European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS"

Transkrypt

1 European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014

2 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego ORGANIZATOR / ORGANIZER Pod Honorowym Patronatem Parlamentu Europejskiego Szanowni Państwo, IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw już za nami. W ciągu 4 dni Katowice stały się siedzibą spotkań i debat na temat rozwoju sektora MŚP, który jest podstawą rozwoju rynków krajowego i zagranicznego. Inaugurację zaszczycili swoją obecnością między innymi: Jerzy Buzek (Premier Rządu RP w latach , Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach ), Ferdinando Nelli Feroci (Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości) oraz Grażyna Henclewska (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Polski Rzecznik MŚP przy Komisji Europejskiej). Po zakończeniu tegorocznej edycji przyszedł czas na wnioski i podsumowania - podczas tego Kongresu poruszyliśmy wiele problemów dotyczących przedsiębiorstw, a nasi eksperci zaproponowali wiele interesujących rozwiązań. Zebrane w ten sposób postulaty w formie rekomendacji, które mają Państwo przed sobą, przekazujemy na ręce przedstawicieli Rządu, Parlamentu, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, władz samorządowych, samorządów gospodarczych, środowisk naukowo badawczych oraz mediów. Dziękujemy Współorganizatorom, Współgospodarzom, Partnerom Kongresu oraz poszczególnych sesji, Członkom Komitetu Honorowego, Rady Programowej, Samorządowej Rady Patronackiej, Komitetu Organizacyjnego oraz Patronom Medialnym, dzięki którym organizacja takiego wydarzenia była możliwa i zakończona sukcesem. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach / President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice WSPÓŁORGANIZATORZY / CO-ORGANIZERS Wierzymy, że niezwykle istotne jest aktywne prowadzenie dialogu oraz integracja pomiędzy środowiskami gospodarczymi w Polsce, Unii Europejskiej, jak i na świecie. Pragniemy kontynuować i budować nowe platformy do dyskusji, więc już dziś zapraszamy Państwa na V jubileuszowy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniach października WSPÓŁGOSPODARZE / CO-HOSTS The IV European Congress of Small and Medium Size Enterprises is already behind us. For those four days, the City of Katowice became a host of meetings and debates on the development of the SME sector, which is the basis for the development of national and foreign markets. Inauguration was honored with the presence of: Jerzy Buzek (Prime Minister of Poland in years , President of the European Parliament in years ,), Ferdinando Nelli Feroci (EU Commissioner for Industry and Entrepreneurship) and Grażyna Henclewska (Under-Secretary of State in the Ministry of Economy, Polish SME Envoy at the European Commission). Now is the time for conclusions and recapitulation during the Congress, we raised numerous issues concerning enterprises and our experts presented many interesting solutions. These demands put together in the form of recommendations are handed over to the representatives of the Government, Parliament, European Commission, European Parliament, self government authorities, economic self governments, scientific research communities and media. We would like to thank the Co organizers, Co hosts, Partners of the Congress and particular sessions, Members of the Honorary Committee, Program Council, Self government Patronage Council, Organizational Committee and Media Partners who made organization of such event possible and successful. We believe that active dialogue and integration of the economic environment in Poland, in the European Union and throughout the world is extremely important. We wish to continue to create new platforms for discussions; therefore, we would like to invite you to attend the jubilee V European Congress of Small and Medium Size Enterprises on 12 th 14 th October Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3

3 IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW / IV EUROPEAN CONGRESS OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP zainaugurowanego w 2011 roku - poprzednie trzy edycje Kongresu dowiodły, że jest on najważniejszym w Europie wydarzeniem gospodarczym dedykowanym sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutowały najważniejsze osoby w państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. IV edycja w liczbach to: 45 wydarzeń, blisko 400 ekspertów, 3,4 tysiąca zarejestrowanych uczestników z 35 krajów całego świata i prawie 50 wystawców. Tegoroczne hasło Kongresu 10 lat przedsiębiorczości bez granic symbolicznie nawiązywało do 10 rocznicy wstąpienia Polski w struktury unijne. Głównym celem organizowanego już od czterech lat Kongresu przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach było podsumowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw w latach Debaty skupiały się na możliwościach, jakie stworzyło polskim firmom wejście do Unii Europejskiej. Obecność w strukturach unijnych dla wielu przedsiębiorstw stała się źródłem rozwoju, wprowadzenia innowacji i dobrych praktyk, jak również platformą wzajemnej wymiany doświadczeń. Dodatkowo Kongres był okazją do rozmowy o nowej perspektywie unijnej oraz o tym, jakie daje szanse. Wydarzenie Honorowym Patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Parlament Europejski. Program Samorząd, który wspiera MŚP / Program Self government that supports SME Program Samorząd, który wspiera MŚP jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, które towarzyszy Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają charakter trwały. W tym roku odbyła się już IV edycja Programu. Kapituła tegorocznej edycji Programu, na podstawie analizy wniosków i ankiet nadesłanych przez uczestników Programu, przyznała trzy certyfikaty Samorząd, który wspiera MŚP, wszystkie w ramach kategorii Miasto. Tegorocznymi laureatami Programu zostały Miasto Zabrze, Miasto Bydgoszcz oraz Miasto Kalety. Zgodnie z regulaminem Programu przyznanie certyfikatów jest równoznaczne z przyznaniem Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzacie Mańce-Szulik i Prezydentowi Miasta Bydgoszczy Panu Rafałowi Bruskiemu wyróżnień Prezydent Lider, który wspiera MŚP oraz Burmistrzowi Miasta Kalety Panu Klaudiuszowi Kandzi wyróżnienia Burmistrz Lider, który wspiera MŚP. Kapituła podjęła również decyzję o przyznaniu wyróżnień honorowych dla następujących jednostek samorządu terytorialnego i ich związków: Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Województwo Opolskie, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice, Bytom, Gliwice, Jaworzno, Czechowice-Dziedzice, Pawłowice, Pilchowice, Jaworze, Jasienica, Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów. Wyróżnienia zostały przyznane za zaangażowanie i szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Marszałkowie, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie ww. jednostek samorządu terytorialnego oraz przewodniczący związków otrzymali tytuły honorowe Liderów, który wspierają MŚP. Wyróżnienia IV edycji Programu wręczono w dniu r. podczas organizowanej w ramach Kongresu uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Podczas uroczystości wręczenia nagrodzeni odebrali wyróżnienia z rąk Pani Bożeny Lublińskiej-Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pana Janusza Steinhoffa - Przewodniczącego Rady Programowej IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Pana Tadeusza Donocika Przewodniczącego Kapituły. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym! Zachęcamy serdecznie samorządy do udziału w kolejnej edycji Programu Samorząd, który wspiera MŚP. The IV European Congress of Small and Medium Size Enterprises is a continuation of an idea of the SME sector business meeting that was inaugurated in 2011 the last three editions of the Congress proved that it is the most important economic event dedicated to the sector of small and medium size enterprises in Europe. Possibilities of development and challenges facing entrepreneurs were discussed by most influential people in Poland, personalities representing science, politics and economy, as well as foreign delegations from many countries. The IV edition in numbers: 45 events, nearly 400 experts, 3400 registered participants from 35 countries of the world and almost 50 exhibitors. This year s motto of the Congress was: 10 years of entrepreneurship without borders, which symbolically referred to the 10th anniversary of Poland s accession to the European Union. The primary objective of the Congress, that has been organized by the Chamber of Commerce and Industry in Katowice already for four years, was to recapitulate activity of small and medium size enterprises in years Debates concentrated around the opportunities that the accession to the European Union created for Polish companies. Presence in the EU structures has become a source of development, implementation of innovations and good practices, as well as a platform of mutual exchange of experiences. Additionally, the Congress gave a chance to discuss the new EU s financial framework and the opportunities it creates. The event was held under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski, President of the European Commission José Manuel Barroso and the European Parliament. Program Self government that supports SME is a nationwide enterprise that accompanies the European Congress of Small and Medium Size Enterprises. It is dedicated to units of local self government at the voivodeship, district and local level. Its objective is to appoint and promote self governments which create favorable conditions for running a business by small and medium size enterprises and exceptionally support the development of this sector. Becoming a Laureate of the Program means not only boosting Office s image in its environment, but it is also confirmation of special attention it pays to the SME sector. Being awarded with such prestigious title given by business constitutes clear information that the steps taken in the area of supporting SME have been efficacious and lasting. This year, already the IV edition of the Program was held. On the basis of analysis of conclusions and questionnaires sent by participants, Chapter of this year s edition awarded three Self government that supports SME certificates, all included in the City category. This year s Laureates are: City of Zabrze, City of Bydgoszcz and City of Kalety. According to the rules of the Program, awarding of certificates is equivalent to awarding the President of the City of Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik and President of the City of Bydgoszcz Rafał Bruski with distinctions of the President Leader, who supports SME and Mayor of the City of Kalety Klaudiusz Kandzia with distinction of the Mayor Leader, who supports SME. The Chapter also decided to award the following units of local self government and their associations with honorary distinctions: the Silesian Voivodeship, the Małopolskie Voivodeship, the Opole Voivodeship, the Union of the Provinces of the Republic of Poland, Katowice, Bytom, Gliwice, Jaworzno, Czechowice-Dziedzice, Pawłowice, Pilchowice, Jaworze, Jasienica, the Metropolitan Association of Upper Silesia and the Silesian 4 5

4 Union of Communes and Districts. Those distinctions were awarded for commitment and outstanding services in supporting the SME sector. Marshals, presidents, mayors and governors of the above units of local self government as well as chairmen of the associations received honorary titles of the Leaders, who support SME. Distinctions of the IV edition of the Program were awarded on 22 nd September 2014 during the Official Meeting of the Silesian Regional Assembly organized within the framework of the Congress. Distinctions were awarded by Bożena Lublińska-Kasprzak President of the Polish Agency for Enterprise Development, Janusz Steinhoff - Chairman of the Program Council of the IV European Congress of Small and Medium Size Enterprises and Tadeusz Donocik Chairman of the Chapter. Congratulations to all the laureates and honored officials! We kindly invite all units of self government to take part in the next edition of the Program Self government that supports SME. Targi Biznes Expo / Business Expo Fair IV Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw towarzyszyły Targi Biznes Expo odbywające się w dniach września. Targi skupiają podmioty gospodarcze, instytucje, a także wyższe uczelnie wspierające i działające na rzecz rozwoju sektora małych i średnich firm. Centrum Konferencyjne w Katowicach stało się miejscem spotkań świata biznesu, wymiany doświadczeń i informacji nie tylko wystawców z Polski, ale i z zagranicy (wśród wystawców gościliśmy przedstawicieli firm czeskich). Targi odwiedziło ponad osób ze świata polityki, nauki i szeroko pojętego biznesu. Nowością tegorocznej edycji targów była Wyspa Wiedzy, na której zgromadziliśmy doradców i praktyków z zakresu prawa i podatków, ubezpieczeń, rozwoju osobistego i osiągania lepszych wyników w firmie, bezpieczeństwa i higieny pracy. Z bezpłatnych porad skorzystali uczestnicy targów i kongresu, zainteresowani tą tematyką. Kolejnym ważnym wydarzeniem były spotkania B2B: Polsko-Rumuńska Giełda Kooperacyjna. Osiem firm rumuńskich z miasta Craiova i okręgu Dolj, reprezentujących różne sektory gospodarki nawiązywało kontakty biznesowe z zainteresowanymi firmami polskimi. Wybrane wypowiedzi Gości Inauguracji IV Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw / The most important quotations of the Inauguration of the IV European Congress of Small and Medium Size Enterprises Polska wykazuje zadowalający poziom odporności i wyprzedziła wiele państw członkowskich, jeśli chodzi o poziom wzrostu polskiego PKB ale również jeśli chodzi o poziom konkurencyjności. Perspektywy gospodarcze dla Polski są znacznie jaśniejsze niż dla innych krajów. 99% wszystkich podmiotów w Europie to MŚP. Generują 50% europejskiego PKB. Nie ma dobrej przyszłości dla gospodarki europejskiej bez silnego wkładu sektora MŚP. To główny filar polityki przemysłowej, którą w tej chwili wdrażamy w życie. Ferdinando Nelli Feroci Komisarz UE ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości W wymiarze krajowym i europejskim nie tylko przedsiębiorczość jest bez granic, ale nauka i szkolnictwo wyższe również i to nie tylko od 10 lat. Dr hab. Jacek Guliński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Potrzebne jest upodmiotowione podejście do przedsiębiorcy. Instytucje które mają wspierać przedsiębiorców muszą z całą powagą traktować problemy firmy, zwłaszcza problemy małych i średnich firm, szukać rozwiązań dla tych problemów. Polityka proinnowacyjna musi być super wrażliwa na potrzeby firm. Programy wspierające muszą być szyte na miarę tych firm, a nie na miarę Komisji Europejskiej albo na miarę urzędów marszałkowskich, urzędów administracji centralnej. Polska jest szóstą gospodarką UE, a Polacy są przedsiębiorczym narodem. Poziom przedsiębiorczości mierzony udziałem przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej znajduje się powyżej średniej unijnej. W Polsce działa firm, a w porównaniu z 2010 rokiem jest to wzrost ponad 3%. Polska jest również krajem UE o największej liczbie nowo powstających przedsiębiorstw. Taka aktywność jest bardzo ważna i potrzebna, mając na uwadze utrzymanie i wzmocnienie rozwoju gospodarczego Polski. W czasach globalnej, otwartej gospodarki doraźne działania nie wystarczą. Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Przewodnicząca Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Polski Rzecznik MŚP przy Komisji Europejskiej Z wielką radością wysłuchałem występujących przede mną osób i zauważyłem ogromne wyzwania stojące przed UE. Z naszego punktu widzenia model europejski jest jednym z najbardziej skutecznych i przodujących. Chciałbym pogratulować tego, że 10 lat temu Polska stała się członkiem UE. W Polsce prawie 60% wkładu ma mały i średni biznes. Jest to gwarancja stabilności w kraju. Na Ukrainie wkład MŚP biznesu jest na poziomie 13%. Gennadiy Chyzhykov Prezes Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Marzena Chmielewska Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Konfederacji Lewiatan Mamy się czym pochwalić na arenie międzynarodowej, mamy świetnie wykształcone kadry. Musimy pochylić się nad obowiązującym prawem w Polsce i UE. Spójność i jasność przepisów to podstawa dobrze działających firm. Anna Polak-Kocińska Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA. W strategii Europa 2020 w pięciu nadrzędnych celach mamy zwiększenie innowacyjności, zwiększenie zatrudnienia, poprawa edukacji, zrównoważonego rozwoju energii, zmniejszenie strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego, ale tam nie ma sektora MŚP. Skoro jest to IV Kongres to sektor MŚP powinien zabrzmieć bardziej dosadnie aniżeli do tej pory. Jan Klimek Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Within the framework of the IV European Congress of Small and Medium Size Enterprises, Business Expo Fair was held on 23 rd -24 th September. The Fair gathered economic subjects, institutions and universities that support and act for the development of small and medium size enterprises. Conference Center in Katowice became a meeting place of business, a platform for exchange of experiences and information of exhibitors from Poland and abroad (representatives of Czech companies). The Fair was visited by over people representing politics, science and broadly defined business. This year for the first time, the Fair included an Island of Knowledge where we gathered advisers and experienced specialists in law and taxes, insurances, personal growth and achieving better results in companies, safety and occupational health. Congress and Fair guests interested in the subjects could benefit from free advice. Another important event that took place was a Polish Romanian Cooperation Exchange. Eight Romanian companies from the City of Craiova and Dolj district, representing various economic sectors, could establish business contacts with Polish companies interested in cooperation. Na małej i średniej przedsiębiorczości zbudowana jest gospodarcza potęga Europy. Dzisiaj blisko 70% pracowników znajduje zatrudnienie dzięki z pozoru tylko drobnej - działalności. W budżecie Unii Europejskiej na lata ,3 miliarda euro przeznaczonych jest na wsparcie dla tego typu firm. To ważne, bo choć małe i średnie przedsiębiorstwa nieźle poradziły sobie z kryzysem, teraz muszą zmierzyć się z okresem gospodarczej stagnacji. Jerzy Buzek Premier rządu RP w latach , Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach , Przewodniczący Komisji PE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Już czwarta edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw dowodzi, że organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przedsięwzięcie jest elementem wypełniającym istniejącą niszę. Mali i średni przedsiębiorcy powinni zostać zauważeni i docenieni Kongres jest miejscem, gdzie oddajemy im głos, a oczy całej Europy są kierowane właśnie na nich. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 6 7

5 APEL PROGRAMOWY Poland shows a satisfactory level of resistance and is ahead of many EU countries when taking into consideration the level of GDP growth in Poland, and also the level of competitiveness. Economic prospects for Poland are much brighter than for other countries. SME constitute 99% of all subjects in Europe. They generate 50% of the European GDP. There will be no good future for the European economy without significant contribution of the SME sector. This is the main pillar of industrial politics that we are implementing. Ferdinando Nelli Feroci EU Commissioner for Industry and Entrepreneurship In a national and European dimension, not only entrepreneurship is without borders, but also science and higher education and it does not only refer to the last 10 years Jacek Guliński, PhD Undersecretary of State in the Ministry of Science and Higher Education It is necessary to have an attitude that empowers entrepreneurs. Institutions that are supposed to support entrepreneurs have to seriously treat problems of companies, especially those of small and medium size enterprises, searching for solutions to those problems. Pro innovation politics has to be super sensitive to the needs of companies. Support programs have to be adapted to those companies and not to the European Commission, marshal s offices or central administration offices. Marzena Chmielewska Director of the European Funds Department of Lewiatan Confederation We have things to be proud of on the international arena, we have fantastically educated workers. We need to have a closer look at the regulations in Poland and in the EU. Cohesion and clarity of regulations constitute the basis for well functioning companies. Anna Polak-Kocińska Vice-President of the Polish Information and Foreign Investment Agency Economic power of Europe is built on small and medium size entrepreneurship. Presently, nearly 70% employees find jobs thanks to apparently only small business. 2,3 billion Euros of the EU budget for are destined to support such companies. It is crucial, because although small and medium size enterprises have managed the crisis pretty well, they now have to face the time of economic stagnation. Jerzy Buzek Prime Minister of Poland from 1997 to 2001, President of the European Parliament from 2009 to 2012, Chairman of the European Parliament Committee on Industry, Research and Energy Poland is the sixth economy in the EU and Poles are an enterprising nation. The level of entrepreneurship measured by the number of entrepreneurs planning to start a business exceeds the EU average. There are companies in Poland, which is 3% more than in Poland is an EU member-country where new enterprises are established most often. Such activity is extremely important and necessary when taking into account keeping and strengthening of economic development in Poland. In times of global, open economy, immediate actions are not enough. Grażyna Henclewska Under-Secretary of State in the Ministry of Economy, President of the Team for Corporate Social Responsibility, Polish SME Envoy at the European Commission I listened to the speakers who spoke before me with great joy and I noticed enormous challenges facing the EU. From our point of view, the European model is one of the most effective and leading models. I would like to congratulate on the fact that 10 years ago Poland became a member of the EU. In Poland, small and medium size business has almost 60% of contribution. This guarantees stability of the country. In Ukraine, SME s contribution is at the level of 13%. Gennadiy Chyzhykov President of the Ukrainian Chamber of Commerce and Industry Five primary objectives of the Europe 2020 strategy concern the development of innovation, growth of employment, improvement of education, sustainable energy development, reduction of poverty zone and social exclusion, but there is no SME sector there. If this is the IV Congress, the SME sector should speak more bluntly than it has done so far. Jan Klimek Vice-President of the Polish Craft Association, Director of the Enterprise Institute of the Warsaw School of Economics, President of the Chamber of Crafts and Small and Medium Entrepreneurship in Katowice, Representative of the European Economic and Social Committee The fourth edition of the European Congress of Small and Medium Size Enterprises proves that this event organized by the Chamber of Commerce and Industry in Katowice constitutes an element that fills the existing niche. Small and medium size entrepreneurs ought to be noticed and appreciated the Congress is the place where we give them voice and eyes of the entire Europe are turned exactly on them. Tadeusz Donocik President of the Chamber of Commerce and Industry in Katowice KATOWICE września 2014 IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI APEL PROGRAMOWY IV EUROPEJSKIEGO KONGRESU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE 22 nd -25 th September 2014 IV European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Mała Science i średnia - Business przedsiębiorczość - Self-government wytwarza TOGETHER dziś FOR ok. ECONOMY 60% unijnego PKB i generuje blisko 70% miejsc pracy w całej Unii. Mamy prawo oczekiwać od polityków i przywódców w całej Europie, aby byli oni gwarantami zaufania, spokoju i ładu, a także tworzyli warunki korzystne dla rozwoju naszego sektora. Podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej jest warunkiem koniecznym dla realizacji celów strategii Europa Aby to osiągnąć, konieczne jest: 1. Ustanowienie polityki wsparcia MŚP jako jednej z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, włączenie problematyki wsparcia MŚP do Strategii Europa 2020 poprzez Катовице m.in. przyjęcie nowej inicjatywy przewodniej, a także zobowiązanie państw członkowskich UE do przyjęcia i realizacji сентября rządowych 2014 i samorządowych programów wspierania firm sektora MŚP. 2. Zapewnienie stabilności, przewidywalności i przejrzystości ładu prawnego i gospodarczego dla MŚP poprzez podjęcie działań mających na celu uproszczenie малых и средних oraz wzmocnienie предприятий spójności i wewnętrznej zgodności funkcjonujących regulacji praw- IV Европейский конгресс nych, podniesienie jakości stanowionego prawa oraz zmianę złych przepisów prawa podatkowego, restrykcyjnego prawa Hаука pracy - Бизнес i nieefektywnej - Cамоуправление biurokracji. BMECTE ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 3. Kreowanie rozwoju innowacji w Unii Europejskiej poprzez racjonalne postrzeganie potrzeb i możliwości gospodarki we współpracy z sektorem nauki. 4. Wsparcie internacjonalizacji MŚP jako kluczowego elementu kreującego konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Unii Europejskiej poprzez aktywną promocję międzynarodowej współpracy gospodarczej, specjalistyczne doradztwo oraz wsparcie udziału w targach i misjach gospodarczych. 5. Stworzenie kompleksowego i efektywnego systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego we wszystkich krajach UE na wzór sprawdzonych rozwiązań europejskich. 6. Wspieranie inicjatywy zapewnienia przedsiębiorcom sektora MŚP pełnej i publicznej reprezentacji wobec administracji rządowej i samorządowej oraz możliwości wyrażania wspólnego stanowiska w procesie legislacyjnym poprzez uchwalenie przez polski Sejm ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym. Prężniej i efektywniej działający mali i średni przedsiębiorcy dzisiaj, to bardziej konkurencyjna, innowacyjna i bezpieczna Unia Europejska jutro! Janusz Steinhoff Przewodniczący Rady RIG w Katowicach Przewodniczący Rady Programowej IV Europejskiego Kongresu MŚP Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Europejskiego Kongresu MŚP 8 9

6 PROGRAM CALL KATOWICE września 2014 IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nauka - Biznes - Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI UCHWAŁA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM / RESOLUTION ON ACTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SME SECTOR IN THE SILESIAN VOIVODESHIP KATOWICE 22 nd -25 th September 2014 W dniu 22 września 2014 r. odbyła się Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, której przewodniczył Andrzej Gościniak. Podczas sesji przedstawiony został projekt uchwały dotyczącej działań na rzecz rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Województwie Śląskim. Wszyscy uczestnicy zaakceptowali projekt jednogłośnie, ponieważ nie podlega dyskusji to, jak bardzo istotna jest pomoc w rozwoju przedsiębiorstw na polskim rynku. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. IV European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY PROGRAM CALL OF THE IV EUROPEAN Катовице CONGRESS OF SMALL сентября 2014 AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES IV Европейский конгресс малых и средних предприятий Hаука - Бизнес - Cамоуправление BMECTE ДЛЯ ЭКОНОМИКИ At present, small and medium entrepreneurship generates about 60% of GDP and close to 70% of all the jobs available in the European Union. We have the right to expect politicians and leaders across Europe to guarantee trust, safety and order and to create favourable conditions for the development of our sector. Undertaking actions to improve the state of small and medium enterprises in the European Union is fundamental to the accomplishment of the Europe 2020 Strategy goals. To achieve that, it is necessary to: 1. Establish SME support policy as one of horizontal policies of the European Union, include the issues of SME support in the Europe 2020 Strategy, through, among other things, introduction of a new flagship initiative and requesting member states to adopt and implement government and local government programs for SME support. 2. Ensure the stability, predictability and transparency of legal and economic order for the SME, through undertaking actions to simplify and strengthen the coherence and intrinsic conformity of the legal regulations in effect, improve the quality of law and change troublesome provisions of tax law, restrictive law of employment and ineffective bureaucracy. 3. Create the development of innovation in the European Union, through rational recognition of the needs of, and opportunities for, the economy in cooperation with the science sector. 4. Support the internationalisation of SME as the key element to the creation of competitiveness and innovation of the economy of the European Union through the active promotion of international economic cooperation, expert advice and support for the participation in fairs and trade missions. The Official Meeting of the Silesian Regional Assembly presided by Andrzej Gościniak took place on 22 nd September During the session, a draft resolution on actions for the development of the SME sector in the Silesian Voivodeship was presented. All participants accepted the draft unanimously, for it is beyond doubt that assistance in the development of enterprises on the Polish market is crucial. The resolution came into effect on the day of its adoption. 5. Create a comprehensive and effective system of vocational education and training in all of EU member states based on proven European solutions. 6. Support the initiative for providing the entrepreneurs of SME sector with full public representation before government and local government administration, and the ability to express common position in the legislative process through the enactment of the Common Economic Self-Government Act by the Polish Parliament. The strength and effectiveness of small and medium entrepreneurs today warrant a more competitive, innovative and safer European Union tomorrow! Janusz Steinhoff Tadeusz Donocik Chairman of the Council of the CCI in Katowice Chairman of the Program Council of the IV European Congress of SME President of the CCI in Katowice Chairman of the Organizational Committee of the IV European Congress of SME 10 11

7 załącznik do uchwały Nr IV/54/1/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2014 roku Annex to the Resolution No IV/54/1/2014 The Silesian Regional Assembly Of 22 nd September 2014 Oświadczenie Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie działań na rzecz rozwoju sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw Declaration of the Silesian Regional Assembly on actions for the development of the sector of Small and Medium Size Enterprises Rola, jaką sektor małych i średnich przedsiębiorstw pełni w gospodarce w kreowaniu stałego wzrostu gospodarczego jest bezdyskusyjna. Bezdyskusyjna pozostaje również odpowiedzialność samorządu terytorialnego, który poprzez swoje decyzje oraz działania ma możliwość ciągłego stymulowania rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Samorząd Województwa Śląskiego dostrzegając szanse, jakie dla naszego regionu stworzyła integracja europejska, przygotował dla sektora MŚP szeroki pakiet wsparcia, który w perspektywie finansowej zakładał m.in. możliwość skorzystania z trzech programów operacyjnych: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na mocy 6505 umów o dofinansowanie przekazano przedsiębiorcom bezzwrotne dotacje o łącznej wartości przeszło 2 mld zł. Ponadto dzięki wsparciu w wysokości 393 mln zł, działalność gospodarczą rozpoczęło prawie 18 tys. podmiotów. Obecnie władze Województwa Śląskiego prowadzą intensywne prace związane z przygotowaniem naszego regionu do zadań, jakie stoją przed nim w obliczu wejścia w życie perspektywy finansowej Pakiet wsparcia skierowany do sektora MŚP zawiera m.in. wzmocnienie potencjału adaptacyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw, zwiększenie nakładów na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową. Ponadto wsparcie uzyskają inicjatywy służące implementacji najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Województwo Śląskie jest pionierem w działalności wspierającej inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, czego efektem jest powołanie pierwszej w Polsce na szczeblu regionalnym Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Ponadto nasz region jest liderem w realizacji polityki proinnowacyjnej, wyrażonej m.in. poprzez przyjęcie pierwszej w Polsce Regionalnej Strategii Innowacji na lata , a następnie Programu Rozwoju Technologii na lata (PRT). Podkreślić należy również, że Sejmik Województwa Śląskiego wspiera szereg inicjatyw służących wzrostowi proinnowacyjności sektora MŚP w naszym regionie. Przykładem tych inicjatyw jest m.in. przedsiębiorcze odkrywanie realizowane przy współpracy z Bankiem Światowym, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych firm, potencjałów istniejących podmiotów w celu wzmocnienia ich konkurencyjności; inicjatywa ERRIN, która stwarza możliwość budowania konsorcjów międzynarodowych i realizacji wspólnych projektów z udziałem przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych czy Inicjatywa Awangarda, której długofalowym celem jest generowanie miejsc pracy i wzrostu gospodarczego poprzez inwestowanie w priorytetowe dziedziny o znaczeniu strategicznym dla reindustrializacji. Ponadto Województwo Śląskie jest inicjatorem Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, której głównym celem jest wspieranie współpracy podmiotów związanych z innowacjami, a także integracja baz danych i zasobów związanych z rozwojem technologicznym regionu. Inicjatywy i działania Samorządu Województwa Śląskiego już dziś przynoszą wymierne efekty. Nasze województwo zajęło drugie miejsce w niezwykle prestiżowym rankingu opłacalności inwestycyjnej wśród europejskich regionów, opublikowanym na łamach miesięcznika fdi Intelligence. Nagroda w postaci certyfikatu fdi Financial Times została przyznana podczas targów MIPIM Cannes Powyższe sukcesy oraz możliwość dalszego planowania działań służących rozwojowi przedsiębiorczości w regionie to efekt stworzenia na różnych płaszczyznach życia społecznego sprzyjającej ku temu atmosfery. 25 lat temu odrodził się samorząd terytorialny oraz samorząd gospodarczy w Polsce i w naszym regionie. W minionym okresie zakres współpracy stale się pogłębiał. Zaczynaliśmy od pierwszego Kontraktu Regionalnego w Polsce do dzisiaj, gdy wspólnie organizujemy Europejskie Kongresy dla MŚP. Zakresu tej współpracy jest coraz więcej, bo coraz więcej jest wyzwań, zadań i społecznych oczekiwań. Sejmik Województwa Śląskiego pragnie podziękować za owocną 25-letnią współpracę całemu samorządowi gospodarczemu w naszym województwie. Wyraża przy tym głęboką nadzieję, że działania i inicjatywy obu samorządów na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Województwie Śląskim przyniosą oczekiwane efekty, które przełożą się również na wzrost zamożności wszystkich jego mieszkańców. The role that the sector of small and medium size enterprises plays in economy by generating a stable economic growth is indisputable. What also cannot be disputed is the responsibility of local self government which, through its decisions and actions, has the possibility to permanently stimulate the development of entrepreneurship in the region. Discerning the opportunities that the European integration has created for our region, the Self-government of the Silesian Voivodeship prepared an extensive support package for the SME sector within the financial framework , which included, among others, an opportunity to benefit from three operational programs: the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship, Operational Programme Human Capital and Rural Development Program. On the strength of 6505 co-financing agreements, entrepreneurs were given non repayable subsidies amounting to over 2 billion zloty in total. Moreover, 18 thousand entities have started a business thanks to support amounting to 393 million zloty. Presently, the authorities of the Silesian Voivodeship have been carrying intense works on preparing our region for the tasks in the face of the financial framework The SME orientated support package includes: strengthening the adaptation and competitive potential of enterprises, increasing outlays for innovations and research development activities. Furthermore, support will be provided for enterprises related to implementation of new information and communications technologies, as well as activities for the improvement of energy efficiency in enterprises. The Silesian Voivodeship is a pioneer of supporting enterprises in the area of Corporate Social Responsibility. This has effected in establishing the first Council for Corporate Social Responsibility at the regional level in Poland. What is more, our region is a leader in implementation of pro innovation policy, which resulted in adopting the first Regional Innovation Strategy for in Poland and Technology Development Programme for It is also worth emphasizing, that the Silesian Regional Assembly supports a number of enterprises for the growth of pro innovation of the SME sector in our region, such as: enterprising exploration implemented in cooperation with The World Bank Group, which aims to find innovative companies and potential of functioning enterprises in order to strengthen their competitiveness; the European Regions Research and Innovation Network, which creates the possibility to establish international consortia and implement joint projects in cooperation with enterprises and institutions for research and development; or the Vanguard Initiative established to generate workplaces and economic growth through investments in priority areas, which are strategic for reindustrialization. The Silesian Voivodeship is also an initiator of the Regional Specialized Observatories Network which supports cooperation of entities related to innovation and integrates data bases and resources related to the technological development of the region. Enterprises and actions of the Silesian Regional Assembly create measurable effects. Our voivodeship won the second place in a very prestigious investment viability ranking of the European regions, which was published the fdi Intelligence magazine. The certificate of the fdi Financial Times was awarded at the world s leading property market MIPIM Cannes in The above success and further plans for the development of entrepreneurship in the region constitute the effect of creating favorable conditions at various levels of social life. 25 years ago, local self government and economic self government were revived in Poland and in our region. Throughout the years, the scope of cooperation has been constantly expanding. We started from the first Regional Contract in Poland; and now we organize the European Congress of SME. The area of cooperation is expanding as there are more and more challenges, tasks and social expectations. The Silesian Regional Assembly would like to thank the entire economic self government in our voivodeship for 25 years of fruitful cooperation. The Assembly would also like to express its hope that activities and enterprises for the sector of small and medium size companies in the Silesian Voivodeship will bring expected effects which will result in wealth increase of its population

8 CZĘŚĆ 1 PART 1 SESJA INAUGURACYJNA INAUGURAL SESSION SESJA INAUGURACYJNA INAUGURAL SESSION CZĘŚĆ 1 PART 1 EUROPA BILANS DOŚWIADCZEŃ ORAZ WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW EUROPE 2020 RECAPITULATION OF EXPERIENCES, CHALLENGES AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR ENTERPRISES Parlament Europejski Komisja Europejska Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Parlament RP Administracja rządowa: Premier, Minister Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Pracy i Polityki Społecznej Polska Akademia Nauk Uczelnie wyższe oraz instytucje badawczo- -rozwojowe Organizacje przedsiębiorców 1. Wprowadzenie do zapisów Strategii Europa 2020 celu w obszarze rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsekwentne uwzględnienie tego celu w strategiach narodowych, dzięki czemu stanie się on wymierny i możliwy do realizacji. 2. Stanowienie prawa spójnego, zrozumiałego i jasnego zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym, co jest podstawą działalności gospodarczej i daje gwarancję stabilnego rozwoju. 3. Podkreślenie roli administracji publicznej w kreowaniu przyjaznej atmosfery i optymalizacji warunków działalności gospodarczej. 4. Prowadzenie partnerskiego dialogu pomiędzy biznesem i administracją państwową, jako jednej z najważniejszych możliwości poznania potrzeb i ograniczeń, oraz uwzględniania tych zależności w kreowaniu polityki wobec MŚP. 5. Tworzenie profesjonalnej, kompetentnej i innowacyjnej administracji publicznej, która będzie partnerem i wsparciem dla sektora MŚP. 1. Inclusion into the Europe 2020 Strategy an objective concerning the development of small and medium size enterprises, and taking it consistently into consideration in national strategies, which will make it measurable and possible to implement. 2. Making law coherent, comprehensible and clear at the national and EU s level, as this constitutes a basis for running a business and guarantees stable development. 3. Emphasis of the role of public administration in the process of creating a friendly atmosphere and optimization of business conditions. 4. Partner dialogue between business and public administration as one of the most important opportunities to recognize the needs and limits, as well as taking these dependencies into consideration in the process of creating politics for SME. 5. Formation of a professional, competent and innovative public administration, which will serve as a partner and support for the SME sector. European Parliament European Commission European Economic and Social Committee Polish Parliament Government administration: Prime Minister, Minister of Economy, Minister of Science and Higher Education, Minister of Labour and Social Policy Polish Academy of Science Universities and research - development institutions organizations Dokument Europa 2020 jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowaną w 2010 r. Miała ona na celu rozwiązanie problemów wynikających z kryzysu. Strategia ta ma również pomóc skorygować niedociągnięcia europejskiego modelu wzrostu gospodarczego i stworzyć warunki, dzięki którym będzie on bardziej służył zrównoważonemu wzrostowi. Ustalono pięć nadrzędnych celów które UE ma osiągnąć do 2020 roku. Obejmują one zatrudnienie, badania i rozwój, klimat i energię, edukację, integrację społeczną i walkę z ubóstwem. Bilans ponad 4 lat wdrażania strategii pokazuje, że UE jest w stanie osiągnąć swoje cele lub zbliża się do ich osiągnięcia w zakresie edukacji, klimatu i energii, ale nie w zakresie zatrudnienia, badań naukowych i rozwoju oraz w zakresie walki z ubóstwem. 6. Zintegrowanie wszystkich działań na poziomie krajowym i regionalnym prowadzonych w obszarze B+R, co spowoduje oszczędności w wydatkowanych środkach na ten cel, pozwoli skoncentrować wysiłki, przepływ informacji i doświadczeń oraz wpłynie na podniesienie poziomu efektywności współpracy. 7. Przyjęcie zasady firmocentryczności w kreowaniu strategii i programów jej wdrażania. Podmiotem są przedsiębiorcy, ich potrzeby i interesy, a nie wygoda administracji publicznej. 8. Lobbowanie na rzecz podpisania umowy o swobodnym handlu pomiędzy USA i UE jako ogromnej szansy dla rozwoju europejskich przedsiębiorstw poprzez poszerzenie rynków, możliwość podniesienia innowacyjności i znalezienie nowych obszarów współpracy. 9. Internacjonalizacja przedsiębiorstw europejskich, szczególnie sektora MŚP, wychodzenie poza rynki europejskie oraz wzmacnianie konkurencji międzynarodowej m.in. poprze tworzenie wspólnych centrów wsparcia europejskich firm w strategicznych gospodarczo obszarach. 6. Integration of all activities in the scope of R+D at the national and regional level, which will cause savings of funds spent for this aim, allow concentration of efforts, flow of information and experiences, and will increase the level of cooperation efficiency. 7. Acceptation of a company centric rule in creating strategies and programs of its implementation. Entrepreneurs, their needs and interests, and not convenience of the public administration, constitute a subject of interest. 8. Lobbying for signing a free trade agreement between the USA and EU as a great opportunity for the development of European enterprises through expansion of markets, possibility of enhancing innovativeness and finding new areas of cooperation. 9. Internationalization of European companies, especially in the SME sector, entering non European markets and strengthening of international competitiveness through creating common support centers for European companies in economically strategic areas. Europe 2020 constitutes the European Union s 10 - year strategy, initiated in 2010, for economic growth and employment. Its objective was to solve the problems resulting from the crisis. The strategy should also be helpful in correcting the shortcomings of the European model of economic growth and create conditions in which it will provide a more sustainable development. There are five primary targets that the EU is to achieve by 2020 which include: employment, research and development, climate and energy, education, social integration and fight against poverty. Balance after four years of implementation of the strategy shows that the EU is able to reach its goals and is close to achieving them in the area of education, climate and energy, but not in the scope of employment, scientific research and development, and fight against poverty

9 CZĘŚĆ 2 PART 2 SESJE PLENARNE PLENARY SESSIONS SESJE PLENARNE PLENARY SESSIONS CZĘŚĆ 2 PART 2 10 LAT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI BEZ GRANIC 10 YEARS OF ENTREPRENEURSHIP WITHOUT BORDERS DIAGNOZA STANU OBECNEGO DIAGNOSIS OF THE PRESENT STATE Parlament RP Administracja rządowa: Minister Gospodarki, Minister Finansów, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Edukacji Ostatnie 10 lat przyniosło małym i średnim przedsiębiorcom wiele dobrych rozwiązań, które pozwoliły im przejść przez kryzys. Wejście Polski w struktury UE, wprowadzenie prawodawstwa europejskiego, możliwość przyrównywania się do innych państw członkowskich stworzyło nam dużo lepszą sytuację do prowadzenia działalności gospodarczej. Jest jednak wciąż bardzo dużo złych rozwiązań, które należy zmienić lub co najmniej poprawić. Wzrost ilości firm w Polsce jest duży, w porównaniu do wielu krajów Unii Europejskiej, natomiast mamy niższą od średniej produktywność. Nasze MŚP dają około 50% PKB, średnia w Unii to około 65%. Polskie firmy mają słabości kapitałowe (działają w pierwszym pokoleniu budowania własnych kapitałów i doświadczeń), a także wiele problemów organizacyjnych (80% wskazuje na takie problemy). Polscy przedsiębiorcy słabo również radzą sobie z innowacyjnością tylko 28% przedsiębiorstw wykazuje działalność innowacyjną. Dla porównania, wśród liderów w Europie ponad 50% firm określa się jako innowacyjne. Dzięki obecności Polski w UE wzrosły możliwości rozwoju firm, ich konkurencyjności oraz obecności na rynkach zagranicznych. Tak jednak się nie dzieje, przynajmniej na oczekiwaną i możliwą zarazem skalę. Dlaczego tak oczywiste możliwości nie przekładają się na zmianę sytuacji naszych firm i ich rozwoju? Nie mamy narzędzi, które pozwalają badać przyczyny takiego stanu. Nie ma wypracowanych mechanizmów wsparcia szczególnie w obszarach współpracy przedsiębiorców z nauką i wdrażaniem wyników badań naukowych w praktykę gospodarczą. Sytuację pogarsza dodatkowo coraz gorsze i coraz bardziej skomplikowane prawo podatkowe. Prawo, które można różnie interpretować, prawo które jest niejednoznaczne dla prawników i urzędów skarbowych, nie może być prawem obowiązującym w kraju, w którym około 70% właścicieli firm nie posiada wyższego wykształcenia, w kraju w którym 99,8% firm to firmy mikro, małe i średnie, w kraju w którym połowa spośród firm to firmy rodzinne, to znaczy że co najmniej milion rodzin jest całkowicie uzależniona od istnienia tych firm w dłuższej perspektywie. To zaś powoduje wyjątkową odpowiedzialność państwa za stwarzanie warunków do istnienia i rozwoju sektora MŚP. The last 10 years have brought many positive solutions fro small and medium size entrepreneurs, which allowed them to manage the crisis. Poland s accession to the EU structures, implementation of the European legislation and opportunity to compare our country with other member - states have created a much better situation for us to run a business. However, there are still many unfavorable solutions which shall be changed or at least improved. Increase of a number of companies in Poland is big when comparing with other countries of the European Union, but our productivity is lower than average. Our SME generate around 50 % of GDP, the EU average is about 65%. Polish companies suffer from capital weakness (they function in the first generation that builds its own capitals and experiences), as well as numerous organizational problems (80% of entrepreneurs indicate such problems). Polish entrepreneurs do not deal very well with innovativeness only 28% of companies show innovative activity. In comparison, among the European leaders, 50 % of companies define themselves as innovative. Thanks to the presence of Poland in the EU, possibilities of development of companies, their competitiveness and presence on foreign markets have increased. However, the reality does not coincide with expectations and possibilities. Why then such obvious possibilities are not reflected in change of the situation of our companies and their development? We lack the tools which allow us to analyze such state of things. Support mechanisms are not developed, especially in the area of cooperation between entrepreneurs and science, and implementation of results of scientific research into economic practice. The situation is additionally deteriorated by more and more complicated tax law. The law that may be diversely interpreted, which is ambiguous to lawyers and the Internal Revenue Office can not be in force in a country where 70% of company owners do not have higher education, where 99,8% of all companies are micro, small and medium size enterprises, and where half of companies are family businesses, which means that at least a million families is completely dependant on long term existence of those companies. This situation imposes special responsibility on the state for creating conditions allowing existence and development of the SME sector. Polish Parliament Government administration: Minister of Economy, Minister of Finances, Minister of Labour and Social Policy, Minister of Science and Higher Education, Minister of Education 1. Rewolucyjna zmiana systemu podatkowego w Polsce, zwłaszcza w zakresie podatków VAT i CIT, tak aby system stał się bardziej motywacyjny dla przedsiębiorców inwestujących, tworzących nowe miejsca pracy oraz wdrażających innowacyjne rozwiązania. 1. Revolutionary change of the tax system in Poland, especially in the scope of VAT and CIT, which is necessary to make it more motivational for entrepreneurs who invest, create new workplaces and implement innovative solutions. 2. Tworzenie jednolitego i spójnego prawa, nie dającego możliwości różnorodnej interpretacji. 2. Creation of a uniform and coherent law that eliminates the possibility of diverse interpretation. 3. Znowelizowanie Kodeksu Pracy, by w większym stopniu niż dotychczas odzwierciedlał potrzeby obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju. Konieczne wzorowanie się na rozwiązaniach w krajach europejskich osiągających wyjątkowo dobre wyniki gospodarcze i społeczne (Austria, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania) 3. Amendment of the Labor Code, so that it reflects more accurately the needs of the present social economic situation in our country. It is necessary to pattern upon solutions in other European countries, which achieve exceptional economic and social results (Austria, the Netherlands, Germany, and Great Britain). 4. Konieczność istotnej poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i aparatu ścigania, znaczące przyśpieszenie procedur sądowych w procesach gospodarczych; szanowanie wyroków NSA przez urzędy i instytucje. 4. Necessity to fundamentally improve functioning of the administration of justice and law enforcement, significantly advance court procedures in economic cases; respect of verdicts of the Supreme Administrative Court by offices and institutions. 5. Reforma narzędzi pomocy publicznej tak, aby w minimalnym stopniu zaburzały wolną konkurencję. 5. Reform of public aid tools, so they disturb free competitiveness at the minimum level. 6. Wyliczenie właściwego parytetu, na którym Polska powinna wejść do strefy euro, tak aby płace Polaków były na odpowiednio wysokim poziomie. 6. Calculation of a proper parity on basis of which Poland should enter the euro zone, so that wages are properly high. 7. Zwiększenie instytucjonalne i finansowe promocji krajowych produktów i polskich przedsiębiorców zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowym. Stworzenie ogólnopolskiego znaku odróżniającego i premiującego produkty, które w całości wytworzone zostały w Polsce, z polskich komponentów i przy użyciu polskich technologii. 7. Institutional and financial improvement of promotion of national products and Polish entrepreneurs on international markets and in Poland. Creation of an all Poland trademark that would be used to distinguish and award the products manufactured 16 17

10 CZĘŚĆ 2 PART 2 SESJE PLENARNE PLENARY SESSIONS SESJE PLENARNE PLENARY SESSIONS CZĘŚĆ 2 PART 2 NAUKA - BIZNES - SAMORZĄD - TRÓJKĄT WIEDZY SCIENCE BUSINESS SELF-GOVERNMENT THE TRIANGLE OF KNOWLEDGE Administracja rządowa: Premier, Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Gospodarki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Uczelnie wyższe oraz instytucje badawczo- -rozwojowe W rozwoju gmin, miast, powiatów i regionów najważniejszym, chociaż bardzo trudnym wyzwaniem jest współpraca nauki, biznesu i samorządów. Nauka, biznes, samorząd mają swoje misje, cele samoistne, np.: biznes tworzy miejsca pracy chociaż pracuje dla zysku, nauka edukuje, tworzy innowacyjne rozwiązania, a samorząd zaspokaja potrzeby mieszkańców m.in. w obszarze infrastruktury, ochrony zdrowia, edukacji szkolnej. Te trzy struktury mogą i powinny ze sobą współpracować, współtworzyć, przenikać się i współgrać. Tak jest w dobrze funkcjonujących państwach demokratycznych, dojrzałych gospodarek rynkowych. Np. samorząd terytorialny w realizacji swoich inwestycji powinien korzystać z najnowszych dostępnych rozwiązań naukowo-technicznych i angażować biznes do wdrożenia. Dzięki temu nasze gminy, miasta i regiony będą rozwijać się w sposób zrównoważony, mają szansę na stanie się regionem inteligentnym i konkurencyjnym, przyjaznym dla przedsiębiorców i mieszkańców. Przedsiębiorcy angażując sektor badawczy do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych czy organizacyjnych wspierają rozwój sektora naukowo-badawczego, który w ten sposób zdobywa coraz to nowe doświadczenia, rozwija się, staje się bardziej konkurencyjny, zdobywa nowe zlecenia, również międzynarodowe. Natomiast firmy współpracując efektywnie z nauką, jej zapleczem badawczo-wdrożeniowym, również stają się bardziej nowoczesne, konkurencyjne, inwestują, tworzą nowe miejsca pracy, stają się mecenasami sztuki, lokalnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych. Tak powstające relacje sprzyjają rozwojowi tożsamości lokalnej, regionalnej, narodowej oraz budowania struktur społeczeństwa obywatelskiego. Rola samorządu 1. Rozwijanie przyjaznego klimatu dla współpracy nauki i biznesu m.in. poprzez tworzenie platform dyskusji, budowania sformalizowanych - oficjalnie działających, przy tzw. otwartej kurtynie relacji, dających możliwość wzajemnego poznania się, wymiany poglądów i doświadczeń, wyrażenia oczekiwań, formułowania wyzwań i zadań. 2. Wspólne środowiska nauki, biznesu, samorządu terytorialnego - opracowywanie strategii ponadregionalnych (poziom NUTS IV), które stają się podstawą do budowy przewagi konkurencyjnej, rozwijania i przedsiębiorczego odkrywania inteligentnych specjalizacji. 3. Efektywne komunikowanie się samorządu z nauką i biznesem w celu określenia własnych potrzeb i poszukiwanie kompetentnych partnerów do realizacji zadań własnych. Dzięki dobremu rozpoznaniu potencjału i zasobów partnera naukowego i biznesowego zadania własne samorządu mogą być lepiej realizowane. 4. Odważne, acz z najwyższą starannością i na coraz większą skalę wprowadzanie partnerstwa publiczno- -prywatnego w celu zwiększenia realizacji inwestycyjnych zadań publicznych. Rola nauki 5. Prowadzenie kierunków studiów w większym stopniu nastawionych na potrzeby gospodarki i praktykę biznesową - w partnerstwie z izbami przemysłowo-handlowymi. 6. Organizowanie praktyk i staży dla najlepszych studentów i pracowników naukowych w firmach, co stwarza perspektywy ich rozwoju zawodowego i naukowego poprzez zdynamizowanie współpracy z samorządem gospodarczym. 7. Tworzenie zachęt dla młodych naukowców, aby kontynuując pracę na macierzystej uczelni, chcieli np. organizować własne grupy badawcze wpierane merytorycznie i finansowo przez uczelnię oraz stwarzanie warunków, głównie, prawno organizacyjnych, do samodzielnego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych. 8. Wspieranie akademickiej przedsiębiorczości jako sposobu dla młodych naukowców na tworzenie własnych innowacyjnych przedsiębiorstw i wdrażanie wyników prac naukowych. 9. Aktywne monitorowanie rynku pod kątem prowadzonej działalności usługowej produktowej, która może być przedmiotem współpracy naukowej. Rola biznesu oraz samorządu gospodarczego 10. Większe otwarcie na współpracę z nauką poprzez organizowanie staży dla pracowników naukowych. 11. Docenienie konieczności zwiększenia konkurencyjności na rynku poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i wdrażanie innowacji, a to poprzez współpracę z instytucjami badawczo wdrożeniowymi. 12. Istotne otwarcie firm na stażystów, praktyki studenckie w celu aktywnego uczestniczenia w przemodelowaniu systemu kształcenia i lepszego przygotowania do pracy absolwentów szkół średnich i wyższych. 13. Zwiększenie przynależności przedsiębiorców do organizacji samorządu gospodarczego, pozwalających na aktywny udział w życiu społeczności lokalnej czy regionalnej i korzystania z szerokich możliwości współpracy z sektorem nauki i samorządu terytorialnego. 14. Prowadzenie przez organizacje samorządu gospodarczego benchmarkingu krajowego i międzynarodowego, dla poszczególnych rodzajów firm, branż, szczególnie dla firm działających w obszarze najnowszych technologii i innowacji. Zadanie to powinno być zlecone do wykonania organizacjom samorządu gospodarczego przez administrację rządową. The role of self government 1. Development of favorable atmosphere for cooperation of science and business, i.e. through creating a platform for debates, building formal and official relations functioning by so called open curtain, which make possible mutual recognition, exchange of views and experiences, expression of expectations, formulation of challenges and tasks. 2. Joint development of trans - regional strategies (NUTS IV level) by scientific, business and self government communities, which will become a basis to create competitive advantage, develop and find intelligent specializations in an enterprising manner. 3. Effective communication of self government with science and business in order to define its own needs and search for competent partners to implement its projects. Good recognition of potential and resources of a scientific and business partner will enhance implementation of self government s projects. 4. Courageous, but at the same time very careful implementation of public-private partnership on a large scale, in order to increase implementation of public investment tasks. The role of science 5. Offer of studies that are more adjusted to the needs of economy and business practice in partnership with chambers of commerce and industry. 6. Organization of practices and traineeships for the best students and researchers in companies, which will provide them with prospects for professional and scientific development through intensified cooperation with self government. 7. Creation of incentives for young researchers, who continue working in their home universities and would like to organize their own research groups, technically and financially supported by universities, and creation of legal organizational conditions which would allow independent raise of external funding. 8. Support of academic entrepreneurship as a means for young scientists to create their own innovative companies and implement results of scientific investigations. 9. Active monitoring of the market in the scope of service and production business, which may become an object of scientific cooperation. The role of business and economic self government 10. Being more open to cooperation with science through organization of traineeships for scientific workers. 11. Appreciation of the necessity to increase competitiveness on the market through search for new solutions and implementation of innovations by cooperating with research introductory institutes. 12. Companies should open up to trainees and student internships in order to actively participate in remodeling of education system and prepare secondary school and university graduates to work. 13. Increase of entrepreneurs membership in organizations of economic self government which enable active participation in life of local or regional community and benefiting from broad possibilities of cooperation with science and local self government. 14. Organizations of economic self government should conduct national and international benchmarking for particular kinds of companies and trades, especially in the area of new technologies and innovation. The task should be delegated by the central administration to the organizations of economic self government. Government administration: Prime Minister, Minister of Administration and Digitization, Minister of Infrastructure and Development, Minister of Economy, Minister of Science and Higher Education, European Economic and Social Committee Universities and research - development institutions The challenge which is the most important, but at the same time extremely difficult, in the development of communes, cities, districts and regions is the cooperation of science, business and self government. Science, business and self government have their own missions, independent objectives: business creates workplaces, although it works for profit; science provides education and innovative solutions; self government meets the needs of inhabitants in the area of infrastructure, healthcare, school education. These three structures may and should cooperate, co create, cross and harmonize. That is they way it is in well functioning democratic countries, mature market economies. For instance, in the process of project implementation, local self government should benefit from the latest available scientific and technological solutions, and employ business in its implementation. This will allow our communes, cities and regions to develop steadily, and become intelligent and competitive regions, which are friendly for entrepreneurs and inhabitants. By engaging the research sector in search for innovative technological and organizational solutions, entrepreneurs support the scientific research sector, which gains new experiences, develops, becomes more competitive, and receives new orders, including international ones. On the other hand, companies that effectively cooperate with science and its research and implementation base, become more advanced and competitive, invest and create new workplaces, become patrons of art, local cultural, sports and promotional events. Such relations aid the development of local, regional and national identity, and built structures of civil society

11 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 INNOWACYJNOŚĆ, BADANIA I ROZWÓJ / INNOVATION, RESEARCH AND DEVELOPMENT EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W MŚP CELE, WYZWANIA, KORZYŚCI / ENERGY EFFICIENCY IN SME GOALS, CHALLENGES, BENEFITS Administracja rządowa: Premier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Gospodarki, Minister Finansów Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Administracja Samorządu terytorialnego Uczelnie wyższe oraz instytucje badawczo- -rozwojowe branżowe Jednym z celów priorytetowych w Strategii Europa 2020 jest zwiększenie innowacyjności i nakładów na badania i rozwój. Do roku 2020 wskaźnik nakładów na B+R w UE ma osiągnąć 3% PKB. Obecnie jednak w Polsce wskaźnik ten jest o wiele niższy, a w nakładach na innowacyjność większy udział mają środki publiczne, a nie prywatne. Perspektywa finansowa , dzięki przyjętym priorytetom wsparcia ma przybliżyć nas do osiągnięcia zaplanowanych w dokumencie rezultatów. Government administration: Prime Minister, Minister of Science and Higher Education, Minister of Economy, Minister of Finances European Economic and Social Committee Universities and research and development institutions Trade media One of the priority objectives of the Europe 2020 Strategy is to boost innovation and increase expenditures on research and development. By 2020, the R+D expense ratio in the EU shall reach 3% of GDP. However, current ratio in Poland is much lower and public resources have a bigger share in expanses on innovation than private ones. Financial framework for , thanks to the adopted support priorities, is supposed to bring us closer to the results planned in the document. 1. Usprawnienie mechanizmów przyznawania środków pomocowych UE na działania B+R poprzez zagwarantowanie rozliczenia tylko wdrożonych wyników badań naukowych. 2. Większa promocja alternatywnych programów unijnych dedykowanych nauce i przedsiębiorcom np. Horyzont 2020, COSME oraz zwiększenie dostępności do tych źródeł dla sektora MŚP. 3. Stworzenie systemu, stałego lub okresowego monitorowania wdrażania Krajowej i Regionalnych Strategii Rozwoju Innowacji. 4. Doskonalenie metod i determinacja administracji rządowej i samorządowej do ciągłego tworzenia przyjaznego środowiska i budowanie prawidłowego klimatu dla prowadzenia biznesu jako warunek kluczowy dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw i tworzenia trwałych miejsc pracy. 5. Obniżenie kosztów związanych z procedurą patentową oraz rozszerzenie możliwości rejestracji wynalazków i patentów. 1. Improvement of mechanisms of granting EU aid funds for R+D by guaranteeing settlement of implemented research results only. 2. Broader promotion of the alternative EU programs dedicated to science and entrepreneurs, i.e. Horizon 2020, COSME, and better access to these sources for the SME sector. 3. Creation of a permanent or temporary system of monitoring the implementation of National and Regional Innovation Strategies. 4. Improvement of methods and determination of the government and self government administration to consistently create favorable environment and built the right climate for business as the key condition for the development of innovation in enterprises and creation of permanent workplaces. 5. Lowering of the costs related to patent granting procedures and expansion of possibilities to register inventions and patents. 1. Dostarczenie wiedzy i zwiększanie świadomości efektywności energetycznej wśród przedsiębiorców z podkreśleniem korzyści płynących ze zmian, m.in. w obszarze finansowym. 2. Zachęcanie przedsiębiorców do dokonywania audytów energetycznych i poszukiwania możliwości ograniczenia i optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwach. 3. Rozwijanie obecnych modeli wsparcia finansowego przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej. Wsparciem powinien być objęty wstępny etap, czyli weryfikacji zużycia energii (audyty), jak i kolejny etap - wdrażanie rekomendacji poaudytowych. 4. Wspieranie firm a także instytutów badawczych w pozyskaniu najnowszych informacji o możliwości wdrożenia nowoczesnych technologii, a także wspieranie polskich badań w zakresie efektywności energetycznej. 1. Providing knowledge and increase of energy efficiency awareness among entrepreneurs, putting an emphasis on the benefits resulting from changes, i.e. financial advantages. 2. Inviting entrepreneurs to conduct energy audits and look for the possibilities of reducing and optimizing energy consumption in enterprises. 3. Development of current financial support models for entrepreneurs in the field of energy efficiency. Support should be provided in the preliminary stage verification of energy consumption (audits) and in the next stage of introducing post audit recommendations. 4. Support of companies and research institutes in acquiring the latest information on the possibility of implementing high technologies, and support of Polish research on energy efficiency. Administracja rządowa: Minister Gospodarki, Minister Środowiska, Minister Finansów Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Sektor MŚP charakteryzuje się zbyt małą wiedzą, a co za tym idzie, niską świadomością z zakresu efektywności energetycznej. Mikro i małe firmy koncentrują się w większym stopniu na utrzymaniu swojej działalności gospodarczej, niż na optymalizacji kosztów i oszczędzaniu zużycia energii. Jednocześnie przewidywany jest wzrost cen energii w wieloletniej perspektywie co spowoduje, że koszty zużycia energii będą zbyt wysokim obciążeniem dla przedsiębiorców. Government administration: Minister of Economy, Minister of Environment, Minister of Finances European Economic and Social Committee The SME sector is characterized by a too low level of knowledge and, in consequence, low awareness in the scope of energy efficiency. Micro and small companies focus much more on keeping the business going than on optimization of costs and saving energy consumption. At the same time, growth in energy prices in a long term perspective is expected, which will render energy costs too high for entrepreneurs

12 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 INNOWACYJNE KOMPETENCJE MŚP SZANSĄ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ INNOVATIVE COMPETENCES OF SME AS A CHANCE FOR COMPETITIVE ADVANTAGE Komisja Europejska Komisje Parlamentu Europejskiego Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Administracja rządowa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki Polska Akademia Nauk Uczelnie wyższe, instytucje badawczo-rozwojowe Rozproszenie, wręcz atomizacja firm sektora MŚP, a nadto brak tradycji i chęci do samoorganizowania się przedsiębiorców przyniosło wiele niekorzystnych rozwiązań lub brak rozwiązań dla tego sektora. Dotyczy to również innowacyjnych kompetencji MŚP, poczynając od niechęci do wdrażania programów jakościowych grupy ISO, czy TQM, a nawet ubiegania się o rozpoznawalne w Europie i na Świecie wyróżnienia Regionalnych, Krajowych, Europejskich Nagród Jakości. Nie tylko w Polsce mikro, małe i średnie firmy nie wypracowały metodologii współpracy z instytutami naukowo-badawczymi i uczelniami wyższymi. Państwo, wspierając sektor MŚP, ani uczelnie wyższe, takiej metodologii także nie mają. Bardziej odważni, znający języki i posiadający trochę środków finansowych kupują gotowe, sprawdzone już (bo wdrożone) projekty technologiczne. Tzw. większość nie ma dostępu do nowych technologii ani nowoczesnych rozwiązań innowacyjnych. Obszar ten jest jedną ze słabszych stron naszych firm. 1. Popularyzacja wiedzy i wspieranie MŚP w dostępie do sprawdzonych metodologii, zwiększających skuteczność realizowanych projektów innowacyjnych, m.in. takich jak GTI (Ogólna Teoria Innowacji) czy MiDS (Myślenie i Działanie Systemowe), wypracowanych przez jednostki naukowe i certyfikujące systemy zarządzania jakością. 2. Tworzenie systemowych warunków do wymiany wiedzy i udziału w certyfikowanych programach rozwoju kompetencji, prowadzonych przez instytucje i organizacje dysponujące własnym know-how w zakresie zarządzania innowacjami. 3. Tworzenie sieci powiązań nauki, biznesu i samorządu gospodarczego na rzecz innowacyjnych rozwiązań, stwarzanie warunków do wszechstronnej współpracy w zakresie promowania i wspierania MŚP w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. 4. Utworzenie narodowej i regionalnych platform współpracy środowisk akademickich, Instytutów Naukowo-Badawczych, Organizacji Samorządu Gospodarczego, Instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami MŚP w zakresie wymiany dobrych praktyk i wdrażania innowacji. 5. Utworzenie europejskiej platformy udostępniającej informacje na temat dostępnych źródeł finansowania innowacji oraz instytucji i organizacji, które oferują wsparcie dla MŚP we wdrażaniu innowacji i są partnerami godnymi zaufania. 1. Popularization of knowledge and support of SME in accessing trusted methodologies which increase efficiency of implemented innovative projects, such as GTI or Systems Thinking and Acting, developed by scientific units and quality management certification systems. 2. Creation of systemic conditions for knowledge exchange and participation in certified programs for competence development conducted by institutions and organizations which possess their own know how in the area of innovation management. 3. Building a network of relations among science, business and self government for innovative solutions, creation of conditions for broad cooperation in the scope of promoting and supporting SME in search for innovative solutions. 4. Establishment of national and regional platforms of cooperation of academe, scientific research institutes, organizations of economic self government and business environment institutions with small and medium size enterprises in the area of exchange of good practices and introduction of innovations. 5. Establishment of a European platform providing information on available sources of financing innovations, institutions and organizations which offer support for SME in introducing innovations and are trustworthy partners. European Commission Committees of the European Parliament European Economic and Social Committee Government administration: Minister of Science and Higher Education, Minister of Economy Polish Academy of Science Universities and research and development institutions organizations Dispersion, almost atomization of small and medium size companies; and moreover, lack of traditions and willingness of entrepreneurs to self organization have brought multiple unfavorable solutions or no solutions for this sector at all. It also refers to innovative competences of SME, starting from reluctance to implement ISO quality programs or TQM, and even to compete for Regional, National and European Quality awards, which are recognized in Europe and in the entire world. Not only in Poland micro, small and medium size companies have not developed a methodology of cooperation with scientific research institutes and universities. Neither the state, supporting the SME sector, nor universities have such methodology. Those who are braver, know foreign languages and are in possession of some financial sources, purchase tested (already introduced) technological projects. So called majority does not have the access to new technologies and up to date innovative solutions. This field is one of the weakest points of our companies

13 CZĘŚĆ 3 KAPITAŁ NA SUKCES! FINANSOWANIE ROZWOJU I INWESTYCJI MŚP POPRZEZ INSTRUMENTY ZWROTNE ORAZ FINANSOWANIE INWESTYCJI ROZWOJOWYCH SAMORZĄDÓW MOŻLIWOŚCI, SZANSE I WYZWANIA / CAPITAL FOR SUCCESS! FINANCING OF SME S DEVELOPMENT AND INVESTMENTS THROUGH REPAYABLE INSTRUMENTS AND FINANCING OF SELF GOVERNMENTS DEVELOPMENT INVESTMENTS POSSIBILITIES, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES BEZPIECZNY BIZNES ROŚNIE SZYBCIEJ! / SAFE BUSINESS GROWS FASTER! CZĘŚĆ 3 Parlament RP Administracja rządowa: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Finansów, Minister Gospodarki 1. Wprowadzenie standaryzacji parametrów na poziomie krajowym dla instrumentów wsparcia bezpośredniego (pożyczki, dotacje, inwestycje kapitałowe), które będą realizowane w ramach funduszy unijnych na poziomie regionów. Ułatwi to efektywne ich wdrożenie i szeroką współpracę z instytucjami finansowymi. 2. Konstruowanie prostych i przejrzystych dokumentów dotyczących wdrażania środków unijnych zrozumiałych dla przedsiębiorców, ale również nie generujących dodatkowych pracochłonnych procedur (m.in. sprawozdawczych) po stronie instytucji finansowych, co przyczyni się do efektywniejszego i właściwego wykorzystania środków przy współpracy zainteresowanych stron. 1. Wdrożenie przez przedsiębiorców narzędzi zmniejszających ryzyko utraty płynności finansowej do codziennej praktyki gospodarczej jako standardu biznesowego, mającego przełożenie wprost na bezpieczeństwo firmy i jej niezachwiany rozwój. 2. Podjęcie działań niezbędnych w kierunku popularyzacji wśród przedsiębiorców wiedzy o tym jak chronić transakcje handlowe, krajowe i międzynarodowe, w zakresie poprawy bezpieczeństwa danych i know-how firmy, a także w zakresie planowanych zmian w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dzięki którym sprawdzenie wiarygodności finansowej przyszłego klienta czy partnera biznesowego będzie jeszcze łatwiejsze). Administracja rządowa: Minister Finansów, Minister Gospodarki, W perspektywie finansowej Unii Europejskiej znacząca część finansowego wsparcia dla przedsiębiorców w celu finansowania inwestycji będzie dystrybuowana w formie instrumentów zwrotnych. Zwiększeniu ulegnie również skala zaangażowania instrumentów zwrotnych w inwestycje realizowane przez samorządy terytorialne. W obu przypadkach niezbędne jest podjęcie działań w kierunku stworzenia efektywnego systemu ich dystrybucji. Polish Parliament Government administration: Minister of Infrastructure and Development, Minister of Finances, Minister of Economy Within the EU financial framework , a significant part of financial support for entrepreneurs to finance their investments will be distributed in the form of repayable instruments. Repayable instruments for investments implemented by local self governments will also be involved on a greater scale. However, in both cases, it is necessary to undertake actions towards creating an effective system of their distribution. 3. Zbudowanie ogólnokrajowego systemu regwarancji dla funduszy poręczeniowych odpowiadającego na potrzeby banków w zakresie wymogów kapitałowych i tworzenia rezerw w oparciu o fundusz powierniczy pochodzący ze środków kierowanych do tego funduszu przez poszczególne regiony. 4. Czytelne wyjaśnienie problematyki statusu instrumentów zwrotnych z punktu widzenia przepisów o dopuszczalności pomocy publicznej i ustalenie, w jakich warunkach poręczenia i gwarancje, pomimo ich preferencyjnego charakteru, nie powinny być uznawane za pomoc publiczną (podobnie jak gwarancje i regwarancje EFI), a także kiedy i na jakich warunkach dopuszczalne jest łączenie różnych instrumentów. 1. Introduction of standardization parameters for direct support instruments at the national level (loans, subsidies, capital investments), which will be implemented within the framework of EU funds for at the regional level. This will facilitate their effective implementation and broad cooperation with financial institutions. 2. Formulation of simple and transparent documents referring to implementation of EU funds which will be comprehensible for entrepreneurs, but also not generating additional laborious procedures (including reporting procedures) for institutions, which will result in a more effective and proper use of funds through cooperation of interested parties. 3. Establishing a nationwide system of re guarantee for guarantee funds that would suit the needs of banks in the scope of capital requirements and creating reserves on the basis of trust funds established from financial means received from particular regions. 4. Clear explanation of the problem concerning the status of repayable instruments taking into consideration the regulations on the admissibility of public aid and establishing the conditions when guarantees should not be acknowledged as public aid, despite their preferential character (similarly to EIF guarantees and re - guarantees), as well as defining when and under what conditions combining various instruments is admissible 1. Implementation by entrepreneurs of instruments reducing the risk of losing financial liquidity into everyday economic practice as a business standard that has a direct impact on safety and steady development of a company. 2. Undertaking necessary actions towards promotion of knowledge among entrepreneurs on how to secure national and international commercial transactions in the scope of improving company s data and know how safety, as well as planned changes in the Act on Disclosure of Economic Information and Exchange of Economic Data (which will render verification of financial credibility of future client or business partner even simpler). Wiele firm sektora MŚP nadal nie korzysta z narzędzi zmniejszających ryzyko działalności firmy w obszarze finansowym m.in. weryfikacji wiarygodności potencjalnych partnerów biznesowych oraz ubezpieczeń i zabezpieczeń należności. Jednocześnie mikro, małe i średnie firmy są w dużo większym stopniu niż duże przedsiębiorstwa narażone na ryzyko utraty płynności finansowej będące efektem problemów z wypłacalnością swoich kontrahentów. Government administration: Minister of Finances, Minister of Economy Many companies of the SME sector still do not use instruments reducing the risk of operating in the financial area, among others, verification of credibility of potential business partners, insurances and securitization of dues. At the same time, micro, small and medium size companies are much more exposed to the risk of losing financial liquidity, which may result from problems with financial solvency of their clients, than big enterprises

14 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 BUDŻET GMINY A SKALA AKTYWNOŚCI LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW / COMMUNE S BUDGET AND THE SCALE OF ACTIVITY OF LOCAL ENTERPRISES PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO NARZĘDZIE FINANSOWANIA INWESTYCJI ROZWOJOWYCH SAMORZĄDÓW / PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT TO FINANCE DEVELOPMENT INVESTMENTS OF SELF GOVERNMENTS Parlament RP Administracja rządowa: Premier, Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Infrastruktury i Rozwoju Instytucje finansowe Sektor MŚP jest filarem rozwoju gospodarczego Polski. Jednak potrzebuje realnej pomocy w postaci wsparcia finansowego, co jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających działalność, będących we wczesnej fazie rozwoju, a także wykluczonych z sektora bankowego. Dla tej właśnie grupy został zainicjowany Program Samorządowa Polska zakładający tworzenie lokalnych funduszy pożyczkowych z udziałem samorządu gminnego. Docelowo Program powinien objąć wszystkie 16 województw, ok. 554 gmin i dotrzeć z ofertą produktową do 490 tyś mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Polish Parliament Government administration: Prime Minister, Minister of Finances, Minister of Economy, Minister of Infrastructure and Development The SME sector is the pillar of Polish economic growth. However, it demands real aid in the form of financial support, which is especially significant in case of entrepreneurs who start a business, who are at the early stage of development or are excluded from the banking sector. Therefore, the Self governing Poland Program which is supposed to create local loan funds with contribution from communal self government has been initiated exactly for this group. Ultimately, the Program shall include all 16 voivodeships, about 554 communes, and present its product offer to 490 thousands micro, small and medium size enterprises. 1. Podkreślenie roli samorządu gminnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości. Strategia rozwoju gminy powinna obejmować plan rozwoju przedsiębiorczości nastawiony na pobudzanie aktywności gospodarczej. 2. Wsparcie samorządu gminnego dla przedsiębiorców powinno być powszechnie dostępne, a jednocześnie musi być poprzedzone rzetelną analizą potencjalnych korzyści i strat. Jak wynika z raportu NIK, suma wydatków gmin na wsparcie przedsiębiorczości w różnych formach wyniosła w 2013 roku ok. 4 mld złotych, natomiast korzyść z tego tytułu w postaci wpływów podatkowych do budżetów gmin osiągnęła kwotę 19 mld złotych. 3. Potrzeba utworzenia systemu zarządzania dostępnymi w Polsce formami wsparcia finansowego dla MŚP. Sytuacja obecna spowodowała, że pieniądze pochodzące z różnych form wsparcia zostały wyssane przez średnie i duże firmy, natomiast mikro i małe w dalszym ciągu pozostają bez potrzebnej pomocy. 4. Konieczność tworzenia efektywnego systemu poręczeń kredytowych wyłącznie dedykowanego mikro i małym firmom. Tworzony przez Samorządową Polskę system oparty o samorząd gminny ma dodatkową zaletę inicjowania interakcji pomiędzy partnerami i wspólnej troski o rozwój firmy. 5. Apel o przeznaczenie krajowych funduszy celowych np. na walkę z ubóstwem lub bezrobociem na wsparcie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla mikro i małych przedsiębiorców, gdyż cele są zbieżne, a system poręczeń i kredytów jest znacznie bardziej efektywny. 6. Potrzeba ciągłej pracy nad zmianą mentalności włodarzy miast i gmin, i zrozumienia, że trwałe miejsca pracy tworzą lokalni przedsiębiorcy. Samorząd gminny powinien wspierać przedsiębiorczość, a nie zastępować ją. 1. Emphasis on the role of commune self government in supporting local entrepreneurship. A commune s development strategy should include a plan of entrepreneurship development oriented towards business stimulation. 2. Commune self government s support for entrepreneurs should be generally available, but at the same time, it has to be preceded by a thorough analysis of potential benefits and losses. As it appears from the Supreme Audit Office s report, in 2013, communes aid for support of SME in various forms amounted to about 4 billion zloty, whereas communes benefits in the form of taxes amounted to 19 billion zloty. 3. The need to establish a system to manage financial support forms available to SME in Poland. In current situation, money coming from various support forms has been sucked out by medium and big companies, whereas micro and small enterprises are still in need of necessary aid. 4. The necessity to establish an effective credit guarantees system exclusively for small and medium size enterprises. The system created by the Self governing Poland, based on commune self governments, has an additional advantage of initiating interaction between partners and concern for company s development. 5. Appeal for allocating national special purpose finance, i.e. for fight against poverty or unemployment, to support loan and guarantee funds for small and medium size enterprises, as their objectives are concurrent, but guarantee and credit system is much more effective. 6. Necessity of continuous work on changing mentality of city and commune authorities, and understanding that permanent workplaces are created by local entrepreneurs. Commune self government should support entrepreneurship and not replace it. 1. Przyjęcie rządowej strategii wsparcia PPP jako niezwykle istotnej formuły realizacji inwestycji publicznych w najbliższych latach. 2. Uruchomienie kredytów preferencyjnych umożliwiających sfinansowanie kosztów przygotowania projektów PPP (na wzór Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, którym zarządzał BGK) oraz systemu poręczeń dla partnerów prywatnych niezbędnych dla pozyskania przez nich źródeł finansowania projektu np. kredytu bankowego. 3. Budowa kompetencji partnerów publicznych i prywatnych w zakresie realizacji projektów PPP na bazie doświadczeń partnerów, którzy takie projekty już zrealizowali z sukcesem. 4. Wykorzystanie doświadczeń krajów, w których PPP dało największe efekty gospodarcze i społeczne. 1. Adoption of the government strategy to support PPP as an extremely crucial form of public investments implementation in the coming years. 2. Release of preferential credits that allow financing preparation of PPP projects (similar to the Municipal Investment Development Fund managed by BGK) and establishment of a system of guarantees for private partners, which are essential in raising funds to finance a project, i.e. bank credit. 3. Building competences of public and private partners in the area of implementation of PPP projects on the basis of experiences of partners who have already successfully introduced such projects. 4. Benefiting from experiences of other countries where PPP has been most effective in terms of economy and society. Administracja rządowa: Premier, Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Sprawiedliwości Najwyższa Izba Kontroli Prokuratura Generalna Komenda Główna Policji Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce jest nadal słabo rozwinięty, co jest efektem wielu lat nieprzyjaznego prawa oraz braku działań promujących i upowszechniających realizację inwestycji w formule PPP. Nowelizacja ustawy o PPP niweluje w zasadzie ostatnie bariery formalno-prawne, jednak pozostają problemy wynikające z braku zaufania i umiejętności współpracy partnerów publicznych i prywatnych, trudności ze sprawiedliwym podziałem ryzyka między partnerami oraz innymi praktycznymi aspektami realizacji inwestycji w formule PPP. Kraje Unii Europejskiej, szczególnie Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Austria, Holandia, mają w tym obszarze ogromne doświadczenia i osiągnięcia inwestują rocznie miliardy Euro w ramach PPP. Government administration: Prime Minister, Minister of Finances, Minister of Economy, Minister of Infrastructure and Development, Minister of the Interior, Minister of Administration and Digitization, Minister of Justice Supreme Audit Office Prosecution General Police Headquarters Public private partnership market (PPP) in Poland is still underdeveloped, which is the result of many years of unfavorable law and lack of promotion of investments implementation in the PPP formula. Amendment to the act on PPP basically levels the last formal legal barriers; however, there are still problems resulting from lack of trust and ability of public and private partners to cooperate, difficulties with fair distribution of risk between partners and other practical aspects of investments implementation in the PPP formula. The EU member states, especially Great Britain, Germany, Austria and the Netherlands have great experiences and accomplishments in this area - they invest billions of euros within the framework of PPP every year

15 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 KONTROLUJ ROZWÓJ SWOJEJ FIRMY / CONTROL THE GROWTH OF YOUR BUSINESS SKUTECZNA KOMUNIKACJA SPOSOBEM NA WYSOKI ZWROT INWESTYCJI / EFFECTIVE COMMUNICATION AS A MEANS TO HIGH RETURN ON INVESTMENTS Administracja rządowa: Premier, Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej Statystyki pokazują, że aktywnie działających osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest w Polsce 1,8 mln, podczas gdy wszystkich pozostałych firm (spółek) jest niewiele ponad 300 tys. Wskazują również, że trendy podejmowania tej formy działalności są zwyżkowe. Popularność wynika przede wszystkim z prostoty zarówno jej założenia, prowadzenia, jak i końcowego zamknięcia. Osoba, która zdecyduje się dołączyć do grona osób przedsiębiorczych, prowadzących własną działalność gospodarczą, musi być świadoma tego, że już na początku nowej drogi zawodowej będzie podejmować wiele ważnych decyzji i dokonywać trudnych wyborów. Sukcesem przedsiębiorcy jest, gdy jego działalność jest opłacalną formą funkcjonowania na rynku. Jednak w pewnym momencie, gdy dynamiczny rozwój spowoduje zwiększenie obrotów i skali prowadzonych interesów, może się to okazać źródłem dużego ryzyka. Dodatkowo przedsiębiorcy borykają się z wieloma problemami, które w dużym stopniu wpływają na przeżywalność firm sektora MŚP. Zdaniem przedsiębiorców system podatkowy w Polsce jest tym obszarem, w którym istnieją największe utrudnienia dla prowadzenia biznesu. Government administration: Prime Minister, Minister of Finances, Minister of Economy, Minister of Labour and Social Policy Statistics show that there is 1,8 million active individuals running a business in Poland, whereas there are only about 300 thousand other types of enterprises (companies). They also indicate a growing tendency to start such form of business. This popularity results primarily from simplicity in starting, running and winding up such business. An individual, who decides to join the group of entrepreneurs, to run own business, has to be aware of the fact that there will be many important decisions and hard choices to make right from the beginning. Entrepreneur is successful when his/her business is a profitable form of activity on the market. However, in a certain moment, when dynamic growth increases sales and scale of business, it may turn out to be a source of huge risk. Additionally, entrepreneurs struggle with numerous problems, which, to a large degree, impact survivability of small and medium size enterprises. According to entrepreneurs, the tax system in Poland is the most obstructive area in running a business. 1. Konieczność stworzenia prawnych warunków dla dalszego rozwoju firm i dla kreowania nowych miejsc pracy. W Polsce brakuje systemu tworzenia dobrego prawa i spójnej polityki gospodarczej. 2. Stworzenie przejrzystej ordynacji podatkowej, uproszczenie systemu podatkowego. Dostosowanie systemu podatkowego do realiów działania mikro i małych firm. Problemy firm związane z podatkami rozwiązałoby wprowadzenie jednolitej interpretacji wszelkich przepisów podatkowych wraz z jednolitą interpretacją przez Ministerstwo Finansów oraz brak zmian w regulacjach podatkowych w okresie dłuższym niż 2 lata. 3. Polepszenie klimatu wobec przedsiębiorców sektora MŚP przez urzędników organów kontrolnych. 4. Znalezienie skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w celu obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw. 5. Potrzeba prowadzenia wiarygodnej statystyki przeżywalności firm sektora MŚP oraz analizy przyczyn zaprzestania działalności. Informacje te powinny przyczynić się do wypracowania programu wsparcia MŚP. 6. Zachęcanie przedsiębiorców do zdobywania nowej, praktycznej wiedzy poprzez propozycję ciekawych form, jak np. case study jak rozwijać biznes, jak przekazywać kompetencje. 1. Necessity to establish legal conditions for further development of business and create new workplaces. In Poland, there is no system of good law - making and coherent economic policy. 2. Establishment of transparent tax ordinance, facilitation of the tax system. Adjustment of the tax system to the realities of small and medium size enterprises. Problems of companies connected with taxes could be solved by implementation of a uniform interpretation of all tax regulations, including a uniform interpretation by the Ministry of Finances, and lack of changes in the tax regulations for more than 2 years. 3. Improvement of climate for the SME sector by controlling authorities. 4. Finding effective legal and organizational solutions in order to reduce operating costs of a business. 5. Necessity to keep statistics on survivability of small and medium size enterprises and carry out an analysis of reasons of closing a business. This information should be helpful in developing a support system for SME. 6. Encouraging entrepreneurs to gain new, practical knowledge by offering interesting forms such as case study how to grow a business or how to transfer competences. 1. Konieczność świadomego kreowania marki usług i produktów przez MŚP. Na konkurencyjnym rynku, nawet w skali lokalnej, klient kupuje nie tylko konkretny produkt, ale też wartości jakie oferuje dana marka zdrowie, pewność, gwarancję najwyższej jakości. Dlatego przedsiębiorcy powinni nie tylko produkować i oferować usługi, ale budować swoje marki konsekwentnie i z zaangażowaniem. 2. Potrzeba opracowania indywidualnych strategii promocji MŚP i ich oferty, w oparciu o mechanizmy psychologiczne konsumentów. Wiedza o tym, czym kierują się konsumenci w procesie zakupu pomaga w optymalizacji komunikacji marketingowej. 3. Edukacja przedsiębiorców MŚP w zakresie psychologii reklamy oraz nowoczesnego marketingu. Zrozumienie mechanizmów psychologicznych, które decydują o decyzjach zakupowych znacząco podwyższa skuteczność kampanii reklamowych. W budowaniu strategii komunikacji marki i sprzedaży niezbędna jest interdyscyplinarna wiedza z zakresu nowoczesnych technologii, social media, reklamy mobilnej i PR. 4. Dostosowanie oferty reklamy zewnętrznej do potrzeb i możliwości MŚP. Specyfika tego sektora gospodarki wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania narzędzi komunikacji do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorcy, z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i charakteru produktów. 5. Zmiana tradycyjnego postrzegania reklamy nie jako wydatku, tylko jako inwestycji. Każda złotówka zainwestowana w zakup kampanii reklamowej na wielkoformatowych nośnikach generuje określoną liczbę kontaktów i gwarantuje dotarcie z informacją do setek tysięcy klientów. 6. Potrzeba identyfikowania oraz kreowania potrzeb konsumentów. Tylko znajomość aktualnych trendów rynkowych, zmieniających się preferencji konsumentów i ich potrzeb oraz zwyczajów, właściwe rozpoznanie ich siły nabywczej pozwoli tak pozycjonować produkty i usługi, by odniosły sukces na rynku. 7. Intensyfikacja działań promocyjnych MŚP na poziomie lokalnym oraz ogólnopolskim, które pokażą skalę działań małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnienie, obroty, innowacyjność, rolę w walce z bezrobociem, wsparcie lokalnych społeczności oraz ich potencjał. 1. Conscious creation of service and product brand by SME. On the competitive market, even on a local scale, clients do not only purchase a particular product but also the values offered by a given brand health, confidence, and guarantee of the highest quality. Therefore, entrepreneurs should not only produce goods and offer services, but also build their brands consequently and with commitment. 2. The need to develop individual strategies of promotion of SME and their offers on the basis of consumers psychological mechanisms. Knowledge on how consumers select products in the process of purchase is helpful in optimization of marketing communication. 3. Education of SME entrepreneurs in the area of psychology of advertising and modern marketing. Understanding of psychological mechanisms that impact buying decisions significantly improves the effectiveness of advertising campaigns. Building the strategy of communication and sales of a brand demands interdisciplinary knowledge on modern technologies, social media, mobile advertising and PR. 4. Adjustment of outdoor advertising offer to the needs and possibilities of SME. Specificity of this economic sector demands an individual approach and adoption of communication tools to the needs and possibilities of a particular entrepreneur, taking into consideration local specificity and type of products. 5. Change of traditional insight on advertising as an investment and not expense. Each zloty invested in large format advertising campaign generates a defined number of contacts and guarantees that information will reach hundreds of thousands of clients. 6. Necessity to identify and create the needs of clients. Only the knowledge of the latest market trends, consumers changing preferences and needs and habits, as well as proper identification of their purchasing power allow successful positioning of products and services on the market. 7. Intensification of SME s promotional activities at the local and nationwide level, which will present the scale of SME s actions, employment, sales, innovativeness, role in fight against unemployment, support of local communities and their potential. branżowe Agencje reklamowe i konsultingowe Uczelnie wyższe Przedsiębiorcy potrzebują kompleksowej pomocy w zakresie strategii i komunikacji marketingowej swoich marek oraz produktów. Właściwy dobór mediów, adekwatny do skali, potrzeb i możliwości przedsiębiorców powinien zawsze być efektywną inwestycją, która stymuluje sprzedaż. O skuteczności reklamy decyduje także wiedza o mechanizmach psychologicznych konsumentów. W środowisku MŚP jest to często wiedza intuicyjna, lub na bardzo podstawowym poziomie. Celem działań organizacji branżowych, mediów oraz firm reklamowych powinna być edukacja w zakresie psychologii reklamy oraz świadomego wykorzystania doświadczeń przedsiębiorców z innych rynków. Potencjał reklamy zewnętrznej, zarówno wielkoformatowej, jak i nowoczesnych nośników cyfrowych, stwarza możliwość indywidualnego zaplanowania kampanii dla potrzeb konkretnego klienta. Trade magazines Advertising and consulting agencies Universities Entrepreneurs need a complex assistance in the area of strategy and marketing communication of their brands and products. Proper selection of media, appropriate for scale, needs and possibilities of entrepreneurs should always be an effective investment which stimulates sales. Effectiveness of advertising is also dependant on knowledge about psychological mechanisms that drive consumers. It is common in the SME environment that knowledge in intuitive or very basic. Trade organizations, media and advertising agencies should have an objective to educate in the field of advertising psychology and conscious use of experiences of entrepreneurs of other markets. Potential of outdoor advertising, including large format advertising and digital media, provides an opportunity to plan individual campaigns adjusted to the needs of a particular client

16 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 M-COMMERCE M-COMMERCE Administracja rządowa: Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Sprawiedliwości Parlament Europejski Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komisja Europejska Instytucje finansowe banki Rozwój rynku e-commerce i tym samym m- -commerce jest bardzo szybki w ostatnich latach zarówno w Polsce jak i całej UE. Co więcej, w Polsce rynek ten rozwija się szybciej niż w innych krajach Europy Centralnej. Sytuacja ta wpływa bardzo korzystnie na wzrost pozycji konkurencyjnej polskich firm sektora MŚP. Dodatkowo w ostatnich latach wiele przedsiębiorstw mogło liczyć na wsparcie finansowe w ramach projektów unijnych na rozwój działalności e-biznesowej i technologii mobilnych. Zauważalne są też znaczące zmiany zachowań konsumentów, którzy wchodząc w świat cyfrowy przekonują się coraz bardziej do dokonywania zakupów i sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi mobilnych. Obecnie pracuje się też w UE nad wypracowaniem jednolitego europejskiego kodeksu postępowania cywilnego regulującego wspólne warunki sprzedaży. Mimo bardzo dużego potencjału, nowoczesnych technologii, wciąż istnieją bariery utrudniające lub zniechęcające obywateli oraz firmy do dokonywania transakcji kupna i sprzedaży przez Internet i z wykorzystaniem narzędzi mobilnych. Takimi barierami są m.in. brak dostępności do Internetu, ceny, niska świadomość i edukacja w tym zakresie, wciąż jeszcze mały rozwój rynku infrastruktury cloud computing, bariery prawne. 1. Harmonizacja rynku cyfrowego - możliwość dokonywania transakcji transgranicznych, poprzez standaryzację zasad kupna i sprzedaży internetowej i mobilnej w skali całej Europy. 2. Przeznaczanie funduszy strukturalnych na rozwój rynku cyfrowego w tym rozwój narzędzi cyfrowych, nowoczesnych aplikacji mobilnych, itp. 3. Regulacje prawne - przyspieszenie prac nad wprowadzeniem jednolitego europejskiego kodeksu cywilnego. 4. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa korzystania z narzędzi cyfrowych a także wyrabianie pozytywnych nawyków korzystania z Internetu konsumentów a także przedstawicieli firm sektora MŚP. 5. Obniżanie kosztów związanych z korzystaniem z Internetu, urządzeń mobilnych, roamingu itp., co spowoduje zwiększenie dostępności tych narzędzi szerszej grupie konsumentów, przy jednoczesnym zwiększaniu dostępu do Internetu na obszarach gdzie ta penetracja jest mała. 6. Integracja płatności mobilnych w zakupach mobilnych - podjęcie działań przez instytucje płatnicze, sprzedawców i regulatora, mających na celu popularyzację m-płatności w procesie mobilnych zakupów oraz optymalizacja obecnych procesów zakupowych pod kątem urządzeń mobilnych. 1. Harmonization of the digital market possibility to make cross - border transactions through standardization of rules of the Internet and mobile purchase and sales in the entire Europe. 2. Allocation of structural funds for the growth of the digital market, including development of digital tools and mobile applications. 3. Legal regulations speeding up the works on implementation of the uniform European civil code. 4. Education on safety of using digital tools, as well as building positive habits of using the Internet by consumers and representatives of the SME sector. 5. Reduction of costs of using the Internet, mobile tools, roaming, etc., which will increase accessibility to those tools for a broader group of consumers, while it will also expand the access to the Internet in the areas where it has not been used on a large scale. 6. Integration of mobile payments in online shopping actions undertaken by payment institutes, sellers and regulatory bodies to popularize m payments in online shopping and optimize present shopping processes, taking into consideration mobile tools. Government administration: Minister of Administration and Digitization, Minister of Finances, Minister of Economy, Minister of Justice European Parliament European Economic and Social Committee European Commission Financial institutions banks Growth of the e-commerce market, as well as m-commerce market, has been incredibly fast in the recent years both in Poland and in the EU. Moreover, this market has been developing much faster in Poland than in other countries of the central Europe. This fact has a very positive influence on the growth of competitive position of Polish SME. Additionally, many companies have recently had an opportunity to count on financial support within the framework of the EU projects for the development of e business and mobile technologies. Also, there have been significant changes in behavior of clients who, being introduced to a digital world, become more and more convinced of buying and selling using mobile tools. Presently, a uniform European code of civil procedure that would govern common sales conditions is being developed in the EU. Despite a great potential of high technology, there are still barriers that make it difficult for citizens and enterprises or discourage them from purchasing or selling over Internet and with use of mobile tools. Such barriers include: inaccessibility of Internet, price, low level of awareness and education in this area, still underdeveloped market of cloud computing infrastructure and legal barriers

17 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE KADR DLA GOSPODARKI VOCATIONAL PREPARATION OF WORKFORCE FOR THE ECONOMY Parlament RP Administracja rządowa: Minister Edukacji, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Gospodarki Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy Uczelnie wyższe Placówki edukacyjne szkolnictwa zawodowego Placówki pozaszkolnego kształcenia zawodowego Aktualny model edukacji zawodowej społeczeństwa w Polsce nie w pełni odpowiada potrzebom rynku pracy i gospodarki. Pracodawcy coraz mocniej wskazują na niedostosowanie systemu edukacji do swoich potrzeb oraz brak wykwalifikowanych pracowników na rynku. Pozytywnie należy ocenić kierunek zmian w szkolnictwie zawodowym od r. w efekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz rosnące zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Także dobrze rokują zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uchwalone 14 marca 2014 r. Wprowadzenie mechanizmów zacieśniających współpracę instytucji rynku pracy z pracodawcami oraz wprowadzenie nowego narzędzia - Krajowego Funduszu Szkoleniowego, stwarza szanse na wzrost efektywności zadań w tym zakresie. Jednak nadal niepokoi niski udział osób dorosłych w kształceniu i ponoszeniu kwalifikacji oraz bardzo wysokie i wciąż rosnące bezrobocie wśród młodzieży do 25 roku życia. 1. Przyspieszenie procesu zmian zapoczątkowanych we wrześniu 2012 r. nowelizacją ustawy o systemie oświaty i w kształceniu zawodowym. Zacieśnienie współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami w zakresie: tworzenia programów nauczania uwzględniających potrzeby pracodawców, zatrudniania w szkołach praktyków w charakterze nauczycieli i instruktorów, organizacji praktyk i staży w przedsiębiorstwach dla uczniów oraz nauczycieli, doposażenia i modernizacji bazy dydaktycznej szkół zawodowych, tworzenia ośrodków egzaminacyjnych w przedsiębiorstwach, wprowadzenia systemu badania potrzeb rynku pracy. 2. Likwidacja dyskryminacji szkolnictwa niepublicznego w dostępie do środków publicznych w zakresie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i szkół dla dorosłych. Jedynym, wspólnym dla wszystkich podmiotów kryterium finansowania ze środków publicznych powinny być efekty kształcenia. 3. Zwiększenie dofinansowanie szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego ze środków budżetowych, funduszy europejskich z perspektywy oraz środków przedsiębiorców. Pieniądze te w większym stopniu powinny być kierowane na tworzenie infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego warsztaty i stanowiska szkoleniowe, laboratoria i pracownie, poligony ćwiczeniowe, ośrodki egzaminowania. 4. Uregulowanie procesu potwierdzania nabytych kwalifikacji walidacja, przy zaangażowaniu pracodawców i ich organizacji oraz wprowadzenie do systemu zasady akumulacji i transferu wiedzy i umiejętności (ECVET). 5. Wykorzystywanie środków Funduszu Pracy i Krajowego Funduszu Szkoleniowego przy uwzględnieniu potrzeb i opinii pracodawców oraz realnych potrzeb rynku pracy. 6. Promowanie w społeczeństwie szkolnictwa zawodowego oraz idei kształcenia przez całe życie. 1. Acceleration of the process of changes initiated in September 2012 by amendment on the act on the education system and vocational education. Intensification of the cooperation between vocational schools and employers in the scope of: establishing a curriculum that takes into consideration the needs of employers, hiring practitioners as teachers and instructors in schools, organizing practices and traineeships in enterprises for both students and teachers, providing additional equipment and modernization of teaching facilities in vocational schools, establishing exam centers in enterprises, Introducing a system to examine the needs of the labor market. 2. Elimination of discrimination of nonpublic school system in the access to public resources in the scope of Vocational Qualification Courses and schools for adults. Effective education should constitute the only common criterion for public financing for all subjects. 3. Increased co - funding of vocational and lifelong education based on state budget resources, the EU funds in the framework and entrepreneurs resources. This money should be allocated to create vocational and lifelong education infrastructure workshops and work stands, laboratories, training polygons and exam centers. 4. Regulation of the validation process of qualifications performed also by employers and their organizations, and introduction of the rule of accumulation and transfer of knowledge and skills into this system (ECVET). 5. Use of the Labor Fund and the National Training Fund resources, taking into consideration the needs and opinions of employers and real demands of the labor market. 6. Promotion of vocational and lifelong education across society. Government administration: Minister of Education, Minister of Science and Higher Education, Minister of Labour and Social Policy, Minister of Economy European Economic and Social Committee Voivodeship and district labor offices Universities Institutions of vocational education Present model of vocational education in Poland does not fully meet the needs of the labor market and economy. More and more often, employers point out to the maladjustment of the education system to their needs and lack of qualified workers on the market. However, we should positively judge the changes in vocational education that have been carried out since September 2012 as the effect of amendment to the act on education system, and growing interest of employers in the process of vocational education. Also, changes in the act of 20th April 2004 on promotion of employment and labor market institutions are very promising. Introduction of mechanisms which tighten the cooperation between labor market institutions and employers, as well as implementation of a new tool - the National Training Fund, create an opportunity for growth of efficiency of tasks in this field. However, such a little number of adults who improve their qualifications and continuously growing unemployment among youth under 25 years of age are still reasons to worry

18 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 PODATKI JAKO BARIERA DLA ROZWOJU MŚP / TAXES AS THE BARRIER TO THE DEVELOPMENT OF SME SPÓŁDZIELCZE FORMY FINANSOWANIA, ORGANIZOWANIA I WŁASNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW / COOPERATIVE FORMS OF FINANCING, ORGANIZING AND OWNERSHIP OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES Parlament RP Administracja rządowa: Minister Finansów, Minister Gospodarki Zgodnie z opinią przedsiębiorców prawo podatkowe w Polsce jest bardzo skomplikowane. Głównym problemem niekoniecznie jest wysokość podatków, ale zawiłość procedur i mnogość interpretacji prawa podatkowego. Widać to w szczególności w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Dodatkowym problemem dla przedsiębiorców jest brak pewnych procedur oraz poczucie, iż organy podatkowe nie traktują ich w sposób partnerski. Polish Parliament Government administration: Minister of Finances, Minister of Economy According to entrepreneurs, the tax system in Poland is extremely complex. The main problem is not necessarily the amount of the tax, but intricacies of procedures and plurality of interpretations of the tax law. This is especially evident in comparison with other EU countries. The additional problem that entrepreneurs encounter is the lack of certain procedures and the feeling that they are not treated as partners by the tax authorities. 1. Rozpoczęcie prac nad nowym, nowoczesnym, zrozumiałym, przejrzystym systemem podatkowym. A do tego czasu: 2. Uproszczenie procedur podatkowych zmierzających do zwrotu VAT. 3. Wprowadzenie nieprzekraczalnego limitu czasu trwania kontroli przy zwrocie podatku VAT, po przekroczeniu którego kwoty powinny być zwracane. 4. Premiowanie płatności w terminie i nie pozwalanie na czerpanie korzyści podatkowych z opóźnień. 5. Umożliwienie podatnikom otrzymania spornej kwoty zwrotu VAT w terminie, przy jednoczesnym obowiązku zwrotu zakwestionowanego VAT po kontroli, względnie wprowadzenie procedur umożliwiających częściowy zwrot VAT dzięki czemu podatnik otrzymałby zwrot podatku naliczonego dotyczącego kontrahentów, których rozliczenia nie podlegają weryfikacji i mógł obracać przynajmniej częścią pieniędzy. 6. Doprecyzowanie przesłanek przyznania ulg w podatkach; wskazanie, że ciężka sytuacja podatnika również wpływa na słuszny interes podatnika. 7. Wprowadzenie definicji zaufanego podatnika. 8. Wprowadzenie instytucji ulgi na złe długi w podatkach dochodowych. 9. Wprowadzenie wprost zasady domniemania niewinności podatnika. 10. Zmiana przepisów dotyczących odliczania 100% VAT od samochodów ciężarowych z dwoma rzędami siedzeń. 11. Wprowadzenie krótszego okresu amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych oraz podniesienie progu uznawalności za środek trwały. 1. Start of works on a new, modern, comprehensible and transparent tax system. But until then: 2. Facilitation of the tax procedures on VAT refund. 3. Establishment of time limits for controls in the process of VAT refund. Violation of the limit should result in repayment of the value added tax. 4. Rewarding payments should be made on time and obtaining tax advantages caused by delays shall not be allowed. 5. Enabling taxpayers to receive a disputable amount of the VAT refund on time, but keeping the obligation to return this amount after a control; or implementation of the procedures that allow partial recovery of VAT, which would allow to receive the tax refund related to clients, whose settlements are not subject to verification, and turnover of at least a part of money. 6. Specification of granting tax relief; indicating that a difficult situation of a taxpayer also has an impact on legitimate interest of a taxpayer. 7. Introduction of a trusted taxpayer definition. 8. Implementation of a bad debt relief in income tax. 9. Introduction of the principle of presumption of taxpayer s innocence. 10. Change in regulations concerning 100% VAT deduction on trucks with two rows of seats. 11. Shorter investment property amortization period and raising the threshold of recognition of fixed assets. 1. Podnoszenie świadomości przedsiębiorców z zakresu korzyści wynikających ze współpracy z bankami spółdzielczymi. Dzięki swojemu lokalnemu charakterowi działania, który przejawia się przede wszystkim w dostępności do placówek, szybkim i nieskomplikowanym procedurom, pełnej decyzyjności, rzetelnej wiedzy o kliencie, banki spółdzielcze są bardzo dobrym partnerem dla lokalnych małych i średnich przedsiębiorców. W gminach, gdzie działają banki spółdzielcze, lokalna przedsiębiorczość rozwija się szybciej. 2. Rozważne wdrażanie dyrektywy Komisji Europejskiej mającej na celu stworzenie bezpiecznego i bardziej przejrzystego systemu finansowego (pakiet CRD/CRR). Zmiany ustawowe powinny w większym stopniu uwzględniać specyfikę działalności banków spółdzielczych. BS odpowiadając na rzeczywiste oczekiwania klientów budują systemy zabezpieczeń na miarę ich potrzeb i wymagań. Zbyt obostrzone procedury nadzoru i rozwinięte zabezpieczenia IT będą zbytecznym kosztem i obciążeniem dla banków. Ponadto przeregulowanie zarządzania ryzykiem negatywnie wpłynie na elastyczność oferty oraz na możliwość decydowania spółdzielców o swoim własnym banku. 3. Konieczność wzmacniania kapitałowego banków spółdzielczych poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów do ustawodawstwa. Obecnie nie jest możliwe wprowadzanie uprzywilejowania w traktowaniu członków banku, natomiast należy poszukiwać innych rozwiązań, które będą prostą zachętą dla osób prawnych i fizycznych do zakładania lub przystępowania do spółdzielni (np. poprzez zastosowanie zasady proporcjonalności). Im więcej członków bank będzie skupiał, tym mocniejszy będzie kapitałowo. A to może skutkować tańszym, bardziej powszechnym i dostępnym produktem dla klientów. 4. Pełniejsze wykorzystanie doświadczeń europejskich w funkcjonowaniu banków spółdzielczych i spółdzielczości w życiu gospodarczym (udział w gospodarce niemieckiej 37%). 5. Mocniejsze akcentowanie roli integratora w życiu społeczności lokalnej, jaką mogą spełniać banki spółdzielcze, poprzez podejmowanie różnorodnych akcji i kształtowanie oferty zgodnie z potrzebą otoczenia, np. tworzenie specjalnej oferty dedykowanej określonym grupom producentów. 6. Kształtowanie ustawodawstwa w atmosferze poszanowania dla idei spółdzielczości jako komplementarnego sposobu gospodarowania, w którym nie tylko kapitał i zysk biznesowy jest najważniejszy ale ludzie, który ten biznes tworzą. 1. Raising awareness of entrepreneurs concerning benefits from cooperation with cooperative banks. Due to their local activity, based on availability of facilities, fast and simple procedures, full ability to make decisions and thorough knowledge about a client, cooperative banks are a great partner for local small and medium size enterprises. In communes where cooperative banks have their departments, local entrepreneurship grows much faster. 2. Cautious implementation of the European Commission directive on creating a safe and more transparent financial system (CRD/CRR). Legislative changes should take into consideration the specificity of actions of cooperative banks, as they respond to the real expectations of clients by building security systems adjusted to their needs and demands. Too strict supervisory procedures and developed IT security tools will constitute redundant expenses and responsibilities for banks. Moreover, over regulation of risk management may have a negative impact on elasticity of offers and possibility of making decisions about their own bank by members of a cooperative. 3. The necessity of a capital strengthening of cooperative banks through implementation of proper provisions to legislation. Presently, it is impossible to introduce a privileged treatment of bank members; however, other solutions shall be found, which would constitute a simple encouragement for legal entities and individuals to found or join cooperatives (i.e. by applying the proportionality principle). The more members are associated in a bank, the stronger it will become in terms of a capital. This may result in cheaper, more common and available products for clients. 4. A broader use of European experiences concerning functioning of cooperative banks and cooperatives in economy (37 % of contribution in German economy). 5. A stronger emphasis on the role of an integrator in a local community that may be performed by cooperative banks through undertaking various actions and creating an offer according to the needs of the environment, i.e. a special offer for particular groups of producers. 6. Creation of legislation in a climate of respect for the idea of cooperatives as a complementary means of management, where people who create business, and not a capital or profits, play the most important role. Parlament RP Administracja rządowa: Premier, Minister Finansów, Minister Gospodarki Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Narodowy Bank Polski Komisja Nadzoru Finansowego W Polsce obecnie działa ok. 570 banków spółdzielczych (dla porównania banków komercyjnych jest ok. 50). Łącznie posiadają 4800 placówek docierając praktycznie do każdej gminy. Banki spółdzielcze obsługują 20% firm sektora MŚP i 20% budżetów lokalnych samorządów. Zrzeszają 1 mln członków i zatrudniają 33 tys. pracowników. Banki spółdzielcze to ponad 150 letnia tradycja działalności. Polish Parliament Government administration: Prime Minister, Minister of Finances, Minister of Economy European Economic and Social Committee National Bank of Poland Polish Financial Supervision Authority Presently, there are about 570 cooperative banks in Poland (and 50 commercial banks). Altogether, they have 4800 departments and reach almost every commune. Cooperative banks provide services for 20% of small and medium size enterprises and 20% of budgets of local self governments. They associate 1 million members and hire 33 thousand workers. Cooperative banks have over 150 years of traditions

19 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 GOSPODARKA WODNA W POLSCE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO WATER ECONOMY IN POLAND YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW Parlament RP Administracja rządowa: Premier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Gospodarki, Minister Finansów, Minister Środowiska Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny Uczelnie wyższe instytucje badawczo-rozwojowe Porty morskie, porty Żeglugi śródlądowej, instytucje zajmujące się żeglugą śródlądową, projektowaniem zbiorników wodnych, spławnością rzek, budową kanałów., szczególnie transportujący towary masowe na duże odległości węgiel, koks, rudy żelaza, piasek, żwiry, etc. Gospodarka wodna w minionych dziesięcioleciach nie uzyskała należytej rangi w gremiach decyzyjnych zarówno pod względem odpowiednich systemów organizacyjnych, finansowania infrastruktury hydrotechnicznej, jak i wykorzystania rzek do celów energetycznych i żeglugowych. Boryka się z kluczowymi problemami: brakiem zaangażowania polityki państwa, sektorowym myśleniem w planowaniu i zarządzaniu, brakiem reform, niewłaściwą polityką przestrzenną samorządów w aspekcie gospodarki wodnej, brakiem konsolidacji środowiska i zaniechaniem kształcenia w tym obszarze. Obecnie o gospodarce wodnej mówi się jedynie w momencie kataklizmów takich jak powodzie i susze. Odbiegamy w sposób zastraszający od rozwiązań europejskich, wyprzedzają nas kraje środkowoeuropejskie, Ukraina i Białoruś. Jest to bodaj najbardziej zaniedbany obszar naszej gospodarki. Po 25 latach transformacji gospodarczej jest gorzej niż było w 1989 roku. 1. Odpowiednie zapewnienie w budżecie państwa środków finansowych na utrzymanie wybudowanych inwestycji wodnych. 2. Zmiana strategii działań przeciwpowodziowych. Odpowiednie planowanie przestrzenne i zabezpieczanie mieszkańców przed potencjalnymi zagrożeniami. 3. Zmiana świadomości i wizji gospodarki wodnej w społeczeństwie. Odpowiednia edukacja społeczeństwa oraz uświadamianie kosztów korzystania i zanieczyszczania zasobów wodnych. 4. Zmiana procesów budowania gospodarki wodno-ściekowej. Optymalizacja struktury wodno-ściekowej w aglomeracjach miejskich i obszarach wiejskich. 5. Wdrożenie innowacyjności do gospodarki wodnej poprzez aplikacje nowych technologii na rzecz oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, rewitalizacji rzek, jezior czy zbiorników powierzchniowych. 6. Ochrona złóż wód podziemnych wraz z racjonalizacją korzystania z nich. Dbałość o zrównoważony rozwój i zachowanie zasobów dla przyszłych pokoleń. 7. Zmiana procesów edukacji od szczebla średniego do wyższego. Budowanie zaplecza kadrowego dla gospodarki wodnej. 8. Gospodarka wodna jest dźwignią gospodarczą dla kraju. Nowe otwarcie na transport rzeczny. 9. Restrukturyzacja administracji w gospodarce wodnej na rzecz realizacji wyzwań wynikających z wieloletnich zaniedbań oraz możliwości jakie stworzyła nam Unia Europejska ze swoim systemem kanałów, do których podłączenie się jest ogromną szansą obniżenia kosztów transportu towarów masowych i zmniejszeniem zniszczenia nowo wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych. 1. Providing financial resources in the national budget for maintenance of water investments. 2. Change of the flood protection strategy. Proper spatial planning and protection of inhabitants from potential dangers. 3. Change of awareness and vision of water economy in the society. Education and making society aware of expenses of use and pollution of water resources. 4. Change in the process of building the water and sewage management system. Optimization of water and sewage structure in urban agglomerations and rural areas. 5. Implementation of innovations into water economy by applying high technology for sewage treatment, water treatment, as well as river, lake and surface water bodies revitalization. 6. Protection of groundwater resources and their rational use. Paying attention to sustainable development and keeping the resources for next generations. 7. Change of educational processes from secondary level to higher education. Education of workforce for water economy. 8. Water economy constitutes an economic leverage for a country. The need to open up to river transportation. 9. Restructuring water economy administration for implementation of challenges resulting from long term negligence and possibilities that the EU has given us in the form of its canal system. Connection to this system is a great chance to lower the costs of transport of bulk goods and reduce damage of new highways and expressways. Polish Parliament Government administration: Prime Minister, Minister of Infrastructure and Development, Minister of Economy, Minister of Finances, Minister of Environment European Economic and Social Committee Universities and research and development institutions Seaports, inland ports; institutions dealing with inland navigation, water reservoirs designs, navigability of rivers and canal building, especially those who deal with long distance transport of bulk goods coal, coke, iron ore, sand, gravel, etc. In the last decades, water economy has not gained due importance among decision-making bodies both in terms of proper organizational systems and financing hydro - technical infrastructure, as well as use of rivers for energy and navigation. It struggles with essential problems: disinterest from state policy, sector based way of thinking in planning and management, lack of reforms, mismanagement of spatial policy by self governments in terms of water economy, lack of consolidation of the environment and ignorance of education in this area. Today, water economy is mentioned only in times of natural disasters such as floods or droughts. We are alarmingly far away from the European solutions; such countries like Ukraine and Belarus are ahead of us. This is perhaps the most neglected area of our economy. The situation is even worse after 25 years of economic transformation than it was in

20 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 3 GOSPODARCZE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH ECONOMIC USE OF WATER RESOURCES IN POLAND INCLUDING THE EUROPEAN EXPERIENCES Parlament Europejski Komisja Europejska Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Administracja rządowa: Premier, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Gospodarki, Minister Finansów, Minister Środowiska Uczelnie wyższe, instytucje badawczo-rozwojowe Woda obok powietrza jest najważniejszym składnikiem niezbędnym do życia człowieka. Niestety nie potrafimy panować nad ekstremalnymi przepływami wody, nie potrafimy jej bezpiecznie przepuszczać przez dorzecza. W jednym roku w dorzeczach mamy powodzie, w drugim susze. Problem ekstremów lub niewłaściwego korzystania z wody może być poważną barierą rozwoju cywilizacyjnego naszego kraju. Bez odpowiedniej ilości i jakości wody będziemy mieli problemy z zaspakajaniem potrzeb komunalnych, przemysłu, rolnictwa, hydroenergetyki, transportu rzecznego, hodowli rybactwa śródlądowego, wodnego górnictwa kruszyw, turystyki i rekreacji wodnej. W Polsce brakuje dobrego prawa wodnego, które uwzględni gospodarczą rolę wody i usług wodnych. Brak gospodarskiego podejścia do wody skutkuje wyłącznie społecznymi obawami przed rzekami oraz zanikiem zawodów i specjalności z wodą związanych. 1. Konieczność przeprowadzenia reform gospodarki wodnej, która będzie służyła rozwojowi społeczno- -gospodarczemu, postępowi, rynkowi pracy. 2. Konieczność stworzenia prawnych warunków dla gospodarczego wykorzystania dorzeczy i terenów przywodnych 3. Stworzenie sprawnego, systemu zarządzania dorzeczami z uwzględnieniem morskich akwenów przybrzeżnych oraz międzynarodowych obszarów dorzeczy. 4. Troska o budowę sprawnych wielofunkcyjnych systemów hydrotechniczno-organizacyjnych dbających o jakość i ilość wody oraz umożliwiających sterowanie przepływami wody, które będą zapobiegały suszom i powodziom, umożliwiały gromadzenie wody i wykorzystanie akwenów do celów gospodarczych. 5. Znalezienie skutecznych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla rozwoju gospodarki wodnej ze środków pochodzących ze sprzedaży wody i dobrze rozwiniętych usług wodnych. 6. Zdefiniowanie katalogu usług wodnych do którego będą należały m.in.: ochrona przed powodzią, transport rzeczny, hydroenergetyka, hodowla ryb, wydobywanie kruszywa rzecznego, turystyka. 7. Przystosowanie wybranych akwenów do funkcji transeuropejskich korytarzy transportowych i podjęcie współpracy w tym zakresie z innymi państwami m.in.: Białorusią, Ukrainą, Słowacją, Czechami, Niemcami i Austrią. 8. Przystąpienie do edukacji przybliżającej społeczeństwu problematykę gospodarki wodnej w zakresie gospodarczym, turystycznym i środowiskowym. 9. Podjęcie działań nad odbudową szkolnictwa dla potrzeb gospodarki wodnej wyspecjalizowanego w przyjaznej dla środowiska naturalnego regulacji rzek do potrzeb gospodarczych. 10. Implementacja nowoczesnych rozwiązań w gospodarce wodnej wspartych funduszami na badania i rozwój innowacji. 11. Podpisanie porozumienia nt. monitoringu wdrażania powyższych rekomendacji z Kongresu. 1. The necessity to carry out a reform of water economy, which will serve for the social economic development, progress and labor market. 2. The necessity to create legal conditions for economic use of river basins and near-water areas. 3. Creation of an efficient river basins management system, which would take into account coastal sea areas and international water basin areas. 4. Concern for building efficient and multifunctional hydrotechnical organizational systems, which would manage the quality and amount of water, and make possible control of water flows which would prevent droughts and floods, enable accumulation of water and use of water reservoirs for economic use. 5. Finding effective legal and organizational solutions for the development of water economy based on resources from sale of water and well developed water services. 6. Definition of a water services catalogue, including: protection from flood, river transportation, hydroenergetics, fishery, extraction of river aggregate and tourism. 7. Adjustment of selected water reservoirs to function as Trans European transportation corridors and establishment of cooperation in this area with other countries, such as: Belarus, Ukraine, the Czech Republic, Germany and Austria. 8. Education of society in terms of water economy problems in the economic, tourism and environmental scope. 9. Rebuilding education for the needs of water economy in the scope of environmentally friendly river regulation adjusted to economic demands. 10. Implementation of modern solutions in water economy, supported by funds on research and development of innovation. 11. Signing of the agreement on monitoring the implementation of the present recommendations. European Parliament European Commission European Economic and Social Committee Government administration: Prime Minister, Minister of Infrastructure and Development, Minister of Economy, Minister of Finances, Minister of Environment Universities and research and development institutions Water, apart from air, is the most essential and indispensable component for the existence of human life. Unfortunately, we are not able to control extreme water flows; we are unable to let it flow through river-basins. There are floods in river-basins in one year and droughts in another. The problem of extremes or improper use of water may constitute a serious barrier to civilization development of our country. Without sufficient amount of good quality water we will suffer from problems with meeting municipal demands, as well as the needs of industry, agriculture, hydroenergetics, river transportation, inland fish breeding, water aggregate mining and water tourism and recreation. In Poland, there is no good water law, which would take into account the role of water and water services. Lack of a management approach to water results in a social fear of rivers and decline of professions and specializations related to water

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IV EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 22-25 WRZEŚNIA 2014 www.kongresmsp.eu Zapraszamy do udziału w największym w Europie wydarzeniu poświęconemu sektorowi MŚP! Strona 1 IV

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH

REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH Klimat gospodarczy w województwie śląskim. Współpraca praca instytucji otoczenia biznesu z administracją na rzecz rozwoju przedsiębiorczo biorczości. ci. Tadeusz Donocik Prezes RIG w Katowicach Łódź,,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 25 March 2014. 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 March 2014 8148/14 Interinstitutional File: 2014/0011 (COD) CLIMA 30 ENV 318 MI 307 IND 117 ENER 142 ECOFIN 305 TRANS 175 COMPET 191 CODEC 893 INST 173 PARLNAT

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

350 FIRM I INSTYTUCJI Z POLSKI I EUROPY 350 COMPANIES AND INSTITUTIONS FROM POLAND AND EUROPE

350 FIRM I INSTYTUCJI Z POLSKI I EUROPY 350 COMPANIES AND INSTITUTIONS FROM POLAND AND EUROPE 3 MIĘDZYNARODOWY Organizator: Organiser: KONGRES MORSKI INTERNATIONAL MARITIME CONGRESSNEWS 3. MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI W LICZBACH 3 RD INTERNATIONAL MARITIME CONGRESS IN NUMBERS PRAWIE 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r.

Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych. Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Oczekiwania przedsiębiorców wobec władz lokalnych Tadeusz Donocik Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Katowice, 12 listopada 2007r. Współpraca władz lokalnych z przedsiębiorcami poprzez instytucje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Malopolska Regional Development Agency

Malopolska Regional Development Agency Malopolska Regional Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego liderem gospodarczej promocji regionu. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Malopolska Regional Development Agency Budujemy gospodarczą markę

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elwira Skibicka-Sokołowska REALIZACJA PRIORYTETÓW STRATEGII EUROPA 2020 POPRZEZ DZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W OBECNEJ I PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE TWÓJ PARTNER W BIZNESIE YOUR BUSINESS PARTNER MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE W świecie postępującej globalizacji sukces gospodarczy regionu zależy od wiedzy i potencjału ludzi, zastosowania nowych idei i

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r.

Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej. 19 lutego 2015 r. Polska polityka kosmiczna koordynacja działań administracji publicznej Anna Kobierzycka, Naczelnik Wydziału Polityki Kosmicznej Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 19 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo