ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r."

Transkrypt

1 ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r.

2 SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE Przesłanki ogólne Podstawy prawne Funkcje programu Cele programu Okres objty Programem Metoda opracowania Polityka ekologiczna województwa Polityka ekologiczna powiatu Tendencje rozwojowe powiatu w odniesieniu do województwa System zarzdzania programem Instrumenty i narzdzia realizacji programu Kontrola Programu Monitoring skutków realizacji Programu Struktura zarzdzania programem Procedura weryfikacji programu ródła finansowania programu Załoenia szacunku kosztów realizacji programu Finansowanie programu...21 CZ II - DIAGNOZA STANU RODOWISKA CHARAKTERYSTYKA POWIATU Dane podstawowe Zasoby rodowiska przyrodniczego Zagroenia rodowiska Klimat akustyczny, transport Promieniowanie elektromagnetyczne Odpady Zagroenia wód Powane awarie Zagroenia globalne Infrastruktura ochrony rodowiska Wodocigi i ujcia wody Kanalizacje i oczyszczalnie cieków Gospodarowanie energi Gospodarka odpadami Wnioski z diagnozy Uwarunkowania wewntrzne

3 4.2. Uwarunkowania zewntrzne Waniejsze problemy ekologiczne w powiecie...77 CZ III - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE TERMINY, KOSZTY I RÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA...94 CZ IV. STRESZCZENIE

4 CZ I : USTALENIA OGÓLNE. 1. Przesłanki ogólne. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. stanowi, e Rzeczypospolita Polska zapewnia ochron rodowiska kierujc si zasad zrównowaonego rozwoju oraz wskazuje, i ochrona rodowiska jest obowizkiem obywateli władz publicznych, które poprzez swoj polityk, powinny zapewni nie tylko bezpieczestwo ekologiczne, ale i dostp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Władzami publicznymi w rozumieniu powyszego zapisu s równie powiaty. Ustawa o samorzdzie powiatowym midzy innymi stwierdza, e powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym okrelone ustawami, w tym równie zadania z zakresu ochrony przyrody, ochrony rodowiska, lenictwa, gospodarki wodnej, rybactwa ródldowego, zapobiegania nadzwyczajnym zagroeniom rodowiska. Powiat, akceptujc zasady zrównowaonego rozwoju szuka takich kierunków rozwoju, które doprowadz do ograniczania emisji, zmniejszania energo-, wodo- i materiałochłonnoci, poprawy jakoci rodowiska przyrodniczego, wzmacniania struktur ekologicznych, rozwijania aktywnoci obywatelskiej, poprawy jakoci ycia mieszkaców. Winno w tym pomóc właciwe, zgodne z ide ekorozwoju, planowanie wszelkich działa. Polskie przepisy z zakresu ochrony rodowiska przewiduj tworzenie kilku rónych typów planów i programów redukcji emisji zanieczyszcze. Jednymi z takich dokumentów s lub maj by: Polityka ekologiczna pastwa, programy ochrony rodowiska oraz plany gospodarki odpadami. Przedstawiany Program ochrony rodowiska w powiecie kolbuszowskim wraz z Planem gospodarki odpadami jest opracowaniem, które kompleksowo przedstawia polityk ekologiczn powiatu. Jest równoczenie nowym aktualnym, ródłem informacji o ekologicznych uwarunkowaniach tego terenu, ale take spisem konkretnych zada dla organów powiatu, zalece dla gmin, a take wszystkich korzystajcych ze rodowiska. 2. Podstawy prawne. Działania z zakresu ochrony rodowiska w powiecie musz by podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony rodowiska. Art. 17 ust.1 ustawy Prawo ochrony rodowiska stanowi, e zarzd powiatu opracowuje program ochrony rodowiska w celu realizacji polityki ekologicznej pastwa, przy czym projekt programu powiatu winien by zaopiniowany przez zarzd województwa. Program powinien okrela wymagania odnoszce si do polityki ekologicznej pastwa, a w szczególnoci: - cele i priorytety ekologiczne, - rodzaj i harmonogram działa proekologicznych, - rodki niezbdne do osignicia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne. Program ochrony rodowiska winien zosta uchwalony przez Rad Powiatu. Z wykonania Programu Zarzd Powiatu sporzdzi co dwa lata raporty, które przedłoy Radzie Powiatu. Program stanowi cało z dokumentem Plan gospodarki odpadami dla powiatu kolbuszowskiego zwanym dalej Planem. Program i Plan obejmuj najblisze lata ( ), z tym, e okrelone w nim cele i działania przewidziane s równie na dalsze, kolejne lata ( ). Dla lepszej spójnoci z dokumentami opracowanymi na szczeblu województwa zachowano w nich układ dokumentów struktur dokumentów stworzonych na szczeblu województwa. 4

5 W skład Programu wchodz: I. Ustalenia Programu obejmujce: 1. Funkcje Programu oraz jego powizania formalne i merytoryczne z programami ochrony rodowiska szczebla wojewódzkiego niszego gminnego oraz strategicznymi dokumentami, powiatowymi wojewódzkimi i krajowymi. 2. Cele strategiczne, wyznaczone wg hierarchii wanoci, w obrbie 3 pól strategicznych: a. Ochrony i poprawy stanu rodowiska, b. Racjonalnego wykorzystania zasobów rodowiska, c. Edukacji ekologicznej; 3. System zarzdzania Programem (procedury kontroli, mierniki realizacji, procedury weryfikacji oraz uczestnicy i instrumenty wdraania i realizacji Programu); 4. Szacunkowe koszty i ródła finansowania Programu oraz harmonogram jego realizacji (w formie tabeli finansowej). II. Opis Programu, zawierajce szczegółowe informacje o uwarunkowaniach zewntrznych i wewntrznych, jakie determinowały przyjte w Ustaleniach Programu cele strategiczne, a w ich ramach, cele długo i krótkookresowe oraz działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, które powinny zapewni osiganie tych celów. Okrelaj one w szczególnoci: 1) cele polityki ekologicznej pastwa; 2) tendencje rozwoju powiatu kolbuszowskiego; 3) aktualny stan rodowiska powiatu; 4) działania w zakresie poprawy i ochrony stanu rodowiska na obszarze i powiatu; 5) uwarunkowania prawne, 6) moliwoci wdraania, realizacji i finansowania Programu (działa ochrony rodowiska). 3. Funkcje programu. Program ochrony rodowiska w powiecie kolbuszowskim. jest podstawowym dokumentem koordynujcym działania w zakresie ochrony rodowiska w powiecie. Podstawowe funkcje jakie spełnia to: - przekazuje społeczestwu, przedsibiorcom, samorzdom informacje na temat zasobów rodowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów rodowiska; - omawia najwaniejsze problemy (w tym zagroenia ekologiczne) proponujc sposoby ich rozwizania w okrelonym czasie; - okrela sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz instytucji i pozarzdowych organizacji ekologicznych na rzecz ochrony rodowiska w powiecie; Ponadto: - jest gwarantem wdraania zrównowaonego rozwoju powiatu; - ułatwia, a niekiedy formalnie umoliwia wystpowanie o rodki finansowe potrzebne do realizacji przedsiwzi; - ułatwia i obiektywizuje wydawanie decyzji okrelajcych sposób i zakres korzystania ze rodowiska; - organizuje system informacji o stanie rodowiska i działaniach zmierzajcych do jego poprawy. Równoczenie Program ochrony rodowiska w powiecie kolbuszowskim bdzie ułatwiał opiniowanie gminnych programów ochrony rodowiska oraz prowadzenie polityki przestrzennej w powiecie. 5

6 4. Cele programu. Głównym celem Programu jest okrelenie polityki ekologicznej powiatu kolbuszowskiego wynikajcej ze Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego , realizujcej polityk ekologiczn pastwa, rozumian jako: - zjednoczenie celów ochrony rodowiska z wyzwaniami zrównowaonego rozwoju w warunkach jednoczenia si Europy; - rozszerzania ogólnowiatowej troski o Ziemi i jej przyszłych mieszkaców. Najwaniejsze problemy i cele zawieraj nastpujce, przyjte przez Parlament dokumenty krajowe : - Polityka ekologiczna pastwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna pastwa (2001 r.), - Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej pastwa na lata (2002 r.), - Polityka ekologiczna pastwa na lata z uwzgldnieniem perspektywy na lata , - Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównowaonego rozwoju, - Krajowy plan gospodarki odpadami (2002 r.), - Krajowy program oczyszczania cieków komunalnych, oraz uwzgldniajce uwarunkowania midzynarodowe, a w szczególnoci: - Agend 21 Ramowy Program Działa, - Strategi zrównowaonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony rodowiska, - dyrektywy UE, - konwencje i porozumienia midzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez Polsk. Ponadto Program uwzgldnia uwarunkowania wojewódzkie wynikajce z: - Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata ; - Programu ochrony rodowiska dla województwa podkarpackiego; - Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego. Program przyjmuje podstawowe zasady ogólne, lece u podstaw polityki ochrony rodowiska UE i Polski. S to: - zasada zrównowaonego rozwoju; - zasada równego dostpu do rodowiska postrzegana w kategoriach: sprawiedliwoci midzypokoleniowej, sprawiedliwoci midzyregionalne i midzygrupowej, równowaenia szans midzy człowiekiem i przyrod, - zasada przezornoci, - zasada uspołecznienia i subsydiarnoci, - zasada prewencji, - zasada zanieczyszczajcy płaci, - zasada skutecznoci efektywnoci ekologicznej i ekonomicznej. Program okrela: - aktualn sytuacj ekologiczn w powiecie, w powizaniu z sytuacj województwa i ssiednimi powiatami, - ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu, - priorytetowe działania w podziale na krótkoterminowe (lata )i długoterminowe (do roku 2011), 6

7 - harmonogram konkretnych zada w zakresie ograniczenia emisji, ochrony zasobów przyrody, racjonalnego gospodarowania rodowiskiem, aktywizacji prorodowiskowej społeczestwa i wzrostu wiadomoci ekologicznej z podziałem na: zadania powiatu, zadania innych organów administracji publicznej oraz instytucji, przedsibiorstw i organizacji społecznych, zalecenia do programów gmin, - uwarunkowania realizacyjne Programu, jego wdroenie i monitoring. W ujciu przestrzennym Program dotyczy powiatu kolbuszowskiego z uwzgldnieniem rónego rodzaju powiza, w tym ekologicznych z ssiednimi powiatami. Program opracowany jest z uwzgldnieniem ustrojowej pozycji samorzdu powiatu i jego kompetencji wynikajcych z przepisów prawa ochrony rodowiska, a wic ograniczonych własnych moliwoci realizacyjnych i finansowych. Jako cel strategiczny Programu okrelono Popraw stanu rodowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów zgodnie z zasadami rozwoju zrównowaonego. Cele operacyjne, przedstawione w Programie okrelono biorc pod uwag Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego , znowelizowane prawo ekologiczne, dyrektywy UE, wynegocjowane z UE okresy dostosowawcze w obszarze rodowisko i aktualn sytuacj ekologiczn w powiecie oraz obserwowane trendy. Biorc powysze pod uwag cele szczegółowe przedstawiaj si nastpujco : stałe ograniczanie emisji substancji i energii, bierna i czynna ochrona zasobów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu, racjonalne gospodarowanie rodowiskiem, zwikszanie aktywnoci obywatelskiej i podnoszenie stanu wiadomoci ekologicznej społeczestwa. Program uwzgldnia : - aspekty regionalny i społeczny; - uwarunkowania wynikajce z zakwalifikowania powiatu do obszaru problemowego polityki rozwoju województwa - uwarunkowania przestrzenne rozwoju zrównowaonego powiatu powizanego: cigami ekologicznymi ; z ssiednimi powiatami; zwracajc uwag na uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej w zlewniach rzek. 5. Okres objty Programem. Terminy okrelono w oparciu o "Polityk ekologiczn pastwa na lata z uwzgldnieniem perspektyw na lata " oraz zgodnie z ustaleniami Prawa ochrony rodowiska. Ten ostatni przepis okrela w art. 14 ust. 2, i polityk ekologiczn przyjmuje si na okres czterech lat z tym, e przewidziane w niej działania w perspektywie obejmuj kolejne cztery lata. Std Program zawiera zadania dla dwóch faz : - cele krótkoterminowe lata ; - cele długoterminowe do roku Ocena i weryfikacja realizacji zada Programu dokonywana bdzie zgodnie z wymogami ustawy - Prawo ochrony rodowiska, co 2 lata liczc od daty przyjcia Programu. W okresie obowizywania. Aktualizacja zarówno Programu jak i Planu nastpi musi po upływie 4 lat (zgodnie z ustaw o odpadach). 7

8 6. Metoda opracowania. Program opracowany został metod społeczno eksperck przy konsultacji z członkami zespołu konsultacyjnego, pracownikami Starostwa Powiatowego, członkami Zarzdu Powiatu, Burmistrzem i Wójtami, przedstawicielami nauki, szkół, przedsibiorców, pozarzdowych organizacji ekologicznych. Przy opracowywaniu Programu: - wykorzystano dowiadczenia członków zespołu autorskiego oraz wszystkich konsultantów; - współpracowano z samorzdami gmin oraz miasta; - wykorzystano materiały z gmin, powiatu, Urzdu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzdu Wojewódzkiego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska W trakcie prac nad Programem: - dokonano oceny relacji pomidzy programami na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym; - przygotowano rozpoznanie ankietowe, aby dotrze do jednostek samorzdu powiatu, samorzdów gmin; - przeprowadzono analiz SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagroe), uwarunkowa zewntrznych i wewntrznych wykorzystujc j do okrelenia celów szczegółowych Programu, okrelono priorytetowe działania na lata i oraz programy zadaniowe skoordynowane ze Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego uwzgldniajc Program ochrony rodowiska dla województwa podkarpackiego, Strategi rozwoju województwa podkarpackiego oraz Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego - sprecyzowano uwarunkowania realizacyjne Programu w zakresie rozwiza prawnych, ekonomicznych, przestrzennych, społecznych i zwizanych z implementacj prawa i procedur unijnych, - okrelono sposoby wdraania i zasady monitorowania Programu. Uwzgldniajc charakter opracowania przyjt, e Program : - reprezentuje podejcie całociowe, uwzgldniajce wszystkie komponenty rodowiska i wszystkie zewntrzne implikacje, - reprezentuje podejcie selektywne, eksponujce procesy i problemy o decydujcym priorytetowym znaczeniu dla realizacji zasad ekorozwoju powiatu, - reprezentuje podejcie problemowe, zmuszajce do analizowania całych łacuchów przyczynowo-skutkowych i aktywnego, twórczego interpretowania diagnozy, celów i zada. - reprezentuje podejcie prognostyczne, zapewniajce stałe wzbogacenie Programu w miar dokonywanych postpów. Niniejsze opracowanie składa si z nastpujcych zasadniczych czci: 1. Ogólne dane o powiecie i stanie rodowiska na koniec 2002 roku. 2. Analiza uwarunkowa wewntrznych i zewntrznych. 3. Cele polityki ekologicznej pastwa i województwa podkarpackiego; 4. Priorytetowe działania w powiecie kolbuszowskim; 5. Program zadaniowy; 6. Uwarunkowania realizacyjne; 7. Propozycje systemu wdraania i monitorowania programu; 8. Informacje o wykorzystanych materiałach i opracowaniach; 9. Załczniki tekstowe, tabelaryczne i graficzne. 8

9 7. Polityka ekologiczna województwa Niniejsze opracowanie stanowi dokument sporzdzany na szczeblu powiatu, w zwizku z tym jego głównym punktem odniesienia jest Program ochrony rodowiska dla województwa podkarpackiego, który przenosi na szczebel regionalny główne załoenia II polityki ekologicznej Pastwa oraz dokumentu Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej Pastwa na lata Działania i przedsiwzicia w zakresie ochrony rodowiska w województwie podkarpackim zmierzaj obecnie w dwóch kierunkach: 1. Poprawy stanu rodowiska i uzyskania dobrych wskaników w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, w tym ograniczenia materiałochłonnoci, wodochłonnoci, odpadowoci, energochłonnoci i emisji zanieczyszcze. 2. Przypieszenia rozwoju gospodarczego województwa i zaspokojenia aspiracji mieszkaców regionu przy wykorzystaniu potencjału tkwicego w zasobach naturalnych i kulturowych województwa (turystyka, rolnictwo ekologiczne itp.). Zgodnie z Programem działania koncentrowa si bd m.in. na: 1. Modernizacji, rozbudowie i budowie systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni cieków, regulacji rzek i potoków w pierwszej kolejnoci w miastach województwa podkarpackiego. 2. Modernizacji i budowie uj wody pitnej, dostosowanych do wymogów rodowiska oraz ochronie ródeł poboru wód i GZWP, tworzeniu stref ochronnych. 3. Budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i zbiorników małej retencji. 4. Przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi ni niebezpieczne, budowie systemu selektywnej zbiórki mieci, recyklingu. 5. Budowie infrastruktury gospodarki odpadami. 6. Kontynuacji rekultywacji terenów po byłych kopalniach siarki oraz rekultywacji nieczynnych składowisk mieci, rekultywacji terenów poekspolatacyjnych, 7. Likwidacji mogilników, likwidacji kopanek (pochodzcych z przełomu XIX i XX wieku miejsc eksploatacji ropy naftowej). 8. Współpracy transgranicznej w zakresie ochrony wód, współpracy midzywojewódzkiej w zakresie skutecznego wyegzekwowania realizacji zamierze ograniczajcych emisj hałasu przez Elektrowni im. T. Kociuszki S.A. w Połacu oraz w zakresie ochrony wód i ochrony przyrody. 9. Wprowadzaniu najlepszych dostpnych technik. 10. Monitoringu jakoci elementów rodowiska, zwłaszcza na obszarach najwikszych zagroe rodowiska, i systematycznej kontroli zakładów przemysłowych. 11. Zmniejszeniu wielkoci tzw. emisji niskiej w miastach województwa (zwłaszcza Rzeszowa, Przemyla, Jarosławia, Dbicy, Tarnobrzega) i w miejscowociach uzdrowiskowych. 12. Opracowaniu map akustycznych, w pierwszej kolejnoci dla miasta Rzeszowa oraz na odcinkach dróg o najwikszym nateniu ruchu. 13. Zapobieganiu nadzwyczajnym zagroeniom rodowiska (awariom przemysłowym). 14. Opracowaniu programów ochrony elementów rodowiska (m.in. wojewódzkiego programu ochrony przed hałasem, programów ochrony przed hałasem miast, w pierwszej kolejnoci Rzeszowa, opracowaniu i wdroeniu programów działa na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszcze azotowych ze ródeł rolniczych, sporzdzeniu wojewódzkiego planu zarzdzania ryzykiem, sporzdzeniu zewntrznych planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich obszarów, objtych zewntrznym oddziaływaniem awaryjnym zakładów o duym ryzyku, programów wykonawczych energetycznego wykorzystania biomasy, rozwoju energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej oraz programu wykorzystania energii geotermalnej). 15. Wdraaniu programów ochrony wód w zlewniach rzek (w tym współpraca midzywojewódzka). 9

10 16. Zarzdzaniu rodowiskiem (zwłaszcza w przedsibiorstwach). 17. Stworzeniu systemów: zintegrowanego zarzdzania zasobami wodnymi województwa, systemu monitoringu powietrza w pełni dostosowanego do wymaga Unii Europejskiej. 18. Rozwoju systemów elektroenergetycznych i teleinformatycznych w kierunku zapewnienia odpowiedniej jakoci i pewnoci obsługi przy respektowaniu ekonomiki przyjmowanych rozwiza i maksymalnej ochronie przed promieniowaniem pól elektromagnetycznych. 19. Poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu nowych złó kopalin. 20. Wspieraniu wykorzystania lokalnych ródeł energii odnawialnych oraz pomocy dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla rodowiska noników energii. 21. Budowie urzdze i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem ródeł odnawialnych. UWAGA : Istotne dla powiatu zadania podkrelono. Zgodnie z Programem rozwizanie problemów w zakresie ochrony przyrody wiza bdzie si z podjciem wielu działa m.in. z : 1) zapewnieniem instrumentów finansowych rekompensujcych ograniczenia rozwojowe obszarów przewidzianych do objcia radykalnymi formami ochrony przyrody, 2) wsparciem finansowym pozwalajcym na biec ochron przyrody na obszarach ju utworzonych, 3) opracowaniem planów ochrony i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla istniejcych oraz tworzonych rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, 4) opracowaniem wojewódzkich i powiatowych programów zalesie, 5) stworzeniem systemu monitoringu wojewódzkiego przyrody, respektujcego zadania wynikajce z porozumie i konwencji midzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej, 6) rozpoznaniem, dokumentowaniem, wyznaczaniem i ochron obszarów cennych przyrodniczo (dokumentacje wstpne do proponowanych do utworzenia rezerwatów przyrody) oraz zbiorowisk ro- linnych i biotopów wymagajcych szczególnej troski, 7) restytucj siedlisk rzadkich oraz zagroonych wyginiciem gatunków flory i fauny, 8) wzmocnieniem etatowym i technicznym komórek organizacyjnych zajmujcych si ochron przyrody w zakresie zarzdzania obszarami sieci Natura 2000, a zwłaszcza w urzdach gmin i powiatów, 9) zwikszeniem udziału rodków finansowych przeznaczonych przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na ochron przyrody, 10) edukacj ekologiczna, 11) tworzeniem warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego, 12) promocj i wdraaniem programów rolnorodowiskowych. Dla realizacji polityki ekologicznej w powiecie wane bd miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, okrelajce przestrzenne rozmieszczenie przedsiwzi ochrony rodowiska. Ponadto decydujce bd przywalane wyej ustalenia Programu wojewódzkiego. W Programie tym na podstawie obowizujcych przepisów prawnych, diagnozy stanu istniejcego, powiatu, województwa podkarpackiego, priorytetetów okrelonych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata , priorytetów inwestycyjnych okrelonych przez gminy i instytucje powiatowe, polityki ekologicznej pastwa oraz wymogów Unii Europejskiej przyjto nastpujce cele strategiczne (okrelone wg hierarchii i wanoci), w obrbie pól strategicznych traktowanych równorzdnie: Pole strategiczne nr 1: OCHRONA I POPRAWA JAKOCI RODOWISKA: Cel strategiczny nr 1/1. Zapewnienie najlepszej jakoci wód, w tym utrzymanie iloci wody na poziomie zapewniajcym równowag biologiczn i ochron przed powodzi. Cel strategiczny nr 2/1. Ograniczenie iloci wytwarzanych odpadów oraz wdroenie nowoczesnego systemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania. Cel strategiczny nr 3/1 Zmniejszenie uciliwoci hałasowej w rodowisku. 10

11 Cel strategiczny nr 4/1. Skuteczna ochrona ludzi i rodowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Cel strategiczny nr 5/1. Ochrona przed powanymi awariami i klskami ywiołowymi, minimalizowanie ich skutków oraz zapewnienie bezpieczestwa chemicznego i biologicznego. Cel strategiczny nr 6/1. Zapewnienie wysokiej jakoci powietrza, spełniajcego wymagania ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i niszczcych warstw ozonow powietrza. Cel strategiczny nr 7/1. Doskonalenie systemu obszarów chronionych, obszarów tym ochrona obszarów spełniajcych wymagania sieci ekologicznej Natura Pole strategiczne nr 2: RACJONALNE UYTKOWANIE ZASOBÓW RODOWISKA: Cel strategiczny nr 2/1. Wzrost efektywnoci wykorzystania surowców, wody i energii tj. zmniejszenie ich zuycia na: jednostk produktu, jednostkow warto usługi, statystycznego konsumenta itp. bez pogarszania standardu yciowego ludnoci i perspektyw rozwojowych gospodarki powiatu kolbuszowskiego. Cel strategiczny nr 2/2. Rozwój energetyki odnawialnej, optymalne wykorzystanie jej zasobów i tworzenie rynku na technologie. Cel strategiczny nr 3/2. Zapewnienie najlepszej jakoci gleb, stosownie do wymaga standardów europejskich i krajowych, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych oraz racjonalne wykorzystanie ziemi (w tym rozwój rolnictwa ekologicznego). Cel strategiczny nr 4/2. Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin, ich kompleksowe wykorzystanie, łcznie z wykorzystaniem kopalin towarzyszcych. Cel strategiczny nr 5/2. Ochrona i zrównowaony rozwój lasów oraz regulacja lesisto- ci. Pole strategiczne nr 3: WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA: Cel strategiczny nr 1/3. Współpraca transgraniczna w zakresie: przeciwdziałania powanym awariom oraz ochrony i racjonalnego wykorzystania przyrodniczych zasobów rodowiska. Pole strategiczne nr 4: EDUKACJI EKOLOGICZNA, DOSTP DO INFORMACJI I POSZERZANIE DIALOGU SPOŁECZNEGO : Cel nr 1/4. Propagowanie idei ochrony rodowiska oraz trwałego i zrównowaonego rozwoju (ekonomicznego, ekologicznego i społecznego) w społeczestwie. 8. Polityka ekologiczna powiatu Polityka ekologiczna powiatu jest pochodn polityki ekologicznej przyjtej na szczeblu województwa oraz dokumentów strategicznych przyjtych na szczeblu powiatu, Dokumentem podstawowym okrelajcym cele strategiczne rozwoju powiatu jest Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego Strategia wyrónia pi pól strategicznych, wokół których skupiał si bdzie rozwój powiatu. Polami tymi s: - Edukacja, kultura i rekreacja; - Infrastruktura - rodowisko wiejskie; - Przedsibiorczo 11

12 W polach tych wyróniono cele strategiczne oraz kierunki działa wskazujce metody osigania wskazanych celów. Komplementarnie w strategii wyróniono priorytety rozwoju, nawizujc do wyznaczonych w wizji rozwoju powiatu i wymienionych wyej pól strategicznych opartych na strategicznych wartociach i wyznaczonych kierunkach zmian i przekształce. W ramach priorytetów sformułowane zostały cele strategiczne, które stanowi uszczegółowienie priorytetów i poprzez wyznaczone kierunki działa przenosz je w sfer konkretyzacji. Cz priorytetów, celów i kierunków działa w ramach zrównowaonego rozwoju jest powizane, co najmniej porednio z problematyka ochrony rodowiska. Jednak bezporednie odniesienia do Programu Ochrony rodowiska dla Powiatu kolbuszowskiego maj nastpujce priorytety i zwizane z nimi cele i kierunki działa: Priorytety, cele i kierunki działa w dziedzinie (polu strategicznym) EDUKACJA, KULTURA I REKREACJA I. Priorytet nr 1 stworzenie moliwoci wielostronnego kształcenia si mieszkaców wraz z systemem kształcenia ustawicznego w oparciu o instytucje owiatowe i kulturalne. 1. Cel strategiczny nr 1 zwikszenie szans zatrudnienia poprzez kształcenie w poszukiwanych i atrakcyjnych zawodach. a. Kierunek 1 prognozowanie zapotrzebowania na wykwalifikowane zasoby ludzkie na subregionalnym rynku pracy Priorytety, cele i kierunki działa w dziedzinie (polu strategicznym) - INFRASTRUKTURA I. Priorytet nr 2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury, w tym modernizacja istniejcych dróg powiatowych i mostów. 1. Cel strategiczny nr 1 Podniesienie atrakcyjnoci powiatu dla inwestorów zewntrznych i mieszkaców ssiednich orodków miejsko przemysłowych. a. Kierunek 3 - modernizacja układu komunikacyjnego i budowa sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej. 2. Cel strategiczny nr 2 poprawa jakoci rodowiska ze szczególnym uwzgldnieniem gospodarki wodno ciekowej i gospodarki odpadami. a. Kierunek 1 porzdkowanie i regulacja cieków wodnych; b. Kierunek 2 budowa sieci kanalizacyjnych w powizaniu z oczyszczalniami cieków c. Kierunek 3 zagospodarowanie odpadów. Priorytety, cele i kierunki działa w dziedzinie (polu strategicznym) RODOWISKO WIEJSKIE: I. Priorytet 3 aktywizacja gospodarcza ludnoci wiejskiej przez wspieranie tworzenia łacucha surowcowo przetwórczego i marketingowo handlowego zdrowej ywnoci i wzrostu sfery usług i rzemiosła na terenach wiejskich. 1. Cel strategiczny nr 1 zwikszenie dochodowoci gospodarstw rolnych działajcych w łacuchu zdrowa ywno. a. Kierunek 1 edukacja ekonomiczna i technologiczna rolników w dziedzinie rozwoju technologicznego oraz podniesienie na wyszy poziom kultury rolnej. b. Kierunek 3 wspieranie rozwoju grup producenckich, przedsibiorstw przetwórstwa rolno spoywczego oraz instytucji marketingowo handlowych w zakresie rolnictwa ekologiczne. 2. Cel strategiczny nr 2 powstawanie nowych firm i miejsc pracy poza rolnictwem jako alternatywna podstawa rozwoju rodowisk wiejskich a. Kierunek 1 powstawanie orodków sportowo rekreacyjnych i zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne zbiornika Wilcza Wola. 12

13 9. Tendencje rozwojowe powiatu w odniesieniu do województwa. Dla prawidłowego ustalenia zada w zakresie ochrony rodowiska na szczeblu powiatu niezbdne jest odniesienie do tendencji rozwojowych regionu w szczególnoci w powizaniu z dokumentami strategicznymi. Zgodnie ze Strategi w dalszemu rozwojowi ulegn dotychczasowe pasma i znajdujce si w nich korytarze osadnictwa, a w szczególnoci: 1) pasmo centralne jako cz panaueropejskiego korytarza transportowego, o znaczeniu midzynarodowym Berlin Wrocław Katowice Kraków Rzeszów Lwów - Kijów, z aglomeracj rzeszowsk, oparte na drodze nr 4, magistrali kolejowej E30 i autostradzie A-4. 2) pasmo zachodnie łczce miasta: Stalow Wol - Tarnobrzeg Mielec Dbic z przedłueniem do Jasła i połczeniem z pasmem południowym, z tworzc si aglomeracj przemysłow stalowowolsko mieleck, 3) pasmo wschodnie: Jarosław Przeworsk Leajsk Stalowa Wola, 4) pasmo południowe Jasło Krosno Sanok Lesko Ustrzyki Dolne z przedłueniem do drogowego i kolejowego przejcia granicznego z Ukrain w Krocienku. Na bazie kształtujcych si ju pasm społeczno gospodarczych kształtowa si bd nowe korytarze osadnictwa, a to: 1. Rzeszów Strzyów Krosno z przedłueniem do drogowego przejcia granicznego ze Słowacj w Barwinku, 2. Rzeszów Kolbuszowa, 3. Jarosław Oleszyce Lubaczów Cieszanów. Wzmocnieniu ulegn istniejce miasta - orodki rozwoju rónych szczebli: od europejskiego, przez ponadregionalne, regionalne, subregionalne, ponadlokalne do lokalnych oraz powstan nowe orodki miejskie, dla których zakłada si: 1) rozwój miasta Rzeszowa jako krajowego orodka rozwoju o nastpujcych funkcjach: aktywizacji społecznej i gospodarczej, kompleksowej restrukturyzacji gospodarki, rozwoju innowacji technologicznej oraz koncentracji szkolnictwa wyszego, wyspecjalizowanego orodka szkolnictwa redniego i wyspecjalizowanych usług medycznych, kultury, kultury fizycznej oraz obsługi ruchu turystycznego; 2) dalszy wzrost pozycji Rzeszowa, który potencjalnie, w dłuszym okresie czasu moe osign rang europolu we wschodniej Polsce, co wynika z Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, a jest zwizane z rónymi elementami kreujcymi rozwój; 3) rozwój miasta Przemyla jako orodka o znaczeniu ponadregionalnym, orodka aktywizacji społecznej i gospodarczej, restrukturyzacji gospodarczej, rozwoju szkolnictwa wyszego, wyspecjalizowanego szkolnictwa redniego, wysoko wyspecjalizowanych usług medycznych, kultury i usług turystycznych; 4) rozwój Krosna i Tarnobrzega jako orodków o znaczeniu regionalnym: posiadajcych dobre warunki do pełnienia funkcji przemysłowych, usługowo-handlowych, administracyjnych, turystycznych i mieszkaniowych; 5) orodkami o potencjalnym znaczeniu regionalnym bd: Mielec i Stalowa Wola, pełnice wielorakie funkcje, w tym przemysłow o znaczeniu krajowym, rozwoju innowacji technologicznych i przedsibiorczoci oraz usług wyszego rzdu w zakresie szkolnictwa wyszego, wyspecjalizowanego redniego oraz ochrony zdrowia; 13

14 6) orodkami o znaczeniu subregionalnym bd: Dbica, Jarosław, Jasło i Sanok, które po restrukturyzacji istniejcego potencjału przemysłowego i rozwoju małych i rednich przedsibiorstw, wykorzystujc baz infrastruktury społecznej, technicznej i ekonomicznej bd pełni wielorakie funkcje; 7) orodkami o znaczeniu ponadlokalnym o szansach dla rozwoju funkcji produkcyjnych, usługowo-handlowych, administracyjnych, w zakresie szkolnictwa wyszego i redniego wyspecjalizowanego oraz zdrowia bd pozostałe miasta powiatowe: Brzozów, Kolbuszowa, Lesko, Leajsk, Lubaczów, Łacut, Nisko, Przeworsk, zespół Ropczyce - Sdziszów Młp., Strzyów, Ustrzyki Dolne; 8) orodkami o znaczeniu lokalnym bd pozostałe miasta województwa: Baranów Sandomierski, Błaowa, Cieszanów, Dukla, Dynów, Głogów Młp., Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Kaczuga, Narol, Nowa Dba, Nowa Sarzyna, Oleszyce, Pilzno, Radomyl Wielki, Radymno, Rudnik nad Sanem, Rymanów, Sieniawa, Sokołów Młp., Tyczyn, Zagórz, Ulanów; 9) orodkami predestynowanymi do uzyskania statusu miast, ze wzgldu na wzmoon aktywno społeczn, gospodarcz oraz tradycje historyczne bd: Baligród, Bircza, Czudec, Dubiecko, Gorzyce, Horyniec, Kołaczyce, Korczyna, Nowy migród, Osiek Jasielski; Ustalenia te w znacznym stopniu mog determinowa rozwój powiatu kolbuszowskiego. W okresie wdraania tego Programu Ochrony rodowiska, wikszo przepisów prawnych z zakresu ochrony rodowiska rozwinie si zgodnie z lini europejskich dyrektyw i regulacji. Przyłczenie Polski do UE bdzie si wizało z wieloma konsekwencjami dla powiatu kolbuszowskiego i województwa podkarpackiego, co zostało podkrelone w omówionych wczeniej dokumentach strategicznych przede wszystkim z moliwoci korzystania ze rodków unijnych, w postaci przewidywanych alokacji na poszczególne lata realizacji strategii. W zwizku z napływem kapitału zagranicznego, inwestorzy bd dokonywali wyboru terenów do inwestowania w oparciu o podstawowe czynniki, takie jak: dostpno komunikacyjna, dostpno rynkowa, tania siła robocza, atrakcyjno inwestowania. Powstajce nowe inwestycje mog by zagroeniem dla przyrody i krajobrazu, a take mog obniy jako ycia mieszkaców, w zwizku z negatywnym oddziaływaniem na rodowisko. W ramach integrowanej europejskiej polityki rozwoju regionalnego wyodrbniono obszary współpracy nazwane Wielkimi Regionami Europejskimi. Region podkarpacki znajduje si na obszarze Regionu CADSES (obszar Europy rodkowej, Adriatyku, Dunaju i Europy Południowo-Wschodniej). Współpraca w ramach CADSES bdzie zmierzała do wzmocnienia spójnoci terytorialnej Europy poprzez realizacj m.in. nastpujcych celów: popraw struktury przestrzennej, kształtowanie rozwoju miast i sieci osadniczej, przekształcanie obszarów wiejskich, rozwój komunikacji i telekomunikacji, ochrona rodowiska i zarzdzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. W nowych warunkach geopolitycznych pozycja regionu podkarpackiego zalee bdzie od zdolnoci włczenia si jego przestrzeni w proces integracji europejskiej, w sytuacji mało sprzyjajcych uwarunkowa zewntrznych, zwizanych z mniej korzystnym połoeniem i relatywnie nisz aktywnoci inwestycyjn. 10. System zarzdzania programem Instrumenty i narzdzia realizacji programu Instrumenty prawno - administracyjne Instrumentami prawno - administracyjnymi, jakie stosowane bd do zarzdzania realizacj Programu s: 1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz studia uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast; 14

15 2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przy których sporzdzaniu lub aktualizacji naley uwzgldnia: a) istniejce i potencjalne obiekty niebezpieczne, b) obszary niespełniajce ustalonych wymaga w zakresie jakoci rodowiska, c) obszary zalesie i zadrzewie, d) obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, e) wykorzystanie lokalnego potencjału w zakresie zaopatrzenia w energi i surowce, f) relacje pomidzy terenami zainwestowanymi a otwartymi. 3) Plany ochrony parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody; 4) Wojewódzki program ochrony oraz gminne programy ochrony rodowiska; 5) Programy naprawcze i pogramy dostosowawcze takie jak: programy ochrony powietrza, ochrony rodowiska przed hałasem, programy zalesie, tworzone w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakoci rodowiska, w przypadkach wskazanych w prawie ochrony rodowiska lub innych przepisach szczególnych; 6) Krajowym Programie Zwikszania Lesistoci 7) Strategie, programy branowe i plany: gospodarki odpadami, ratownicze, ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej itp., 8) Krajowym Programem Oczyszczania cieków Komunalnych) 9) Rozstrzygnicia w sprawie przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze ; 10) Decyzje, w tym koncesje, (m.in. na eksploatacj i poszukiwanie złó kopalin podstawowych), pozwolenia wodnoprawne itp.; 11) Pozwolenia na wprowadzanie do rodowiska substancji lub energii; 12) Zezwolenia na przewóz przez granice pastwa: odpadów niebezpiecznych, oraz okrelonych rolin i zwierzt; 13) Informacje o rodowisku (np. raporty zanieczyszcze stanie zanieczyszczenia rodowiska, zgłoszenia powanych awarii); 14) Oceny zagroe dla zdrowia ludzi i rodowiska, w zwizku z podejmowaniem działa polegajcych na zamknitym uyciu GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do rodowiska; 15) Rejestry : a) terenów, na których wystpuj przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, hałasu, zanieczyszczenia powietrza itp. b) terenów, na których wystpuj przekroczenia standardowych norm jakoci gleby lub ziemi, c) rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej prawnymi instrumentami ochrony rodowiska bd przepisy prawa krajowego i specyficzne dla UE akty prawne, tj. dyrektywy, rozporzdzenia, decyzje Instrumenty ekonomiczno-rynkowe. Jako wzmocnienie narzdzi prawno admininistracyjnych stosowane bd mechanizmy ekonomiczno-rynkowe, m.in. takie jak: 1) wspieranie rozwoju produkcji urzdze słucych ochronie rodowiska; 2) wzmacnianie i poszerzanie oferty eksportowej polskich podmiotów gospodarczych; 3) rozwijanie produkcji i usług, które mniej obciaj rodowisko; 4) zachowanie i tworzenie miejsc pracy w dziedzinach słucych bezporednio lub po- rednio ochronie rodowiska (tzw. zielone miejsca pracy); 5) Równoprawne warunki w dostpie do ograniczonych zasobów. by: Najwaniejszymi działaniami, jakie naley podejmowa w ramach tych instrumentów powinny 15

16 1. Preferowanie przez administracj rzdow i samorzdow zakupu towarów, produktów oraz usług majcych charakter trwały oraz proekologiczny; 2. Wprowadzanie wymogów ekologicznych do kadego przetargu organizowanego przez administracj rzdow i samorzdow; 3. Kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady zanieczyszczajcy płaci, wraz z uwzgldnieniem kosztów zewntrznych; 4. Wspieranie powstawania i zachowania tzw. zielonych miejsc pracy, w szczególnoci w: rolnictwie ekologicznym, agro- i ekoturytyce, lenictwie, ochronie przyrody, odnawialnych ródłach energii, transporcie publicznym, działaniach na rzecz oszczdzania zasobów (np. w sferze gospodarki odpadami); 5. Włczanie instytucji finansowych do wspierania (na zasadach rynkowych) przedsiwzi w ochronie rodowiska i na rzecz zrównowaonego rozwoju Instrumenty finansowe. Finansowanie przyjtych w Programie działa majcych zapewni osignicie ustalonych dla województwa celów strategicznych odbywa si bdzie poprzez : 1) celowe fundusze ekologiczne; 2) budet pastwa, budety samorzdowe: województw, powiatów, gmin; 3) komercyjne instytucje finansowe, w tym banki udzielajce kredytów na cele ekologiczne, 4) rodki własne przedsibiorców i inwestorów; 5) pozostałe niekomerycyjne krajowe instytucje finansowe (np. fundacje), 6) przedakcesyjne fundusze pomocowe i fundusze strukturalne Unii Europejskiej; 7) zagraniczne instytucje finansowe i inne programy pomocowe Instrumenty z zakresu organizacji, marketingu i zarzdzania. Ze wzgldu na wymagania prawne w zakresie ochrony rodowiska obowizujce w krajach Unii Europejskiej, wprowadza naley systemy zarzdzania rodowiskowego w przedsibiorstwach działajcych na terenie powiatu kolbuszowskiego, oparte na midzynarodowych standardach. Naley w szczególnoci zwraca uwag na: 1. oszczdne korzystanie ze surowców; 2. eliminacja substancji niebezpiecznych; 3. zmniejszenie zuycia energii i wody; 4. prewencj w zakresie powstawania odpadów, 5. systemy rejestracji emisji i zuycia surowców; 6. efektywne procesy produkcyjne. Instytucje dysponujce funduszami na ochron rodowiska wspiera bd przedsibiorstwa wprowadzajce systemy zarzdzania rodowiskiem poprzez : 1. Udzielanie im pomocy materialnej w spełnianiu zaostrzonych wymaga ekologicznych, w granicach okrelonych obowizujcym prawem, 2. tworzenie stałych komisji konsultacyjnych skupiajcych m.in. przedstawicieli administracji publicznej oraz sfery biznesu, 3. wspieranie Ruchu Czystszej Produkcji oraz programu Odpowiedzialno i Troska, 4. stworzenie instytucjonalnych warunków do wdroenia rozporzdzenia EMAS, 5. wdraanie systemu handlu emisjami. Kade przedsibiorstwo moe wybra dla siebie najodpowiedniejszy system i uzyska certyfikat. Pomoc w spełnieniu obligatoryjnych wymaga z zakresie ochrony rodowiska bdzie obejmowa: 16

17 1) pomoc materialn, prawnie dopuszczon, 2) właciwy przepływ informacji pomidzy instytucjami publicznymi i sfer biznesu, 3) stworzenie zaplecza naukowego, 4) szkolenie kadr. Zakłada si wzmocnienie instytucjonalne instytucji zajmujcych si: 1) monitoringiem rodowiska (Inspekcji Ochrony rodowiska) 2) wydawaniem pozwole w zakresie rodowiska, 3) ewidencjonowaniem odpadów, 4) planowaniem, koordynacj i dofinansowaniem programów inwestycyjnych w zakresie ograniczania zanieczyszcze azotowych, 5) kontrol realizacji nałoonych ustawami zada, 6) wprowadzaniem nowych zada zwizanych ze specyficznymi programami unijnymi lub midzynarodowymi, odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy pomocowych, 7) zarzdzaniem gospodark wodn w dorzeczach (RZWG w Krakowie) Instrumenty informacyjno edukacyjne. Przyjte w Programie narzdzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa, tzw. uczenie si poprzez działanie, dziel si na dwie grupy : 1) działania samorzdów: dokształcanie profesjonalne i systemy szkole, interdyscyplinarny model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych. 2) budowanie powiza władz samorzdowych ze społeczestwem poprzez: a) udział społeczestwa w zarzdzaniu (systemy konsultacji i debat publicznych) oraz w procedurach ocen oddziaływania na rodowisko, b) wprowadzenie mechanizmów tzw. budowania wiadomoci (kampanie edukacyjne w tym równie obejmujce efektywne niekonwencjonalne działania kierowane do okre- lonych grup odbiorców) Zgodnie z obowizujcymi przepisami naley zapewni powszechny dostp do informacji o rodowisku poprzez, midzy innymi, tworzenie baz danych o rodowisku i jego zagroeniach Kontrola Programu Załoenia ogólne Kontrola wdraania Programu i oceny jego realizacji w aspekcie osigania załoonych celów prowadzona bdzie poprzez monitoring : 1) rodowiska w zakresie stanu i zmiany presji na rodowisko, szczególnie w takich dziedzinach, jak: energetyka, transport, przemysł, rolnictwo; 2) wdraania Programu, w tym kontrola aktywnoci instytucji na szczeblu powiatu i gminy, odpowiedzialnych za realizacj zada w zakresie ochrony rodowiska; 3) skutków realizacji Programu, w tym monitoring wiadomoci społecznej w tym zakresie. 17

18 Monitoring rodowiska. Jednym z waniejszych kierunków działa w najbliszych latach, w ramach monitoringu rodowiska, (realizowana poza szczeblem powiatu) bdzie radykalna zmiana funkcjonujcego dotychczas systemu monitorowania, metod bada, prowadzenia oceny dotrzymywania standardów jakoci rodowiska, gromadzenia i przetwarzania informacji o rodowisku oraz rozpowszechnianie informacji o rodowisku i jego ochronie. Ma ona na celu dostosowanie monitoringu rodowiska do zakresu okre- lonego w przepisach prawych i dyrektywach Unii Europejskiej oraz zalece OECD Monitoring wdraania i realizacji Programu Monitoring wdraania Programu dotyczy bdzie : 1) okrelenia stopnia realizacji przyjtych celów; 2) oceny realizacji programów i projektów inwestycyjnych w ochronie rodowiska; 3) okrelenia stopnia rozbienoci pomidzy przyjtymi celami i działaniami, a ich wykonaniem oraz analizy przyczyn tych rozbienoci Monitoring skutków realizacji Programu Celem monitoringu jest, midzy innymi, identyfikacja kontrola i ocena wskaników dotyczcych : Monitoring skutków realizacji Programu prowadzony bdzie poprzez ocen : 1. poprawy standardów jakoci rodowiska; 2. poprawy poziomu i jakoci ycia mieszkaców; 3. aktywnoci i współdziałania społeczestwa. 1. stopnia zmniejszenia rónicy midzy faktycznym zanieczyszczeniem rodowiska, a zanieczyszczeniem dopuszczalnym na danym obszarze, 2. iloci zuywanej energii, materiałów, wody, surowców, wytwarzanych odpadów, emitowanych zanieczyszcze, itp. 3. stosunku uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów, 4. technologiczno-ekologicznej charakterystyki materiałów, urzdze i produktów ujawnianych na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów. Powysze wskaniki powinny by gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki ekologicznej powiatu (w tym oceny Programu) w przekroju terytorialnym (gminnym) i branowym. W celu ustalenia wymienionych wyej wskaników bd stosowane nastpujce mierniki: A. w zakresie poprawy stanu rodowiska : 1. stopie zmniejszenia ładunku zanieczyszcze odprowadzanych do wód i poprawa jako- ci wód, 2. stopie zmniejszenia emisji zanieczyszcze do powietrza, 3. stopie zmniejszenia uciliwoci hałasu, 4. zmniejszenie iloci wytwarzanych i unieszkodliwianych odpadów, 5. stopie zmniejszenia powierzchni obszarów zdegradowanych, 6. stan zdrowotnoci lasów, zwikszenia rónorodnoci biologicznej w lasach, 7. zahamowanie zaniku gatunków rolin i zwierzt i ich naturalnych siedlisk, 8. skuteczno ochrony krajobrazu kształtowania estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczajc przyrod. 18

19 B. w zakresie poprawy poziomu i jakoci ycia mieszkaców: 1. poprawa stanu zdrowia mieszkaców powiatu w układzie terytorialnym; 2. stopie zmniejszenia tempa przyrostu obszarów wyłczonych z produkcji rolnej i lenej na cele nierolnicze i nielene, 3. coroczny przyrost miejsc pracy, w wyniku realizacji przedsiwzi ochrony rodowiska, 4. stopie zwikszenie iloci odbiorców systemów, urzdze i obiektów infrastruktury ochrony rodowiska, 5. dynamika wydatków na ochron rodowiska (jako procent PKB, jako procent wydatków organów samorzdowych i niektórych przedsibiorstw), C. w zakresie społecznych efektów Programu: 1. opracowywane i realizowane przez grupy i organizacje pozarzdowe projektów na rzecz ochrony rodowiska, 2. liczba i jako zgłaszanych do Starosty interwencji mieszkaców dotyczcych stanu rodowiska, 3. liczba osób biorcych udział w programach edukacyjnych z zakresu ochrony rodowiska Struktura zarzdzania programem. Zarzd powiatu kolbuszowskiego jest odpowiedzialny za wdraanie i koordynacj działa okrelonych w Programie. Starosta, który dysponuje instrumentami prawnymi (decyzje, zezwolenia, uzgadnianie, koncesje, kontrola i monitoring, nadzór, publiczne rejestry) umoliwiajcymi realizacj zada, midzy innymi, w zakresie: 1) zalesie i nadzoru nad lasami nie stanowicymi własnoci Skarbu Pastwa, łowiectwa, 2) ochrony powierzchni ziemi, 3) ochrony przed hałasem, 4) ochrony powietrza, 5) korzystania z zasobów wodnych, 6) zrzutu cieków do wód lub ziemi, 7) wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych ni niebezpieczne, 8) procesów inwestycyjnych zwizanych z przedsiwziciami mogcymi znaczco oddziaływa na rodowisko, dla których raport moe by wymagany). Na poziomie gminnym realizacje Programu nadzorował bdzie wójt lub burmistrz. Poza ogólnymi przepisami prawnymi, posiada on instrument zarzdzania przestrzeni i rodowiskiem, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zapewni naley spójno pomidzy wszystkimi lokalnymi, krajowymi i midzynarodowymi programami działajcymi w regionie, umoliwiajc efektywne wykorzystanie rodków finansowych i technicznych. Realizacja Programu wymaga bdzie wiadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa wszystkich podmiotów działajcych na rzecz zrównowaonego rozwoju powiatu. Poniewa Program jest wyranie powizany z innymi tego rodzaju dokumentami w zarzdzaniu Programem pomocne bd równie instytucje samorzdowe i rzdowe działajce na rzecz ochrony rodowiska na poziomie wojewódzkim i regionalnym: 1. Wojewoda Podkarpacki oraz podległe mu słuby zespolone, dysponujce instrumentami prawnymi w zakresie: reglamentowania prawa do korzystania ze rodowiska, kontroli, nadzoru, negocjacji, opiniowania oraz Pastwowa Stra Poarn, w zakresie ratownictwa ekologicznego, 2. Administracja niezespolona (specjalna) dysponujca instrumentami prawnymi w zakresie: reglamentowania prawa do korzystania ze rodowiska, kontroli, nadzoru, negocjacji, opiniowania, realizacji przedsiwzi w tym: 19

20 a) Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Warszawie - Inspektorat w Rzeszowie, b) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie c) Wojewódzki Inspektor Sanitarny, d) Bieszczadzki Oddział Stray Granicznej w Przemylu, e) Izba Celna w Przemylu, Regionalna f) Dyrekcja Lasów Pastwowych w Kronie g) Zarzd Parków Krajobrazowych w Kronie realizujce zadania ochrony przyrody i edukacji na obszarze objtym Programem 3. Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie); Procedura weryfikacji programu. Dynamiczne procesy rozwoju i zmian w sferach: gospodarczej, przyrodniczej, przestrzennej, społecznej i polityczno - instytucjonalnej narzucaj konieczno nieustannego monitorowania: realizacji celów i działa, okrelonych w Programie; zmian warunków realizacji, zachodzcych na obszarze kraju, województwa powiatu oraz terenów ssiadujcych z powiatem; Wyniki oceny tych czynników bd słuyły do weryfikacji przyjtych na wstpie załoe, celów i sposobów ich realizacji oraz ustalonych w Programie priorytetów. Zarzd Powiatu co 2 lata sporzdza bdzie raporty z wykonania Programu i przedstawiał je Sejmikowi. Aktualizacja Programu powinna odbywa si nie rzadziej ni co 4 lata. Wypracowane strategie i procedury, po ustaleniu i weryfikacji, powinny sta si podstaw współpracy pomidzy partnerami rónych szczebli decyzyjnych i rodowisk odpowiedzialnych za ostateczny stan rodowiska na obszarze powiatu. Uczytelnienie i uporzdkowanie samego procesu planowania i zarzdzania spowoduje, e powtarzajce si działania dotyczce dobrych rozwiza stworz mechanizmy samoregulacji. 11. ródła finansowania programu Załoenia szacunku kosztów realizacji programu. Kalkulacja kosztów została podana w dwóch przedziałach czasowych: lata oraz lata Koszty przewidywane w latach potraktowano jako orientacyjne, ze wzgldu na brak moliwoci jednoznacznego okrelenia uwarunkowa realizacji Programu w tym okresie. Szacunkowe koszty okrelone zostały dla realizacji zada zwizanych z: 1) zarzdzaniem rodowiskiem, zgodnie z celami i strategi Programu, 2) monitoringiem rodowiska, w tym dostosowaniem do standardów Unii Europejskiej, 3) inwestowaniem w techniczn infrastruktur ochrony rodowiska. Szacunkowe koszty realizacji Programu przyjto na podstawie: analizy nakładów inwestycyjnych na ochron rodowiska i gospodark wodn wynikajcych z danych Urzdu Statystycznego w Rzeszowie za okres r., i w 2003r. informacji o wykorzystaniu i realizacji rodków pomocowych w województwie podkarpackim i na tym tle w powiecie kolbuszowskim, informacji przekazanych przez zainteresowane organy administracji i innych instytucji realizujcych zadania ochrony rodowiska w powiecie oraz przewidywane koszty: 1. inwestycji w dziedzinie ochrony rodowiska zgłoszonych do realizacji w ramach Funduszu Spójnoci; 20

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r.

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Załcznik do uchwały Nr 32/05 Rady Nadzorczej WFOIGW w Kielcach z dnia 26 padziernika 2005r. zm. uchwał

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U JR

Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U JR SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 2 do siwz P-IV.ZP.U.272. 73. 2011.JR I. Zamawiajcy: Województwo Mazowieckie II. Przedmiot zamówienia dotyczy: Wykonania: Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Województwo mazowieckie było pierwszym województwem w Polsce, w którym okrelone zostały programy ochrony powietrza. Sze rozporzdze Wojewody Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu

Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW w Poznaniu Poznań, 28 maja 2013 r. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć z zakresu OZE przez WFOŚiGW 1 Marek Zieliński Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia

Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców z regionu Podkarpacia Numer referencyjny Projektu Nazwa Projektu Instytucja Realizujca SPPW/P/1.1/08/01 Interaktywna Platforma Transferu Wiedzy Praktycznej i Kształcenia Ustawicznego dla absolwentów i młodych przedsibiorców

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r.

RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. U RADY GMINY GNIEZNO Z dnia 22 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r.

Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl. Wisła 5-7.09 2007 r. Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego ewa.janczar@bgwm.pl www.bgwm.pl; www.gismazowsza.pl Wisła 5-7.09 2007 r. Słuba Geodezyjna i Kartograficzna funkcjonuje w realnej rzeczywistoci, ukształtowanej

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2007 rok

Warszawa, luty 2007 rok SAMORZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Program Ochrony rodowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 z uwzgldnieniem perspektywy do 2014 r. Warszawa, luty 2007 rok Na zlecenie Urzdu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami na poziomie regionalnym Hanna Grunt Prezes Zarządu WFOŚiGW 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją, powołaną na mocy ustawy

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty)

Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Mgr in. Marian Maka MINISTERSTWO TRANSPORTU Zadania organów administracji pastwowej wynikajce z ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (wybrane aspekty) Arystoteles stwierdził pastwo jest wspólnot równych, majc

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Komentarz Departamentu Ochrony rodowiska

Komentarz Departamentu Ochrony rodowiska Szczegółowe zestawienie wszystkich uwag do projektu Programu zwikszania lesistoci dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020, otrzymanych od poszczególnych instytucji. Lp. Tre uwag Generalnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego Punktem odniesienia dla planowania polityki ekologicznej Województwa Małopolskiego była ocena: - aktualnego stanu środowiska, - realizacji opracowanego

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 UE - 25 Wybrane elementy potencjału rolnictwa w 2005 r. Polska Odsetek ludnoci zamieszkałej na wsi 23,7 38,6 Struktura

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 23 listopada 2015 roku Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 23 listopada 2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działa od 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

7. Długoterminowy program strategiczny.

7. Długoterminowy program strategiczny. 7. Długoterminowy program strategiczny. 7.1. Założenia ogólne...2 7.2. Przyszła struktura organizacyjna w gospodarce odpadami...2 7.3. Systemy gromadzenia i zbierania odpadów...5 7.4. Nowe instalacje do

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w zakresie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Polsce dr inż. Stanisław Garlicki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające rozwój województwa podkarpackiego Adam Hamryszczak Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 16 grudnia 2014 r. 1 ZIT a STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE JAKO CI YCIA MIESZKA CÓW

PODNOSZENIE JAKO CI YCIA MIESZKA CÓW DOMENA STRATEGICZNA: PODNOSZENIE JAKO CI YCIA MIESZKA CÓW TŁO: Domena strategiczna, okre lana mianem Podnoszenia jako ci ycia mieszka ców jest bardzo rozległ dziedzin funkcjonowania miasta, a działania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówie (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze 72316000-3 Usługi analiz danych SR-POKL-V.ZP.U.272. 83. 2012.JR Zał. nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na opracowanie nt. potrzeb wród instytucji/firm w zakresie realizacji działa edukacyjnych oraz promujcych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo