ARCUS SA. Dane finansowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCUS SA. Dane finansowe"

Transkrypt

1 ARCUS SA Dzia alno Obecnie spó ka specjalizuje si w oferowaniu rozwi za zwi zanych z: zarz dzaniem pe nym cyklem ycia dokumentu, umo liwiaj cym integracje procesów, takich jak drukowanie, kopiowanie, digitalizacja i archiwizacja oraz w oferowaniu rozwi za wspomagaj cych zarz dzanie strumieniem korespondencji masowej. Oferta spó ki skierowana jest do przedsi biorstw komercyjnych i instytucji o charakterze publicznym, a w jej sk ad wchodzi sprz t, oprogramowanie oraz us ugi maj ce na celu optymalizacj procesów zarz dzania dokumentem oraz strumieniem korespondencji masowej. Od 2005 roku spó ka rozwija swoj ofert o nowe produkty z zakresu szeroko poj tego zarz dzania informacj. Dzia ania te maj znacz co zwi kszy sprzeda spó ki wynikaj c z rozwi za informatycznych opartych o specjalizowane produkty lub innowacyjne technologie. Na koniec 2006 roku udzia nowych produktów w sprzeda y nie przekracza 1% przychodów, czego g ówn przyczyn jest cykl przygotowania nowych produktów i rozwi za technologicznych, który wynosi 3-4 lata. Spó ka liczy, e podj te w 2006 roku dalsze dzia ania wdro eniowe oraz marketingowe przynios wymierne efekty w postaci znacznego wzrostu przychodów w latach nast pnych. Specyfika rozwi za obecnie oferowanych przez spó k powoduje, e wiod cy udzia w przychodach ze sprzeda y (95%) stanowi systemy do zarz dzania dokumentem i systemy do zarz dzania strumieniem korespondencji masowej. Sprz t oferowany przez ARCUS SA, to w g ównej mierze, drukarki laserowe oraz urz dzenia wielofunkcyjne firmy Kyocera Mita oraz kopertownice, frankownice, adresarki do obs ugi korespondencji masowej firmy Pitney Bowes. Strategia Strategia przewiduje kontynuacj rozwoju portfela produktowego o innowacyjne rozwi zania z zakresu szeroko poj tego zarz dzania informacj. Rozwój ma nast powa zarówno na skutek wzrostu organicznego jak i dzia a konsolidacyjnych. Bardzo istotnym elementem strategii s dzia ania planowane za rodki pozyskane z emisji akcji, których wysoko mo e przekroczy 40 mln z. Ponad 12,5 mln z ma by przeznaczone na rozbudow centrów kompetencyjnych, dzia ania zwi zane z promocj i marketingiem poszczególnych rozwi za, pozyskanie narz dzi informatycznych oraz zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Na realizacj procesów akwizycji ARCUS SA zamierza przeznaczy 27,5 mln z. Wycena (z /akcj ): DCF 21,62 Porównawcza 26,29 Ko cowa* 21,56 * cena ko cowa uwzgl dnia 10% dyskonta Ilo akcji (tys. szt.): Przed emisj Seria B Po emisji Terminy oferty: Przedzia cenowy (z ) 14,5-17, Zapisy 2007 Ustalenie ceny emisyjnej Przydzia akcji Zamkni cie oferty Akcjonariat*: Marek Czeredys 60,0% Micha Czeredys 6,7% * po emisji akcji serii B Poprzednie rekomendacje: Nie sporz dzano rekomendacji Wycena Wyceny spó ki dokonano za pomoc metody zdyskontowanych przep ywów pieni nych (DCF) oraz metody porównawczej. Ka dej z wycen przydzielono po 50% wagi. Na tej podstawie oraz po uwzgl dnieniu dyskonta (10%) ko cow wycen ustalono w wysoko ci 21,56 z. Zastosowane dyskonto uwzgl dnia bazowanie, na obecnym etapie rozwoju, dostaw spó ki na dwóch umowach handlowych. Dane finansowe E 2008E Osoba sporz dzaj ca: Przychody (tys. z ) EBIT (tys. z ) Bogus aw Ta birek EBITDA (tys. z ) DM Polonia NET SA Zysk netto (tys. z ) Liczba akcji (tys. szt) EPS (z ) przed emisj 1,95 2,11 1,42 1,44 Data sporz dzenia EPS (z ) po emisji 0,96 1,36 Informacje na temat powi za DM POLONIA NET a Spó k znajduj si na ostatniej stronie niniejszego raportu

2 SPIS TRE CI EMISJA I AKCJONARIAT 3 CHARAKTERYSTYKA SPÓ KI 4 Historia 4 Opis dzia alno ci i sprzeda 5 Istotne umowy 8 OTOCZENIE RYNKOWE 9 Pozycja spó ki na rynku 9 STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISJI 12 Produkty nowo wprowadzane 12 OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ 16 PROGNOZY I WYCENA 18 Prognozy finansowe 18 Wycena metod DCF 19 Wycena porównawcza 21 Wycena ko cowa 21 2

3 EMISJA I AKCJONARIAT Obecnie kapita akcyjny spó ki sk ada si z akcji serii A o warto ci nominalnej 0,10 z. Akcje serii A s akcjami zwyk ymi na okaziciela. Publiczna oferta spó ki obejmuje nowych akcji serii B, wyemitowanych na podstawie uchwa y NWZA z 13 kwietnia 2007 roku. Zapisy na akcje b d przyjmowane w ramach Przedzia u Cenowego wynosz cego od 14,5 z do 17 z w nast puj cych transzach: Transzy Ma ych Inwestorów obejmuj cej akcji Transzy Du ych Inwestorów obejmuj cej akcji. Terminy i procedury sk adania zapisów s nast puj ce: Rozpocz cie przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Ma ych i Du ych Inwestorów Zako czenie przyjmowania zapisów na Akcje w Transzy Ma ych i Du ych Inwestorów Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji oraz dokonanie wst pnego przydzia u Akcji Serii B za po rednictwem systemu informatycznego Gie dy Zako czenie przyjmowania wp at na Akcje oferowane w ramach Transzy Du ych Inwestorów Rozliczenie transakcji zawartych w ramach wst pnego przydzia u Akcji i przydzia Akcji 22 sierpnia 2007 r. 27 sierpnia 2007 r. 28 sierpnia 2007 r. 30 sierpnia 2007 r. 31 sierpnia 2007 r. Zamkni cie Oferty publicznej Akcji 31 sierpnia 2007 r. W przypadku zako czenia sukcesem publicznej oferty, liczba akcji spó ki b dzie wynosi a 7,5 mln sztuk. Akcje nabyte przez nowych inwestorów b d stanowi y 1/3 kapita u akcyjnego i g osów na WZA. Obecnie najwi kszym akcjonariuszem spó ce jest Marek Czeredys, który posiada 90% akcji. 22 maja 2007 roku Marek Czeredys zawar z 62 obecnymi oraz 3 by ymi pracownikami spó ki warunkowe umowy sprzeda y cznie akcji (4% obecnego kapita u), z czego ma trafi do Zarz du spó ki. Warunkiem wej cia w ycie umów sprzeda y akcji jest wprowadzenie spó ki do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie SA w terminie do 31 grudnia 2007 r. Wszystkie powy sze akcje zostan nabyte przez uprawnione osoby po cenie nominalnej (0,1 z ). Warunkowe umowy sprzeda y akcji zawieraj zobowi zanie nabywców do niedokonywania sprzeda y nabytych akcji oraz do niedokonywania jakichkolwiek obci e na nabytych akcjach w terminie 18 miesi cy od dnia przeniesienia w asno ci akcji. Po emisji akcji serii B udzia najwi kszego akcjonariusza zmniejszy si do 60%, a uwzgl dniaj c realizacj umowy warunkowej z 22 maja br. udzia ten wyniesie 57,33% Tabela 1. Struktura akcjonariatu spó ki ARCUS SA obecnie i po przeprowadzeniu publicznej oferty. Obecnie Po publicznej ofercie Akcjonariusz Liczba akcji Udzia Liczba akcji Udzia Marek Czeredys ,00% ,00% w tym akcje dla pracowników ,00% ,67% Micha Czeredys ,00% ,67% Nowi akcjonariusze - seria B ,33% RAZEM ,00% ,00% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne 3

4 CHARAKTERYSTYKA SPÓ KI Historia ARCUS zosta utworzony 25 czerwca 1987 roku i do 21 lipca 1987 roku dzia a pod firm OSKAR Sp. z o.o. Pocz tkowo spó ka zajmowa a si dystrybucj sprz tu elektroniki biurowej. W kolejnych latach spó ka rozpocz a wiadczenie us ug serwisowych i systematycznie poszerza a i unowocze nia a swoj ofert o produkty firm nale cych do liderów tego segmentu rynku: Schleicher & Co International niemiecki koncern produkuj cy nisko i wysokowydajne systemy niszcz ce dzia aj ce pod nazw INTIMUS i TAROS (1987 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); CANON, RANK XEROX wiatowi liderzy produkcji kopiarek, telefaksów i drukarek komputerowych; BELL & HOWELL ameryka ski producent systemów kopertuj cych (1990 rok wy czno sprzeda y i serwisowania na rynku polskim); RISO japo ski producent powielaczy cyfrowych (1992 rok autoryzowane partnerstwo); PLOCMATIC szwedzki producent systemów do produkcji broszur (1992 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim) FRAMA - szwajcarski producent maszyn frankuj cych, sk adarek i otwieraczek korespondencji (1992 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); DAVIS norweski producent ciek okrystalicznych paneli prezentacyjnych i projektorów audiowizualnych (1996 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); KYOCERA - najwi kszy na wiecie producentem elektronicznych podzespo ów ceramicznych i wysokiej klasy aparatów fotograficznych Yashica i Contax (1997 rok - przedstawicielstwo na rynku polskim w oparciu o zasady wy czno ci na sprzeda oraz serwis drukarek laserowych); TOSHIBA wspó praca w zakresie sprz tu cyfrowego (kopiarki, projektory, aparaty cyfrowe i faksy); PITNEY BOWES - ameryka ski koncern produkuj cy urz dzenia do obs ugi korespondencji: kopertownice nabiurkowe, frankownice, elektroniczne wagi pocztowe, otwieraczki, sk adarki, adresarki oraz profesjonalne wysokowydajne systemy kopertuj ce (2001 rok wy czno sprzeda y i serwisowania na rynku polskim); TRIUMPH ADLER niemiecki producent wielofunkcyjnych urz dze z mo liwo ci kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania; CIM w oski producent urz dze do personalizacji kart plastikowych (drukarki i embosery kart) oraz profesjonalnych, wysokowydajnych systemów do personalizacji bankowych kart p atniczych, chipowych oraz magnetycznych (drukarki, karty, embosery, kombi, urz dzenia kopertuj ce) (2003 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); TODOS - szwedzka firma tworz ca produkty umo liwiaj ce bezpieczne autoryzowanie transakcji przy wykorzystaniu kart elektronicznych, takich jak czytniki, terminale samodzielne i zintegrowane z aparatem telefonicznym (2003 rok wy czne przedstawicielstwo na rynku polskim); NEWVISON oferuj cy op atomaty, kolejkomaty oraz telewizj korporacyjn ; KEBA - producent kompleksowych rozwi za z zakresu automatyki, zarówno przemys owej, jak i przeznaczonej dla sektora bankowego oraz automatyzacji us ug; SOLYSTIC francuska firma wchodz c w sk ad wiatowego koncernu Northrop Grumman, b d ca liderem na rynku kompleksowych rozwi za s u cych do sortowania przesy ek w centrach logistycznych. W 2003 roku spó ka w czy a do oferty us ug optymalizacji kosztów procesów drukowania i kopiowania opart o metodologi TOM (Total Output Management). Metoda ta polega na przeprowadzeniu procesu w dwóch etapach: audytu drukowania i kopiowania w firmie oraz propozycji rozwi zania, opartego na wymianie dotychczasowego parku maszynowego na nowy, bardziej funkcjonalny i generuj cy ni sze koszty. W tym samym roku spó ka wprowadzi a udost pnianie systemów i urz dze klientom poprzez dzier aw. W 2004 roku spó ka otworzy a nowe biura handlowe we Wroc awiu, Poznaniu, Katowicach i Gda sku. 4

5 Od 2005 roku ARCUS SA stopniowo poszerza swoj ofert o nowe produkty i rozwi zania zwi zane z zarz dzaniem szeroko rozumian informacj. Spó ka oferuje równie systemy zarz dzania zdaln identyfikacj obiektów i aktywów, oraz systemy zarz dzania obiegiem dokumentu elektronicznego. Poza tym w czono do sprzeda y rozwi zania firmy NEWVISON, w tym op atomaty i kolejkomaty. W 2007 roku ARCUS wprowadza produkty firmy KEBA, która opracowuje i produkuje kompleksowe systemy z zakresu automatyki, zarówno przemys owej, jak i przeznaczonej dla sektora bankowego oraz automatyzacji us ug. Równie w 2007 roku ARCUS podpisa umow o wspó pracy z francusk firm SOLYSTIC, która jest liderem na rynku kompleksowych rozwi za s u cych do sortowania przesy ek w centrach logistycznych. 6 listopada 2006 r. uchwa Zgromadzenia Wspólników, ARCUS Sp. z o.o. zosta przekszta cony w spó k akcyjn. Opis dzia alno ci i sprzeda Spó ka oferuje kompleksowe rozwi zania w zakresie zarz dzania dokumentem (office solutions) i zarz dzania korespondencj (mailstream solutions) dla przedsi biorstw i instytucji publicznych. Us ugi te obejmuj projektowanie i wdra anie rozwi za umo liwiaj cych optymalne wykorzystanie urz dze funkcjonuj cych w ramach tych systemów. W sk ad oferty spó ki wchodzi sprz t, oprogramowanie oraz rozwi zania optymalizuj ce czasowo i kosztowo procesy pracy z dokumentem oraz procesy zarz dzania strumieniem korespondencji. W ostatnim okresie spó ka rozwija grup nowych rozwi za systemowych zwi zanych z zarz dzaniem szeroko rozumian informacj. Oferowane rozwi zania systemowe w zakresie zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oraz w zakresie zarz dzania strumieniem korespondencji oparte s na profesjonalnej platformie technologicznej, a sprz t wchodz cy w jej ramy pozyskiwany jest przez spó k od renomowanych partnerów wiatowych. Sprz t obejmuje m.in. drukarki, urz dzenia wielofunkcyjne, niszczarki, urz dzenia do obs ugi korespondencji (kopertownice, sortownice, frankownice, elektroniczne wagi pocztowe, sk adarki, adresowarki do kopert, otwieraczki do listów) oraz inne urz dzenia biurowe (np. projektory multimedialne, powielacze cyfrowe). Rozwi zania oferowane przez spó k w zakresie zarz dzania dokumentacj i korespondencj bazuj na platformie technologicznej nast puj cych producentów: Kyocera Mita - jest to firma wchodz ca w sk ad mi dzynarodowego koncernu Kyocera i oferuje kompleksowe rozwi zania spe niaj ce wszystkie potrzeby klientów w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. ARCUS jest jej wy cznym przedstawicielem na rynku polskim w zakresie sprzeda y i serwisowania drukarek laserowych Kyocera Mita. Pitney Bowes. - jest wiatowym liderem w produkcji urz dze i rozwi za do obs ugi korespondencji., a jego oferta dost pna jest w ponad 130 rynkach wiatowych.. Spó ka oferuje szerok gam urz dze do masowej obróbki korespondencji - od ró nych typów frankownic po urz dzenia do obróbki papieru (sk adania kartek, kopertowania listów, otwierania korespondencji i drukowania adresów). Od marca 2001r. ARCUS jest wy cznym partnerem firmy Pitney Bowes na rynku polskim. UTAX - jest europejskim producentem kopiarek, drukarek, faksów oraz projektorów multimedialnych, a jego oferta znajduje si w 40 krajach wiata. ARCUS jest wy cznym przedstawicielem na rynku polskim w zakresie produktów spó ki oferowanych pod mark TA (Triumph-Adler). Martin Yale International jest jednym z wiod cych producentów urz dze do niszczenia dokumentów na wiecie specjalizuj cym si w produkcji urz dze biurowych, oraz unikalnych wysokowydajnych systemów niszcz cych dedykowanych do niszczenia ró norodnych no ników informacji. Oprócz oferowania kompleksowych rozwi za w zakresie zarz dzania dokumentem i zarz dzania strumieniem korespondencji masowej stanowi cych trzon oferty spó ki, ARCUS SA rozszerza od 2005 roku swoj ofert o nowe produkty: Systemy zwi zane z zarz dzaniem dokumentem elektronicznym i przep ywem informacji (docuflow, workflow management systems); Systemy automatyzuj ce procesy obs ugi p atno ci masowych klienta detalicznego (selfservice terminals), 5

6 Systemy kompleksowych rozwi za opartych o zaawansowane technologie informatyczne s u ce do automatyzacji procesów sortowania korespondencji oraz przesy ek w centrach logistycznych i pocztowych w z ach ekspedycyjno rozdzielczych, Systemy zarz dzania zdaln identyfikacj obiektów i aktywów, monitoringiem przep ywu rodków trwa ych, aktywów oraz produktów konsumenckich w globalnym a cuchu dostaw, monitoringiem rodków wysoko cennych, Systemy autorskie do zarz dzania infrastruktur teleinformatyczn, systemy wspomagaj ce rozwi zania do zarz dzania relacjami z klientem (CRM) oraz systemy wspomagaj ce rozwi zania do zarz dzania przedsi biorstwem (ERP). Tabela 2. Warto i struktura sprzeda y ARCUS SA w latach (tys. z ). Wyszczególnienie 2004 Udzia 2005 Udzia Dynamika 2006 Udzia Dynamika Systemy zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu, w tym ,2% ,7% 166,1% ,3% 88,8% - towary ,2% ,8% 167,4% ,7% 88,0% - us ugi ,0% ,9% 130,0% ,7% 116,0% Systemy zarz dzania strumieniem korespondencji ,4% ,8% 96,2% ,0% 74,2% - towary ,8% ,9% 106,5% ,5% 311,6% - us ugi, w tym ,6% ,9% 93,6% ,5% 5,5% - us ugi z zakresu outsourcingu produkcji przesy ek oraz rachunków ,2% ,4% 94,3% 0 0,0% 0,0% Nowo wdra ane rozwi zania informatyczne 5 0,0% 291 0,3% 5820,0% 143 0,2% 49,1% - towary 0 0,0% 30 0,0% ,1% 400,0% - us ugi 5 0,0% 261 0,3% 5220,0% 23 0,0% 8,8% Us ugi najmu i inne 301 0,4% 231 0,2% 76,7% 446 0,5% 193,1% RAZEM, w tym ,0% ,0% 135,8% ,0% 84,4% - towary ,0% ,7% 159,0% ,3% 109,1% - us ugi ,0% ,3% 96,3% ,7% 15,2% * Dynamika - rok poprzedni = 100% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne Jak wida w tabeli sprzeda spó ki bazowa a w badanym okresie na dwóch g ównych grupach produktowych: kompleksowych systemach zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oraz systemie zarz dzania strumieniem korespondencji. Do 2005 roku spó ka prowadzi a równie sprzeda us ug z zakresu outsourcingu produkcji przesy ek oraz rachunków (drukowanie na zlecenie klienta rachunków, np. faktur za us ugi). Us uga ta by a realizowana przez podmiot powi zany Inforsys SA i stanowi a ponad 22% przychodów w 2005 roku. Jednak, zdaniem spó ki, na skutek zmieniaj cych si uwarunkowa prawnych (takich jak ustawa o ochronie danych osobowych), zmieniaj cych si oczekiwa klientów co do kszta tu umów na wiadczenie us ug outsourcingowych zlecanych podwykonawcom oraz potrzeby wysokich nak adów inwestycyjnych na unowocze nienie i zwi kszanie mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym spadku mar operacyjnych, ARCUS podj decyzj o wy czeniu z portfela us ug outsourcingu produkcji przesy ek oraz rachunków. Od 2005 roku w przychodach spó ki pojawi y si nowo wdra ane rozwi zania. Jak wida w tabeli przychody z tego tytu u s obecnie ma o istotne. G ówn przyczyn takiej sytuacji jest cykl przygotowania nowych produktów i rozwi za, który wynosi 3-4 lata. Spó ka liczy, e podj te w 2006 roku dalsze dzia ania wdro eniowe oraz marketingowe przynios wymierne efekty w postaci znacznego wzrostu przychodów w latach nast pnych. Na 2007 rok spó ka prognozuje, e warto ciowo przychody z tytu u nowych rozwi za wzrosn ponad 20 krotnie. Docelowo, wielko przychodów z nowych produktów i innowacyjnych rozwi za ma mie istotny wp yw na wyniki i pozycj rynkow spó ki Dok adny opis nowych produktów spó ki znajduje si w dalszej cz ci raportu po wi conej strategii rozwoju. Specyfika rozwi za obecnie oferowanych przez spó k powoduje, e wiod cy udzia w przychodach ze sprzeda y posiadaj systemy do zarz dzania dokumentem i systemy do zarz dzania strumieniem korespondencji masowej. Sprz t oferowany przez ARCUS SA, to w g ównej mierze, drukarki laserowe oraz urz dzenia wielofunkcyjne firmy Kyocera Mita oraz kopertownice, frankownice, adresarki do obs ugi korespondencji masowej firmy Pitney Bowes. 6

7 Najwi kszym dostawc sprz tu elektroniki biurowej na potrzeby systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oferowanych przez spó k by a w ostatnich latach firma Kyocera Mita. W 2006 roku jej udzia w cznych przychodach ze sprzeda y sprz tu elektroniki biurowej na potrzeby systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentów wynios a 94,2%. Poza tym ARCUS S.A. oferuje w ramach tego systemu równie wielofunkcyjne urz dzenia kopiuj ce firmy Triumph Adler oraz niszczarki firmy Martin Yale. W przypadku systemów zarz dzania strumieniem korespondencji sprzeda urz dze stanowi a w 2006 roku 94,3% przychodów. Urz dzenia te pochodz od ameryka skiego koncernu Pitney Bowes i s to g ównie: automatyczne sk adarki do listów, nisko, rednio i wysokowydajne kopertownice, adresarki, umo liwiaj ce czyste, estetyczne i zgodne z za o onymi standardami adresowanie korespondencji, umieszczanie na kopertach kolorowych znaków i informacji marketingowych (np. logo firmy); frankownice oraz elektroniczne wagi pocztowe, które pozwalaj na precyzyjne dobranie op aty pocztowej oraz naniesienie jej na przesy k, bez konieczno ci naklejania tradycyjnych znaczków pocztowych. Przedstawiona powy ej sytuacja powoduje, e dominuj cy udzia w cznych kosztach zakupu towarów posiada Kyocera Mita, która dostarcza a w latach wiod c cz zakupionych przez ARCUS towarów. Udzia ten w cznych zakupach towarów wyniós w 2006 roku prawie 82%. Tabela 3. Struktura kosztów nabycia towarów i materia ów w latach (tys. z ) Wyszczególnienie 2004 Udzia 2005 Udzia Dynamika 2006 Udzia Dynamika Kyocera Mita ,36% ,18% 196,0% ,67% 90,9% Pitney Bowes ,92% ,36% 108,2% ,40% 298,2% Martin Yale ,10% ,99% 110,0% 625 1,06% 51,6% Triumph Adler i inni producenci kopiarek ,93% 445 0,73% 42,7% 516 0,87% 116,0% Riso 695 1,96% 593 0,97% 85,3% 536 0,91% 90,4% Pozosta e ,73% ,76% 93,6% ,09% 42,5% RAZEM ,00% ,00% 171,7% ,00% 97,0% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne Drugim co do wielko ci dostawc jest Pitney Bowes, którego udzia w cznych kosztach zakupu towarów przekroczy w 2006 roku 13%. Du a dynamika wzrostu dostaw sprz tu wyst pi a w 2005 roku w przypadku Kyacera Mita oraz w 2006 roku w przypadku Pitney Bowes. By o to efektem zwi kszenia sprzeda y spó ki w zakresie systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu w 2005 roku oraz systemów zarz dzania strumieniem korespondencji masowej w roku nast pnym. ARCUS SA sprzedaje swoje rozwi zania praktycznie wy cznie na rynku polskim. W 2006 roku sprzeda osi gni ta na rynku krajowym stanowi a 99,6% cznych przychodów i by a realizowana g ównie w województwie mazowieckim (oko o 79% przychodów), z czego wiod ca cz przypada na Warszaw. Taka sytuacja wynika z faktu, e w Warszawie znajduje si wielu klientów docelowych spó ki, np. administracja publiczna, instytucje rz dowe czy centrale wielu du ych firm komercyjnych. ladowy eksport, wynosz cy 0,4% sprzeda y by realizowany na rynkach Unii Europejskiej. Sprzeda spó ki jest realizowana bezpo rednio na rzecz odbiorców ko cowych (klienci biznesowi) lub po rednio poprzez sie partnerów dystrybucyjnych. W 2006 roku sprzeda zrealizowana bezpo rednio wynios a 59% cznych przychodów, a poprzez sie partnerów dystrybucyjnych 41% przychodów (by y to g ównie materia y eksploatacyjne do urz dze oferowanych przez spó k ). W zakresie systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu, oferta spó ki kierowana jest do przedsi biorstw z ró nych bran oraz administracji, gdzie wymagane jest przetwarzanie du ej ilo ci dokumentów. W przypadku systemów zarz dzania strumieniem korespondencji oferta skierowana jest do podmiotów, których dzia alno zwi zana jest z konieczno ci generowania korespondencji o charakterze masowym, takich jak banki, instytucje ubezpieczeniowe, przedsi biorstwa telekomunikacyjne, przedsi biorstwa z sektora utilities (energetyka, gazownictwo, przedsi biorstwa wodoci gowe i komunalne), przedsi biorstwa handlowe, pocztowe, kurierskie oraz kolporta owe, a tak e instytucje o charakterze publicznym. 7

8 W 2006 roku najwi kszymi odbiorcami spó ki by y Post Media Sp. z o.o (podmiot zale ny od Poczty Polskiej) generuj cy 23% przychodów oraz Praxis SA (dystrybutor IT specjalizuj cy si w sprzeda y materia ów eksploatacyjnych i akcesoriów) z udzia em w wysoko ci 21,8% przychodach. Poza tym podano w prospekcie, e pi ciu najwi kszych odbiorców generowa o 61% przychodów, z czego wynika, e oprócz dwóch podmiotów wymienionych wcze niej trzej pozostali posiadali cznie 16% udzia u w przychodach. Spó ka poda a, e kluczowi odbiorcy to przedstawiciele bran y telekomunikacyjnej i pocztowej, sektora finansowego (bankowo, ubezpieczenia) oraz administracja publiczna. Na koniec 2006 roku spó ka zatrudnia a 85 osób, z których 34 osoby to pracownicy handlowi, a 26 osób to pracownicy serwisu. W grupie pracowników handlowych zostali zakwalifikowani handlowcy, konsultanci biznesowi, konsultanci wdro enia oraz zespó programistyczny. Istotne umowy Rozwi zania systemowe oferowane przez spó k bazuj na platformach technologicznych produkowanych przez podmioty zewn trzne, co powoduje, e wiod ca cz przychodów za 2006 rok bazowa a na urz dzeniach dostarczanych przez Kyocera Mita Europe BV oraz Pitney Bowes. Kyocera Mita Europe BV to firma wchodz ca w sk ad mi dzynarodowego koncernu Kyocera i oferuje kompleksowe rozwi zania spe niaj ce zapotrzebowanie klientów w zakresie drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania. ARCUS SA jest jej wy cznym przedstawicielem na rynku polskim w zakresie sprzeda y i serwisowania drukarek laserowych Kyocera Mita. Obecnie Kyocera Mita Europe BV jest najwi kszym dostawc towarów i materia ów dla ARCUS SA. Jak wspomniano wcze niej w ubieg ym roku towary zakupione od Kyocera Mita Europe BV stanowi y prawie 82% cznych kosztów zakupu towarów i materia ów oraz 61% cznych kosztów operacyjnych spó ki. Obecna wspó praca spó ki z Kyocera Mita Europe BV odbywa si na bazie umowy z dnia 12 grudnia 2003 roku, która okre la warunki sprzeda y i wiadczenia us ug serwisowych przez ARCUS SA dla produktów Kyocera Mita na rynku polskim. Umowa ta zawarta zosta a na czas nieokre lony, z mo liwo ci jej rozwi zania przez ka d ze stron z zachowaniem 6 miesi cznego okresu wypowiedzenia. Sprzeda przez spó k drukarek laserowych marki Kyocera na zasadach wy czno ci odbywa si od 1997 roku i przez ca y ten okres wspó praca przebiega a bez zak óce. Pitney Bowes to wiatowy lider w produkcji urz dze i rozwi za do obs ugi korespondencji. W 2006 roku, zakupy towarów dokonane przez spó k w Pitney Bowes stanowi y ponad 13% cznych kosztów zakupu towarów i materia ów oraz 10% cznych kosztów operacyjnych. Wspó praca odbywa si na bazie umowy z 23 marca 2001 r. Przedmiotem tej umowy s warunki sprzeda y i wiadczenia us ug serwisowych produktów Pitney Bowes na terenie Polski na zasadach wy czno ci. Corocznie umowa ulega automatycznemu przed u eniu o kolejny rok, chyba e zostanie ona przez któr ze stron wypowiedziana nie pó niej ni na 90 dni przed dat przed u enia umowy. W ród odbiorców spó ka ma istotn umow d ugoterminow z Praxis SA zawart 1 stycznia 2001 r. Przedmiotem tej umowy jest wspó praca w zakresie sprzeda y sprz tu biurowego znajduj cego si w ofercie ARCUS SA. Zgodnie z t umow Praxis SA sprzedaje sprz t biurowy we w asnym imieniu i na w asny rachunek oraz zobowi za si do dzia a reklamowych i marketingowych maj cych na celu zwi kszanie sprzeda y tych urz dze. Umowa zosta a zwarta na czas nieokre lony i mo e by rozwi zana w zwyczajnym trybie przez ka d ze stron z zachowaniem miesi cznego terminu wypowiedzenia. W 2006 roku na podstawie tej umowy ARCUS SA zrealizowa 21,8% przychodów ze sprzeda y. Poza tym 16 wrze nia 2005 roku ARCUS SA zawar z Post Media Sp. z o.o. trzy umowy, na podstawie których zobowi za si do dostarczenia 995 sztuk frankownic, ich instalacji i uruchomienia, oraz przeszkolenia osób, które b d je obs ugiwa y. Umowy okre laj równie zasady obs ugi gwarancyjnej jak równie zasady us ug serwisowych pogwarancyjnych. W 2006 roku sprzeda wynikaj ca z realizacji tych umów stanowi a 23% ca kowitych przychodów spó ki. Zdaniem spó ki wspó praca na podstawie powy szych umów uk ada si bardzo dobrze i obecnie nie ma adnych przes anek które mog yby sugerowa rozwi zanie której z nich. W przypadku umów z dostawcami wydaje si, e momentem kiedy g ówni dostawcy spó ki mog ewentualnie rozpatrywa mo liwo bezpo redniego wej cia na rynek polski mo e by pe na integracja naszego kraju z Uni Europejsk, szczególnie w kwestii monetarnej zwi zanej z wprowadzeniem Euro. Jednak zdaniem spó ki obecne jej relacje z Kyocera Mita oraz Pitney Bowes s bardzo dobre i strony umów obecnie rozwa aj mo liwo rozszerzenia wspó pracy o kolejne urz dzenia. 8

9 OTOCZENIE RYNKOWE Spó ka dzia a na szerokim rynku informatycznym. Polski rynek IT rozwija si bardzo dynamicznie. Jego warto jeszcze w 1996 roku wynosi a 1,5 mld USD i do 2002 roku podwoi a si przekraczaj c 3 mld USD. Od 2002 do 2005 roku rynek ten wzrós o 75%, co sugeruje, e jego podwojenie w stosunku do 2002 roku nast pi szybciej ni poprzednio (w latach ). Tabela 4. Warto i struktura polskiego rynku IT w latach Wyszczególnienie 2002 Udzia 2003 Udzia Dynamika 2004 Udzia Dynamika 2005 Udzia Dynamika Us ugi ,4% ,5% 112,1% ,7% 125,3% ,5% 127,8% Oprogramowanie ,9% ,7% 115,8% ,1% 110,3% ,4% 117,3% Sprz t ,7% ,8% 109,4% ,2% 121,0% ,1% 133,3% RAZEM ,0% ,0% 111,3% ,0% 120,0% ,0% 128,9% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne W latach struktura rynku nie ulega a istotnym zmianom. Ponad po owa rynku stanowi sprz t komputerowy, a jego uzupe nieniem s us ugi i oprogramowanie. Wed ug firmy IDC Polska, zajmuj cej si badaniem rynku teleinformatycznego, najwi kszym segmentem odbiorców na polskim rynku IT s firmy produkcyjne (24%) oraz szeroko rozumiany sektor transportu, komunikacji i u yteczno ci publicznej (18%). Nast pne w kolejno ci to us ugi finansowe (16%), sektor publiczny (9%) oraz handel detaliczny i hurtowy (8%). Popyt na rynku IT wynika g ównie z potrzeb firm oraz instytucji publicznych w zakresie rozwi za informatycznych. Potrzeby te mo na podzieli na dwie g ówne grupy: zwi zane z doskonaleniem procesu zarz dzania i komunikacji wewn trznej i zewn trznej wynikaj ze wzrostu zapotrzebowania na przetwarzanie danych, co przek ada si na tworzenie du ych systemów archiwizacji, agregacji i dost pno ci informacji. Wynikiem tego s nowe technologie oraz systemy informatyczne (m.in. systemy obiegu dokumentu) oparte g ównie o rozwi zania internetowe i teleinformatyczne). Wprowadzane s równie rozwi zania umo liwiaj ce sprawne zarz dzanie rozbudowanymi strukturami organizacyjnymi. Poza tym ro nie znaczenie sprawnych kana ów komunikacyjnych pomi dzy partnerami biznesowymi oraz mi dzy firmami (lub instytucj publiczn ) a klientem lub petentem. Powy sze sytuacje s g ównym bod cem do zakupu lub wymiany odpowiedniego sprz tu komputerowego. zwi zane z bezpiecze stwem danych jest to efekt rosn cej liczby przetwarzanych danych oraz rosn cego wykorzystania komunikacji opartej o rozwi zania internetowe. Funkcjonuj ce na rynku podmioty widz konieczno realizowania polityki bezpiecze stwa w zakresie dost pu do informacji, co wp ywa na wzrost popytu na rozwi zania w tym zakresie (np. podpis elektroniczny). Powy sze potrzeby generuj popyt w zakresie systemów: zarz dzania, sieci i bezpiecze stwa oraz po rednio generuj popyt na us ugi integratorskie, konsultingowe, wdro eniowe oraz outsourcingowe. Zdaniem spó ki mo na spodziewa si istotnego wzrost popytu na rozwi zania back-office, szczególnie w zakresie rozwi za systemowych oferuj cych mo liwo obj cia wspólnym parasolem wszystkich aplikacji biznesowych u ytkowanych przez przedsi biorstwo oraz w zakresie zabezpiecze sieciowych. Pozycja spó ki na rynku ARCUS SA szacuje, e w zakresie dwóch g ównych grup produktowych (tj. systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oraz systemów zarz dzania strumieniem korespondencji masowej) spó ka plasuje si w gronie najwi kszych dostawców tego typu rozwi za w Polsce. Systemy zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu Pozycja spó ki na rynku systemów zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu uzale niona jest od sprzeda y sprz tu elektroniki biurowej dostarczonego do klientów. G ównymi urz dzeniami wykorzystywanymi przez spó k s drukarki laserowe oraz urz dzenia wielofunkcyjne. 9

10 Rynek drukarek Na rynku wiatowym od kilku lat nast puje wzrost sprzeda y drukarek laserowych, zarówno w segmencie drukarek kolorowych, jak i monochromatycznych. Tendencj t wida równie na rynku polskim, gdzie od 2001 roku sprzeda drukarek wzros a ponad dwukrotnie, a w samym 2006 roku sprzeda by a ponad 38% wi ksza ni 2005 roku. Tabela 5. Sprzeda drukarek laserowych w Polsce (szt.) w latach Rodzaj drukarki Drukarki laserowe monochromatyczne Drukarki laserowe kolorowe RAZEM Udzia Drukarki laserowe monochromatyczne 98,1% 97,3% 95,6% 93,1% 90,5% 90,8% Drukarki laserowe kolorowe 1,9% 2,7% 4,4% 6,9% 9,5% 9,2% Dynamika Drukarki laserowe monochromatyczne 86,8% 130,2% 128,0% 142,6% 138,8% Drukarki laserowe kolorowe 129,0% 212,3% 208,2% 200,7% 133,5% RAZEM 87,6% 132,4% 131,5% 146,6% 138,3% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne Na rynku drukarek laserowych wyst puje stosunkowo du a liczba dostawców. Wi kszo producentów posiada w swojej ofercie zarówno urz dzenia monochromatyczne, jak i kolorowe, niemniej jednak rynek drukarek laserowych w Polsce jest praktycznie zdominowany przez urz dzenia monochromatyczne (wed ug IDC Polska sprzeda drukarek monochromatycznych stanowi a w 2006 roku 91% cznej sprzeda y drukarek laserowych). Liderem w ilo ciowej sprzeda y na obydwu segmentach rynku jest HP, który w 2006 roku posiada oko o 56% rynku urz dze monochromatycznych. Kolejni pod tym wzgl dem producenci to Samsung (17%), Lexmark (12%) oraz firmy Kyocera Mita, OKI, Brother z 3% udzia em ka dy. Nale y podkre li, e drukarki laserowe Kyocera Mita nale do grupy profesjonalnych urz dze drukuj cych o wysokim koszcie nabycia (nawet kilkana cie tysi cy Euro), co sprawia, e ilo ciowy poziom sprzeda y nie oddaje rzeczywistego ich udzia u w rynku. W 2006 roku ARCUS SA jako wy czny dostawca drukarek laserowych Kyocera Mita na rynku polskim, sprzeda sztuk drukarek tego producenta, co sprawia, e w ocenie spó ki pod wzgl dem warto ciowym sprzeda y drukarek plasuje spó k na drugim miejscu w Polsce. Rynek urz dze wielofunkcyjnych Polski rynek urz dze wielofunkcyjnych rozwija si znacznie bardziej dynamicznie od rynku drukarek. W latach sprzeda tych urz dze wzros a ponad 26 krotnie. Tabela 6. Sprzeda urz dze wielofunkcyjnych w Polsce (szt. W latach Rodzaj urz dzenia Wielofunkcyjne urz dzenia atramentowe Wielofunkcyjne urz dzenia laserowe monochromatyczne RAZEM Udzia Wielofunkcyjne urz dzenia atramentowe 70,3% 68,9% 80,2% 90,3% 89,5% 87,0% Wielofunkcyjne urz dzenia laserowe monochromatyczne 29,7% 31,1% 19,8% 9,7% 10,5% 13,0% Dynamika Wielofunkcyjne urz dzenia atramentowe 183,4% 238,8% 273,1% 179,9% 153,1% Wielofunkcyjne urz dzenia laserowe monochromatyczne 195,6% 130,7% 118,6% 196,0% 195,0% RAZEM 187,0% 205,2% 242,5% 181,4% 157,5% ród o: Prospekt emisyjny, obliczenia w asne Do liderów rynku urz dze wielofunkcyjnych w Polsce nale HP i Lexmark. Na kolejnych miejscach w rankingu pod wzgl dem ilo ci sprzedanych urz dze znajduj si : Epson i Canon oraz Brother. Podobnie jak w przypadku rynku drukarek laserowych urz dzenia wielofunkcyjne dziel si na segment monochromatyczny i kolorowy. W segmencie urz dze monochromatycznych najwi ksze marki na polskim rynku to HP (26%), Samsung (19%), Canon (9%) i Lexmark (7%), potem jest grupa 9 producentów z udzia em 2% - 6%, w ród której z udzia em 3,2% znajduj si oferowane przez ARCUS SA produkty firmy Kyocera Mita. 10

11 W segmencie laserowych urz dze kolorowych liderem sprzeda y pod wzgl dem ilo ciowym tak e pozostaje HP, z udzia em na poziomie oko o 30%, natomiast drug pozycj zajmuje Konica Minolta z udzia em oko o 20%. W 2006 roku ARCUS SA wprowadzi na rynek polski 303 sztuki urz dze wielofunkcyjnych Kyocera Mita oraz 158 sztuk urz dze wielofunkcyjnych Triumph Adler, co teoretycznie stanowi o 1% cznego wolumenu sprzeda y tego segmentu. Podobnie jednak jak w przypadku rynku drukarek, urz dzenia wielofunkcyjne oferowane przez ARCUS SA charakteryzuj si wysokim jednostkowym kosztem nabycia. Dlatego spó ka ocenia, e jej warto ciowy udzia na rynku polskim jest znacznie wy szy. Poza tym powy sze dane nie uwzgl dniaj urz dze, które spó ka oferuje w formie dzier awy oraz w systemie pay per click / pay per copy. Systemy zarz dzania strumieniem korespondencji Wed ug raportu wiatowej Unii Pocztowej od kilku lat obserwowa mo na sta y przyrost liczby wysy anej korespondencji. Taka sytuacja wyst puje pomimo rosn cej popularno ci korespondencji elektronicznej. Jedyne zmiany jakie zachodz na rynku korespondencji zwi zane s z jej struktur i objawiaj si wzrostem ilo korespondencji marketingowej zarówno adresowanej jak i bezadresowej. Wed ug Post Europ (organizacji zrzeszaj cej 43 europejskich publicznych operatorów pocztowych) wzrost przesy anej korespondencji to efekt globalizacji w zakresie obrotu handlowego produktami i us ugami oraz efekt zwi kszaj cych si wymaga klientów. W ostatnich latach na rynku polskim obserwuje si, e najbardziej dynamicznym segmentem rynku pocztowego jest rynek us ug kurierskich. Szacuje si, e czna warto tego rynku wynios a w 2006 roku oko o 2 mld z. Prognozy na 2007 rok mówi o wzro cie rynku o ponad 15%. W dalszej perspektywie na jego wzrost istotny wp yw b dzie mia o planowane na 2009 rok uwolnieniem rynku us ug pocztowych oraz dynamiczny wzrost sektora telekomunikacyjnego oraz bankowo finansowego. Na krajowym rynku systemów do zarz dzania strumieniem korespondencji obecni s wszyscy najwi ksi wiatowi producenci urz dze wykorzystywanych przy korespondencji masowej: ameryka ski Pitney Bowes, francuski Neopost oraz niemiecki Francotyp Postalia. ARCUS SA pe ni funkcj wy cznego przedstawiciela Pitney Bowes na rynku krajowym. Ze wzgl du na wysok specjalizacj urz dze do obs ugi korespondencji masowej uznawane s one w Polsce za produkty niszowe i dlatego nie s prowadzone statystyki odno nie wielko ci sprzeda y tych urz dze. Wed ug szacunków firmy Pitney Bowes, jej produkty posiadaj ponad 60% udzia w cznej sprzeda y urz dze do obs ugi strumienia korespondencji na rynku wiatowym. 11

12 STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISJI Strategia rozwoju dzia alno ci spó ki przewiduje kontynuacj przyj tego w poprzednich latach kierunku rozwoju, polegaj cego na dynamicznym rozszerzeniu portfela produktowego o innowacyjne, zintegrowane rozwi zania obejmuj ce urz dzenia, oprogramowanie i us ugi z zakresu szeroko poj tego zarz dzania informacj. Spó ka przewiduje, e rozwój b dzie nast powa zarówno na skutek wzrostu organicznego jak i dzia a konsolidacyjnych. W ramach rozwoju organicznego b d podejmowane dzia ania zwi zane z: rozwojem w asnych centrów kompetencyjnych (zespó ludzi i infrastruktury potrzebny do rozbudowy i testowania produktu), rozszerzeniem zakresu dzia alno ci o rodka badawczo-rozwojowego, transferem wiedzy, szczególnie z zakresu IT, budow autorskich systemów informatycznych, stanowi cych warto dodan do rozwi za technologicznych i produktów oferowanych przez dostawców i partnerów biznesowych. W ramach dzia a konsolidacyjnych spó ka planuje przej cia firm z obszarów uzupe niaj cych jego kompetencje oraz rozszerzaj cych baz klientów, ze szczególnym uwzgl dnieniem takiego profilu dzia alno ci jak: us ugi outsourcingowe typu ASP (Application Service Provider), centra programistyczne (Software House): projektowanie i implementacja aplikacji na danie opartych na platformie OpenSource, us ugi konsultingowe i doradztwo biznesowe, operatorzy (Service Providers) systemów do obs ugi systemów dla rynku e-commerce. rodki, które spó ka pozyska z emisji nowych akcji mog przekroczy 40 mln z, a ich wydatkowanie jest ci le zwi zane z przedstawion powy ej strategi. Ponad 12,5 mln z ma by przeznaczone na rozbudow centrów kompetencyjnych, dzia ania zwi zane z promocj i marketingiem poszczególnych rozwi za, pozyskanie narz dzi informatycznych oraz zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. 2,1 mln z z tej kwoty b dzie wydatkowane do po owy 2009 roku na inwestycje zwi zane z pozyskaniem aktywów trwa ych (serwery, notebooki, urz dzenia klasy PDA, urz dzenia sieciowe, oprogramowanie systemowe), niezb dnych do wdro enia planowanych przez spó k projektów rozwojowych. Dodatkowo w ramach rozwoju organicznego spó ka przewiduje przeznaczenie 1 mln z na inwestycje zwi zane z zakupem i implementacj wewn trznych systemów spó ki. Na realizacj procesów akwizycji ARCUS SA zamierza przeznaczy 27,5 mln z. Spó ka jeszcze nie podj a adnych zobowi za w tym zakresie, ale w prospekcie podano, e jeszcze w 2007 roku planowane jest wydanie na przej cia 3 mln z. Pozosta a cz tych wydatków ma by zrealizowana do po owy 2009 roku. W przypadku nie doj cia do skutku cz ci lub ca o ci planowanych przej, rodki te maj by wydatkowane na wsparcie rozwoju organicznego w obszarach biznesowych, które planowane by y do pozyskania w ramach procesów akwizycji. Produkty nowo wprowadzane Jak wspomniano we wcze niejszej cz ci raportu sprzeda spó ki bazowa a w 2006 roku na dwóch g ównych grupach produktowych: kompleksowych systemach zarz dzania pe nym cyklem ycia dokumentu oraz systemie zarz dzania strumieniem korespondencji masowej. Pozosta a cz oferty, w sk ad której wchodz nowo wprowadzone produkty, stanowi a ma o istotn warto sprzeda y (w latach by o to tylko 291 i 143 tys. z ). Dlatego w strategii rozwoju spó ka du y nacisk k adzie na kontynuacj dzia a skierowanych na zwi kszenie sprzeda y z tego tytu u. Powodzenie w tym wzgl dzie spowoduje zwi kszenie dywersyfikacji przychodów. Spó ka prognozuje, e w 2007 roku warto ciowo przychody z tytu u nowych rozwi za wzrosn ponad 20 krotnie. Docelowo, wielko przychodów z nowych produktów i innowacyjnych rozwi za ma mie istotny wp yw na wyniki i pozycj rynkow spó ki. Systemy automatyzuj ce procesy obs ugi p atno ci masowych klienta detalicznego (selfservice terminals) 12

13 Systemy automatyzuj ce procesy obs ugi p atno ci masowych adresowane s do odbiorców, którzy z racji charakteru prowadzonej dzia alno ci realizuj sprzeda do klienta masowego (np. firmy telekomunikacyjne i energetyczne, firmy kurierskie lub sklepy internetowe). Pojawienie si tych systemów w ofercie spó ki w 2007 roku wynika o z rosn cej popularno ci takiej us ugi w krajach Europy Zachodniej. Na polskim rynku systemów i urz dze automatyzuj cych procesy obs ugi p atno ci masowych klienta detalicznego funkcjonuje obecnie kilku kluczowych dostawców urz dze, do których zaliczy mo na NCR, IBM, Wincor Nixdorf oraz Siemens. Wymienieni powy ej producenci specjalizowali si jednak dotychczas g ównie w dostawach urz dze pierwszej generacji, takich jak bankomaty, czy terminale POS (Point of Sale), za ARCUS SA zamierza rozwija swoj ofert w oparciu o rozwi zania drugiej generacji (np. op atomaty) w ramach wspó pracy z zagranicznymi partnerami: KEBA (Austria) i NEWVISION (Portugalia). Na terenie Polski spó ka by a pierwszym podmiotem, który zaoferowa urz dzenia zwi zane z tym systemem. Spó ka ocenia, e rynek urz dze automatyzuj cych obs ug p atno ci masowych charakteryzuje si wysokim potencja em wzrostu, co potwierdzaj do wiadczenia innych krajów podobnych do Polski pod wzgl dem wska ników penetracji rozwi za IT. Systemy kompleksowych rozwi za opartych o zaawansowane technologie informatyczne s u cych do automatyzacji procesów sortowania korespondencji oraz przesy ek w centrach logistycznych i pocztowych w z ach ekspedycyjno rozdzielczych Celem rozwi za wdra anych w ramach tego systemu jest optymalizacja procesów przetwarzania przesy ek i korespondencji poprzez zwi kszenie przepustowo ci w w z ach ekspedycyjno rozdzielczych oraz zmniejszenie strumienia korespondencji przetwarzanego w sposób manualny. Oferta spó ki w tym zakresie skierowana jest do odbiorców dzia aj cych na rynku pocztowym (który obecnie jest liberalizowany w Europie) oraz na dynamicznie rozwijaj cym si rynku kurierskim. Systemy zarz dzania zdaln identyfikacj obiektów i aktywów, monitoringiem przep ywu rodków trwa ych, aktywów oraz produktów konsumenckich w globalnym a cuchu dostaw, monitoringiem rodków wysoko cennych Systemy zarz dzania zdaln identyfikacj obiektów i aktywów oparte s na nowoczesnej technice RFID (Radio Frequency Identification), polegaj cej na zdalnej identyfikacji poprzez odczyt informacji zapisanych w etykiecie RFID za pomoc fal w pa mie radiowym. W zale no ci od zastosowa, identyfikatory mog wyst powa w formie standardowej plastikowej karty, naklejek samoprzylepnych, pasków, tabliczek, tulejek, pastylek lub nawet implantów. Szacuje si, e w ci gu najbli szych lat nast pi dynamiczny rozwój technologii etykiet radiowych. Zgodnie z raportem dotycz cym wyników bada rynku dystrybucyjnego etykiet RFID za rok 2006, sporz dzonym przez AMR, 63% mened erów z firm sektora Retail & Distribution rozwa a zastosowanie znaczników radiowych. Wed ug prognozy IDC opublikowanej w styczniu 2006 roku, roczne wydatki na same etykiety RFID ameryka skich sieci handlowych w ci gu czterech lat przekrocz 1,3 mld USD. Wi kszo tej kwoty ma by przeznaczone na zakup sprz tu, w tym, samych etykiet radiowych. Po roku 2010 inwestycje w tym zakresie maj przesun si w stron us ug oraz oprogramowania do przetwarzania, analizy i wymiany danych zapisanych na etykietach elektronicznych. G ównym motorem rozwoju tej us ugi s du e sieci handlowe, czego przyk adem jest ameryka ski Wal-Mart. Ten najwi kszy na wiecie sprzedawca detaliczny zobowi za 100 najwa niejszych dostawców do zastosowania etykiet RFID w dostarczanych opakowaniach zbiorczych. Podobnie post puje niemiecki koncern METRO AG, który rozwija równolegle trzy projekty z wykorzystaniem etykiet RFID. Maj one identyfikowa towar i jednocze nie usprawni a cuch dostaw oraz pe ni rol zabezpieczenia przed kradzie. Najbardziej zaawansowany technologicznie projekt pozwala na ledzenie drogi produktów sprzedawanych w sieci Makro Cash & Carry - od dostawcy, a po punkt kasowy (Supply Chain Management). Pozwala to nie tylko na zrozumienie specyfiki zakupów dokonywanych przez klientów tej sieci, ale w sposób znacz cy uzupe nia wiedz o miejscu znajdowania si produktu na drodze producent konsument. Poza sieciami handlowymi nad wykorzystaniem RFID pracuj najwi ksi wiatowi przewo nicy i firmy logistyczne (np. Delta Airlines i UPS), które wykorzystuj t technologi do lokalizacji przesy ek i baga y. 13

14 Szacuje si, e w roku 2013 nale y spodziewa si prze omu w zastosowaniach technologii radiowych, gdy liczba aplikacji wykorzystuj cych RFID w bran ach Logistic i Retail & Distribution przekroczy liczb zastosowa technologii wykorzystuj cych identyfikacj optyczn (kody paskowe). Obecna oferta spó ki oparta na technologii RFID umo liwia automatyzacj i zwi kszenie efektywno ci nast puj cych procesów biznesowych lub technologicznych: identyfikacj maj tku trwa ego przy wykorzystaniu technik zdalnej identyfikacji za pomoc kodów paskowych oraz etykiet RFID; identyfikacj i monitorowanie ruchu pojazdów samochodowych, kontenerów, wagonów oraz ich adunków w czasie rzeczywistym (logistyka i dystrybucja); identyfikacj pojazdów szynowych i sk adów w obszarach za adunków i roz adunków, jak równie w transporcie; monitorowanie ruchu osób i przedmiotów w warunkach ekstremalnych, np. za óg górniczych w kopalniach w gla kamiennego; monitorowanie ruchu osób i przedmiotów w obszarach zamkni tych (np. szpitalach); kontrol i rejestracj procesów produkcyjnych; znakowanie i identyfikacj wyrobów przemys u metalurgicznego, w tym k sisk stalowych w temperaturze do 200ºC oraz wyrobów walcowanych na gor co; identyfikacj zwierz t; znakowanie i identyfikacj zasobów archiwalnych zintegrowanych z systemem elektronicznego obiegu dokumentów; obs ug zasobów archiwalnych wraz z kontrol dost pu dla ludzi i monitoringiem przemieszczania si dokumentów w ramach stref chronionych. ARCUS SA zamierza kierowa swoj ofert tego systemu do bardzo zró nicowanej grupy odbiorców, w ród których znajduj si : centra logistyczne i dystrybucyjne na potrzeby zarz dzania na poziomie tzw. pallete-level. operatorzy us ug pocztowych i kurierskich na potrzeby wsparcia procesów zarz dzania i ledzenia kurierów w czasie rzeczywistym oraz zarz dzania i kontrol dostaw przesy ek; przemys wydobywczy na potrzeby monitoringu osób pracuj cych pod ziemi w czasie rzeczywistym; operatorzy sieci elektroenergetycznych na potrzeby bezobs ugowej inwentaryzacji maj tku sieciowego na zamkni tych obszarach stacji i punktów zasilaj cych; spedycja i transport na potrzeby zarz dzania systemami nadzoru i kontroli ruchu pojazdów przekraczaj cych obszary nadzoru elektronicznego; przemys metali elaznych i nie elaznych w zakresie monitoringu produkcji; przemys farmaceutyczny w zakresie monitoringu a cucha dostaw i ochrony marki; biblioteki uniwersyteckie i publiczne, archiwa cywilne i wojskowe na potrzeby zarz dzania zbiorami i zasobami archiwalnymi; przemys papierniczy na potrzeby zdalnej identyfikacji rol papieru. Systemy zarz dzania dokumentem elektronicznym i przep ywem informacji (docuflow, workflow management systems) ARCUS SA prowadzi sprzeda systemów zarz dzania dokumentem elektronicznym i przep ywem informacji od pocz tku 2004 roku. ladowy udzia w przychodach z tego tytu u zwi zany by z procesem rozwoju aplikacji z rodziny VARIO przez podmiot powi zany ze spó k DocuSoft Sp. z o.o oraz z zamro eniem wydatków inwestycyjnych w segmencie administracji publicznej. Systemy zarz dzania dokumentem elektronicznym i przep ywem informacji oferowane s na rynku polskim przez szereg firm informatycznych, do których zaliczy mo na mi dzy innymi Emax, Logotec Eng., Finus, ATA-INT., ContMan, Mis, hoga.pl, COIG, MiCOMP. Oferowane przez spó k systemy dedykowane s, w zale no ci od wersji do podmiotów o ró nej skali i profilu dzia alno ci: Vario.CTS - administracja publiczna (mniejsze urz dy miast i gmin), sekretariaty urz dów i kancelarie podawcze, kancelarie adwokackie, notarialne oraz mikro przedsi biorstwa; Vario.ADM - administracja publiczna ( rednie urz dy miast i gmin), urz dy powiatowe, lokalne instytucje pa stwowe, du e urz dy administracji publicznej oraz inne instytucje o charakterze pa stwowym (np. szko y publiczne); 14

15 Vario.BPM - wszystkie przedsi biorstwa z wysok kultur IT, wykorzystuj ce procesowy model zarz dzania; Vario.EDM - przedsi biorstwa in ynierskie i projektowe, przedsi biorstwa wytwórcze w obszarze zarz dzania dokumentacj procesów produkcyjnych. Systemy autorskie do zarz dzania infrastruktur teleinformatyczn, systemy wspomagaj ce rozwi zania do zarz dzania relacjami z klientem (CRM) oraz systemy wspomagaj ce rozwi zania do zarz dzania przedsi biorstwem (ERP) oparte o platform Open Source. Obecnie spó ka rozwija dwa rodzaje autorskich systemów: ACAMS (Arcus Company Activity Management System) - to tworzona przez centrum kompetencyjne spó ki platforma systemowa zdolna obs u y wi kszo procesów biznesowych do zarz dzania przedsi biorstwem. ACAMS udost pni narz dzia i komponenty, za pomoc których wymagaj ce przedsi biorstwo szybko spójnie i stabilnie skonfiguruje system dopasowany dla jego specyfiki. System nie b dzie generowa nieuzasadnionych kosztów w czasie, natomiast b dzie zapewnia bezpiecze stwo i spójno danych. ALIS (Arcusus Linux Integrated Server) - to zintegrowane rozwi zanie sprz towo-programowe centralizuj ce zarz dzanie infrastruktur informatyczn przedsi biorstw, pozwalaj ce na centralizacj zasobów wspólnych, centraln ochron oraz kontrol dost pu do systemów IT. Globalny koszt wdro enia i utrzymania rozwi zania (TCO Total Cost of Ownership) jest relatywnie niski dzi ki zastosowaniu wybranych narz dzi OpenSource o ugruntowanej przez lata pozycji. Rozwi zanie zaspokaja wi kszo potrzeb w obszarach infrastruktury informatycznej, takich jak podstawowe us ugi sieciowe, mail, bezpieczny zdalny dost p, zarz dzanie ogólnymi zasobami informatycznymi (dzielenie folderów, drukarek) oraz ich ochron (kontrola dost pu, kontrola antywirusowa i antyspamowa, inteligentny system kopii bezpiecze stwa) zast puj c kilka heterogenicznych systemów. Systemy s narz dziami uniwersalnymi, które kierowane b d przez spó k zarówno do du ych firm, jak i przedsi biorstw z rynku SMB (Small Medium Business) dzia aj cych w ró nych sektorach gospodarki. 15

16 OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ Spó ka w latach mia a du zmienno przychodów. W 2005 roku na skutek du ego wzrostu sprzeda y sprz tu ogólne przychody wzros y o ponad 35%, a rok pó niej nast pi ich spadek ponad 15%. Spadek ten wynika z wycofania si spó ki z realizacji us ug outsourcingu produkcji przesy ek i rachunków dla jednego z klientów d ugoterminowych. Us uga ta by a realizowana przez podmiot powi zany Inforsys SA i w 2005 roku generowa a ponad 22% sprzeda y. Rezygnacja wynika a ze zmiany uwarunkowa prawnych oraz zmieniaj cych si oczekiwa klientów, co do kszta tu umów na wiadczenie us ug outsourcingowych zlecanych podwykonawcom. Dostosowanie si do nowych warunków wymaga o poniesienia wysokich nak adów inwestycyjnych na unowocze nienie i zwi kszenie mocy produkcyjnych, co przy spadaj cych mar ach stawa o si ma o op acalne dla ARCUS SA, który w tym segmencie rynku posiada tylko tego jednego klienta. Taka decyzja skutkowa a spadkiem przychodów z tytu u us ug ogó em o 85%. Jednak na skutek wzrostu sprzeda y w pozosta ych segmentach spó ce uda o si zniwelowa ogólny spadek przychodów do wspomnianych wcze niej 15%. Tabela 7. Wybrane wielko ci Rachunku Zysku i Strat spó ki ARCUS SA za lata (tys. z ). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dynamika 2006 Dynamika Przychody netto ze sprzeda y, w tym: ,8% ,4% Przychody netto ze sprzeda y produktów ,3% ,2% Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów ,0% ,1% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów, w tym: ,3% ,9% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,9% ,5% Warto sprzedanych towarów i materia ów ,7% ,0% Zysk brutto ze sprzeda y ,3% ,2% Koszty sprzeda y ,6% ,1% Udzia w przychodach 11,1% 9,1% 14,8% Koszty ogólnego zarz du ,2% ,8% Udzia w przychodach 8,3% 4,7% 6,0% Zysk na sprzeda y ,4% ,7% Saldo pozosta ej dzia alno ci operacyjnej Zysk z dzia alno ci operacyjnej ,3% ,0% Saldo dzia alno ci finansowej Zysk z dzia alno ci gospodarczej ,2% ,5% Wynik zdarze nadzwyczajnych Zysk brutto ,2% ,5% Podatek dochodowy Zysk netto ,3% ,3% Dynamika: rok poprzedni = 100% ród o: Prospekt emisyjny spó ki ARCUS SA, obliczenia w asne Skutkiem powy szej zmiany by du y wzrost kosztów sprzeda y przy spadku przychodów. By a to konsekwencja wzrostu sprzeda y sprz tu i wynika a z potrzeby rozbudowy sieci sprzeda y, sieci serwisu oraz z utworzenia rezerw na ewentualne naprawy gwarancyjne towarów oferowanych przez spó k. W 2006 roku spó ka koncentruj c si na swojej podstawowej dzia alno ci sprzeda a zb dn nieruchomo na Helu. Zysk z tej transakcji zasili pozosta e przychody operacyjne, co by o g ównym sk adnikiem dodatniego salda pozosta ej dzia alno ci operacyjnej za ten rok (prawie 1,2 mln z ). W 2005 roku spó ka zanotowa a ponad 1,5 mln zysku z dzia alno ci finansowej. Taka sytuacja wynika a g ównie z zyskownej sprzeda y akcji spó ki ZCh Dwory SA. Tabela 8. Wybrane rentowno ci spó ki ARCUS SA za lata ROK Rentowno brutto na sprzeda y 34,8% 24,9% 29,0% Rentowno sprzeda y 15,3% 11,1% 8,1% Rentowno EBITDA 16,5% 12,4% 10,9% Rentowno operacyjna 15,2% 11,1% 9,5% Rentowno netto 12,8% 10,2% 8,1% ród o: Prospekt emisyjny spó ki, obliczenia w asne. 16

17 W badanym okresie obserwuje si systematyczny spadek rentowno ci. Jest to efekt zarówno zmiany struktury sprzeda y, jak i ponoszenia przez spó k wydatków na poszerzanie oferty o nowe produkty, których redni czas przygotowania wynosz cy 3 4 lata przyniesie istotny wzrost poziom przychodów ju od 2007 roku.. Pomimo istotnego spadku poziomu rentowno ci znajduj si one na wysokim poziomie. Spó ka liczy, e dzia ania zwi zane z wdro eniem nowych produktów powinny wkrótce prze o y si na jej popraw. Zmiany w wielko ci i strukturze przychodów wp yn y równie na bilans spó ki. W 2005 roku o ponad po ow wzros a warto sumy bilansowej, co by o efektem wzrostu przychodów (o prawie 36%). Poniewa wzrost przychodów wynika g ównie ze sprzeda y towarów to nast pi du y wzrost warto ci zapasów. W 2006 roku kiedy us ugi outsorsingowe nie generowa y ju przychodów nast pi spadek warto ci aktywów, g ównie na skutek zmniejszenia nale no ci handlowych. Równocze nie o ponad 9% zwi kszy a si sprzeda towarów, co z kolei zwi kszy o stany magazynowe w postaci zapasów. Wiod cy udzia w przychodach ze sprzeda y towarów powoduje, e w aktywach najwi kszy udzia maj aktywa obrotowe. G ównym sk adnikiem aktywów trwa ych spó ki by y inwestycje d ugoterminowe. Inwestycje te zwi zane by y z zakupem pakietów akcji w innych spó kach, co wynika o z lokowania wolnych rodków pieni nych spó ki. Inwestycje te dotyczy y 16,6 tys. akcji PZU SA zakupionych w pierwszej po owie 2002 r. za czn kwot 1,99 mln z. 70 tys. akcji Po udniowego Koncernu Energetycznego SA. zakupionych w pierwszej po owie 2006 r. za 2,52 z. oraz akcji Firmy Chemicznej Dwory SA., które zosta y zakupione we wrze niu 2004 r. za 2,4 mln z. Jak wspomniano wcze niej akcje ZCh Dwory SA zosta y sprzedane w lutym 2005r. za 3,6 mln z. Tabela 9. Wybrane wielko ci bilansu spó ki ARCUS SA za lata (tys. z ). AKTYWA 2004 Udzia 2005 Udzia 2006 Udzia Aktywa trwa e ,6% ,4% ,5% Warto ci niematerialne i prawne 416 1,7% 141 0,4% 191 0,6% Rzeczowe aktywa trwa e ,7% ,3% ,4% Nale no ci d ugoterminowe 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Inwestycje d ugoterminowe ,8% ,5% ,7% D ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 121 0,5% 131 0,3% 552 1,8% Aktywa obrotowe ,4% ,6% ,5% Zapasy ,8% ,7% ,5% Nale no ci krótkoterminowe, w tym ,4% ,1% ,4% z tytu u dostaw i us ug udzia w przychodach 12,3% 13,4% 8,2% Inwestycje krótkoterminowe 340 1,4% ,2% 924 3,0% Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 218 0,9% 218 0,6% 197 0,6% Aktywa razem ,0% ,0% ,0% PASYWA Kapita w asny ,3% ,6% ,5% Kapita podstawowy 100 0,4% 100 0,3% 500 1,6% Nale ne wp aty na kapita podstawowy (wielko ujemna) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Kapita zapasowy 142 0,6% 142 0,4% 142 0,5% Wynik netto ,2% ,1% ,8% Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania ,7% ,4% ,5% Rezerwy na zobowi zania 750 3,0% 996 2,7% ,3%! Zobowi zania d ugoterminowe, w tym 0 0,0% 0 0,0% 280 0,9% kredyty i po yczki 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Zobowi zania krótkoterminowe, w tym ,8% ,7% ,2% kredyty i po yczki 262 1,1% ,7% 260 0,8% z tytu u dostaw i us ug ,0% ,1% ,2% udzia w kosztach 4,0% 4,8% 4,3% Rozliczenia mi dzyokresowe 695 2,8% 0 0,0% 0 0,0% Pasywa razem ,0% ,0% ,0% ród o: Prospekt emisyjny spó ki, obliczenia w asne W pasywach od 2005 roku najwi kszy udzia mia y zobowi zania handlowe. By y to skutki wzrostu warto ci sprzeda y towarów oraz spadku warto ci i udzia ów sprzeda y us ug. 17

18 PROGNOZY I WYCENA Prognozy finansowe Przy prognozowaniu wyników finansowych spó ki za o ono, e na koniec 2008 roku spó ka zrealizuje swoje plany konsolidacyjne i od 2009 roku przedstawione prognozy dotycz grupy kapita owej. Wyniki finansowe dla roku 2009 uwzgl dniaj pierwszy rok integracji podmiotów wchodz cych w sk ad grupy kapita owej, co b dzie wi za o si z wi kszymi kosztami. W przypadku rozwoju organicznego spodziewamy si stabilnego wzrostu przychodów ze sprzeda y towarów, ale przy znacznie ni szej mar y brutto na sprzeda y ni w 2006 roku (by o to prawie 29%). Z kolei w przypadku nowych produktów, które spó ka od 2 lat wprowadza do sprzeda y spodziewamy si, e du y wzrost z 2007 roku oraz wzmocnienie tej oferty rodkami z emisji prze o y si na systematyczny wzrost udzia u produktów w strukturze sprzeda y. Tabela 10. Prognoza g ównych elementów sprawozda finansowych grupy kap. ARCUS SA (tys z ). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzeda y Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia ów Zysk brutto ze sprzeda y Koszty sprzeda y i ogólnego zarz du Zysk na sprzeda y Saldo pozosta ej dzia alno ci operacyjnej Zysk z dzia alno ci operacyjnej Saldo dzia alno ci finansowej Zysk brutto Zysk netto BILANS Aktywa trwa e Warto ci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwa e Aktywa obrotowe Zapasy Nale no ci krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe Suma bilansowa razem Kapita w asny Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania Rezerwy na zobowi zania Zobowi zania d ugoterminowe Zobowi zania krótkoterminowe RACHUNEK PRZEP YWÓW PIENI NYCH Dzia alno operacyjna amortyzacja Dzia alno inwestycyjna wydatki inwestycyjne Dzia alno finansowa wp ywy z emisji akcji wyp ata dywidendy zmiana zad u enia rodki pieni ne na koniec okresu ród o: Prognozy i obliczenia w asne. 18

19 rodki pozyskane z emisji akcji serii B wp yn na zmian struktury bilansu. Prawie trzykrotnie wzro nie suma bilansowa. W aktywach od 2008 roku wzro nie warto aktywów trwa ych g ównie w skutek dzia a konsolidacyjnych. Po podwy szenia kapita u o akcje serii B w pasywach kapita w asny przekroczy warto zobowi za. Tabela 11. Prognoza wybranych wska ników dla grupy kapita owej ARCUS SA (tys. z ) WSKA NIKI Dynamika przychodów 84,4% 122,6% 116,4% 117,3% 116,5% 117,2% 118,1% 115,7% 111,6% 108,0% Dynamika zysku operacyjnego 72,0% 100,3% 130,1% 43,2% 167,9% 157,2% 154,0% 132,5% 113,8% 105,3% Dynamika zysku netto 67,3% 101,7% 141,3% 49,1% 155,8% 149,7% 148,5% 130,5% 114,0% 106,4% Rentowno brutto na sprzeda y 29,0% 25,0% 25,2% 19,6% 20,2% 20,9% 21,9% 22,5% 22,4% 22,1% Rentowno EBITDA 10,9% 9,1% 10,1% 4,7% 5,9% 7,3% 9,0% 10,1% 10,2% 9,9% Rentowno operacyjna 9,5% 7,8% 8,7% 3,2% 4,6% 6,2% 8,1% 9,2% 9,4% 9,2% Rentowno netto 8,1% 6,7% 8,2% 3,4% 4,6% 5,8% 7,4% 8,3% 8,5% 8,4% ROE 53,0% 19,8% 15,5% 6,8% 9,8% 13,0% 17,2% 19,9% 20,2% 19,3% ROA 20,7% 12,7% 11,4% 5,0% 7,1% 9,4% 12,3% 14,3% 14,5% 14,0% Kapitaly sta e Z ota regu a bilansowa 1,6 7,6 2,3 2,5 2,8 3,3 3,9 4,5 5,2 6,0 Kapita obrotowy D ug / kapita w asny 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D ug netto Liczba akcji na koniec roku (tys. szt) EPS 1,4 1,0 1,4 0,7 1,0 1,6 2,3 3,0 3,4 3,7 CEPS 1,7 1,2 1,6 1,0 1,3 1,8 2,6 3,3 3,7 4,0 BVPS 2,5 8,1 9,5 10,1 11,2 12,7 14,2 16,1 18,0 20,0 DPS 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 1,16 1,51 1,72 ród o: Prognozy i obliczenia w asne. Wycena metod DCF Model wyceny metod zdyskontowanych przep ywów pieni nych (DCF) bazuje na prognozach DM Polonia Net SA na lata dla grupy kapita owej ARCUS SA. W modelu przyj to nast puj ce za o enia - zako czenie powodzeniem emisji akcji serii B i wp yw do kasy spó ki kwoty oko o 41,2 mln z - zastosowano poziom wska nika w wysoko ci 1,2 - stopa podatku sta a dla ca ego okresu prognozy w wysoko ci 19% - stopa wolna od ryzyka bazuje na rentowno ci rz dowych obligacji 10 letnich. - za o ono wzrost wolnych przep ywów pieni nych (FCF) po okresie prognozy na poziomie 2,5 % - poza wydatkami inwestycyjnymi zwi zanymi z wykorzystaniem rodków z emisji nowych akcji nie uwzgl dniono w prognozach innych znacznych wydatków inwestycyjnych (zarówno w maj tek spó ki jak i akwizycje), które mog by w przysz o ci przedmiotem dodatkowych przep ywów pieni nych. 19

20 Tabela 12. Wycena spó ki ARCUS SA metod DCF (tys. z ) ROK EBIT - Zysk operacyjny Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek NOPLAT Amortyzacja Nak ady inwestycyjne Zmiana kapita u obrotowego Inwestycje netto FCF - Wolne przep ywy pieni ne Koszt kapita u w asnego Stopa wolna od ryzyka 5,66% Premia rynkowa 5,0% Beta 1,2 CAPM 11,7% Koszt d ugu Premia za ryzyko kredytowe 2,0% Oprocentowanie d ugu 7,7% Stopa podatkowa 19% Koszt d ugu po opodatkowaniu 6,2% redni wa ony koszt kapita u Udzia kapita u w asnego 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Udzia d ugu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 11,66% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% Wspó czynnik dyskontuj cy 1,12 1,25 1,39 1,55 1,74 1,94 2,16 2,42 2,70 DCF - warto bie ca FCF 2 883, Suma DCF Wzrost FCF po okresie prognozy 2,5% Warto rezydualna Warto bie ca warto ci rezydualnej D ug netto -664 Wp ywy z emisji akcji serii B Warto spó ki Bie ca warto spó ki Liczba akcji po emisji (tys. sztuk) Warto 1 akcji (z ) 21,62 Dla przedstawionych za o e oraz prognoz wyceniamy warto jednej akcji spó ki ARCUS SA metod DCF na 21,62 z. Celem przedstawienia wra liwo wyceny metod DCF na dwa kluczowe za o enia modelu ( redni wa ony koszt kapita u i stop wzrostu rezydualnego po okresie prognozy) poni ej przedstawiono tabel, która obrazuje wp yw zmiany tych wielko ci na wycen. Tabela 13. Wra liwo wyceny 1 akcji metod DCF na zmian FCF po okresie prognozy oraz WACC (z ). Zmiana FCF po okresie prognozy 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 10,0% 24,40 25,51 26,76 28,19 29,85 11,0% 21,64 22,47 23,39 24,43 25,61 WACC 11,7% 20,16 20,85 21,62 22,47 23,43 12,0% 19,48 20,11 20,81 21,58 22,45 13,0% 17,75 18,24 18,78 19,37 20,03 20

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Technologie komunikacyjne w rmie

Technologie komunikacyjne w rmie www.infopzs.pl ŚRODOWISKO stycze -luty 2011 cena 6,99 z (w tym VAT) Azoty Tarnów Kupujemy wielkie okazje Technologie komunikacyjne w rmie Raport Komunikacja kluczowa dla rozwoju Wiele do zrobienia w gospodarce

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

"MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE"

MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE Dr Zygmunt Ryznar Materia ponizszy jest wyci giem z Rozdzia ów IV i V mojej nieopublikowanej pracy (ok.600 stron): "MONOGRAFIA INFORMATYKI BANKOWEJ ORAZ NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" (Copyright

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo