ARCUS SA. Dane finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCUS SA. Dane finansowe"

Transkrypt

1 ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja i archiwizacja oraz w oferowaniu rozwi za wspomagaj cych zarz dzanie strumieniem korespondencji masowej. Oferta spó ki skierowana jest do przedsi biorstw komercyjnych i instytucji o charakterze publicznym, a w jej sk ad wchodzi sprz t, oprogramowanie oraz us ugi maj ce na celu optymalizacj procesów zarz dzania dokumentem oraz strumieniem korespondencji masowej. Od 2005 roku spó ka rozwija swoj ofert o nowe produkty z zakresu szeroko poj tego zarz dzania informacj. Dzia ania te maj znacz co zwi kszy sprzeda spó ki wynikaj c z rozwi za informatycznych opartych o specjalizowane produkty lub innowacyjne technologie. Na koniec 2006 roku udzia nowych produktów w sprzeda y nie przekracza 1% przychodów, czego g ówn przyczyn jest cykl przygotowania nowych produktów i rozwi za technologicznych, który wynosi 3-4 lata. Spó ka liczy, e podj te w 2006 roku dalsze dzia ania wdro eniowe oraz marketingowe przynios wymierne efekty w postaci znacznego wzrostu przychodów w latach nast pnych. Specyfika rozwi za obecnie oferowanych przez spó k powoduje, e wiod cy udzia w przychodach ze sprzeda y (95%) stanowi systemy do zarz dzania dokumentem i systemy do zarz dzania strumieniem korespondencji masowej. Sprz t oferowany przez ARCUS SA, to w g ównej mierze, drukarki laserowe oraz urz dzenia wielofunkcyjne firmy Kyocera Mita oraz kopertownice, frankownice, adresarki do obs ugi korespondencji masowej firmy Pitney Bowes. Strategia Strategia przewiduje kontynuacj rozwoju portfela produktowego o innowacyjne rozwi zania z zakresu szeroko poj tego zarz dzania informacj. Rozwój ma nast powa zarówno na skutek wzrostu organicznego jak i dzia a konsolidacyjnych. Bardzo istotnym elementem strategii s dzia ania planowane za rodki pozyskane z emisji akcji, których wysoko mo e przekroczy 40 mln z. Ponad 12,5 mln z ma by przeznaczone na rozbudow centrów kompetencyjnych, dzia ania zwi zane z promocj i marketingiem poszczególnych rozwi za, pozyskanie narz dzi informatycznych oraz zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Na realizacj procesów akwizycji ARCUS SA zamierza przeznaczy 27,5 mln z. Wycena (z /akcj ): DCF 21,62 Porównawcza 26,29 Ko cowa* 21,56 * cena ko cowa uwzgl dnia 10% dyskonta Ilo akcji (tys. szt.): Przed emisj Seria B Po emisji Terminy oferty: Przedzia cenowy (z ) 14,5-17, Zapisy 2007 Ustalenie ceny emisyjnej Przydzia akcji Zamkni cie oferty Akcjonariat*: Marek Czeredys 60,0% Micha Czeredys 6,7% * po emisji akcji serii B Poprzednie rekomendacje: Nie sporz dzano rekomendacji Wycena Wyceny spó ki dokonano za pomoc metody zdyskontowanych przep ywów pieni nych (DCF) oraz metody porównawczej. Ka dej z wycen przydzielono po 50% wagi. Na tej podstawie oraz po uwzgl dnieniu dyskonta (10%) ko cow wycen ustalono w wysoko ci 21,56 z. Zastosowane dyskonto uwzgl dnia bazowanie, na obecnym etapie rozwoju, dostaw spó ki na dwóch umowach handlowych. Dane finansowe E 2008E Osoba sporz dzaj ca: Przychody (tys. z ) EBIT (tys. z ) Bogus aw Ta birek EBITDA (tys. z ) DM Polonia NET SA Zysk netto (tys. z ) Liczba akcji (tys. szt) EPS (z ) przed emisj 1,95 2,11 1,42 1,44 Data sporz dzenia EPS (z ) po emisji 0,96 1,36 Informacje na temat powi za DM POLONIA NET a Spó k znajduj si na ostatniej stronie niniejszego raportu

2 SPIS TRE CI EMISJA I AKCJONARIAT 3 CHARAKTERYSTYKA SPÓ KI 4 Historia 4 Opis dzia alno ci i sprzeda 5 Istotne umowy 8 OTOCZENIE RYNKOWE 9 Pozycja spó ki na rynku 9 STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISJI 12 Produkty nowo wprowadzane 12 OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ 16 PROGNOZY I WYCENA 18 Prognozy finansowe 18 Wycena metod DCF 19 Wycena porównawcza 21 Wycena ko cowa 21 2

3 EMISJA I AKCJONARIAT Obecnie kapita akcyjny spó ki sk ada si z akcji serii A o warto ci nominalnej 0,10 z. Akcje serii A s akcjami zwyk ymi na okaziciela. Publiczna oferta spó ki obejmuje nowych akcji serii B, wyemitowanych na podstawie uchwa y NWZA z 13 kwietnia 2007 roku. Zapisy na akcje b d przyjmowane w ramach Przedzia u Cenowego wynosz cego od 14,5 z do 17 z w nast puj cych transzach: Transzy Ma ych Inwestorów obejmuj cej akcji Transzy Du ych Inwestorów obejmuj cej akcji. Terminy i procedury sk adania zapisów s nast puj ce: Rozpocz cie przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Ma ych i Du ych Inwestorów Zako czenie przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Ma ych i Du ych Inwestorów Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji oraz dokonanie wst pnego przydzia u Akcji Serii B za po rednictwem systemu informatycznego Gie dy Zako czenie przyjmowania wp at na Akcje oferowane w ramach Transzy Du ych Inwestorów Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wst pnego przydzia u Akcji i przydzia Akcji 22 sierpnia 2007 r. 27 sierpnia 2007 r. 28 sierpnia 2007 r. 30 sierpnia 2007 r. 31 sierpnia 2007 r. Zamkni cie Oferty publicznej Akcji 31 sierpnia 2007 r. W przypadku zako czenia sukcesem publicznej oferty, liczba akcji spó ki b dzie wynosi a 7,5 mln sztuk. Akcje nabyte przez nowych inwestorów b d stanowi y 1/3 kapita u akcyjnego i g osów na WZA. Obecnie najwi kszym akcjonariuszem spó ce jest Marek Czeredys, który posiada 90% akcji. 22 maja 2007 roku Marek Czeredys zawar z 62 obecnymi oraz 3 by ymi pracownikami spó ki warunkowe umowy sprzeda y cznie akcji (4% obecnego kapita u), z czego ma trafi do Zarz du spó ki. Warunkiem wej cia w ycie umów sprzeda y akcji jest wprowadzenie spó ki do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie SA w terminie do 31 grudnia 2007 r. Wszystkie powy sze akcje zostan nabyte przez uprawnione osoby po cenie nominalnej (0,1 z ). Warunkowe umowy sprzeda y akcji zawieraj zobowi zanie nabywców do niedokonywania sprzeda y nabytych akcji oraz do niedokonywania jakichkolwiek obci e na nabytych akcjach w terminie 18 miesi cy od dnia przeniesienia w asno ci akcji. Po emisji akcji serii B udzia najwi kszego akcjonariusza zmniejszy si do 60%, a uwzgl dniaj c realizacj umowy warunkowej z 22 maja br. udzia ten wyniesie 57,33% Tabela 1. Struktura akcjonariatu spó ki ARCUS SA obecnie i po przeprowadzeniu publicznej oferty. Obecnie Po publicznej ofercie Akcjonariusz Liczba akcji Udzia Liczba akcji Udzia Marek Czeredys ,00% ,00% w tym akcje dla pracowników ,00% ,67% Micha Czeredys ,00% ,67% Nowi akcjonariusze - seria B ,33% RAZEM ,00% ,00% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne 3

4 CHARAKTERYSTYKA SPÓ KI Historia ARCUS zosta utworzony 25 czerwca 1987 roku i do 21 lipca 1987 roku dzia a pod firm OSKAR Sp. z o.o. Pocz tkowo spó ka zajmowa a si dystrybucj sprz tu elektroniki biurowej. W kolejnych latach spó ka rozpocz a wiadczenie us ug serwisowych i systematycznie poszerza a i unowocze nia a swoj ofert o produkty firm nale cych do liderów tego segmentu rynku: Schleicher & Co International niemiecki koncern produkuj cy nisko i wysokowydajne systemy niszcz ce dzia aj ce pod nazw INTIMUS i TAROS (1987 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); CANON, RANK XEROX wiatowi liderzy produkcji kopiarek, telefaksów i drukarek komputerowych; BELL & HOWELL ameryka ski producent systemów kopertuj cych (1990 rok wy czno sprzeda y i serwisowania na rynku polskim); RISO japo ski producent powielaczy cyfrowych (1992 rok autoryzowane partnerstwo); PLOCMATIC szwedzki producent systemów do produkcji broszur (1992 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim) FRAMA - szwajcarski producent maszyn frankuj cych, sk adarek i otwieraczek korespondencji (1992 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); DAVIS norweski producent ciek okrystalicznych paneli prezentacyjnych i projektorów audiowizualnych (1996 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); KYOCERA - najwi kszy na wiecie producentem elektronicznych podzespo ów ceramicznych i wysokiej klasy aparatów fotograficznych Yashica i Contax (1997 rok - przedstawicielstwo na rynku polskim w oparciu o zasady wy czno ci na sprzeda oraz serwis drukarek laserowych); TOSHIBA wspó praca w zakresie sprz tu cyfrowego (kopiarki, projektory, aparaty cyfrowe i faksy); PITNEY BOWES - ameryka ski koncern produkuj cy urz dzenia do obs ugi korespondencji: kopertownice nabiurkowe, frankownice, elektroniczne wagi pocztowe, otwieraczki, sk adarki, adresarki oraz profesjonalne wysokowydajne systemy kopertuj ce (2001 rok wy czno sprzeda y i serwisowania na rynku polskim); TRIUMPH ADLER niemiecki producent wielofunkcyjnych urz dze z mo liwo ci kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania; CIM w oski producent urz dze do personalizacji kart plastikowych (drukarki i embosery kart) oraz profesjonalnych, wysokowydajnych systemów do personalizacji bankowych kart p atniczych, chipowych oraz magnetycznych (drukarki, karty, embosery, kombi, urz dzenia kopertuj ce) (2003 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); TODOS - szwedzka firma tworz ca produkty umo liwiaj ce bezpieczne autoryzowanie transakcji przy wykorzystaniu kart elektronicznych, takich jak czytniki, terminale samodzielne i zintegrowane z aparatem telefonicznym (2003 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); NEWVISON oferuj cy op atomaty, kolejkomaty oraz telewizj korporacyjn ; KEBA - producent kompleksowych rozwi za z zakresu automatyki, zarówno przemys owej, jak i przeznaczonej dla sektora bankowego oraz automatyzacji us ug; SOLYSTIC francuska firma wchodz c w sk ad wiatowego koncernu Northrop Grumman, b d ca liderem na rynku kompleksowych rozwi za s u cych do sortowania przesy ek w centrach logistycznych. W 2003 roku spó ka w czy a do oferty us ug optymalizacji kosztów procesów drukowania i kopiowania opart o metodologi TOM (Total Output Management). Metoda ta polega na przeprowadzeniu procesu w dwóch etapach: audytu drukowania i kopiowania w firmie oraz propozycji rozwi zania, opartego na wymianie dotychczasowego parku maszynowego na nowy, bardziej funkcjonalny i generuj cy ni sze koszty. W tym samym roku spó ka wprowadzi a udost pnianie systemów i urz dze klientom poprzez dzier aw. W 2004 roku spó ka otworzy a nowe biura handlowe we Wroc awiu, Poznaniu, Katowicach i Gda sku. 4

5 Od 2005 roku ARCUS SA stopniowo poszerza swoj ofert o nowe produkty i rozwi zania zwi zane z zarz dzaniem szeroko rozumian informacj. Spó ka oferuje równie systemy zarz dzania zdaln identyfikacj obiektów i aktywów, oraz systemy zarz dzania obiegiem dokumentu elektronicznego. Poza tym w czono do sprzeda y rozwi zania firmy NEWVISON, w tym op atomaty i kolejkomaty. W 2007 roku ARCUS wprowadza produkty firmy KEBA, która opracowuje i produkuje kompleksowe systemy z zakresu automatyki, zarówno przemys owej, jak i przeznaczonej dla sektora bankowego oraz automatyzacji us ug. Równie w 2007 roku ARCUS podpisa umow o wspó pracy z francusk firm SOLYSTIC, która jest liderem na rynku kompleksowych rozwi za s u cych do sortowania przesy ek w centrach logistycznych. 6 listopada 2006 r. uchwa Zgromadzenia Wspólników, ARCUS Sp. z o.o. zosta przekszta cony w spó k akcyjn. Opis dzia alno ci i sprzeda Spó ka oferuje kompleksowe rozwi zania w zakresie zarz dzania dokumentem (office solutions) i zarz dzania korespondencj (mailstream solutions) dla przedsi biorstw i instytucji publicznych. Us ugi te obejmuj projektowanie i wdra anie rozwi za umo liwiaj cych optymalne wykorzystanie urz dze funkcjonuj cych w ramach tych systemów. W sk ad oferty spó ki wchodzi sprz t, oprogramowanie oraz rozwi zania optymalizuj ce czasowo i kosztowo procesy pracy z dokumentem oraz procesy zarz dzania strumieniem korespondencji. W ostatnim okresie spó ka rozwija grup nowych rozwi za systemowych zwi zanych z zarz dzaniem szeroko rozumian informacj. Oferowane rozwi zania systemowe w zakresie zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oraz w zakresie zarz dzania strumieniem korespondencji oparte s na profesjonalnej platformie technologicznej, a sprz t wchodz cy w jej ramy pozyskiwany jest przez spó k od renomowanych partnerów wiatowych. Sprz t obejmuje m.in. drukarki, urz dzenia wielofunkcyjne, niszczarki, urz dzenia do obs ugi korespondencji (kopertownice, sortownice, frankownice, elektroniczne wagi pocztowe, sk adarki, adresowarki do kopert, otwieraczki do listów) oraz inne urz dzenia biurowe (np. projektory multimedialne, powielacze cyfrowe). Rozwi zania oferowane przez spó k w zakresie zarz dzania dokumentacj i korespondencj bazuj na platformie technologicznej nast puj cych producentów: Kyocera Mita - jest to firma wchodz ca w sk ad mi dzynarodowego koncernu Kyocera i oferuje kompleksowe rozwi zania spe niaj ce wszystkie potrzeby klientów w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. ARCUS jest jej wy cznym przedstawicielem na rynku polskim w zakresie sprzeda y i serwisowania drukarek laserowych Kyocera Mita. Pitney Bowes. - jest wiatowym liderem w produkcji urz dze i rozwi za do obs ugi korespondencji., a jego oferta dost pna jest w ponad 130 rynkach wiatowych.. Spó ka oferuje szerok gam urz dze do masowej obróbki korespondencji - od ró nych typów frankownic po urz dzenia do obróbki papieru (sk adania kartek, kopertowania listów, otwierania korespondencji i drukowania adresów). Od marca 2001r. ARCUS jest wy cznym partnerem firmy Pitney Bowes na rynku polskim. UTAX - jest europejskim producentem kopiarek, drukarek, faksów oraz projektorów multimedialnych, a jego oferta znajduje si w 40 krajach wiata. ARCUS jest wy cznym przedstawicielem na rynku polskim w zakresie produktów spó ki oferowanych pod mark TA (Triumph-Adler). Martin Yale International jest jednym z wiod cych producentów urz dze do niszczenia dokumentów na wiecie specjalizuj cym si w produkcji urz dze biurowych, oraz unikalnych wysokowydajnych systemów niszcz cych dedykowanych do niszczenia ró norodnych no ników informacji. Oprócz oferowania kompleksowych rozwi za w zakresie zarz dzania dokumentem i zarz dzania strumieniem korespondencji masowej stanowi cych trzon oferty spó ki, ARCUS SA rozszerza od 2005 roku swoj ofert o nowe produkty: Systemy zwi zane z zarz dzaniem dokumentem elektronicznym i przep ywem informacji (docuflow, workflow management systems); Systemy automatyzuj ce procesy obs ugi p atno ci masowych klienta detalicznego (selfservice terminals), 5

6 Systemy kompleksowych rozwi za opartych o zaawansowane technologie informatyczne s u ce do automatyzacji procesów sortowania korespondencji oraz przesy ek w centrach logistycznych i pocztowych w z ach ekspedycyjno rozdzielczych, Systemy zarz dzania zdaln identyfikacj obiektów i aktywów, monitoringiem przep ywu rodków trwa ych, aktywów oraz produktów konsumenckich w globalnym a cuchu dostaw, monitoringiem rodków wysoko cennych, Systemy autorskie do zarz dzania infrastruktur teleinformatyczn, systemy wspomagaj ce rozwi zania do zarz dzania relacjami z klientem (CRM) oraz systemy wspomagaj ce rozwi zania do zarz dzania przedsi biorstwem (ERP). Tabela 2. Warto i struktura sprzeda y ARCUS SA w latach (tys. z ). Wyszczególnienie 2004 Udzia 2005 Udzia Dynamika 2006 Udzia Dynamika Systemy zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu, w tym ,2% ,7% 166,1% ,3% 88,8% - towary ,2% ,8% 167,4% ,7% 88,0% - us ugi ,0% ,9% 130,0% ,7% 116,0% Systemy zarz dzania strumieniem korespondencji ,4% ,8% 96,2% ,0% 74,2% - towary ,8% ,9% 106,5% ,5% 311,6% - us ugi, w tym ,6% ,9% 93,6% ,5% 5,5% - us ugi z zakresu outsourcingu produkcji przesy ek oraz rachunków ,2% ,4% 94,3% 0 0,0% 0,0% Nowo wdra ane rozwi zania informatyczne 5 0,0% 291 0,3% 5820,0% 143 0,2% 49,1% - towary 0 0,0% 30 0,0% ,1% 400,0% - us ugi 5 0,0% 261 0,3% 5220,0% 23 0,0% 8,8% Us ugi najmu i inne 301 0,4% 231 0,2% 76,7% 446 0,5% 193,1% RAZEM, w tym ,0% ,0% 135,8% ,0% 84,4% - towary ,0% ,7% 159,0% ,3% 109,1% - us ugi ,0% ,3% 96,3% ,7% 15,2% * Dynamika - rok poprzedni = 100% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne Jak wida w tabeli sprzeda spó ki bazowa a w badanym okresie na dwóch g ównych grupach produktowych: kompleksowych systemach zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oraz systemie zarz dzania strumieniem korespondencji. Do 2005 roku spó ka prowadzi a równie sprzeda us ug z zakresu outsourcingu produkcji przesy ek oraz rachunków (drukowanie na zlecenie klienta rachunków, np. faktur za us ugi). Us uga ta by a realizowana przez podmiot powi zany Inforsys SA i stanowi a ponad 22% przychodów w 2005 roku. Jednak, zdaniem spó ki, na skutek zmieniaj cych si uwarunkowa prawnych (takich jak ustawa o ochronie danych osobowych), zmieniaj cych si oczekiwa klientów co do kszta tu umów na wiadczenie us ug outsourcingowych zlecanych podwykonawcom oraz potrzeby wysokich nak adów inwestycyjnych na unowocze nienie i zwi kszanie mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym spadku mar operacyjnych, ARCUS podj decyzj o wy czeniu z portfela us ug outsourcingu produkcji przesy ek oraz rachunków. Od 2005 roku w przychodach spó ki pojawi y si nowo wdra ane rozwi zania. Jak wida w tabeli przychody z tego tytu u s obecnie ma o istotne. G ówn przyczyn takiej sytuacji jest cykl przygotowania nowych produktów i rozwi za, który wynosi 3-4 lata. Spó ka liczy, e podj te w 2006 roku dalsze dzia ania wdro eniowe oraz marketingowe przynios wymierne efekty w postaci znacznego wzrostu przychodów w latach nast pnych. Na 2007 rok spó ka prognozuje, e warto ciowo przychody z tytu u nowych rozwi za wzrosn ponad 20 krotnie. Docelowo, wielko przychodów z nowych produktów i innowacyjnych rozwi za ma mie istotny wp yw na wyniki i pozycj rynkow spó ki Dok adny opis nowych produktów spó ki znajduje si w dalszej cz ci raportu po wi conej strategii rozwoju. Specyfika rozwi za obecnie oferowanych przez spó k powoduje, e wiod cy udzia w przychodach ze sprzeda y posiadaj systemy do zarz dzania dokumentem i systemy do zarz dzania strumieniem korespondencji masowej. Sprz t oferowany przez ARCUS SA, to w g ównej mierze, drukarki laserowe oraz urz dzenia wielofunkcyjne firmy Kyocera Mita oraz kopertownice, frankownice, adresarki do obs ugi korespondencji masowej firmy Pitney Bowes. 6

7 Najwi kszym dostawc sprz tu elektroniki biurowej na potrzeby systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oferowanych przez spó k by a w ostatnich latach firma Kyocera Mita. W 2006 roku jej udzia w cznych przychodach ze sprzeda y sprz tu elektroniki biurowej na potrzeby systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentów wynios a 94,2%. Poza tym ARCUS S.A. oferuje w ramach tego systemu równie wielofunkcyjne urz dzenia kopiuj ce firmy Triumph Adler oraz niszczarki firmy Martin Yale. W przypadku systemów zarz dzania strumieniem korespondencji sprzeda urz dze stanowi a w 2006 roku 94,3% przychodów. Urz dzenia te pochodz od ameryka skiego koncernu Pitney Bowes i s to g ównie: automatyczne sk adarki do listów, nisko, rednio i wysokowydajne kopertownice, adresarki, umo liwiaj ce czyste, estetyczne i zgodne z za o onymi standardami adresowanie korespondencji, umieszczanie na kopertach kolorowych znaków i informacji marketingowych (np. logo firmy); frankownice oraz elektroniczne wagi pocztowe, które pozwalaj na precyzyjne dobranie op aty pocztowej oraz naniesienie jej na przesy k, bez konieczno ci naklejania tradycyjnych znaczków pocztowych. Przedstawiona powy ej sytuacja powoduje, e dominuj cy udzia w cznych kosztach zakupu towarów posiada Kyocera Mita, która dostarcza a w latach wiod c cz zakupionych przez ARCUS towarów. Udzia ten w cznych zakupach towarów wyniós w 2006 roku prawie 82%. Tabela 3. Struktura kosztów nabycia towarów i materia ów w latach (tys. z ) Wyszczególnienie 2004 Udzia 2005 Udzia Dynamika 2006 Udzia Dynamika Kyocera Mita ,36% ,18% 196,0% ,67% 90,9% Pitney Bowes ,92% ,36% 108,2% ,40% 298,2% Martin Yale ,10% ,99% 110,0% 625 1,06% 51,6% Triumph Adler i inni producenci kopiarek ,93% 445 0,73% 42,7% 516 0,87% 116,0% Riso 695 1,96% 593 0,97% 85,3% 536 0,91% 90,4% Pozosta e ,73% ,76% 93,6% ,09% 42,5% RAZEM ,00% ,00% 171,7% ,00% 97,0% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne Drugim co do wielko ci dostawc jest Pitney Bowes, którego udzia w cznych kosztach zakupu towarów przekroczy w 2006 roku 13%. Du a dynamika wzrostu dostaw sprz tu wyst pi a w 2005 roku w przypadku Kyacera Mita oraz w 2006 roku w przypadku Pitney Bowes. By o to efektem zwi kszenia sprzeda y spó ki w zakresie systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu w 2005 roku oraz systemów zarz dzania strumieniem korespondencji masowej w roku nast pnym. ARCUS SA sprzedaje swoje rozwi zania praktycznie wy cznie na rynku polskim. W 2006 roku sprzeda osi gni ta na rynku krajowym stanowi a 99,6% cznych przychodów i by a realizowana g ównie w województwie mazowieckim (oko o 79% przychodów), z czego wiod ca cz przypada na Warszaw. Taka sytuacja wynika z faktu, e w Warszawie znajduje si wielu klientów docelowych spó ki, np. administracja publiczna, instytucje rz dowe czy centrale wielu du ych firm komercyjnych. ladowy eksport, wynosz cy 0,4% sprzeda y by realizowany na rynkach Unii Europejskiej. Sprzeda spó ki jest realizowana bezpo rednio na rzecz odbiorców ko cowych (klienci biznesowi) lub po rednio poprzez sie partnerów dystrybucyjnych. W 2006 roku sprzeda zrealizowana bezpo rednio wynios a 59% cznych przychodów, a poprzez sie partnerów dystrybucyjnych 41% przychodów (by y to g ównie materia y eksploatacyjne do urz dze oferowanych przez spó k ). W zakresie systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu, oferta spó ki kierowana jest do przedsi biorstw z ró nych bran oraz administracji, gdzie wymagane jest przetwarzanie du ej ilo ci dokumentów. W przypadku systemów zarz dzania strumieniem korespondencji oferta skierowana jest do podmiotów, których dzia alno zwi zana jest z konieczno ci generowania korespondencji o charakterze masowym, takich jak banki, instytucje ubezpieczeniowe, przedsi biorstwa telekomunikacyjne, przedsi biorstwa z sektora utilities (energetyka, gazownictwo, przedsi biorstwa wodoci gowe i komunalne), przedsi biorstwa handlowe, pocztowe, kurierskie oraz kolporta owe, a tak e instytucje o charakterze publicznym. 7

8 W 2006 roku najwi kszymi odbiorcami spó ki by y Post Media Sp. z o.o (podmiot zale ny od Poczty Polskiej) generuj cy 23% przychodów oraz Praxis SA (dystrybutor IT specjalizuj cy si w sprzeda y materia ów eksploatacyjnych i akcesoriów) z udzia em w wysoko ci 21,8% przychodach. Poza tym podano w prospekcie, e pi ciu najwi kszych odbiorców generowa o 61% przychodów, z czego wynika, e oprócz dwóch podmiotów wymienionych wcze niej trzej pozostali posiadali cznie 16% udzia u w przychodach. Spó ka poda a, e kluczowi odbiorcy to przedstawiciele bran y telekomunikacyjnej i pocztowej, sektora finansowego (bankowo, ubezpieczenia) oraz administracja publiczna. Na koniec 2006 roku spó ka zatrudnia a 85 osób, z których 34 osoby to pracownicy handlowi, a 26 osób to pracownicy serwisu. W grupie pracowników handlowych zostali zakwalifikowani handlowcy, konsultanci biznesowi, konsultanci wdro enia oraz zespó programistyczny. Istotne umowy Rozwi zania systemowe oferowane przez spó k bazuj na platformach technologicznych produkowanych przez podmioty zewn trzne, co powoduje, e wiod ca cz przychodów za 2006 rok bazowa a na urz dzeniach dostarczanych przez Kyocera Mita Europe BV oraz Pitney Bowes. Kyocera Mita Europe BV to firma wchodz ca w sk ad mi dzynarodowego koncernu Kyocera i oferuje kompleksowe rozwi zania spe niaj ce zapotrzebowanie klientów w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. ARCUS SA jest jej wy cznym przedstawicielem na rynku polskim w zakresie sprzeda y i serwisowania drukarek laserowych Kyocera Mita. Obecnie Kyocera Mita Europe BV jest najwi kszym dostawc towarów i materia ów dla ARCUS SA. Jak wspomniano wcze niej w ubieg ym roku towary zakupione od Kyocera Mita Europe BV stanowi y prawie 82% cznych kosztów zakupu towarów i materia ów oraz 61% cznych kosztów operacyjnych spó ki. Obecna wspó praca spó ki z Kyocera Mita Europe BV odbywa si na bazie umowy z dnia 12 grudnia 2003 roku, która okre la warunki sprzeda y i wiadczenia us ug serwisowych przez ARCUS SA dla produktów Kyocera Mita na rynku polskim. Umowa ta zawarta zosta a na czas nieokre lony, z mo liwo ci jej rozwi zania przez ka d ze stron z zachowaniem 6 miesi cznego okresu wypowiedzenia. Sprzeda przez spó k drukarek laserowych marki Kyocera na zasadach wy czno ci odbywa si od 1997 roku i przez ca y ten okres wspó praca przebiega a bez zak óce. Pitney Bowes to wiatowy lider w produkcji urz dze i rozwi za do obs ugi korespondencji. W 2006 roku, zakupy towarów dokonane przez spó k w Pitney Bowes stanowi y ponad 13% cznych kosztów zakupu towarów i materia ów oraz 10% cznych kosztów operacyjnych. Wspó praca odbywa si na bazie umowy z 23 marca 2001 r. Przedmiotem tej umowy s warunki sprzeda y i wiadczenia us ug serwisowych produktów Pitney Bowes na terenie Polski na zasadach wy czno ci. Corocznie umowa ulega automatycznemu przed u eniu o kolejny rok, chyba e zostanie ona przez któr ze stron wypowiedziana nie pó niej ni na 90 dni przed dat przed u enia umowy. W ród odbiorców spó ka ma istotn umow d ugoterminow z Praxis SA zawart 1 stycznia 2001 r. Przedmiotem tej umowy jest wspó praca w zakresie sprzeda y sprz tu biurowego znajduj cego si w ofercie ARCUS SA. Zgodnie z t umow Praxis SA sprzedaje sprz t biurowy we w asnym imieniu i na w asny rachunek oraz zobowi za si do dzia a reklamowych i marketingowych maj cych na celu zwi kszanie sprzeda y tych urz dze. Umowa zosta a zwarta na czas nieokre lony i mo e by rozwi zana w zwyczajnym trybie przez ka d ze stron z zachowaniem miesi cznego terminu wypowiedzenia. W 2006 roku na podstawie tej umowy ARCUS SA zrealizowa 21,8% przychodów ze sprzeda y. Poza tym 16 wrze nia 2005 roku ARCUS SA zawar z Post Media Sp. z o.o. trzy umowy, na podstawie których zobowi za si do dostarczenia 995 sztuk frankownic, ich instalacji i uruchomienia, oraz przeszkolenia osób, które b d je obs ugiwa y. Umowy okre laj równie zasady obs ugi gwarancyjnej jak równie zasady us ug serwisowych pogwarancyjnych. W 2006 roku sprzeda wynikaj ca z realizacji tych umów stanowi a 23% ca kowitych przychodów spó ki. Zdaniem spó ki wspó praca na podstawie powy szych umów uk ada si bardzo dobrze i obecnie nie ma adnych przes anek które mog yby sugerowa rozwi zanie której z nich. W przypadku umów z dostawcami wydaje si, e momentem kiedy g ówni dostawcy spó ki mog ewentualnie rozpatrywa mo liwo bezpo redniego wej cia na rynek polski mo e by pe na integracja naszego kraju z Uni Europejsk, szczególnie w kwestii monetarnej zwi zanej z wprowadzeniem Euro. Jednak zdaniem spó ki obecne jej relacje z Kyocera Mita oraz Pitney Bowes s bardzo dobre i strony umów obecnie rozwa aj mo liwo rozszerzenia wspó pracy o kolejne urz dzenia. 8

9 OTOCZENIE RYNKOWE Spó ka dzia a na szerokim rynku informatycznym. Polski rynek IT rozwija si bardzo dynamicznie. Jego warto jeszcze w 1996 roku wynosi a 1,5 mld USD i do 2002 roku podwoi a si przekraczaj c 3 mld USD. Od 2002 do 2005 roku rynek ten wzrós o 75%, co sugeruje, e jego podwojenie w stosunku do 2002 roku nast pi szybciej ni poprzednio (w latach ). Tabela 4. Warto i struktura polskiego rynku IT w latach Wyszczególnienie 2002 Udzia 2003 Udzia Dynamika 2004 Udzia Dynamika 2005 Udzia Dynamika Us ugi ,4% ,5% 112,1% ,7% 125,3% ,5% 127,8% Oprogramowanie ,9% ,7% 115,8% ,1% 110,3% ,4% 117,3% Sprz t ,7% ,8% 109,4% ,2% 121,0% ,1% 133,3% RAZEM ,0% ,0% 111,3% ,0% 120,0% ,0% 128,9% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne W latach struktura rynku nie ulega a istotnym zmianom. Ponad po owa rynku stanowi sprz t komputerowy, a jego uzupe nieniem s us ugi i oprogramowanie. Wed ug firmy IDC Polska, zajmuj cej si badaniem rynku teleinformatycznego, najwi kszym segmentem odbiorców na polskim rynku IT s firmy produkcyjne (24%) oraz szeroko rozumiany sektor transportu, komunikacji i u yteczno ci publicznej (18%). Nast pne w kolejno ci to us ugi finansowe (16%), sektor publiczny (9%) oraz handel detaliczny i hurtowy (8%). Popyt na rynku IT wynika g ównie z potrzeb firm oraz instytucji publicznych w zakresie rozwi za informatycznych. Potrzeby te mo na podzieli na dwie g ówne grupy: zwi zane z doskonaleniem procesu zarz dzania i komunikacji wewn trznej i zewn trznej wynikaj ze wzrostu zapotrzebowania na przetwarzanie danych, co przek ada si na tworzenie du ych systemów archiwizacji, agregacji i dost pno ci informacji. Wynikiem tego s nowe technologie oraz systemy informatyczne (m.in. systemy obiegu dokumentu) oparte g ównie o rozwi zania internetowe i teleinformatyczne). Wprowadzane s równie rozwi zania umo liwiaj ce sprawne zarz dzanie rozbudowanymi strukturami organizacyjnymi. Poza tym ro nie znaczenie sprawnych kana ów komunikacyjnych pomi dzy partnerami biznesowymi oraz mi dzy firmami (lub instytucj publiczn ) a klientem lub petentem. Powy sze sytuacje s g ównym bod cem do zakupu lub wymiany odpowiedniego sprz tu komputerowego. zwi zane z bezpiecze stwem danych jest to efekt rosn cej liczby przetwarzanych danych oraz rosn cego wykorzystania komunikacji opartej o rozwi zania internetowe. Funkcjonuj ce na rynku podmioty widz konieczno realizowania polityki bezpiecze stwa w zakresie dost pu do informacji, co wp ywa na wzrost popytu na rozwi zania w tym zakresie (np. podpis elektroniczny). Powy sze potrzeby generuj popyt w zakresie systemów: zarz dzania, sieci i bezpiecze stwa oraz po rednio generuj popyt na us ugi integratorskie, konsultingowe, wdro eniowe oraz outsourcingowe. Zdaniem spó ki mo na spodziewa si istotnego wzrost popytu na rozwi zania back-office, szczególnie w zakresie rozwi za systemowych oferuj cych mo liwo obj cia wspólnym parasolem wszystkich aplikacji biznesowych u ytkowanych przez przedsi biorstwo oraz w zakresie zabezpiecze sieciowych. Pozycja spó ki na rynku ARCUS SA szacuje, e w zakresie dwóch g ównych grup produktowych (tj. systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oraz systemów zarz dzania strumieniem korespondencji masowej) spó ka plasuje si w gronie najwi kszych dostawców tego typu rozwi za w Polsce. Systemy zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu Pozycja spó ki na rynku systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu uzale niona jest od sprzeda y sprz tu elektroniki biurowej dostarczonego do klientów. G ównymi urz dzeniami wykorzystywanymi przez spó k s drukarki laserowe oraz urz dzenia wielofunkcyjne. 9

10 Rynek drukarek Na rynku wiatowym od kilku lat nast puje wzrost sprzeda y drukarek laserowych, zarówno w segmencie drukarek kolorowych, jak i monochromatycznych. Tendencj t wida równie na rynku polskim, gdzie od 2001 roku sprzeda drukarek wzros a ponad dwukrotnie, a w samym 2006 roku sprzeda by a ponad 38% wi ksza ni 2005 roku. Tabela 5. Sprzeda drukarek laserowych w Polsce (szt.) w latach Rodzaj drukarki Drukarki laserowe monochromatyczne Drukarki laserowe kolorowe RAZEM Udzia Drukarki laserowe monochromatyczne 98,1% 97,3% 95,6% 93,1% 90,5% 90,8% Drukarki laserowe kolorowe 1,9% 2,7% 4,4% 6,9% 9,5% 9,2% Dynamika Drukarki laserowe monochromatyczne 86,8% 130,2% 128,0% 142,6% 138,8% Drukarki laserowe kolorowe 129,0% 212,3% 208,2% 200,7% 133,5% RAZEM 87,6% 132,4% 131,5% 146,6% 138,3% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne Na rynku drukarek laserowych wyst puje stosunkowo du a liczba dostawców. Wi kszo producentów posiada w swojej ofercie zarówno urz dzenia monochromatyczne, jak i kolorowe, niemniej jednak rynek drukarek laserowych w Polsce jest praktycznie zdominowany przez urz dzenia monochromatyczne (wed ug IDC Polska sprzeda drukarek monochromatycznych stanowi a w 2006 roku 91% cznej sprzeda y drukarek laserowych). Liderem w ilo ciowej sprzeda y na obydwu segmentach rynku jest HP, który w 2006 roku posiada oko o 56% rynku urz dze monochromatycznych. Kolejni pod tym wzgl dem producenci to Samsung (17%), Lexmark (12%) oraz firmy Kyocera Mita, OKI, Brother z 3% udzia em ka dy. Nale y podkre li, e drukarki laserowe Kyocera Mita nale do grupy profesjonalnych urz dze drukuj cych o wysokim koszcie nabycia (nawet kilkana cie tysi cy Euro), co sprawia, e ilo ciowy poziom sprzeda y nie oddaje rzeczywistego ich udzia u w rynku. W 2006 roku ARCUS SA jako wy czny dostawca drukarek laserowych Kyocera Mita na rynku polskim, sprzeda sztuk drukarek tego producenta, co sprawia, e w ocenie spó ki pod wzgl dem warto ciowym sprzeda y drukarek plasuje spó k na drugim miejscu w Polsce. Rynek urz dze wielofunkcyjnych Polski rynek urz dze wielofunkcyjnych rozwija si znacznie bardziej dynamicznie od rynku drukarek. W latach sprzeda tych urz dze wzros a ponad 26 krotnie. Tabela 6. Sprzeda urz dze wielofunkcyjnych w Polsce (szt. W latach Rodzaj urz dzenia Wielofunkcyjne urz dzenia atramentowe Wielofunkcyjne urz dzenia laserowe monochromatyczne RAZEM Udzia Wielofunkcyjne urz dzenia atramentowe 70,3% 68,9% 80,2% 90,3% 89,5% 87,0% Wielofunkcyjne urz dzenia laserowe monochromatyczne 29,7% 31,1% 19,8% 9,7% 10,5% 13,0% Dynamika Wielofunkcyjne urz dzenia atramentowe 183,4% 238,8% 273,1% 179,9% 153,1% Wielofunkcyjne urz dzenia laserowe monochromatyczne 195,6% 130,7% 118,6% 196,0% 195,0% RAZEM 187,0% 205,2% 242,5% 181,4% 157,5% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne Do liderów rynku urz dze wielofunkcyjnych w Polsce nale HP i Lexmark. Na kolejnych miejscach w rankingu pod wzgl dem ilo ci sprzedanych urz dze znajduj si : Epson i Canon oraz Brother. Podobnie jak w przypadku rynku drukarek laserowych urz dzenia wielofunkcyjne dziel si na segment monochromatyczny i kolorowy. W segmencie urz dze monochromatycznych najwi ksze marki na polskim rynku to HP (26%), Samsung (19%), Canon (9%) i Lexmark (7%), potem jest grupa 9 producentów z udzia em 2% - 6%, w ród której z udzia em 3,2% znajduj si oferowane przez ARCUS SA produkty firmy Kyocera Mita. 10

11 W segmencie laserowych urz dze kolorowych liderem sprzeda y pod wzgl dem ilo ciowym tak e pozostaje HP, z udzia em na poziomie oko o 30%, natomiast drug pozycj zajmuje Konica Minolta z udzia em oko o 20%. W 2006 roku ARCUS SA wprowadzi na rynek polski 303 sztuki urz dze wielofunkcyjnych Kyocera Mita oraz 158 sztuk urz dze wielofunkcyjnych Triumph Adler, co teoretycznie stanowi o 1% cznego wolumenu sprzeda y tego segmentu. Podobnie jednak jak w przypadku rynku drukarek, urz dzenia wielofunkcyjne oferowane przez ARCUS SA charakteryzuj si wysokim jednostkowym kosztem nabycia. Dlatego spó ka ocenia, e jej warto ciowy udzia na rynku polskim jest znacznie wy szy. Poza tym powy sze dane nie uwzgl dniaj urz dze, które spó ka oferuje w formie dzier awy oraz w systemie pay per click / pay per copy. Systemy zarz dzania strumieniem korespondencji Wed ug raportu wiatowej Unii Pocztowej od kilku lat obserwowa mo na sta y przyrost liczby wysy anej korespondencji. Taka sytuacja wyst puje pomimo rosn cej popularno ci korespondencji elektronicznej. Jedyne zmiany jakie zachodz na rynku korespondencji zwi zane s z jej struktur i objawiaj si wzrostem ilo korespondencji marketingowej zarówno adresowanej jak i bezadresowej. Wed ug Post Europ (organizacji zrzeszaj cej 43 europejskich publicznych operatorów pocztowych) wzrost przesy anej korespondencji to efekt globalizacji w zakresie obrotu handlowego produktami i us ugami oraz efekt zwi kszaj cych si wymaga klientów. W ostatnich latach na rynku polskim obserwuje si, e najbardziej dynamicznym segmentem rynku pocztowego jest rynek us ug kurierskich. Szacuje si, e czna warto tego rynku wynios a w 2006 roku oko o 2 mld z. Prognozy na 2007 rok mówi o wzro cie rynku o ponad 15%. W dalszej perspektywie na jego wzrost istotny wp yw b dzie mia o planowane na 2009 rok uwolnieniem rynku us ug pocztowych oraz dynamiczny wzrost sektora telekomunikacyjnego oraz bankowo finansowego. Na krajowym rynku systemów do zarz dzania strumieniem korespondencji obecni s wszyscy najwi ksi wiatowi producenci urz dze wykorzystywanych przy korespondencji masowej: ameryka ski Pitney Bowes, francuski Neopost oraz niemiecki Francotyp Postalia. ARCUS SA pe ni funkcj wy cznego przedstawiciela Pitney Bowes na rynku krajowym. Ze wzgl du na wysok specjalizacj urz dze do obs ugi korespondencji masowej uznawane s one w Polsce za produkty niszowe i dlatego nie s prowadzone statystyki odno nie wielko ci sprzeda y tych urz dze. Wed ug szacunków firmy Pitney Bowes, jej produkty posiadaj ponad 60% udzia w cznej sprzeda y urz dze do obs ugi strumienia korespondencji na rynku wiatowym. 11

12 STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISJI Strategia rozwoju dzia alno ci spó ki przewiduje kontynuacj przyj tego w poprzednich latach kierunku rozwoju, polegaj cego na dynamicznym rozszerzeniu portfela produktowego o innowacyjne, zintegrowane rozwi zania obejmuj ce urz dzenia, oprogramowanie i us ugi z zakresu szeroko poj tego zarz dzania informacj. Spó ka przewiduje, e rozwój b dzie nast powa zarówno na skutek wzrostu organicznego jak i dzia a konsolidacyjnych. W ramach rozwoju organicznego b d podejmowane dzia ania zwi zane z: rozwojem w asnych centrów kompetencyjnych (zespó ludzi i infrastruktury potrzebny do rozbudowy i testowania produktu), rozszerzeniem zakresu dzia alno ci o rodka badawczo-rozwojowego, transferem wiedzy, szczególnie z zakresu IT, budow autorskich systemów informatycznych, stanowi cych warto dodan do rozwi za technologicznych i produktów oferowanych przez dostawców i partnerów biznesowych. W ramach dzia a konsolidacyjnych spó ka planuje przej cia firm z obszarów uzupe niaj cych jego kompetencje oraz rozszerzaj cych baz klientów, ze szczególnym uwzgl dnieniem takiego profilu dzia alno ci jak: us ugi outsourcingowe typu ASP (Application Service Provider), centra programistyczne (Software House): projektowanie i implementacja aplikacji na danie opartych na platformie OpenSource, us ugi konsultingowe i doradztwo biznesowe, operatorzy (Service Providers) systemów do obs ugi systemów dla rynku e-commerce. rodki, które spó ka pozyska z emisji nowych akcji mog przekroczy 40 mln z, a ich wydatkowanie jest ci le zwi zane z przedstawion powy ej strategi. Ponad 12,5 mln z ma by przeznaczone na rozbudow centrów kompetencyjnych, dzia ania zwi zane z promocj i marketingiem poszczególnych rozwi za, pozyskanie narz dzi informatycznych oraz zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. 2,1 mln z z tej kwoty b dzie wydatkowane do po owy 2009 roku na inwestycje zwi zane z pozyskaniem aktywów trwa ych (serwery, notebooki, urz dzenia klasy PDA, urz dzenia sieciowe, oprogramowanie systemowe), niezb dnych do wdro enia planowanych przez spó k projektów rozwojowych. Dodatkowo w ramach rozwoju organicznego spó ka przewiduje przeznaczenie 1 mln z na inwestycje zwi zane z zakupem i implementacj wewn trznych systemów spó ki. Na realizacj procesów akwizycji ARCUS SA zamierza przeznaczy 27,5 mln z. Spó ka jeszcze nie podj a adnych zobowi za w tym zakresie, ale w prospekcie podano, e jeszcze w 2007 roku planowane jest wydanie na przej cia 3 mln z. Pozosta a cz tych wydatków ma by zrealizowana do po owy 2009 roku. W przypadku nie doj cia do skutku cz ci lub ca o ci planowanych przej, rodki te maj by wydatkowane na wsparcie rozwoju organicznego w obszarach biznesowych, które planowane by y do pozyskania w ramach procesów akwizycji. Produkty nowo wprowadzane Jak wspomniano we wcze niejszej cz ci raportu sprzeda spó ki bazowa a w 2006 roku na dwóch g ównych grupach produktowych: kompleksowych systemach zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oraz systemie zarz dzania strumieniem korespondencji masowej. Pozosta a cz oferty, w sk ad której wchodz nowo wprowadzone produkty, stanowi a ma o istotn warto sprzeda y (w latach by o to tylko 291 i 143 tys. z ). Dlatego w strategii rozwoju spó ka du y nacisk k adzie na kontynuacj dzia a skierowanych na zwi kszenie sprzeda y z tego tytu u. Powodzenie w tym wzgl dzie spowoduje zwi kszenie dywersyfikacji przychodów. Spó ka prognozuje, e w 2007 roku warto ciowo przychody z tytu u nowych rozwi za wzrosn ponad 20 krotnie. Docelowo, wielko przychodów z nowych produktów i innowacyjnych rozwi za ma mie istotny wp yw na wyniki i pozycj rynkow spó ki. Systemy automatyzuj ce procesy obs ugi p atno ci masowych klienta detalicznego (selfservice terminals) 12

13 Systemy automatyzuj ce procesy obs ugi p atno ci masowych adresowane s do odbiorców, którzy z racji charakteru prowadzonej dzia alno ci realizuj sprzeda do klienta masowego (np. firmy telekomunikacyjne i energetyczne, firmy kurierskie lub sklepy internetowe). Pojawienie si tych systemów w ofercie spó ki w 2007 roku wynika o z rosn cej popularno ci takiej us ugi w krajach Europy Zachodniej. Na polskim rynku systemów i urz dze automatyzuj cych procesy obs ugi p atno ci masowych klienta detalicznego funkcjonuje obecnie kilku kluczowych dostawców urz dze, do których zaliczy mo na NCR, IBM, Wincor Nixdorf oraz Siemens. Wymienieni powy ej producenci specjalizowali si jednak dotychczas g ównie w dostawach urz dze pierwszej generacji, takich jak bankomaty, czy terminale POS (Point of Sale), za ARCUS SA zamierza rozwija swoj ofert w oparciu o rozwi zania drugiej generacji (np. op atomaty) w ramach wspó pracy z zagranicznymi partnerami: KEBA (Austria) i NEWVISION (Portugalia). Na terenie Polski spó ka by a pierwszym podmiotem, który zaoferowa urz dzenia zwi zane z tym systemem. Spó ka ocenia, e rynek urz dze automatyzuj cych obs ug p atno ci masowych charakteryzuje si wysokim potencja em wzrostu, co potwierdzaj do wiadczenia innych krajów podobnych do Polski pod wzgl dem wska ników penetracji rozwi za IT. Systemy kompleksowych rozwi za opartych o zaawansowane technologie informatyczne s u cych do automatyzacji procesów sortowania korespondencji oraz przesy ek w centrach logistycznych i pocztowych w z ach ekspedycyjno rozdzielczych Celem rozwi za wdra anych w ramach tego systemu jest optymalizacja procesów przetwarzania przesy ek i korespondencji poprzez zwi kszenie przepustowo ci w w z ach ekspedycyjno rozdzielczych oraz zmniejszenie strumienia korespondencji przetwarzanego w sposób manualny. Oferta spó ki w tym zakresie skierowana jest do odbiorców dzia aj cych na rynku pocztowym (który obecnie jest liberalizowany w Europie) oraz na dynamicznie rozwijaj cym si rynku kurierskim. Systemy zarz dzania zdaln identyfikacj obiektów i aktywów, monitoringiem przep ywu rodków trwa ych, aktywów oraz produktów konsumenckich w globalnym a cuchu dostaw, monitoringiem rodków wysoko cennych Systemy zarz dzania zdaln identyfikacj obiektów i aktywów oparte s na nowoczesnej technice RFID (Radio Frequency Identification), polegaj cej na zdalnej identyfikacji poprzez odczyt informacji zapisanych w etykiecie RFID za pomoc fal w pa mie radiowym. W zale no ci od zastosowa, identyfikatory mog wyst powa w formie standardowej plastikowej karty, naklejek samoprzylepnych, pasków, tabliczek, tulejek, pastylek lub nawet implantów. Szacuje si, e w ci gu najbli szych lat nast pi dynamiczny rozwój technologii etykiet radiowych. Zgodnie z raportem dotycz cym wyników bada rynku dystrybucyjnego etykiet RFID za rok 2006, sporz dzonym przez AMR, 63% mened erów z firm sektora Retail & Distribution rozwa a zastosowanie znaczników radiowych. Wed ug prognozy IDC opublikowanej w styczniu 2006 roku, roczne wydatki na same etykiety RFID ameryka skich sieci handlowych w ci gu czterech lat przekrocz 1,3 mld USD. Wi kszo tej kwoty ma by przeznaczone na zakup sprz tu, w tym, samych etykiet radiowych. Po roku 2010 inwestycje w tym zakresie maj przesun si w stron us ug oraz oprogramowania do przetwarzania, analizy i wymiany danych zapisanych na etykietach elektronicznych. G ównym motorem rozwoju tej us ugi s du e sieci handlowe, czego przyk adem jest ameryka ski Wal-Mart. Ten najwi kszy na wiecie sprzedawca detaliczny zobowi za 100 najwa niejszych dostawców do zastosowania etykiet RFID w dostarczanych opakowaniach zbiorczych. Podobnie post puje niemiecki koncern METRO AG, który rozwija równolegle trzy projekty z wykorzystaniem etykiet RFID. Maj one identyfikowa towar i jednocze nie usprawni a cuch dostaw oraz pe ni rol zabezpieczenia przed kradzie. Najbardziej zaawansowany technologicznie projekt pozwala na ledzenie drogi produktów sprzedawanych w sieci Makro Cash & Carry - od dostawcy, a po punkt kasowy (Supply Chain Management). Pozwala to nie tylko na zrozumienie specyfiki zakupów dokonywanych przez klientów tej sieci, ale w sposób znacz cy uzupe nia wiedz o miejscu znajdowania si produktu na drodze producent konsument. Poza sieciami handlowymi nad wykorzystaniem RFID pracuj najwi ksi wiatowi przewo nicy i firmy logistyczne (np. Delta Airlines i UPS), które wykorzystuj t technologi do lokalizacji przesy ek i baga y. 13

14 Szacuje si, e w roku 2013 nale y spodziewa si prze omu w zastosowaniach technologii radiowych, gdy liczba aplikacji wykorzystuj cych RFID w bran ach Logistic i Retail & Distribution przekroczy liczb zastosowa technologii wykorzystuj cych identyfikacj optyczn (kody paskowe). Obecna oferta spó ki oparta na technologii RFID umo liwia automatyzacj i zwi kszenie efektywno ci nast puj cych procesów biznesowych lub technologicznych: identyfikacj maj tku trwa ego przy wykorzystaniu technik zdalnej identyfikacji za pomoc kodów paskowych oraz etykiet RFID; identyfikacj i monitorowanie ruchu pojazdów samochodowych, kontenerów, wagonów oraz ich adunków w czasie rzeczywistym (logistyka i dystrybucja); identyfikacj pojazdów szynowych i sk adów w obszarach za adunków i roz adunków, jak równie w transporcie; monitorowanie ruchu osób i przedmiotów w warunkach ekstremalnych, np. za óg górniczych w kopalniach w gla kamiennego; monitorowanie ruchu osób i przedmiotów w obszarach zamkni tych (np. szpitalach); kontrol i rejestracj procesów produkcyjnych; znakowanie i identyfikacj wyrobów przemys u metalurgicznego, w tym k sisk stalowych w temperaturze do 200ºC oraz wyrobów walcowanych na gor co; identyfikacj zwierz t; znakowanie i identyfikacj zasobów archiwalnych zintegrowanych z systemem elektronicznego obiegu dokumentów; obs ug zasobów archiwalnych wraz z kontrol dost pu dla ludzi i monitoringiem przemieszczania si dokumentów w ramach stref chronionych. ARCUS SA zamierza kierowa swoj ofert tego systemu do bardzo zró nicowanej grupy odbiorców, w ród których znajduj si : centra logistyczne i dystrybucyjne na potrzeby zarz dzania na poziomie tzw. pallete-level. operatorzy us ug pocztowych i kurierskich na potrzeby wsparcia procesów zarz dzania i ledzenia kurierów w czasie rzeczywistym oraz zarz dzania i kontrol dostaw przesy ek; przemys wydobywczy na potrzeby monitoringu osób pracuj cych pod ziemi w czasie rzeczywistym; operatorzy sieci elektroenergetycznych na potrzeby bezobs ugowej inwentaryzacji maj tku sieciowego na zamkni tych obszarach stacji i punktów zasilaj cych; spedycja i transport na potrzeby zarz dzania systemami nadzoru i kontroli ruchu pojazdów przekraczaj cych obszary nadzoru elektronicznego; przemys metali elaznych i nie elaznych w zakresie monitoringu produkcji; przemys farmaceutyczny w zakresie monitoringu a cucha dostaw i ochrony marki; biblioteki uniwersyteckie i publiczne, archiwa cywilne i wojskowe na potrzeby zarz dzania zbiorami i zasobami archiwalnymi; przemys papierniczy na potrzeby zdalnej identyfikacji rol papieru. Systemy zarz dzania dokumentem elektronicznym i przep ywem informacji (docuflow, workflow management systems) ARCUS SA prowadzi sprzeda systemów zarz dzania dokumentem elektronicznym i przep ywem informacji od pocz tku 2004 roku. ladowy udzia w przychodach z tego tytu u zwi zany by z procesem rozwoju aplikacji z rodziny VARIO przez podmiot powi zany ze spó k DocuSoft Sp. z o.o oraz z zamro eniem wydatków inwestycyjnych w segmencie administracji publicznej. Systemy zarz dzania dokumentem elektronicznym i przep ywem informacji oferowane s na rynku polskim przez szereg firm informatycznych, do których zaliczy mo na mi dzy innymi Emax, Logotec Eng., Finus, ATA-INT., ContMan, Mis, hoga.pl, COIG, MiCOMP. Oferowane przez spó k systemy dedykowane s, w zale no ci od wersji do podmiotów o ró nej skali i profilu dzia alno ci: Vario.CTS - administracja publiczna (mniejsze urz dy miast i gmin), sekretariaty urz dów i kancelarie podawcze, kancelarie adwokackie, notarialne oraz mikro przedsi biorstwa; Vario.ADM - administracja publiczna ( rednie urz dy miast i gmin), urz dy powiatowe, lokalne instytucje pa stwowe, du e urz dy administracji publicznej oraz inne instytucje o charakterze pa stwowym (np. szko y publiczne); 14

15 Vario.BPM - wszystkie przedsi biorstwa z wysok kultur IT, wykorzystuj ce procesowy model zarz dzania; Vario.EDM - przedsi biorstwa in ynierskie i projektowe, przedsi biorstwa wytwórcze w obszarze zarz dzania dokumentacj procesów produkcyjnych. Systemy autorskie do zarz dzania infrastruktur teleinformatyczn, systemy wspomagaj ce rozwi zania do zarz dzania relacjami z klientem (CRM) oraz systemy wspomagaj ce rozwi zania do zarz dzania przedsi biorstwem (ERP) oparte o platform Open Source. Obecnie spó ka rozwija dwa rodzaje autorskich systemów: ACAMS (Arcus Company Activity Management System) - to tworzona przez centrum kompetencyjne spó ki platforma systemowa zdolna obs u y wi kszo procesów biznesowych do zarz dzania przedsi biorstwem. ACAMS udost pni narz dzia i komponenty, za pomoc których wymagaj ce przedsi biorstwo szybko spójnie i stabilnie skonfiguruje system dopasowany dla jego specyfiki. System nie b dzie generowa nieuzasadnionych kosztów w czasie, natomiast b dzie zapewnia bezpiecze stwo i spójno danych. ALIS (Arcusus Linux Integrated Server) - to zintegrowane rozwi zanie sprz towo-programowe centralizuj ce zarz dzanie infrastruktur informatyczn przedsi biorstw, pozwalaj ce na centralizacj zasobów wspólnych, centraln ochron oraz kontrol dost pu do systemów IT. Globalny koszt wdro enia i utrzymania rozwi zania (TCO Total Cost of Ownership) jest relatywnie niski dzi ki zastosowaniu wybranych narz dzi OpenSource o ugruntowanej przez lata pozycji. Rozwi zanie zaspokaja wi kszo potrzeb w obszarach infrastruktury informatycznej, takich jak podstawowe us ugi sieciowe, mail, bezpieczny zdalny dost p, zarz dzanie ogólnymi zasobami informatycznymi (dzielenie folderów, drukarek) oraz ich ochron (kontrola dost pu, kontrola antywirusowa i antyspamowa, inteligentny system kopii bezpiecze stwa) zast puj c kilka heterogenicznych systemów. Systemy s narz dziami uniwersalnymi, które kierowane b d przez spó k zarówno do du ych firm, jak i przedsi biorstw z rynku SMB (Small Medium Business) dzia aj cych w ró nych sektorach gospodarki. 15

16 OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ Spó ka w latach mia a du zmienno przychodów. W 2005 roku na skutek du ego wzrostu sprzeda y sprz tu ogólne przychody wzros y o ponad 35%, a rok pó niej nast pi ich spadek ponad 15%. Spadek ten wynika z wycofania si spó ki z realizacji us ug outsourcingu produkcji przesy ek i rachunków dla jednego z klientów d ugoterminowych. Us uga ta by a realizowana przez podmiot powi zany Inforsys SA i w 2005 roku generowa a ponad 22% sprzeda y. Rezygnacja wynika a ze zmiany uwarunkowa prawnych oraz zmieniaj cych si oczekiwa klientów, co do kszta tu umów na wiadczenie us ug outsourcingowych zlecanych podwykonawcom. Dostosowanie si do nowych warunków wymaga o poniesienia wysokich nak adów inwestycyjnych na unowocze nienie i zwi kszenie mocy produkcyjnych, co przy spadaj cych mar ach stawa o si ma o op acalne dla ARCUS SA, który w tym segmencie rynku posiada tylko tego jednego klienta. Taka decyzja skutkowa a spadkiem przychodów z tytu u us ug ogó em o 85%. Jednak na skutek wzrostu sprzeda y w pozosta ych segmentach spó ce uda o si zniwelowa ogólny spadek przychodów do wspomnianych wcze niej 15%. Tabela 7. Wybrane wielko ci Rachunku Zysku i Strat spó ki ARCUS SA za lata (tys. z ). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dynamika 2006 Dynamika Przychody netto ze sprzeda y, w tym: ,8% ,4% Przychody netto ze sprzeda y produktów ,3% ,2% Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów ,0% ,1% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów, w tym: ,3% ,9% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,9% ,5% Warto sprzedanych towarów i materia ów ,7% ,0% Zysk brutto ze sprzeda y ,3% ,2% Koszty sprzeda y ,6% ,1% Udzia w przychodach 11,1% 9,1% 14,8% Koszty ogólnego zarz du ,2% ,8% Udzia w przychodach 8,3% 4,7% 6,0% Zysk na sprzeda y ,4% ,7% Saldo pozosta ej dzia alno ci operacyjnej Zysk z dzia alno ci operacyjnej ,3% ,0% Saldo dzia alno ci finansowej Zysk z dzia alno ci gospodarczej ,2% ,5% Wynik zdarze nadzwyczajnych Zysk brutto ,2% ,5% Podatek dochodowy Zysk netto ,3% ,3% Dynamika: rok poprzedni = 100% ród o: Prospekt emisyjny spó ki ARCUS SA, obliczenia w asne Skutkiem powy szej zmiany by du y wzrost kosztów sprzeda y przy spadku przychodów. By a to konsekwencja wzrostu sprzeda y sprz tu i wynika a z potrzeby rozbudowy sieci sprzeda y, sieci serwisu oraz z utworzenia rezerw na ewentualne naprawy gwarancyjne towarów oferowanych przez spó k. W 2006 roku spó ka koncentruj c si na swojej podstawowej dzia alno ci sprzeda a zb dn nieruchomo na Helu. Zysk z tej transakcji zasili pozosta e przychody operacyjne, co by o g ównym sk adnikiem dodatniego salda pozosta ej dzia alno ci operacyjnej za ten rok (prawie 1,2 mln z ). W 2005 roku spó ka zanotowa a ponad 1,5 mln zysku z dzia alno ci finansowej. Taka sytuacja wynika a g ównie z zyskownej sprzeda y akcji spó ki ZCh Dwory SA. Tabela 8. Wybrane rentowno ci spó ki ARCUS SA za lata ROK Rentowno brutto na sprzeda y 34,8% 24,9% 29,0% Rentowno sprzeda y 15,3% 11,1% 8,1% Rentowno EBITDA 16,5% 12,4% 10,9% Rentowno operacyjna 15,2% 11,1% 9,5% Rentowno netto 12,8% 10,2% 8,1% ród o: Prospekt emisyjny spó ki, obliczenia w asne. 16

17 W badanym okresie obserwuje si systematyczny spadek rentowno ci. Jest to efekt zarówno zmiany struktury sprzeda y, jak i ponoszenia przez spó k wydatków na poszerzanie oferty o nowe produkty, których redni czas przygotowania wynosz cy 3 4 lata przyniesie istotny wzrost poziom przychodów ju od 2007 roku.. Pomimo istotnego spadku poziomu rentowno ci znajduj si one na wysokim poziomie. Spó ka liczy, e dzia ania zwi zane z wdro eniem nowych produktów powinny wkrótce prze o y si na jej popraw. Zmiany w wielko ci i strukturze przychodów wp yn y równie na bilans spó ki. W 2005 roku o ponad po ow wzros a warto sumy bilansowej, co by o efektem wzrostu przychodów (o prawie 36%). Poniewa wzrost przychodów wynika g ównie ze sprzeda y towarów to nast pi du y wzrost warto ci zapasów. W 2006 roku kiedy us ugi outsorsingowe nie generowa y ju przychodów nast pi spadek warto ci aktywów, g ównie na skutek zmniejszenia nale no ci handlowych. Równocze nie o ponad 9% zwi kszy a si sprzeda towarów, co z kolei zwi kszy o stany magazynowe w postaci zapasów. Wiod cy udzia w przychodach ze sprzeda y towarów powoduje, e w aktywach najwi kszy udzia maj aktywa obrotowe. G ównym sk adnikiem aktywów trwa ych spó ki by y inwestycje d ugoterminowe. Inwestycje te zwi zane by y z zakupem pakietów akcji w innych spó kach, co wynika o z lokowania wolnych rodków pieni nych spó ki. Inwestycje te dotyczy y 16,6 tys. akcji PZU SA zakupionych w pierwszej po owie 2002 r. za czn kwot 1,99 mln z. 70 tys. akcji Po udniowego Koncernu Energetycznego SA. zakupionych w pierwszej po owie 2006 r. za 2,52 z. oraz akcji Firmy Chemicznej Dwory SA., które zosta y zakupione we wrze niu 2004 r. za 2,4 mln z. Jak wspomniano wcze niej akcje ZCh Dwory SA zosta y sprzedane w lutym 2005r. za 3,6 mln z. Tabela 9. Wybrane wielko ci bilansu spó ki ARCUS SA za lata (tys. z ). AKTYWA 2004 Udzia 2005 Udzia 2006 Udzia Aktywa trwa e ,6% ,4% ,5% Warto ci niematerialne i prawne 416 1,7% 141 0,4% 191 0,6% Rzeczowe aktywa trwa e ,7% ,3% ,4% Nale no ci d ugoterminowe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Inwestycje d ugoterminowe ,8% ,5% ,7% D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 121 0,5% 131 0,3% 552 1,8% Aktywa obrotowe ,4% ,6% ,5% Zapasy ,8% ,7% ,5% Nale no ci krótkoterminowe, w tym ,4% ,1% ,4% z tytu u dostaw i us ug udzia w przychodach 12,3% 13,4% 8,2% Inwestycje krótkoterminowe 340 1,4% ,2% 924 3,0% Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 218 0,9% 218 0,6% 197 0,6% Aktywa razem ,0% ,0% ,0% PASYWA Kapita w asny ,3% ,6% ,5% Kapita podstawowy 100 0,4% 100 0,3% 500 1,6% Nale ne wp aty na kapita podstawowy (wielko ujemna) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Kapita zapasowy 142 0,6% 142 0,4% 142 0,5% Wynik netto ,2% ,1% ,8% Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania ,7% ,4% ,5% Rezerwy na zobowi zania 750 3,0% 996 2,7% ,3%! Zobowi zania d ugoterminowe, w tym 0 0,0% 0 0,0% 280 0,9% kredyty i po yczki 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Zobowi zania krótkoterminowe, w tym ,8% ,7% ,2% kredyty i po yczki 262 1,1% ,7% 260 0,8% z tytu u dostaw i us ug ,0% ,1% ,2% udzia w kosztach 4,0% 4,8% 4,3% Rozliczenia mi dzyokresowe 695 2,8% 0 0,0% 0 0,0% Pasywa razem ,0% ,0% ,0% ród o: Prospekt emisyjny spó ki, obliczenia w asne W pasywach od 2005 roku najwi kszy udzia mia y zobowi zania handlowe. By y to skutki wzrostu warto ci sprzeda y towarów oraz spadku warto ci i udzia ów sprzeda y us ug. 17

18 PROGNOZY I WYCENA Prognozy finansowe Przy prognozowaniu wyników finansowych spó ki za o ono, e na koniec 2008 roku spó ka zrealizuje swoje plany konsolidacyjne i od 2009 roku przedstawione prognozy dotycz grupy kapita owej. Wyniki finansowe dla roku 2009 uwzgl dniaj pierwszy rok integracji podmiotów wchodz cych w sk ad grupy kapita owej, co b dzie wi za o si z wi kszymi kosztami. W przypadku rozwoju organicznego spodziewamy si stabilnego wzrostu przychodów ze sprzeda y towarów, ale przy znacznie ni szej mar y brutto na sprzeda y ni w 2006 roku (by o to prawie 29%). Z kolei w przypadku nowych produktów, które spó ka od 2 lat wprowadza do sprzeda y spodziewamy si, e du y wzrost z 2007 roku oraz wzmocnienie tej oferty rodkami z emisji prze o y si na systematyczny wzrost udzia u produktów w strukturze sprzeda y. Tabela 10. Prognoza g ównych elementów sprawozda finansowych grupy kap. ARCUS SA (tys z ). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeda y Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów Zysk brutto ze sprzeda y Koszty sprzeda y i ogólnego zarz du Zysk na sprzeda y Saldo pozosta ej dzia alno ci operacyjnej Zysk z dzia alno ci operacyjnej Saldo dzia alno ci finansowej Zysk brutto Zysk netto BILANS Aktywa trwa e Warto ci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwa e Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Suma bilansowa razem Kapita w asny Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania Rezerwy na zobowi zania Zobowi zania d ugoterminowe Zobowi zania krótkoterminowe RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH Dzia alno operacyjna amortyzacja Dzia alno inwestycyjna wydatki inwestycyjne Dzia alno finansowa wp ywy z emisji akcji wyp ata dywidendy zmiana zad u enia rodki pieni ne na koniec okresu ród o: Prognozy i obliczenia w asne. 18

19 rodki pozyskane z emisji akcji serii B wp yn na zmian struktury bilansu. Prawie trzykrotnie wzro nie suma bilansowa. W aktywach od 2008 roku wzro nie warto aktywów trwa ych g ównie w skutek dzia a konsolidacyjnych. Po podwy szenia kapita u o akcje serii B w pasywach kapita w asny przekroczy warto zobowi za. Tabela 11. Prognoza wybranych wska ników dla grupy kapita owej ARCUS SA (tys. z ) WSKA NIKI Dynamika przychodów 84,4% 122,6% 116,4% 117,3% 116,5% 117,2% 118,1% 115,7% 111,6% 108,0% Dynamika zysku operacyjnego 72,0% 100,3% 130,1% 43,2% 167,9% 157,2% 154,0% 132,5% 113,8% 105,3% Dynamika zysku netto 67,3% 101,7% 141,3% 49,1% 155,8% 149,7% 148,5% 130,5% 114,0% 106,4% Rentowno brutto na sprzeda y 29,0% 25,0% 25,2% 19,6% 20,2% 20,9% 21,9% 22,5% 22,4% 22,1% Rentowno EBITDA 10,9% 9,1% 10,1% 4,7% 5,9% 7,3% 9,0% 10,1% 10,2% 9,9% Rentowno operacyjna 9,5% 7,8% 8,7% 3,2% 4,6% 6,2% 8,1% 9,2% 9,4% 9,2% Rentowno netto 8,1% 6,7% 8,2% 3,4% 4,6% 5,8% 7,4% 8,3% 8,5% 8,4% ROE 53,0% 19,8% 15,5% 6,8% 9,8% 13,0% 17,2% 19,9% 20,2% 19,3% ROA 20,7% 12,7% 11,4% 5,0% 7,1% 9,4% 12,3% 14,3% 14,5% 14,0% Kapitaly sta e Z ota regu a bilansowa 1,6 7,6 2,3 2,5 2,8 3,3 3,9 4,5 5,2 6,0 Kapita obrotowy D ug / kapita w asny 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D ug netto Liczba akcji na koniec roku (tys. szt) EPS 1,4 1,0 1,4 0,7 1,0 1,6 2,3 3,0 3,4 3,7 CEPS 1,7 1,2 1,6 1,0 1,3 1,8 2,6 3,3 3,7 4,0 BVPS 2,5 8,1 9,5 10,1 11,2 12,7 14,2 16,1 18,0 20,0 DPS 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 1,16 1,51 1,72 ród o: Prognozy i obliczenia w asne. Wycena metod DCF Model wyceny metod zdyskontowanych przep ywów pieni nych (DCF) bazuje na prognozach DM Polonia Net SA na lata dla grupy kapita owej ARCUS SA. W modelu przyj to nast puj ce za o enia - zako czenie powodzeniem emisji akcji serii B i wp yw do kasy spó ki kwoty oko o 41,2 mln z - zastosowano poziom wska nika w wysoko ci 1,2 - stopa podatku sta a dla ca ego okresu prognozy w wysoko ci 19% - stopa wolna od ryzyka bazuje na rentowno ci rz dowych obligacji 10 letnich. - za o ono wzrost wolnych przep ywów pieni nych (FCF) po okresie prognozy na poziomie 2,5 % - poza wydatkami inwestycyjnymi zwi zanymi z wykorzystaniem rodków z emisji nowych akcji nie uwzgl dniono w prognozach innych znacznych wydatków inwestycyjnych (zarówno w maj tek spó ki jak i akwizycje), które mog by w przysz o ci przedmiotem dodatkowych przep ywów pieni nych. 19

20 Tabela 12. Wycena spó ki ARCUS SA metod DCF (tys. z ) ROK EBIT - Zysk operacyjny Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek NOPLAT Amortyzacja Nak ady inwestycyjne Zmiana kapita u obrotowego Inwestycje netto FCF - Wolne przep ywy pieni ne Koszt kapita u w asnego Stopa wolna od ryzyka 5,66% Premia rynkowa 5,0% Beta 1,2 CAPM 11,7% Koszt d ugu Premia za ryzyko kredytowe 2,0% Oprocentowanie d ugu 7,7% Stopa podatkowa 19% Koszt d ugu po opodatkowaniu 6,2% redni wa ony koszt kapita u Udzia kapita u w asnego 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Udzia d ugu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 11,66% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% Wspó czynnik dyskontuj cy 1,12 1,25 1,39 1,55 1,74 1,94 2,16 2,42 2,70 DCF - warto bie ca FCF 2 883, Suma DCF Wzrost FCF po okresie prognozy 2,5% Warto rezydualna Warto bie ca warto ci rezydualnej D ug netto -664 Wp ywy z emisji akcji serii B Warto spó ki Bie ca warto spó ki Liczba akcji po emisji (tys. sztuk) Warto 1 akcji (z ) 21,62 Dla przedstawionych za o e oraz prognoz wyceniamy warto jednej akcji spó ki ARCUS SA metod DCF na 21,62 z. Celem przedstawienia wra liwo wyceny metod DCF na dwa kluczowe za o enia modelu ( redni wa ony koszt kapita u i stop wzrostu rezydualnego po okresie prognozy) poni ej przedstawiono tabel, która obrazuje wp yw zmiany tych wielko ci na wycen. Tabela 13. Wra liwo wyceny 1 akcji metod DCF na zmian FCF po okresie prognozy oraz WACC (z ). Zmiana FCF po okresie prognozy 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 10,0% 24,40 25,51 26,76 28,19 29,85 11,0% 21,64 22,47 23,39 24,43 25,61 WACC 11,7% 20,16 20,85 21,62 22,47 23,43 12,0% 19,48 20,11 20,81 21,58 22,45 13,0% 17,75 18,24 18,78 19,37 20,03 20

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA

NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA Komunikat prasowy Polkowice, 16 listopada 2009 r. NG2 PO III KWARTAŁACH 2009 ROKU: NAJLEPSZE WYNIKI W BRANŻY ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL S.A. ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres 01.10.2011 do 31.12.2011) Gdańsk, 14 lutego 2012 roku 1. Podstawowe informacje o spółce nazwa (firma) : forma prawna : kraj siedziby

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2013/2014, za okres od 1 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Barlinek, dnia 12.08.2013r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR

Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR Pegas Nonwovens zanotował w 2006 roku sprzedaż w wysokości ponad 120 mln EUR ZNOJMO, 20 marca 2007 Grupa Pegas Nonwovens SA w roku 2006 osiągnęła najwyższe przychody ze sprzedaży w swojej dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 20 MAJA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo