Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO EG-n Punkty ECTS: 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO-2-204-EG-n Punkty ECTS: 6"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Antropologia współczesna. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO EG-n Punkty ECTS: 6 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: E-gospodarka Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 2 Strona www: Osoba odpowiedzialna: prof. zw. dr hab. Mucha Janusz Osoby prowadzące: prof. zw. dr hab. Mucha Janusz mgr inż. Pałasz Michał Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 Ma poszerzoną wiedzę normach konstytuujących i regulujących wzory kulturowe i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie. SO2A_W05 Egzamin M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. SO2A_W02 Egzamin M_W003 Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. SO2A_W08 Egzamin M_W004 Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarze kulturowym. SO2A_W14 Egzamin, Prezentacja, Aktywność na zajęciach, Projekt, Udział w dyskusji 1 / 11

2 M_W005 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. SO2A_W01, SO2A_W11, SO2A_W13 M_W006 Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. SO2A_W01, SO2A_W11, SO2A_W13 M_W007 Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. SO2A_W07 w dyskusji, Zaangażowanie w pracę zespołu Umiejętności M_U001 Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. SO2A_U11 Prezentacja M_U002 Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. SO2A_U02 Egzamin, Prezentacja M_U003 Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu antropologii kulturowej i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U01 Egzamin, Prezentacja M_U004 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. SO2A_U08 Prezentacja M_U005 Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. SO2A_U04, SO2A_U05, SO2A_U09, SO2A_U12 M_U006 Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. SO2A_U04, SO2A_U05, SO2A_U09, SO2A_U12 M_U007 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. SO2A_U04, SO2A_U05, SO2A_U09, SO2A_U12 w dyskusji, Wykonanie ćwiczeń Kompetencje społeczne M_K001 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. SO2A_K04 Egzamin, Prezentacja 2 / 11

3 M_K002 Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. SO2A_K08 Egzamin, Prezentacja M_K003 Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej. SO2A_K02 Egzamin M_K004 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych SO2A_K03, SO2A_K04 M_K005 Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. SO2A_K09 Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Konwersatori um Zajęcia seminaryjne Zajęcia praktyczne Zajęcia terenowe Zajęcia warsztatowe Inne E-learning Wiedza M_W001 Ma poszerzoną wiedzę normach konstytuujących i regulujących wzory kulturowe i instytucje społeczne, potrafi zinterpretować ich źródła i wpływ na ludzkie zachowanie. M_W002 M_W003 M_W004 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnej antropologii kulturowej i o relacjach między nią a innymi naukami społecznymi i humanistycznymi. Zna zależności między kształtowaniem się teorii /idei antropologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze. Zna i potrafi wyjaśnić przemiany zachodzące we współczesnej Polsce w wymiarze kulturowym / 11

4 M_W005 M_W006 M_W007 Umiejętności M_U001 M_U002 M_U003 M_U004 M_U005 M_U006 Ma uporządkowaną wiedzę o celach, strukturze i funkcjonowaniu narzędzi komunikacji masowej i indywidualnej oferowanych przez media społecznościowe. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie najpopularniejszych serwisów społecznościowych z perspektywy tworzenia społeczności wirtualnych. Zna sposoby mierzenia efektów działań w mediach społecznościowych oraz potrafi z tych pomiarów wyciągać wnioski. Potrafi wyjaśnić, jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. Przygotowuje zaawansowane prezentacje ustne w języku polskim dobierając odpowiednie strategie argumentacyjne i formułuje odpowiedzi na krytykę tych argumentów. Potrafi analizować i rozumie zjawiska kulturowe w kategoriach antropologicznych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu antropologii kulturowej i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych. Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu antropologii kulturowej. Potrafi dotrzeć do informacji na temat szybko zmieniającego się ekosystemu mediów społecznościowych i poddawać je krytycznej analizie. Potrafi sprawnie korzystać z różnych kanałów i technik komunikacyjnych oferowanych przez media społecznościowe, dla celów związanych z tworzeniem społeczności wirtualnych wokół wybranych zagadnień. 4 / 11

5 M_U007 Potrafi sporządzić strategię w mediach społecznościowych, z uwzględnieniem dywersyfikacji kanałów komunikacji, ustalenia celów, przewidzeniem efektów i dobraniem dróg osiągnięcia celów. Kompetencje społeczne M_K001 M_K002 M_K003 M_K004 M_K005 Jest przygotowany do otwartego uczestnictwa w dyskusji, wyrażania i przyjmowania uwag krytycznych. Docenia wartość własnej kultury i wagę innych kultur. Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy ogólnej. Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych Jest świadom etycznych aspektów działalności w Internecie oraz tworzenia i rozwijania społeczności wirtualnych w mediach społecznościowych, co pozwala mu na świadome podejmowanie decyzji. Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) Wykład Celem kursu jest omówienie nowych (rozwijanych od lat osiemdziesiątych XX wieku) trendów w światowej antropologii społeczno-kulturowej. Podczas kursu przeanalizowane (przypomniane studenci są przecież po wstępnym kursie antropologii społeczno-kulturowej, jeżeli nie są, to muszą materiał uzupełnić, najlepiej w porozumieniu z wykładowcą tego przedmiotu) będzie ogólne pojęcie oraz praktyka tradycyjnej i wciąż uprawianej klasycznej antropologii współczesnej, a także krytyki tej antropologii ze strony myślicieli postmodernistycznych. Zwrócimy uwagę na metodologię i teorię antropologicznego postmodernizmu oraz jego własną praktykę badawczą. Przedstawimy i przeanalizujemy argumenty sceptyków oraz krytyków postmodernizmu. W wyniku kursu studenci powinni umieć odróżnić to, co określa się jako modernizmy ( nowoczesności ) od ponowoczesności, a także ponowoczesność 5 / 11

6 jako stan kultury od jego i jej opisu w humanistyce postmodernistycznej. Powinni też umieć odróżnić postmodernistyczną antropologię jako zlokalizowany czasowo, specyficzny nurt badawczy od jej wkładu do ówczesnego i późniejszej antropologii głównego nurtu. Wykładowca oczekuje zgłoszenia się studentów do wygłoszenia multimedialnych prezentacji (por. niżej prezentacje studenckie ). Liczę na to, że będą one bardzo atrakcyjne. Jest to możliwe. Będą one miały wpływ na ocenę. Kurs skończy się pisemnym egzaminem. Spis literatury obejmuje nie tylko teksty, które będą omawiane podczas zajęć, ale zasadniczo nie obejmuje ważnych tekstów postmodernistycznych spoza antropologii. PROGRAM WYKŁADU 1. Wstęp do przedmiotu. Wykład przypominający a. podejście modernistyczne i postmodernistyczne w antropologii b. socjologia a antropologia c. omówienie programu d. rozdzielenie zadań między zainteresowanych studentów 2. Centralne zagadnienia antropologii społecznokulturowej. Wykład przypominający a. zakres antropologii b. dziedziny antropologii wedle klasycznych schematów c. metody badań antropologicznych i ich uwikłania d. podstawowe kategorie pojęciowe antropologii e. znaczenie teorii w antropologii 3. Modernizm, antymodernizm, postmodernizm i neomodernizm w naukach społecznych wedle koncepcji Jeffreya C. Alexandra (2010). Wykład przypominający a. Jeffrey C. Alexander; socjologia kulturowa i pragmatyka kulturowa b. co to jest modernizm i jego losy na przestrzeni dziejów (ewentualnie prezentacja studencka). 4. Pre-postmodernizm w antropologii społeczno-kulturowej [Miner 1999; Sahlins 2003]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 5. Modernizm a postmodernizm w antropologicznej analizie kultury [Clifford 1997; Tyler 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 6. Sposoby istnienia antropologii postmodernistycznej [Kempny 1994: ; Burszta i Piątkowski 1994: 7-13]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 7. Postmodernizm wobec wielokulturowości [Burszta i Piątkowski 1994: ; Geertz 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 8. O autorytecie etnograficznym i jego dynamice [Clifford 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. Kreowanie przedmiotu badań w antropologii empirycznej [Hanson 1999; Bishop 2009]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 9. Badacz społeczny jako przedmiot i podmiot zarazem [Wyka 1993: ]. Prezentacje studenckie i dyskusja. Etyczne wymiary antropologicznych badań terenowych [Geertz 2003a]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 6 / 11

7 10. Opis gęsty w badaniach antropologicznych. Co to są badania terenowe? [Geertz 2003b, Clifford 2004]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 11. Terenowe badania w antropologii na przełomie wieków [Jones 2009; Madison 2009; Tuhiwai 2009]. Prezentacje studenckie i dyskusja 12. Antropologia postmodernistyczna a jej krytyki [Gellner 1997: 57-94; Olechnicki i Szlendak 1999]. Prezentacje studenckie i dyskusja. 13. Teoria postkolonialna (Domańska 2008; Kołodziejczyk 2003; Hannerz 2004). Prezentacje studenckie i dyskusja. 14. Czy jest już po postmodernizmie? Studenci początku XXI wieku a postmodernizm [Krytyka Polityczna 16/ , ewentualnie inne teksty do uzgodnienia]. Prezentacje studenckie i dyskusja. Studenckie podsumowania kursu 15. Zakończenie kursu Ćwiczenia projektowe Społeczności wirtualne W ramach warsztatów studenci poznają m.in. typy i sposoby funkcjonowania społeczności wirtualnych z perspektywy socjologicznej i antropologicznej. Poznają metody analizy socjometrycznej członków społeczności wirtualnych, budowania archetypów oraz tworzenia tego typu zbiorowości. W trakcie zajęć studenci dowiedzą się również jak w efektywny sposób zarządzać społecznościami wirtualnymi, poznają narzędzia niezbędne do monitorowania oraz analizy zachowań i działań członków wspólnot wirtualnych, a także interaktywne metody budowania tychże społeczności. Ponadto w ramach kursu studenci dowiedzą się m.in. jakiego rodzaju zmiany zachodzą w relacjach interpersonalnych i interakcjach w obrębie społeczności wirtualnych. Antropologiczna analiza społeczności wirtualnych pozwoli zweryfikować metody działań m.in. grup mniejszościowych w Internecie, organizacji pożytku społecznego oraz społeczności o różnych światopoglądach. Podczas warsztatów studenci będą mieli okazję zdobyć solidne podstawy skutecznych i efektywnych działań budujących oraz rozwijających społeczności wokół wybranych zagadnień w mediach społecznościowych. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę nt. strategicznych i operacyjnych działań w tym kanale. Ponadto poznają tajniki pracy w zawodzie social media specialist i otrzymają wskazówki, jak tego typu pracę zdobyć. Blok I: 1. Zapoznanie się z potrzebami uczestników, ustalenie tematów, które zostaną pogłębione w trakcie zajęć 2. Definicje społeczności wirtualnych, różnica pomiędzy tradycyjnymi a nowymi mediami 3. Podstawy strategii społecznościowej w sieci Blok II: 4. Tworzenie społeczności wirtualnych w serwisach: facebook.com, twitter.com, google+, youtube.com, pinterest.com + case studies 5. Narzędzia służące do monitorowania i ewaluacji skuteczności działań skupionych wokół tworzenia społeczności wirtualnych w social media 6. Budowanie społeczności wirtualnych wokół blogów blogosfera i vlogosfera 7. Social media a Public Relations 8. Dobre i złe przykłady kampanii w social media 9. Przenikanie się komunikacji tradycyjnej i social media 7 / 11

8 10. Predyspozycje i przygotowanie do zawodu Sposób obliczania oceny końcowej Wynik pisemnego egzaminu to 60% oceny, prezentacja na wykładzie (lub projekt specjalny ) to 10% oceny i osiągnięcia podczas warsztatów to 30% oceny. Wymagania wstępne i dodatkowe WYKŁAD: Studenci, którzy wcześniej nie zaliczyli przedmiotu antropologia kulturowa lub odpowiednika, powinni zrobić to tak szybko, jak jest to możliwe, w porozumieniu z Prodziekanem WH AGH ds. kształcenia i studentów. Studenci, którym zależy na bardzo dobrej ocenie, muszą jak najwcześniej (od momentu ukazania się tego sylabusu w Internecie do ostatniego dyżuru wykładowcy w tygodniu, w którym odbywają się drugie zajęcia z tego przedmiotu) zgłosić się do prowadzącego, a potem wygłosić podczas zajęć nr 3-13 niedługi referat/prezentację. Do każdego referowanego tekstu potrzebny jest co najmniej jeden student, ale lepiej jest, jeśli prezentację przygotowują dwie osoby. Dobrze by było, gdyby referenci opublikowali konspekt referatu (prezentację) w Internecie. Mile widziane będą urozmaicenia występów studenckich (audio-video). Występ nie jest obowiązkowy, ale z całą pewnością (proporcjonalnie do jego jakości) przyczyni się do podniesienia końcowej oceny. Wykładowca oczekuje sprawdzonej technicznie kopii każdej prezentacji, dostarczonej na płytce. Studenci, którzy nie zdążą się zgłosić do prezentacji, mogą się zgłosić (od momentu zamknięcia listy prezentacji i podania jej do wiadomości) do innego projektu specjalnego, który jednak będzie musiał być uzgodniony z wykładowcą, a potem zaprezentowany publicznie. Wykładowca wstępnie nie stawia ram wyobraźni, projekt jednak musi być związany z tematem tego kursu. Studenci chcący w ogóle zaliczyć kurs, muszą zdać pisemny egzamin, który odbędzie się podczas sesji zimowej, w uzgodnionym z dziekanatem i studentami czasie, w trybie przewidzianym przez regulamin studiów AGH i zgodnym ze zdrowym rozsądkiem. Literatura omawiana podczas zajęć jest obowiązkowa. Jeżeli studentowi będzie brakował tylko jeden punkt do oceny dostatecznej, a zaprezentował ciekawy referat i zgłosi się osobiście na pierwszy dyżur wykładowcy po ogłoszeniu wyników egzaminu, to może liczyć na dodatkowy sprawdzian. ĆWICZENIA PROJEKTOWE Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Kolejnym wymogiem jest praca w zespołach polegająca na opracowaniu kampanii w social media budującej społeczność wirtualną wokół wybranego tematu. Oceniana będzie także aktywność na zajęciach. Kurs kończy indywidualny projekt zaliczeniowy. Zalecana literatura i pomoce naukowe Literatura zalecana (wykład): Alexander, Jeffrey C "Nowoczesność, antynowoczesność, ponowoczesność i neonowoczesność. Jak intelektualiści wyjaśniają nasze czasy, w: Jeffrey C. Alexander, ZNACZENIA SPOŁECZNE. STUDIA Z SOCJOLOGII KULTUROWEJ, Kraków: ZW NOMOS, s Bachman-Medick, Doris CULTURAL TURNS. Warszawa: Oficyna Naukowa. Bhabba, Homi K MIEJSCA KULTURY, Kraków: WUJ. Bishop, Russell Kaupapa Maori. Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Buchowski, Michał (red.) AMERYKAŃSKA ANTROPOLOGIA POSTMODERNISTYCZNA. Warszawa: Instytut Kultury. del>-/del>- i Marian Kempny Czy istnieje antropologia postmodernistyczna?, w: Buchowski (red.) 1999, s Burszta, Wojciech J., 2009, OD MOWY MAGICZNEJ DO SZUMÓW POPKULTURY, Warszawa: Academica. Burszta, Wojciech J. i Krzysztof Piątkowski O CZYM OPOWIADA ANTROPOLOGICZNA OPOWIEŚĆ. Warszawa: Instytut Kultury. Castoriadis, Cornelius. Epoka uogólnionego konformizmu, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s Clifford, James O etnograficznej autokreacji: Conrad i Malinowski, w: Ryszard Nycz (red.), POSTMODERNIZM. ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW. Kraków: Baran i Suszczyński, s , też w: James 8 / 11

9 Clifford, KŁOPOTY Z KULTURĄ, Warszawa: KR 2000, s del>-/del> O autorytecie etnograficznym, w: Buchowski (red.) 1999, s , też w: Clifford 2000, s del>-/del> KŁOPOTY Z KULTURĄ. Warszawa: KR. del>-/del> Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże praktyki dyscyplinujące w antropologii, w: Kempny i Nowicka (red.) 2004, s FRANCUSKA ANTROPOLOGIA KULTUROWA WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA, pod redakcją Agnieszki Chwediuk i Adama Pomiecińskiego Warszawa: WN PWN. Deleuze, Gilles i Felix Guattari Kłącze, w: COLLOQUIA COMMUNIA 1-3 (36-38), s Domańska, Ewa Badania postkolonialne, w: Leela Gandhi, TEORIA POSTKOLONIALNA. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, s ETYCZNE PROBLEMY BADAŃ ANTROPOLOGICZNYCH, pod redakcją Katarzyny Kaniowskiej i Noemi Modnickiej Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Eagleton, Terry Moralność. W świecie zmierzchu teorii, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s Gandhi Leela TEORIA POSTKOLONIALNA. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Geertz, Clifford Anty anty-relatywizm, w: Buchowski (red.) 1999, s del>-/del> DZIEŁO I ŻYCIE. Warszawa: KR. del>-/del> ZASTANE ŚWIATŁO. ANTROPOLOGICZNE REFLEKSJE NA TEMATY FILOZOFICZNE. Kraków: Universitas. del>-/del> a. Myślenie jako działanie moralne: etyczny wymiar antropologicznych badań terenowych w nowo powstałych państwach, w: Wolska i Brocki 2003, s , też w Geertz 2003, s del>-/del> b. Opis gęsty w stronę interpretatywnej teorii kultury, w: Kempny i Nowicka (red.) 2003, s , też w: Geertz 2005, s del>-/del> INTERPRETACJA KUILTUR. WYBRANE ESEJE. Kraków: WUJ. del>-/del> a. WIEDZA LOKALNA. DALSZE ESEJE Z ZAKRESU ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ. Kraków: WUJ. del>-/del> NEGARA. PAŃSTWO-TEATR NA BALI W XIX WIEKU. Kraków: WUJ. del>-/del> PO FAKCIE. DWA KRAJE, CZTERY DEKADY, JEDEN ANTROPOLOG. Kraków: WUJ. GEERTZ A HYBRYDOWA WERSJA ANTROPOLOGII INTERPRETATYWNEJ, pod redakcją Adama A. Szafrańskiego Lublin: Wydawnictwo KUL. Gellner, Ernest POSTMODERNIZM, ROZUM I RELIGIA. Warszawa: PIW. Habermas, Jürgen Modernizm niedokończony projekt, w: Ryszard Nycz, POSTMODERNIZM ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW, Kraków: Baran i Suszczyński, s , też, w: Stanisław Czerniak i Andrzej Szahaj (red.), POSTMODERNIZM A FILOZOFIA. WYBÓR TEKSTÓW, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s Hanson, Allan Kreowanie Maorysa: wynalazek kultury i jego logika, w: Buchowski (red.) 1999, s Hannerz, Ulf Skreolizowany świat, w: Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.) BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE. Warszawa: WN PWN, s Jameson, Frederic Mapowanie poznawcze, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s del>-/del> POSTMODERNIZM, CZYLI LOGIKA KULTUROWA PÓŹNEGO KAPITALIZMU, Kraków: WUJ. Jones, Stacy Holman Autoetnografia. Polityka tego, co osobiste, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 2, s Kafar, Marcin Andrzej O przełomie autoetnograficznym w humanistyce. W stronę nowego paradygmatu, w: B. Płonka-Syroka (red.), MY I WY. SPÓR O PROFESJONALNY CHARAKTER RACJONALNOŚCI NAUKI, Warszawa: D9G, s Kempny, Marian ANTROPOLOGIA BEZ DOGMATÓW TEORIA SPOŁECZNA BEZ ILUZJI. Warszawa: IFiS PAN. del>-/del>- i Ewa Nowicka (red.) BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. Warszawa: WN PWN. del>-/del>- i Ewa Nowicka (red.) BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE. Warszawa: WN PWN. Kołodziejczyk, Dorota Geertz i posty kolonializm, w: Dorota Wolska i Marcin Brodzki (red.), CLIFFORD GEERTZ. LOKALNA LEKTURA, Kraków: WUJ, s KULTURA PO PRZEJŚCIACH, OSOBY Z PRZESZŁOŚCIĄ. POLSKI DYSKURS POSTZALEŻNOŚCIOWY KONTEKSTY I PERSPEKTYWY BADAWCZE Pod redakcją Ryszarda Nycza. Kraków: UNIVERSITAS. Kuźniarz, Bartosz Trzy opowieści z krainy późnego kapitalizmu, w: KRYTYKA POLITYCZNA 16/17, s Loomba Ania KOLONIALIZM / POSTKOLONIALIZM. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Lubaś, Marcin ROZUM I ETNOGRAFIA. PRZYCZYEK DO KRYTYKI ANTROPOLOGII 9 / 11

10 POSTMODERNISTYCZNEJ. Kraków: ZW NOMOS. Madison, D. Soyoni Krytyczna etnografia jako uliczny performans. Refleksje na temat domu, rasy, mordu i sprawiedliwości, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Maffesoli, Michel CZAS PLEMION. SCHYŁEK INDYWIDUALIZMU W SPOŁECZEŃSTWACH PONOWOCZESNYCH. Warszawa: WN PWN. Marcus, George E Wymogi stawiane pracom etnograficznym w obliczu ogólnoświatowej nowoczesności końca dwudziestego wieku, w: Marian Kempny i Ewa Nowicka (red.), BADANIE KULTURY. ELEMENTY TEORII ANTROPOLOGICZNEJ. KONTYNUACJE, Warszawa: WN PWN, s METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, pod redakcją Normana K. Denzina i Yvonny S. Lincoln Warszawa: WN PWN. Miner, Horace Rytuały cielesne wśród Nacirema, w: Buchowski (red.) 1999, s Morawski, Stefan NIEWDZIĘCZNE RYSOWANIE MAPY. O POSTMODERNIE/acronym> I KRYZYSIE KULTURY, Toruń: Wydawnictwo UMK. Obeyesekere, Gananath APOTEOZA KAPITANA COOOKA. EUROPEJSKIE MITOTWÓRSTWO W REJONIE PACYFIKU. Kraków: WUJ Olechnicki, Krzysztof i Tomasz Szlendak Patafizyka ponowoczesna. Pamflet na postmodernizm discopolowy. ODRA 3, s Pool, Robert Etnografia postmodernistyczna?, w: Buchowski (red.) 1999, s Rabinow Paul Wyobrażenia są faktami społecznymi, w: Buchowski (red.) 1999, s del>-/del> REFLEKSJE NA TEMAT BADAŃ TERENOWYCH W MAROKU. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki. Sahlins, Marshall D Pierwotne społeczeństwo dobrobytu, w: Kempny i Nowicka (red.) 2003, s Spivak, Gayatri Chakravorty STRATEGIE POSTKOLONIALNE. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Suwada, Katarzyna Jak nazwać współczesność? Problem konceptualizacji płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana, drugiej nowoczesności Ulricha Becka i późnej nowoczesności Anthony ego Giddensa, KULTURA I EDUKACJA, nr 3, s Tedlock, Barbara Obserwowanie uczestnictwa i narodziny etnografii publicznej, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Tuhiwai Smith, Linda Na grząskim gruncie. Badania tubylców w erze niepewności, w: METODY BADAŃ JAKOŚCIOWYCH, t. 1, s Tyler, Stephen A Przed-się-wzięcie postmodernistyczne, w: Buchowski (red.) 1999, s Walczak, Bartłomiej. 2009, ANTROPOLOG JAKO INNY. OD PIERWSZYCH BADAŃ TERENOWYCH DO WYZWAŃ PONOWOCZESNEJ ANTROPOLOGII, Warszawa: Scholar. Wolska, Dorota i Marcin Brocki (red.) CLIFFORD GEERTZ. LOKALNA LEKTURA. Kraków: WUJ. Wyka, Anna BADACZ SPOŁECZNY WOBEC DOŚWIADCZENIA. Warszawa: IFiS PAN. Literatura zalecana (ćwiczenia projektowe): Filiciak Mirosław, Justyna Hofmokl i Alek Tarkowski OBIEGI KULTURY. SPOŁECZNA CYRKULACJA TREŚCI. RAPORT Z BADAŃ. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt Polska. Godin Seth PLEMIONA 2.0. ZOSTAŃ INTERNETOWYM PRZYWÓDCĄ. Gliwice: Onepress. Halligan Brian i Dharmesh Shah INBOUND MARKETING. DAJ SIĘ POZNAĆ W GOOGLE, SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH I NA BLOGU. Gliwice: Onepress. Keen, Andrew KULT AMATORA. JAK INTERNET NISZCZY KULTURĘ. Warszawa: WAIP. Scott, David Meerman NOWE ZASADY MARKETINGU I PR. Wydawnictwo Oficyna. Scott, David Meerman MARKETING I PR W CZASIE RZECZYWISTYM. Warszawa: Wolters Kluwer. Shuen, Amy WEB 2.0. PRZEWODNIK PO STRATEGIACH. Gliwice: Onepress. Qualman, Eric SOCIALNOMICS. HOW SOCIAL MEDIA TRANSFORMS THE WAY WE LIVE AND DO BUSINESS. New Jersey: Wiley. Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Ćwiczenia projektowe (Społeczności wirtualne): MICHAŁ PAŁASZ (UniwerystetJagielloński): Specjalista i fascynat (chyba już geek) social media (czyt. socjal media, media społeczne, media społecznościowe, serwisy społecznościowe) oraz ich 10 / 11

11 wykorzystania dla celów promocji kultury, sztuki i instytucji kultury oraz komercyjnego: social media marketingu. Doświadczenie w tym temacie zdobywał od połowy 2009 r., pracując najpierw jako PR manager w firmie produkującej startupy, a następnie social media & e-pr manager w agencji interaktywnej. Doktoryzuję się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: nauki humanistyczne >>> nauki o zarządzaniu >>> promocja kultury w social media. W 18-godzinnym kursie (w programie studiów) mieszczą się 4 godziny konsultacji indywidualnych lub grupowych. Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Samodzielne studiowanie tematyki zajęć Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe Udział w ćwiczeniach projektowych Przygotowanie do zajęć Wykonanie projektu Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 18 godz 62 godz 15 godz 14 godz 2 godz 6 godz 19 godz 15 godz 151 godz 6 ECTS 11 / 11

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Współczesne społeczeństwo polskie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HSO-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Metody i techniki Public Relations Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Staż w instytucji, Praktyka socjologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HSO-1-406-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Marketing kultury Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-503-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie środowiskiem Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-2-106-IK-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy psychologii i socjologii Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RAR-1-107-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse i system ubezpieczeń Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-1-304-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemy i techniki ochrony środowiska Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2012/2013 Kod: DIS-2-301-ST-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIP-2-205-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: BHP i ergonomia I Rok akademicki: 2015/2016 Kod: WGG-1-701-n-K Punkty ECTS: 3 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-111-IM-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu środowiska

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-111-IM-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu środowiska Nazwa modułu: Turystyka a środowisko Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIS-2-111-IM-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Informatyka w monitoringu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie rozwojem regionu turystycznego Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP-2-302-ZT-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Dydaktyka informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-2-205-EI-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologia internetu Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Infrastruktura turystyczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-201-ZT-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Kultura techniczna i jej zasoby Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-1-411-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-406-KW-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GBG-2-112-IP-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych Poziom

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek papierów wartościowych Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-1-704-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Cyberkultura i cyberspołeczeństwo cz 1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-1-501-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Maszyny i urządzenia transportowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-210-EJ-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Energetyka jądrowa Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Pedagogika czasu wolnego Rok akademicki: 2012/2013 Kod: BTR-1-302-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Inżynieria oczyszczania wody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-2-107-SE-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki

zajęcia w pomieszczeniu wykład, dwiczenia Instytutu Nauk letni Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/ZPR w języku polskim Zarządzanie projektami Nazwa przedmiotu w języku angielskim Project Managment USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-618-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-618-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Nowoczesne systemy Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-618-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład

zajęcia w pomieszczeniu Wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/FPIA/SRT w języku polskim Strategia rozwoju firmy turystycznej w języku angielskim Development strategy of a tourist company USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Kształtowanie środowiska i ochrona przyrody Rok akademicki: 2015/2016 Kod: BTR-1-109-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Turystyka i Rekreacja Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rynek pieniężny i kapitałowy Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-313-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-302-KM-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Kultura nowych mediów

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-302-KM-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Kultura nowych mediów Nazwa modułu: Język reklamy Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HKL-2-302-KM-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Kultura nowych mediów Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HSO-1-304-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HSO-1-304-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Public Relations Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HSO-1-304-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-1-108-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-1-108-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologia informacyjna Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MEI-1-108-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG-2-208-GO-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG-2-208-GO-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo odkrywkowe Nazwa modułu: Układy technologiczne w górnictwie surowców Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GGiG-2-208-GO-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: Górnictwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/4 Kreowanie dobrego wizerunku w języku polskim Nazwa przedmiotu w biznesie w języku angielskim Image creation in business USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3

Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych. Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Nazwa modułu: Technologia eksploatacji podwodnej i otworowej surowców stałych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GGiG-2-301-GO-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka terenami rolnymi Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ochrona przyrody cz.1 Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-109-OD-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: Ochrona dóbr natury i dóbr kultury Poziom

Bardziej szczegółowo

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2

Zajęcia terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: terenowe z eksploatacji obiektów inżynierii środowiska Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DIS-1-609-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka energetyczna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-028I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-02I Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: AMA-2-311-MN-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: AMA-2-311-MN-s Punkty ECTS: 6. Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych Nazwa modułu: teoria ryzyka Rok akademicki: 2013/2014 Kod: AMA-2-311-MN-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Matematyki Stosowanej Kierunek: Matematyka Specjalność: Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Media w edukacji 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Media in Education 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIP-1-601-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: Media elektroniczne Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski. Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/PIF/ ZKM Język polski Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa Język angielski Intercultural management and communication USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural

w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju lokalnego Nazwa przedmiotu Regional structural KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/FPIA/RPS Regionalna polityka w języku polskim strukturalna i polityka rozwoju Nazwa przedmiotu Regional structural w języku angielskim policies and local development policies

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-302-PG-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-302-PG-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Język reklamy Rok akademicki: 2015/2016 Kod: HKL-2-302-PG-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstw o Specjalność: Projektowanie graficzne w kulturze nowych mediów

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-403-WK-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-403-WK-n Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Seminarium dyplomowe mgr + udział w badaniach Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-403-WK-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo