Ogłoszenie o zamówieniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie o zamówieniu"

Transkrypt

1 Kielce, r. Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Stworzenie portalu aukcyjnego layout i funkcjonalność łącznie z wdrożeniem elektronicznego podpisu oraz stworzeniem systemów elektronicznej wymiany danych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z POIG Działanie 8.2 pt.: Platforma sprzedaży energii umożliwiająca dokonanie transakcji w sposób automatyczny integrująca funkcje dopasowania taryf do charakteru odbiorcy.

2 1 Zamawiający Efekt Technologies Sp. z o.o. Sichów Duży Rytwiany NIP Biuro: Szczecińska 11A lok Kielce Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00 2 Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej ,00 PLN zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 3 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie, testowanie, oddanie do użytku oraz świadczenie usługi asysty technicznej do momentu osiągnięcia celu wynikającego ze specyfikacji, platformy sprzedaży energii elektrycznej (dalej Platforma ) składającej się z komponentów opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiących załącznik nr 4 (dostępnej na stronie ). 2. Platforma powinna uwzględniać wytyczne oraz techniczne rozwiązania uniemożliwiające osobom niepowołanym dostęp do danych poufnych, skopiowanie plików źródłowych platformy oraz zabezpieczające przed atakami z użyciem złośliwego oprogramowania. 3. Platforma powinna przewidywać role poszczególnych użytkowników oraz określone uprawnienia z nimi związane wpływające na zakres czynności i operacji wykonywanych przez określone osoby pracujące z systemem. Zakres uprawnień zostanie doprecyzowany na spotkaniach w ramach drugiego etapu procesu wyłaniania wykonawców. 4. Zakres prac obejmuje: 1) opracowanie modelu aplikacji i planu etapowego uruchamiania kolejnych

3 modułów przeznaczonych do pracy w środowisku GNU/Linux, 2) określenie wymagań sprzętowych pozwalających na stabilne działanie platformy zakładając: a) ilość klientów w bazie danych od kilkuset do kilku tysięcy, b) ilość dokumentów (nieedytowalnych) powiązanych z klientem od 20 do 25 rocznie, c) dziennik zmian i aktywności klienta przechowujący kompletne dane dotyczące historii i działań klientów i operatorów systemu, 3) podłączenie systemu z domenami wskazanymi przez Zamawiającego, 4) wykorzystanie technologii podpisu elektronicznego oraz stworzenie kanałów elektronicznej wymiany danych z klientami oraz dostawcami, 5) uruchomienie kolejnych modułów platformy zgodnie z harmonogramem: a) moduł KUP TERAZ najpóźniej do ; b) moduł CRM najpóźniej do ; c) moduł MIGRACJA najpóźniej do ; d) moduł FINANSE najpóźniej do ; e) moduły ZAKUP ENERGII I CERTYFIKATÓW najpóźniej do ; 6) przeprowadzenie testów akceptacyjnych oraz wydajnościowych, 7) zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z wymogami GIODO, 8) opracowanie dokumentacji zawierającej w szczególności: a) instrukcję administratora zawierającą kompletną wiedzę i informacje pozwalające na zapewnienie ciągłości działania platformy oraz procedury postępowania w przypadku awarii lub błędu, b) instrukcję użytkownika końcowego zawierającą szczegółową instrukcję funkcjonalną z uwzględnieniem interfejsu użytkownika, widoków i operacji jakie może wykonać w określonych miejscach systemu, c) instrukcję instalacji, konfiguracji i uruchomienia systemu w określonym środowisku, d) dokumentację zawierającą informacje na temat sposobu komunikacji i integracji poszczególnych modułów oraz wymiany danych z systemami zewnętrznymi, e) dokumentację powykonawczą systemu diagramy przepływu danych, modele zachowania systemu, diagramy klas oraz opis funkcjonalny systemu, f) dokumentację polityki bezpieczeństwa,

4 9) przeprowadzenie wdrożenia i niezbędnych szkoleń umożliwiających pracę z platformą, 10) udzielenie gwarancji obejmującej nieodpłatne usuwanie błędów i awarii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 5. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca wytworzy oprogramowanie (stworzy od podstaw, wykorzysta posiadane rozwiązania lub dostępne oprogramowanie typu open-source), do którego przekaże autorskie prawa majątkowe, na zasadach określonych w Umowie bez dodatkowych opłat licencyjnych oraz abonamentowych. 6. Warunkiem uznania przez Zamawiającego gotowości do produkcyjnego uruchomienia kolejnych komponentów platformy jest uzyskanie pozytywnych wyników wszystkich przeprowadzonych testów. Scenariusze oraz kryteria akceptacyjne zostaną ustalone na etapie doprecyzowania szczegółów funkcjonalnych dla każdego z modułów. 7. Wewnętrzna budowa systemu powinna dać możliwość łatwego rozwoju i modyfikacji uruchomionych usług biznesowych. Zastosowana architektura oraz komponenty powinny posiadać licencje otwartego oprogramowania. Stworzony system powinien być projektowany z przeznaczeniem dla systemów GNU/Linux (w szczególności dystrybucji Debian). Interfejsy użytkowników (zarówno w części klienckiej jak i administracyjnej) powinny być kompatybilne z wiodącymi przeglądarkami (Firefox, Chrome, Opera, IE) jak i systemami operacyjnymi Windows, MacOS, oraz GNU/Linux. 8. Kod źródłowy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z prawami do dalszej modyfikacji. Dla modułu fakturowania / ewidencji należności / prawo to może być niewyłączne i niekompletne (brak prawa odsprzedaży tych modułów osobno i/lub wielokrotnie). Prawa do modułów bardziej specyficznych przechodzą na wyłączność. 9. Preferowanym językiem programowania jest Java, Python lub inny podobny język wysokiego poziomu o szerokim rozpowszechnieniu - ze względu na dużą elastyczność, popularność, niezależność od konfiguracji sprzętowej, wysoki poziom oraz jakość dostępnych rozwiązań, dostępność wielu bibliotek oraz rozwiązań open-source, a także posiadane przez Efekt Technologies kompetencje i doświadczenie w wykorzystaniu technologii związanych z tym środowiskiem. Aplikacja przewiduje również wykorzystanie wielu nowoczesnych rozwiązań (np. Web Services, REST API) zapewniających automatyzację wymiany danych, łatwość obsługi i przyjazny użytkownikowi interfejs oraz integrację z zewnętrznymi systemami.

5 4 Odbiór prac Termin wykonania zamówienia jest jednoznaczny z terminem odebrania ostatniego modułu oraz ewentualnych poprawek określonych w 3 ust. 4 pkt 5. 5 Opis warunków udziału w postępowaniu i terminy składania ofert 1. Proces wyłaniania Wykonawcy: 1) Przyjmowanie zgłoszeń oferentów na podstawie uproszczonej specyfikacji oraz ocena formalna ofert do ; 2) Wybór oferty na podstawie kryteriów punktacyjnych, o których mowa w 11 do ; 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: a) Wykonawca należycie wykonał w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej trzy zamówienia, których przedmiotem było zaprojektowanie, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego o wartości minimum zł brutto opartego na procesach biznesowych i o zakresie funkcjonalnym zgodnym z opisem modułów wyszczególnionych w 3; b) Wykonawca posiada doświadczenie w programowaniu systemów B2B uwzględniających wykorzystanie technologii podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych; c) Wykonawca posiada prawo do wykorzystania i modyfikacji lub posiada własne moduły lub posiada udokumentowaną zdolność, popartą zrealizowanymi projektami w zakresie integracji modułów open-source; d) Wykonawca dysponuje co najmniej dwiema niżej wymienionymi osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. posiadającymi kwalifikacje pozwalające na obsadzenie kluczowych stanowisk w czasie realizacji przedmiotu zamówienia: programista który w okresie ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 zamówienia dotyczące prac polegających na projektowaniu, programowaniu, i wdrażaniu systemów

6 informatycznych o wartości minimum zł brutto każde o zakresie funkcjonalnym zgodnym z opisem modułów wyszczególnionych w 3; project manager który w okresie ostatnich 3 lat zrealizował co najmniej 2 zamówienia dotyczące prac polegających na analizie i wdrażaniu systemów informatycznych o wartości minimum zł brutto każde o zakresie funkcjonalnym zgodnym z opisem modułów wyszczególnionych w 3; 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Spółki zainteresowane przedmiotem zamówienia prześlą w formie wskazanej w 9 ust. 1 do dnia określonego w 5 ust. 1 pkt 1 następujące dokumenty: 1) prezentacja spółki uwzględniająca główne branże realizowanych rozwiązań, wykorzystywane technologie, specjalizacje oraz kluczowe osiągnięcia; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 4) wykaz wykonanych projektów w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zamówień, potwierdzających spełnianie warunku zawartego w ust. 2 pkt 1 lit. a, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z nich; 5) wykaz oraz CV osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d z wykazem projektów wykonanych z udziałem tych osób potwierdzających warunki o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit d. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z nich. 6) wykaz posiadanych rozwiązań własnych modułów w o których mowa w 3 lub propozycja rozwiązań open-source i wykaz projektów potwierdzających

7 doświadczenia z integracją tych rozwiązań; 7) projekt systemu uwzględniający przede wszystkim architekturę systemu, sposób wykorzystania poszczególnych modułów systemu oraz metodę ich integracji, diagramy klas, diagramy przejść oraz makiety/wizualizacje interfejsów użytkownika; 8) wykaz funkcjonalności platformy oraz modułów (własnych lub open-source) realizujących daną funkcjonalność według listy stanowiącej załącznik nr 2; 9) plan etapowego uruchamiania kolejnych modułów łącznie z harmonogramem i kluczowymi działaniami koniecznymi do zapewnienia skutecznego wdrożenia platformy zgodnie z założonym harmonogramem w 3 ust. 4 pkt 5; 10) wykaz planowanych dat uruchomienia poszczególnych modułów w odniesieniu do ostatecznych terminów zgodnie z założonym harmonogramem w 3 ust. 4 pkt 5 stanowiący załącznik nr 3; 11) ofertę sporządzoną zgodnie z opisem zamieszczonym w 8. 6 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Wojciech Wąsik 7 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców. 8 Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim i formie elektronicznej. 2. W ofercie Wykonawca powinien umieścić: 1) wszelkie dokumenty potwierdzające wiedzę, doświadczenie i niezbędne umiejętności do realizacji projektu zgodnie z wymaganiami określonymi w 5 ust. 3; 2) opis oferowanych funkcjonalności systemu, sporządzony w oparciu o opis zawarty w 3 oraz szczegółowej specyfikacji i dokumentacji funkcjonalnej modułów przekazanej po spotkaniu indywidualnym z oferentem; 3) cenę netto rozwiązania obliczoną zgodnie z 10; 4) analizę wymagań; 5) warunki gwarancji, asysty technicznej i serwisu pogwarancyjnego;

8 6) proponowaną technologię wykonania systemu; 7) proponowane moduły i warunki ich wykorzystania i integracji w trakcie tworzenia platformy; 8) strukturę organizacyjną projektu; 9) planowany czas i harmonogram realizacji przedsięwzięcia; 10)zdefiniowane punkty kontrolne (kamienie milowe), pozwalające na śledzenie przebiegu realizacji projektu; 11)opis przebiegu wdrożenia; 12)opis świadczenia asysty technicznej; 13)termin związania oferenta ofertą (nie krótszy niż do dnia ). 3. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9 Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty wyłącznie do niniejszej SIWZ w terminie określonym w 5 ust. 1 pkt 1 prosimy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres podając w tytule Oferta B2B oraz nazwę firmy. 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do adresu innego niż wskazany powyżej. 10 Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy: 1) wszystkie nakłady niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty dojazdów i pobytu pracowników Wykonawcy, 2) okres realizacji zamówienia, w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia, 3) ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i jego ryzyko, 4) wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 11 Opis kryteriów wyboru oferty 1. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

9 1) Cena: 60% (0 60 punktów); a) maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Ilość punktów każdej następnej oferty obliczona zostanie w następujący sposób, zaokrąglając wynik do jedności: PC i = (C min / C i ) * 60 gdzie: PC i punktacja cenowa aktualnie ocenianej oferty, C min najniższa cena spośród otrzymanych ofert, C i cena aktualnie ocenianej oferty. 2) Ilość funkcjonalności zrealizowanych w oparciu o gotowe rozwiązania (własne lub open source): 20% (0 20 punktów); a) punkty przyznawane są w odniesieniu do sumarycznej ilości funkcjonalności wyszczególnionych na wykazie stanowiącym załącznik nr 2, które Oferent może zrealizować w oparciu o posiadane rozwiązania lub ma doświadczenie w integrowaniu rozwiązań open source w wymaganym zakresie: 13 funkcjonalności: 20 punktów, 9 12 funkcjonalności: 15 punktów, 6 8 funkcjonalności: 10 punktów, 3 5 funkcjonalności: 5 punktów, 0 2 funkcjonalności: 0 punktów. 3) Termin uruchomienia kolejnych modułów: 15% (0 15 punktów). a) maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta, której suma dni roboczych wynikających z różnicy pomiędzy ostatecznym terminem uruchomienia modułu a zakładanym przez Oferenta (nazywana dalej skróconym czasem realizacji ) jest największa. W przypadku ujemnej wartości różnicy, przyjmuje się 0. Ilość punktów każdej następnej oferty obliczona zostanie w następujący sposób, zaokrąglając wynik do jedności: PSCR i = (SDR i / SDR max ) * 15 gdzie: PSCR i punktacja skróconego czasu realizacji kolejnych modułów aktualnie ocenianej oferty, SCR i skrócony czas realizacji aktualnie ocenianej oferty, SCR max maksymalny skrócony czas realizacji spośród otrzymanych ofert. 4) Długość bezpłatnego okresu gwarancyjnego: 5% (0 5 punktów); a) maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancyjny. Ilość punktów każdej następnej oferty obliczona zostanie w następujący sposób, zaokrąglając wynik do jedności: POG i = (OG i / OG max ) * 10 gdzie: POG i punktacja długości okresu gwarancyjnego aktualnie ocenianej oferty, OG i długość okresu gwarancyjnego aktualnie ocenianej oferty, OG max najdłuższy okres gwarancyjny spośród otrzymanych ofert. 3. W cenie Wykonawca uwzględni wartość autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenie z tytułu ich przeniesienia w całości. 4. Wykonawca nie może ponownie wykorzystać oraz sprzedać modułów stworzonego

10 systemu w przeciągu 12 miesięcy. 12 Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 13 Uwagi końcowe 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego. 2. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w 5 ust Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji. 4. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje). 5. Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 6. Oferty złożone po terminie określonym w 5 ust. 1 pkt 1 lub w inny sposób, niż określony w 9 ust. 1 nie zostaną rozpatrzone. 7. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy. 12. Oferenci, których oferta zostanie wybrana, zostaną poinformowani pisemnie oraz drogą elektroniczną. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie portalu wspierającego realizację działań 8.1 i 8.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Znak sprawy: AZP 2611 32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81) 53-105-28 2. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asysta techniczna Systemu Finansowo-Księgowo-Płacowo-Kadrowego oraz Systemu Obsługi Pożyczek

Zaprojektowanie, wdrożenie oraz asysta techniczna Systemu Finansowo-Księgowo-Płacowo-Kadrowego oraz Systemu Obsługi Pożyczek Olsztyn, dn. 25.06.2013 r. Nr ref.: ZP/RFP.2.28.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - modyfikacja z dnia 25.06.2013 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie

Dokumentacja przetargowa. w postępowaniu prowadzonym zgodnie Bank państwowy założony w 1924 roku Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego 00-955 Warszawa Al. Jerozolimskie 7 Dokumentacja przetargowa w postępowaniu prowadzonym zgodnie z procedurami Banku Światowego

Bardziej szczegółowo