Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO EG-n Punkty ECTS: 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO-2-204-EG-n Punkty ECTS: 6"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO EG-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: E-gospodarka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 2 Strona www: Osoba odpowiedzialna: prof. zw. dr hab. Mucha Janusz Osoby prowadzące: prof. zw. dr hab. Mucha Janusz mgr inż. Pałasz Michał Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 Ma poszerzoną wiedzę normach konstytuujących i regulujących wzory kulturowe i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie. SO2A_W05 Egzamin M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. SO2A_W02 Egzamin M_W003 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. SO2A_W08 Egzamin M_W004 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarze kulturowym. SO2A_W14 Egzamin, Prezentacja, Aktywność na zajęciach, Projekt, Udział w dyskusji 1 / 11

2 M_W005 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. SO2A_W01, SO2A_W11, SO2A_W13 M_W006 Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. SO2A_W01, SO2A_W11, SO2A_W13 M_W007 Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. SO2A_W07 w dyskusji, Zaangażowanie w pracę zespołu Umiejętności M_U001 Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. SO2A_U11 Prezentacja M_U002 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. SO2A_U02 Egzamin, Prezentacja M_U003 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu antropologii kulturowej i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U01 Egzamin, Prezentacja M_U004 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. SO2A_U08 Prezentacja M_U005 Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. SO2A_U04, SO2A_U05, SO2A_U09, SO2A_U12 M_U006 Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. SO2A_U04, SO2A_U05, SO2A_U09, SO2A_U12 M_U007 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. SO2A_U04, SO2A_U05, SO2A_U09, SO2A_U12 w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń Kompetencje społeczne M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. SO2A_K04 Egzamin, Prezentacja 2 / 11

3 M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SO2A_K08 Egzamin, Prezentacja M_K003 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej. SO2A_K02 Egzamin M_K004 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych SO2A_K03, SO2A_K04 M_K005 Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. SO2A_K09 Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Konwersatori um Zajęcia seminaryjne Zajęcia praktyczne Zajęcia terenowe Zajęcia warsztatowe Inne E-learning Wiedza M_W001 Ma poszerzoną wiedzę normach konstytuujących i regulujących wzory kulturowe i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie. M_W002 M_W003 M_W004 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarze kulturowym / 11

4 M_W005 M_W006 M_W007 Umiejętności M_U001 M_U002 M_U003 M_U004 M_U005 M_U006 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu antropologii kulturowej i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. 4 / 11

5 M_U007 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. Kompetencje społeczne M_K001 M_K002 M_K003 M_K004 M_K005 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład Celem kursu jest omówienie nowych (rozwijanych od lat osiemdziesiątych XX wieku) trendów w światowej antropologii społeczno-kulturowej. Podczas kursu przeanalizowane (przypomniane studenci są przecież po wstępnym kursie antropologii społeczno-kulturowej, jeżeli nie są, to muszą materiał uzupełnić, najlepiej w porozumieniu z wykładowcą tego przedmiotu) będzie ogólne pojęcie oraz praktyka tradycyjnej i wciąż uprawianej klasycznej antropologii współczesnej, a także krytyki tej antropologii ze strony myślicieli postmodernistycznych. Zwrócimy uwagę na metodologię i teorię antropologicznego postmodernizmu oraz jego własną praktykę badawczą. Przedstawimy i przeanalizujemy argumenty sceptyków oraz krytyków postmodernizmu. W wyniku kursu studenci powinni umieć odróżnić to, co określa się jako modernizmy ( nowoczesności ) od ponowoczesności, a także ponowoczesność 5 / 11

6 jako stan kultury od jego i jej opisu w humanistyce postmodernistycznej. Powinni też umieć odróżnić postmodernistyczną antropologię jako zlokalizowany czasowo, specyficzny nurt badawczy od jej wkładu do ówczesnego i późniejszej antropologii głównego nurtu. Wykładowca oczekuje zgłoszenia się studentów do wygłoszenia multimedialnych prezentacji (por. niżej prezentacje studenckie ). Liczę na to, że będą one bardzo atrakcyjne. Jest to możliwe. Będą one miały wpływ na ocenę. Kurs skończy się pisemnym egzaminem. Spis literatury obejmuje nie tylko teksty, które będą omawiane podczas zajęć, ale zasadniczo nie obejmuje ważnych tekstów postmodernistycznych spoza antropologii. PROGRAM WYKŁADU 1. Wstęp do przedmiotu. Wykład przypominający a. podejście modernistyczne i postmodernistyczne w antropologii b. socjologia a antropologia c. omówienie programu d. rozdzielenie zadań między zainteresowanych studentów 2. Centralne zagadnienia antropologii społecznokulturowej. Wykład przypominający a. zakres antropologii b. dziedziny antropologii wedle klasycznych schematów c. metody badań antropologicznych i ich uwikłania d. podstawowe kategorie pojęciowe antropologii e. znaczenie teorii w antropologii 3. Modernizm, antymodernizm, postmodernizm i neomodernizm w naukach społecznych wedle koncepcji Jeffreya C. Alexandra (2010). Wykład przypominający a. Jeffrey C. Alexander; socjologia kulturowa i pragmatyka kulturowa b. co to jest modernizm i jego losy na przestrzeni dziejów (ewentualnie prezentacja studencka). 4. Pre-postmodernizm w antropologii społeczno-kulturowej [Miner 1999; Sahlins 2003]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 5. Modernizm a postmodernizm w antropologicznej analizie kultury [Clifford 1997; Tyler 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 6. Sposoby istnienia antropologii postmodernistycznej [Kempny 1994: ; Burszta i Piątkowski 1994: 7-13]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 7. Postmodernizm wobec wielokulturowości [Burszta i Piątkowski 1994: ; Geertz 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 8. O autorytecie etnograficznym i jego dynamice [Clifford 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. Kreowanie przedmiotu badań w antropologii empirycznej [Hanson 1999; Bishop 2009]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 9. Badacz społeczny jako przedmiot i podmiot zarazem [Wyka 1993: ]. Prezentacje studenckie i dyskusja. Etyczne wymiary antropologicznych badań terenowych [Geertz 2003a]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 6 / 11

7 10. Opis gęsty w badaniach antropologicznych. Co to są badania terenowe? [Geertz 2003b, Clifford 2004]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 11. Terenowe badania w antropologii na przełomie wieków [Jones 2009; Madison 2009; Tuhiwai 2009]. Prezentacje studenckie i dyskusja 12. Antropologia postmodernistyczna a jej krytyki [Gellner 1997: 57-94; Olechnicki i Szlendak 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 13. Teoria postkolonialna (Domańska 2008; Kołodziejczyk 2003; Hannerz 2004). Prezentacje studenckie i dyskusja. 14. Czy jest już po postmodernizmie? Studenci początku XXI wieku a postmodernizm [Krytyka Polityczna 16/ , ewentualnie inne teksty do uzgodnienia]. Prezentacje studenckie i dyskusja. Studenckie podsumowania kursu 15. Zakończenie kursu Ćwiczenia projektowe Społeczności wirtualne W ramach warsztatów studenci poznają m.in. typy i sposoby funkcjonowania społeczności wirtualnych z perspektywy socjologicznej i antropologicznej. Poznają metody analizy socjometrycznej członków społeczności wirtualnych, budowania archetypów oraz tworzenia tego typu zbiorowości. W trakcie zajęć studenci dowiedzą się również jak w efektywny sposób zarządzać społecznościami wirtualnymi, poznają narzędzia niezbędne do monitorowania oraz analizy zachowań i działań członków wspólnot wirtualnych, a także interaktywne metody budowania tychże społeczności. Ponadto w ramach kursu studenci dowiedzą się m.in. jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. Antropologiczna analiza społeczności wirtualnych pozwoli zweryfikować metody działań m.in. grup mniejszościowych w Internecie, organizacji pożytku społecznego oraz społeczności o różnych światopoglądach. Podczas warsztatów studenci będą mieli okazję zdobyć solidne podstawy skutecznych i efektywnych działań budujących oraz rozwijających społeczności wokół wybranych zagadnień w mediach społecznościowych. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę nt. strategicznych i operacyjnych działań w tym kanale. Ponadto poznają tajniki pracy w zawodzie social media specialist i otrzymają wskazówki, jak tego typu pracę zdobyć. Blok I: 1. Zapoznanie się z potrzebami uczestników, ustalenie tematów, które zostaną pogłębione w trakcie zajęć 2. Definicje społeczności wirtualnych, różnica pomiędzy tradycyjnymi a nowymi mediami 3. Podstawy strategii społecznościowej w sieci Blok II: 4. Tworzenie społeczności wirtualnych w serwisach: facebook.com, twitter.com, google+, youtube.com, pinterest.com + case studies 5. Narzędzia służące do monitorowania i ewaluacji skuteczności działań skupionych wokół tworzenia społeczności wirtualnych w social media 6. Budowanie społeczności wirtualnych wokół blogów blogosfera i vlogosfera 7. Social media a Public Relations 8. Dobre i złe przykłady kampanii w social media 9. Przenikanie się komunikacji tradycyjnej i social media 7 / 11

8 10. Predyspozycje i przygotowanie do zawodu Sposób obliczania oceny końcowej Wynik pisemnego egzaminu to 60% oceny, prezentacja na wykładzie (lub projekt specjalny ) to 10% oceny i osiągnięcia podczas warsztatów to 30% oceny. Wymagania wstępne i dodatkowe WYKŁAD: Studenci, którzy wcześniej nie zaliczyli przedmiotu antropologia kulturowa lub odpowiednika, powinni zrobić to tak szybko, jak jest to możliwe, w porozumieniu z Prodziekanem WH AGH ds. kształcenia i studentów. Studenci, którym zależy na bardzo dobrej ocenie, muszą jak najwcześniej (od momentu ukazania się tego sylabusu w Internecie do ostatniego dyżuru wykładowcy w tygodniu, w którym odbywają się drugie zajęcia z tego przedmiotu) zgłosić się do prowadzącego, a potem wygłosić podczas zajęć nr 3-13 niedługi referat/prezentację. Do każdego referowanego tekstu potrzebny jest co najmniej jeden student, ale lepiej jest, jeśli prezentację przygotowują dwie osoby. Dobrze by było, gdyby referenci opublikowali konspekt referatu (prezentację) w Internecie. Mile widziane będą urozmaicenia występów studenckich (audio-video). Występ nie jest obowiązkowy, ale z całą pewnością (proporcjonalnie do jego jakości) przyczyni się do podniesienia końcowej oceny. Wykładowca oczekuje sprawdzonej technicznie kopii każdej prezentacji, dostarczonej na płytce. Studenci, którzy nie zdążą się zgłosić do prezentacji, mogą się zgłosić (od momentu zamknięcia listy prezentacji i podania jej do wiadomości) do innego projektu specjalnego, który jednak będzie musiał być uzgodniony z wykładowcą, a potem zaprezentowany publicznie. Wykładowca wstępnie nie stawia ram wyobraźni, projekt jednak musi być związany z tematem tego kursu. Studenci chcący w ogóle zaliczyć kurs, muszą zdać pisemny egzamin, który odbędzie się podczas sesji zimowej, w uzgodnionym z dziekanatem i studentami czasie, w trybie przewidzianym przez regulamin studiów AGH i zgodnym ze zdrowym rozsądkiem. Literatura omawiana podczas zajęć jest obowiązkowa. Jeżeli studentowi będzie brakował tylko jeden punkt do oceny dostatecznej, a zaprezentował ciekawy referat i zgłosi się osobiście na pierwszy dyżur wykładowcy po ogłoszeniu wyników egzaminu, to może liczyć na dodatkowy sprawdzian. ĆWICZENIA PROJEKTOWE Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Kolejnym wymogiem jest praca w zespołach polegająca na opracowaniu kampanii w social media budującej społeczność wirtualną wokół wybranego tematu. Oceniana będzie także aktywność na zajęciach. Kurs kończy indywidualny projekt zaliczeniowy. Zalecana literatura i pomoce naukowe Literatura zalecana (wykład): Alexander, Jeffrey C "Nowoczesność, antynowoczesność, ponowoczesność i neonowoczesność. Jak intelektualiści wyjaśniają nasze czasy, w: Jeffrey C. Alexander, ZNACZENIA SPOŁECZNE. STUDIA Z SOCJOLOGII KULTUROWEJ, Kraków: ZW NOMOS, s Bachman-Medick, Doris CULTURAL TURNS. Warszawa: Oficyna Naukowa. Bhabba, Homi K MIEJSCA KULTURY, Kraków: WUJ. Bishop, Russell Kaupapa Maori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Buchowski, Michał (red.) AMERYKAŃSKA ANTROPOLOGIA POSTMODERNISTYCZNA. Warszawa: Instytut Kultury. del>-/del>- i Marian Kempny Czy istnieje antropologia postmodernistyczna?, w: Buchowski (red.) 1999, s Burszta, Wojciech J., 2009, OD MOWY MAGICZNEJ DO SZUMÓW POPKULTURY, Warszawa: Academica. Burszta, Wojciech J. i Krzysztof Piątkowski O CZYM OPOWIADA ANTROPOLOGICZNA OPOWIEŚĆ. Warszawa: Instytut Kultury. Castoriadis, Cornelius. Epoka uogólnionego konformizmu, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s Clifford, James O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski, w: Ryszard Nycz (red.), POSTMODERNIZM. ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW. Kraków: Baran i Suszczyński, s , też w: James 8 / 11

9 Clifford, KŁOPOTY Z KULTURĄ, Warszawa: KR 2000, s del>-/del> O autorytecie etnograficznym, w: Buchowski (red.) 1999, s , też w: Clifford 2000, s del>-/del> KŁOPOTY Z KULTURĄ. Warszawa: KR. del>-/del> Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: Kempny i Nowicka (red.) 2004, s FRANCUSKA ANTROPOLOGIA KULTUROWA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, pod redakcją Agnieszki Chwediuk i Adama Pomiecińskiego Warszawa: WN PWN. Deleuze, Gilles i Felix Guattari Kłącze, w: COLLOQUIA COMMUNIA 1-3 (36-38), s Domańska, Ewa Badania postkolonialne, w: Leela Gandhi, TEORIA POSTKOLONIALNA. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s ETYCZNE PROBLEMY BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH, pod redakcją Katarzyny Kaniowskiej i Noemi Modnickiej Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Eagleton, Terry Moralność. W świecie zmierzchu teorii, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s Gandhi Leela TEORIA POSTKOLONIALNA. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Geertz, Clifford Anty anty-relatywizm, w: Buchowski (red.) 1999, s del>-/del> DZIEŁO I ŻYCIE. Warszawa: KR. del>-/del> ZASTANE ŚWIATŁO. ANTROPOLOGICZNE REFLEKSJE NA TEMATY FILOZOFICZNE. Kraków: Universitas. del>-/del> a. Myślenie jako działanie moralne: etyczny wymiar antropologicznych badań terenowych w nowo powstałych państwach, w: Wolska i Brocki 2003, s , też w Geertz 2003, s del>-/del> b. Opis gęsty w stronę interpretatywnej teorii kultury, w: Kempny i Nowicka (red.) 2003, s , też w: Geertz 2005, s del>-/del> INTERPRETACJA KUILTUR. WYBRANE ESEJE. Kraków: WUJ. del>-/del> a. WIEDZA LOKALNA. DALSZE ESEJE Z ZAKRESU ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ. Kraków: WUJ. del>-/del> NEGARA. PAŃSTWO-TEATR NA BALI W XIX WIEKU. Kraków: WUJ. del>-/del> PO FAKCIE. DWA KRAJE, CZTERY DEKADY, JEDEN ANTROPOLOG. Kraków: WUJ. GEERTZ A HYBRYDOWA WERSJA ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ, pod redakcją Adama A. Szafrańskiego Lublin: Wydawnictwo KUL. Gellner, Ernest POSTMODERNIZM, ROZUM I RELIGIA. Warszawa: PIW. Habermas, Jürgen Modernizm niedokończony projekt, w: Ryszard Nycz, POSTMODERNIZM ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW, Kraków: Baran i Suszczyński, s , też, w: Stanisław Czerniak i Andrzej Szahaj (red.), POSTMODERNIZM A FILOZOFIA. WYBÓR TEKSTÓW, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s Hanson, Allan Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika, w: Buchowski (red.) 1999, s Hannerz, Ulf Skreolizowany świat, w: Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.) BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE. Warszawa: WN PWN, s Jameson, Frederic Mapowanie poznawcze, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s del>-/del> POSTMODERNIZM, CZYLI LOGIKA KULTUROWA PÓŹNEGO KAPITALIZMU, Kraków: WUJ. Jones, Stacy Holman Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 2, s Kafar, Marcin Andrzej O przełomie autoetnograficznym w humanistyce. W stronę nowego paradygmatu, w: B. Płonka-Syroka (red.), MY I WY. SPÓR O PROFESJONALNY CHARAKTER RACJONALNOŚCI NAUKI, Warszawa: D9G, s Kempny, Marian ANTROPOLOGIA BEZ DOGMATÓW TEORIA SPOŁECZNA BEZ ILUZJI. Warszawa: IFiS PAN. del>-/del>- i Ewa Nowicka (red.) BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. Warszawa: WN PWN. del>-/del>- i Ewa Nowicka (red.) BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE. Warszawa: WN PWN. Kołodziejczyk, Dorota Geertz i posty kolonializm, w: Dorota Wolska i Marcin Brodzki (red.), CLIFFORD GEERTZ. LOKALNA LEKTURA, Kraków: WUJ, s KULTURA PO PRZEJŚCIACH, OSOBY Z PRZESZŁOŚCIĄ. POLSKI DYSKURS POSTZALEŻNOŚCIOWY KONTEKSTY I PERSPEKTYWY BADAWCZE Pod redakcją Ryszarda Nycza. Kraków: UNIVERSITAS. Kuźniarz, Bartosz Trzy opowieści z krainy późnego kapitalizmu, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s Loomba Ania KOLONIALIZM / POSTKOLONIALIZM. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Lubaś, Marcin ROZUM I ETNOGRAFIA. PRZYCZYEK DO KRYTYKI ANTROPOLOGII 9 / 11

10 POSTMODERNISTYCZNEJ. Kraków: ZW NOMOS. Madison, D. Soyoni Krytyczna etnografia jako uliczny performans. Refleksje na temat domu, rasy, mordu i sprawiedliwości, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Maffesoli, Michel CZAS PLEMION. SCHYŁEK INDYWIDUALIZMU W SPOŁECZEŃSTWACH PONOWOCZESNYCH. Warszawa: WN PWN. Marcus, George E Wymogi stawiane pracom etnograficznym w obliczu ogólnoświatowej nowoczesności końca dwudziestego wieku, w: Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.), BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE, Warszawa: WN PWN, s METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, pod redakcją Normana K. Denzina i Yvonny S. Lincoln Warszawa: WN PWN. Miner, Horace Rytuały cielesne wśród Nacirema, w: Buchowski (red.) 1999, s Morawski, Stefan NIEWDZIĘCZNE RYSOWANIE MAPY. O POSTMODERNIE/acronym> I KRYZYSIE KULTURY, Toruń: Wydawnictwo UMK. Obeyesekere, Gananath APOTEOZA KAPITANA COOOKA. EUROPEJSKIE MITOTWÓRSTWO W REJONIE PACYFIKU. Kraków: WUJ Olechnicki, Krzysztof i Tomasz Szlendak Patafizyka ponowoczesna. Pamflet na postmodernizm discopolowy. ODRA 3, s Pool, Robert Etnografia postmodernistyczna?, w: Buchowski (red.) 1999, s Rabinow Paul Wyobrażenia są faktami społecznymi, w: Buchowski (red.) 1999, s del>-/del> REFLEKSJE NA TEMAT BADAŃ TERENOWYCH W MAROKU. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki. Sahlins, Marshall D Pierwotne społeczeństwo dobrobytu, w: Kempny i Nowicka (red.) 2003, s Spivak, Gayatri Chakravorty STRATEGIE POSTKOLONIALNE. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Suwada, Katarzyna Jak nazwać współczesność? Problem konceptualizacji płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana, drugiej nowoczesności Ulricha Becka i późnej nowoczesności Anthony ego Giddensa, KULTURA I EDUKACJA, nr 3, s Tedlock, Barbara Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Tuhiwai Smith, Linda Na grząskim gruncie. Badania tubylców w erze niepewności, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Tyler, Stephen A Przed-się-wzięcie postmodernistyczne, w: Buchowski (red.) 1999, s Walczak, Bartłomiej. 2009, ANTROPOLOG JAKO INNY. OD PIERWSZYCH BADAŃ TERENOWYCH DO WYZWAŃ PONOWOCZESNEJ ANTROPOLOGII, Warszawa: Scholar. Wolska, Dorota i Marcin Brocki (red.) CLIFFORD GEERTZ. LOKALNA LEKTURA. Kraków: WUJ. Wyka, Anna BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA. Warszawa: IFiS PAN. Literatura zalecana (ćwiczenia projektowe): Filiciak Mirosław, Justyna Hofmokl i Alek Tarkowski OBIEGI KULTURY. SPOŁECZNA CYRKULACJA TREŚCI. RAPORT Z BADAŃ. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Godin Seth PLEMIONA 2.0. ZOSTAŃ INTERNETOWYM PRZYWÓDCĄ. Gliwice: Onepress. Halligan Brian i Dharmesh Shah INBOUND MARKETING. DAJ SIĘ POZNAĆ W GOOGLE, SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH I NA BLOGU. Gliwice: Onepress. Keen, Andrew KULT AMATORA. JAK INTERNET NISZCZY KULTURĘ. Warszawa: WAIP. Scott, David Meerman NOWE ZASADY MARKETINGU I PR. Wydawnictwo Oficyna. Scott, David Meerman MARKETING I PR W CZASIE RZECZYWISTYM. Warszawa: Wolters Kluwer. Shuen, Amy WEB 2.0. PRZEWODNIK PO STRATEGIACH. Gliwice: Onepress. Qualman, Eric SOCIALNOMICS. HOW SOCIAL MEDIA TRANSFORMS THE WAY WE LIVE AND DO BUSINESS. New Jersey: Wiley. Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Ćwiczenia projektowe (Społeczności wirtualne): MICHAŁ PAŁASZ (UniwerystetJagielloński): Specjalista i fascynat (chyba już geek) social media (czyt. socjal media, media społeczne, media społecznościowe, serwisy społecznościowe) oraz ich 10 / 11

11 wykorzystania dla celów promocji kultury, sztuki i instytucji kultury oraz komercyjnego: social media marketingu. Doświadczenie w tym temacie zdobywał od połowy 2009 r., pracując najpierw jako PR manager w firmie produkującej startupy, a następnie social media & e-pr manager w agencji interaktywnej. Doktoryzuję się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: nauki humanistyczne >>> nauki o zarządzaniu >>> promocja kultury w social media. W 18-godzinnym kursie (w programie studiów) mieszczą się 4 godziny konsultacji indywidualnych lub grupowych. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Samodzielne studiowanie tematyki zajęć Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe Udział w ćwiczeniach projektowych Przygotowanie do zajęć Wykonanie projektu Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 18 godz 62 godz 15 godz 14 godz 2 godz 6 godz 19 godz 15 godz 151 godz 6 ECTS 11 / 11

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr zimowy Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy Semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012. semestr letni Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego INFORMATOR ECTS na rok akademicki 2011/2012 semestr letni DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 2 Informacje o wydziale: ADRES WYDZIAŁU Wydział Politologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo