Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki"

Transkrypt

1 Wydział prowadzcy kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: Forma studiów: Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: PROGRAM STUDIÓW obszar nauk społecznych studia stacjonarne magister Specjalno: 1. Dziennikarstwo i nowe media 2. Branding i Public Relations Liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS: 120 Łczna liczba godzin dydaktycznych: 800 Ogólne cele kształcenia oraz moliwo zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: Wydział Politologii i Studiów Midzynarodowych dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia ogólnoakademicki Z prognozy Future Work Skills 2020, opracowanej przez amerykaskich naukowców z Institute for the Future (IFTF), wynika, e do 2020 r. zdecydowanie wzronie zapotrzebowanie na nowe umiejtnoci. O sukcesie pracownika stanowi bdzie: umiejtno łczenia wiedzy z kilku zawodów (multidyscyplinarno), biegła obsługa zaawansowanych aplikacji komputerowych (kompetencje cyfrowe), umiejtno radzenia sobie w dynamicznie zmieniajcej si sytuacji zawodowej (zdolno adaptacyjna) oraz sprawna współpraca z przedstawicielami rónych kultur (kompetencje midzykulturowe). Jak podkrelaj autorzy prognozy Future Work Skills 2020, rynek pracy bdzie potrzebował pracowników inteligentnych społecznie, którzy potrafi szybko wyczu emocje i dopasowa wypowiadane słowa, ton głosu i gesty do sytuacji. Kolejna generacja pracowników bdzie ponadto musiała by biegła w porozumiewaniu si za pomoc animacji, ruchomego obrazu i grafiki, ale te bdzie musiała umie krytycznie oceni informacje udostpniane za pomoc nowych mediów. Przewidujc, e absolwenci II stopnia DiKS osign ww. kwalifikacje i kompetencje, widzimy dla nich moliwo zatrudnienia w: redakcjach ogólnotematycznych i specjalistycznych,

2 mediach tradycyjnych i nowych mediach, w organizacjach medialnych rónych zasigów, od lokalnych po ogólnokrajowe, samozatrudnienie, firmach consultingowych, które zajmuj si projektowaniem, analizowaniem i modernizowaniem procesów komunikacyjnych, agencjach reklamy, firmach public relations, domach medialnych, wydawnictwach medialnych i wszystkich typach mediów masowych, organizacjach (prywatnych, pastwowych i publicznych), które opieraj swoj działalno na funkcjonowaniu komunikacji zewntrznej i wewntrznej, np. w urzdach, szkołach wyszych, ministerstwach, izbach gospodarczych, organizacjach promocyjnych itp., własnej firmie, zajmujcej si konstruowaniem procesów komunikacyjnych, zarówno na poziomie doradztwa, planowania strategicznego i kreacji, firmach szkoleniowych i coachingowych. Wskazanie zwizku programu kształcenia z misj i strategi UMK: Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest prestiowy, cechuje si wysokim poziomem kształcenia. Jego zapewnienie jest moliwe dziki licznym badaniom naukowym prowadzonym przez pracowników WPiSM, w szczególnoci przez Katedr DiKS. S to badania integrujce kadr naukow i studentów. Program studiów DiKS II stopnia został sprofilowany w sposób nowoczesny, pragmatyczny, uwzgldniajcy prawa rynku pracy. Studia zapewni moliwo rozwoju osobowoci, kreatywnoci, elastycznoci i wraliwoci społecznej, a to przyczynia si do budowy społeczestwa obywatelskiego. Z kompetencji naszych absolwentów korzysta bd róne regiony Polski, studenci UMK rekrutuj si bowiem z obszaru całego kraju, ale przede wszystkim region kujawsko-pomorski. Program projektowanego kierunku odzwierciedla potrzeby tutejszego rynku pracy, oczekiwa rodowiska gospodarczego, instytucji samorzdowych i organizacji tworzcych infrastruktur. Z bada zleconych przez Polsk Agencj Rozwoju przedsibiorczoci wynika, e jedn z kategorii zawodów przyszłoci tworz zawody internetowe, takie jak: copywriter, projektant witryn internetowych, analityk ruchu na stronach WWW. Do niej nale take te zwizane z organizacj i sposobem prezentacji zawartoci stron WWW lub opracowywaniem strategii firmy dotyczcej komunikacji za pomoc poczty elektronicznej (np. channel specialist). Uniwersytet jest wiadom ww. tendencji, co odzwierciedla Strategia UMK na lata Zgodnie z przyjtym dokumentem, Uniwersytet ma, m.in.: przyczyni si do dalszego rozwoju potencjału intelektualnego województwa kujawskopomorskiego oraz wzrostu innowacyjnoci; dysponowa nowoczesn baz materialn, zapewniajc bardzo dobre warunki studiowania i pracy naukowobadawczej, odpowiadajce wysokim standardom

3 Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzgldniono opinie interesariuszy, w tym w szczególnoci studentów, absolwentów, pracodawców: Wymagania wstpne (oczekiwane kompetencje kandydata) zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: wiatowym; bdzie wydawa dyplomy ukoczenia studiów cieszce si najwyszym uznaniem pracodawców. Dziki wysokiemu poziomowi procesu dydaktycznego, jakoci pracy kadry naukowej i zaangaowaniu studentów, a take innowacyjnoci wyraajcej si w programie studiów oraz metodach i rodkach dydaktycznych (tu: wykorzystanie zasobów UCNTN), kierunek studiów sprzyja umacnianiu pozycji UMK wród wiodcych polskich uczelni wyszych. Wspomniana innowacyjno, obserwacja midzynarodowych trendów i korzystanie z wzorów zagranicznych, sprawiaj e Dziennikarstwo i komunikacja społeczna moe przyczyni si do wzrostu znaczenia UMK w gronie uczelni wiatowych. Utworzenie studiów II stopnia DiKS jest gwarancj pozyskania uzdolnionych kandydatów na studia III stopnia (w zakresie nauki o mediach i nauki o komunikowaniu). Jak pokazuj dowiadczenia ze studiami dziennikarskimi I stopnia, poziom intelektualny oraz postawa kandydatów/studentów s bardzo wysokie w porównaniu z kandydatami na inne kierunki społeczne i humanistyczne. Pragnc zatrzyma utalentowan młodzie w uczelni, oferujemy atrakcyjny program studiów II stopnia. Cz z nich uda si pozyska w przyszłoci do zespołów badawczych realizujcych badania komercyjne. W trakcie projektowania efektów kształcenia i procesie tworzenia kierunku studiów zostały wykorzystane wyniki bada monitorujcych kariery absolwentów. Jednoczenie jest przygotowywane nowe badanie ilociowe i jakociowe, które zostanie wdroone w celu analizowania poziomu kształcenia na kierunku studiów. Dotychczasowy monitoring objł równie studentów kierunków prowadzonych na wydziale (szczególnie I stopnia dziennikarstwa i komunikacji społecznej i politologii). Powysze działania pozwoliły na zaprojektowanie programu studiów zgodnego z oczekiwaniami studentów. Przed zdefiniowaniem efektów i programu kształcenia przeprowadzono równie konsultacje z instytucjami działajcymi na rynku pracy, co znalazło odzwierciedlenie w ostatecznym projekcie. posiadanie tytułu licencjata, inyniera, magistra lub równowanego dowolnego kierunku lub makrokierunku

4 Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia Moduły kształcenia Przedmioty ECTS Moduł kształcenia 1 Komunikacja i kultura Moduł kształcenia 2 społeczestwo i media Moduł kształcenia 3 Główne nurty kultury wiatowej i polskiej w XX i XXI w. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów Charakter zaj: O (obligatoryjny) F (fakultatywny) Zakładane efekty kształcenia 5 O Wiedza: Student definiuje najwaniejsze pojcia z zakresu ww. przedmiotów, kompleksowo opisuje zalenoci midzy systemami mediów, kultury i społeczestwa. Zna relacj kultura - komunikacja. Umiejtnoci: Student analizuje poszczególne teorie i paradygmaty 4 O Komunikowanie midzykulturowe 5 O Teorie komunikowania masowego 6 O Współczesne społeczestwo polskie Media lokalne i rodowiskowe 5 O Problemy współczesnego wiata: Wolno słowa i wolno mediów lub Media wobec współczesnych idei i ideologii Ochrona praw autorskich w Internecie oraz stosuje je w przestrzeni komunikacyjnej, weryfikuje załoenia teoretyczne z faktycznymi procesami zachodzcymi w komunikacji. Krytycznie odnosi si to prezentowanych koncepcji teoretycznych. Posiada umiejtno krytycznej analizy komunikowania masowego. Kompetencje społeczne: Prawidłowo ocenia skal wpływu mediów na ycie społeczne i kultur. Zyskuje umiejtno komunikowania si w rodowisku wielokulturowym i midzynarodowym, zdobywa kompetencje społeczne czynice go aktywn jednostk w warunkach globalizacji. Wykorzystuje wiedz z zakresu nauki o komunikowaniu i wiedzy o kulturze na dalszym etapie kształcenia. 5 O Wiedza: Student definiuje zjawiska społeczne wystpujce w społeczestwie polskim, jak równie w skali midzynarodowej. Student objania determinanty zjawisk społecznych wystpujcych 5 F w rónych społeczestwach, w tym w polskim. Student rozumie treci wystpujce w ramach zaj, wymienia tytuły podstawowych mediów regionalnych. Przedstawia ich histori. Umiejtnoci: Student wykorzystuje przyswojon teori do zbadania, jak poszczególne zjawiska wpływaj na siebie nawzajem. Student formułuje opinie dotyczce zjawisk, procesów, relacji we współczesnych społeczestwach. Potrafi krytycznie analizowa zjawiska zachodzce od ponad dwudziestu lat na polskim rynku mediów lokalnych i rodowiskowych. Rozumie i ocenia rol mediów lokalnych. Kompetencje społeczne: W oparciu o uzyskan wiedz student nabywa kompetencje społeczne, przydatne m.in. w działalnoci zawodowej. Jest jednostk aktywn w warunkach globalizacji. 5 O Wiedza: Student ma wiedz o regułach prawa, normach etycznych, zawodowych oraz o koncepcjach organizacyjnych dotyczcych Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiganych przez studenta Aktywny udział w egzamin ustny bd pisemny; projekt; testy sprawdzajce wiedz; esej; wejciówka. Aktywno, referat, prezentacja; egzamin pisemny. Aktywny udział w

5 Nowe media aspekty prawne, społeczne i psychologiczne Moduł kształcenia 4 Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Reklama i marketing w Internecie 5 O obszaru nowych mediów. Student wie, jak nowe media wpływaj na psychik jednostki i sposób funkcjonowania grupy społecznej. Rozpoznaje i charakteryzuje mechanizmy komunikacyjne obecne w Social media 4 O Psychologia Internetu 5 O nowych mediach. Umiejtnoci: Student rozumie i wyjania, jaki wpływ wywiera wirtualny wiat na rozwój stosunków midzyludzkich; student identyfikuje i objania zalety i wady płynce z uytkowania nowoczesnych technologii. Kształci umiejtno dowodzenia swych racji w ramach wypowiedzi ustnych i pisemnych. Kompetencje społeczne: Student wskazuje sposoby rozwiza problemów zwizanych z uytkowaniem nowych mediów. Nabywa kompetencji społecznych ułatwiajcych funkcjonowanie w specyficznym rodowisku komunikacyjnym, jaki stanowi współczenie nowe media (tzw. kompetencje cyfrowe). Jest jednostka aktywn, działajca w oparciu o normy etyczne. Seminarium magisterskie 20 F Wiedza: Student rozpoznaje i rozrónia podstawowe metody bada przydatne do planowania pracy magisterskiej, rozpoznaje podstawowe kategorie i pojcia z zakresu metodologii bada społecznych przydatne do realizacji wybranego przez siebie tematu i uywa owych kategorii i poj we właciwy sposób. Umiejtnoci: Student potrafi samodzielnie rozpozna problem badawczy, w ramach którego pisze prac magistersk, potrafi samodzielnie sformułowa temat pracy licencjackiej i opracowa Metody bada medioznawczych 6 O plan pracy, właciwie uywa kategorii i poj z zakresu metodologii bada społecznych (medioznawczych) stosowanych w swojej pracy. Kompetencje społeczne: Student prawidłowo okrela priorytety słuce realizacji zadania. egzamin ustny bd pisemny (take w formie eseju); projekt; testy sprawdzajce wiedz. Aktywny udział w dyskusji (ocena cigła); sukcesywnie przygotowywana praca dyplomowa, obrona pracy podczas egzaminu dyplomowego. Egzamin pisemny, ocena cigła (m.in. za aktywno), miniprojekt, praca w grupach. Moduł kształcenia 5 (a) Przedmioty specjalnociowe Dziennikarstwo i nowe media Jzyk w komunikacji internetowej 3 O** Wiedza: Ma rozszerzon i uporzdkowan wiedz z zakresu nauki o Dziennikarstwo wobec nowych mediów 5 O** Internetowe gatunki dziennikarskie 4 O** Warsztat korespondenta wojennego 5 O** Dziennikarstwo specjalistyczne 5 O** TV online produkcja multimedialna i wideo 3 O** Projektowanie graficzne w nowych 3 O** mediach i komunikacji społecznej. Ma uporzdkowan i pogłbion wiedz na temat warsztatu dziennikarskiego. Ma poszerzon wiedz na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalnoci. Ma poszerzon wiedz na temat technologii informacyjnych i sposobów ich wykorzystania w pracy umysłowej. Umiejtnoci: Dysponuje umiejtnociami w zakresie warsztatu dziennikarskiego, pogłbionymi w odniesieniu do obszaru nowych mediów. Posiada rozbudowany warsztat pracy w zakresie wybranej specjalnoci. Kompetencje społeczne: Odgrywa aktywn rol w społeczestwie, ma potencjał stymulowania opinii społecznej i formowania postaw. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z zawodow rol. Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedz, Projekt; prezentacja; aktywny udział w zadania praktyczne; dłusze wypowiedzi pisemne na zadany temat.

6 Moduł kształcenia 5 (b) Przedmioty specjalnociowe Branding i Public Relations Moduł kształcenia 6 Zajcia ogólnouczelniane*** Moduł kształcenia 7 Fakultatywny mediach doskonali umiejtnoci i poszerza ich spektrum. Komunikacja marketingowa 3 O** Wiedza: Ma rozszerzon i uporzdkowan wiedz z zakresu nauki Public Relations w internecie 5 O** Branding badania, strategia, wdroenia 4 O** Zarzdzanie zmian 5 O** Team building 5 O** Prezentacje i wystpienia publiczne 3 O** Creative thinking 3 O** o mediach i komunikacji społecznej. Ma uporzdkowan i pogłbion wiedz na temat warsztatu brany PR i brandingu. Ma poszerzon wiedz na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalnoci. Ma poszerzon wiedz na temat technologii informacyjnych i sposobów ich wykorzystania w pracy umysłowej. Umiejtnoci: Dysponuje umiejtnociami w zakresie warsztatu dziennikarskiego, pogłbionymi w odniesieniu do obszaru nowych mediów. Posiada rozbudowany warsztat pracy w zakresie wybranej specjalnoci. Kompetencje społeczne : Odgrywa aktywn rol w społeczestwie, ma potencjał stymulowania opinii społecznej i formowania postaw. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy zwizane z zawodow rol. Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedz, doskonali umiejtnoci i poszerza ich spektrum. Wykład ogólnouniwersytecki 1 2 F Wiedza: Student nabywa wiedz w ramach realizowanego wykładu, Wykład ogólnouniwersytecki 2 2 F Konwersatorium do wyboru 1 (j. pol.) Konwersatorium do wyboru 2 (j. obcy) definiuje i objania najwaniejsze pojcia z danego zakresu. Umiejtnoci: Doskonali umiejtno formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Potrafi integrowa wiedz z rónych obszarów, take spoza studiowanego kierunku. Kompetencje społeczne: Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedz, doskonali umiejtnoci i poszerza ich spektrum, wzbogacajc je o wymiar interdyscyplinarny. 3 F Wiedza: Student nabywa wiedz z zakresu realizowanego konwersatorium, definiuje i objania najwaniejsze pojcia z danego zakresu. 5 F Umiejtnoci: Doskonali umiejtno formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, doskonali znajomo wybranego jzyka obcego na poziomie B2+. Potrafi integrowa wiedz z rónych obszarów, take spoza studiowanego kierunku. Kompetencje społeczne: Samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedz, doskonali umiejtnoci i poszerza ich spektrum, * Przedmiot jest do wyboru w ramach dwóch zaproponowanych z danej grupy ** Obligatoryjny - w ramach wybranej przez Studenta/-tk specjalnoci. *** W ramach zaj ogólnouczelnianych student moe wybra zajcia realizowane na innym kierunku studiów zamiast wykładu ogólnouniwersyteckiego Projekt; prezentacja; aktywny udział w zadania praktyczne; dłusze wypowiedzi pisemne na zadany temat. Obecno na zajciach (frekwencja) i/lub inne kryterium wyznaczone przez wykładowc. Aktywny udział w dłusze wypowiedzi pisemne na zadany temat; testy sprawdzajce wiedz; prezentacje; konwersacje.

7 Moduły kształcenia Przedmioty Szczegółowe wskaniki punktacji ECTS Liczba punktów ECTS, któr student uzyskuje na zajciach wymagajcych bezporedniego udziału nauczycieli akademickich Liczba punktów ECTS, któr student uzyskuje w ramach zaj o charakterze praktycznym, w tym zaj laboratoryjnych i projektowych Liczba punktów ECTS, któr student musi uzyska w ramach zaj z zakresu nauk podstawowych, do których odnosz si efekty kształcenia dla okrelonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia 1 Główne nurty kultury wiatowej i polskiej w XX i XXI w. 1-5 Teorie komunikowania masowego 1,5 3 3 Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów 1-4 Komunikowanie midzykulturowe Współczesne społeczestwo polskie 1-5 Media lokalne i rodowiskowe 1-5 Problemy współczesnego wiata: Wolno słowa i wolno mediów lub Media wobec współczesnych idei i ideologii 3 Ochrona praw autorskich w Internecie 1-5 Reklama i marketing w Internecie 1-5 Social media 1-5 Psychologia internetu Seminarium magisterskie Metody bada medioznawczych 1, a Jzyk w komunikacji internetowej 0,5 3 - Dziennikarstwo wobec nowych mediów Internetowe gatunki dziennikarskie 0,5 4 - Warsztat korespondenta wojennego Dziennikarstwo specjalistyczne 1 2 3

8 TV online produkcja multimedialna i wideo 0,5 3 - Projektowanie graficzne w nowych mediach 0,5 3-5b Komunikacja marketingowa 0,5 3 - Public Relations w internecie Branding badania, strategia, wdroenia 0,5 4 - Zarzdzanie zmian Team building Prezentacje i wystpienia publiczne 0,5 3 - Creative thinking 0,5 3-6 Wykład ogólnouniwersytecki Wykład ogólnouniwersytecki Konwersatorium do wyboru 1 (j. pol.) 1-3 Konwersatorium do wyboru 2 (j. pol.) 1-3 Konwersatorium do wyboru 3 (j. obcy) 1-5 Razem: 32** Wymiar % liczby punktów ECTS, któr student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia: 50% Program studiów obowizuje od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015. Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii i Studiów Midzynarodowych w dniu 11 marca 2014r. (nazwa wydziału) (data posiedzenia rady wydziału). (podpis Dziekana)

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 18 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze?

Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? Andrzej Kraniewski Proces Boloski: dokd zmierza europejskie szkolnictwo wysze? 1. Wprowadzenie Proces Boloski jest ogólnoeuropejskim przedsiwziciem, zapocztkowanym podpisaniem w 1999 r. przez ministrów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III

RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ. V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III RAPORT Z EWALUACJI WEWNTRZNEJ V Liceum Ogólnokształccego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W RODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.1. Wykorzystane s zasoby rodowiska

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie

Proces Boloski 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Proces Boloski 2020 Europejski Obszar Szkolnictwa Wyszego w nowej dekadzie Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wysze, Leuven i Louvain-la-Neuve, 28-29 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo