się na rynku. - dodaje inż. Roman Adamus. - Nasza firma jest zainteresowana dalszym rozwojem w dziale produkcji i wykorzystania grafitu. Chcielibyśmy nie tylko oferować zwyczajnie używane produkty grafitowe, ale również przy pomocy własnych działań badawczo-rozwojowych oferować pozostałe aplikacje i wykorzystanie produktów grafitowych. Jesteśmy wdzięczni każdemu z naszych klientów za ich przydatność i wymagania w celu rozwiązywania problemów technicznych. - podsumowuje dodaje inż. Roman Adamus. Nie jestem fanem portali społecznościowych (np. Facebook) może również z racji na mój wiek. To co mi przeszkadza jest anonimowość użytkowników, która w wielu przypadkach jest nadużywana. Zanika odpowiedzialność za zachowanie i poczynanie, przyzwoitość i rośnie agresja. Z drugiej strony w Internecie jest najważniejsza rewolucja w dostępności informacji. Targi i konferencje zawsze będą traktowane bardziej jako uroczystość, poprzez wystawców jest to okazja ekspresji, czy jako opcja poziom stoiska lub prezentacją produktów, dla zwiedzających będzie zawsze okazja w jednym miejscu zapoznać się z nowymi produktami i porozmawiać z ekspertami na temat nowych produktów i idei. Ważne jest, żeby dla organizatorów wystawy nie stały się one narzędziem na szybkie wzbogacenie się, ponieważ efektem wysokich kosztów jest zniechęcenie wystawców. - przestrzega na zakończenie inż. Roman Adamus, prezes JAP Trading. PLASTMET PLC - Plastmet PLC has been a part of the Kielce s expo for almost 15 years already and we intend to continue our cooperation. We have been talked into taking part in business shows by our business partners, owing to the fact that our company collaborates with the Italian Nuova Protecme - the company which presents an extensive experience in the world s markets. We are the Polish dealer of Nuova Protecme; the Italians have given us the inspiration to showcase the products at Polish business exhibition. - says Jan Adamik, Plastmet President of Board. - As the representative of the Nuova Protecme, every year we try to have some novelties to show our clients. We have recently been awarded with the PLASTMET REBORAL Medal for our product dedicated for aluminium casting house. The product is a perfect-quality protective coating used for tools and equipment which have direct contact with liquid metal. - adds Jan Adamik. - In the recent years the sales volumes of Nuova Protecme products decreased; this has been caused by the global crisis. However we have observed the economy to pick up as well as a slight increase in sales. Nuova Protecme stays in touch in our clients in order to react to their needs and expectations. The products used by our clients are the subject to continuous modifications in order for them to be compatible with specific aluminium alloys qualities as well as with our clients expectations and their customers requirements. - says Jan Adamik, Plastmet President of Board. - Multitude of materials (technical specifications, product catalogues) is available on the Internet, however a direct contact with a client is indispensable owing to the complexity of technical issues; these can only be discussed and explained in a face-to-face conversation - Jan Adamik recapitulates. JAP TRADING s. r. o. - Czech Republic Our company; the JAP Trading s.r.o celebrates its 20th anniversary this year; its founder Pavel Janiczek started to distribute graphite electrodes produced in ZEW Racibórz and Polgraf in Czech casting houses and steel works. Within the twenty years period we have been able to expand our business profile; from a trade company we have developed to become a production company with 80% of turnover represented by our own products. We have been expanding our offer to include all kinds of graphite products for many other business sectors; this has been achieved through our research and development programme and the use of state of the art CNC machines. And this is not the first time we have joined the Kielce fair. I must admit that we have always been positively surprised with high quality trade fair organisation; we are also glad to be visited by so many business sector specialists representing, first and foremost, the aluminium production facilities. These are the right target group for our new products - says Engineer Roman Adamus, President of JAP Trading. At last year s Kielce show we showcased, inter alia, a new rotor with aluminium refinement head. Since then we have introduced some changes into the head s shape which has resulted in better material degassing. The next phase includes laboratory tests designed to make rotors even more robust for hard working conditions. At the same time we have opened the procedures to be covered with patent protection. What are the advantages of our rotor? A whole array of our clients have had the chance to gain hands-on experience. Thus the refinement time has been limited, thorough rabbling and degassing of the whole content of metal in the ladle which in many cases translates into higher product durability. All comes for a reasonable price. We are astonished by the rapid development of the aluminium processing industry despite adverse situation we are facing at the moment; and the number of orders is satisfying. - adds Engineer Roman Adamus. - Our company wishes to continue production and work on further graphite utilisation. Not only do we ant to offer regular graphite products, but also wish to make use of our R&D team in order to offer further graphite applications and more advanced products. We are also grateful to all our clients who use our products, who express feedback and set their requirements; we are always ready to respond to any technical problems - adds Mr. Roman Adamus. I am not a great fan of social media myself (e.g. Facebook); this might be associated with my age. What bothers me is the fact that users remain anonymous and abuse this privilege. They do not feel responsible for their behaviour any longer, become less decent and more aggressive at times. On the other hand, the Internet is a revolutionary source of information. Trade fairs and conferences will always be seen as a kind of holiday and festivity; for exhibitors this is the way of expression through their exhibition stand and product display. For visitors it is a chance to become familiar with products and to discuss new products and ideas with specialists - all available in one venue at the same time. Shows should not become the organisers quick tool to become more well-off; high exhibition costs may discourage exhibitors. - cautions Roman Adamus of JAP Trading. 9

12 Słowo wstępne / Foreword Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen Instytut Metali Nieżelaznych wraz z Oddziałem Metali Lekkich w Skawinie uczestniczy jako współorganizator w dwunastych już Międzynarodowych Targach Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET oraz pierwszej edycji targów Recykling Metali Nieżelaznych. Spotkania targowe są zawsze znakomitą, sprawdzoną formą promowania nowych, innowacyjnych technologii i produktów. Od 12 lat, Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych Aluminium & NonFerMet nieodmiennie spotykają się z dużym zainteresowaniem zarówno przedsiębiorców z branży metali nieżelaznych jak i przedstawicieli świata nauki. Targi te stały się w istotnej części platformą prezentacji dorobku i potencjału badawczego polskiej nauki oraz promocji nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu, a także transferu prac badawczych do praktyki gospodarczej. Dzięki temu, polscy przedsiębiorcy dobrze sobie radzą na otwartym rynku europejskim. Cieszę się, że Dyrekcja Tragów Kielce przyjęła moją propozycję poszerzenia formuły Targów Aluminium&NonFerMet o zagadnienia recyklingu metali nieżelaznych. Życzę wszystkim uczestnikom Targów owocnego udziału w targach Aluminium& NonFerMet oraz pierwszych targów Recykling i mam nadzieję, że będą one źródłem cennych kontaktów biznesowych. Jestem przekonany, że tegoroczne Tragi będą po raz kolejny ze wszech miar udane, czego Organizatorom i Uczestnikom serdecznie życzę. The Institute of Non-Ferrous Metals and its Light Metals Division in Skawina are the co-organisers of the twelfth International Fair of Aluminium & Technology, Materials and Non-Ferrous Metal Products ALUMINIUM & NONFERMET and the first edition of Recycling of Non-Ferrous Metal Expo. Trade fairs have proven to be an excellent form of promotion for new, innovative technologies and products. For 12 years the International Fair of Aluminium & Technology, Materials and Non-Ferrous Metal Products ALUMINIUM & NONFERMET has generated an avid interest among representatives of non-ferrous metal business sector as well as among scientific milieus. The expo has become a vital presentation platform for Polish scientific achievements and potentials, a tool to promote cutting-edge technological solutions and R&D technology transfer to practical applications. Thus Polish entrepreneurs are quite successful in the European open market. I am truly glad to see the Targi Kielce Management to follow my advice on ALUMINIUM & NONFERMET trade fair scope expansion in order to include non-ferrous metal recycling issues. I wish all the ALUMINIUM & NONFERMET and Recycling Expo participants a fruitful fair. I hope that the events will be a rich source of valuable business contacts. I am truly convinced that this year s show will also be successful in all respects. All the best wishes for the event Organisers and Participants. Prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek Professor Zbigniew Śmieszek PhD Eng. Dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych Prezes SITMN Director of the Institute of Non-Ferrous Metals President of SITMN 10

13 Słowo wstępne / Foreword Kielce, 25 września 2013 r. Szanowni Państwo, Ladies and Gentlemen Witam Państwa w Targach Kielce na wystawach, które od lat nazywane są kieleckim świętem odlewnictwa. Odbywające się równolegle XIX Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL, XII Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALU- MINIUM & NONFERMET, XVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH oraz Recykling Metali Nieżelaznych RECYKLING to jedyna w swoim rodzaju okazja, by cała branża mogła spotkać się pod jednym dachem. W tym roku w targowych halach swoją ofertę zaprezentuje blisko 200 wystawców z całego świata, w tym z odległych Chin, Turcji czy USA. Głównymi wyznacznikami naszego tegorocznego spotkania jest obecność dużej grupy nowych firm zagranicznych, rekordowy udział w targach przedsiębiorstw włoskich, mocno poszerzony zakres branżowy oraz zmiana cyklu wystawy na dwuletni. W odpowiedzi na sygnały płynące zarówno ze strony naszych klientów i partnerów wystawy oraz po przeanalizowaniu sytuacji na rynku, podjęto decyzję by impreza w roku 2013 odbyła się po raz ostatni w cyklu jednorocznym. Od roku 2014 targi METAL odbywać się będą w cyklu dwuletnim z najbliższą przerwą w roku Nowym elementem spotkania branży w tym roku jest ekspozycja związana z problematyką recyklingu metali, która jest zagadnieniem ważnym nie tylko dla odlewnictwa, ale i dla całej gospodarki. Tematyka targów RECYKLING obejmuje recykling wszystkich metali nieżelaznych, szczególnie miedzi, cynku, ołowiu, metali lekkich, metali szlachetnych, krytycznych i innych zawartych w złomach, surowcach wtórnych, odpadowych, półproduktach, ściekach i innych. Do udziału w imprezie zaprosiliśmy przede wszystkim firmy przetwarzające złom, dostarczające specjalistyczne maszyny do recyklingu, urządzenia, środki transportu, środki zabezpieczenia ekologicznego czy też aparaturę pomiarową. Targom towarzyszy seminarium pt. Recykling metali nieżelaznych przygotowane wspólnie przez Instytut Metali Nieżelaznych i Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Zakres branżowy targów obejmuje wszystko to, co niezbędne w odlewnictwie. Na stoiskach prezentowane są specjalistyczne maszyny i urządzenia dla przemysłu odlewniczego i metali nieżelaznych, piece dla odlewnictwa ciśnieniowego, czy obrabiarki do obróbki odlewów. Zwiedzając targowe hale zobaczą Państwo także surowce, komponenty i materiały stosowane do procesów metalurgicznych, odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium, magnezu czy cynku. Z kolei zakres branżowy targów Control-Tech obejmuje przyrządy i maszyny pomiarowe, urządzenia pomiarowe specjalnego zastosowania, elementy do urządzeń pomiarowych i badawczych, oprogramowanie do komputerowego wspomagania zapewnienia jakości czy systemy optycznoelektroniczne, a także aparaturę analityczną oraz aparaturę do prób nieniszczących. Dziękując Państwu za udział w tegorocznych targach życzę udanego pobytu w Targach Kielce i zaprszam na wszystkie wystawy organizowane w naszym ośrodku. Z poważaniem Welcome to Targi Kielce and the exhibitions which, for a number of years have been referred to as the Kielce foundry holiday. The trade fairs which are held simultaneously, i.e. the 19 th International Fair of Technologies for Foundry METAL, the 12 th International Fair of Aluminium & Technology, Materials and Non-Ferrous Metal Products ALUMINIUM & NONFERMET, the 18 th Fair of Industrial Measuring Technology and Non-Destructive Testing CONTROL-TECH and the Recycling of Non-Ferrous Metals RECYKLING provide a unique and special chance for the whole business sector to meet in one venue. This year the exhibition halls will be the showcase for almost 200 exhibitors from all over the world, including the distant China, Turkey and the USA. This year s business milieus gathering features a large number of foreign companies which join the expo for the first time as well as a record-breaking group of Italian companies in addition to the product and service range which has been radically expanded. The expo will also become a bi-annual event. We have obtained regular feedback from our clients and the expo partners; and thus, having analysed these signals as well as the general market situation, we have resolved to hold the 2013 expo as the last annual event. From 2014 onwards the METAL trade fair will be held on alternating years; 2015 excepted. There exhibition will be complemented with a new event devoted to metal recycling as the secondary material use issues have proven to be of pivotal importance for economy as well as foundry engineering. The RECYKLING product and service range encompasses, inter alia; recycling of all non ferrous metal types, including copper, zinc, lead and light metals as well as precious and critical metals in addition to all secondary metals contained in scrap materials, reusable and waste materials, semi-finished goods, sludge and others. The event organisers welcome all the companies which deal in scrap metal processing as well as suppliers of specialised recycling machines, appliances and means of transport as well as providers of ecological solutions, control and measurements apparatuses. The trade fair is also accompanied with the Non-ferrous Metals Recycling seminar held by the Institute of Non Ferrous Metals and the Economic Chamber of Non-Ferrous Metal and Recycling. The expo product and service assortment encompasses everything foundry engineering needs. Exhibition stands are the showcase for specialised machines and appliances for foundry engineering and non ferrous metal industry, pressure foundry furnaces, machine tools used for cast processing. The exhibitors will also put on display raw materials, components and materials used in metallurgical processes, pressure casts of aluminium, magnesium or zinc. CONTROL-TECH is the showcase for measuring tools, machines and instruments, special purpose measuring equipment, components of test and measure appliances, computer software for support and quality provision, optical-electronic systems as well as analytical and non- destructive test devices. I wish to express my gratitude for your presence at this year s fair, may you have a pleasant stay in Targi Kielce. We are also looking forwards to seeing you at all other expos held in our centre. With compliments dr Andrzej Mochoń Prezes Zarządu Targi Kielce Andrzej Mochoń PhD President, CEO Kielce Trade Fairs 11

14 Biznes dla nauki - nauka dla biznesu Business for science - science for business 12 Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z ofert laboratoriów uczelnianych, które pozwalają na rozwijanie efektywnej współpracy między nauką a różnymi gałęziami przemysłu. W Kielcach 19 maja 2009 Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego, rozpoczęły realizację partnerskiego projektu Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Dzięki unijnemu projektowi powstało Laboratorium w Katedrze Technologii Mechanicznej i Metrologii Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej. O projekcie oraz ofercie Laboratorium opowiedział mgr inż. Jacek Świderski, pracownik Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii Politechniki Świętokrzyskiej. Na czym polega projekt realizowany przez Politechnikę Świętokrzyską w ramach dofinansowania z UE? Politechnika Świętokrzyska w okresie finansowania w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z UE z Programów Operacyjnych: Rozwój Polski Wschodniej, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko - zmodernizowała i doposażyła 36 laboratoriów naukowo-badawczych. W Katedrze Technologii Mechanicznej i Metrologii Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach zmodernizowano następujące laboratoria naukowo-badawcze: Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych, Laboratorium Obrabiarek Sterowanych Numerycznie, Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania oraz Laboratorium Inżynierii Odwrotnej. Jakim sprzętem dysponują laboratoria? Laboratoria są wyposażone w nowoczesny sprzęt, między innymi w: Profilometr stykowy Form Talysurf PGI 1230, Mikroskop sił atomowych Dimension Icon, Współrzędnościową maszynę pomiarową Eclipse, Multisensorową maszynę pomiarową O-Inspect, System pomiarowy do zarysów kształtu Talyrond 73, Urządzenie do wytwarzania prototypów oparte na technologii SLS (Selective Laser Sintering), System wytwarzania prototypów oparty na technologii 3D PRINTING, Optyczny skaner 3D Atos czy też Centrum frezarskie DMU50 wraz z systemem automatycznego podania przedmiotów do przestrzeni roboczej obrabiarki typ PH150. Co może zaoferować Laboratorium Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii? Laboratorium oferuje badania skrawalności materiałów w zakresie dokładnej obróbki skrawaniem materiałów trudno skrawalnych, takich jak: stale zahartowane, stopy trudnoobrabialne itp. Prowadzone są pomiary i analizy zużycia ostrzy, temperatury procesu skrawania, drgań w układzie obróbkowym i struktury geometrycznej powierzchni obrobionej, minimalnej grubości warstwy skrawanej. Oferujemy również pomiary dokładności obrabiarek sterowanych numerycznie, z wykorzystaniem szybkich badań diagnostycznych, poprzez badania zasadnicze z kompensacją błędów włącznie, aż do badań weryfikacyjnych i odbiorczych, w tym również u Klienta. Jakiego typu badania mogą być prowadzone? Przede wszystkim będą to pomiary zarysów kształtu, pomiary i ocena dokładności kształtowo-wymiarowe. Ale nie tylko, w laboratorium może być badana również współrzędnościowa technika pomiarowa, projektowanie i wykonywanie elementów na obrabiarkach CNC, projektowanie technologii i konstrukcji narzędzi skrawających. Badania i optymalizacja procesów technologii ubytkowych oraz skrawalności materiałów w zakresie dokładnej obróbki skrawaniem materiałów trudno skrawalnych. Istnieje możliwość pomiarów i analizy zużycia ostrza, temperatury procesu, drgań i struktury geometrycznej powierzchni obrobionej, minimalnej grubości warstwy skrawanej, a także pomiary dokładności obrabiarek sterowanych numerycznie, z wykorzystaniem szybkich badań diagnostycznych. Czy Laboratorium posiada ofertę dla przedsiębiorców? Oczywiście, wszyscy zainteresowani badaniami w Laboratorium mogą skorzystać z naszej oferty dla osób prywatnych. W jej ramach zostaje opracowany proces technologiczny i obróbka części maszyn szczególnie trudnych technologicznie, pomiar i analiza dokładności wymiarowo kształtowej przedmiotów, pomiar i analiza struktury geometrycznej powierzchni, a także diagnostyka i pomiar dokładności obrabiarek sterowanych numerycznie. Możliwe jest również ostrzenie i regeneracja narzędzi. There is an always increasing number of companies which make use of university laboratories; this enhances effective cooperation between the world of science and a whole number of industry branches. On 19 th May 2009 the two Kielce higher education institutions; i.e. Jan Kochanowski University and Kielce Technical University set off their joint-project Development of specialised research and laboratory base at state-owned universities of Swietokrzyskie region ; this has been a part of the Innovative Economy Operational Programme and its measures for Creation of scientific institutions joint research infrastructure. The new Laboratory at the Department of Mechanical Technology and Metrology of the Faculty of Mechatronics and Machine Design is one of the results of the EU project. Jacek Świderski - a staff member of Kielce University of Technology s Department of Mechanical Technology and Metrology introduces us into the project and the Laboratory offer. What is the idea of the project realised by Kielce University of Technology within the scope of EU subsidy scheme? The Kielce University of Technology has utilised the EU subsidies available in the financial perspective within the scope of the following Operational Programme: Development of Eastern Poland, Innovative Economy and Infrastructure and Environment and has thus modernised and retrofitted the 36 science and research laboratories. The following laboratories of the Department of Mechanical Technology and Metrology have also been the subject of modernisation: the Laboratory of Computerised Geometry Measurement, Laboratory of Numerically Controlled Machine Tools, and Laboratory of Non-Conventional Manufacturing Technologies and Reverse Engineering Laboratory. What kind of equipment is available in the laboratories? The laboratories have been equipped with the state of the arts appliances, including the Contact Profilometer Form Talysurf PGI 1230, the Atomic Force Microscope Dimension Icon, the Coordinate Measuring Machine Eclipse, the Multi-Sensor Measurement Equipmet O-Inspect, roundness measurement system Talyrond 73, SLS (Selective Laser Sintering) technology-based prototype maker, 3D PRINTING-technology prototyping machine, Optical Scanner 3D Atos, DMU50 Uniersal Milling Machine with automatic working piece supply system - type PH150. What can the Department of Mechanical Technology and Metrology s Laboratory offer? The Laboratory services include; testing of material machining properties - precise machining of machining -resistant materials such as hardened types of steel, machining-resistant alloys, etc. It also offers measurements and analyses of blade wear, machine cutting process temperature, vibration of machine tools, geometry of machined surfaces, and minimum thickness of machined surfaces. We also offer tests of machining accuracy of CNC machine tools in fast diagnostic procedures as well as in basic test procedures accompanied with machine error compensation complemented with validation examination and commissioning tests at the client s premises. What examination types are available? First and foremost these are shape profile measurements as well as measurement and assessment of shape and dimension accuracy. However the laboratory also provides for coordinate measurement technologies, CNC element design and execution, machine-cutting tool technology and construction design in addition to tests and optimisation of technological processes and cutting tools in material removal technologies and machining properties of machining-resistant materials. It is also possible to perform measurements and analyses of blade wear, machine cutting process temperature, vibration of machine tools, geometry of machined surfaces, minimum thickness of machined surfaces and tests of machining accuracy of CNC machine tools in fast diagnostic procedures. What is the Laboratory s offer for business? Entrepreneurs are most welcome to make use of our offer. Within the scope of our services we offer; technological process concept and machining of technically complicated machine parts, shape and dimension accuracy measurement and analyses, surface geometrical structure test and analyses, CNC machine tools accuracy measurements and diagnostics. We also offer tool sharpening and reworking.

15 Program targów / Programme of the fair XIX Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL XII Targi Aluminium & Technologii, Przetwórstwa i Zastosowania Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET Targi Recyklingu Metali Nieżelaznych RECYKLING XVIII Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH września /25/26 września - wtorek/środa/czwartek - miejsce: Cedzyna / Kielce 54. Konferencja KRZEPNIĘCIE i KRYSTALIZACJA METALI organizator: KATEDRA ODLEWNICTWA Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Odlewnictwa PAN, Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN, Targi Kielce - szczegóły programu: 25 września - środa - miejsce: Kielce Sesja wyjazdowa Konferencji w Targach Kielce połączona ze zwiedzaniem targów i sesją posterową I dzień (środa) 25 września Godziny otwarcia ekspozycji: Obrady Komisji Konkursowej - sala konferencyjna E2 w pawilon E Uroczyste otwarcie targów z udziałem zaproszonych gości i uczestników Konferencji Krzepnięcie i Krystalizacja Metali i delegacji z Chińskiego Stowarzyszenia Odlewniczego - Centrum Kongresowe Posiedzenie Komisji Odlewnictwa Polskiej Akademii Nauk połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień w Konkursie PAN im. prof. W. Sakwy za najlepszą pracę dyplomową magisterską z zakresu odlewnictwa - miejsce: Centrum Konferencyjne - sala Kappa Sesja naukowa Konferencji KiKM organizator: Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach - miejsce: Centrum Konferencyjne - sala Kappa Sesja posterowa Konferencji KiKM organizator: Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach - miejsce: Centrum Konferencyjne - sala Kappa II dzień (czwartek) 26 września Godziny otwarcia ekspozycji: Spotkania brokerskie - organizator: Ośrodek Komisji Europejskiej dla przedsiębiorstw Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach - miejsce: pawilon E, sala E-1 i E Konferencja TEROTECHNOLOGIA organizator: Politechnika Świętokrzyska, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne i Targi Kielce, miejsce: Centrum Konferencyjne - sala Kappa Seminarium nt. Badania wytrzymałościowe i trwałościowe w zakresie niskosiłowym - MTS Acumen, organizowane przez firmę Elhys - sala konferencyjna Lambda Spotkanie Rady Odlewniczej Izby Gospodarczej - miejsce: pawilon E, sala E-2 Seminarium - organizator: Instytutu Metali Nieżelaznych i Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu Sesja 1. Nowe technologie w przetwórstwie metali nieżelaznych - miejsce: sala E-4 w pawilonie E 1. Wykorzystanie techniki plazmowej w nowoczesnej metalurgii proszków: Mieczysław Woch, Marcin Lis 2. Nowe kompozyty stykowe na bazie srebra wykazujące dużą odporność na elektroerozję przy ich wysokiej przewodności elektrycznej: Marian Czepelak, Małgorzata Osadnik 3. Osadzanie galwaniczne powłok metalowych na miedzi beztlenowej: Łukasz J. Wierzbicki, Ludwik Ciura, Witold Malec, Barbara Juszczyk, Szymon Malara, Beata Cwolek, Joanna Kulasa 4. Nowoczesne materiały konstrukcyjne na osnowie aluminium i magnezu: Marcin Szymanek, Bogusław Augustyn, Dawid Kapinos Pawilon F, sala F1- Szkolenia nt.: Rola badań nieniszczących w zapewnianiu wysokiej jakości wyrobów ze stopów żelaza. Zastosowanie mechanizmów RBI w systemach NDT na etapie wytwarzania odlewów staliwnych. Zastosowanie skanerów 3D SMARTTECH do kontroli jakości wymiarów geometrycznych oraz tworzenia dokumentacji CAD w odlewnictwie Sesja 2. Recykling metali nieżelaznych - miejsce: sala E-4 w pawilonie E 1. Referat otwierający: Kazimierz Poznański - GMNiR 2. Recykling metali nieżelaznych - prace IMN: Andrzej Chmielarz - IMN Gliwice 3. Metody przerobu złomów miedziowych: Stefan Guzicki - IMN Gliwice 4. Badania nad przetwarzaniem materiałów odpadowych zawierających wolfram i miedź w celu selektywnego odzysku tych metali: Ryszard Chamer, Zygmunt Kurek, Ewa Szydłowska-Braszak - IMN O/Legnica 5. Recykling aluminiowych żużli solnych: Maria Morio - OML Skawina 6. Metale w odpadowych bateriach i akumulatorach III dzień (piątek) 27 września Godziny otwarcia ekspozycji: TEROTECHNOLOGIA organizator: Politechnika Świętokrzyska, Polskie Naukowo- Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne i Targi Kielce, miejsce: centrum konferencyjne - sala Kappa Zakończenie targów 19 th International Fair of Technologies for Foundry METAL 12 th International Fair of Aluminum & Technology, Materials and Non-Ferrous Metal Products ALUMINIUM & NONFERMET Recycling of Non-Ferrous Metals RECYKLING 18 th Fair of Industrial Measuring Technology and Non - Destructive Testing CONTROL-TECH September /25/26 September - Tuesday/Wednesday/Thursday - place: Cedzyna / Kielce 54. Conference on SOLIDIFICATION AND CRYSTALLIZATION of METALS organizer: Foundry Department, Silesian University of Technology in Gliwice; Kielce Trade Fairs - details of programme: 25 September (Wednesday) - venue: Kielce Trade Fairs Visiting the fair Day I (Wednesday) 25 September Exhibition opening hours: Deliberations of Contest Jury - conference room E2, hall E Fair opening ceremony attended by invited guests, participants of Conference on SOLIDIFICA- TION AND CRYSTALLIZATION of METALS and delegation of China Foundry Association- Congress Center Session of the Foundry Committee of the Polish Academy of Sciences, including the Professor Sakwa award Ceremony - place: Conference Center - Kappa room Scientific session of Conference S&CoM organizer: Foundry Department, Silesian University of Technology in Gliwice - place: Conference Center - Kappa room Poster session of Conference S&CoM organizer: Foundry Department, Silesian University of Technology in Gliwice - place: Conference Center - Kappa room Day II (Thursday) 26 September Exhibition opening hours: Brokerage Event - organiser: Enterprise Europe Network by the Chamber of Commerce and Industry Staropolska in Kielce - place: pavilion E, E-1 and E-3 room Conference TEROTECHNOLOGY organizer: Kielce University of Technology, Polish Maintenance Society, Polish Society for Stereology and Kielce Trade Fairs, place: Conference Center - Kappa room Seminar on Strength and endurance in low force tasting - MTS Acumen organised by Elhys - Lambda conference room Meeting of a Council of Foundry Chamber of Commerce - place: pavilion E room E-2 Seminary - organizer: Institute of Non-Ferrous Metals and Economic Chamber of Non-Ferrous Metal and Recycling Session 1. New Technologies in Non-ferrous Metals Processing - place: pavilion E room E-4 1. Application of plasma technology in modern powder metallurgy: Mieczysław Woch, Marcin Lis 2. New silver-based contact composites of high resistance to electroerosion at high electrical conductivity: Marian Czepelak, Małgorzata Osadnik 3. Electrodeposition of metallic coatings on oxygen-free copper: Łukasz J. Wierzbicki, Ludwik Ciura, Witold Malec, Barbara Juszczyk, Szymon Malara, Beata Cwolek, Joanna Kulasa 4. Modern aluminium- and magnesium-based structural materials: Marcin Szymanek, Bogusław Augustyn, Dawid Kapinos Place: pavilion F, room F1 - Training session on The role of non-destructive testing for high quality products made of steel alloys. Utilisation of RBI mechanisms in NDT systems for cast-steel production phase. 3D SMARTTECH scanners for foundry engineering - geometric dimension control and creation of CAD documentation Session 2: Recycling of non-ferrous metals 1. Keynote speech 2. Recycling of non-ferrous metals: Andrzej Chmielarz - IMN Gliwice 3. Methods for copper scrap processing: Stefan Guzicki - IMN Gliwice 4. Studies into treatment of waste materials containing tungsten and copper for selective recovery of the metals: Ryszard Chamer, Zygmunt Kurek, Ewa Szydłowska-Braszak - IMN O/Legnica 5. Recycling aluminum salt slags - Maria Morio - OML Skawina 6. Metals in spent batteries and accumulators Day III (Friday) 27 September Exhibition opening hours: Conference TEROTECHNOLOGY organizer: Kielce University of Technology, Polish Maintenance Society, Polish Society for Stereology and Kielce Trade Fairs, place: conference center - Kappa room Fair closure 13

16 Wystawcy / Exhibitors / Ausstellerfirmen 14 Nazwa firmy / Company name Stoisko / Stand Nazwa firmy / Company name Stoisko / Stand Nazwa firmy / Company name Stoisko / Stand 4metal, Polska/Poland E-76 ELSTER HAUCK - Lebanon, USA/USA E-79 Kneisl Messtechnik, Niemcy/Germany E-6 A. CESANA S.r.l., Włochy/Italy E-43 ELSTER KROMSCHROEDER - Osnabrück, KORDT, Niemcy/Germany E-6 ae group polska, Polska/Poland E-28 Niemcy/Germany E-79 KOVOHUTE - Pribram, Czechy/Czech Republic E-73 AFC-HOLCROFT, USA/USA E-74 Emco-Test Prufmaschinen GmbH, Niemcy/Germany E-16 Kroeplin, Niemcy/Germany E-6 AGH - Wydział Odlewnictwa, Polska/Poland E-113 Energoelektronika.pl Wortal Branżowy, Polska/Poland LABORATORIUM - Przegląd Ogólnopolski, Polska/Poland AGRATI S.r.l., Włochy/Italy E-39 ERVIN AMASTEEL, Polska/Poland E-116 Labstand Przedsiębiorstwo Produkcyjne, Polska/Poland ALD Vacuum Technologies GmbH, Niemcy/Germany E-75 Eurotom Sp.z o.o., Polska/Poland E-11 LEIBER-POLAND, Polska/Poland E-31 ALU EXPO - Istanbul, Turcja/Turkey E-92 EVEREST Polska Sp.z o.o., Polska/Poland E-18 LOGISTYKA ODZYSKU - wydawnictwo, Polska/Poland E-119 AMAFOND - Milano, Włochy/Italy E-47 Faktor, Polska/Poland E-6 MAMMUT-WETRO Schmelstiegelwerk, AMCO Metall-Service GmbH, Niemcy/Germany E-42 FCPK Bytów Sp. z o.o., Polska/Poland E-36 Niemcy/Germany E-74 AMPERE POLSKA Sp. z o.o., Polska/Poland E-72 Feinmess -Suhl, Niemcy/Germany E-6 MANOR HOUSE, Polska/Poland E-124 Anitepo Sp. z o.o., Polska/Poland E-15 FERRUS Sp. z o.o., Polska/Poland E-40 MARBAD Sp. z o.o., Polska/Poland E-34 ARES Sp.J., Polska/Poland E-19 Firma CZYLOK, Polska/Poland E-50 MAT P.W., Polska/Poland E-103 AUG. GUNDLACH GmbH - Schmelztiegelwerk, FONDAREX S.A., Szwajcaria/Switzerland E-56 Mechanik, Polska/Poland Grossalmerode, Niemcy/Germany E-22 FONDERMAT S.p.a., Włochy/Italy E-46 Megan, Polska/Poland E-112 Beijing Muzi Tianlong Carbon FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C., Polska/Poland E-44 Mesing, Czechy/Czech Republic E-6 International Trade Co. Ltd., Chiny/China E-99 FOUNDRY SOLUTIONS & DESIGN, USA/USA E-107 METALE Agencja Promocyjna, Polska/Poland BOW Biuro Techniczno Handlowe TESTING Gazeta Narzędziowa, Polska/Poland MicroVu, Niemcy/Germany E-6 Sobek-Urbańczyk-Perończyk, Polska/Poland E-127 GE Inspection Technologie, Stany Zjednoczone/USA E-127 Mitutoyo, Japonia/Japan E-6 Blankenhorn, Niemcy/Germany E-6 GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH, MTS SYSTEMS GmbH, Niemcy/Germany E-14 BOLOIL S.A., Polska/Poland E-72 Niemcy/Germany E-35 Nanovea, Stany Zjednoczone/USA E-3 BOMAR spol. s.r.o., Czechy/Czech Republic E-38 GEMCO Engineers B.V., Holandia/Netherlands E-62 NDT-NET Sp. z o.o., Polska/Poland E-18 Bosello High Technology srl, Włochy/Italy E-15 GRAVIT, Polska/Poland E-26 NEW-TECH, Polska/Poland E-41 BRUKER POLSKA, Polska/Poland E-49 GUENTHER POLSKA Sp. z o.o., Polska/Poland E-30 NIZI Internatinal (PL) Sp. z o.o., Polska/Poland E-71 Buehler, Stany Zjednoczone/USA E-127 HEICHE Polska, Polska/Poland E-63 NORAM Sp.J., Polska/Poland E-22 Buehler, Niemcy/Germany E-3 HOHNEN & Co. - Bielefeld, Niemcy/Germany E-22 NORGPOL Sp.J., Polska/Poland E-33 BÜHLER AG, Szwajcaria/Switzerland E-64 infotec Group Sp. z o.o., Polska/Poland E-120 NOWA STAL, Polska/Poland E-121 Byk Gardner GmbH, Niemcy/Germany E-11 INSTAL-FILTER S.A. Przemysłowe Systemy NUOVA PROTECME S.r.l., Włochy/Italy E-58 CAST METAL, Polska/Poland E-56 Ochrony Powietrza, Polska/Poland E-52 O.M.A.R. Srl, Włochy/Italy E-44 CENTAURO S.p.A., Włochy/Italy E-44 Instron -High, Wielka Brytania/UK E-2 OBERON, Polska/Poland E-77 CHINA FOUNDRY ASSOCIATION, Chiny/China E-83 Instytut Mechanizacji Budownictwa Odlewnia CHEMAR, Polska/Poland E-123 i Górnictwa Skalnego, Polska/Poland CIME CRESCENSI s.r.l., Włochy/Italy E-44 ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA / Instytut Metali Nieżelaznych CI-Systems Ltd., Izrael/Israel E-11 Foundry Chamber of Commerce, Polska/Poland E-54 Oddział Metali Lekkich w Skawinie, Polska/Poland E-70 Clara Vision E-16 OFFICINE MECCANICHE BELLOI & ROMAGNOLI S.r.l., INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach / Włochy/Italy E-44 CO.FO.ME.GRA, Włochy/Italy E-11 Institute of Non-Ferrous Metals, Polska/Poland E-70 ORPEL, Polska/Poland E-98 COLOSIO S.r.l., Włochy/Italy E-56 INSTYTUT ODLEWNICTWA / Oxford Instruments, Wielka Brytania/UK E-11 COMES Sp.J., Polska/Poland E-114 Foundry Research Institute, Polska/Poland E-54 OXFORD INSTRUMENTS ANALYTICAL GmbH, Conbest Sp. z o.o. International Technology & Transfer GmbH, Niemcy/Germany E-90 Firma Inżyniersko-Handlowa, Polska/Poland E-17 Polska/Poland E-79 PCB SERVICE sp.z o.o, Polska/Poland E-128 COPROMEC S.r.l., Włochy/Italy E-56 International Tradepress International Fachpresse E-94 PETROFER - POLSKA Sp. z o.o., Polska/Poland E-91 CRONIMET PL Sp. z o.o., Polska/Poland E-57 Isotek Sp. z o.o., Polska/Poland E-5 PharmaGlob.pl, Polska/Poland DANTEC DYNAMICS GmbH, Niemcy/Germany E-14 IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH i RECYKLINGU / Economic Chamber of Non-Ferrous Phynix, Niemcy/Germany E-127 Datapaq, Wielka Brytania/UK E-11 Metal and Recycling, Polska/Poland E-68 PLAST LINE, Polska/Poland E-66 Diatest, Niemcy/Germany E-6 J&S Chemical - Canton (Georgia), USA/USA E-22 PLASTMET Sp. z o.o., Polska/Poland E-58 Diffu-Therm, Niemcy/Germany E-127 JAP TRADING s.r.o., Czechy/Czech Republic E-25 Politechnika Świętokrzyska, Polska/Poland E-2a Drei-S-Werk, Niemcy/Germany E-6 JNFOR (Polska) Sp. z o.o., Polska/Poland E-126 POLSKI KOKS S.A., Polska/Poland E-60 EC Test System Sp.z o.o., Polska/Poland E-9 JODOVIT s.r.l., Włochy/Italy E-45 POLYTEG-MET POLSKA Sp. z o.o., Polska/Poland E-59 ECONOCAP POLSKA, Polska/Poland E-125 JS-METALS, Polska/Poland E-73 Portal Internetowy GIEŁDA ZŁOMU EDIMET - Brescia (organiser FOUNDEQ K+D Flux Technic, Niemcy/Germany E-127 (www.gieldazlomu.com.pl), Polska/Poland E-68 and METEF fair), Włochy/Italy E-67 KARL SCHMIDT GmbH - Schmitten, Precoptic CO. Wojciechowscy Sp.J., Polska/Poland E-4 EKOWOOL Sp. z o.o, Polska/Poland E-101 Niemcy/Germany E-22 PRIMAFOND S.r.l., Włochy/Italy E-44 ELEKTROCARBON-ODLEWY Sp. z o.o., Polska/Poland E-55 KERAMTECH spol. s.r.o. - Żacler, Promess, Niemcy/Germany E-6 ELEKTRONIC INSTRUMENT SERVICE, Polska/Poland E-118 Czechy/Czech Republic E-22 PROMET CZECH s.r.o., Czechy/Czech Republic E-24 ELHYS Sp. zo.o., Polska/Poland E-14 KLINGSPOR Sp. z o.o., Polska/Poland E-61 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA / ELSTER GmbH LBE - Wuppertal, Niemcy/Germany E-79 KMM METALS Ltd., Łotwa/Latvia E-27 FOUNDRY REVIEW, Polska/Poland E-54

17 Hala E / Hall E Nazwa firmy / Company name Stoisko / Stand PTS Josef Solnar s.r.o., Czechy/Czech Republic E-10 Rapidform ( Smarttech), Korea/Korea E-115 Rapidform (Smarttech), Korea/Korea E-115 RECYKLING - wydawnictwo, Polska/Poland - REGLOPLAS, Szwajcaria/Switzerland E-66 RELBO Srl, Włochy/Italy E-56 REMIX S.A., Polska/Poland E-74 SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Dział Wire & Heating Technology, Polska/Poland E-21 Shimadzu E-7 SHIM-POL A.M.Borzymowski-Izabelin, Polska/Poland E-7 SIDER TECHNOLOGY S.r.l., Włochy/Italy E-44 Smarttech Sp.z o.o., Polska/Poland E-115 SNAM ALLOYS PVT Ltd. - Pondicherry, Indie/India E-23 SPECODLEW, Polska/Poland E-105 SPECTRO POLAND, Polska/Poland E-53 Spectro-Lab Jan Borkowski, Polska/Poland E-3 STAL Metale & Nowe Technologie, Polska/Poland E-51 STANCHEM Sp.J. Przedsiębiorstwo Chemiczne, Polska/Poland E-29 Stiefelmayer-Reicherter GmbH, Niemcy/Germany E-6 STILKEM S.r.l., Włochy/Italy E-26 STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH / Polish Foundrymen s Association, Polska/Poland E-54 Struers Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Polska/Poland E-16 SYKOFIN d.o.o., Słowenia/Slovenia E-23 TANGSHAN ALFISO Refractory Fiber Co. Ltd., Tianjin, Chiny/China E-82 TCT Tesic GmbH, Niemcy/Germany E-20 TDR Legure d.o.o., Słowenia/Slovenia E-44 TECHNIKA SPAWALNICZA, Polska/Poland E-48 TECHSERVICE CZ s.r.o., Czechy/Czech Republic E-32 TECMET 2000, Włochy/Italy E-90 TECNOFUSIONE, Włochy/Italy E-56 TERCHEM s.r.l., Włochy/Italy E-78 TERMO-PRECYZJA Sp.J., Polska/Poland E-93 TERMTECH, Polska/Poland E-81 TRAX S.A., Polska/Poland E-126 WASPOL BAIRD, Polska/Poland E-90 Wilson-Hardness, Stany Zjednoczone/USA E-3 WLST Sp. z o.o., Polska/Poland E-117 Wobit E.K.J. Ober s.c., Polska/Poland E-8 Polska/Poland Wydawnictwo Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska, Polska/Poland YXLON INTERNATIONAL GmbH, Niemcy/Germany E-118 Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC, Polska/Poland E-65 Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty, Polska/Poland E-97 ZELEZNIK AD - Demir Hisar, Macedonia/Macedonia E-37 ZIBO DOUBLE EGRET THERMAL INSULATION Co. Ltd., Chiny/China E-80 Zoller, Austria/Austria E-6 Zwick Polska, Polska/Poland F-37 METAL ALUMINIUM&NONFERMET CONTROL-TECH RECYKLING B A D C E G F 15

18 Alfabetyczna lista wystawców wg krajów / Alphabetical list of countries / Alphabetisches Länderverzeichnis 16 Nazwa firmy / Company name Stoisko / Stand Nazwa firmy / Company name Stoisko / Stand Nazwa firmy / Company name Stoisko / Stand Austria / Austria Zoller E-6 Chiny / China Beijing Muzi Tianlong Carbon International Trade Co. Ltd. E-99 CHINA FOUNDRY ASSOCIATION E-83 TANGSHAN ALFISO Refractory Fiber Co. Ltd., Tianjin E-82 ZIBO DOUBLE EGRET THERMAL INSULATION Co. Ltd. E-80 Czechy / Czech Republic BOMAR spol. s.r.o. E-38 JAP TRADING s.r.o. E-25 KERAMTECH spol. s.r.o. - Żacler E-22 KOVOHUTE - Pribram E-73 Mesing E-6 PROMET CZECH s.r.o. E-24 PTS Josef Solnar s.r.o. E-10 TECHSERVICE CZ s.r.o. E-32 Holandia / Netherlands GEMCO Engineers B.V. E-62 Indie / India SNAM ALLOYS PVT Ltd. - Pondicherry E-23 Izrael / Israel CI-Systems Ltd. E-11 Japonia / Japan Mitutoyo E-6 Korea / Korea Rapidform (Smarttech) E-115 Łotwa / Latvia KMM METALS Ltd. E-27 Macedonia / Macedonia ZELEZNIK AD - Demir Hisar E-37 Niemcy / Germany ALD Vacuum Technologies GmbH E-75 AMCO Metall-Service GmbH E-42 AUG. GUNDLACH GmbH - Schmelztiegelwerk, Grossalmerode E-22 Blankenhorn E-6 Buehler E-3 Byk Gardner GmbH E-11 DANTEC DYNAMICS GmbH E-14 Diatest E-6 Diffu-Therm E-127 Drei-S-Werk E-6 ELSTER GmbH LBE - Wuppertal E-79 ELSTER KROMSCHROEDER - Osnabrück E-79 Emco-Test Prufmaschinen GmbH E-16 Feinmess -Suhl E-6 GEIGER + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH E-35 HOHNEN & Co. - Bielefeld E-22 K+D Flux Technic E-127 KARL SCHMIDT GmbH - Schmitten E-22 Kneisl Messtechnik E-6 KORDT E-6 Kroeplin E-6 MAMMUT-WETRO Schmelstiegelwerk E-74 MicroVu E-6 MTS SYSTEMS GmbH E-14 OXFORD INSTRUMENTS ANALYTICAL GmbH E-90 Phynix E-127 Promess E-6 Stiefelmayer-Reicherter GmbH E-6 TCT Tesic GmbH E-20 YXLON INTERNATIONAL GmbH E-118 Shimadzu E-7 YXLON INTERNATIONAL GmbH E-118 International Tradepress International Fachpresse E-94 Polska / Poland 4metal E-76 ae group polska E-28 AGH - Wydział Odlewnictwa E-113 AMPERE POLSKA Sp. z o.o. E-72 Anitepo Sp. z o.o. E-15 ARES Sp.J. E-19 Biuro Techniczno Handlowe TESTING Sobek-Urbańczyk-Perończyk E-127 BOLOIL S.A. E-72 BRUKER POLSKA E-49 CAST METAL E-56 COMES Sp.J. E-114 Conbest Sp.z o.o. Firma Inżyniersko-Handlowa E-17 CRONIMET PL Sp. z o.o. E-57 EC Test System Sp.z o.o. E-9 ECONOCAP POLSKA E-125 EKOWOOL Sp. z o.o E-101 ELEKTROCARBON-ODLEWY Sp. z o.o. E-55 ELEKTRONIC INSTRUMENT SERVICE E-118 ELHYS Sp. zo.o. E-14 Energoelektronika.pl Wortal Branżowy ERVIN AMASTEEL E-116 Eurotom Sp. z o.o. E-11 EVEREST Polska Sp. z o.o. E-18 Faktor E-6 FCPK Bytów Sp. z o.o. E-36 FERRUS Sp. z o.o. E-40 Firma CZYLOK E-50 FOUNDRY SERVICE AGENCY S.C. E-44 Gazeta Narzędziowa GRAVIT E-26 GUENTHER POLSKA Sp. z o.o. E-30 HEICHE Polska E-63 infotec Group Sp. z o.o. E-120 INSTAL-FILTER S.A. Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza E-52 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie E-70 INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH w Gliwicach / Institute of Non-Ferrous Metals E-70 INSTYTUT ODLEWNICTWA / Foundry Research Institute E-54 International Technology & Transfer GmbH E-79 Isotek Sp. z o.o. E-5 IZBA GOSPODARCZA METALI NIEŻELAZNYCH i RECYKLINGU / Economic Chamber of Non-Ferrous Metal and Recycling E-68 JNFOR (Polska) Sp. z o.o. E-123 JS-METALS E-73 KLINGSPOR Sp. z o.o. E-61 LABORATORIUM - Przegląd Ogólnopolski Labstand Przedsiębiorstwo Produkcyjne LEIBER-POLAND E-31 LOGISTYKA ODZYSKU - wydawnictwo E-119 MANOR HOUSE E-124 MARBAD Sp. z o.o. E-34 MAT P.W. E-103 Mechanik MEGAN E-112 METALE Agencja Promocyjna BOW NDT -NET Sp. z o.o. E-18 NEW-TECH E-41 NIZI Internatinal (PL) Sp. z o.o. E-71 NORAM Sp.J. E-22 NORGPOL Sp.J. E-33 NOWA STAL E-121 OBERON E-77 Odlewnia CHEMAR E-123 ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA / Foundry Chamber of Commerce E-54 ORPEL E-98 PCB SERVICE Sp. z o.o E-128 PETROFER - POLSKA Sp. z o.o. E-91 PharmaGlob.pl PLAST LINE E-66 PLASTMET Sp. z o.o. E-58 Politechnika Świętokrzyska E-2a POLSKI KOKS S.A. E-60 POLYTEG-MET POLSKA Sp. z o.o. E-59 Portal Internetowy GIEŁDA ZŁOMU (www.gieldazlomu.com.pl) E-68 Precoptic CO. Wojciechowscy Spółka Jawna E-4 PRZEGLĄD ODLEWNICTWA / FOUNDRY REVIEW E-54 RECYKLING - wydawnictwo REMIX S.A. E-74 SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Dział Wire & Heating Technology E-21 SHIM-POL A.M.Borzymowski-Izabelin E-7 Smarttech Sp. z o.o. E-115 SPECODLEW E-105 SPECTRO POLAND E-53 Spectro-Lab Jan Borkowski E-3 STAL Metale & Nowe Technologie E-51 STANCHEM Sp.J. Przedsiębiorstwo Chemiczne E-29 STOWARZYSZENIE TECHNICZNE ODLEWNIKÓW POLSKICH / Polish Foundrymen s Association E-54 Struers Sp. z o.o. Oddział w Polsce E-16 TECHNIKA SPAWALNICZA E-48 TERMO-PRECYZJA Sp.J. E-93 TERMTECH E-81 TRAX S.A. E-126 WASPOL BAIRD E-90 WLST Sp. z o.o. E-117 Wobit E.K.J. Ober s.c. E-8 Wydawnictwo Pomiary Automatyka Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC E-65 Zakłady Urządzeń Przemysłowych ZAM Kęty E-97 Zwick Polska F-37 Słowenia / Slovenia SYKOFIN d.o.o. E-23 TDR Legure d.o.o. E-44 Stany Zjednoczone / USA AFC-HOLCROFT E-74 Buehler E-127 ELSTER HAUCK - Lebanon E-79 FOUNDRY SOLUTIONS & DESIGN E-107 GE Inspection Technologie E-127 J&S Chemical - Canton (Georgia) E-22 Nanovea E-3 Wilson-Hardness E-3 Szwajcaria / Switzerland BÜHLER AG E-64 FONDAREX S.A. E-56 REGLOPLAS E-66 Turcja / Turkey ALU EXPO - Istanbul E-92 Wielka Brytania / UK Datapaq E-11 Instron -High E-2 Oxford Instruments E-11 Włochy / Italy A. CESANA S.r.l. E-43 AGRATI S.r.l. E-39 AMAFOND - Milano E-47 Bosello High Technology srl E-15 CENTAURO S.p.A. E-44 CIME CRESCENSI s.r.l. E-44 CO.FO.ME.GRA E-11 COLOSIO S.r.l. E-56 COPROMEC S.r.l. E-56 EDIMET - Brescia (organiser FOUNDEQ and METEF fair) E-67 FONDERMAT S.p.a. E-46 JODOVIT s.r.l. E-45 NUOVA PROTECME S.r.l. E-58 O.M.A.R. Srl E-44 OFFICINE MECCANICHE BELLOI & ROMAGNOLI S.r.l. E-44 PRIMAFOND S.r.l. E-44 RELBO Srl E-56 SIDER TECHNOLOGY S.r.l. E-44 STILKEM S.r.l. E-26 TECMET 2000 E-90 TECNOFUSIONE E-56 TERCHEM s.r.l. E-78 Clara Vision E-16

19 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis 4metal Sp. z o.o. e-76 ul. Zamenhofa 20 lok. 4, Łódź, Polska/Poland tel W ciągu 9 lat naszej działalności, platforma 4metal stała się najbardziej rozpoznawalnym źródłem informacji dla firm poszukujących podwykonawców oraz branżowych informacji. Liczymy, że dzięki magazynowi dotrzemy do grona osób, które jeszcze o nas nie słyszały, a także zwrócimy uwagę na naszą działalność, co przełoży się na zwiększone zainteresowanie firmami znajdującymi się w katalogu i na atrakcyjność zamieszczonych ogłoszeń. Nie samą pracą człowiek żyje, dlatego oprócz najnowszych informacji branżowych, w naszym magazynie znajdziecie takie działy jak hobby, rozrywka, kultura, inspiracje, gadżety, których chęć zdobycia będzie Was motywowała do intensywniejszej pracy. Czasopismo w nakładzie egzemplarzy jest kolportowane nieodpłatnie do członków 4metal oraz nieodpłatnie wśród wybranych firm poszukujących podwykonawców z branży metalowej, ponadto istnieje możliwość prenumeraty magazynu. AGRATI A.E.E. srl e-39 Corso Europa, 39, Zimgomia, Włochy/Italy tel , fax Przez ponad 30 lat AGRATI A.E.E. wyróżnia się na rynku jako lider w rozwoju technologii maszyn odlewania, należy zawsze zwracać uwagę na zadowolenie klienta. AGRATI A.E.E. zawsze był w stanie zaoferować na pierwszych innowacji technologicznych, które zaznaczyły się w nowszej krok w ewolucji odlewania ciśnieniowego. Te maszyny do odlewania AGRATI A.E.E. charakteryzują się wysoką niezawodnością i efektywności energetycznej, cały zespół AGRATI AEE działa przed wszystkim dla najwyższej satysfakcji klienta. AGRATI A.E.E. maszyny zbudowane dla długiego życia. AGRATI A.E.E. zawsze o jeden krok przed rynkiem. AGRATI A.E.E nagradzany wybór. For over 30 years AGRATI A.E.E. distinguishes itself on the market as the industry leader in the technological development of die casting machines, always attentive to customer satisfaction. A. CESANA S.r.l. e-43 Via F. Turati,23, Pero, Włochy/Italy tel , fax A. Cesana S.r.l. product range spans from fluxes for the metallurgical treatments of aluminium and copper alloys, water based coatings for gravity or low pressure dies, lubricants and special compounds offered to high pressure die casters, continuous casters, extrusion plants and new casting technologies. Our customers are selected among the following industries: Aluminium producers (billets & slabs, continuous cast, recycling plants) Aluminium extrusion plants Aluminium foundries: sand, gravity, low pressure and high pressure Copper and brass foundries (sand, gravity, high pressure) Magnesium die casters and sand foundries Zinc alloys producers and die casters AE GROUP Polska Sp. z o.o. e-122 ul. Jedności Robotniczej 3, Strzelce Krajeńskie, Polska/Poland tel , fax ae group jest niezawodnym producentem aluminiowych odlewów ciśnieniowych o najwyższej precyzji i jakości. Jest to przedsiębiorstwo niezależne od koncernów, dysponujące zakładami produkcyjnymi w Niemczech i w Polsce. Z wykorzystaniem najnowocześniejszych i w pełni zautomatyzowanych urządzeń produkcyjnych, ae group wytwarza w swoich zakładach, w średnich i w dużych ilościach, elementy konstrukcyjne z aluminium odlewanego ciśnieniowo, obrabia je mechanicznie i poddaje obróbce wykańczającej. 17

20 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis AGRATI A.E.E. has always been able to offer for first the technological innovations that have marked the later step in the evolution of the die casting. The die-casting machines AGRATI A.E.E. are characterized by high reliability and energy efficiency, the whole team AGRATI AEE works before of all for the highest customer satisfaction. AGRATI A.E.E. machines built for long life. AGRATI A.E.E. always one step ahead of the market. AGRATI A.E.E the winning choice. Da oltre 30 anni AGRATI A.E.E. si distingue sul mercato come l azienda leader per lo sviluppo tecnologico delle macchine di pressofusione, sempre attenta alla massima soddisfazione del cliente. AGRATI A.E.E. ha saputo sempre proporre per prima tutte le novità tecnologiche che hanno poi segnato il passo nell evoluzione della pressofusione. Le macchine di pressofusione AGRATI A.E.E. si distinguono per l elevata affidabilità ed efficienza energetica, tutto il team AGRATI A.E.E. lavora per la massima soddisfazione del cliente. AGRATI A.E.E. macchine costruite per durare nel tempo. AGRATI A.E.E. sempre un passo avanti rispetto al mercato. AGRATI A.E.E la scelta vincente. AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie e-113 Wydział Odlewnictwa ul. Reymonta 23, Kraków, Polska/Poland AGH - UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Faculty of Foundry Engineering ul. Reymonta 23, Cracow, Poland Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej od chwili swego powstania w 1951 roku jest jedynym wydziałem o tym profilu w strukturze szkolnictwa wyższego w Polsce i w Europie. Mając pełne prawa akademickie w zakresie kształcenia oferuje studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie i podyplomowe. W oparciu o nowoczesne programy kształci specjalistów w różnych obszarach techniki odlewniczej, jak: Odlewnictwo ogólne (technologie, maszyny i urządzenia, mechanizacja), Odlewnictwo artystyczne i precyzyjne, Ochrona środowiska w odlewnictwie, Wirtualizacja technologii odlewniczych. W swej dotychczasowej działalności Wydział Odlewnictwa wypromował ponad 1100 inżynierów, ponad 2670 magistrów inżynierów, 185 doktorów i 35 doktorów habilitowanych. Since its foundation in 1951 the Faculty of Foundry Engineering in AGH University of Science and Technology is the only faculty with such the profile within the Polish and European Higher Education system. Fully qualified for promoting for all academic degrees the Faculty offers the complete BA, MA, SD and postgraduate studies. The graduates are being educated on the basis of the most innovative teaching programs in following aspects of foundry engineering: general foundry (technologies, machinery, mechanization), artistic and precise foundry, environmental protection in foundry, virtualization of foundry technologies. The Faculty of Foundry Engineering in AGH has graduated so far more then: 1100 engineers, 2670 MA engineers, over 185 doctors and 35 professors. ALD Vacuum Technologies GmbH e-75 Wilhelm-Rohn-Strasse 35, D Hanau, Germany tel. +49 (0) , fax +49 (0) Przedstawicielstwo w Polsce na Kraje Europy Środkowo-Wschodniej ul. Królewska 57, Kraków, Polska/Poland tel , fax ALD Vacuum Technologies GmbH z siedzibą w Hanau, w Niemczech, to synonim zaawansowanych technologii. ALD jest wiodącym globalnym dostawcą usług, procesów i urządzeń obróbki próżniowej metali i ch stopów. Oferując dojrzałe technologicznie rozwiązania z zakresu metalurgii próżniowej i próżniowej obróbki cieplnej, ALD jest silnym partnerem ważnych i rozwijających się branży przemysłu. Rozwiązania oferowane przez ALD stosowane są głównie w produkcji stali specjalnych, obróbce stopów i metali wysokotopliwych (tantal, niob, tytan, cyrkon), a gotowe produkty spełniają wszelkie wymagania wobec materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym, energetycznym, medycynie i przemyśle jądrowym. ALD Vacuum Technologies GmbH, located in Hanau, Germany, is a synonym for Advanced Technology. It is a leading global supplier of processes and services in the field of vacuum process technology. With its matured technological specialties - vacuum metallurgy and vacuum heat treatment, ALD is a strong partner of important and growing branches of industry. The processes, that ALD offers, are mainly employed for the production of special steels, high-temperature alloys, refractory and reactive metals (tantalum, niobium, titanium and zirconium) and their alloys which meet the requirements on the properties and performance of these advanced materials for the aerospace, power generation, defense, medical and nuclear industries. Alfin Edimet SpA e-67 Via Castegnato 8, Rodengo Saino 25050, Brescia, Włochy/Italy Alfin Edimet SpA jest jednym z głównych punktów odniesienia w świecie metalu. Alfin Edimet SpA jest organizatorem Metef Foundeq; międzynarodowego salonu który obejmuje swoim zakresem całość produkcji i przeróbki metalu, począwszy od samego aluminium. Jest obecnie wydarzenie referencyjnym dla tego strategicznego i niesłychanie ważnego sektora przemysłu. Alfin Edimet Spa jest również wydawnictwem, które skupia się na aspektach przemysłowych i gospodarczych branży metalurgicznej. Firma jest właścicielem portalu portal aluplanet.com, który dostarcza szczegółowych informacji na temat aluminium, jego zastosowań praktycznych oraz powtórnego przerobu. Alfin Edimet SpA is one of the leading network reference in the world of metals. Alfin Edimet SpA is the organizer of Metef Foundeq, the international expo that outlines the entire metal production and transformation chain, starting from aluminium; it is currently the world s reference event for such an important and strategic industry. Alfin Edimet Spa is also a publishing company that concentrates in the industrial and economic knowledge on metals. The company is the holder of the portal aluplanet.com. This portal provides detailed insights on aluminium, its practical functions and reprocessing. 18

21 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis AMAFOND - Milano E-47 TANGSHAN ALFISO REFRACTORY FIBER CO., LTD e-82 Lutai Economic Area, Lutai farm No.3, Lutai, Ninghe, Tianjin, China tel , fax Contact Person: Patrick, Position: General manager Alfiso is a joint venture company with Unifrax. Alfiso is a leading manufacturer of refractory fibers products up to 1700 C in China. We are specialized in refractory components for furnace & kiln, Fiber insulated heaters, refractory products for molten metal delivery and handling, continuous aluminium strip casting, aluminium die casting, refractory parts for lost foam and investment casting. ALU EXPO - Istanbul E-92 Hannover-Messe Ankiros Fuarcilik A.S. Abdullah Cevdet Sok. 6/2, Cankaya / Ankara, Turkey tel , fax Corso Venezia, 51, Milano, Włochy/Italy P.IVA tel , fax ANITEPO Sp. z o.o. e-15 ul. Brzoskwiniowa 19, Warszawa, Polska/Poland tel Oferta naszej firmy: Kabiny rentgenowskie do badania wad odlewów firmy BOSELLO High Technology Urządzenia do pomiarów przekroju, długości i prostoliniowości firmy LIMAB dla slabów, blach grubych, blach, prętów oraz rur Spektrometry EDXRF firmy RIGAKU Stapiarki dla XRF i ICP Praski, młynki i tabletkarki dla XRF Mineralizatory mikrofalowe Części eksploatacyjne i akcesoria dla: - ICP OES i ICP MS - AAS - XRF - RDE - UV-VIS 19

22 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis Akcesoria dla ICP, AAS i XRF Kwasy, odczynniki chemiczne i modyfikatory matryc Wzorce jedno i wielopierwiastkowe dla ICP i AAS Wzorce olejowe i petrochemiczne Spektralne wzorce metali: rekalibracyjne, kontrolne i CRM w postaci litej i wiórów Spektralne wzorce wielu materiałów dla analiz XRF, ICP i AAS company s policy at AMCO has always been to ensure customer satisfaction through performance. Przedsiębiorstwo Handlowe ARES J. Oporek, T. Oporek, W. Kwiecień Sp.J. e-125 AMCO Metall-Service GmbH e-42 Pfalzburger StraSSe 251, Bremen tel. +49 (0) , fax +49 (0) AMCO jest wiodącym dostawcą metali kolorowych w Europie. Duża dostępność materiałów oraz usługi w zaresie docinania i obróbki materiału są naszymi atutami. Oprócz standardowych blach, płyt, profili i prętów oferujemy również dostępne z magazynu profile pod budowe statków, blachy w superformatch oraz specjalne gatunki stopowe takie jak ALUSTAR (AA 5059). Codziennie 240 pracowników AMCO robi wszystko, by sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Profesjonalne doradztwo, dostępność materiałów, szybka dostawa Celem polityki firmy AMCO jest zapewnienie satysfakcji klienta poprzez nasze osiągnięcia w dziedzinie metali. AMCO is one of Europe s leading wholesale companies of non-ferrous metals. The product range and services in the field of pre-processing and processing are almost unique in Europe. In addition to the standard plates, sheets, bars and profiles AMCO is also storing industry-specific products, such as shipbuilding profiles, supersize formats and special alloys like ALUSTAR (AA 5059) in stock. At AMCO each and every day more than 240 employees meet the multitude of customer requirements relating to the materials aluminum, brass, copper and bronze. Quality of service, availability, fast delivery - the ul. Nad Drwiną 10, Kraków, Polska/Poland tel , fax BEIJING MUZI TIANLONG CARBON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD E West Mulberry Fields Village South 200 Meters, Kangzhuang Town, Yanqing, Beijing tel , fax http//www.bjmzcarbon.com Contact person: Emily Lily 20

23 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis BOLOIL S.A. e-72 ul. Kolejowa 37, Bukowno, Polska/Poland tel , fax Firma produkuje wyroby cynkowe z cynku SHG o znaku Z1 (zawartość Zn - 99,995%). Ciągłość i niezmienną jakość dostaw zapewnia ZGH Bolesław S.A. jedyny producent cynku elektrolitycznego w Polsce. Obecnie spółka produkuje następujące rodzaje wyrobów cynkowych: pył cynkowy zaprawki: ZnMn (1% Mn), ZnSb (1-5% Sb) stopy odlewnicze: ZL0430 (ZL2), ZL0400 (ZL3) & ZL0410 (ZL5) anody cynkowe: kule Ø40 i Ø50 mm, półkule 30 mm, płyty walcowane i odlewane, anody eliptyczne The Company manufactures zinc products made on the basis of Special High Grade zinc marked as Z1 (content of Zn: 99,995%), and continuity of supplies as well as constant quality is ensured by ZGH Bolesław S.A. (the sole producer of electrolytic zinc in Poland). The company currently produces the following range of zinc products: zinc dust master alloys: ZnMn (1% Mn), ZnSb (1-5% Sb) die casting alloys: ZL0430 (ZL2), ZL0400 (ZL3) & ZL0410 (ZL5) zinc anodes: balls dia. 40 & 50 mm, pellets 30 mm, rolled & cast plates, elliptical anodes Współwystawca/Co-exhibitor: AMPERE Polska Sp. z o.o. ul. Lelewela 8, Wrocław, Polska/Poland BOMAR spol. s r.o. e-38 Těžební 1236/1, Brno, Czech Republic Produkcja przecinarek taśmowych,podajników rolkowych, sprzedaż pił taśmowych. Development, production and sale of band metal cutting saws and their accessories, material conveyors and length stops. Entwicklung, Herstellung und Verkauf von Bandsägen für Metall und deren Zubehör, Materialförderern und Längenanschlägen. Kabiny rentgenowskie do wykrywania wad odlewów: Kabiny SRE HEX i - najczęściej stosowane kabiny rentgenowskie do wykrywania wad szerokiego zakresu odlewów Kabiny WRE THUNDER 3 - ultraszybki rentgenowski system inspekcyjny dla felg samochodowych i motocyklowych ze stopów metali lekkich Kabiny ACRE - kabiny dla dużej ilości badanych odlewów i automatyzacji procesu załadunku i wyładunku badanego odlewu, również do sprzęgnięcia z robotami, podajnikami materiału lub z taśmami produkcyjnymi Kabiny specjalnego zastosowania do analiz np. tłoków silników, połączeń spawanych, lutowniczych itd. Przedstawicielstwo w Polsce: ANITEPO Sp. z o.o. ul. Brzoskwiniowa 19, Warszawa, Polska/Poland tel BRUKER POLSKA Sp. z o.o. e-49 ul. Budziszyńska 69, Poznań, Polska/Poland tel , fax Oferta obejmuje: - spektrometry iskrowe (optyczne) OES stacjonarne do analiz stopów metali - analizatory węgla i siarki w próbkach stałych CS - analizatory tlenu, azotu i wodoru w próbkach stałych ON/H - chromatografy gazowe GC - spektrometry rentgenowskie WD-XRF, ED-XRF, µxrf, TXRF przenośne i laboratoryjne - dyfraktometry rentgenowskie XRD i monokrystaliczne SCD - spektrometry NMR ( MHz) - spektrometry EPR (od pasma L - 2,4GHz do W - 94GHz) - spektrometry masowe MS (pułapki jonowe, ESI-(Q)-TOF, MALDI-TOF(/ TOF), FTMS, GC-MS, ICP-MS) Bruker Polska Sp. z o.o. oferuje aparaturę analityczną wykorzystywaną w uczelniach i instytutach naukowych, laboratoriach środowiskowych oraz przemyśle na całym świecie. W ostatnich latach grupa Bruker koncentruje się na tworzeniu gotowych rozwiązań (obejmujących zaawansowane technologie i rozwiązania bioinformatyczne) dla dynamicznie rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych - proteomiki, genomiki czy metabolomiki. Nasze systemy dedykowane są licznym zastosowaniom, jak np. przemysł chemiczny i biochemiczny, farmaceutyczny, metalurgiczny i cementowy, rafineryjny, geologia i górnictwo, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i życia, medycyna etc. Vývoj, výroba a prodej pásových pil na kov a jejich příslušenství, dopravníků materiálu a délkových dorazů. Bühler AG e-64 BOSELLO HIGH TECHNOLOGY srl e-15 Via San Bernardo 25/27, Cassano Magnago (VA), Włochy/Italy tel Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, Switzerland tel , fax

24 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis CAST METAL e-56 ul. Metalowców 25, Wrocław, Polska/Poland tel , fax CHINA FOUNDRY ASSOSIATION E-83 South Wing, 14th Floor, China Academy Of Science & Technology Office No.2 Shouti South Road, Haidian District, Beijing, China tel Ext. 668, fax Firma Cast Metal jest przedstawicielem handlowym renomowanych firm - dostawców maszyn i systemów dla branży Odlewnictwa Ciśnieniowego. W ofercie firmy m. in.: Maszyny ciśnieniowe zimno-komorowe i gorąco-komorowe do odlewania stopów Al, Zn, Mg i mosiądzu Akcesoria do maszyn ciśnieniowych: automatyczne podajniki metalu (łyżki), spryskiwacze, manipulatory, integrowanie robotów do gniazd odlewniczych Maszyny do ciśnieniowego odlewania przy pomocy próżni Piece odlewnicze Elementy układu wlewowego przy odlewaniu ciśnieniowym: opatentowane tłoki z pierścieniami z miedzi berylowej, tuleje zalewowe etc. Systemy odciągu powietrza i jego oczyszczania w odlewni Clara Vision e-16 Dystrybucja na terenie Polski: STRUERS Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Jasnogórska 44, Kraków, Polska/Poland tel , fax CLARA VISION jest liderem w dziedzinie tworzenia oprogramowania do materiałowej analizy obrazu. CLARA VISION oferuje doradztwo w ramach doboru rozwiązań dla najbardziej wymagających zagadnień z dziedziny analizy obrazu. CLARA VISION jest producentem Welding Expert - półautomatycznego, wysokowydajnego systemu do pomiarów spoin i archiwizacji wyników. Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski w zakresie dystrybucji i obsługi serwisowej: Struers Sp. z o.o. CLARA VISION is a recognized leader in imaging software for material analysis. CLARA VISION offers expertise in assisting their customers with their most challenging electronic imaging applications. CLARA VISION is a producer of Welding Expert - semi-automatic weld control system. Exclusive service and distribution in Poland by Struers Sp. z o.o. (see catalogue entry Struers ). COLOSIO Srl e-56 Via Caduti Piazza Loggia 33, Botticino Sera, Brescia, Włochy/Italy tel , fax Firma COLOSIO Srl istniejąca od 1971produkujemaszyny ciśnieniowe i akcesoria, szybko stała się liderem w branży. Colosio to oferta solidnych, nowoczesnych i dobrze zaprojektowanych maszyn wspomaganych przez szczególnie szybki i efektywny serwis posprzedażowy. Obecnie w 40 krajach pracuje ponad 2000 maszyn ciśnieniowych (zimno- i gorąco-komorowych), a firma Colosio jest jednym z niewielu producentów zdolnych wyprodukować we własnym zakładzie całkowicie zintegrowane gniazdo odlewnicze ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi. 22

25 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis COMES Sokołowscy Sp.J. e-114 ul. Kościuszki 128 A, Szydłowiec, Polska/Poland tel , fax CRONIMET PL Sp. z o.o. e-57 ul. Kłopot 10 A, Inowrocław, Polska/Poland tel , fax com.pl Producent metalowej galanterii odlewniczej: podpórek formierskich, żeber rdzeniowych, ochładzalników, rurek odpowietrzających i innych elementów do pomocniczego oprzyrządowania procesu odlewniczego. FIRMA CZYLOK Franciszek Czylok e-50 CONBEST Sp. z o.o. e-17 ul. Wadowicka 12, Kraków, Polska/Poland tel , , fax Pszczyńska 336, Jastrzębie - Zdrój, Polska/Poland tel , fax FIRMA CZYLOK działa na polskim rynku ponad 23 lata stając się wiodącym producentem wysokiej jakości elektrycznych urządzeń grzewczych. Dział Sprzętu Laboratoryjnego firmy CONBEST funkcjonuje nieprzerwanie od 1991 roku. Swoją ofertę handlową opiera na urządzeniach renomowanych producentów krajowych i zagranicznych, w tym ATAGO (lidera w dziedzinie refraktometrii i polarymetrii), BINDER (producenta komór testów środowiskowych i suszarek przemysłowych) oraz HUVITZ (producenta mikroskopów metalograficznych i stereoskopowych). Fachowe doradztwo oraz szybkość i elastyczność działania to podstawowe atuty, dzięki którym firma CONBEST nieustannie zdobywa nowych Klientów. Laboratory Equipment Division is the core department of CONBEST that has continuously served our customers since its establishment in Our product range comprises only of devices from top national and international producers, like ATAGO (worldwide market leader in polarimeter and refractometer solutions), BINDER (world s largest manufacturer of serial-production environmental simulation chambers) or HUVITZ (leading edge metallographic and stereo microscopes manufacturer). CONBEST s strong focus on professional consulting, quick customer service and flexibility is our strongest asset that continuously wins new customers. COPROMEC DIE CASTING S.R.L. e-56 Via Missana, 31, Roè Volciano, Brescia, Włochy/Italy Firma COPROMEC DIE CASTING specjalizuje się w produkcji układów wtryskowych do maszyn ciśnieniowych zimno komorowych. Innowacyjny i opatentowany system tłoka z pierścieniami z miedzi berylowej, tulei wlewowej oraz innych komponentów układu wlewowego ułatwia podnoszenie jakości odlewów oraz zwiększa produktywność. W ofercie firmy następujące elementy systemu wtryskowego: Opatentowane tłoki z jednym lub dwoma pierścieniami Pierścienie Wsporniki Rozdzielacze i pręty Tuleje wtryskowe Tuleje chłodzące 23

26 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis W naszej ofercie znajdują się piece do topienia metali kolorowych: piece autoklawowe do topienia i wytwarzania zawiesin kompozytowych w podciśnieniu w atmosferze argonu piece tyglowe stacjonarne i przechylne piece tyglowe próżniowe do topienia metali kolorowych w atmosferze gazowej lub w próżni piece do ciśnieniowego nasycania struktur porowatych roztopionym metalem piece do topienia i odlewania stopów magnezu Ponadto oferujemy: piece laboratoryjne uniwersalne piece laboratoryjne do badania paliw stałych piece wysokotemperaturowe do 1800 C piece do hartowania i gięcia szkła oraz fusingu i slampingu stanowiska laboratoryjne specjalne płyty grzejne laboratoryjne specjalne systemy grzewcze moduły grzewczo-izolacyjne sterowniki EC Test Systems Sp. z o.o. e-9 ul. Lublańska 34, Kraków, Polska/Poland tel , fax Spółka EC Test Systems Sp. z o.o. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań pomiarowych, diagnostycznych oraz symulacyjnych z zakresu drgań i akustyki. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski światowych liderów tej branży. Reprezentujemy firmy z których doświadczeń korzystają największe koncerny motoryzacyjne, lotnicze i zbrojeniowe oraz inne przedsiębiorstwa działające w pozostałych gałęziach przemysłu. Ofertę uzupełniają zaawansowane systemy wizyjne i termowizyjne. Naszym klientom dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie pomiarów procesów szybkozmiennych, takich jak eksplozje, ruchy obiektów z bardzo dużą prędkością, drgania, deformacje uderzeniowe, dynamika płynów itp. Dostarczamy zintegrowane systemy R&D do analiz termalnych (badanie naprężeń, wibrotermografia, termografia impulsowa i lockin) oraz rozwiązania do realizacji testów zmęczeniowych. W ofercie posiadamy również systemy do pomiarów akustyki budowlanej, skanery 3D oraz oprogramowanie symulacyjne. Dostarczając najnowsze rozwiązania znajdujące się obecnie na rynku pomagamy uruchamiać nawet najbardziej skomplikowane stanowiska badawczo - rozwojowe. Econocap Polska Sp. z o.o. e-113 ul. Skibowa 91, Wrocław, Polska/Poland tel , fax EKOWOOL Sp. z o.o. e-101 ul. Kasprzaka 29/31 lok. 500, Warszawa, Polska/Poland tel , kom Skype: EKOWOOL EKOWOOL is a producer of silica materials for high-temperature insulation. Line of materials: silica mats, cords, fabric, tape, meshes, chopped silica fibers, for fire-protective shutter, suits. EKOWOOL and its modifications determine a wide range of using these materials. In industry and electric/nuclear power - for heat insulation with work temperature C. In construction for a fire-, sound protection. In transport for fire and sound insulation of vehicle engines and cabins. Blankets, curtains are used for extinguishing of domestic fires. 24

27 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski w zakresie dystrybucji i obsługi serwisowej: Struers Sp. z o.o. Elektrocarbon-Odlewy Sp. z o.o. e-55 ul. Czarnohucka 10, Tarnowskie Góry, Polska/Poland tel , fax EMCO-TEST is a well known manufacturer of hardness testing machines and systems. The product range contains micro and macro as well as portable hardness testers. All machines are state of the art and conform to all the latest testing procedure norms and standards for Rockwell, Brinell, Vickers and Knoop. Exclusive Service and distribution in Poland by Struers Sp. z o.o. (see catalogue entry Struers ). Elektronic Instrument Service Rowecki Sp.J. e-118 ul. Malechowska 6, Poznań, Polska/Poland tel , fax Przedstawicielstwo, sprzedaż, serwis YXLON. ERVIN AMASTEEL Oddział w Polsce e-116 Stary Rynek 38-39, Poznań, Polska/Poland tel ELHYS Sp. z o.o. e-14 ul. Naukowa 45, Warszawa, Polska/Poland tel , fax Firma Elhys Sp. z o.o., zał. 1996, jako przedstawiciel firmy MTS Systems oferuje kompletne rozwiązania w zakresie badań wytrzymałościowych materiałów, elementów, podzespołów i całych konstrukcji wraz z nowoczesnym oprzyrządowaniem (maszyny statyczne 1-300kN, dynamiczne do 6,6MN i 1100Hz, ekstensometria, wideoekstensometria, ESPI, DIC, komory środowiskowe i klimatyczne). Elhys Sp. z o.o. as the authorized representative of MTS Systems Corp. offers complete solutions in material testing for materials, components and full structures, together with additional equipment (static machines 1-300kN, dynamic machines up to 6,6MN and 1100Hz, extensometry, videoextensometry, ESPI, DIC, environmental chambers). EMCO-TEST Prüfmaschinen GmbH e-16 Dystrybucja na terenie Polski: STRUERS Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Jasnogórska 44, Kraków, Polska/Poland tel , fax Firma EMCO-TEST jest dobrze znanym producentem twardościomierzy i systemów do pomiarów twardości. Oferowany asortyment obejmuje urządzenia do pomiarów twardości w zakresie mikro i makro, a także twardościomierze przenośne. Wszystkie urządzenia marki Emco-Test charakteryzują się nowoczesną konstrukcją i spełniają wymagania wszelkich obowiązujących norm i standardów do pomiarów twardości metodami Rockwella, Brinella, Vickersa i Knoopa. 25

28 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis EUROTOM Sp. z o.o. e-11 ul. Wąwozowa 1 kl. II, Warszawa, Polska/Poland tel , kom , fax PTH Eurotom Sp. z o.o. oferuje aparaturę do: - badań własności wizualnych i fizycznych powłok, powierzchni, farb, lakierów i tworzyw sztucznych - dyspergowania, mielenia, mieszania materiałów płynnych na skalę laboratoryjną, półtechniczną i produkcyjną - pomiaru grubość i składu powłok galwanicznych metodą EDXRF - pomiaru i analizy rozkładu temperatur w procesach obróbki cieplnej - testów korozyjnych w mgle solnej i przyspieszonego starzenia w świetle UV - mycia rozpuszczalnikowego lub wodnego ciśnieniowego pojemników, zbiorników, kadzi produkcyjnych, kontenerów transportowych o pojemnościach od kilku do kilkunastu tysięcy litrów EVEREST POLSKA Sp. z o.o. e-18 ul. Geodetów 176, Piaseczno, Polska/Poland tel Od lat dostarczamy Państwu najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie Badań Wizualnych (RVI) i innych metod Badań Nieniszczących (NDT). Są to głównie endoskopy techniczne (przemysłowe) i akcesoria do nich: - źródła światła, - światłowody, - kamery endoskopowe i inne. Bez względu na to, czy są to proste zestawy inspekcyjne, boroskopy sztywne, fiberoskopy, czy najbardziej zaawansowane na rynku wideo endoskopy, zawsze oferujemy pełne wsparcie i pomoc w doborze odpowiednich dla Państwa potrzeb narzędzi. Od początku naszą główną linią produktową pozostają najlepsze na świecie endoskopy przemysłowe firmy Everest VIT: XLG3, XLGO+ oraz XLVU. For many years Everest Polska has been providing its Customers with the most advanced solutions in the field of Remote Visual Inspection(RVI) and other methods of Non Destructive Testing (NDT). These include mainly technical endoscopes (industrial) and accessories: - light sources, - fiber light cables, - endoscopic cameras and more. Whether they are simple inspection kits, rigid borescopes, fiberscopes or the most advanced video endoscopes on the market, we always offer full support and assistance in order to help you choose appropriate tools for your needs. From the very beginning, our main product line includes the world s best industrial endoscopes of Everest VIT company: XLG3, XLGO + and XLVU. FAKTOR - PIOTR PACHCZYŃSKI CENTRUM TECHNIKI POMIAROWEJ e-6 ul. Jagiellońska 26, Chodzież, Polska/Poland tel Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie pomiarów długości i kąta. Jako autoryzowany przedstawiciel oferujemy: - MITUTOYO - INSIZE: program przyrządów pomiarowych długości i kąta, - ZOLLER: przyrządy do ustawiania narzędzi skrawających, oraz MICROVU, VICI, KORDT, FEINMESS SUHL, STIEFELMAYER, SINOWON/ JATEN, PO PROSTU JESTEŚMY NAJLEPSI! 26 FCPK Bytów Sp. z o.o. e-36 ul. Lęborska 26, Bytów, Polska/Poland tel , fax

29 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis FONDERMAT SPA e-46 FERRUS Sp. z o.o. e-40 ul. Otawska 12, Warszawa, Polska/Poland tel./fax , , , FERRUS Sp. z o.o. istnieje od 1997 r., kontynuując działalność w branży metalurgicznej od 1992 r. Jesteśmy dostawcą sprawdzonym i znanym z wysokiej jakości dostarczanych surowców do Odlewni i Hut w Polsce. Oferujemy natychmiastowe dostawy bezpośrednie towarów z magazynów rozlokowanych dla wygody klienta w różnych częściach kraju. Posiadamy certyfikat TÜV NORD wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Oferujemy najwyższej jakości surowce: - Surówki odlewnicze (Specjalna, Hematytowa, Przeróbcza), - Żelazostopy (FeSi, FeMn, FeSiMn, FeCr, FeMo, FeP, FeTi, FeSiCa i inne), - Sferoidyzatory (Druty rdzeniowe i Zaprawy), - Modyfikatory, - Nawęglacze, Grafity i Węglik krzemu, - Odżużlacze, - Metale kolorowe, - Inne materiały odlewnicze. Via Industriale Trav. 1 n.9, Cellatica (BS), Włochy/Italy tel , fax FONDERMAT SPA - Manufactureres of release agents and fluxes for al die casting - Producers of equipments for al die castings For information, enquiries/orders, please contact: Sales Dept./Accounting Dept. tel fax Accounting Dept. tel fax Warehouse FERRUS Ltd., a company established in 1997, continues its activity in metallurgy field since FERRUS Ltd. is approved supplier of high quality raw materials for foundries and steel mills in Poland. We offer prompt and direct deliveries of raw materials from warehouses located in several regions of Poland for comfort of our customers. We are certified by TÜV NORD according to PN-EN ISO 9001:2009. We offer high quality raw materials: - Pig-iron (Nodular, Hematite, Basic Pig-Iron), - Ferroalloys (FeSi, FeMn, FeSiMn, FeCr, FeMo, FeP, FeTi, FeSiCa etc.), - Nodulizers (Cored Wires or granular), - Inoculants, - Carburizers, Graphites and Silicon Carbide, - Slag binders, - Colour metals, - Other materials for metallurgy. FONDAREX SA e-56 Route Industrielle 13, Z.I. du Rio-Gredon, CH-1806 St-Légier, Szwajcaria tel , fax Firma została założona w 1946 roku jako odlewnia w Montreux (Szwajcaria). Firma Fondarex była wynalazcą i pionierem procesu odlewania ciśnieniowego przy pomocy próżni. W 1952 roku, Fondarex wynalazł pierwszy system odlewania próżniowego. Do 1978 roku Fondarex prowadził jednocześnie działalność odlewniczą i badania stosowane. W 1989 roku Fondarex, został przekształcona w spółkę kapitałową. Dziś Fondarex jest światowym liderem w technologii odlewania ciśnieniowego przy pomocy próżni. Fondarex jest reprezentowany przez 27 agencji i liczy ponad 900 klientów. 27

30

31

32 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis FOUNDRY SERVICE AGENCY s.c. e-44 ul. Aleja 600-lecia 44A/43, Sochaczew, Polska/Poland tel (Polska), tel (Włochy) Naszą główną działalnością na terenie Polski, jest działalność agentów, reprezentujących włoskich i słoweńskich projektantów i producentów maszyn i urządzeń odlewniczych, takich jak linie formierskie, mieszarko-nasypywarki, stacje regeneracji i sporządzania mas formierskich, maszyny rdzeniarskie, stacje sferoidyzacji metodą przewodu elastycznego, piece elektryczne, gazowe piece obrotowe, instalacje odpylające, oraz dostawców materiałów dla odlewnictwa, jak druty rdzeniowe do procesu sferoidyzacji PE i żelazostopy. Pośredniczymy także we współpracy pomiędzy włoskimi firmami, a polskimi odlewniami, kuźniami i zakładami obróbki mechanicznej. Zapewniamy obsługę techniczną i handlową, zapewniając najwyższą jakość usług. moulding lines, sand slinger-mixers, sand reclamation and preparation plants, core-shooters, cored wire spheroidization stations, electric furnaces, rotary gas furnaces, air extraction plants and suppliers of materials for foundries, like cored wires and ferro-alloys. We mediate also in co-operation between Italian companies and Polish foundries, forging-shops and machine-shops. We provide technical and commercial support, ensuring the highest quality of service. Współwystawcy/Co-exhibitors: 1. CENTAURO S.p.A. Via Carpi Ravarino 87, Limidi Modena, Włochy 2. OFFICINE MECCANICHE BELLOI & ROMAGNOLI Srl. Via Gandhi 50 (Z.I. Torrazzi), Modena, Włochy 3. SIDER TECHNOLOGY Srl. Viale Giovanni XXIII 108, Lonate Pozzolo, Włochy 4. PRIMAFOND Srl. Viale del Lavoro 36/38, Thiene, Włochy 5. TDR Legure d.o.o. Tovarniska Cesta 51, 2342 Ruse, Słowenia 6. O.M.A.R. S.r.l. Via Marmolada 2 (Z.I. NORD), Spresiano, Włochy 7. CIME CRESCENZI S.r.l. P.ZA VITTORIO VENETO 4, Torino, Włochy Our main activity on Polish territory, is activity of agents of Italian and Slovenian companies, designers and producers of foundry equipment, like Foundry Solutions & Design LLC e Maxwell Rd, Suite 500, Alpharetta, GA US tel , fax Foundry Solutions & Design (FS&D) to kompletny, niezależny Inżynieryjno Konsultingowy Serwis Przemysłu Odlewniczego. Projektuje nastawione na klienta, zamechanizowane i zautomatyzowane wysokiej wydajności systemy produkcji odlewów. Zatrudnia międzynarodową kadre inżynierów, z dużym doświadczeniem i wiedzą w zakresie planowania i analizowania inwestycji, projektowania kompletnych linii odlewniczych, zarządzania projektami, integracjią systemów produkcji i nadzorem instalacji. Foundry Solutions & Design (FS&D) provides complete Engineering & Consulting Services to the ferrous and non-ferrous Foundry Industry. As an independent company, FS&D develops customized, high performance manufacturing systems for rationalizing labor intensive processes through mechanization and automation. Staffed with highly experienced engineers in the U.S. and internationally, FS&D provides master planning, design, project management, process equipment, and system integration and installation services. 30 GEIGER +Co Schmierstoff-Chemie GmbH e-35 Austrasse 45, Heilbronn, Niemcy tel , fax Zastosowanie -TRENNEX- to sukces dla odlewu! To motto, dzięki któremu firma Geiger + Co. Schmierstoff-Chemie GmbH istnieje od ponad 95 lat jako wiodący producent wysokojakościowych środków oddzielających i smarujących dla odlewnictwa ciśnieniowego. Poprzez stały dialog z odlewniami oraz ciągłe opracowywanie nowych produktów we własnym laboratorium, firma GEIGER+Co. SCHMIERSTOFF-CHEMIE

33 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis GmbH zapewnia swoim klientom najnowocześniejsze środki oddzielające i smarujące - Trennex. Zastosowanie środków oddzielających i smarujących Trennex odgrywa kluczową rolę, szczególnie gdy stawiane są wysokie wymagania dotyczące jakości odlewów oraz żywotności form i tłoków odlewniczych. Dzięki zastosowaniu wyśmienitych produktów oddzielających i smarujących Trennex firma Geiger osiąga swoje istotne założenia dla bezzakłóceniowego cyklu odlewniczego i dba o doskonałe powierzchnie odlewów oraz czyste formy. gieldazlomu.com.pl is a website for companies which want to buy or sell scrap metals. On the website you can find currently stock quotes of metals on the LME; comparative tables of scrap bronze, brass, copper, zinc, precious metals, ferroalloys; basic legislation concerning on recycling. Users can publish announcements of buying and selling scrap metal. gieldazlomu.com.pl is run by the Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and Recycling /IGMNiR/ - an autonomous institution of the economic self - government to protect the interests of companies and institutions engaged in non-ferrous metal industry and recycling. GEMCO ENGINEERS B.V. e-62 Science Park Eindhoven 5053, 5692 EB Son, The Netherlands tel , fax GEMCO Engineers wraz ze swoją spółką-córką KNIGHT WENDLING GmbH oferują dedykowane rozwiązania odlewnicze dla żeliwa, stali, aluminium i wszystkich innych metali odlewanych. Usługi obejmują: doradztwo strategiczne i operacyjne dla odlewni i nabywców odlewów; planowanie i projektowanie nowych odlewni; planowanie i projektowanie rozbudowy i modernizacji istniejących odlewni; sprawdzanie wykonalności i oceny przyszłych projektów; przygotowanie inżynierskie, zaopatrzenie, nadzorowanie montażu i wdrażanie projektów, zarządzanie projektami i ich realizacja pod klucz; budowa specjalnych maszyn dostosowanych do potrzeb klientów i różnych zastosowań w przemyśle odlewniczym. Guenther Polska Sp. z o.o. e-30 ul. Kamieńskiego Wrocław, Polska/Poland tel , fax GEMCO Engineers together with its sister company KNIGHT WENDLING GmbH, offer dedicated foundry solutions for iron, steel, aluminum and all other castable metals. Services include: strategic and operational consulting for foundries and casting buyers planning and design for new foundry projects planning and design for expansion projects and modernizations of existing foundries feasibility-check and review of future projects engineering, procurement, site supervision and start-up of project project management and turnkey realization development of tailor made special machines for foundry applications GIELDAZLOMU.com.pl e-68 ul. Graniczna 29/611, Katowice, Polska/Poland tel./fax gieldazlomu.com.pl to interaktywny portal branżowy dla firm zajmujących się skupem, handlem złomem oraz recyklingiem metali. Użytkownicy mogą zamieszczać oferty kupna i sprzedaży złomów. W Portalu można znaleźć codziennie aktualizowane notowania metali na LME, najświeższe informacje z kraju i świata związane z obrotem i recyklingiem złomów, tabele porównawcze złomów metali, a także podstawowe akty prawne dotyczące recyklingu i gospodarki odpadami. gieldazlomu.com.pl jest prowadzony przez Izbę Gospodarczą Metali Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/ - autonomiczną organizację samorządu gospodarczego, z siedzibą w Katowicach, dbającą o ochronę interesów firm i instytucji związanych z przemysłem metali nieżelaznych oraz recyklingiem. 31

34 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis HEICHE POLSKA Sp. z o.o. e-63 Stanowice, ul. Jarzębinowa Oława, woj. dolnośląskie, Polska/Poland Galwaniczna obróbka powierzchni. INFOTEC GROUP Sp. z o.o. E-120 ul. Krótka 8, Zasutowo, Nekla, Polska/Poland INSTAL-FILTER S.A. Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza e-52 ul. Gen. D. Chłapowskiego 7, Kościan, Polska/Poland Celem firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie instalacji ochrony powietrza. Realizowany on jest poprzez projektowanie i budowę urządzeń do oczyszczania powietrza i spalin z zanieczyszczeń stałych i gazowych. INSTAL-FILTER SA oferuje kompleksową realizację inwestycji począwszy od koncepcji wstępnej i projektowania, poprzez produkcję urządzeń, dostawy, montaż, szkolenie z zakresu obsługi, aż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Indywidualne podejście do potrzeb klientów, grono wykwalifikowanych pracowników, wieloletnie doświadczenie to klucz INSTAL-FILTER SA pozwalający na realizację inwestycji zarówno w kraju, jak i poza granicami. ODPYLANIE - FILTRACJA - NEUTRALIZACJA The goal of our company is meeting needs of our clients in the field of air system protection. It is achieved by designing and constructing of air and fumes clearing appliances removing gas&solid contaminants. INSTAL-FILTER SA offers a complex performance of investments starting from a preliminary concept and designing, production of appliances, supplies, assembly, trainings, and ending with guarantee and post-guarantee service. Individual approach to clients needs, group of qualified employees, multi-year experience are advantages of INSTAL-FILTER SA which enables us to complete investments in the country and abroad. DUST EXTRACTION - FILTRATION - NEUTRALISATION 32 INSTRON e-2 Coronation Road, HP12 3SY, High Wycombe, UK tel , fax Przedstawiciel w Polsce: SPECTRO-LAB ul. Warszawska 100/102, Łomianki, Polska/Poland tel , fax Firma INSTRON założona w 1946 r. to czołowy producent sprzętu do badań wytrzymałościowych na świecie. Systemy INSTRON są wykorzystywane do badań własności mechanicznych i zachowania pod obciążeniem wszelkich materiałów, elementów i konstrukcji w warunkach otoczenia i komorach środowiskowych. Kompleksowa oferta INSTRON zawiera dobór urządzeń, instalacje i szkolenia, kalibracje i wzorcowanie systemów oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zakres oferowanych urządzeń obejmuje: - Statyczne maszyny wytrzymałościowe, - Systemy dynamiczne do badań zmęczeniowych, - Młoty udarnościowe, wahadłowe i kolumnowe, - Piece i komory temperaturowe do testów wytrzymałościowych, - Reometry kapilarne, plastomery - Aparaty HDT/Vicat - Urządzenia do przygotowania próbek Instron is a leading provider of testing equipment for the material testing and structural testing markets. Instron s products test the mechanical properties and performance of various materials, components and structures in a wide array of environments. A global company providing single-source conven-

35 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis ience, Instron is a full-service materials testing company that manufactures and services testing instruments, systems, software and accessories. Instron s proficiency in designing and building testing systems to evaluate materials ranging from the most fragile filament to advanced alloys, affords Instron s customers a comprehensive resource for all their research, quality and service-life testing requirements. Information is also available on the company s enhanced website at The Institute carries out R&D studies in the following areas: metallurgy and technology of casting grey iron, ductile iron, ADI, alloyed iron, steel, and alloys of Al, Mg, Cu, Zn, Ti, Ni; moulding sand technology; gravity die casting, investment casting; application of evaporative patterns, sand reclamation; liquid state high-temperature and nanostructural investigations, testing of physico-chemical and mechanical properties, examination of casting defects; rapid prototyping, 3D scanning, simulation of casting pouring and solidification process, stress distribution; monitoring of foundry industry; product certification; publishing activities. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH e-70 ul. Sowińskiego 5, Gliwice, Polska/Poland tel , fax Instytut Metali Nieżelaznych (IMN) w Gliwicach - od 1952 r. główny ośrodek badawczo-rozwojowy polskiego przemysłu metali nieżelaznych. Oferuje: usługi badawcze i techniczno-technologiczne; ekspertyzy; opracowanie i modernizację technologii w zakresie: przeróbki rud, hutnictwa oraz przetwórstwa metali nieżelaznych i stopów, chemicznych źródeł prądu; materiały innowacyjne; wzorce spektralne metali i stopów; nowoczesne maszyny flotacyjne, rafinatory do aluminium. INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GmbH Sp. z o.o. e-79 ul. Gliwicka 36, Rudno, Polska/Poland tel , fax Wyłączny przedstawiciel techniczny i handlowy firm Grupy ELSTER GmbH: Kromschroeder, LBE, Hauck. Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice (IMN) since the 1952 is the main research and development centre of Polish non-ferrous metals industry. The offer:technical services and research works; development and modernization of technologies in the field of ores treatment, metallurgy and processing of non - ferrous metals and alloys, chemical sources of electricity; innovative materials; spectrometric reference materials for metals and alloys; modern flotation machines; refining equipment for aluminium. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH Oddział Metali Lekkich Skawina e-70 ul. Piłsudskiego 19, Skawina, Polska/Poland tel , fax Instytut Odlewnictwa e-54 ul. Zakopiańska 73, Kraków tel , fax Prowadzi prace naukowe i rozwojowe w zakresie: metalurgii i technologii odlewania żeliwa szarego, sferoidalnego, ADI, stopowego, staliwa, stopów Al, Mg, Cu, Zn, Ti, Ni; technologii mas formierskich; odlewania kokilowego, ciśnieniowego i precyzyjnego; stosowania modeli zgazowywanych; regeneracji osnowy ziarnowej; badania wysokotemperaturowe stanu ciekłego, nanostrukturalne, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych, wad odlewów; prace z zakresu szybkiego prototypowania, skanowania przestrzennego, symulacji zalewania, krzepnięcia, rozkładu naprężeń; monitoring branży odlewniczej; certyfikację wyrobów; działalność wydawniczą. 33

36 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis Oferujemy: palniki gazowe i osprzęt okołopalnikowy, kompletne systemy grzewcze pieców przemysłowych, systemy sterowania pieców przemysłowych, rekuperatory oraz odciągi spalin, piece przemysłowe do m.in.: obróbki cieplnej, topienia metali, suszarnie, dopalacze, dokumentację techniczną, montaż i serwis oferowanych urządzeń, szkolenia teoretyczne i praktyczne. Wykonujemy kompleksowe modernizacje pieców przemysłowych. Współwystawcy/Co-exhibitors: 1. ELSTER GmbH In der Fleute 153, D-42389, Wuppertal 2. ELSTER HAUCK 100 North Harris Street; P.O. Box 90, Lebanon, PA ELSTER KROMSCHRÖDER GmbH Postfach 2809, D-49018, Osnabrück ISOTEK Sp. z o.o. e-5 ul. Św. Szczepana 57, Poznań, Polska/Poland tel , fax W zakresie urządzeń kontrolno-pomiarowych nasza oferta obejmuje: INNOVATEST- przenośne i stacjonarne przyrządy pomiarowe Top-Tech - urządzenia do metalografii Serwis twardościomierzy W zakresie narzędzi i obrabiarek: GALDABINI - maszyny do prostowania wałów, profili i form SAET - maszyny do hartowania indukcyjnego HEMBRUG - maszyny do toczenia na twardo SMZ - naprawy, regeneracje wrzecion i elektrowrzecion GMN - nowe wrzeciona, elektrowrzeciona szlifierskie i frezarskie KAMMERER - śruby pociągowe, śruby toczne SAACKE - szlifierki narzędziowe IMT (TACCHELLA, MORARA) - uniwersalne szlifierki do wałków i otworów IMT (MECANADORA) - specjalistyczne szlifierki do wałków i otworów IMT (FAVRETTO) - szlifierki do płaszczyzn MONZESI - szlifierki bezkłowe SERWEMA / WELTER - maszyny do obróbki uzębień - nowe, używane, remonty i modernizacje. MPM - maszyny i urządzenia do wyważania PWS - narzędzia do obróbki kół zębatych EKIN- narzędzia i maszyny do przeciągania, FÄSSLER- honownice do kół zębatych PCG - półfabrykaty z węglika spiekanego 34 Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu /IGMNiR/ e-68 ul. Graniczna 29/611, Katowice, Polska/Poland tel./fax IGMNiR zrzesza krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa, firmy, ośrodki akademickie oraz badawcze związane z przemysłem i recyklingiem metali nieżelaznych. Jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje interesy podmiotów członkowskich wobec administracji unijnej, państwowej i samorządowej. Od 18 lat dba o rozwój przemysłu metali nieżelaznych oraz promuje recykling w Polsce i w Europie. IGMNiR uzyskała status Członka - Stowarzyszonego w międzynarodowym programie przeciwdziałania kradzieżom metali Pol-PRIMETT I. Jest autorem Kodeksu Dobrych Praktyk w obrocie złomami. Przynależy do elitarnych, międzynarodowych organizacji: BIR - Światowej Federacji Recyklingu Metali, Eurometaux - Europejskiej Federacji Metali Nieżelaznych, oraz EUROMETREC - Europejskiej Federacji Handlu i Recyklingu Metali Nieżelaznych. Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and Recycling /IGMNiR/ IGMNiR brings together domestic and foreign enterprises, companies, academic and research centres related to industry and recycling of non-ferrous metals. As an organization of economic self-government, it represents the interests of member bodies in the EU, state and local government. Since 18 years, IGMNiR takes care of the development of non-ferrous metals and promotes recycling in Poland and Europe. IGMNiR acquired the status of an Associate Member in the international program to tackle metal theft called Pol-PRIMETT I and is the author of the Code of Good Practice for the scrap metal market. IGMNiR belongs to the prestigious international industry associations such as: BIR, Eurometaux or EUROMETREC.

37 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis Topniki do lutowania miękkiego, twardego; Surowce(Sn, Pb, Sb, Bi), Anody: Sn, Ni, Zn, SnPb JAP TRADING s.r.o. e-25 Bystřice 1260, Czech Republic tel , Spółka JAP TRADING s.r.o. istnieje na rynku międzynarodowym od 20 lat. Działania spółki skoncentrowane są na handlu i produkcji elektrod grafitowych, wyrobów węglowych i grafitowych, żelazostopów i innych materiałów hutniczych i odlewniczych. Nieodłączną częścią strategii spółki jest rozwój nowych technologii dla hutnictwa, które są rezultatem wieloletniego procesu badawczego i rozwoju w tej dziedzinie. Do programów produkcyjnych zalicza się produkcja elektrod grafitowych oraz złączy z półfabrykatów na linii CNC, impregnacja przeciwutleniaczem elektrod grafitowych oraz produktów z grafitu, produkcja brykietów żelazostopowych, mas naprawczych, żużla syntetycznego oraz innych materiałów z pyłów, peletyzacja grafitu, regeneracja płyt suwakowych kadzi odlewniczych itp. JAP TRADING s.r.o. has been present on international market for 20 years as a manufacturing and trading company with strong commitment to research and development of new products and innovative technologies for ferrous and non-ferrous metallurgy. Key production activities are machining and antioxidant impregnation of graphite electrodes and other graphite products (e.g. graphite consumables for aluminium melting shops and chemical industry), briquetting of ferroalloy fines and other dust materials, production of briquetted synthetic slag and pelletized graphite carburizer and repair of sliding gates for casting ladles. Posiada przedstawicielstwa firm: KOVOHUTE - spoiwa lutownicze, blacha ołowiana ITERFLUX - topniki do lutowania miękkiego, pasty lutownicze, druty lutownicze, pręty do lutowania Współwystawca/Co-exhibitor: KOVOHUTE Přibram VI č.p. 530, Příbram, Czechy KLINGSPOR Sp. z o.o. e-61 ul. Tadeusza Regera 58, Bielsko-Biała, Polska/Poland tel , fax Firma KLINGSPOR Sp. z o.o. jest liderem w zakresie produkcji i dystrybucji materiałów ściernych. W swoim portfolio firma posiada ponad artykułów należących do kilku grup asortymentowych: tarcze do szlifowania i cięcia KRONENFLEX, krążki fibrowe, ściernice listkowe nasadzane i trzpieniowe, ścier- JODOVIT S.R.L. e-45 Via Lombardia, 9, Lonate Pozzolo (VA), Włochy/Italy tel , fax JODOVIT S.R.L. since 1958 producer of chemicals for ferrous and no-ferrous foundry industry. Partner of the main foundry groups in the world we developed our own line of ecological and environment friendly materials, specialized in exo and iso riser sleeves and powders for steel foundry and ingot cast, coatings, fluxes and tablets for aluminium melting and preparation, lubricants and greases for diecasting. All the materials are studied and developed in our lab in cooperation and according to the needs of the most important and specilized foundries. JS-METALS Janusz Skrzynecki e-19 ul. Wagonowa 14-18, Wrocław, Polska/Poland tel , fax , kom Firma JS-METALS jest producentem: Spoiw miękkich: - bezołowiowych SnCu, SnCuAg, SnNi; - cynowo ołowiowych Snob; - dla witrażystów; Stopów łożyskowych: Ł6, Ł16, Ł10As, Ł83, Ł89, Ł89L, V378; Stopów niskotopliwych: Stop Wooda -TBC12, bez kadmowych -TBC14; Anod cynowych Sn i półkul Sn dla przemysłu galwanicznego; Wody lutowniczej JS-ALFA do: stali, TiZn, miedzi, brązu, mosiądzu; W swojej ofercie posiada: 35

38 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis nice listkowe talerzowe oraz pełną gamę papierów i płócien ściernych, tarcze diamentowe do cięcia, frezy z węglików spiekanych, jak również wyroby z włókniny szlifierskiej i narzędzia ścierne elastyczne. KLINGSPOR Sp. z o.o. is a leader in the production and distribution of abrasive products. The company s portfolio contains over fifty thousand articles arranged in a few assortment groups: KRONENFLEX grinding discs and cutting-off wheels, fibre discs, abrasive mop wheels and small abrasive mops with spindle, abrasive mop discs and a full range of abrasive paper and cloth sheets, diamond cutting blades, tungsten carbide burrs, as well as non-woven products and flexible abrasives. SIA KMM Metals e-27 Daugavgrivas iela 116, Rīga, LV-1055 tel , fax Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. e-19 Příbram VI č.p. 530, Příbram, Republika Czeska/Czech Republic tel , fax RECYCLING DIVISION: - purchasing & recycling lead waste; - selling pure lead & lead alloys PRESIOUS METALS DIVISION: - purchasing, recycling wastes containing gold, palladium, platinum and rhodium E-SCRAP DIVISION: - expanding of the ecological service; - processing of the waste of electronic equipment PRODUCTS DIVISION: the Products division is focused on the manufacture and sale of broad assortment of products based on lead and tin: - BEARING METALS & SPECIAL ALLOYS; - LEAD & TIN SEMI-PRODUCTS; - AIR GUN PEL- LETS; - SOFT SOLDERS: PRODUCT RANGE: - solder wires; - cored solder wires; - pressed solder bars for wave soldering; - cast solder bars; - solder foils STANDARDS: -EN ISO 9453; - Company standards; - GOST LEIBER POLAND Sp. z o.o. e-31 ul. Magazynowa 33, Ruda Śląska, Polska/Poland tel , fax Odkuwki aluminiowe to precyzja, lekkość oraz nowoczesność. Firma Leiber Poland zajmuje się kuciem matrycowym i obróbką mechaniczną aluminium od roku Odbiorcami wytwarzanych przez nas części są znane firmy branży samochodowej, lotniczej, producenci pojazdów szynowych, rowerów, motocykli, sprzętu AGD, elektroniki, energetyki, sprzętu medycznego i wielu innych. Posiadamy certyfikat ISO TS 16949:2009. Odkuwki matrycowe z aluminium produkowane przez Leiber Poland odznaczają się strukturą drobnoziarnistą i jednorodną wolną od porów i jam usadowych. Obrobione mechanicznie części cechują się lekkością, wysoką wytrzymałością i nieporównywalną precyzją wykonania. Powierzchnia może być dodatkowo anodowana (dekoracyjnie albo technicznie zależnie od stopu), lakierowana, proszkowana według życzeń klienta. Estetyka odkuwek oznacza, że można je również zastosować jako elementy dekoracyjne. Elementy odkuwane w porównaniu z odlewanymi posiadają lepsze właściwości mechaniczne, ich struktura materiału jest homogeniczna i wolna od pęcherzy powietrznych. Leiber ist Spezialist für die Herstellung von Leichtbauteilen aus Aluminium, Magnesium sowie Speziallegierungen. Neben dem geringen Gewicht sind Eigenschaften wie Stabilität und Präzision von großem Vorteil sowohl für den Fahrzeugbau, die Luftfahrt, den Schienenverkehr als auch für den Maschinenbau und die Medizintechnik. Basierend auf dem Wunsch nach Fortschritt und dem Wissen um die Schmiedetechnologie sowie die Material-eigenschaften entwickelt Leiber immer wieder neue, wegweisende Verfahren. So entstehen zum Beispiel durch das neue Hybridschmieden und -fügen noch leistungsfähigere Produkte. Und durch intelligentes Design lassen sich Gewicht, Wirtschaftlichkeit sowie Umweltfreundlichkeit optimieren. 36

39 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis LOGISTYKA ODZYSKU e-119 Adres do korespondencji: M&M Consulting ul. Modlińska 129, Warszawa, Polska/Poland LOGISTYKA ODZYSKU jest czasopismem, które przybliża czytelnikom sposoby na ekologiczne prowadzenie przedsiębiorstw przy jednoczesnym zwiększaniu zysków. Prezentuje środki i narzędzia, którymi można to osiągnąć, a co najważniejsze - inspiruje do działania. Odpowiadamy m.in. na pytania: Dlaczego warto myśleć o recyklingu odpadów opakowaniowych już na etapie projektowania opakowań? Jak odróżnić się od konkurencji jako firma społecznie odpowiedzialna? Jak koszty zagospodarowania odpadów przekształcić w przychody? Poprzez teksty specjalistów i praktyków udowadnia, że to, co jeszcze niedawno traktowano wyłącznie jako odpady powstające w procesach produkcji, dziś może stać się źródłem dodatkowych dochodów. Wydawcą Logistyki Odzysku jest firma M&M Consulting - lider w usługach doradztwa środowiskowego dla przedsiębiorców. MANOR HOUSE SPA Chlewiska e-124 ul. Czachowskiego nr 56, Chlewiska k. Szydłowca, Polska/Poland tel./fax , Posiadłość Manor House leży 140 km na południe od Warszawy. To magiczne miejsce oferuje wypoczynek w: XVI w. Pałacu Odrowążów, XIX w. Stajni Platera oraz w Termach Zamkowych, otoczonych zabytkowym parkiem. To świat Wellness i SPA, to miejsce konferencji, imprez firmowych i rodzinnych, komfortowego wypoczynku i relaksu. Manor House oferuje gościom wiele atrakcji. Dla miłośników hipiki - własna stadnina koni i kryta ujeżdżalnia. Pragnący zregenerować siły docenią Termy Zamkowe z pokojami gościnnymi Ofuro SPA, gabinety odnowy oraz idealny dla alergików bezchlorowy Basen Ery Wodnika wypełniony wodą z jonami srebra. W Chlewiskach można też pograć w minigolfa lub golfa wodnego. Zapraszamy. MAMMUT-WETRO GmbH e-74 Wyłączny przedstawiciel na Polskę: firma REMIX S.A. Świebodzin ul. Poznańska 36, Świebodzin, Polska/Poland tel , fax Program produkcji: 1. Tygle do topienia metali: grafitowe z węglika krzemu (SiC) 2. Akcesoria odlewnicze: osłony czujników termopary łyżki do czerpania ciekłych metali dzwony zanurzeniowe lance odgazowujące rynny podstawy pod tygle rury do pieców dozujących stożki zalewowe Lieferprogramm 1. Schmelztigel: graphit siliziumkarbid (SiC) 2. Gießereizuberhör Pyrometerschutzrohre Schöpfkellen Tauchglocken Begasungslanzen Gießrinnen Untersätze Dosierrohre Trichter 37

40 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis MARBAD Sp. z o.o. e-34 ul. Kulczyńskiego 14, Warszawa, Polska/Poland tel , fax Materiały technologiczne /kształtki, płyny, pasty, itp./ oraz urządzenia do obróbek roto-wibracyjnych. Media /śruty, ścierniwa/ i urządzenia do obróbek strumieniowo-ściernych. Narzędzia ścierno-polerskie: pasty i tarcze polerskie; frezy trzpieniowe; ściernice ceramiczne oraz o spoiwach żywicznych i gumowych; nasypowe narzędzia ścierne, szczotki techniczne; napędy do narzędzi ścierno-polerskich. Pasty diamentowe. Consumables /chips, compounds, pastes, etc./ and equipment for vibratory processing (mass finishing) Media /abrasive grits, shots/ and equipment for blasting. Abrasive and polishing tools: polishing compounds and buffs; burrs; ceramic, rubber and resin bonded grinding tools; coated abrasive tools; technical brushes; drivers for abrasive and polishing tools, diamond pastes. NDT-NET Sp. z o.o. e-18 ul. Nałęczowska 30, Lublin, Polska/Poland tel , fax Podstawowym nurtem naszej działalności jest dystrybucja urządzeń do Badań Nieniszczących. Dzięki współpracy z wieloma przodującymi producentami dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości boroskopy, fiberoskopy, wideoendoskopy oraz wiele akcesoriów do badań wizualnych. Na szczególna uwagę zasługuje nasza oferta w dziedzinie badań radiograficznych. Ścisła współpraca z firmą VMI zaowocowała wprowadzeniem na polski rynek całej gamy skanerów do radiografii cyfrowej CR opartych o najnowsze rozwiązania technologiczne. Firma VMI jest światowym liderem we wdrażaniu radiografii cyfrowej, jako jedyna oferuje swoim klientom pakiety szkoleń z radiografii cyfrowej oraz pełne wsparcie przy wdrażaniu tych technologii a także wymianę doświadczeń z innymi użytkownikami ich sprzętu. Bogate doświadczenie na rynku amerykańskim stanowi dla nas i naszych klientów solidny fundament do rozwoju tej dziedziny badań nieniszczących w Polsce. Verfahrensmittel /Chips, Compunds, Pasten, usw./ sowie Anlagen zur Roto- Vibrationsbearbeitung (Gleitschleifen) Strahlbearbeitungsanlagen und - mittel. Werkzeuge: Polierpasten und Scheiben; Keramik-, Harz- und Gummibindemittleln; Schleifgalanterie; Technishe Buersten; Antriebe fuer Schleifwerkzeugen. Przedsiębiorstwo NEW-TECH e-41 MAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe e-103 ul. Hryniewieckiego 1, Szczecin, Polska/Poland tel , fax MM Magazyn Przemysłowy Raven Media sp. z o.o. ul. Grabiszyńska 163, Wrocław, Polska/Poland tel , fax MM Magazyn Przemysłowy to czasopismo typu business to business ukazujące się na polskim rynku od 20 lat. Należy do międzynarodowej grupy branżowych publikacji specjalistycznych, publikowanych na licencji tytułu MM Maschinenmarkt w 13 krajach i 12 językach w Europie i Azji, oznaczonych wspólną marką MM. Porusza tematy związane z przemysłem, dotyczące technologii produkcji, logistyki, zarządzania jakością, infrastruktury IT, pomiarów przemysłowych, automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz zarządzania przedsiębiorstwem. MM Magazyn Przemysłowy podejmuje zagadnienia dotyczące gospodarki, ekonomiki przedsiębiorstw, prawa oraz raporty i analizy rynkowe. Czasopismo poszerza wiedzę techniczną oraz inżynierską. Tytuł kontrolowany przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. ul. Przemysłowa 1, Dobrzykowice, Polska/Poland tel , kom Przedsiębiorstwo New-Tech istnieje od 1994 roku. Produkuje i oferuje: urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej m.in.: - piaskarki i oczyszczarki ciśnieniowe - kabiny do piaskowania i śrutowania - odpylacze i filtry powietrza - sprzęt ochronny - ścierniwa - hale do śrutowania - oczyszczarki turbinowe - myjki przemysłowe Zapraszamy na nasze stoisko Przedsiębiorstwo NEW-TECH was established in High quality of our products allowed us to consolidate our status and gain a considerable group of contractors. We produced and offer: - sandblasting cabinets, sandblasters - shot blasting machines - surface finishing machines - filters, dedusting installation - blast chamber - dust filter - washing machines Przedsiębiorstwo NEW-TECH wurde in 1994 gegrũndet. Wir produzieren und anbieten: - Sandstrahlgeräte und Sandstrahlkabinen - Entstaubungsanlagen - Schutzausrüstung für Strahltechnik, - Strahlmittel, - Strahlhallen, - Turbinenstrahlanlagen - Teilereinigungsanlagen 38

41 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis rdzeni i form, pokrycia ochronne wodne i alkoholowe do form i rdzeni, urządzenie dozujące i środek smarujący SHOTBEADS do tłoków maszyn ciśnieniowych. NIZI INTERNATIONAL (PL) Sp. z o.o. e-71 ul. Chłodna 52, Warszawa, Polska/Poland tel Szanowni Państwo, Dzięki doświadczeniu i tradycji sięgających 1898r. skutecznie dążymy do tego, by być Waszym zaufanym partnerem w żelazostopach, metalach i innych materiałach dla odlewnictwa i hutnictwa. Jesteśmy międzynarodową firmą z siedzibą w Luksemburgu. Mamy ponad 1500 klientów w 70 krajach. Oferujemy: Surówki żelaza: Syntetyczna Tinfos, Specjalna, Hematytowa, Przeróbcza Żelazostopy: FeSi 75, FeMn, FeSiMn, FeCr, FeMo, FeV, FeP i inne Koks odlewniczy SiC Nawęglacze Elsid - Syntetyczny i na bazie koksu naftowego Zaprawy FeSiMg Modyfikatory na bazie FeSi z Ba, Zr, Sr, Al, Ca, TRE Druty rdzeniowe FeSiMg, SiCa, C Brykiety FeSi i FeMn Metale: Zn, Pb, Sn, Ni S Fluouryt Inne firmy obecne na stoisku: 1. HOHNEN & Co. Lipper Helweg 47, D Bielefeld, Niemcy/Germany 2. AUG. GUNDLACH KG Kasseler Str. 113, D Grossalmerode, Niemcy/Germany 3. KARL SCHMIDT GmbH & Co. Zum Feldberg 51, D Schmitten, Niemcy/Germany 4. J&S CHEMICAL 179 North Industrial Way, Georgia, Canton, USA 5. KERAMTECH Spol. s. r. o. Horska 139, CZ Żacler, Czechy/Czech Republic NORGPOL Czerwiński Sp.J. e-33 ul. Baletowa 104, Warszawa, Polska/Poland tel , fax Zapraszamy do współpracy. Trusted Since 1898 We aim to be your trusted partner in ferroalloys, base metals and foundry products, developing strategic relationships, delivering sustainable added value and building global presence close to suppliers and customers. We are an international and diversified supplier based in Luxembourg. Delivering row materials to the foundry, steel and other metal related industries we have over 1500 customers in 70 countries. We supply: Pig iron: Tinfos High purity, nodular, foundry, basic Ferroalloys: FeSi75, FeMn, FeSiMn, FeCr, FeMo, FeV and more Foundry coke SiC and Recarburisers - we have production in Romania FeSiMg Inoculants Cored wires Metals: Zn, Pb, Sn, Ni S Fluorspar Thank you for your partnership. NORAM Sp.J. Zakład Handlowo-Usługowy e-22 ul. Wyszyńskiego 101, Tarnowskie Góry, Polska/Poland tel , fax Zaopatrzenie odlewni w materiały pomocnicze: galanteria odlewnicza i modelarska, narzędzia pomiarowe dla modelarni i odlewni, ochładzalniki i podpórki rdzeniowe, tygle grafitowe i z węglika krzemu (SiC) oraz środki chemiczne (rafinatory, modyfikatory, odgazowywazcze, oddzielacze, pokrycia kokilowe) do topienia stopów Al i Cu, materiały (żywice) do produkcji mas formierskich i rdzeniowych na zimno i na gorąco, spulchniacze do mas formierskich i rdzeniowych, kleje do 39

42 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis NOWA STAL Wydawnictwo Prasowe AML PRESS e-121 ul. Alpejska 2/8, Warszawa, Polska/Poland tel./fax , kom (Biuro reklamy) Nowa Stal to wydawnictwo poświęcone polskiej branży stali nierdzewnych oraz rynkowi aluminium. Docieramy do przedstawicieli firm zajmujących się produkcją, dystrybucją i przetwórstwem stali nierdzewnych oraz aluminium, a także firm będących odbiorcami tego rodzaju materiałów. Łącznie mówimy o setkach przedsiębiorstw osiągających w sumie kilkanaście miliardów złotych przychodów rocznie. The magazine NOWA STAL is a professional publication that aims at both firm representatives dealing with production, distribution and processing of stainless steel and aluminum and entrepreneurs that use those materials. Our readers are also media representatives of a widely embraced businessman environment and scientific circles. The magazine NOWA STAL is published every two months and it appears in four thousand copies. OBERON e-77 ul. Cicha 15, Inowrocław, Polska/Poland tel , fax Hurtownia materiałów i produktów dla narzędziowni. Kompleksowa obsługa narzędziowni wykonujących formy wtryskowe, wykrojniki, tłoczniki i inne narzędzia. Stal, aluminium dostarczamy w takiej postaci, jak wyprodukowano ją w hucie lub przyciętą na wymiary, obrobioną mechanicznie z sześciu stron, a także szlifowaną. Wydawca Forum Narzędziowego OBERON. Autoryzowany przedstawiciel: - System 3R - - Preciz - - Nakanishi - - MERSEN Odlewnia Chemar Sp. z o.o. e-123 ul. Olszewskiego 6, Kielce, Polska/Poland tel , fax Odlewnia Chemar jest producentem odlewów staliwnych węglowych, nisko i wysokostopowych, o wysokich wymaganiach odbiorowych. Specjalizujemy się w produkcji małoseryjnej i jednostkowej skomplikowanych odlewów o wadze do 3500kg. Dysponujemy własnym biurem technologicznym oraz modelarnią. Projektowanie wspomagane jest programem MAGMASOFT. Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009, uprawnienia wg dyrektywy 97/23/WE dotyczącej urządzeń ciśnieniowych, AD 2000-Merkblatt WO, a także uznania towarzystw kwalifikacyjnych: Lloyd s Register, TÜV Nord, Germanischer Lloyd. Chemar Foundry is a manufacturer of low and high alloyed, carbon steel castings,. We specialize in producing small series and complex castings with weight up to 3500kg. We have our own technology dpt. and pattern shop. Design is assisted by MAGMASOFT program. We are certified with Quality Management System according to PN-EN ISO 9001:2009, and in accordance with Directive 97/23/EC concerning pressure equipment AD 2000-Merkblatt WO, and approval of Classification Societies: Lloyd s Register, TUV Nord, Germanischer Lloyd. ODLEWNICZA IZBA GOSPODARCZA e-54 ul. Zakopiańska 73, Kraków, Polska/Poland tel , fax Odlewnicza Izba Gospodarcza jest jedyną ogólnopolską, samorządową organizacją sektora odlewniczego. Dobrowolnymi członkami tej organizacji są przodujące odlewnie, przedsiębiostwa i instytucje pracujące dla odlewnictwa. Izba reprezentuje ten sektor przemysłu przed władzami państwowymi, innymi instytucjami samorządowymi, a także przed podobnymi organizacjami zagranicznymi. Izba opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki i uczestniczy w procesie legislacyjnym. Odlewnicza Izba Gospodarcza dokonuje oceny wprowadzania i skuteczności działań aktów prawnych. lzba także opracowuje i wprowadza zasady etyczne współdziałania pomiędzy członkami Izby. Odlewnicza Izba Gospodarcza umożliwia nawiązywanie współpracy pomiędzy polskimi odlewniami i ich partnerami krajowymi i zagranicznymi. W szczególności dotyczy to: promocji w sprzedaży odlewów, wyrobów oraz usług swoich członków, szkolenia kierownictwa i. załóg odlewni oraz wymiany doświadczeń, wprowadzania nowych rozwiązań w technologii i w organizacji produkcji, dostawy materiałów i surowców, normalizacji i zapewnienia jakości wyrobów i procesu produkcyjnego, ochrony środowiska, restrukturyzacji odlewni. Przedsiębiorstwa, które są zrzeszone w Odlewniczej Izbie Gospodarczej produkują i dostarczają odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego, stopowego, a także ze staliwa węglowego i stopowego, ze stopów miedzi, cynku, aluminium - dla wszystkich gałęzi przemysłu. Produkują również materiały pomocnicze dla odlewni, maszyny i wyposażenie dla przemysłu odlewniczego. Przedsiębiorstwa i instytucje zrzeszone w Izbie oferują usługi w zakresie badań, konsultacji, konstrukcji, a także realizacji inwestycji. Odlewnicza Izba Gospodarcza umożliwia kontakt z najlepszymi producentami odlewów, a także dostawcami materiałów i usług dla przemysłu odlewniczego. Izba jest członkiem Europejskiego Komitetu Stowarzyszeń Odlewni (GAEF) oraz: Krajowej Izby Gospodarczej. Wykaz firm - członków Odlewniczej Izby Gospodarczej dostępny jest na stronie internetowej. The Foundry Chamber of Commerce is the only in Poland self-governed organisation of the foundry branch. The voluntary members of this organisation are leading foundries enterprises and institutions Working for the foundry industry. It represents this branch before the state authorities other self -governed units and similar foreign organisations. It expresses opinions on the planned legal acts regarding the functioning of the economy takes part in the legislation process and evaluates the implementation and functioning of the economic law regulations. It also creates and promotes the rules of ethical co-operation between its members. The Foundry Chamber of Commerce is responsible for arranging the co-operation between Polish foundries and their partners in Poland and abroad. This refers in particular to: promotion of the sale of castings, products, and services of its members, training of foundry staff and exchange of experience, implementation of new solutions in technology and organization, supply of materials, standardisation and quality assurance of the quality assurance of the products and production, processes, environmental protection, restructurisation of foundries. Enterprises associated in the Foundry Chamber of Commerce produce and deliver: castings made in grey, ductile and alloy cast iron, carbon and alloy cast steel, Cu, Zn and Al. Alloys for all industry branches, auxiliary materials, 40

43 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis machines and equipment for foundry industry. They also offer services in the field of research, consulting, design and carrying out of investitions. Foundry Chamber of Commerce enables contacts with the best producers of castings and suppliers of materials and services for foundry industry. Chamber is a member of the Committee of Associations of European Foundries (CAEF). events and large number of satisfied customers, are the best proof that our products ensure comfort and safety of users even in extreme conditions. PCB Service Sp. z o.o. e-128 ORPEL Spółdzielnia Usług Techniczno- Handlowych i Wdrożeń e-98 ul. Lodowa 101, Łódź, Polska/Poland tel , fax Jesteśmy wiodącym producentem specjalistycznych ochron osobistych. Oferujemy szeroką gamę rękawic i wyrobów antywibracyjnych, spawalniczych, niepalnych i termoizolacyjnych oraz przeciwprzecięciowych. Ponad 50-letnie doświadczenie, nowoczesne technologie, ugruntowana pozycja rynkowa, medale i wyróżnienia zdobyte na imprezach targowych oraz szeroka rzesza zadowolonych klientów, są najlepszym dowodem na to, iż nasze produkty zapewniają komfort i bezpieczeństwo pracy użytkowników nawet w ekstremalnych warunkach. We are leading manufacturer of specialist protective equipment. We offer wide range of anti vibration, welding, non-flammable, heat-insulation, cut-protection gloves and articles. Over 50-years of experience, modern technologies, established market position, medals and awards from trade fair ul. Żabi Kruk 14, Gdańsk, Polska/Poland tel , fax Firma PCB Service, założona w 1998 r. oferuje komplet materiałów, urządzeń oraz systemów do badań nieniszczących (NDT) w tym do badań: radiograficznych (RT) - aparaty rentgenowskie, błony rtg, systemy cyfrowe (CR, CT), systemy przemysłowej tomografii komputerowej magnetycznych oraz penetracyjnych (MT/ PT) - aerozole, wzorce, jarzma magnetyczne, lampy UV, mierniki, stanowiska i linie do kontroli półi automatycznej ultradźwiękowych (UT) - defektoskopy ultradźwiękowe klasyczne oraz umożliwiające badania w technice m.in. (TOFD, PA), głowice, grubościomierze, skanery wizualnych (VT) - wideoendoskopy, boroskopy, fibroskopy, Oferujemy również urządzenia (które w pomiarach wykorzystują zjawisko szumu Barkhausena- BN oraz dyfrakcji rentgenowskiej - XRD) do analizy twardości, badań naprężeń szczątkowych i przypaleń szlifierskich produkcji fińskiej firmy Stresstech. 41

44 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis Oferuje urządzenia peryferyjne dla odlewni: - urządzenia termostatujące do regulacji temperatury w formach odlewniczych wiodącego producenta, firmy Regloplas - roboty firmy Getecha PETROFER Polska Sp. z o.o. e-91 ul. Składowa 1, Nowiny k./kielc, Polska/Poland tel , , fax PLASTMET Sp. z o.o. e-58 ul. Szkolna 15 A, Kędzierzyn-Koźle, Polska/Poland PLAST LINE e-66 ul. Kominiarska 42, Wrocław, Polska/Poland tel , fax PLASTMET Sp. z o.o. - wyłączny przedstawiciel włoskiej firmy PROTECME Srl. z Ossony, producenta środków pomocniczych dla odlewni metali kolorowych ze stopów aluminium, miedzi, brązów, mosiądzów oraz cynku. Przedmiotem naszej oferty są: - Rafinatory - Modyfikatory - Odgazowywacze - Odżużlacze - Zaprawy odlewnicze - Filtry - Siatki filtracyjne - Tygle - Pasty i powłoki ochronne; izolujące; ogniotrwałe - Urządzenia typu LASER do przeprowadzania operacji obróbki metalu przy produkcji stopów aluminium i miedzi - i wiele innych produktów dla odlewnictwa Współwystawca/Co-exhibitor: Nuowa Protecme Viale Europa 60, Ossona, Włochy. 42 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN e-2a al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce, Polska/Poland tel./fax , Zakład Mechatroniki jest jednostką naukowo-badawczą i dydaktyczną na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Działalność naukowo-badawcza Zakładu Mechatroniki koncentruje się w czterech obszarach: 1. Technika płynowa - napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne, urządzenia wykonawcze, sterujące i pomiarowe stosowane w napędach płynowych (hydraulicznych i pneumatycznych). 2. Automatyzacja i robotyzacja produkcji - płynowe urządzenia automatyki, manipulatory i roboty przemysłowe o kinematyce szeregowej (manipulatory kartezjańskie) i kinamatyce równoległej (manipulatory typy tripod) z napędem płynowym (hydraulicznym i pneumatycznym). 3. Mechatronika - hydrotronika i pneumatronika, elektrohydaruliczne i elektropneumatyczne układy sterowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 4. Biomechatronika - systemy płynowe w inżynierii medycznej i rehabilitacyjnej, biomanipualatory, biochwytaki, zastosowanie sztucznych mięśni pneumatyczncych, pneumatyczne aktuatory mięśniowe.

45 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis W Zakładzie Mechatroniki wykonuje się prace naukowo-badawcze w ramach projektów finasownaych przez MNiSzW oraz w ramach współparacy z przemysłem. Oferta Zakladu Mechatroniki dla przemysłu dotyczy nastepujacych zagadnień: Projektowanie, modelowanie, symulacja i identyfikacja elementów i układów płynowych (hydraulicznych i pneumatycznych) w wykorzystaniem oprogramowania 3DCAD, MES, SIM. Badania doświadczalne i wyznaczanie charakterystyk statycznych i dynamicznych elementów i układów hydraulicznych i pneumatycznych. Diagnostyka, ocena stanu zużycia oraz wyznaczanie parametrów eksploatacyjnych elementów i układów hydraulicznych i pneumatycznych. Modernizacja i wdrażanie nowych energooszczędnych rozwiązań w zakresie budowy i techniki sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych. Doradztwo i ekspertyzy techniczne w zakresie projektowania, modernizacji i eksploatacji układów napędu i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego. Szkolenie w zakresie budowy i eksploatacji oraz techniki sterowania napędów hydraulicznych i pneumatycznych. Pracownicy Zakładu Mechatroniki są autorami wielu prac naukowo-badwczych i dydaktycznych, publikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych, w zakresie modelowania i symulacji, analizy i syntezy, badania i diagnostyki napędów płynowych (hydrostatycznych i pneumatycznych). PROMET CZECH s.r.o. e Října 3138/41, Ostrava, Czech Republic tel , fax PRZEGLĄD ODLEWNICTWA e-54 Adres korespondencyjny / Corespondence address / Adresse für Korrespondenz Redakcja / Editorial Office / Redaktion: ul. Zakopiańska 73, Kraków, Polska/Poland tel , fax POLSKI KOKS S.A. e-60 ul. Paderewskiego 41, Katowice, Polska/Poland tel , , , fax POLYTEG-MET Polska Sp. z o.o. e-59 ul. Tartakowa 31/33, Częstochowa, Polska/Poland tel PRECOPTIC Co., Wojciechowscy Sp.J. e-4 ul. Arkuszowa 60, Warszawa, Polska/Poland tel , fax Spółka PRECOPTIC CO. istnieje od 1990 roku i jest firmą inżynierską. W dziale sprzedaży zatrudniamy nie handlowców, lecz inżynierów, absolwentów Wydziału Mechaniki Precyzyjnej PW, o specjalności przyrządy optyczne. To wyjątkowe połączenie głębokiej wiedzy teoretycznej z dużym doświadczeniem w praktycznej pracy z mikroskopem. Dzięki fachowej obsłudze staliśmy się jednym z liderów rynku w dziedzinie mikroskopów optycznych, pomiarowych i metalograficznych. Oferujemy mikroskopy wysokiej klasy firmy NIKON. Ponad to nasza firma zapewnia cała gamę urządzeń do przygotowywania i obróbki próbek metalograficznych francuskiej firmy PRESI. 43

46 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis Czasopismo założone w 1937 r., jest oficjalnym organem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich. Przegląd Odlewnictwa jest miesięcznikiem i najstarszym, jedynym czasopismem naukowo-technicznym branży odlewniczej w Polsce. Przegląd Odlewnictwa ukazujący się w nakładzie egz. rozchodzi się do polskich odlewni i przedsiębiorstw stosujących odlewy w swojej produkcji, do większości inżynierów i techników pracujących w odlewniach, a także jest wysyłane zagranicę spełniając w ten sposób rolę promocyjną polskiego odlewnictwa. Obok oryginalnych artykułów naukowych i technicznych z zakresu odlewnictwa, organizacji, jakości, ochrony środowiska, historii odlewnictwa, czasopismo zamieszcza reklamy krajowych i zagranicznych firm produkujących maszyny, urządzenia, materiały, a także odlewy. Czasopismo zamieszcza również przedruki i streszczenia artykułów ukazujących się w czasopismach zagranicznych. Redakcja posiada również egzemplarze archiwalne. PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (Foundry Review) Journal of the Polish Foundrymen s Association Founded in 1937, is the official organ of the Polish Foundrymen s Association. It is a monthly journal and the oldest scientific-technical journal in Poland concerning foundry practice. It is printed in copies, which are distributed among Polish foundries and companies using castings in their production, as well as among the majority of engineers and technicians working in foundries. It is also sent abroad fulfilling in this way the promotion of Polish foundry industry. Alongside the information about technical news, organisation, quality, environmental protection, and history of foundry practice, the journal inserts the advertisements of domestic and foreign companies producing machines, equipment, materials and castings. Journal presents reprints and summaries of articles from foreign journals, as well as original works of foreign authors. PRZEGLĄD ODLEWNICTWA (Giesserei-Rundschau) Zeitschrift des Vereins Polnischer Giessereifachleute Die im Jahre 1937 gegründete Zeitschrift ist das offizielle Organ des Vereins Polnischer Giessereifachleute. Przegląd Odlewnictwa ist der ältesten Monatsschrift und eine bekannte wissenschaftlich-technische Zeitschrift des Giessereiwesens in Polen. Die Exemplare betragende Auflage verbreitet sich unter polnische Giessereien, die die Abgüsse zu verwenden den Betriebe sowie unter die Mehrheit von den in den Giessereien arbeitenden Ingenieuren und Technikern; sie wird auch ins Ausland gesandt erfüllend in dem die wichtige Rolle für die Promotion des polnischen Giessereiwesens. Ausser den originellen wissenschaftlichen und technischen Artikeln sowie Übersetzungen der gewählten ausländischen Artikeln aus dem Bereich des Giessereiwesens, Organisation, Qualität, Umweltschutz und Giessereigeschichte rückt die Zeitschrift die Anzeigen der in- und ausländischen die Maschinen, Einrichtungen, Materialien sowie Abgüsse zu herstellenden Firmen ein. Die Zeitschrift veröffentlicht auch die Nachdrücke und die Zusammenfassungen von den sich in den ausländischen Zeitschriften erscheinenden Artikeln. RECYKLING Wydawca ABRYS Sp. z o.o. ul. Daleka 33, Poznań, Polska/Poland tel , fax Czasopismo wyjaśnia kwestie związane z recyklingiem odpadów w Polsce i na świecie. W sposób praktyczny pokazuje rozwiązania z zakresu odzysku odpadów, które z powodzeniem wprowadzane są na rynku polskim i zagranicznym. Wydawany jest od 2001 r. w nakładzie 5500 egzemplarzy. W Recyklingu publikowane są informacje na temat ustawodawstwa, zarządzania gospodarka odpadowa, technologii przetwarzania, edukacji ekologicznej oraz wydarzeń, w których warto uczestniczyć. Na łamach czasopisma omawiane są ponadto najważniejsze i aktualne zjawiska w branży w formie opinii i komentarzy zarówno teoretyków, jak i praktyków gospodarki odpadami. REGLOPLAS AG e-66 Flurhofstrasse 158, CH-9006 St. Gallen, Szwajcaria tel , fax Szwajcarska firma REGLOPLAS AG zaprezentuje na stoisku swojego partnera handlowego firmy Plast Line urządzenia termostatujące. W ofercie firmy z ponad 50-letnią tradycją znajdują się urządzenia do utrzymywania stałej temperatury w formach wtryskowych i odlewniczych, wytłaczarkach ślimakowych, walcach i wygniatarkach, jak również urządzenia chłodzące. RELBO S.r.l. e PTS Josef Solnař, s.r.o. e-10 ul. U Hrůbku 170, Ostrava tel./fax Kontakt w Polsce: Czesław Danel, Sales representative tel , kom PTS Josef Solnař jest czeską firmą, założoną w 1990r., mającą oddziały w kilku państwach, również i w Polsce. Od 2000 roku posiadamy certyfikat jakości ISO 9001, natomiast od 2007 roku jesteśmy członkiem wspierającym PTBN. Zajmujemy się produkcją oraz sprzedażą urządzeń związanych z prowadzeniem badań nieniszczących, demagnetyzacją czy też kalibracją. Nasza oferta skierowana jest do wymagających odbiorców, o czym świadczy szeroki wachlarz oferowanych urządzeń, konkurencyjna cena oraz wysoka jakość produktów. Ponadto dla każdego klienta przygotowujemy indywidualnie dobraną ofertę, dostosowując się do jego wymagań oraz oczekiwań. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje nawiązania współpracy. Via Papa Giovanni XXIII 3/C, Rezzato, Brescia, Włochy/Italy tel , fax Firma RELBO specjalizuje się w automatyzacji gniazd odlewniczych przy odlewaniu ciśnieniowym. Relbo produkcje automatyczne spryskiwacze do maszyn ciśnieniowych i manipulatory odbierające odlewy oraz integruje roboty przemysłowe do pracy w gniazdach odlewniczych. Relbo specjalizuje się w instalacji całkowicie zintegrowanego gniazda odlewniczego zwiększającego produktywność o 25-30%. REMIX S.A. e-74 ul. Poznańska 36, Świebodzin, Polska/Poland tel , fax

47 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis Program produkcji: Piece tyglowe i wannowe do topienia i przetrzymywania metali nieżelaznych (elektryczne, gazowe i olejowe) Piece przemysłowe oraz linie technologiczne do obróbki cieplnej odlewów i do obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej metali Piece próżniowe Suszarki przemysłowe Linie do cynkowania ogniowego Urządzenia do rafinacji i modyfikacji stopów odlewniczych Remonty i modernizacje Kadzie do transportu metali nieżelaznych Części zamienne Tygle i akcesoria odlewnicze firmy Mammut Wetro Usługi utrzymania ruchu Manufacture programme: Crucible furnaces and bath furnaces for melting and storing of liquid metals (electrical, gas and oil fired furnaces) Industrial furnaces and processing lines for heat treatment of castings and for heat treatment and thermo-chemical treatment of metals Vacuum furnaces Industrial dryers Hot galvanizing lines Units for refining and modification of cast alloys Overhauls and modernizations Spare parts Crucibles and foundry accessories of firm Mammut Wetro Maintenance services SHIMADZU company offers a wide range of testing machines. The offer includes electromechanical and universal testing machines as well. They are designed not only to static tests in tension or compression mode in a single frame, but also offer other types of tests such as tensile test, compression, shear, flexure, peel, tear, cycles and bending. The systems offered cover a wide range of forces from low to high-capacity frames. SMARTTECH skaner3d.pl Sp. z o.o. e-115 ul. Racławicka 30, Łomianki k. Warszawy, Polska/Poland tel , fax Firma SMARTTECH jest uznanym ekspertem branży pomiarów trójwymiarowych. Jako producent skanerów 3D oferujemy nie tylko pełną gamę urządzeń do wielu zastosowań ale przede wszystkim gotowe rozwiązania sprzętowoprogramistyczne. Specjalizujemy się w skanerach 3D do precyzyjnych pomiarów technicznych oraz do zastosowań muzealniczych. Naszą ofertę dopełnia najwyższej światowej klasy oprogramowanie do edycji danych pomiarowych Geomagic oraz Rapidform. Inne firmy obecne na stoisku: 1. MAMMUT-WETRO GmbH, Niemcy 2. AFC-HOLCROFT, USA SANDWIK Wire & Heating Technology (Former Kanthal) SANDVIK Polska Sp. z o.o. e-21 Al. Wilanowska 372, Warszawa, Polska/Poland tel , fax SHIM-POL A.M.Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A.Reszka Sp.J. e-7 ul. Lubomirskiego 5, Izabelin, Polska/Poland tel do Firma SHIMADZU oferuje szeroki zakres elektrochemicznych oraz uniwersalnych maszyn testujących. Przeznaczone są one zarówno do badań statycznych w trybie rozciągania lub ściskania w pojedynczej ramie oraz dynamicznych testów rozciągliwości, ściskania, ścinania, giętkości, zdzierania, rozrywania, pełzania oraz zginania. Oferowane systemy pokrywają szeroki zakres sił od niskoobciążeniowych testów do ram testowych o wysokiej zdolności obciążeniowej. 45

48 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis Produkowane przez SMARTTECH systemy ScanBright oraz scan3d charakteryzują się między innymi najwyższą na rynku rozdzielczością i jako jedyne stanowią referencyjne urządzenia pomiarowe dzięki możliwości certyfikowania w akredytowanym laboratorium pomiarowym. Działając na rynku pomiarów 3D od 2000 roku gwarantujemy swoim klientom najwyższą jakość produktów i usług. SMARTTECH oferuje między innymi: referencyjne skanery 3D typu scan3d z certyfikatem dokładności z akredytowanego laboratorium pomiarowego specjalizowane skanery 3D ScanBright odwzorowujące kolor obiektu do zastosowań archiwizacyjnych dedykowane programowanie do inżynierii odwrotnej i kontroli jakości - Geomagic, Rapidform szkolenia dla użytkowników skanerów 3D oraz oprogramowania profesjonalne kompleksowe usługi pomiarowe, pozwalające na uzyskanie w pełni edytowalnych danych pomiarowych na dowolnej platformie CAD/CAM/CAE. SMARTTECH Company is known expert in 3D measurement present being present on the market since year We are word acknowledged producer of 3D scanners for various application specialized in technical and national heritage applications. Our offer includes full solutions for reverse engineering with best software such as Geaomagic and Rapidform. Our systems offer highest measurement resolution and enable referential metrological measurement thanks to certification in accredited laboratory. SMARTTECH offers: scan3d 3D scanners - referential technical 3D scanners with metrology certyficate ScanBright 3D scanners - specialized 3D scanners enabling real color measurement for archivisation Specialized software for reverse engineering and quality control Geomagic, Rapidform Advanced trainings for 3D scanner & software users Professional measurement services, enabling getting fully editable measurement data on all CAD/CAM/CAE platforms. Około 20% naszej produkcji eksportujemy. Firma posiada własny dział konstrukcyjny (stosujący CAD), modelarnię i narzędziownię wykonującą metalowe oprzyrządowanie modelowe, w tym z wykorzystaniem centrum obróbczego sterowanego numerycznie (CAD/CAM). Firma uzyskała certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN ISO 9001:2001 nadany przez PCBC. Specodlew - Enterprise of FoundryInnovation Ltd., established from the existing Pilot Plant of Foundry Research Institute in Kraków and acting as a legal successors of the said Pilot Plant in all matters of common concern. The foundry Enterprisse has three divisions: - investment foundry, - sand foundry, - gravity die casting foundry. The castings are made from iron (grey, ductile, and ADI), steel (carbon and alloy), copper, aluminum and other non-ferrous metals. The specalisation of our production is high-temperature creep resistant castings, abrasion-resistant castings and casting made from pure copper. We export about 20% of our production. The Company has design department (using CAD), pattern department, and tool department which produce model tools, using also machining center controlled by CAD/CAM system. Specodlew has been granted PCBC Certificate for conformity of the use quality sustem with requirements of PN ISO 9001:2001 Standard. SPECTRO POLAND Firma Techniczno-Handlowa, Maciej Szwedyc e-3 ul. Wiślana 28, Józefów, Polska/Poland tel , fax f SNAM ALLOYS PVT LTD e-23 Pondicherry Indie Współwystawca/Co-exhibitor: SYKOFIN d.o.o. Optyczne spektrometry emisyjne iskrowe i łukowe (laboratoryjne, przewoźne, przenośne), plazmowe, rentgenowskie do szybkiej analizy składu chemicznego metali i ich stopow oraz innych materiałów. Aparatura do analizy olejów, paliw, smarów, płynów chłodzących i hydraulicznych mająca szczególne zastosowanie w monitoringu stanu maszyn i silników. Optical emission spectrometers arc, spark (laboratory, mobile, portable), ICP, X-ray for quick analyses of chemical compositions for metals and their alloys and other materials. Instruments for analysis of oil, fuel, coolants and hydraulics for use in tribology and machines condition monitorins. 46 SPECODLEW Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa e-105 ul. Zakopiańska 73, Kraków, Polska/Poland tel , fax Firma PIO Specodlew Sp. z o.o. jest następcą prawnym i kontynuatorem tradycji Zakładu Doświadczalnego Instytutu Odlewnictwa. Oferujemy usługi w zakresie wykonywania odlewów: - precyzyjnych - w formach piaskowych - kokilowych ze stopów aluminium. Odlewy wykonywane są z żeliwa (szarego, stopowego, żeliwa sferoidalnego - także ADI), staliwa (węglowego i stopowego), miedzi, aluminium i innych stopów metali nieżelaznych. Specjalnościa Spólki są odlewy odporne na ścieranie, żarowytrzymałe, a także z czystej miedzi. Spectro-Lab e-3 ul. Warszawska 100/102, Łomianki, Polska/Poland tel , fax Firma Spectro-Lab jest od 1981 roku wyłącznym przedstawicielem wielu czołowych producentów sprzętu: analitycznego, laboratoryjnego, badawczego i testowego, znajdującego zastosowanie w laboratoriach przemysłowych oraz naukowo-badawczych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne oraz aplikacyjne, jak również pełen zakres usług serwisowych. Organizujemy szkolenia z obsługi i wsparcia technicznego oferowanego sprzętu.

49 Alfabetyczna lista wystawców / Alphabetical list of exhibitors / Alphabetisches Ausstellerverzeichnis Oferujemy: - Maszyny wytrzymałościowe, - Młoty udarnościowe, - Pełzarki, komory i piece wysokotemperaturowe, - Nano, mikro i makro twardościomierze, wzorce twardości, - Przecinarki metalograficzne, piły, szlifierko-polerki, - Prasy do inkludowania na gorąco, materiały eksploatacyjne, - Systemy wibracyjne, zrzutowe, zderzeniowe, - Profilometry, tribometry, scratch testery. - Laboratoryjne prasy hydrauliczne - Komory klimatyczne solne, kurzowe, deszczowe, - Komory starzeniowe, - Urządzenia i systemy do pomiaru koloru, połysku, - Urządzenia do metrologii optycznej warstw, - Komory palności, analizatory gazów, miksery gazów, - Spektrometry, analizatory termiczne, - Mikrokalorymetry, - Reometry, plastometry, aparaty HDT/Vicat, - Spektrometry podczerwieni FTIR - Analizatory DMA do przemysłu gumowego - Analizatory sorpcji (wysokociśnieniowe i wysokotemperaturowe), - Wiskozymetry Mooneya, - Mikroskopy AFM/SPM, - Laboratoryjne systemy mikrofalowe, - Analizatory rtęci AAS i AFS, termostaty, - Analizatory mikrostruktury: porozymetry rtęciowe, - Piknometry do analizy gęstości, - Goniometry, - Urządzenia i systemu do pomiaru koloru i połysku - Łaźnie cyrkulacyjne, polarymetry i refraktometry, - Piece, inkubatory, suszarki, łaźnie laboratoryjne STEEL Metals & New Technologies is a journal that combines technical issues described by renowned experts with information about the Polish economy. You can find information about production, distribution, machining, surface protection, design and norms the latest technologies related to the market of steel and non-ferrous metals. SM&NT is an independent source of information about challenges in the sector and about achievements of various companies and institutions. We very much appreciate direct contact with our readers. PCH STANCHEM Sp.J. D. Krawczyk i Z. Mączka e-29 ul. K. Olszewskiego 12, Lublin, Polska/Poland tel , , fax Zapraszamy! STAL Metale & Nowe Technologie Wydawnictwo ELAMED e-51 ul. Roździeńskiego 188, Katowice, Polska/Poland tel , fax ELAMED, wiodący wydawca prasy branżowej w Polsce, w tym dwumiesięcznika STAL Metale & Nowe Technologie. STAL Metale & Nowe Technologie to periodyk, który publikując na swoich łamach problematykę techniczną autorstwa uznanych specjalistów, łączy ją z informacjami na temat stanu polskiej gospodarki. Na jego łamach znajdziecie informacje na temat produkcji, dystrybucji, obróbki, montażu, zabezpieczania powierzchni, najnowszych technologii związanych z rynkiem stali i metali nieżelaznych. SM&NT, to niezależne źródło informacji o problemach nurtujących branże oraz sukcesach, za którymi stoją firmy i instytucje. Wysoko cenimy bezpośredni kontakt z naszymi Czytelnikami. ELAMED, a leading specialist press publishing house in Poland is the publisher of STEEL Metals & New Technologies. 47

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju.

Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Wyroby długie - kluczowy segment stalowego rynku. Bieżąca sytuacja i perspektywy rozwoju. Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu Stalprofil S.A. 7 listopad 2012 1 sty 02 maj 02 wrz 02 sty 03 maj 03 wrz 03 sty

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE WRZESIEŃ 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 336

W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE WRZESIEŃ 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 336 Instytut Rozwoju Gospodarczego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE WRZESIEŃ 216 PL ISSN 2392-3687 Badanie okresowe nr 336 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

HANDLOWA W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE MAJ 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 332

HANDLOWA W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE MAJ 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 332 Instytut Rozwoju Gospodarczego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE MAJ 216 PL ISSN 2392-3687 Badanie okresowe nr 332 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

HANDLOWA W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE CZERWIEC 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 333

HANDLOWA W WARSZAWIE. Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE CZERWIEC 2016 PL ISSN Badanie okresowe nr 333 Instytut Rozwoju Gospodarczego SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Elżbieta Adamowicz Konrad Walczyk KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE CZERWIEC 216 PL ISSN 2392-3687 Badanie okresowe nr 333 BADANIA KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

RYNEK PASZ 24 AGENCJA RYNKU ROLNEGO A N A L I Z Y

RYNEK PASZ 24 AGENCJA RYNKU ROLNEGO A N A L I Z Y rynek_pasz_08_23_okladka_a3_zewn:layout 1 2008-09-22 12:38 Strona 1 INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NR 24 AGENCJA RYNKU ROLNEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI.

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. KOMISJA GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18 grudnia 2012 roku Agenda Recyklingu metali na świecie Recyklingu metali w Polsce

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Sektor metalurgiczny w Polsce

Sektor metalurgiczny w Polsce Sektor metalurgiczny w Polsce Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Warszawa 2011 Sektor metalurgiczny w Polsce 2011 :: s. 2 Przemysł metalurgiczny

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Rynek odpadów z papieru i tektury w Polsce na tle krajów europejskich

Rynek odpadów z papieru i tektury w Polsce na tle krajów europejskich Rynek odpadów z papieru i tektury w Polsce na tle krajów europejskich ZBIGNIEW FORNALSKI Tabela 1. Zużycie papieru i tektury z odzysku (makulatury) w krajach CEPI w 2006 r.. (1) Kraje CEPI W 2006 r. 17

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Wrocław Skrócone sprawozdanie finansowe 18:22 ND / SU Condensed financial statement 4 m/s Informacje ogólne Suma bilansowa netto na koniec 2012 r. wyniosła 2 097 mln zł, a na koniec 2011 r. 2 067 mln zł.

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012)

Fundusze ETF w Polsce listopad 2012 r. (Exchange-traded funds in Poland November 2012) 2.11.12 5.11.12 6.11.12 7.11.12 8.11.12 9.11.12 12.11.12 1.11.12 14.11.12 15.11.12 16.11.12 19.11.12 2.11.12 21.11.12 22.11.12 2.11.12 26.11.12 27.11.12 28.11.12 29.11.12.11.12 1 grudnia 212 r. Fundusze

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe

Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe Dochody gospodarstw rolnych a ryzyko walutowe Cezary Klimkowski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy Presentation plan A few words about theory Impact of PLN/EUR

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

RYNEK RZEPAKU A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy CZERWIEC 2014 P Ó Ł R O C Z N I K

RYNEK RZEPAKU A N A L I Z Y R Y N K O W E. stan i perspektywy CZERWIEC 2014 P Ó Ł R O C Z N I K INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY NR 45 AGENCJA RYNKU ROLNEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA i ROZWOJU WSI RYNEK RZEPAKU stan i perspektywy P Ó Ł R O C Z N I K

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające.

2 rzędy zębów kultywatora z zabezpieczeniem sprężynowym (3 w I rzędzie + 4 w II), III rząd talerzy, 2 wały doprawiające. DEKRA Polska - Centrala Tel: (022) 577 36 13, Fax (022) 577 36 36 Expert: Grzegorz Charko NOTE: Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle,

Bardziej szczegółowo