Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO EG-n Punkty ECTS: 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO-2-204-EG-n Punkty ECTS: 6"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO EG-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: E-gospodarka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 2 Strona www: Osoba odpowiedzialna: prof. zw. dr hab. Mucha Janusz Osoby prowadzące: prof. zw. dr hab. Mucha Janusz mgr inż. Pałasz Michał Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 Ma poszerzoną wiedzę normach konstytuujących i regulujących wzory kulturowe i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie. SO2A_W05 Egzamin M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. SO2A_W02 Egzamin M_W003 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. SO2A_W08 Egzamin M_W004 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarze kulturowym. SO2A_W14 Egzamin, Prezentacja, Aktywność na zajęciach, Projekt, Udział w dyskusji 1 / 11

2 M_W005 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. SO2A_W01, SO2A_W11, SO2A_W13 M_W006 Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. SO2A_W01, SO2A_W11, SO2A_W13 M_W007 Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. SO2A_W07 w dyskusji, Zaangażowanie w pracę zespołu Umiejętności M_U001 Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. SO2A_U11 Prezentacja M_U002 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. SO2A_U02 Egzamin, Prezentacja M_U003 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu antropologii kulturowej i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U01 Egzamin, Prezentacja M_U004 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. SO2A_U08 Prezentacja M_U005 Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. SO2A_U04, SO2A_U05, SO2A_U09, SO2A_U12 M_U006 Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. SO2A_U04, SO2A_U05, SO2A_U09, SO2A_U12 M_U007 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. SO2A_U04, SO2A_U05, SO2A_U09, SO2A_U12 w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń Kompetencje społeczne M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. SO2A_K04 Egzamin, Prezentacja 2 / 11

3 M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SO2A_K08 Egzamin, Prezentacja M_K003 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej. SO2A_K02 Egzamin M_K004 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych SO2A_K03, SO2A_K04 M_K005 Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. SO2A_K09 Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Konwersatori um Zajęcia seminaryjne Zajęcia praktyczne Zajęcia terenowe Zajęcia warsztatowe Inne E-learning Wiedza M_W001 Ma poszerzoną wiedzę normach konstytuujących i regulujących wzory kulturowe i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie. M_W002 M_W003 M_W004 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarze kulturowym / 11

4 M_W005 M_W006 M_W007 Umiejętności M_U001 M_U002 M_U003 M_U004 M_U005 M_U006 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu antropologii kulturowej i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. 4 / 11

5 M_U007 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. Kompetencje społeczne M_K001 M_K002 M_K003 M_K004 M_K005 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład Celem kursu jest omówienie nowych (rozwijanych od lat osiemdziesiątych XX wieku) trendów w światowej antropologii społeczno-kulturowej. Podczas kursu przeanalizowane (przypomniane studenci są przecież po wstępnym kursie antropologii społeczno-kulturowej, jeżeli nie są, to muszą materiał uzupełnić, najlepiej w porozumieniu z wykładowcą tego przedmiotu) będzie ogólne pojęcie oraz praktyka tradycyjnej i wciąż uprawianej klasycznej antropologii współczesnej, a także krytyki tej antropologii ze strony myślicieli postmodernistycznych. Zwrócimy uwagę na metodologię i teorię antropologicznego postmodernizmu oraz jego własną praktykę badawczą. Przedstawimy i przeanalizujemy argumenty sceptyków oraz krytyków postmodernizmu. W wyniku kursu studenci powinni umieć odróżnić to, co określa się jako modernizmy ( nowoczesności ) od ponowoczesności, a także ponowoczesność 5 / 11

6 jako stan kultury od jego i jej opisu w humanistyce postmodernistycznej. Powinni też umieć odróżnić postmodernistyczną antropologię jako zlokalizowany czasowo, specyficzny nurt badawczy od jej wkładu do ówczesnego i późniejszej antropologii głównego nurtu. Wykładowca oczekuje zgłoszenia się studentów do wygłoszenia multimedialnych prezentacji (por. niżej prezentacje studenckie ). Liczę na to, że będą one bardzo atrakcyjne. Jest to możliwe. Będą one miały wpływ na ocenę. Kurs skończy się pisemnym egzaminem. Spis literatury obejmuje nie tylko teksty, które będą omawiane podczas zajęć, ale zasadniczo nie obejmuje ważnych tekstów postmodernistycznych spoza antropologii. PROGRAM WYKŁADU 1. Wstęp do przedmiotu. Wykład przypominający a. podejście modernistyczne i postmodernistyczne w antropologii b. socjologia a antropologia c. omówienie programu d. rozdzielenie zadań między zainteresowanych studentów 2. Centralne zagadnienia antropologii społecznokulturowej. Wykład przypominający a. zakres antropologii b. dziedziny antropologii wedle klasycznych schematów c. metody badań antropologicznych i ich uwikłania d. podstawowe kategorie pojęciowe antropologii e. znaczenie teorii w antropologii 3. Modernizm, antymodernizm, postmodernizm i neomodernizm w naukach społecznych wedle koncepcji Jeffreya C. Alexandra (2010). Wykład przypominający a. Jeffrey C. Alexander; socjologia kulturowa i pragmatyka kulturowa b. co to jest modernizm i jego losy na przestrzeni dziejów (ewentualnie prezentacja studencka). 4. Pre-postmodernizm w antropologii społeczno-kulturowej [Miner 1999; Sahlins 2003]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 5. Modernizm a postmodernizm w antropologicznej analizie kultury [Clifford 1997; Tyler 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 6. Sposoby istnienia antropologii postmodernistycznej [Kempny 1994: ; Burszta i Piątkowski 1994: 7-13]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 7. Postmodernizm wobec wielokulturowości [Burszta i Piątkowski 1994: ; Geertz 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 8. O autorytecie etnograficznym i jego dynamice [Clifford 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. Kreowanie przedmiotu badań w antropologii empirycznej [Hanson 1999; Bishop 2009]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 9. Badacz społeczny jako przedmiot i podmiot zarazem [Wyka 1993: ]. Prezentacje studenckie i dyskusja. Etyczne wymiary antropologicznych badań terenowych [Geertz 2003a]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 6 / 11

7 10. Opis gęsty w badaniach antropologicznych. Co to są badania terenowe? [Geertz 2003b, Clifford 2004]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 11. Terenowe badania w antropologii na przełomie wieków [Jones 2009; Madison 2009; Tuhiwai 2009]. Prezentacje studenckie i dyskusja 12. Antropologia postmodernistyczna a jej krytyki [Gellner 1997: 57-94; Olechnicki i Szlendak 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 13. Teoria postkolonialna (Domańska 2008; Kołodziejczyk 2003; Hannerz 2004). Prezentacje studenckie i dyskusja. 14. Czy jest już po postmodernizmie? Studenci początku XXI wieku a postmodernizm [Krytyka Polityczna 16/ , ewentualnie inne teksty do uzgodnienia]. Prezentacje studenckie i dyskusja. Studenckie podsumowania kursu 15. Zakończenie kursu Ćwiczenia projektowe Społeczności wirtualne W ramach warsztatów studenci poznają m.in. typy i sposoby funkcjonowania społeczności wirtualnych z perspektywy socjologicznej i antropologicznej. Poznają metody analizy socjometrycznej członków społeczności wirtualnych, budowania archetypów oraz tworzenia tego typu zbiorowości. W trakcie zajęć studenci dowiedzą się również jak w efektywny sposób zarządzać społecznościami wirtualnymi, poznają narzędzia niezbędne do monitorowania oraz analizy zachowań i działań członków wspólnot wirtualnych, a także interaktywne metody budowania tychże społeczności. Ponadto w ramach kursu studenci dowiedzą się m.in. jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. Antropologiczna analiza społeczności wirtualnych pozwoli zweryfikować metody działań m.in. grup mniejszościowych w Internecie, organizacji pożytku społecznego oraz społeczności o różnych światopoglądach. Podczas warsztatów studenci będą mieli okazję zdobyć solidne podstawy skutecznych i efektywnych działań budujących oraz rozwijających społeczności wokół wybranych zagadnień w mediach społecznościowych. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę nt. strategicznych i operacyjnych działań w tym kanale. Ponadto poznają tajniki pracy w zawodzie social media specialist i otrzymają wskazówki, jak tego typu pracę zdobyć. Blok I: 1. Zapoznanie się z potrzebami uczestników, ustalenie tematów, które zostaną pogłębione w trakcie zajęć 2. Definicje społeczności wirtualnych, różnica pomiędzy tradycyjnymi a nowymi mediami 3. Podstawy strategii społecznościowej w sieci Blok II: 4. Tworzenie społeczności wirtualnych w serwisach: facebook.com, twitter.com, google+, youtube.com, pinterest.com + case studies 5. Narzędzia służące do monitorowania i ewaluacji skuteczności działań skupionych wokół tworzenia społeczności wirtualnych w social media 6. Budowanie społeczności wirtualnych wokół blogów blogosfera i vlogosfera 7. Social media a Public Relations 8. Dobre i złe przykłady kampanii w social media 9. Przenikanie się komunikacji tradycyjnej i social media 7 / 11

8 10. Predyspozycje i przygotowanie do zawodu Sposób obliczania oceny końcowej Wynik pisemnego egzaminu to 60% oceny, prezentacja na wykładzie (lub projekt specjalny ) to 10% oceny i osiągnięcia podczas warsztatów to 30% oceny. Wymagania wstępne i dodatkowe WYKŁAD: Studenci, którzy wcześniej nie zaliczyli przedmiotu antropologia kulturowa lub odpowiednika, powinni zrobić to tak szybko, jak jest to możliwe, w porozumieniu z Prodziekanem WH AGH ds. kształcenia i studentów. Studenci, którym zależy na bardzo dobrej ocenie, muszą jak najwcześniej (od momentu ukazania się tego sylabusu w Internecie do ostatniego dyżuru wykładowcy w tygodniu, w którym odbywają się drugie zajęcia z tego przedmiotu) zgłosić się do prowadzącego, a potem wygłosić podczas zajęć nr 3-13 niedługi referat/prezentację. Do każdego referowanego tekstu potrzebny jest co najmniej jeden student, ale lepiej jest, jeśli prezentację przygotowują dwie osoby. Dobrze by było, gdyby referenci opublikowali konspekt referatu (prezentację) w Internecie. Mile widziane będą urozmaicenia występów studenckich (audio-video). Występ nie jest obowiązkowy, ale z całą pewnością (proporcjonalnie do jego jakości) przyczyni się do podniesienia końcowej oceny. Wykładowca oczekuje sprawdzonej technicznie kopii każdej prezentacji, dostarczonej na płytce. Studenci, którzy nie zdążą się zgłosić do prezentacji, mogą się zgłosić (od momentu zamknięcia listy prezentacji i podania jej do wiadomości) do innego projektu specjalnego, który jednak będzie musiał być uzgodniony z wykładowcą, a potem zaprezentowany publicznie. Wykładowca wstępnie nie stawia ram wyobraźni, projekt jednak musi być związany z tematem tego kursu. Studenci chcący w ogóle zaliczyć kurs, muszą zdać pisemny egzamin, który odbędzie się podczas sesji zimowej, w uzgodnionym z dziekanatem i studentami czasie, w trybie przewidzianym przez regulamin studiów AGH i zgodnym ze zdrowym rozsądkiem. Literatura omawiana podczas zajęć jest obowiązkowa. Jeżeli studentowi będzie brakował tylko jeden punkt do oceny dostatecznej, a zaprezentował ciekawy referat i zgłosi się osobiście na pierwszy dyżur wykładowcy po ogłoszeniu wyników egzaminu, to może liczyć na dodatkowy sprawdzian. ĆWICZENIA PROJEKTOWE Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Kolejnym wymogiem jest praca w zespołach polegająca na opracowaniu kampanii w social media budującej społeczność wirtualną wokół wybranego tematu. Oceniana będzie także aktywność na zajęciach. Kurs kończy indywidualny projekt zaliczeniowy. Zalecana literatura i pomoce naukowe Literatura zalecana (wykład): Alexander, Jeffrey C "Nowoczesność, antynowoczesność, ponowoczesność i neonowoczesność. Jak intelektualiści wyjaśniają nasze czasy, w: Jeffrey C. Alexander, ZNACZENIA SPOŁECZNE. STUDIA Z SOCJOLOGII KULTUROWEJ, Kraków: ZW NOMOS, s Bachman-Medick, Doris CULTURAL TURNS. Warszawa: Oficyna Naukowa. Bhabba, Homi K MIEJSCA KULTURY, Kraków: WUJ. Bishop, Russell Kaupapa Maori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Buchowski, Michał (red.) AMERYKAŃSKA ANTROPOLOGIA POSTMODERNISTYCZNA. Warszawa: Instytut Kultury. del>-/del>- i Marian Kempny Czy istnieje antropologia postmodernistyczna?, w: Buchowski (red.) 1999, s Burszta, Wojciech J., 2009, OD MOWY MAGICZNEJ DO SZUMÓW POPKULTURY, Warszawa: Academica. Burszta, Wojciech J. i Krzysztof Piątkowski O CZYM OPOWIADA ANTROPOLOGICZNA OPOWIEŚĆ. Warszawa: Instytut Kultury. Castoriadis, Cornelius. Epoka uogólnionego konformizmu, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s Clifford, James O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski, w: Ryszard Nycz (red.), POSTMODERNIZM. ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW. Kraków: Baran i Suszczyński, s , też w: James 8 / 11

9 Clifford, KŁOPOTY Z KULTURĄ, Warszawa: KR 2000, s del>-/del> O autorytecie etnograficznym, w: Buchowski (red.) 1999, s , też w: Clifford 2000, s del>-/del> KŁOPOTY Z KULTURĄ. Warszawa: KR. del>-/del> Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: Kempny i Nowicka (red.) 2004, s FRANCUSKA ANTROPOLOGIA KULTUROWA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, pod redakcją Agnieszki Chwediuk i Adama Pomiecińskiego Warszawa: WN PWN. Deleuze, Gilles i Felix Guattari Kłącze, w: COLLOQUIA COMMUNIA 1-3 (36-38), s Domańska, Ewa Badania postkolonialne, w: Leela Gandhi, TEORIA POSTKOLONIALNA. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s ETYCZNE PROBLEMY BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH, pod redakcją Katarzyny Kaniowskiej i Noemi Modnickiej Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Eagleton, Terry Moralność. W świecie zmierzchu teorii, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s Gandhi Leela TEORIA POSTKOLONIALNA. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Geertz, Clifford Anty anty-relatywizm, w: Buchowski (red.) 1999, s del>-/del> DZIEŁO I ŻYCIE. Warszawa: KR. del>-/del> ZASTANE ŚWIATŁO. ANTROPOLOGICZNE REFLEKSJE NA TEMATY FILOZOFICZNE. Kraków: Universitas. del>-/del> a. Myślenie jako działanie moralne: etyczny wymiar antropologicznych badań terenowych w nowo powstałych państwach, w: Wolska i Brocki 2003, s , też w Geertz 2003, s del>-/del> b. Opis gęsty w stronę interpretatywnej teorii kultury, w: Kempny i Nowicka (red.) 2003, s , też w: Geertz 2005, s del>-/del> INTERPRETACJA KUILTUR. WYBRANE ESEJE. Kraków: WUJ. del>-/del> a. WIEDZA LOKALNA. DALSZE ESEJE Z ZAKRESU ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ. Kraków: WUJ. del>-/del> NEGARA. PAŃSTWO-TEATR NA BALI W XIX WIEKU. Kraków: WUJ. del>-/del> PO FAKCIE. DWA KRAJE, CZTERY DEKADY, JEDEN ANTROPOLOG. Kraków: WUJ. GEERTZ A HYBRYDOWA WERSJA ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ, pod redakcją Adama A. Szafrańskiego Lublin: Wydawnictwo KUL. Gellner, Ernest POSTMODERNIZM, ROZUM I RELIGIA. Warszawa: PIW. Habermas, Jürgen Modernizm niedokończony projekt, w: Ryszard Nycz, POSTMODERNIZM ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW, Kraków: Baran i Suszczyński, s , też, w: Stanisław Czerniak i Andrzej Szahaj (red.), POSTMODERNIZM A FILOZOFIA. WYBÓR TEKSTÓW, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s Hanson, Allan Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika, w: Buchowski (red.) 1999, s Hannerz, Ulf Skreolizowany świat, w: Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.) BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE. Warszawa: WN PWN, s Jameson, Frederic Mapowanie poznawcze, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s del>-/del> POSTMODERNIZM, CZYLI LOGIKA KULTUROWA PÓŹNEGO KAPITALIZMU, Kraków: WUJ. Jones, Stacy Holman Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 2, s Kafar, Marcin Andrzej O przełomie autoetnograficznym w humanistyce. W stronę nowego paradygmatu, w: B. Płonka-Syroka (red.), MY I WY. SPÓR O PROFESJONALNY CHARAKTER RACJONALNOŚCI NAUKI, Warszawa: D9G, s Kempny, Marian ANTROPOLOGIA BEZ DOGMATÓW TEORIA SPOŁECZNA BEZ ILUZJI. Warszawa: IFiS PAN. del>-/del>- i Ewa Nowicka (red.) BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. Warszawa: WN PWN. del>-/del>- i Ewa Nowicka (red.) BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE. Warszawa: WN PWN. Kołodziejczyk, Dorota Geertz i posty kolonializm, w: Dorota Wolska i Marcin Brodzki (red.), CLIFFORD GEERTZ. LOKALNA LEKTURA, Kraków: WUJ, s KULTURA PO PRZEJŚCIACH, OSOBY Z PRZESZŁOŚCIĄ. POLSKI DYSKURS POSTZALEŻNOŚCIOWY KONTEKSTY I PERSPEKTYWY BADAWCZE Pod redakcją Ryszarda Nycza. Kraków: UNIVERSITAS. Kuźniarz, Bartosz Trzy opowieści z krainy późnego kapitalizmu, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s Loomba Ania KOLONIALIZM / POSTKOLONIALIZM. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Lubaś, Marcin ROZUM I ETNOGRAFIA. PRZYCZYEK DO KRYTYKI ANTROPOLOGII 9 / 11

10 POSTMODERNISTYCZNEJ. Kraków: ZW NOMOS. Madison, D. Soyoni Krytyczna etnografia jako uliczny performans. Refleksje na temat domu, rasy, mordu i sprawiedliwości, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Maffesoli, Michel CZAS PLEMION. SCHYŁEK INDYWIDUALIZMU W SPOŁECZEŃSTWACH PONOWOCZESNYCH. Warszawa: WN PWN. Marcus, George E Wymogi stawiane pracom etnograficznym w obliczu ogólnoświatowej nowoczesności końca dwudziestego wieku, w: Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.), BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE, Warszawa: WN PWN, s METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, pod redakcją Normana K. Denzina i Yvonny S. Lincoln Warszawa: WN PWN. Miner, Horace Rytuały cielesne wśród Nacirema, w: Buchowski (red.) 1999, s Morawski, Stefan NIEWDZIĘCZNE RYSOWANIE MAPY. O POSTMODERNIE/acronym> I KRYZYSIE KULTURY, Toruń: Wydawnictwo UMK. Obeyesekere, Gananath APOTEOZA KAPITANA COOOKA. EUROPEJSKIE MITOTWÓRSTWO W REJONIE PACYFIKU. Kraków: WUJ Olechnicki, Krzysztof i Tomasz Szlendak Patafizyka ponowoczesna. Pamflet na postmodernizm discopolowy. ODRA 3, s Pool, Robert Etnografia postmodernistyczna?, w: Buchowski (red.) 1999, s Rabinow Paul Wyobrażenia są faktami społecznymi, w: Buchowski (red.) 1999, s del>-/del> REFLEKSJE NA TEMAT BADAŃ TERENOWYCH W MAROKU. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki. Sahlins, Marshall D Pierwotne społeczeństwo dobrobytu, w: Kempny i Nowicka (red.) 2003, s Spivak, Gayatri Chakravorty STRATEGIE POSTKOLONIALNE. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Suwada, Katarzyna Jak nazwać współczesność? Problem konceptualizacji płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana, drugiej nowoczesności Ulricha Becka i późnej nowoczesności Anthony ego Giddensa, KULTURA I EDUKACJA, nr 3, s Tedlock, Barbara Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Tuhiwai Smith, Linda Na grząskim gruncie. Badania tubylców w erze niepewności, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Tyler, Stephen A Przed-się-wzięcie postmodernistyczne, w: Buchowski (red.) 1999, s Walczak, Bartłomiej. 2009, ANTROPOLOG JAKO INNY. OD PIERWSZYCH BADAŃ TERENOWYCH DO WYZWAŃ PONOWOCZESNEJ ANTROPOLOGII, Warszawa: Scholar. Wolska, Dorota i Marcin Brocki (red.) CLIFFORD GEERTZ. LOKALNA LEKTURA. Kraków: WUJ. Wyka, Anna BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA. Warszawa: IFiS PAN. Literatura zalecana (ćwiczenia projektowe): Filiciak Mirosław, Justyna Hofmokl i Alek Tarkowski OBIEGI KULTURY. SPOŁECZNA CYRKULACJA TREŚCI. RAPORT Z BADAŃ. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Godin Seth PLEMIONA 2.0. ZOSTAŃ INTERNETOWYM PRZYWÓDCĄ. Gliwice: Onepress. Halligan Brian i Dharmesh Shah INBOUND MARKETING. DAJ SIĘ POZNAĆ W GOOGLE, SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH I NA BLOGU. Gliwice: Onepress. Keen, Andrew KULT AMATORA. JAK INTERNET NISZCZY KULTURĘ. Warszawa: WAIP. Scott, David Meerman NOWE ZASADY MARKETINGU I PR. Wydawnictwo Oficyna. Scott, David Meerman MARKETING I PR W CZASIE RZECZYWISTYM. Warszawa: Wolters Kluwer. Shuen, Amy WEB 2.0. PRZEWODNIK PO STRATEGIACH. Gliwice: Onepress. Qualman, Eric SOCIALNOMICS. HOW SOCIAL MEDIA TRANSFORMS THE WAY WE LIVE AND DO BUSINESS. New Jersey: Wiley. Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Ćwiczenia projektowe (Społeczności wirtualne): MICHAŁ PAŁASZ (UniwerystetJagielloński): Specjalista i fascynat (chyba już geek) social media (czyt. socjal media, media społeczne, media społecznościowe, serwisy społecznościowe) oraz ich 10 / 11

11 wykorzystania dla celów promocji kultury, sztuki i instytucji kultury oraz komercyjnego: social media marketingu. Doświadczenie w tym temacie zdobywał od połowy 2009 r., pracując najpierw jako PR manager w firmie produkującej startupy, a następnie social media & e-pr manager w agencji interaktywnej. Doktoryzuję się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: nauki humanistyczne >>> nauki o zarządzaniu >>> promocja kultury w social media. W 18-godzinnym kursie (w programie studiów) mieszczą się 4 godziny konsultacji indywidualnych lub grupowych. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Samodzielne studiowanie tematyki zajęć Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe Udział w ćwiczeniach projektowych Przygotowanie do zajęć Wykonanie projektu Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 18 godz 62 godz 15 godz 14 godz 2 godz 6 godz 19 godz 15 godz 151 godz 6 ECTS 11 / 11

Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: HSO EG-n Punkty ECTS: 6

Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: HSO EG-n Punkty ECTS: 6 Nazwa modułu: Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: HSO-2-107-EG-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HSO-1-106-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności Nazwa modułu: Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-606-s Punkty ECTS: 14 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HSO EG-s Punkty ECTS: 6

Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HSO EG-s Punkty ECTS: 6 Nazwa modułu: Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HSO-2-101-EG-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie

Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym społeczeństwie Nazwa modułu: Rola i znaczenie mediów oraz nowych technologii informatycznych we współczesnym Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-521-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Współczesne społeczeństwo polskie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HSO-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Metody i techniki Public Relations Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Staż w instytucji, Praktyka socjologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO-1-406-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Marketing kultury Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-503-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Marketing i badania rynku Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZIE-1-201-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy psychologii i socjologii Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RAR-1-107-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie środowiskiem Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-106-IK-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse i system ubezpieczeń Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-1-304-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu

Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne tendencje w teorii socjologicznej Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCT-WTTS-W_pNadGenUTQCY Wydział

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Ekologia i zarządzanie środowiskowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-401-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Nazwa modułu: Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GGiG-2-208-GB-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ergonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM-1-058-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: BHP i ergonomia I Rok akademicki: 2015/2016 Kod: WGG-1-701-n-K Punkty ECTS: 3 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-201-ZT-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-111-IM-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu środowiska

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-111-IM-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu środowiska Nazwa modułu: Turystyka a środowisko Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-111-IM-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy współczesnego muzealnictwa 1 Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HKL-2-103-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: HSO s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: HSO s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Rok akademicki: 2030/2031 Kod: HSO-1-304-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologia internetu Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Eksploatacja układów automatyki i robotyki Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RAR-1-701-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Roboty przemysłowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR-1-604-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Techniki multimedialne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RIA-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie rozwojem regionu turystycznego Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP-2-302-ZT-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce. Instytut Nauk o Polityce Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Public relations Kod

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIS-1-503-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Kultura techniczna i jej zasoby Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-1-411-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I P O D S T A W Y S O C J O L O G I I Kod UTH/HES/ST/I Nazwa w języku polskim Podstawy socjologii w języku angielskim Introduction to sociology Wersja Kolejna Rok akadem icki rok akademicki 2014/2015 Wydział

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie produkcją, personelem i usługami Rok akademicki: 2030/2031 Kod: CCE-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GBG-2-112-IP-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Prawo i ekonomia w ochronie Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BOS-1-620-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Dydaktyka informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-2-205-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i normalizacja w badaniach i pracach środowiskowych. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS s Punkty ECTS: 2

Projektowanie i normalizacja w badaniach i pracach środowiskowych. Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Projektowanie i normalizacja w badaniach i pracach środowiskowych Rok akademicki: 2030/2031 Kod: BIS-1-618-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM II-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Logistyka przemysłowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RBM-2-105-II-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek papierów wartościowych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-1-704-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM SM-n Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Przetwórstwo stopów i materiałów spiekanych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: MIM-2-206-SM-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Cyberkultura i cyberspołeczeństwo cz 1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-1-501-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BGG s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BGG s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Ekonomia i zarządzanie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BGG-1-501-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-210-EJ-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka jądrowa Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Maszyny i urządzenia transportowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Socjologia. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Piotr Stawiński, prof. UP Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem zajęć jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu

Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Metody badań mass mediów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody badań mass mediów Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCD-MMMB Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN US-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN US-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne Nazwa modułu: Silniki spalinowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: SEN-2-307-US-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ZPR w języku polskim Zarządzanie projektami Nazwa przedmiotu w języku angielskim Project Managment USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Pedeutologia - opis przedmiotu

Pedeutologia - opis przedmiotu Pedeutologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedeutologia Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDD-PD-C_pNadGenVB3PI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Edukacja

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Inżynieria oczyszczania wody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Grafika inżynierska i rysunek techniczny Rok akademicki: 2014/2015 Kod: NIP-1-209-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Pedagogika czasu wolnego Rok akademicki: 2012/2013 Kod: BTR-1-302-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: WGG WG-s Punkty ECTS: 20. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Wiertnictwo i geoinżynieria

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: WGG WG-s Punkty ECTS: 20. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Wiertnictwo i geoinżynieria Nazwa modułu: Seminarium dyplomowe Rok akademicki: 2030/2031 Kod: WGG-2-308-WG-s Punkty ECTS: 20 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Wiertnictwo i geoinżynieria

Bardziej szczegółowo

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu

Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Konflikty zbrojne współczesnego świata Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KZWŚ-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Projekt studencki badawczy. Badania w dziedzinie psychologii zachowań nałogowych) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Student Research

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-302-KM-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Kultura nowych mediów

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-302-KM-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Kultura nowych mediów Nazwa modułu: Język reklamy Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-302-KM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Kultura nowych mediów Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-618-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-618-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Nowoczesne systemy Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-618-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR AS-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Metodyka projektowania maszyn i urządzeń transportowych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: RAR-2-210-AS-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo