ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r."

Transkrypt

1 ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r.

2 SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE Przesłanki ogólne Podstawy prawne Funkcje programu Cele programu Okres objty Programem Metoda opracowania Polityka ekologiczna województwa Polityka ekologiczna powiatu Tendencje rozwojowe powiatu w odniesieniu do województwa System zarzdzania programem Instrumenty i narzdzia realizacji programu Kontrola Programu Monitoring skutków realizacji Programu Struktura zarzdzania programem Procedura weryfikacji programu ródła finansowania programu Załoenia szacunku kosztów realizacji programu Finansowanie programu...21 CZ II - DIAGNOZA STANU RODOWISKA CHARAKTERYSTYKA POWIATU Dane podstawowe Zasoby rodowiska przyrodniczego Zagroenia rodowiska Klimat akustyczny, transport Promieniowanie elektromagnetyczne Odpady Zagroenia wód Powane awarie Zagroenia globalne Infrastruktura ochrony rodowiska Wodocigi i ujcia wody Kanalizacje i oczyszczalnie cieków Gospodarowanie energi Gospodarka odpadami Wnioski z diagnozy Uwarunkowania wewntrzne

3 4.2. Uwarunkowania zewntrzne Waniejsze problemy ekologiczne w powiecie...77 CZ III - USTALENIA SZCZEGÓŁOWE TERMINY, KOSZTY I RÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA...94 CZ IV. STRESZCZENIE

4 CZ I : USTALENIA OGÓLNE. 1. Przesłanki ogólne. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. stanowi, e Rzeczypospolita Polska zapewnia ochron rodowiska kierujc si zasad zrównowaonego rozwoju oraz wskazuje, i ochrona rodowiska jest obowizkiem obywateli władz publicznych, które poprzez swoj polityk, powinny zapewni nie tylko bezpieczestwo ekologiczne, ale i dostp do zasobów nieuszczuplonych współczesnemu i przyszłemu pokoleniu. Władzami publicznymi w rozumieniu powyszego zapisu s równie powiaty. Ustawa o samorzdzie powiatowym midzy innymi stwierdza, e powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym okrelone ustawami, w tym równie zadania z zakresu ochrony przyrody, ochrony rodowiska, lenictwa, gospodarki wodnej, rybactwa ródldowego, zapobiegania nadzwyczajnym zagroeniom rodowiska. Powiat, akceptujc zasady zrównowaonego rozwoju szuka takich kierunków rozwoju, które doprowadz do ograniczania emisji, zmniejszania energo-, wodo- i materiałochłonnoci, poprawy jakoci rodowiska przyrodniczego, wzmacniania struktur ekologicznych, rozwijania aktywnoci obywatelskiej, poprawy jakoci ycia mieszkaców. Winno w tym pomóc właciwe, zgodne z ide ekorozwoju, planowanie wszelkich działa. Polskie przepisy z zakresu ochrony rodowiska przewiduj tworzenie kilku rónych typów planów i programów redukcji emisji zanieczyszcze. Jednymi z takich dokumentów s lub maj by: Polityka ekologiczna pastwa, programy ochrony rodowiska oraz plany gospodarki odpadami. Przedstawiany Program ochrony rodowiska w powiecie kolbuszowskim wraz z Planem gospodarki odpadami jest opracowaniem, które kompleksowo przedstawia polityk ekologiczn powiatu. Jest równoczenie nowym aktualnym, ródłem informacji o ekologicznych uwarunkowaniach tego terenu, ale take spisem konkretnych zada dla organów powiatu, zalece dla gmin, a take wszystkich korzystajcych ze rodowiska. 2. Podstawy prawne. Działania z zakresu ochrony rodowiska w powiecie musz by podejmowane na podstawie aktualnego programu ochrony rodowiska. Art. 17 ust.1 ustawy Prawo ochrony rodowiska stanowi, e zarzd powiatu opracowuje program ochrony rodowiska w celu realizacji polityki ekologicznej pastwa, przy czym projekt programu powiatu winien by zaopiniowany przez zarzd województwa. Program powinien okrela wymagania odnoszce si do polityki ekologicznej pastwa, a w szczególnoci: - cele i priorytety ekologiczne, - rodzaj i harmonogram działa proekologicznych, - rodki niezbdne do osignicia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, społeczne. Program ochrony rodowiska winien zosta uchwalony przez Rad Powiatu. Z wykonania Programu Zarzd Powiatu sporzdzi co dwa lata raporty, które przedłoy Radzie Powiatu. Program stanowi cało z dokumentem Plan gospodarki odpadami dla powiatu kolbuszowskiego zwanym dalej Planem. Program i Plan obejmuj najblisze lata ( ), z tym, e okrelone w nim cele i działania przewidziane s równie na dalsze, kolejne lata ( ). Dla lepszej spójnoci z dokumentami opracowanymi na szczeblu województwa zachowano w nich układ dokumentów struktur dokumentów stworzonych na szczeblu województwa. 4

5 W skład Programu wchodz: I. Ustalenia Programu obejmujce: 1. Funkcje Programu oraz jego powizania formalne i merytoryczne z programami ochrony rodowiska szczebla wojewódzkiego niszego gminnego oraz strategicznymi dokumentami, powiatowymi wojewódzkimi i krajowymi. 2. Cele strategiczne, wyznaczone wg hierarchii wanoci, w obrbie 3 pól strategicznych: a. Ochrony i poprawy stanu rodowiska, b. Racjonalnego wykorzystania zasobów rodowiska, c. Edukacji ekologicznej; 3. System zarzdzania Programem (procedury kontroli, mierniki realizacji, procedury weryfikacji oraz uczestnicy i instrumenty wdraania i realizacji Programu); 4. Szacunkowe koszty i ródła finansowania Programu oraz harmonogram jego realizacji (w formie tabeli finansowej). II. Opis Programu, zawierajce szczegółowe informacje o uwarunkowaniach zewntrznych i wewntrznych, jakie determinowały przyjte w Ustaleniach Programu cele strategiczne, a w ich ramach, cele długo i krótkookresowe oraz działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, które powinny zapewni osiganie tych celów. Okrelaj one w szczególnoci: 1) cele polityki ekologicznej pastwa; 2) tendencje rozwoju powiatu kolbuszowskiego; 3) aktualny stan rodowiska powiatu; 4) działania w zakresie poprawy i ochrony stanu rodowiska na obszarze i powiatu; 5) uwarunkowania prawne, 6) moliwoci wdraania, realizacji i finansowania Programu (działa ochrony rodowiska). 3. Funkcje programu. Program ochrony rodowiska w powiecie kolbuszowskim. jest podstawowym dokumentem koordynujcym działania w zakresie ochrony rodowiska w powiecie. Podstawowe funkcje jakie spełnia to: - przekazuje społeczestwu, przedsibiorcom, samorzdom informacje na temat zasobów rodowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów rodowiska; - omawia najwaniejsze problemy (w tym zagroenia ekologiczne) proponujc sposoby ich rozwizania w okrelonym czasie; - okrela sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz instytucji i pozarzdowych organizacji ekologicznych na rzecz ochrony rodowiska w powiecie; Ponadto: - jest gwarantem wdraania zrównowaonego rozwoju powiatu; - ułatwia, a niekiedy formalnie umoliwia wystpowanie o rodki finansowe potrzebne do realizacji przedsiwzi; - ułatwia i obiektywizuje wydawanie decyzji okrelajcych sposób i zakres korzystania ze rodowiska; - organizuje system informacji o stanie rodowiska i działaniach zmierzajcych do jego poprawy. Równoczenie Program ochrony rodowiska w powiecie kolbuszowskim bdzie ułatwiał opiniowanie gminnych programów ochrony rodowiska oraz prowadzenie polityki przestrzennej w powiecie. 5

6 4. Cele programu. Głównym celem Programu jest okrelenie polityki ekologicznej powiatu kolbuszowskiego wynikajcej ze Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego , realizujcej polityk ekologiczn pastwa, rozumian jako: - zjednoczenie celów ochrony rodowiska z wyzwaniami zrównowaonego rozwoju w warunkach jednoczenia si Europy; - rozszerzania ogólnowiatowej troski o Ziemi i jej przyszłych mieszkaców. Najwaniejsze problemy i cele zawieraj nastpujce, przyjte przez Parlament dokumenty krajowe : - Polityka ekologiczna pastwa (1991 r.) i II Polityka ekologiczna pastwa (2001 r.), - Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej pastwa na lata (2002 r.), - Polityka ekologiczna pastwa na lata z uwzgldnieniem perspektywy na lata , - Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównowaonego rozwoju, - Krajowy plan gospodarki odpadami (2002 r.), - Krajowy program oczyszczania cieków komunalnych, oraz uwzgldniajce uwarunkowania midzynarodowe, a w szczególnoci: - Agend 21 Ramowy Program Działa, - Strategi zrównowaonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) oraz Unijne programy ochrony rodowiska, - dyrektywy UE, - konwencje i porozumienia midzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez Polsk. Ponadto Program uwzgldnia uwarunkowania wojewódzkie wynikajce z: - Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata ; - Programu ochrony rodowiska dla województwa podkarpackiego; - Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego. Program przyjmuje podstawowe zasady ogólne, lece u podstaw polityki ochrony rodowiska UE i Polski. S to: - zasada zrównowaonego rozwoju; - zasada równego dostpu do rodowiska postrzegana w kategoriach: sprawiedliwoci midzypokoleniowej, sprawiedliwoci midzyregionalne i midzygrupowej, równowaenia szans midzy człowiekiem i przyrod, - zasada przezornoci, - zasada uspołecznienia i subsydiarnoci, - zasada prewencji, - zasada zanieczyszczajcy płaci, - zasada skutecznoci efektywnoci ekologicznej i ekonomicznej. Program okrela: - aktualn sytuacj ekologiczn w powiecie, w powizaniu z sytuacj województwa i ssiednimi powiatami, - ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju powiatu, - priorytetowe działania w podziale na krótkoterminowe (lata )i długoterminowe (do roku 2011), 6

7 - harmonogram konkretnych zada w zakresie ograniczenia emisji, ochrony zasobów przyrody, racjonalnego gospodarowania rodowiskiem, aktywizacji prorodowiskowej społeczestwa i wzrostu wiadomoci ekologicznej z podziałem na: zadania powiatu, zadania innych organów administracji publicznej oraz instytucji, przedsibiorstw i organizacji społecznych, zalecenia do programów gmin, - uwarunkowania realizacyjne Programu, jego wdroenie i monitoring. W ujciu przestrzennym Program dotyczy powiatu kolbuszowskiego z uwzgldnieniem rónego rodzaju powiza, w tym ekologicznych z ssiednimi powiatami. Program opracowany jest z uwzgldnieniem ustrojowej pozycji samorzdu powiatu i jego kompetencji wynikajcych z przepisów prawa ochrony rodowiska, a wic ograniczonych własnych moliwoci realizacyjnych i finansowych. Jako cel strategiczny Programu okrelono Popraw stanu rodowiska przyrodniczego i ochrona jego zasobów zgodnie z zasadami rozwoju zrównowaonego. Cele operacyjne, przedstawione w Programie okrelono biorc pod uwag Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego , znowelizowane prawo ekologiczne, dyrektywy UE, wynegocjowane z UE okresy dostosowawcze w obszarze rodowisko i aktualn sytuacj ekologiczn w powiecie oraz obserwowane trendy. Biorc powysze pod uwag cele szczegółowe przedstawiaj si nastpujco : stałe ograniczanie emisji substancji i energii, bierna i czynna ochrona zasobów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu, racjonalne gospodarowanie rodowiskiem, zwikszanie aktywnoci obywatelskiej i podnoszenie stanu wiadomoci ekologicznej społeczestwa. Program uwzgldnia : - aspekty regionalny i społeczny; - uwarunkowania wynikajce z zakwalifikowania powiatu do obszaru problemowego polityki rozwoju województwa - uwarunkowania przestrzenne rozwoju zrównowaonego powiatu powizanego: cigami ekologicznymi ; z ssiednimi powiatami; zwracajc uwag na uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej w zlewniach rzek. 5. Okres objty Programem. Terminy okrelono w oparciu o "Polityk ekologiczn pastwa na lata z uwzgldnieniem perspektyw na lata " oraz zgodnie z ustaleniami Prawa ochrony rodowiska. Ten ostatni przepis okrela w art. 14 ust. 2, i polityk ekologiczn przyjmuje si na okres czterech lat z tym, e przewidziane w niej działania w perspektywie obejmuj kolejne cztery lata. Std Program zawiera zadania dla dwóch faz : - cele krótkoterminowe lata ; - cele długoterminowe do roku Ocena i weryfikacja realizacji zada Programu dokonywana bdzie zgodnie z wymogami ustawy - Prawo ochrony rodowiska, co 2 lata liczc od daty przyjcia Programu. W okresie obowizywania. Aktualizacja zarówno Programu jak i Planu nastpi musi po upływie 4 lat (zgodnie z ustaw o odpadach). 7

8 6. Metoda opracowania. Program opracowany został metod społeczno eksperck przy konsultacji z członkami zespołu konsultacyjnego, pracownikami Starostwa Powiatowego, członkami Zarzdu Powiatu, Burmistrzem i Wójtami, przedstawicielami nauki, szkół, przedsibiorców, pozarzdowych organizacji ekologicznych. Przy opracowywaniu Programu: - wykorzystano dowiadczenia członków zespołu autorskiego oraz wszystkich konsultantów; - współpracowano z samorzdami gmin oraz miasta; - wykorzystano materiały z gmin, powiatu, Urzdu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzdu Wojewódzkiego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska W trakcie prac nad Programem: - dokonano oceny relacji pomidzy programami na szczeblu centralnym, wojewódzkim, powiatowym, gminnym; - przygotowano rozpoznanie ankietowe, aby dotrze do jednostek samorzdu powiatu, samorzdów gmin; - przeprowadzono analiz SWOT (mocnych i słabych stron oraz szans i zagroe), uwarunkowa zewntrznych i wewntrznych wykorzystujc j do okrelenia celów szczegółowych Programu, okrelono priorytetowe działania na lata i oraz programy zadaniowe skoordynowane ze Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego uwzgldniajc Program ochrony rodowiska dla województwa podkarpackiego, Strategi rozwoju województwa podkarpackiego oraz Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego - sprecyzowano uwarunkowania realizacyjne Programu w zakresie rozwiza prawnych, ekonomicznych, przestrzennych, społecznych i zwizanych z implementacj prawa i procedur unijnych, - okrelono sposoby wdraania i zasady monitorowania Programu. Uwzgldniajc charakter opracowania przyjt, e Program : - reprezentuje podejcie całociowe, uwzgldniajce wszystkie komponenty rodowiska i wszystkie zewntrzne implikacje, - reprezentuje podejcie selektywne, eksponujce procesy i problemy o decydujcym priorytetowym znaczeniu dla realizacji zasad ekorozwoju powiatu, - reprezentuje podejcie problemowe, zmuszajce do analizowania całych łacuchów przyczynowo-skutkowych i aktywnego, twórczego interpretowania diagnozy, celów i zada. - reprezentuje podejcie prognostyczne, zapewniajce stałe wzbogacenie Programu w miar dokonywanych postpów. Niniejsze opracowanie składa si z nastpujcych zasadniczych czci: 1. Ogólne dane o powiecie i stanie rodowiska na koniec 2002 roku. 2. Analiza uwarunkowa wewntrznych i zewntrznych. 3. Cele polityki ekologicznej pastwa i województwa podkarpackiego; 4. Priorytetowe działania w powiecie kolbuszowskim; 5. Program zadaniowy; 6. Uwarunkowania realizacyjne; 7. Propozycje systemu wdraania i monitorowania programu; 8. Informacje o wykorzystanych materiałach i opracowaniach; 9. Załczniki tekstowe, tabelaryczne i graficzne. 8

9 7. Polityka ekologiczna województwa Niniejsze opracowanie stanowi dokument sporzdzany na szczeblu powiatu, w zwizku z tym jego głównym punktem odniesienia jest Program ochrony rodowiska dla województwa podkarpackiego, który przenosi na szczebel regionalny główne załoenia II polityki ekologicznej Pastwa oraz dokumentu Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej Pastwa na lata Działania i przedsiwzicia w zakresie ochrony rodowiska w województwie podkarpackim zmierzaj obecnie w dwóch kierunkach: 1. Poprawy stanu rodowiska i uzyskania dobrych wskaników w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami, w tym ograniczenia materiałochłonnoci, wodochłonnoci, odpadowoci, energochłonnoci i emisji zanieczyszcze. 2. Przypieszenia rozwoju gospodarczego województwa i zaspokojenia aspiracji mieszkaców regionu przy wykorzystaniu potencjału tkwicego w zasobach naturalnych i kulturowych województwa (turystyka, rolnictwo ekologiczne itp.). Zgodnie z Programem działania koncentrowa si bd m.in. na: 1. Modernizacji, rozbudowie i budowie systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni cieków, regulacji rzek i potoków w pierwszej kolejnoci w miastach województwa podkarpackiego. 2. Modernizacji i budowie uj wody pitnej, dostosowanych do wymogów rodowiska oraz ochronie ródeł poboru wód i GZWP, tworzeniu stref ochronnych. 3. Budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i zbiorników małej retencji. 4. Przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi ni niebezpieczne, budowie systemu selektywnej zbiórki mieci, recyklingu. 5. Budowie infrastruktury gospodarki odpadami. 6. Kontynuacji rekultywacji terenów po byłych kopalniach siarki oraz rekultywacji nieczynnych składowisk mieci, rekultywacji terenów poekspolatacyjnych, 7. Likwidacji mogilników, likwidacji kopanek (pochodzcych z przełomu XIX i XX wieku miejsc eksploatacji ropy naftowej). 8. Współpracy transgranicznej w zakresie ochrony wód, współpracy midzywojewódzkiej w zakresie skutecznego wyegzekwowania realizacji zamierze ograniczajcych emisj hałasu przez Elektrowni im. T. Kociuszki S.A. w Połacu oraz w zakresie ochrony wód i ochrony przyrody. 9. Wprowadzaniu najlepszych dostpnych technik. 10. Monitoringu jakoci elementów rodowiska, zwłaszcza na obszarach najwikszych zagroe rodowiska, i systematycznej kontroli zakładów przemysłowych. 11. Zmniejszeniu wielkoci tzw. emisji niskiej w miastach województwa (zwłaszcza Rzeszowa, Przemyla, Jarosławia, Dbicy, Tarnobrzega) i w miejscowociach uzdrowiskowych. 12. Opracowaniu map akustycznych, w pierwszej kolejnoci dla miasta Rzeszowa oraz na odcinkach dróg o najwikszym nateniu ruchu. 13. Zapobieganiu nadzwyczajnym zagroeniom rodowiska (awariom przemysłowym). 14. Opracowaniu programów ochrony elementów rodowiska (m.in. wojewódzkiego programu ochrony przed hałasem, programów ochrony przed hałasem miast, w pierwszej kolejnoci Rzeszowa, opracowaniu i wdroeniu programów działa na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszcze azotowych ze ródeł rolniczych, sporzdzeniu wojewódzkiego planu zarzdzania ryzykiem, sporzdzeniu zewntrznych planów operacyjno-ratowniczych dla wszystkich obszarów, objtych zewntrznym oddziaływaniem awaryjnym zakładów o duym ryzyku, programów wykonawczych energetycznego wykorzystania biomasy, rozwoju energetyki wodnej, wiatrowej, słonecznej oraz programu wykorzystania energii geotermalnej). 15. Wdraaniu programów ochrony wód w zlewniach rzek (w tym współpraca midzywojewódzka). 9

10 16. Zarzdzaniu rodowiskiem (zwłaszcza w przedsibiorstwach). 17. Stworzeniu systemów: zintegrowanego zarzdzania zasobami wodnymi województwa, systemu monitoringu powietrza w pełni dostosowanego do wymaga Unii Europejskiej. 18. Rozwoju systemów elektroenergetycznych i teleinformatycznych w kierunku zapewnienia odpowiedniej jakoci i pewnoci obsługi przy respektowaniu ekonomiki przyjmowanych rozwiza i maksymalnej ochronie przed promieniowaniem pól elektromagnetycznych. 19. Poszukiwaniu, rozpoznawaniu i dokumentowaniu nowych złó kopalin. 20. Wspieraniu wykorzystania lokalnych ródeł energii odnawialnych oraz pomocy dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla rodowiska noników energii. 21. Budowie urzdze i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem ródeł odnawialnych. UWAGA : Istotne dla powiatu zadania podkrelono. Zgodnie z Programem rozwizanie problemów w zakresie ochrony przyrody wiza bdzie si z podjciem wielu działa m.in. z : 1) zapewnieniem instrumentów finansowych rekompensujcych ograniczenia rozwojowe obszarów przewidzianych do objcia radykalnymi formami ochrony przyrody, 2) wsparciem finansowym pozwalajcym na biec ochron przyrody na obszarach ju utworzonych, 3) opracowaniem planów ochrony i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla istniejcych oraz tworzonych rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, 4) opracowaniem wojewódzkich i powiatowych programów zalesie, 5) stworzeniem systemu monitoringu wojewódzkiego przyrody, respektujcego zadania wynikajce z porozumie i konwencji midzynarodowych oraz prawa Unii Europejskiej, 6) rozpoznaniem, dokumentowaniem, wyznaczaniem i ochron obszarów cennych przyrodniczo (dokumentacje wstpne do proponowanych do utworzenia rezerwatów przyrody) oraz zbiorowisk ro- linnych i biotopów wymagajcych szczególnej troski, 7) restytucj siedlisk rzadkich oraz zagroonych wyginiciem gatunków flory i fauny, 8) wzmocnieniem etatowym i technicznym komórek organizacyjnych zajmujcych si ochron przyrody w zakresie zarzdzania obszarami sieci Natura 2000, a zwłaszcza w urzdach gmin i powiatów, 9) zwikszeniem udziału rodków finansowych przeznaczonych przez Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na ochron przyrody, 10) edukacj ekologiczna, 11) tworzeniem warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego, 12) promocj i wdraaniem programów rolnorodowiskowych. Dla realizacji polityki ekologicznej w powiecie wane bd miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, okrelajce przestrzenne rozmieszczenie przedsiwzi ochrony rodowiska. Ponadto decydujce bd przywalane wyej ustalenia Programu wojewódzkiego. W Programie tym na podstawie obowizujcych przepisów prawnych, diagnozy stanu istniejcego, powiatu, województwa podkarpackiego, priorytetetów okrelonych w Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata , priorytetów inwestycyjnych okrelonych przez gminy i instytucje powiatowe, polityki ekologicznej pastwa oraz wymogów Unii Europejskiej przyjto nastpujce cele strategiczne (okrelone wg hierarchii i wanoci), w obrbie pól strategicznych traktowanych równorzdnie: Pole strategiczne nr 1: OCHRONA I POPRAWA JAKOCI RODOWISKA: Cel strategiczny nr 1/1. Zapewnienie najlepszej jakoci wód, w tym utrzymanie iloci wody na poziomie zapewniajcym równowag biologiczn i ochron przed powodzi. Cel strategiczny nr 2/1. Ograniczenie iloci wytwarzanych odpadów oraz wdroenie nowoczesnego systemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania. Cel strategiczny nr 3/1 Zmniejszenie uciliwoci hałasowej w rodowisku. 10

11 Cel strategiczny nr 4/1. Skuteczna ochrona ludzi i rodowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Cel strategiczny nr 5/1. Ochrona przed powanymi awariami i klskami ywiołowymi, minimalizowanie ich skutków oraz zapewnienie bezpieczestwa chemicznego i biologicznego. Cel strategiczny nr 6/1. Zapewnienie wysokiej jakoci powietrza, spełniajcego wymagania ustawodawstwa Unii Europejskiej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i niszczcych warstw ozonow powietrza. Cel strategiczny nr 7/1. Doskonalenie systemu obszarów chronionych, obszarów tym ochrona obszarów spełniajcych wymagania sieci ekologicznej Natura Pole strategiczne nr 2: RACJONALNE UYTKOWANIE ZASOBÓW RODOWISKA: Cel strategiczny nr 2/1. Wzrost efektywnoci wykorzystania surowców, wody i energii tj. zmniejszenie ich zuycia na: jednostk produktu, jednostkow warto usługi, statystycznego konsumenta itp. bez pogarszania standardu yciowego ludnoci i perspektyw rozwojowych gospodarki powiatu kolbuszowskiego. Cel strategiczny nr 2/2. Rozwój energetyki odnawialnej, optymalne wykorzystanie jej zasobów i tworzenie rynku na technologie. Cel strategiczny nr 3/2. Zapewnienie najlepszej jakoci gleb, stosownie do wymaga standardów europejskich i krajowych, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych oraz racjonalne wykorzystanie ziemi (w tym rozwój rolnictwa ekologicznego). Cel strategiczny nr 4/2. Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin, ich kompleksowe wykorzystanie, łcznie z wykorzystaniem kopalin towarzyszcych. Cel strategiczny nr 5/2. Ochrona i zrównowaony rozwój lasów oraz regulacja lesisto- ci. Pole strategiczne nr 3: WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA: Cel strategiczny nr 1/3. Współpraca transgraniczna w zakresie: przeciwdziałania powanym awariom oraz ochrony i racjonalnego wykorzystania przyrodniczych zasobów rodowiska. Pole strategiczne nr 4: EDUKACJI EKOLOGICZNA, DOSTP DO INFORMACJI I POSZERZANIE DIALOGU SPOŁECZNEGO : Cel nr 1/4. Propagowanie idei ochrony rodowiska oraz trwałego i zrównowaonego rozwoju (ekonomicznego, ekologicznego i społecznego) w społeczestwie. 8. Polityka ekologiczna powiatu Polityka ekologiczna powiatu jest pochodn polityki ekologicznej przyjtej na szczeblu województwa oraz dokumentów strategicznych przyjtych na szczeblu powiatu, Dokumentem podstawowym okrelajcym cele strategiczne rozwoju powiatu jest Strategia rozwoju powiatu kolbuszowskiego Strategia wyrónia pi pól strategicznych, wokół których skupiał si bdzie rozwój powiatu. Polami tymi s: - Edukacja, kultura i rekreacja; - Infrastruktura - rodowisko wiejskie; - Przedsibiorczo 11

12 W polach tych wyróniono cele strategiczne oraz kierunki działa wskazujce metody osigania wskazanych celów. Komplementarnie w strategii wyróniono priorytety rozwoju, nawizujc do wyznaczonych w wizji rozwoju powiatu i wymienionych wyej pól strategicznych opartych na strategicznych wartociach i wyznaczonych kierunkach zmian i przekształce. W ramach priorytetów sformułowane zostały cele strategiczne, które stanowi uszczegółowienie priorytetów i poprzez wyznaczone kierunki działa przenosz je w sfer konkretyzacji. Cz priorytetów, celów i kierunków działa w ramach zrównowaonego rozwoju jest powizane, co najmniej porednio z problematyka ochrony rodowiska. Jednak bezporednie odniesienia do Programu Ochrony rodowiska dla Powiatu kolbuszowskiego maj nastpujce priorytety i zwizane z nimi cele i kierunki działa: Priorytety, cele i kierunki działa w dziedzinie (polu strategicznym) EDUKACJA, KULTURA I REKREACJA I. Priorytet nr 1 stworzenie moliwoci wielostronnego kształcenia si mieszkaców wraz z systemem kształcenia ustawicznego w oparciu o instytucje owiatowe i kulturalne. 1. Cel strategiczny nr 1 zwikszenie szans zatrudnienia poprzez kształcenie w poszukiwanych i atrakcyjnych zawodach. a. Kierunek 1 prognozowanie zapotrzebowania na wykwalifikowane zasoby ludzkie na subregionalnym rynku pracy Priorytety, cele i kierunki działa w dziedzinie (polu strategicznym) - INFRASTRUKTURA I. Priorytet nr 2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury, w tym modernizacja istniejcych dróg powiatowych i mostów. 1. Cel strategiczny nr 1 Podniesienie atrakcyjnoci powiatu dla inwestorów zewntrznych i mieszkaców ssiednich orodków miejsko przemysłowych. a. Kierunek 3 - modernizacja układu komunikacyjnego i budowa sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej. 2. Cel strategiczny nr 2 poprawa jakoci rodowiska ze szczególnym uwzgldnieniem gospodarki wodno ciekowej i gospodarki odpadami. a. Kierunek 1 porzdkowanie i regulacja cieków wodnych; b. Kierunek 2 budowa sieci kanalizacyjnych w powizaniu z oczyszczalniami cieków c. Kierunek 3 zagospodarowanie odpadów. Priorytety, cele i kierunki działa w dziedzinie (polu strategicznym) RODOWISKO WIEJSKIE: I. Priorytet 3 aktywizacja gospodarcza ludnoci wiejskiej przez wspieranie tworzenia łacucha surowcowo przetwórczego i marketingowo handlowego zdrowej ywnoci i wzrostu sfery usług i rzemiosła na terenach wiejskich. 1. Cel strategiczny nr 1 zwikszenie dochodowoci gospodarstw rolnych działajcych w łacuchu zdrowa ywno. a. Kierunek 1 edukacja ekonomiczna i technologiczna rolników w dziedzinie rozwoju technologicznego oraz podniesienie na wyszy poziom kultury rolnej. b. Kierunek 3 wspieranie rozwoju grup producenckich, przedsibiorstw przetwórstwa rolno spoywczego oraz instytucji marketingowo handlowych w zakresie rolnictwa ekologiczne. 2. Cel strategiczny nr 2 powstawanie nowych firm i miejsc pracy poza rolnictwem jako alternatywna podstawa rozwoju rodowisk wiejskich a. Kierunek 1 powstawanie orodków sportowo rekreacyjnych i zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne zbiornika Wilcza Wola. 12

13 9. Tendencje rozwojowe powiatu w odniesieniu do województwa. Dla prawidłowego ustalenia zada w zakresie ochrony rodowiska na szczeblu powiatu niezbdne jest odniesienie do tendencji rozwojowych regionu w szczególnoci w powizaniu z dokumentami strategicznymi. Zgodnie ze Strategi w dalszemu rozwojowi ulegn dotychczasowe pasma i znajdujce si w nich korytarze osadnictwa, a w szczególnoci: 1) pasmo centralne jako cz panaueropejskiego korytarza transportowego, o znaczeniu midzynarodowym Berlin Wrocław Katowice Kraków Rzeszów Lwów - Kijów, z aglomeracj rzeszowsk, oparte na drodze nr 4, magistrali kolejowej E30 i autostradzie A-4. 2) pasmo zachodnie łczce miasta: Stalow Wol - Tarnobrzeg Mielec Dbic z przedłueniem do Jasła i połczeniem z pasmem południowym, z tworzc si aglomeracj przemysłow stalowowolsko mieleck, 3) pasmo wschodnie: Jarosław Przeworsk Leajsk Stalowa Wola, 4) pasmo południowe Jasło Krosno Sanok Lesko Ustrzyki Dolne z przedłueniem do drogowego i kolejowego przejcia granicznego z Ukrain w Krocienku. Na bazie kształtujcych si ju pasm społeczno gospodarczych kształtowa si bd nowe korytarze osadnictwa, a to: 1. Rzeszów Strzyów Krosno z przedłueniem do drogowego przejcia granicznego ze Słowacj w Barwinku, 2. Rzeszów Kolbuszowa, 3. Jarosław Oleszyce Lubaczów Cieszanów. Wzmocnieniu ulegn istniejce miasta - orodki rozwoju rónych szczebli: od europejskiego, przez ponadregionalne, regionalne, subregionalne, ponadlokalne do lokalnych oraz powstan nowe orodki miejskie, dla których zakłada si: 1) rozwój miasta Rzeszowa jako krajowego orodka rozwoju o nastpujcych funkcjach: aktywizacji społecznej i gospodarczej, kompleksowej restrukturyzacji gospodarki, rozwoju innowacji technologicznej oraz koncentracji szkolnictwa wyszego, wyspecjalizowanego orodka szkolnictwa redniego i wyspecjalizowanych usług medycznych, kultury, kultury fizycznej oraz obsługi ruchu turystycznego; 2) dalszy wzrost pozycji Rzeszowa, który potencjalnie, w dłuszym okresie czasu moe osign rang europolu we wschodniej Polsce, co wynika z Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, a jest zwizane z rónymi elementami kreujcymi rozwój; 3) rozwój miasta Przemyla jako orodka o znaczeniu ponadregionalnym, orodka aktywizacji społecznej i gospodarczej, restrukturyzacji gospodarczej, rozwoju szkolnictwa wyszego, wyspecjalizowanego szkolnictwa redniego, wysoko wyspecjalizowanych usług medycznych, kultury i usług turystycznych; 4) rozwój Krosna i Tarnobrzega jako orodków o znaczeniu regionalnym: posiadajcych dobre warunki do pełnienia funkcji przemysłowych, usługowo-handlowych, administracyjnych, turystycznych i mieszkaniowych; 5) orodkami o potencjalnym znaczeniu regionalnym bd: Mielec i Stalowa Wola, pełnice wielorakie funkcje, w tym przemysłow o znaczeniu krajowym, rozwoju innowacji technologicznych i przedsibiorczoci oraz usług wyszego rzdu w zakresie szkolnictwa wyszego, wyspecjalizowanego redniego oraz ochrony zdrowia; 13

14 6) orodkami o znaczeniu subregionalnym bd: Dbica, Jarosław, Jasło i Sanok, które po restrukturyzacji istniejcego potencjału przemysłowego i rozwoju małych i rednich przedsibiorstw, wykorzystujc baz infrastruktury społecznej, technicznej i ekonomicznej bd pełni wielorakie funkcje; 7) orodkami o znaczeniu ponadlokalnym o szansach dla rozwoju funkcji produkcyjnych, usługowo-handlowych, administracyjnych, w zakresie szkolnictwa wyszego i redniego wyspecjalizowanego oraz zdrowia bd pozostałe miasta powiatowe: Brzozów, Kolbuszowa, Lesko, Leajsk, Lubaczów, Łacut, Nisko, Przeworsk, zespół Ropczyce - Sdziszów Młp., Strzyów, Ustrzyki Dolne; 8) orodkami o znaczeniu lokalnym bd pozostałe miasta województwa: Baranów Sandomierski, Błaowa, Cieszanów, Dukla, Dynów, Głogów Młp., Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Kaczuga, Narol, Nowa Dba, Nowa Sarzyna, Oleszyce, Pilzno, Radomyl Wielki, Radymno, Rudnik nad Sanem, Rymanów, Sieniawa, Sokołów Młp., Tyczyn, Zagórz, Ulanów; 9) orodkami predestynowanymi do uzyskania statusu miast, ze wzgldu na wzmoon aktywno społeczn, gospodarcz oraz tradycje historyczne bd: Baligród, Bircza, Czudec, Dubiecko, Gorzyce, Horyniec, Kołaczyce, Korczyna, Nowy migród, Osiek Jasielski; Ustalenia te w znacznym stopniu mog determinowa rozwój powiatu kolbuszowskiego. W okresie wdraania tego Programu Ochrony rodowiska, wikszo przepisów prawnych z zakresu ochrony rodowiska rozwinie si zgodnie z lini europejskich dyrektyw i regulacji. Przyłczenie Polski do UE bdzie si wizało z wieloma konsekwencjami dla powiatu kolbuszowskiego i województwa podkarpackiego, co zostało podkrelone w omówionych wczeniej dokumentach strategicznych przede wszystkim z moliwoci korzystania ze rodków unijnych, w postaci przewidywanych alokacji na poszczególne lata realizacji strategii. W zwizku z napływem kapitału zagranicznego, inwestorzy bd dokonywali wyboru terenów do inwestowania w oparciu o podstawowe czynniki, takie jak: dostpno komunikacyjna, dostpno rynkowa, tania siła robocza, atrakcyjno inwestowania. Powstajce nowe inwestycje mog by zagroeniem dla przyrody i krajobrazu, a take mog obniy jako ycia mieszkaców, w zwizku z negatywnym oddziaływaniem na rodowisko. W ramach integrowanej europejskiej polityki rozwoju regionalnego wyodrbniono obszary współpracy nazwane Wielkimi Regionami Europejskimi. Region podkarpacki znajduje si na obszarze Regionu CADSES (obszar Europy rodkowej, Adriatyku, Dunaju i Europy Południowo-Wschodniej). Współpraca w ramach CADSES bdzie zmierzała do wzmocnienia spójnoci terytorialnej Europy poprzez realizacj m.in. nastpujcych celów: popraw struktury przestrzennej, kształtowanie rozwoju miast i sieci osadniczej, przekształcanie obszarów wiejskich, rozwój komunikacji i telekomunikacji, ochrona rodowiska i zarzdzanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. W nowych warunkach geopolitycznych pozycja regionu podkarpackiego zalee bdzie od zdolnoci włczenia si jego przestrzeni w proces integracji europejskiej, w sytuacji mało sprzyjajcych uwarunkowa zewntrznych, zwizanych z mniej korzystnym połoeniem i relatywnie nisz aktywnoci inwestycyjn. 10. System zarzdzania programem Instrumenty i narzdzia realizacji programu Instrumenty prawno - administracyjne Instrumentami prawno - administracyjnymi, jakie stosowane bd do zarzdzania realizacj Programu s: 1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz studia uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast; 14

15 2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przy których sporzdzaniu lub aktualizacji naley uwzgldnia: a) istniejce i potencjalne obiekty niebezpieczne, b) obszary niespełniajce ustalonych wymaga w zakresie jakoci rodowiska, c) obszary zalesie i zadrzewie, d) obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, e) wykorzystanie lokalnego potencjału w zakresie zaopatrzenia w energi i surowce, f) relacje pomidzy terenami zainwestowanymi a otwartymi. 3) Plany ochrony parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody; 4) Wojewódzki program ochrony oraz gminne programy ochrony rodowiska; 5) Programy naprawcze i pogramy dostosowawcze takie jak: programy ochrony powietrza, ochrony rodowiska przed hałasem, programy zalesie, tworzone w celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakoci rodowiska, w przypadkach wskazanych w prawie ochrony rodowiska lub innych przepisach szczególnych; 6) Krajowym Programie Zwikszania Lesistoci 7) Strategie, programy branowe i plany: gospodarki odpadami, ratownicze, ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej itp., 8) Krajowym Programem Oczyszczania cieków Komunalnych) 9) Rozstrzygnicia w sprawie przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze ; 10) Decyzje, w tym koncesje, (m.in. na eksploatacj i poszukiwanie złó kopalin podstawowych), pozwolenia wodnoprawne itp.; 11) Pozwolenia na wprowadzanie do rodowiska substancji lub energii; 12) Zezwolenia na przewóz przez granice pastwa: odpadów niebezpiecznych, oraz okrelonych rolin i zwierzt; 13) Informacje o rodowisku (np. raporty zanieczyszcze stanie zanieczyszczenia rodowiska, zgłoszenia powanych awarii); 14) Oceny zagroe dla zdrowia ludzi i rodowiska, w zwizku z podejmowaniem działa polegajcych na zamknitym uyciu GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO do rodowiska; 15) Rejestry : a) terenów, na których wystpuj przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, hałasu, zanieczyszczenia powietrza itp. b) terenów, na których wystpuj przekroczenia standardowych norm jakoci gleby lub ziemi, c) rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, Po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej prawnymi instrumentami ochrony rodowiska bd przepisy prawa krajowego i specyficzne dla UE akty prawne, tj. dyrektywy, rozporzdzenia, decyzje Instrumenty ekonomiczno-rynkowe. Jako wzmocnienie narzdzi prawno admininistracyjnych stosowane bd mechanizmy ekonomiczno-rynkowe, m.in. takie jak: 1) wspieranie rozwoju produkcji urzdze słucych ochronie rodowiska; 2) wzmacnianie i poszerzanie oferty eksportowej polskich podmiotów gospodarczych; 3) rozwijanie produkcji i usług, które mniej obciaj rodowisko; 4) zachowanie i tworzenie miejsc pracy w dziedzinach słucych bezporednio lub po- rednio ochronie rodowiska (tzw. zielone miejsca pracy); 5) Równoprawne warunki w dostpie do ograniczonych zasobów. by: Najwaniejszymi działaniami, jakie naley podejmowa w ramach tych instrumentów powinny 15

16 1. Preferowanie przez administracj rzdow i samorzdow zakupu towarów, produktów oraz usług majcych charakter trwały oraz proekologiczny; 2. Wprowadzanie wymogów ekologicznych do kadego przetargu organizowanego przez administracj rzdow i samorzdow; 3. Kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady zanieczyszczajcy płaci, wraz z uwzgldnieniem kosztów zewntrznych; 4. Wspieranie powstawania i zachowania tzw. zielonych miejsc pracy, w szczególnoci w: rolnictwie ekologicznym, agro- i ekoturytyce, lenictwie, ochronie przyrody, odnawialnych ródłach energii, transporcie publicznym, działaniach na rzecz oszczdzania zasobów (np. w sferze gospodarki odpadami); 5. Włczanie instytucji finansowych do wspierania (na zasadach rynkowych) przedsiwzi w ochronie rodowiska i na rzecz zrównowaonego rozwoju Instrumenty finansowe. Finansowanie przyjtych w Programie działa majcych zapewni osignicie ustalonych dla województwa celów strategicznych odbywa si bdzie poprzez : 1) celowe fundusze ekologiczne; 2) budet pastwa, budety samorzdowe: województw, powiatów, gmin; 3) komercyjne instytucje finansowe, w tym banki udzielajce kredytów na cele ekologiczne, 4) rodki własne przedsibiorców i inwestorów; 5) pozostałe niekomerycyjne krajowe instytucje finansowe (np. fundacje), 6) przedakcesyjne fundusze pomocowe i fundusze strukturalne Unii Europejskiej; 7) zagraniczne instytucje finansowe i inne programy pomocowe Instrumenty z zakresu organizacji, marketingu i zarzdzania. Ze wzgldu na wymagania prawne w zakresie ochrony rodowiska obowizujce w krajach Unii Europejskiej, wprowadza naley systemy zarzdzania rodowiskowego w przedsibiorstwach działajcych na terenie powiatu kolbuszowskiego, oparte na midzynarodowych standardach. Naley w szczególnoci zwraca uwag na: 1. oszczdne korzystanie ze surowców; 2. eliminacja substancji niebezpiecznych; 3. zmniejszenie zuycia energii i wody; 4. prewencj w zakresie powstawania odpadów, 5. systemy rejestracji emisji i zuycia surowców; 6. efektywne procesy produkcyjne. Instytucje dysponujce funduszami na ochron rodowiska wspiera bd przedsibiorstwa wprowadzajce systemy zarzdzania rodowiskiem poprzez : 1. Udzielanie im pomocy materialnej w spełnianiu zaostrzonych wymaga ekologicznych, w granicach okrelonych obowizujcym prawem, 2. tworzenie stałych komisji konsultacyjnych skupiajcych m.in. przedstawicieli administracji publicznej oraz sfery biznesu, 3. wspieranie Ruchu Czystszej Produkcji oraz programu Odpowiedzialno i Troska, 4. stworzenie instytucjonalnych warunków do wdroenia rozporzdzenia EMAS, 5. wdraanie systemu handlu emisjami. Kade przedsibiorstwo moe wybra dla siebie najodpowiedniejszy system i uzyska certyfikat. Pomoc w spełnieniu obligatoryjnych wymaga z zakresie ochrony rodowiska bdzie obejmowa: 16

17 1) pomoc materialn, prawnie dopuszczon, 2) właciwy przepływ informacji pomidzy instytucjami publicznymi i sfer biznesu, 3) stworzenie zaplecza naukowego, 4) szkolenie kadr. Zakłada si wzmocnienie instytucjonalne instytucji zajmujcych si: 1) monitoringiem rodowiska (Inspekcji Ochrony rodowiska) 2) wydawaniem pozwole w zakresie rodowiska, 3) ewidencjonowaniem odpadów, 4) planowaniem, koordynacj i dofinansowaniem programów inwestycyjnych w zakresie ograniczania zanieczyszcze azotowych, 5) kontrol realizacji nałoonych ustawami zada, 6) wprowadzaniem nowych zada zwizanych ze specyficznymi programami unijnymi lub midzynarodowymi, odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy pomocowych, 7) zarzdzaniem gospodark wodn w dorzeczach (RZWG w Krakowie) Instrumenty informacyjno edukacyjne. Przyjte w Programie narzdzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa, tzw. uczenie si poprzez działanie, dziel si na dwie grupy : 1) działania samorzdów: dokształcanie profesjonalne i systemy szkole, interdyscyplinarny model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych. 2) budowanie powiza władz samorzdowych ze społeczestwem poprzez: a) udział społeczestwa w zarzdzaniu (systemy konsultacji i debat publicznych) oraz w procedurach ocen oddziaływania na rodowisko, b) wprowadzenie mechanizmów tzw. budowania wiadomoci (kampanie edukacyjne w tym równie obejmujce efektywne niekonwencjonalne działania kierowane do okre- lonych grup odbiorców) Zgodnie z obowizujcymi przepisami naley zapewni powszechny dostp do informacji o rodowisku poprzez, midzy innymi, tworzenie baz danych o rodowisku i jego zagroeniach Kontrola Programu Załoenia ogólne Kontrola wdraania Programu i oceny jego realizacji w aspekcie osigania załoonych celów prowadzona bdzie poprzez monitoring : 1) rodowiska w zakresie stanu i zmiany presji na rodowisko, szczególnie w takich dziedzinach, jak: energetyka, transport, przemysł, rolnictwo; 2) wdraania Programu, w tym kontrola aktywnoci instytucji na szczeblu powiatu i gminy, odpowiedzialnych za realizacj zada w zakresie ochrony rodowiska; 3) skutków realizacji Programu, w tym monitoring wiadomoci społecznej w tym zakresie. 17

18 Monitoring rodowiska. Jednym z waniejszych kierunków działa w najbliszych latach, w ramach monitoringu rodowiska, (realizowana poza szczeblem powiatu) bdzie radykalna zmiana funkcjonujcego dotychczas systemu monitorowania, metod bada, prowadzenia oceny dotrzymywania standardów jakoci rodowiska, gromadzenia i przetwarzania informacji o rodowisku oraz rozpowszechnianie informacji o rodowisku i jego ochronie. Ma ona na celu dostosowanie monitoringu rodowiska do zakresu okre- lonego w przepisach prawych i dyrektywach Unii Europejskiej oraz zalece OECD Monitoring wdraania i realizacji Programu Monitoring wdraania Programu dotyczy bdzie : 1) okrelenia stopnia realizacji przyjtych celów; 2) oceny realizacji programów i projektów inwestycyjnych w ochronie rodowiska; 3) okrelenia stopnia rozbienoci pomidzy przyjtymi celami i działaniami, a ich wykonaniem oraz analizy przyczyn tych rozbienoci Monitoring skutków realizacji Programu Celem monitoringu jest, midzy innymi, identyfikacja kontrola i ocena wskaników dotyczcych : Monitoring skutków realizacji Programu prowadzony bdzie poprzez ocen : 1. poprawy standardów jakoci rodowiska; 2. poprawy poziomu i jakoci ycia mieszkaców; 3. aktywnoci i współdziałania społeczestwa. 1. stopnia zmniejszenia rónicy midzy faktycznym zanieczyszczeniem rodowiska, a zanieczyszczeniem dopuszczalnym na danym obszarze, 2. iloci zuywanej energii, materiałów, wody, surowców, wytwarzanych odpadów, emitowanych zanieczyszcze, itp. 3. stosunku uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów, 4. technologiczno-ekologicznej charakterystyki materiałów, urzdze i produktów ujawnianych na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów. Powysze wskaniki powinny by gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki ekologicznej powiatu (w tym oceny Programu) w przekroju terytorialnym (gminnym) i branowym. W celu ustalenia wymienionych wyej wskaników bd stosowane nastpujce mierniki: A. w zakresie poprawy stanu rodowiska : 1. stopie zmniejszenia ładunku zanieczyszcze odprowadzanych do wód i poprawa jako- ci wód, 2. stopie zmniejszenia emisji zanieczyszcze do powietrza, 3. stopie zmniejszenia uciliwoci hałasu, 4. zmniejszenie iloci wytwarzanych i unieszkodliwianych odpadów, 5. stopie zmniejszenia powierzchni obszarów zdegradowanych, 6. stan zdrowotnoci lasów, zwikszenia rónorodnoci biologicznej w lasach, 7. zahamowanie zaniku gatunków rolin i zwierzt i ich naturalnych siedlisk, 8. skuteczno ochrony krajobrazu kształtowania estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczajc przyrod. 18

19 B. w zakresie poprawy poziomu i jakoci ycia mieszkaców: 1. poprawa stanu zdrowia mieszkaców powiatu w układzie terytorialnym; 2. stopie zmniejszenia tempa przyrostu obszarów wyłczonych z produkcji rolnej i lenej na cele nierolnicze i nielene, 3. coroczny przyrost miejsc pracy, w wyniku realizacji przedsiwzi ochrony rodowiska, 4. stopie zwikszenie iloci odbiorców systemów, urzdze i obiektów infrastruktury ochrony rodowiska, 5. dynamika wydatków na ochron rodowiska (jako procent PKB, jako procent wydatków organów samorzdowych i niektórych przedsibiorstw), C. w zakresie społecznych efektów Programu: 1. opracowywane i realizowane przez grupy i organizacje pozarzdowe projektów na rzecz ochrony rodowiska, 2. liczba i jako zgłaszanych do Starosty interwencji mieszkaców dotyczcych stanu rodowiska, 3. liczba osób biorcych udział w programach edukacyjnych z zakresu ochrony rodowiska Struktura zarzdzania programem. Zarzd powiatu kolbuszowskiego jest odpowiedzialny za wdraanie i koordynacj działa okrelonych w Programie. Starosta, który dysponuje instrumentami prawnymi (decyzje, zezwolenia, uzgadnianie, koncesje, kontrola i monitoring, nadzór, publiczne rejestry) umoliwiajcymi realizacj zada, midzy innymi, w zakresie: 1) zalesie i nadzoru nad lasami nie stanowicymi własnoci Skarbu Pastwa, łowiectwa, 2) ochrony powierzchni ziemi, 3) ochrony przed hałasem, 4) ochrony powietrza, 5) korzystania z zasobów wodnych, 6) zrzutu cieków do wód lub ziemi, 7) wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych ni niebezpieczne, 8) procesów inwestycyjnych zwizanych z przedsiwziciami mogcymi znaczco oddziaływa na rodowisko, dla których raport moe by wymagany). Na poziomie gminnym realizacje Programu nadzorował bdzie wójt lub burmistrz. Poza ogólnymi przepisami prawnymi, posiada on instrument zarzdzania przestrzeni i rodowiskiem, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zapewni naley spójno pomidzy wszystkimi lokalnymi, krajowymi i midzynarodowymi programami działajcymi w regionie, umoliwiajc efektywne wykorzystanie rodków finansowych i technicznych. Realizacja Programu wymaga bdzie wiadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa wszystkich podmiotów działajcych na rzecz zrównowaonego rozwoju powiatu. Poniewa Program jest wyranie powizany z innymi tego rodzaju dokumentami w zarzdzaniu Programem pomocne bd równie instytucje samorzdowe i rzdowe działajce na rzecz ochrony rodowiska na poziomie wojewódzkim i regionalnym: 1. Wojewoda Podkarpacki oraz podległe mu słuby zespolone, dysponujce instrumentami prawnymi w zakresie: reglamentowania prawa do korzystania ze rodowiska, kontroli, nadzoru, negocjacji, opiniowania oraz Pastwowa Stra Poarn, w zakresie ratownictwa ekologicznego, 2. Administracja niezespolona (specjalna) dysponujca instrumentami prawnymi w zakresie: reglamentowania prawa do korzystania ze rodowiska, kontroli, nadzoru, negocjacji, opiniowania, realizacji przedsiwzi w tym: 19

20 a) Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Warszawie - Inspektorat w Rzeszowie, b) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie c) Wojewódzki Inspektor Sanitarny, d) Bieszczadzki Oddział Stray Granicznej w Przemylu, e) Izba Celna w Przemylu, Regionalna f) Dyrekcja Lasów Pastwowych w Kronie g) Zarzd Parków Krajobrazowych w Kronie realizujce zadania ochrony przyrody i edukacji na obszarze objtym Programem 3. Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie); Procedura weryfikacji programu. Dynamiczne procesy rozwoju i zmian w sferach: gospodarczej, przyrodniczej, przestrzennej, społecznej i polityczno - instytucjonalnej narzucaj konieczno nieustannego monitorowania: realizacji celów i działa, okrelonych w Programie; zmian warunków realizacji, zachodzcych na obszarze kraju, województwa powiatu oraz terenów ssiadujcych z powiatem; Wyniki oceny tych czynników bd słuyły do weryfikacji przyjtych na wstpie załoe, celów i sposobów ich realizacji oraz ustalonych w Programie priorytetów. Zarzd Powiatu co 2 lata sporzdza bdzie raporty z wykonania Programu i przedstawiał je Sejmikowi. Aktualizacja Programu powinna odbywa si nie rzadziej ni co 4 lata. Wypracowane strategie i procedury, po ustaleniu i weryfikacji, powinny sta si podstaw współpracy pomidzy partnerami rónych szczebli decyzyjnych i rodowisk odpowiedzialnych za ostateczny stan rodowiska na obszarze powiatu. Uczytelnienie i uporzdkowanie samego procesu planowania i zarzdzania spowoduje, e powtarzajce si działania dotyczce dobrych rozwiza stworz mechanizmy samoregulacji. 11. ródła finansowania programu Załoenia szacunku kosztów realizacji programu. Kalkulacja kosztów została podana w dwóch przedziałach czasowych: lata oraz lata Koszty przewidywane w latach potraktowano jako orientacyjne, ze wzgldu na brak moliwoci jednoznacznego okrelenia uwarunkowa realizacji Programu w tym okresie. Szacunkowe koszty okrelone zostały dla realizacji zada zwizanych z: 1) zarzdzaniem rodowiskiem, zgodnie z celami i strategi Programu, 2) monitoringiem rodowiska, w tym dostosowaniem do standardów Unii Europejskiej, 3) inwestowaniem w techniczn infrastruktur ochrony rodowiska. Szacunkowe koszty realizacji Programu przyjto na podstawie: analizy nakładów inwestycyjnych na ochron rodowiska i gospodark wodn wynikajcych z danych Urzdu Statystycznego w Rzeszowie za okres r., i w 2003r. informacji o wykorzystaniu i realizacji rodków pomocowych w województwie podkarpackim i na tym tle w powiecie kolbuszowskim, informacji przekazanych przez zainteresowane organy administracji i innych instytucji realizujcych zadania ochrony rodowiska w powiecie oraz przewidywane koszty: 1. inwestycji w dziedzinie ochrony rodowiska zgłoszonych do realizacji w ramach Funduszu Spójnoci; 20

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo