OCENA STOPNIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z ZASTOSOWANIEM METOD STATYSTYCZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STOPNIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z ZASTOSOWANIEM METOD STATYSTYCZNYCH"

Transkrypt

1 OCENA STOPNIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH WEDŁUG WOJEWÓDZTW Z ZASTOSOWANIEM METOD STATYSTYCZNYCH AGATA MESJASZ-LECH Politechnika Cz stochowska Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie i praktyczne zastosowanie metod statystycznych do oceny poziomu wykorzystania technologii informatycznych w poszczególnych województwach. Analizowany poziom wykorzystania technologii informatycznych, opisany wieloma cechami, dotyczy przedsi biorstw. Analizie poddano dwa okresy: stycze 2007 i 2008 roku. Słowa kluczowe: poziom wykorzystania technologii informatycznych, statystyczna analiza porównawcza, analiza koncentracji, wska nik Herfindahla-Hirschmana 1. Wprowadzenie Przedsi biorstwa chc c sprawnie funkcjonowa na globalnych rynkach, na których zwi ksza si liczba podmiotów współpracuj cych ze sob oraz wzrasta zakres pionowej i poziomej kooperacji, musz poszukiwa odpowiednich rozwi za technologicznych w ramach funkcjonuj cych systemów informacyjnych. Technologie informatyczne staj si niezb dne do szybkiego i sprawnego przepływ informacji stanowi cych podstaw dla trafnych decyzji, a tym samym pomagaj w budowaniu strategii konkurencyjno ci i rozwoju gospodarek narodowych [1]. Rozwój technologii informatycznych umo liwia powstawanie nowych form organizacyjnych, których podstawowym wyró nikiem jest zdalne zarz dzanie oraz lokalne lub globalne rozproszenie. Powstaje zatem potrzeba przenikania najnowszych technologii do sposobów gospodarowania zasobami. Nowe rozwi zania technologiczne powinny by wdra ane nie tylko w zakresie fizycznej dystrybucji dóbr, ale równie metod i organizacji zarz dzania nowymi formami organizacyjnymi [3, 7]. Stosowanie technologii informatycznych umo liwia szybkie przekazywanie danych i informacji, a tym samym wiedzy, skuteczne działanie sieci przedsi biorstw niezale nie od rozproszenia i lokalizacji jej partnerów, nieograniczony dost p do informacji, zarz dzanie du ymi zasobami danych, skrócenie czasu realizacji zamówie i zlece dla klientów, cisła kontrola przepływów fizycznych mi dzy partnerami sieci. Technologie informatyczne zatem wspomagaj i zwi kszaj efektywno funkcjonowania przedsi biorstwa [4]. Podstawowym narz dziem staj si sieci komputerowe i działaj ce w oparciu o nie systemy informatyczne, dzi ki którym przedsi biorstwo zgłasza swoje oferty, szuka partnerów, zasobów i usług, zdobywa wiedz, czyli tworzy splot kontraktów i kontaktów w celu realizacji swoich zamierze [6]. Technologie informatyczne s bez w tpienia podstaw funkcjonowania przedsi biorstw, które chc i musz stale wymienia informacje operacyjne, planistyczne i koordynacyjne z pozostałymi podmiotami rynku.

2 122 Ocena stopnia wykorzystania technologii informatycznych w przedsi biorstwach według województw z zastosowaniem metod statystycznych 2. Zastosowanie analizy porównawczej do badania poziomu wykorzystania technologii informatycznych w województwach Jedn z jednostek podziału terytorialnego Polski jest województwo. Województwa ró ni si mi dzy sob poziomem informatyzacji, czego konsekwencj mo e by skala podejmowanych działa jednostek w nich gospodaruj cych. Istotna staje si zatem ocena stopnia wykorzystania technologii informatycznych w poszczególnych województwach, a za narz dzie oceny mog posłu y metody wielowymiarowej analiza porównawczej. Wielowymiarowa analiza porównawcza umo liwia porównywanie obiektów, które scharakteryzowane s kilkoma ró nymi cechami. Stosowana jest zatem w przypadku badania zjawisk zło onych. Do metod wielowymiarowej analizy danych zalicza si metody taksonomiczne umo liwiaj ce [2]: badanie podobie stw obiektów ze wzgl du na wyró nione cechy (metody grupowania), uszeregowaniem obiektów ze wzgl du na wyró nione cechy (metody porz dkowania liniowego). Metody porz dkowania liniowego umo liwiaj uszeregowanie badanych obiektów od najlepszego do najgorszego według kryterium, którym jest poziom zjawiska zło onego. Jedn z metod porz dkowania liniowego jest metoda wzorca rozwoju. W metodzie tej zmienne maj charakter stymulant wzrost ich warto ci wiadczy o wzro cie poziomu badanego zjawiska zło onego lub destymulant spadek ich warto ci wiadczy o wzro cie poziomu zjawiska zło onego, a ich warto ci s znormalizowane. Metoda wzorca rozwoju realizowana jest w trzech etapach: 1. wyznaczenie abstrakcyjnego obiektu, tzw. wzorca rozwoju o najlepszych warto ciach dla ka dej zmiennej, 2. badanie podobie stwa obiektów do abstrakcyjnego najlepszego obiektu przez obliczenie odległo ci ka dego obiektu od wzorca rozwoju, 3. wyznaczenie dla ka dego obiektu miary rozwoju o własno ciach: im wy szy poziom zjawiska zło onego, tym wy sza miara, jej warto ci zawarte s w przedziale [0; 1]. Poziom wykorzystania technologii informatycznych w poszczególnych województwach opisano zmiennymi przedstawionymi w tabeli 1. Wyodr bnione zmienne dotycz dwóch okresów: stycznia 2007 roku oraz stycznia 2008 roku. Niestety ze wzgl du na brak warto ci niektórych zmiennych, zbiory danych dla wyró nionych okresów ró ni si. Tabela 1. Zmienne charakteryzuj ce poziom wykorzystania technologii informatycznych Stycze 2007 rok Stycze 2008 rok Zmienna Opis Zmienna Opis X 1/2007 pracuj cy wykorzystuj cy komputery X 1/2008 pracuj cy wykorzystuj cy komputery X 2/2007 pracuj cy wykorzystuj cy komputery z X 2/2008 pracuj cy wykorzystuj cy komputery z dost pem dost pem do Internetu do Internetu X 3/2007 pracuj cy specjali ci ds. informatyki lub X 4/2008 przedsi biorstwa posiadaj ce komputery telekomunikacji X 4/2007 przedsi biorstwa posiadaj ce komputery X 5/2008 przedsi biorstwa posiadaj ce dost p do Internetu X 5/2007 przedsi biorstwa posiadaj ce dost p do X 7/2008 przedsi biorstwa posiadaj ce Intranet Internetu X 6/2007 przedsi biorstwa posiadaj ce sie lokaln X 8/2008 przedsi biorstwa posiadaj ce Extranet LAN X 7/2007 przedsi biorstwa posiadaj ce Intranet X 9/2008 przedsi biorstwa stosuj ce bezpłatne oprogramo-

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Stycze 2007 rok Stycze 2008 rok Zmienna Opis Zmienna Opis wanie, systemy open source, jak np. Linux X 8/2007 przedsi biorstwa posiadaj ce Extranet X 10/2008 przedsi biorstwa stosuj ce ERP - system informatyczny do planowania zasobów przedsi biorstwa X 9/2007 przedsi biorstwa stosuj ce bezpłatne oprogramowanie, systemy open source, jak np. X 11/2008 przedsi biorstwa stosuj ce CRM - oprogramowanie do zarz dzania informacjami o klientach Linux umo liwiaj ce zbieranie, przechowywanie informacji o klientach oraz zapewnienie dost pu do nich innym komórkom przedsi biorstwa X 10/2007 X 11/2007 X 12/2007 X 13/2007 X 14/2007 przedsi biorstwa stosuj ce ERP - system informatyczny do planowania zasobów przedsi biorstwa przedsi biorstwa stosuj ce CRM - oprogramowanie do zarz dzania informacjami o klientach umo liwiaj ce zbieranie, przechowywanie informacji o klientach oraz zapewnienie dost pu do nich innym komórkom przedsi biorstwa przedsi biorstwa stosuj ce CRM - oprogramowanie do zarz dzania informacjami o klientach umo liwiaj ce analizowanie informacji o klientach w celach marketingowych (ustalanie cen, zarz dzanie promocjami, definiowanie kampanii i kanałów dystrybucji) przedsi biorstwa stosuj ce system informatyczny do obsługi zlece lub zamówie przedsi biorstwa posiadaj ce własn stron internetow ródło: Opracowanie własne. X 12/2008 przedsi biorstwa stosuj ce CRM - oprogramowanie do zarz dzania informacjami o klientach umo liwiaj ce analizowanie informacji o klientach w celach marketingowych (ustalanie cen, zarz dzanie promocjami, definiowanie kampanii i kanałów dystrybucji) X 14/2008 przedsi biorstwa posiadaj ce własn stron internetow X 15/2008 przedsi biorstwa korzystaj ce z automatycznej wymiany danych z podmiotami zewn trznymi X 16/2008 przedsi biorstwa prowadz ce elektroniczn wymian informacji dot. zarz dzania ła cuchem dostaw z dostawcami X 17/2008 przedsi biorstwa prowadz ce elektroniczn wymian informacji dot. zarz dzania ła cuchem dostaw z odbiorcami X 18/2008 przedsi biorstwa deklaruj ce korzy ci z wdro enia projektów ICT w ci gu ostatnich dwóch lat Zmienne te mog zosta uj te w nast puj ce grupy: 1. pracuj cy korzystaj cy z komputerów i Internetu (X 1/2007, X 2/2007, X 3/2007, X 1/2008, X 2/2008 ), 2. wyposa enie w technologie informacyjno-telekomunikacyjne (X 4/2007, X 5/2007, X 6/2007, X 7/2007, X 8/2007, X 4/2008, X 5/2008, X 7/2008, X 8/2008 ), 3. wyposa enie w systemy informatyczne (X 9/2007, X 10/2007, X 11/2007, X 12/2007, X 13/2007, X 9/2008, X 10/2008, X 11/2008, X 12/2008 ), 4. posiadanie własnych stron WWW (X 14/2007, X 14/2008 ), 5. elektroniczna wymiana informacji dotycz ca zarz dzania ła cuchem dostaw (X 15/2008 ), 6. automatyczna wymiana danych (X 16/2008, X 17/2008 ), 7. korzy ci ze stosowania technologii teleinformatycznych (X 18/2008 ). Wszystkie wyró nione zmienne maj charakter stymulant. W celu zwi kszenia porównywalno ci danych, zostały one przeliczone na jedno przedsi biorstwo województwa. Ponadto zostały

4 124 Ocena stopnia wykorzystania technologii informatycznych w przedsi biorstwach według województw z zastosowaniem metod statystycznych one znormalizowane, dzi ki czemu warto ci wszystkich zmiennych s niemianowane i zawarte w przedziale [0; 1]. Normalizacji dokonano stosuj c formuł : xij min xij i zij =, ( i = 1,2,..., n; j = 1,2,..., m), O j gdzie: z ij warto i-tego obiektu zmiennej X j po unitaryzacji, min x ij najmniejsza warto zmiennej X j (dla i = 1, 2,, n), O j rozst p zmiennej X j. W tabeli 2. podano miary rozwoju, a wi c osi gni tego poziomu wykorzystania technologii informatycznych dla poszczególnych województw i badanych okresów. Ze wzgl du na ró nice w zestawie zmiennych charakteryzuj cych poziom informatyzacji w województwach, dokonano czterech ró nych uporz dkowa : 1. dla wszystkich zmiennych w styczniu 2007 roku, 2. dla wszystkich zmiennych w styczniu 2008 roku, 3. dla wspólnych zmiennych w styczniu 2007 roku, 4. dla wspólnych zmiennych w styczniu 2008 roku. Do zbioru wspólnych zmiennych nale te, które pojawiły si zarówno w 2007, jak i 2008 roku. Województwa Tabela 2. Miary rozwoju dla województw dla wszystkich zmiennych w styczniu 2007 roku dla wszystkich zmiennych w styczniu 2008 roku Miary rozwoju dla wspólnych zmiennych w styczniu 2007 roku dla wspólnych zmiennych w styczniu 2008 roku dolno l skie 0,4887 0,4763 0,4956 0,4540 kujawsko-pomorskie 0,5353 0,4784 0,5684 0,4094 lubelskie 0,1924 0,2040 0,2387 0,2165 lubuskie 0,4062 0,3599 0,4025 0,3448 łódzkie 0,3155 0,1838 0,3249 0,1438 małopolskie 0,3908 0,5680 0,4070 0,5558 mazowieckie 0,9041 1,0000 0,8957 1,0000 opolskie 0,3320 0,3579 0,3288 0,3875 podkarpackie 0,3623 0,4094 0,4049 0,3277 podlaskie 0,2623 0,3691 0,2472 0,3335 pomorskie 0,5034 0,5654 0,5268 0,5392 l skie 0,4440 0,4636 0,4629 0,4528 wi tokrzyskie 0,1986 0,2653 0,2242 0,2654 warmi sko-mazurskie 0,1784 0,1260 0,1542 0,1302 wielkopolskie 0,3674 0,3551 0,3803 0,3524 zachodniopomorskie 0,3431 0,3363 0,3788 0,3431 ródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS [8]. Bez wzgl du na zestaw danych oraz badany okres najlepszym województwem pod wzgl dem poziomu wykorzystania technologii informatycznych jest województwo mazowieckie. Bliska

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, jedno ci warto miary rozwoju dla województwa mazowieckiego wskazuje na to, e jest ono wzorcem dla pozostałych województw. Najni sz warto miary rozwoju obserwuje si w ka dym przypadku dla województwa warmi sko-mazurskiego, co wiadczy o jego zacofaniu pod wzgl dem wykorzystania technologii informatycznych w porównaniu z pozostałymi województwami. Porz dkuj c województwa według tego samego zbioru cech, zauwa y mo na, e warto ci miar rozwoju dla poszczególnych województw w obydwóch badanych okresach s do siebie zbli one, co powoduje z kolei niewielki zmiany w uporz dkowaniu. Do sze ciu najlepszych województw nale : mazowieckie, małopolskie, pomorskie, dolno l skie, l skie i kujawsko-pomorskie, z tym, e województwo kujawsko-pomorskim spadło w styczniu 2008 roku z drugiego na szóste miejsce, małopolskie z kolei z szóstego miejsca w styczniu 2007 roku znalazło si na miejscu drugim w kolejnym okresie. Na podstawie macierzy odległo ci dokonano grupowania województw, co pozwoliło na okre- lenie grup województw do siebie najbardziej podobnych. Rys. 1 jest graficznym przedstawieniem podobie stw i ró nic mi dzy województwami, tzw. dendrogramem. Odległo wi z. 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 mazowieckie warmi sko-mazurskie podlaskie kujawsko-pomorskie lubuskie Diagram drzewa Pojedyncze wi zanie Odległ. euklidesowa lubelskie wi tokrzyskie podkarpackie opolskie pomorskie małopolskie wielkopolskie zachodniopomorskie łódzkie l skie dolno l skie Odległo wi z. 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 mazowieckie warmi sko-mazurskie lubelskie łódzkie podkarpackie Diagram drzewa Pojedyncze wi zanie Odległ. euklidesowa kujawsko-pomorskie lubuskie pomorskie małopolskie zachodniopomorskie podlaskie wi tokrzyskie wielkopolskie opolskie l skie dolno l skie Wszystkie zmienne dla stycznia 2007 Wszystkie zmienne dla stycznia ,4 Diagram drzewa Pojedyncze wi zanie Odległ. euklidesowa 1,6 Diagram drzewa Pojedyncze wi zanie Odległ. euklidesowa Odległo wi z. 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 Odległo wi z. 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,2 mazowieckie podlaskie lubuskie kujawsko-pomorskie warmi sko-mazurskie wi tokrzyskie lubelskie pomorskie opolskie małopolskie wielkopolskie podkarpackie zachodniopomorskie łódzkie l skie dolno l skie 0,0 mazowieckie łódzkie warmi sko-mazurskie lubelskie wi tokrzyskie pomorskie małopolskie zachodniopomorskie podlaskie wielkopolskie podkarpackie lubuskie opolskie kujawsko-pomorskie l skie dolno l skie Wspólne zmienne dla stycznia 2007 Wspólne zmienne dla stycznia 2008 ródło: Opracowanie własne. Rys. 1. Dendrogram dla województw.

6 126 Ocena stopnia wykorzystania technologii informatycznych w przedsi biorstwach według województw z zastosowaniem metod statystycznych Rozpatruj c zbiór wszystkich zmiennych w ka dym z badanych okresów jako pierwsza została utworzona grupa, w skład której wchodz województwa: l skie i dolno l skie. Odległo ci mi dzy tymi województwami w poziomie wykorzystania technologii informatycznych były najmniejsze, co wskazuje na najwi ksze podobie stwo mi dzy nimi ze wzgl du na badan cech. W przypadku zbioru wspólnych danych w styczniu 2007 roku najwi ksze podobie stwo wykazały województwa: zachodniopomorskie i łódzkie, w styczniu 2008 roku z kolei wielkopolskie i podkarpackie. W ostatnim etapie grupowania w ka dym z rozpatrywanych przypadków zostało doł czone województwo mazowieckie, które z punktu widzenia rozpatrywanych cech jest na tyle rozwini te, i odległo ci od wszystkich pozostałych województw s znaczne. 3. Zastosowanie wska nika Herfindahla-Hirschmana do badania koncentracji odno nie poziomu wykorzystania technologii informatycznych W badaniach ekonomicznych szczególnie istotne jest liczbowe rozpoznawanie siły koncentracji. Koncentracja rozumiana jest jako stopie nierównomierno ci rozło enia ogólnej sumy warto ci mierzalnej cechy zmiennej pomi dzy poszczególne grupy jednostek badanej zbiorowo ci statystycznej [5]. Ze wzgl du na sił koncentracji rozró ni mo na dwie sytuacje: 1. całkowity brak koncentracji zjawiska, gdy wyst puje równomierny podział zjawiska w rozpatrywanej zbiorowo ci, 2. koncentracja zjawiska, gdy wyst puje nierównomierny podział zjawiska w rozpatrywanej zbiorowo ci. Do badania koncentracji zastosowa mo na wska nik Herfindahla-Hirschmana (HH), który definiowany jest jako suma kwadratów udziałów rynkowych i liczony zgodnie ze wzorem: HH = n 2 u i i= 1 gdzie u i oznacza udział warto badanej cechy dla i-tego obiektu w ł cznej warto ci badanej cechy dla wszystkich n analizowanych jednostek. Wska nik HH przyjmuje warto ci z przedziału (1/n; 1), przy czym im wy sza jego warto, tym silniejsza koncentracja. Zgodnie z zaleceniami FERC (Federal Energy Regulatory Commission) w USA warto wska nika: poni ej 0,10 wskazuje na brak koncentracji, od 0,10 do 0,18 wskazuje na umiarkowanie wysok koncentracj, powy ej 0,18 wskazuje na bardzo wysok koncentracj. W tabeli 3. przedstawiono warto ci wska nika HH dla poszczególnych wspólnych cech badanych okresów.,

7 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, Tabela 3. Wska niki HH dla poszczególnych cech Cecha Wska nik HH dla stycznia 2007 roku Wska nik HH dla stycznia 2008 roku pracuj cy wykorzystuj cy komputery 0,1735 0,1777 pracuj cy wykorzystuj cy komputery z dost pem do Internetu 0,1722 0,1754 przedsi biorstwa posiadaj ce komputery 0,0949 0,0932 przedsi biorstwa posiadaj ce dost p do Internetu 0,0952 0,0942 przedsi biorstwa posiadaj ce Intranet 0,1046 0,1386 przedsi biorstwa posiadaj ce Extranet 0,1292 0,1112 przedsi biorstwa stosuj ce bezpłatne oprogramowanie, systemy open source, jak np. Linux przedsi biorstwa stosuj ce ERP - system informatyczny do planowania zasobów przedsi biorstwa przedsi biorstwa stosuj ce CRM - oprogramowanie do zarz dzania informacjami o klientach umo liwiaj ce zbieranie, przechowywanie informacji o klientach oraz zapewnienie dost pu do nich innym komórkom przedsi biorstwa przedsi biorstwa stosuj ce CRM - oprogramowanie do zarz dzania informacjami o klientach umo liwiaj ce analizowanie informacji o klientach w celach marketingowych (ustalanie cen, zarz dzanie promocjami, definiowanie kampanii i kanałów dystrybucji) 0,1049 0,1101 0,1159 0,1058 0,1091 0,1030 0,1057 0,1062 przedsi biorstwa posiadaj ce własn stron internetow 0,1030 0,1009 ródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS [8]. Warto ci wska ników Herfindahla-Hirschmana wskazuj na umiarkowanie wysok koncentracj pod wzgl dem badanych cech, za wyj tkiem wyposa enia przedsi biorstw w komputery i dost p do Internetu, gdzie koncentracja nie wyst puje. Najwy sz warto wska nika HH obserwuje si dla cech nale cych do grupy pracuj cy korzystaj cy z komputerów i Internetu. Podobne warto ci wska ników HH dla poszczególnych cech w obydwóch badanych okresach wiadcz o niewielkich zmianach w rozło eniu ogólnej sumy warto ci poszczególnych cech charakteryzuj cych wykorzystanie technologii informatycznych pomi dzy województwa. Dominuj cymi województwami pod wzgl dem ka dej cechy s : mazowieckie, l skie i wielkopolskie. W województwach tych koncentruje si wyposa enie w technologie informacyjno-telekomunikacyjne i systemy informatyczne, a tak e zatrudnienie osób stosuj ce wymienione technologie w swojej pracy. 4. Uwagi ko cowe Wyniki zarówno analizy porównawczej, jak i koncentracji wskazuj, e najlepiej rozwini tymi pod wzgl dem dost pno ci i poziomu wykorzystania technologii informatycznych s województwa: mazowieckie i l skie. Województwa te wykazuj du dominacj ze wzgl du na wszystkie cechy oraz charakteryzuj si wysok warto ci miary rozwoju w porównaniu z pozostałymi województwami. Bezwzgl dnym liderem w ród województw ze wzgl du na poziom wykorzystania technologii informatycznych jest województwo mazowieckie, które powinno stanowi równie wzorzec dla pozostałych. Na uwag zasługuje równie województwo wielkopolskie. Zestawiaj c

8 128 Ocena stopnia wykorzystania technologii informatycznych w przedsi biorstwach według województw z zastosowaniem metod statystycznych wyniki analizy porównawczej i analizy koncentracji dla województwa wielkopolskiego mo na wyci gn nast puj ce wnioski: województwo to jest jednym z dominuj cych pod wzgl dem wyposa enia w technologie informacyjno-telekomunikacyjne i systemy informatyczne oraz zatrudnienia osób stosuj cych technologie informatyczne w swojej pracy, województwo to zajmuje jedn z rodkowych pozycji w uporz dkowaniu według poziomu wykorzystania technologii informatycznych jego miara rozwoju dla ka dego uporz dkowania wyniosła powy ej 0,35. Powodem takich wyników przeprowadzonych analiz jest du a liczba przedsi biorstw działaj cych na terenie województwa wielkopolskiego, z których tylko cz wykorzystuje dost pne technologie informatyczne, ale za to w wysokim stopniu. Analiza porównawcza wykazała, e w badanych okresach nast powała niewielka zmiana warto ci miar rozwoju, mimo i powodowała ona zmian miejsc w uporz dkowaniu województw zajmuj cych pozycje od siódmej do szesnastej. wiadczy to o tym, e poziom wykorzystania technologii informatycznych w poszczególnych województwach nie uległ du ej zmianie w ostatnich dwóch latach. Du e ró nice w warto ciach miary rozwoju wskazuj na nierównomierny rozwój województw ze wzgl du na poziom wykorzystania technologii informatycznych w przedsi biorstwach. Najlepiej wykorzystuje dost pne technologie województwo mazowieckie, najgorzej warmi sko-mazurskie. Na wyniki analizy wpływa bez w tpienia zestaw cech, które opisuj stopie wykorzystania technologii informatycznych. Ró nice w wynikach przeprowadzonych analiz ze wzgl du na ró ne cechy przyj te do opisu poziomu wykorzystania technologii informatycznych dotycz przede wszystkim województw gorzej rozwini tych pod wzgl dem badanej zmiennej. Statystyczna analiza poziomu wykorzystania technologii informatycznych pozwala nie tylko na ocen stopnia rozwoju poszczególnych województw i ich podobie stwa, ale umo liwia równie wyznaczenie wzorca dla pozostałych jednostek, do którego powinny one d y. Bibliografia 1. Dutta S., Mia I. (ed.): The Global Information Technology Report , World Economic Forum, INSEAD, Dziechciarz J. (red.): Ekonometria, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka mi dzynarodowa, PWE, Warszawa Kisielnicki J., Szyjewski Z.: Przedsi biorstwo przyszło ci w warunkach nowej ekonomii, w: Przedsi biorstwo przyszło ci - wizja strategiczna (Grudzewski W., Hejduk I., red.), Difin, Warszawa Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa Olszak C. (red.): Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice Ostasiewicz W. (red.): Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław

9 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 23, EVALUATION OF LEVEL OF USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ENTERPRISES ACCORDING TO PROVINCES WITH APPLICATION OF STATISTICAL METHODS Summary The presentation and the practical application of statistical methods to the estimation of the level of the use of information technology in each province are the basic goals of the paper. Analyzed level of the use of information technology, described by many different characteristics, refers to companies. Two periods were subjected to the analysis: January 2007 and Keywords: level of use of information technology, statistical comparative analysis, concentration analysis, Herfindahl-Hirschman Index Wydział Zarz dzania Politechnika Cz stochowska Cz stochowa, Al. Armii Krajowej 19 B

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Warszawa, listopad 2011 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport,

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

PRÓBA BUDOWY HOMOGENICZNYCH GRUP WOJEWÓDZTW W OBSZARZE LOKALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

PRÓBA BUDOWY HOMOGENICZNYCH GRUP WOJEWÓDZTW W OBSZARZE LOKALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XV/, 014, str. 19 7 PRÓBA BUDOWY HOMOGENICZNYCH GRUP WOJEWÓDZTW W OBSZARZE LOKALNYCH RYNKÓW NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH Łukasz Mach Katedra Ekonomii, Finansów

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Za enia i efekty Projektu EAP E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej Szczepan

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH. Dr Bogusław Klimczuk

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH. Dr Bogusław Klimczuk ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH Dr Bogusław Klimczuk POJĘCIE KLASTRA (1) Klaster gospodarczy Geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Warszawa, 10.01.2012 Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały zestawienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

Dzia anie 3.4 Mikroprzedsi biorstwa

Dzia anie 3.4 Mikroprzedsi biorstwa Dzia anie 3.4 Mikroprzedsi biorstwa Monitoring informacyjny (stan na 31 sierpnia 2006 r.) Kontraktacja Lokalizacja Ilo podpisanych umów lub decyzji Polska 2432 Dolno skie 122 Kujawsko-Pomorskie 63 Lubelskie

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 Perspektyw rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 2009 dr Andrzej Jagusiewicz dr Krzysztof opaci ski

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku

Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku Badanie wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku Raport z badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie MSWiA Warszawa, sierpień 2011 Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008 Szymon Komusiński ski Przekształcenia przestrzenne sieci pasaŝerskiego transportu kolejowego w Polsce w latach 1988-200 2008 Pytania badawcze: 1. Jaka była a skala regresu sieci pasaŝerskiego transportu

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin maturalny maj 2009 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 213 roku Warszawa, 17 marca 21 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki 2007-2013") współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1/ 8 ENOTICES_rafaljankowicz - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej rozwiązywania sporów 2, rue w Mercier, sprawach L-2985 karnych.

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

PRZETARGI BUDOWLANE W I KWARTALE 2010 raport Grupy Marketingowej TAI

PRZETARGI BUDOWLANE W I KWARTALE 2010 raport Grupy Marketingowej TAI PRZETARGI BUDOWLANE W I KWARTALE 2010 raport Grupy Marketingowej TAI Warszawa, 12. kwietnia 2010 r. Grupa Marketingowa TAI Sp. z o.o., właściciel serwisu inwestycyjno-przetargowego www.pressinfo.pl, opracowała

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR/2015 Ostrów Mazowiecka, dn. 14.12.2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR/2015 w ramach projektu pn. Opracowanie projektu zautomatyzowanego stanowiska obróbkowego do wytwarzania wielkogabarytowych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Stanisław Krasowicz Wiesław Oleszek Puławy, 2010r. Nauka ogniwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Sylwia Roszkowska REGIONALNE ZRÓ NICOWANIE KONKURENCYJNO CI GOSPODARKI. ANALIZA NA PODSTAWIE POLSKICH POWIATÓW

Sylwia Roszkowska REGIONALNE ZRÓ NICOWANIE KONKURENCYJNO CI GOSPODARKI. ANALIZA NA PODSTAWIE POLSKICH POWIATÓW A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 248, 2011 REGIONALNE ZRÓ NICOWANIE KONKURENCYJNO CI GOSPODARKI. ANALIZA NA PODSTAWIE POLSKICH POWIATÓW WPROWADZENIE 1 W niniejszym

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu.

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne Rok szkolny 00/0 tel. 050 38 39 55 www.medicus.edu.pl MATEMATYKA 4 FUNKCJA KWADRATOWA Funkcją kwadratową lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.wroclaw.pl Wrocław: Konserwacja dwóch XIX wiecznych dyliŝansów pocztowych

Bardziej szczegółowo

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie

Strona Wersja zatwierdzona przez BŚ Wersja nowa 26 Dodano następujący pkt.: Usunięto zapis pokazany w sąsiedniej kolumnie Zmiany w Podręczniku Realizacji PIS (wersja z dnia 25 sierpnia 2008) (W odniesieniu do wersji z 11 lipca 2008 zatwierdzonej warunkowo przez Bank Światowy w dniu 21 lipca 2008) Strona Wersja zatwierdzona

Bardziej szczegółowo