agorada 2011 Bielsko-Biała, 17/18 November 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "agorada 2011 Bielsko-Biała, 17/18 November 2011"

Transkrypt

1 organizatorzy: agorada 2011 patronat: Regional Smart Specialisation Bielsko-Biała, 17/18 November 2011 Nowa strategia rozwoju regionalnego. Inteligentna specjalizacja. Na drodze do wdrażania europejskiej strategii 2020.

2 Szanowni Państwo! W imieniu bielskiego samorządu oraz Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej mam zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie Agorada Agorada to wydarzenie bez precedensu we współczesnej historii Polski. Dlatego właśnie co jest dla nas powodem do dumy polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało nam uprawnienia do posługiwania się oficjalnym logo Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Temat konferencji Regional Smart Specialization jest bardzo aktualny. Rozwój strategii inteligentnych specjalizacji przy uwzględnieniu lokalnych możliwości to wyzwanie z jakim musimy się obecnie zmierzyć. Otwarte pozostają pytania: w jaki sposób wyselekcjonować najbardziej obiecujące dziedziny i jak powinna przebiegać współpraca międzyregionalna w celu wzrostu efektywności zrównoważonego rozwoju? Wystąpienia prelegentów zaproszonych do udziału w dyskusji będą się zatem koncentrować na zagadnieniach takich jak klastry czy innowacje ekologiczne. Spotkanie odbywa się w Bielsku-Białej stolicy regionu nazywanego potocznie Podbeskidziem. Miasto jest od lat silnym ośrodkiem gospodarczym, ale także ważnym regionalnym centrum kultury i sportu. To tutaj organizowane są znane na całym świecie festiwale jazzowe, tutaj odbywa się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej jedno z najważniejszych tego typu przedsięwzięć w Europie, tutaj wreszcie podczas Foto Art Festivalu spotykają się cyklicznie najlepsi fotograficy ze wszystkich kontynentów. Konferencji towarzyszyć będzie 9 edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Jazzowa Jesień w Bielsku- -Białej, podczas którego do stolicy Podbeskidzia przybędą, jak co roku, gwiazdy światowego formatu. Od samego początku imprezie patronuje monachijska wytwórnia ECM jedna z najbardziej uznanych na świecie wytwórni fonograficznych. Silną pozycję wśród festiwali jazzowych bielska impreza zawdzięcza również dyrektorowi artystycznemu Panu Tomaszowi Stańce, trębaczowi światowej sławy. Podczas dotychczasowych edycji festiwalu wystąpiły m.in. takie sławy, jak: Włodzimierz Nahorny z Zespołem, Quintet Tomasza Stańki, Manu Katche i John Abercrombie, Enrico Ravy, Jack DeJohnette Trio, Charles Lloyd, John Scofield i Roscoe Mitchell, Ornette Coleman, Chick Corei i Gary Burton. Jesteśmy przekonani, że Agorada 2011 będzie znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych, interesujących kontaktów. Będzie również sposobnością do spotkania nie tylko z przedstawicielami agencji działających w Unii Europejskiej, ale także tych funkcjonujących w krajach niezrzeszonych w Unii. Mamy nadzieję, że Agorada 2011 udowodni jak ważne jest inicjowanie przedsięwzięć i działań opartych na współpracy i lobbingu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Do zobaczenia w Bielsku-Białej. Prezydent Bielska-Białej Ladies and Gentlemen In the name of Bielsko government and Regional Development Agency in Bielsko-Biała I am honoured to invite you to the Agorada Agorada is an unprecedented event in the modern Polish history. For this reason Ministry of Foreign Affairs gave their permission to use official logo of polish presidency in Council of the European Union which makes us very proud. Theme of the conference Regional Smart Specialization is a very current issue. Development of smart specialization strategy with consideration of local capabilities is a challenge that we have to face. There are several open questions: how to select most prospective field, how should interregional cooperation look like in order to foster regional development? Therefore speeches of invited guests will be concentrated on issues like clusters and ecological innovations. Meeting will take place in Bielsko-Biała capital of the region Podbeskidzie. Bielsko-Biała is continuously a strong economic centre and strong regional cultural and sport centre. It is here where famous jazz festivals are organized, where International Festival of Puppetry Art takes place one of the most important events in Europe, also here, during Foto Art Festival best photographers of the world meet. Conference will be accompanied by 9th edition of International Jazz Festival Jazz Autumn in Bielsko-Biała, during which the biggest worlds class artists will come to the capital of Podbeskidzie. From the beginning Festival s patron is a music label ECM from Munich one of the most internationally recognized record labels. Strong position among all jazz festivals Jazz Autumn in Bielsko-Biała owes to the artistic director Tomasz Sańko, world famous trumpeter. During the previous edition of the festival performed artists such as: Włodzimierz Nahorny with his band, Quintet of Tomasz Stańko, Manu Katche and John Abercrombie, Enrico Ravy, Jack DeJohnette Trio, Charles Lloyd, John Scofield and Roscoe Mitchell, Ornette Coleman, Chick Corei and Gary Burton. We are sure that Agorada 2011 will be an excellent opportunity to broaden participants knowledge, exchange experience and establish new, valuable contacts. It will be a chance to meet not only with representatives of Agencies operating in European Union but also from other countries. We hope Agorada 2011 will prove that it is important to initiate activities based on cooperation and lobbing for local and regional development. Looking forward to seeing you in Bielsko-Biała. President of Bielsko-Biała. Jacek KRYWULT Jacek KRYWULT

3 Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Agoradzie 2011, która odbędzie się w Bielsku-Białej w dniach Listopada To wydarzenie będzie niepowtarzalną okazją do wymiany opinii na temat strategii inteligentnych specjalizacji, która będzie wywierała wpływ na politykę regionalną przez następne dziesięć lat. Spotkanie będzie również okazją do skonfrontowania swojej wiedzy i oczekiwań w tym zakresie, z opiniami prezentowanymi przez ekspertów i innych uczestników. Jeżeli S 3 dotyczy procesu przedsiębiorczego odkrywania, to Agorada w Bielsku-Białej będzie procesem wzajemnego poznawania oraz przyjaznym spotkaniem. Do zobaczenia w Polsce Serdeczne pozdrowienia Dyrektor Generalny EURADA Christian SAUBLENS I warmly invite you to attend the Agorada 2011 event which will take place in Bielsko-Biala (Poland) on 17/18 November This event will be a unique opportunity to exchange views regarding the concept of smart specialisation strategy which will drive part of the regional policy of the next ten years and to benchmark your knowledge and expectations in this field with experts and your peers. If S³ is about an entrepreneurial discovery process, Agorada in Bielsko-Biala will be about a mutual learning discovery process and a friendly get together. Looking forward to meeting you in Poland. Best Regards Executive Director of EURADA Christian SAUBLENS Serdecznie zapraszam na Agoradę Z przyjemnością informuję, iż forum odbędzie się pod patronatem polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim będzie Inteligenta Specjalizacja Regionalna. Kwestia ta jest dla nas szczególnie istotna ze względu na potrzebę dokładniejszego zdefiniowania celów strategicznych w rozwoju regionalnym w powiązaniu z bardziej efektywnym wykorzystaniem ograniczonych zasobów finansowych. Strategia rozwoju regionalnego zbudowana w oparciu o inteligentną regionalną specjalizację wzmocni regiony a tym samym przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności całej Unii Europejskiej. Do zobaczenia w Bielsku-Białej. Stanisław GINDA Prezes Zarządu ARR S.A. w Bielsku-Białej I warmly invite you to take part in Agorada I am pleased that the forum will be held under the patronage of the Polish Presidency of the European Union. The theme is Intelligent Regional Specialization. This issue is particularly important for us especially because of the need for further defining the strategic goals of regional development in combination with the more efficient use of limited financial resources. The regional development strategy built on a smart regional specialization will strengthen the regions and will lead to increasing the competitiveness of the European Union. Looking forward to seeing you in Bielsko-Biala. Stanisław GINDA President of RDA in Bielsko-Biala

4 INTELIGENTNA SPECJALIZACJA SMART SPECIALIZATION NOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO. INTELIGENTNA SPECJALIZACJA. NA DRODZE DO WDROŻENIA EUROPEJSKIEJ STRATEGII NEW STRATEGY FOR REGIONAL DEVELOPMENT. SMART SPECIALIZATION. ON THE ROAD TO THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN STRATEGIES Grupy docelowe: Dyrektorzy lub menadżerowie zarządzający innowacjami w organizacjach pośredniczących takich jak: Agencje Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Władze samorządowe: regionalne i lokalne Uniwersytety i inne uczelnie Instytucje wspierające rozwój innowacyjności Instytucje naukowe Ośrodki badawczo-rozwojowe Centra Innowacji i Inkubatory Koordynatorzy klastrów Instytucje otoczenia biznesu Target groups: Directors or Managers of Innovation intermediary organizations such as: Regional and Local Development Agencies Regional and local authorities Universities Innovation institutions Research institutions Research and Technology Centres Business Innovation Centres and Incubators Cluster Managers Business support organisations Cele konferencji: Inteligentna Specjalizacja jako nowe podejście do polityki innowacyjności Na jakich zasadach Fundusze Strukturalne w zakresie promocji innowacji będą przekazywane poszczególnym regionom w kolejnym okresie programowania Korzyści wynikające z opracowania i wdrażania Inteligentnych Specjalizacji Regionalnych Jakie są różnice pomiędzy Strategią Regionalnej Innowacji (RIS) a Strategiami Inteligentnej Specjalizacji (Smart Specialization Strategies S3)? Rola organizacji otoczenia biznesu we wdrażaniu Inteligentnej Specjalizacji Regionalnej Ogłoszenie Bielskiej Deklaracji Crowd Funding finansowanie społecznościowe przedsięwzięć Why take part in this conference: Smart Specialization as a new approach to enhance innovation policy Understand how Structural Funds support for innovation will be channeled to Regions In the next programming period? Benefits of developing and implementing Smart Regional Specialization What are the differences between Regional Innovation Strategy (RIS) and Smart Specialization Strategies (S3)? The role of business support institutions in the implementation of Smart Regional Specialization Bielsko-Biała Declaration of Crowd Funding Funding of projects through social media Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami prezentowanymi przez prelegentów z Europy i Ameryki Północnej Participants in the conference will have the opportunity to familiarize with the best practices presented by speakers from Europe and North America

5 BIELSKO-BIAŁA BIELSKO-BIALA W tym roku mija dokładnie 60 lat od momentu gdy dwa rozwijające się dotąd obok siebie miasta Bielsko i Biała połączyły się w jeden organizm. W 1951 roku granica pomiędzy obydwoma miejscowościami, która przebiegała zawsze wzdłuż rzeki Białej ostatecznie przestała istnieć. Starszą częścią obecnego miasta jest Bielsko. Jego początki sięgają XIII wieku. W czternastym stuleciu posiadało ono już prawa miejskie. Biała jest młodsza o kilkaset lat, a prawa miejskie nabyła w wieku XVII. W Bielsku zawsze bardzo prężnie działały cechy rzemieślnicze. Wśród nich bardzo szybko dominującą rolę zaczęli odgrywać sukiennicy. W wieku XIX miasto było już jednym z najsilniejszych w Europie ośrodków włókienniczych, a marka BS czyli Bielskie Sukno znana była na całym naszym kontynencie. W Białej również postawiono na włókiennictwo. Bardzo szybko stało się ono podstawową gałęzią miejskiej gospodarki. To co przez wieki dodatkowo łączyło obydwa miasta to ich wielonarodowość. Żyli tu obok siebie Polacy, Niemcy i Żydzi, a także mniej licznie Morawianie, Czesi i Węgrzy. Dzięki tej swoistej narodowej mozaice i Bielsko i Biała szczyciły się zawsze mianem miast wielokulturowych i wielowyznaniowych. Niewątpliwym atutem Bielska-Białej jest jego lokalizacja. Miasto położone jest u stóp Beskidu Śląskiego i Małego, na skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych biegnących z Północy na Południe oraz ze Wschodu na Zachód Europy. Warto wspomnieć, że Bielsko-Biała leży w równej odległości od kilku europejskich stolic Warszawy, Budapesztu i Wiednia oraz w niewielkiej odległości od granic z Czechami i Słowacją. Bielsko-Biała to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków gospodarczych w Polsce. Jest to wypadkowa wielu czynników, wśród których najważniejsze to: bogate tradycje gospodarcze, panujący w mieście korzystny klimat ekonomiczny i wreszcie proinwestycyjna polityka lokalnego samorządu. Miasto jest także atrakcyjne pod względem turystycznym. Otaczające Bielsko-Białą pasma górskie stanowią o jego niezwykłych walorach krajobrazowych. Nie ma w Polsce drugiej tej wielkości miejscowości, która posiadałaby w swych administracyjnych granicach kilka szczytów górskich. Interesujące dla turystów jest także samo miasto zwane małym Wiedniem. W Bielsku-Białej spotkać można bowiem wiele zabytkowych budynków, których architektura wzorowana była na wiedeńskiej. Wraz z nowoczesną urbanistyką te zabytkowe obiekty tworzą w mieście niepowtarzalnym klimat. Jest także Bielsko-Biała ważnym punktem na kulturalnej i sportowej mapie Polski. Odbywające się tutaj festiwale muzyczne czy teatralne cieszą się renomą w całej Europie, a zawodnicy bielskich klubów osiągają od lat znakomite wyniki na międzynarodowych arenach. W kontekście wszystkich przemian jakie wciąż zachodzą w stolicy Podbeskidzia zupełnie realnego wymiaru nabiera miejskie hasło promocyjne: Bielsko-Biała. Przeżyjesz dwa razy więcej. Zapraszamy zatem do Bielska-Białej! This year marks exactly 60 years since the two cities, growing side by side - Bielsko and Biala merged together. In 1951, the boundary between these two towns, which ran along the river Biala eventually ceased to exist. Bielsko is an older part of town. Its origins date back to the thirteenth century. Since the fourteenth century it has had civic rights. Biała is a few hundred years younger. In Bielsko guilds always worked very active. Among them, clothiers very quickly began to play a dominant role. In the nineteenth century the city was already one of the strongest textile centres in Europe, a brand BS Bielskie Sukno was famous throughout the continent. Biała was also known by textiles. It very quickly became a basic branch of the urban economy. Multi-ethnicity is a factor which has been connected these two cities for centuries. In the city lived Poles, Germans and Jews, and less numerous Moravians, Czechs and Hungarians. Thanks to this peculiar national mosaic, Bielsko and Biala were always perceived as multicultural and multi-faith cities. Main advantage of Bielsko-Biala is its location. The city is located at the foot of Beskidy, at the crossroads of major routes running from North to South and from East to West Europe. It is worth mentioning that Bielsko-Biala is equidistant from several European capitals - Warsaw, Budapest and Vienna and close to the border with the Czech Republic and Slovakia. Bielsko-Biala is one of the fastest growing economic centres in Poland. It is a result of many factors, the most important are: a rich tradition of economic, prevailing in a favorable economic climate and, finally, pro-investment policy of local selfgovernment. The city is also attractive for tourists. The surrounding mountains are extraordinary natural beauty. There is no other Polish city of this size, which would have so many mountain peaks in their administrative borders. What is interesting, the city itself is also called Little Vienna because you can meet a lot of historic buildings, whose architecture was modeled on the Viennese. Along with these buildings, modern urban planning in the city creates a unique atmosphere. Bielsko-Biala is also important point on cultural and sporting Polish map. Music festivals and theater held in the city have a reputation throughout Europe, Bielsko clubs and players achieve excellent results in the international arena. In the context of all these changes that occur in the city, the promotional slogan: Bielsko-Biala. Experience twice as much is very adequate. We invite you therefore to Bielsko-Biala!

6 PROGRAM PROGRAM Środa 16 listopada 2011 Wednesday 16 November Koncert otwarcia Festiwalu 9. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej* Bielskie Centrum Kultury Tomasz STAŃKO Dyrektor artystyczny Opening concert 9th Jazz Autumn Festival in Bielsko-Biała* Bielsko-Biala Cultural Centre Tomasz STAŃKO Artistic director Czwartek 17 listopada 2011 Thursday 17 November Otwarcie Jacek KRYWULT Prezydent Bielska-Białej Renato GALLIANO Prezydent EURADA Wprowadzenie Elżbieta BIEŃKOWSKA Minister Rozwoju Regionalnego RP Danuta HUBNER Poseł do Parlamentu Europejskiego Mikel LANDABASO DG Regio Sven SCHADE DG Enterprise & Industry Przerwa kawowa Co dla Europejskich Regionów oznacza Inteligentna Specjalizacja? Moderator: Danuta HUBNER Poseł do Parlamentu Europejskiego Prelegenci: Dominique FORAY Ecole Polytechnique Federale de Lausanne Adam MATUSIEWICZ Marszałek Województwa Śląskiego Lunch Panel 1 Ocena możliwości regionalnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości Moderator: Stewart MacNEILL University of Birmingham Prelegent: Aneta WILMAŃSKA Z-ca Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Denis COLEMAN Washington DC., International Economic Development Council Wojciech SZCZEPANIK V-ce Prezez Zarządu MARR S.A. w Krakowie Przerwa kawowa *ilość miejsc ograniczona, o udziale w koncercie decyduje kolejność zgłoszeń Welcome Jacek KRYWULT Mayor of Bielsko-Biała Renato GALLIANO President of EURADA Setting the Scene Elżbieta BIEŃKOWSKA Minister of Regional Development Danuta HUBNER Member of European Parliament Mikel LANDABASO DG Regio Sven SCHADE DG Enterprise & Industry Coffee break What does Regional Smart Specialisation mean for European Regions? Chairperson Danuta HUBNER Member of European Parliament Speakers Dominique FORAY Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Adam MATUSIEWICZ Marshal of The Upper Silesia Voivodeship Lunch Workshop 1 Regional Assets Assessment for Innovation and Entrepreneurship Moderator Stewart MacNEILL University of Birmingham Speakers Aneta WILMAŃSKA Polish Agency for Enterprise Development Denis COLEMAN Washington DC., International Economic Development Council Wojciech SZCZEPANIK RDA Kraków Coffee break *limited number of places, places will be allocated on a first come first served basis

7 PROGRAM PROGRAM Panel 2 Ocena możliwości regionalnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości jak reagować na zmiany społeczne. Moderator: Stanisław GINDA Prezes Zarządu ARR S.A. w Bielsku-Białej Prelegenci: Rafael ESCAMILLA IMPIVA Elina HUMALA Jykes Ltd Józef TWARDOWSKI V-ce Prezes RARR S.A. w Rzeszowie Walne zgromadzenie EURADA Uroczysty bankiet Workshop 2 Regional Assets Assessment. How to respond to societal changes? Moderator Stanisław GINDA RDA Bielsko-Biała Speakers Rafael ESCAMILLA IMPIVA Elina HUMALA Jykes Ltd. Józef TWARDOWSKI RDA Rzeszów General Assembly of EURADA Dinner Piątek 18 listopada 2011 Friday 18 November Panel 3 Jak wdrażać Strategię Inteligentnej Specjalizacji Regionalnej? Moderator: Lucyan PAPIERNIK IGRETEC, Charleroi Prelegenci: Ben GARDINER Cambridge Econometrics Irma PRIEDL Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Austria Przerwa kawowa Wnioski płynące z warsztatów Moderator: Christian SAUBLENS Dyrektor Generalny EURADA Prelegenci: Stewart MacNEILL University of Birmingham Stanisław GINDA Prezes Zarządu ARR S.A. w Bielsku-Białej Lucyan PAPIERNIK IGRETEC, Charleroi Lunch Bielska Deklaracja Crowd Funding Moderator: Sven SCHADE DG Enterprise & Industry Prelegent: Andrea DI ANSELMO META Group, Italy Koncert festiwalu 9. Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej, Bielskie Centrum Kultury* Tomasz STAŃKO Dyrektor artystyczny Workshop 3 How to implement a Smart Regional Specialisation Strategy? Moderator Lucyan PAPIERNIK IGRETEC Charleroi Speakers Ben GARDINER Cambridge Econometrics Irma PRIEDL Amt der Niederösterreichischen Landesregierung Austria Coffee break Lessons to be drawn from the workshops Chairman Christian SAUBLENS EURADA Speakers Stewart MacNEILL University of Birmingham Stanisław GINDA RDA Bielsko-Biała Lucyan PAPIERNIK IGRETEC Charleroi Lunch Bielsko-Biała Declaration of Crowd Funding Chairman Sven SCHADE DG Enterprise & Industry Speakers Andrea DI ANSELMO META Group, Italy Concert 9th Jazz Autumn Festival in Bielsko-Biała. Bielsko-Biała Cultural Centre* Tomasz STAŃKO Artistic director *ilość miejsc ograniczona, o udziale w koncercie decyduje kolejność zgłoszeń *limited number of places, places will be allocated on a first come first served basis

8 PRELEGENCI SPEAKERS Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego. Były pełnomocnik Wojewody ds. kontraktu regionalnego dla województwa katowickiego i strategii rozwoju regionalnego, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego, nadzorowała prace zespołu przygotowującego Regionalną Strategię Innowacji dla Województwa Śląskiego. Była kierownikiem Zespołu zadaniowego ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa śląskiego na lata , a także koordynatorem i negocjatorem zespołu tworzącego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Była członkiem Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Minister of Regional Development. Former Governor s representative on the regional contract for the Katowice voivodship and regional development strategies, Director of the Department of Regional Development, oversaw the work of the team preparing the Regional Innovation Strategy for Silesia. The former head of task team on updating the regional development strategy for the years Silesia, as well as coordinator and negotiator team creating the Regional Operational Programme of Silesia in She was a member of the Monitoring Committee Regional Operational Programme of Silesia. Renato Galliano Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego (EURADA). Jest dyrektorem generalnym Milano Metropoli Development Agency, agencji ds. zrównoważonego rozwoju Metroplitan dzielnicy, gdzie pracował od 1997 roku. Jest wykładowcą na Politechnice w Mediolanie, gdzie udało mu się wdrożyć kilka programów badawczych na rzecz rozwoju lokalnego i rewitalizacji obszarów miejskich. W latach był prezesem Comunimprese, agencji rozwoju regionalnego znajdującej się w północno-zachodniej części aglomeracji Mediolanu. President of the European Association of Regional Development Agencies (EURADA). He is also the General Manager of Milano Metropoli Development Agency, the agency for the sustainable development of the Metroplitan Area of Milan, where he has been working since 1997, and a lecturer at the Polytechnic of Milan, where he has managed several research programmes on local development and urban regeneration. He was President of Comunimprese, a regional development agency located in North-West of the Milan metropolitan area, from 2003 to Danuta Maria Hübner Posłanka do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego. Była minister ds. europejskich w rządzie Leszka Millera i była szefowa UKIE, pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, posłanka do Parlamentu Europejskiego. Po wyborach parlamentarnych w 2001, sekretarz KIE i szef UKIE, wiceminister spraw zagranicznych. W 2003r. została ministrem-członkiem Rady Ministrów. Przez półtora roku reprezentowała Polskę w Konwencie Europejskim. Od 2004 roku - polski komisarz w Brukseli. W listopadzie 2004 została komisarzem ds. polityki regionalnej w nowo utworzonej Komisji pod kierownictwem José Manuela Durão Barroso. MEP, Chairwoman of the Committee for Regional Development. The former Minister for European Affairs in the government of Leszek Miller, and head of the OCEI, the first Polish EU Commissioner for Regional Policy, MEP. After the parliamentary elections in 2001, Secretary of KIE and chief OCEI, Deputy Minister of Foreign Affairs. In 2003 was the minister-member Council of Ministers. For a year and a half represented Poland in the European Convention. From 22 January Polish commissioner in Brussels. In November 2004 she was Commissioner for regional policy in the newly created Commission under the leadership of José Manuel Durão Barroso. Mikel Landabaso Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Kierownik Wydziału Koordynacji i Innowacji. Od roku 1990 pracował w DG Regio w dziale planowania oraz wdrażania koncepcji polityki rozwoju, asystent dyrektora generalnego. Wcześniej był szefem Działu Badań agencji rozwoju regionalnego w Basque - SPRI. W 2004 roku dostał nagrodę Bom Christiane przyznawaną przez Stowarzyszenie Europejskich Agencji Rozwoju Regionalnego (EURADA) za wkład innowacyjności jaki wniósł do europejskiej polityki regionalnej. Był wykładowcą na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill i profesorem rozwoju regionalnego Wolnego Uniwersytetu w Brukseli i Uniwersytetu Deusto. European Commission, Directorate General for Regional Policy, Head of Thematic Coordination and Innovation. He has worked in DG Regio since 1990, both in Units on policy conception and policy implementation, assistant to the Director General. Previously he was Head of the Research Department at the Basque regional development agency SPRI. He was given the 2004 annual Christiane Bom Award by the European Regional Development Agencies Association EURADA for his contribution to innovation in European regional policy. He has been a Visiting Scholar at the University of North Carolina at Chapel Hill and he was part-time professor of regional development at the Free University of Brussels and the University of Deusto.

9 PRELEGENCI SPEAKERS Adam Matusiewicz Marszałek Województwa Śląskiego. Od grudnia 2007 roku sprawował funkcję wojewody śląskiego. Od 2000 do 2007 roku skarbnik miasta Pszczyna. W latach był menadżerem ds. promocji w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w Katowicach. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach - specjalizacja rachunkowość. Marshal of the Upper Silesia Voivodeship. Since december 2007 Second Silesian Deputy Voivode. Treasurer and Chief Accountant of the City of Pszczyna. Manager for the Promotion of The Silesian Union of Municipalities and Districts in Katowice. Graduated from the University of Economics in Katowice with a Master s degree in Accounting. Andrea Di Anselmo Wiceprezes Meta Group z Włoch. Doradca włoskich władz lokalnych i samorządowych w zakresie rozwoju regionalnego i innowacji, ekspert mający doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu regionalnych strategii innowacji, m.in. we Włoszech, na Węgrzech, Słowacji, w Słowenii i w Polsce (RIS Mazovia). Wiceprezes IMPIVA ds. innowacji i umiędzynarodowienia MSP. IMPIVA udostępnia MSP narzędzia i instrumenty wspierające działalność międzynarodową przedsiębiorstw oraz ich konkurencyjność. Vice President of Italian Meta Group, Italian government and local government adviser in the fields of regional development and innovation, an expert experienced in preparing and implementing regional innovation strategies, including Italy, Hungary, Slovakia, Slovenia and Poland (RIS Mazovia). Sven Schade Dennis G. Coleman Komisja Europejska, Bruksela. Koordynator polityki, Dyrektor ds. Innowacji, Dyrektor ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu. Od 2006 zajmuje się regionalnymi strategiami innowacji oraz transferem innowacji. Na początku 2006 roku, został oficerem projektu Centrum Przekazu Innowacji w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach. Jako oficer polityki jest mocno zaangażowany w opracowywanie nowych usług innowacjnych dostarczanych przez sieć wsparcia biznesu w ramach programu konkurencyjności i innowacyjności. Pracuje również nad Regionalnymi Strategiami Innowacji w Rumunii i na Litwie oraz nad integracją tych strategii z regionalnymi programami rozwoju. Prezes i Dyrektor Generalny Rady Gospodarczej St. Luis. Przez 19 lat stał na czele Rady Ekonomicznej, nadzorując liczne inicjatywy na rzecz rozwoju gospodarczego. Zajmował stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju społeczności Mercantile Bank (obecnie Bank U.S.). Obecnie jest członkiem i skarbnikiem Komitetu Rady Zarządzania Międzynarodowym Rozwojem Gospodarczym (IEDC) oraz głosem doradczym zarządu Uniwersytetu Saint Louis odpowiedzialnego za ustalania programów studiów magisterskich w zakresie urbanistyki i rozwoju nieruchomości w Instytucie Biznesu Międzynarodowego. European Commission, Brussels. Policy Coordinator, Director for Innovation, Director for Enterprise and Industry. From 2006 deals with the regional innovation strategies and transfer of innovation. In early 2006, Sven Schade has been project officer for the Innovation Relay Centre projects in the UK, Ireland and some other countries. As policy officer he is strongly involved in the formulation of new innovation services to be delivered by the business support network in the Competitiveness and Innovation Program. The second focus of his work is Regional Innovation Strategies in Romania and Lithuania and the integration of these strategies in regional development programmes. President and CEO of St. Louis County Economic Council. In his 19-year tenure at the helm of the Economic Council, Coleman has overseen a multitude of economic development initiatives. He also served as vice president for community development at Mercantile Bank (now U.S. Bank) Coleman is currently the treasurer and member of the Governance Committee for the International Economic Development Council (IEDC). He is an advisory board member for Saint Louis University`s master`s degree programs in urban planning and real estate development and the Institute for International Business. Rafael Escamilla Dominique Foray Ben Gardiner Dyrektor Katedry Ekonomii i Zarządzania Innowacjami. Obecnie jest przewodniczącym ekspertów Wiedza na rzecz wzrostu, grupy wybitnych ekonomistów stworzonej przez Komisarza Europejskiego J. Potocnika. Jest członkiem Szwajcarskiej Narodowej Rady Badawczej oraz Rady Doradczej Szwedzkiego Instytutu Ekonomicznego (KOF). W roku 1984 otrzymał tytuł doktora, a w 1992 habilitował się na Uniwersytecie Lumière w Lyonie. Od 1990 roku pracował dla Ecole Centrale Paris jako profesor ekonomii. W 1994 roku wrócił do CNRS. Pracownik naukowy Centrum Badawczego Instytutu Perspektywicznych Studiów Technologicznych, Cambridge Econometrics. Ukończył inżynierskie studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Bath, a tytuł magistra ekonomii uzyskał na Uniwersytecie British Columbia w Vancouver. Zajmował się pracą nad E3ME (Energia- -Środowisko-Ekonomia Model dla Europy) finansowaną z programu badań Komisji Europejskiej. Vice President of IMPIVA for Innovation and internationalization of SMEs. IMPIVA provides SME the tools and instruments to support the international activities of enterprises and their competitiveness. Director of the Chaire en Economie et Management de l Innovation. He is currently vice-chairman of the expert group Knowledge for Growth, a group of prominent economists created to advise Commisioner J. Potocnik He is also a member of the National Research Council (Switzerland), the Advisory Board of the Swiss Economic Institute (KOF). D. Foray received his Ph.D in 1984 and his habilitation in 1992 from the Université Lumière of Lyon. In 1990 he joined the Ecole Centrale Paris as professor of Economics and returned to CNRS in Researcher at the Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Cambridge Econometrics. He graduated BSc in Economics from the University of Bath. He received a master s degree in economics from the University of British Columbia in Vancouver. He was working on E3ME, Energy-Environment-Economy Model for Europe funded by the European Commission s research program.

10 PRELEGENCI SPEAKERS Stanisław Ginda Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej, Członek Zarządu EURADA, Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego w Brukseli. Posiada doświadczenie z zakresu zarządzania finansami, restrukturyzacji i przekształcania przedsiębiorstw, tworzenia lokalnych i regionalnych programów restrukturyzacyjnych, doradztwa finansowego, eksportowego, inwestycyjnego. Ekspert w zakresie strategicznego rozwoju regionalnego. Doradca projektowy w Przedsiębiorstwie Rozwoju Regionalnego w Jyväskylä. Ukończyła Jyväskylän yliopisto a także uniwersytet nauk stosowanych w Hamk. President of Regional Development Agency in Bielsko-Biala, Board Member of the European Association of Development Agencies (EURADA) in Brussels. He has experience in financial management, corporate restructuring, transformation of enterprises, creation of local and regional restructuring program, financial, export, investment advisory. He is an expert in strategic regional development. Christian Saublens Dyrektor Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego (EURADA), Stowarzyszenia liczącego 150 członków działających w ponad 20 krajach. Ma duży wkład w tworzenie EBAN, europejskiej sieci wspierania nieformalnego funduszu venture capital na poziomie krajowym lub regionalnym. Napisał także kilka prac na temat roli agencji rozwoju w Europie oraz wpływu przepisów UE na rozwój regionalny. Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert i trener z zakresu funduszy europejskich. Executive Director of the European Association of Development Agencies (EURADA). The association has 150 members operating in more than 20 countries. He has helped the creation of EBAN, the European network promoting the stimulation of informal venture capital at regional or national level. He has also written several papers regarding the impact of EU regulations on regional development and the role of development agencies in Europe. Elina Humala Project Advisor in Regional Development Enterprise in Jyväskylä. She completed Jyväskylän yliopisto and an university of applied sciences in Hamk. Wojciech Szczepanik Vice president of Malopolska Regional Development Agency, lawyer, graduate of Jagiellonian University, an expert and trainer in the field of European funds. Stewart MacNeill Lucyan Papiernik Irma Priedl Starszy pracownik naukowy w Centrum Studiów o Miastach i Regionach Uniwersytetu w Birmingham. Dyrektor IGRETEC, Członek Rady Administracyjnej CETIC- centrum badań obejmujących wsparcie przedsiębiorstw działających w obszarze technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Reprezentant Landu Dolna Austria, Departamentu Ekonomii, Turystyki i Technologii. Senior Researcher at the Center for the Study of Cities and Regions, University of Birmingham. Director of IGRETEC, Member of the Administrative Council CETIC - center of studies involving support of companies operating in the field of information technology and telecommunications. Representative of the State of Lower Austria, Department of Economy, Tourism and Technology. Józef Twardowski Wiceprezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., konsultant w Punkcie Konsultacyjnym KSU PARP oraz specjalista w Funduszu Pożyczkowym dla MSP. Posiada dobrą znajomość kwestii rozwoju regionalnego, uregulowań i zasad funkcjonowania programów unijnych oraz funkcjonowania funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od roku 2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki, zajmując się polityką w zakresie innowacji i polityki spójności, brała udział w przygotowaniu i realizacji SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata Koordynuje realizację traktatu lizbońskiego w Polsce, a w imieniu resortu gospodarki koordynuje realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Vice president of Regional Development Agency in Rzeszów, consultant in the Consultation Point KSU PARP and a specialist in Loan Fund to SMEs. He has a good knowledge of regional development issues, rules and principles of functioning of EU programs and funds and operation of loan and guarantee funds. Deputy President of the Polish Agency for Enterprise Development. She worked in the Ministry of Economy till 2008 and dealt with innovation policy and cohesion policy, and took part in the preparation and implementation of SPO Improvement of Competitiveness of Enterprises under the National Development Plan She coordinated the implementation of the Lisbon process in Poland, and also on behalf of the department of economy, the programme works upon the Innovative Economy Operational Programme

11 SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE LOGISTIC AND ORGANIZATIONAL DETAILS Miejsce Termin Rezerwacja Hotel QUBUS, Bielsko-Biała ul. Mostowa 2, Bielsko-Biała tel.: , fax: listopada 2011r., Bielsko-Biała Zaleca się dokonywać rezerwacji odpowiednio wcześnie, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. Ostateczny termin rejestracji to r. Po tym terminie dostępność pokoi i ich cena mogą ulec zmianie. W tym wypadku prosimy o bezpośredni kontakt z hotelem QUBUS. Opłaty Ilość rejestrowanych uczestników Wczesna rejestracja do Późna rejestracja po / osoba 200 / osoba / osoba 160 / osoba / osoba 140 / osoba Cena zawiera: 1.Udział w konferencji 2.Przerwy kawowe 3.Lunch 4.Oficjalny bankiet 5.Materiały pomocnicze Opłata konferencyjna nie zawiera kosztu pokoi hotelowych. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim, równocześnie tłumaczona symultanicznie na język polski. Ewentualne pytania proszę kierować do organizatora konferencji. Kontakt ARR S.A. w Bielsku-Białej ul. Cieszynska Bielsko-Biala tel./fax W celu rejestracji formularz rejestracyjny należy wysłać faxem lub em. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie w zakładce AGORADA Zaleca się dokonywać rejestracji z odpowiednim wyprzedzeniem. Zakwaterowanie QUBUS Hotel **** 1. Pokój jednoosobowy 65 / dobę 2. Pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania 70 / dobę 3. Pokój dwuosobowy 80 / dobę Hotel BIT *** 1. Pokój jednoosobowy 35 / dobę 2. Pokój dwuosobowy 50 / dobę Podane ceny obowiązują tylko dla zarejestrowanych uczestników konferencji. Śniadanie jest wliczone w cenę. Jak dojechać do Bielska-Białej Najwygodniej dostać się z lotniska Katowice Pyrzowice i Kraków Balice, które znajdują się w promieniu 100 km od Bielska-Białej. Dla zainteresowanych uczestników organizator zapewnia transport z/do lotniska w Katowicach i Krakowie. Cena transportu to 30 chęć skorzystania z transportu należy określić w formularzu rejestracyjnym. Venue Hotel QUBUS, Bielsko-Biała, Poland ul. Mostowa 2, Bielsko-Biała tel.: , fax: Date of Event November 2011, Bielsko-Biała, POLAND Booking Modalities It is recommended to book early, as places are limited. The deadline for registration is After deadline room availability and prices may change. In that case please contact QUBUS Hotel directly. Conference Fee Number of participants Early booking till Late booking after / person 200 / person / person 160 / person / person 140 / person Price covers: 1. Participation in the Conference 2. Coffee and snacks during event 3. Lunch 4. Official banquet on first day 5. Hand-out documents Conference fee does not cover hotel rooms. The event language will be in English. The Conference will also be simultaneously translated into Polish. Please contact the organizer if you need additional information on conference contents. Contact details ARR S.A. w Bielsku-Białej Ul. Cieszynska Bielsko-Biala Tel./fax To register please send registration form via fax or . Registration for can be found on on AGORADA 2011 dedicated page. It is advisable to register as soon as possible. Accomodation QUBUS Hotel **** 1. Single room 65 / night 2. Double room for single use 70 / night 3. Double room 80 / night Hotel BIT *** 1. Single room 35 / night 2. Double room 50 / night Above prices are valid only for registered conference participants and include breakfast. How to reach Bielsko-Biała To reach Bielsko-Biała the most convenient airports are Katowice Pyrzowice and Kraków Balice which are within 100 km distance to Bielsko-Biała. For interested participants organizers provide shuttle from/ Katowice and Kraków airports for 30 /person. Please indicate on Registration Form.

12 patronat: agorada Bielsko-Biała, 17/18 November 2011

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta. 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw. PROGRAMME poland.uli.

ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta. 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw. PROGRAMME poland.uli. ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw PROGRAMME poland.uli.org Urban Land Institute is a global non-profit research and education

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki

Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki Dzień Informacyjny Europejskiego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie fotoniki materiały konferencyjne Warszawa, 17 maja 2013 r. Information Day on European Public-Private Partnership in Photonics

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość

Znajdź. rozwiązanie... Find the solution... » Temat numeru Szkolenie z sukcesu. » STYL 70 w dobrym stylu. » Katowicki dworzec Podróż w przyszłość Business Tourism the magazine magazyn nowych potrzeb the magazine of new needs KWARTALNIK nr 3/2012 QUARTERLY no. 3/2012 ISSN: 2084-7416» Temat numeru Szkolenie z sukcesu» STYL 70 w dobrym stylu» Katowicki

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe:

Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury. Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa. kwestie merytoryczne: kwestie finansowe: Punkt Kontaktowy do Spraw Kultury Serdecznie zapraszamy do współpracy! Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa kwestie merytoryczne: Aleksandra Zając (azajac@iam.pl), Iwona Morawicz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Raport z działań promujących Polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej na terenie województwa opolskiego The Opole Voivodeship: celebrations

Bardziej szczegółowo

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium

Final Program. Evidence-Based Health Care. Kraków 2-3 X 2006 Uniwersytet Jagielloński Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35. International Symposium International Symposium Health Care Priorytety w ochronie zdrowia Patronat: Minister Zdrowia Prof. Zbigniew Religa Prezydent Miasta Krakowa Prof. Jacek Majchrowski Stowarzyszenie HTAi Kraków 2-3 X 2006

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo