KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM"

Transkrypt

1 KRAJOWY SYSTEM ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO W RODOWISKU SIECIOCENTRYCZNYM GERARD KILJAN Instytut Bada Systemowych PAN Streszczenie Ostatnie katastrofy naturalne po raz kolejny ujawniły istotne wady funkcjonuj cych obecnie systemów zarz dzania kryzysowego. W rezultacie kl sk ywiołowych podstawowe zadania takich systemów jak: monitorowanie zagro enia, ostrzeganie przed zagro eniem oraz reagowanie na zagro enie, były realizowane cz ciowo lub nie były realizowane całkowicie. W konsekwencji, na terenach dotkni tych katastrof ponoszono znaczne straty materialne a w skrajnych przypadkach notowano ofiary miertelne w ród ludno ci cywilnej. Aby unikn podobnych wydarze w przyszło ci, niezb dne jest zastosowanie nowych metod tworzenia oraz modelowania systemów zagro enia kryzysowego, które b d oparte na schemacie rodowiska sieciocentrycznego w uj ciu teorii zło ono ci. Koncepcja budowy takiego systemu zostanie przedstawiona w referacie. Słowa kluczowe: zarz dzanie kryzysowe, komputerowe systemy wspomagania decyzji, systemy GIS, rodowisko sieciocentryczne, teoria zło ono ci, matematyczne modelowanie systemów. 1. Wprowadzenie Podstawowym zadaniem systemu zarz dzania kryzysowego (SZK) w pa stwie jest zapewnienie fizycznego oraz materialnego bezpiecze stwa obywateli. Powinno by ono realizowane na ka dym etapie przebiegu sytuacji zagro enia: przed zdarzeniem wywołuj cym prewencja i ostrzeganie, w trakcie przebiegu zdarzenia reakcja i przeciwdziałanie, po zaj ciu zdarzeniu usuwanie strat i rekonstrukcja. Systemy ZK s najcz ciej zorganizowane hierarchicznie w oparciu o struktur administracji publicznej, w zale no ci od zasi gu oraz charakteru potencjalnego zagro enia. W ich skład wchodz ró ne rodzaje słu b publicznych: jednostki o charakterze militarnym, cywilnym oraz porz dkowym. Z uwagi na fakt, e w wi kszo ci krajów kompetencje wymienionych organizacji s oddzielone od siebie, zarz dzenie i koordynowanie wspólnych działa stanowi skomplikowane zagadnienie zarówno w zakresie przepływu informacji, jak i podejmowania decyzji. Główna przeszkod w efektywnym współdziałaniu stanowi zazwyczaj niejasne regulacje prawne, niejasny podział kompetencji, brak ustalonej hierarchii przy podejmowaniu decyzji oraz brak jednego systemu informatycznego, do którego miałyby dost p wszystkie jednostki nale ce do grupy reagowania kryzysowego. Przykłady katastrof, które miały miejsce w ci gu ostatnich lat pokazuj, e obecnie stosowane systemy ZK zawodz w obszarze przepływu informacji, co ma kluczowe znaczenie dla jako ci podejmowanych decyzji. W rezultacie bł dnych decyzji, zbyt długiego czasu ich podejmowania, zmian ju podj tych decyzji obszary dotkni te kl ska ponosz znaczne straty materialne, a w najgorszym przypadku notowane s ofiary miertelne w ród ludno ci cywilnej. Dowodzi to, e aktualnie działaj ce systemy ZK s nieefektywne i nale y zweryfikowa podej cie do metod

2 Gerard Kiljan Krajowy system zarz dzania kryzysowego w rodowisku sieciocentrycznym 59 stosowanych do ich budowy i modelowania. Jest to mo liwe do zrealizowania w stosunkowo krótkim czasie, gdy technologie, które nale y wykorzysta s ju dost pne i stale rozwijane. Głównym celem referatu jest wskazanie przyczyn niewła ciwego funkcjonowania wybranych elementów systemów ZK na przykładzie przebiegu du ych katastrof notowanych w ostatnich latach: huraganu Karina w USA, oraz powodzi 2010 w Polsce. W dalszych krokach zostanie przedstawiona propozycja wykorzystania modelu budowy systemu sieciocentrycznego w uj ciu teorii zło ono ci do tworzenia takich systemów oraz wskazane zostan wymierne korzy ci, które przyniesie zastosowanie tej technologii. W opinii autora jest to wła ciwy kierunek rozwoju systemów zapewniaj cych bezpiecze stwo publiczne z uwagi na dynamicznie rosn cy poziom skomplikowania relacji oraz wzajemnych zale no ci pomi dzy ró nymi dziedzinami funkcjonowania współczesnych społecze stw. 2. Model systemu zarz dzania kryzysowego (ZK) Teoretyczny model zarz dzania kryzysowego zakłada, e podstawow rol w działaniach podejmowanych na wypadek wyst pienia zagro enia, pełni jednostki administracji terenowej. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której kompetencje oraz posiadane rodki s niewystarczaj ce do pełnego opanowania kryzysu, dowodzenie przejmuje szczebel nadrz dny. Przykładowo, w Polsce s to organy władzy samorz dowej: gminy, powiaty i województwa; natomiast w USA hrabstwo, władze stanowe i władze federalne. Aby precyzyjnie opisa teoretyczny model systemu zarz dzania kryzysowego nale y si odnie do podstawowych kwestii, które go charakteryzuj : przebiegu całego procesu, przyczyn czyli zagro e, celów stawianych przed systemem oraz rodków do osi gni cia celu. Wi kszo autorów poruszaj cych ten temat zgadza si z tez, e przebieg procesu klasycznego modelu zarz dzania kryzysowego zamyka si w czterech fazach [1]: fazie zapobiegania: działania redukuj ce i eliminuj ce prawdopodobie stwo wyst pienia sytuacji kryzysowej, działania uprzedzaj ce, maj ce na celu ograniczenie skutków sytuacji kryzysowej, fazie przygotowania: działania planistyczne dotycz ce zdefiniowania oraz opisania sposobów reagowania na czas wyst pienia sytuacji kryzysowej, działania maj ce na celu powi kszenie zasobów sił i rodków niezb dnych do efektywnego reagowania, fazie reagowania: działania polegaj ce na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, działania hamuj ce rozwój wyst puj cych zagro e, działania ograniczaj ce straty i zniszczenia, fazie odbudowy: działania maj ce na celu przywrócenie zdolno ci reagowania, odbudow zapasów słu b ratowniczych, działania odtworzenia kluczowej infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody, Procedura wystartowania omawianego procesu jest podejmowana w przypadku wyst pienia zdarzenia okre lanego jako sytuacja kryzysowa. Definiuje si j jako nast pstwo zagro enia, prowadz ce w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia wi zów społecznych przy równoczesnym powa nym zakłóceniu funkcjonowania instytucji publicznych. Do zbioru incydentów w skali pa stwa, które nale y okre li jako zagro enia polityczne, militarne, ekonomiczne oraz społeczne, wobec których niezb dne jest podj cie akcji przeciwdziałaj cych, mo na zaliczy, przede wszystkim, list punktów zawartych w Strategii Bezpiecze stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej [17]. Oddzieln grup zagro e powoduj cych znaczne straty s kl ski ekologiczne spowodowane przez człowieka, siły przyrody lub ywioły maj ce charakter losowy takie jak: trz sienia ziemi, huraganowe wiatry, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, tornada, tr by powietrzne, powodzie [16]. Zadania, które stanowi cel operacyjny

3 60 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 33, 2010 zarz dzania kryzysowego, s adekwatne do wytycznych zawartych w deklaracjach Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpiecze stwa i Obrony (EPBiO) [18]: zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej, zapewnienie funkcjonowania i mo liwo ci odtwarzania infrastruktury lub przywrócenie jej pierwotnego charakteru, racjonalne gospodarowanie siłami w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny, zapewnienie ludno ci cywilnej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny, Realizacja wy ej wymienionych celów opiera si przede wszystkim na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania oraz zapewnieniu organom administracji publicznej i obywatelom dost pu do obiektów wchodz cych w skład tzw. infrastruktury krytycznej w Polsce. Zgodnie z materiałami pochodz cymi ze strony internetowej Rz dowego Centrum Bezpiecze stwa [22] jej zakres obejmuje ni ej wymienione systemy: zaopatrzenia w ywno i wod, zaopatrzenia w energi i paliwa, ł czno ci i sieci teleinformatycznych, realizacji transakcji finansowych, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne, ratownicze, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych. Organizacja systemu zapewnienia bezpiecze stwa powinna by dostosowana do zakresu potencjalnych zagro e oraz oczekiwanego poziomu bezpiecze stwa. Ilo i jako sił ratownictwa, niezb dnych do jego zapewnienia, zale y od rodzaju, skali zagro enia oraz prognozowanej mo liwo ci przyczynienia si do wyst pienia innych rodzajów zagro e. Wyró nia si dwa rodzaje systemów bezpiecze stwa: system ratownictwa czyli zbiór zespołów operacyjnych, których zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom okre lonych zdarze oraz system reagowania kryzysowego czyli zespół odpowiedzialny za zapewnienie reakcji na zdarzenia, których skutki nie mog by wyeliminowane siłami ratownictwa bez zastosowania nadzwyczajnych kroków, przykładowo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego na terenie obj tym katastrof. Model zintegrowanego systemu ratownictwa i reagowania kryzysowego obrazuje poni szy rysunek [4]:

4 Gerard Kiljan Krajowy system zarz dzania kryzysowego w rodowisku sieciocentrycznym 61 ródło: [4]. Rys. 1. Model zintegrowanego systemu Miejskiego (Powiatowego) Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego Podstawowym elementem systemu reagowania kryzysowego w Polsce jest Krajowy System Ratowniczo-Ga niczego (KSRG). Zgodnie z zało eniami teoretycznymi, jest on zbudowany na trzech poziomach administracyjnych: powiatowym, wojewódzkim oraz krajowym, przy czym dwie ostatnie pełni przede wszystkim rol wspomagaj c oraz koordynuj c. System skupia jednostki ochrony przeciwpo arowej oraz słu by, inspekcje, stra e, instytucje i podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej wyraziły zgod na współdziałanie w akcjach ratowniczych. W jego skład wchodz jednostki organizacyjne Pa stwowej Stra y Po arnej, ochotnicza Stra Po arna a tak e inne jednostki ratownicze. Najwa niejsze zadania realizowane w ramach działa operacyjnych (KSRG) obejmuj : zapobieganie, walk oraz neutralizowanie skutków lokalnych kl sk ywiołowych takich jak: po ary, ska enie chemiczne, kl ski ekologiczne. Wszystkie zagro enia, których skala przekracza kompetencje oraz potencjał jednostek nale cych do KSRG, wchodz w zakres działania systemu Obrony Cywilnej Kraju (OCK). Na chwile obecn funkcjonowanie OCK w Polsce napotyka na powa ne problemy, zaczynaj c od braku szczegółowych rozporz dze wykonawczych, b d cych konsekwencj wyczerpania si definicji dotychczasowego modelu, a ko cz c na powszechnej społecznej nieznajomo ci faktu istnienia takiej organizacji, oraz bł dnym definiowaniu jej obowi zków. Rozwi zaniem takiej sytuacji [12] jest przede wszystkim skoordynowanie oraz poł czenie w jednym modelu strategicznych systemów: zarz dzania kryzysowego, systemu ochrony ludno ci, systemu wykrywania ska e i alarmowania, systemu ratowniczo ga niczego (KSRG), czyli w perspektywie stworzenie powszechnego systemu ratowniczego, działaj cego na terenie całego kraju.

5 62 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 33, Przypadki nieefektywnego funkcjonowania systemów zarz dzania kryzysowego Na podstawie opisów realnych przypadków, w ród przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania systemów zarz dzania kryzysowego podczas katastrof, a w konsekwencji niezadowalaj cych rezultatów podejmowanych działa, najcz ciej wymieniane były: nieprawidłowa koordynacja prac pomi dzy jednostkami operacyjnymi, zakłócenia oraz opó nienia w procesie wymiany informacji pomi dzy jednostkami operacyjnymi i decyzyjnymi. Brak koordynacji oraz bł dy procesu wymiany informacji obserwowano przede wszystkim w zakresie: ustalania i przydzielania zada do wykonania (jednostka A realizuje cele sprzeczne z celami jednostki B) ustalania harmonogramu oraz kalendarza zada (jednostka A niepotrzebnie oczekuje na zako czenie pracy jednostki B) przydzielania zasobów (jednostki A oraz B dubluj prace na s siaduj cych obszarach) podejmowania decyzji (jednostki A i B oczekuj na rozkaz albo instrukcj działania) Analiza doniesie medialnych (publikacje prasowe), opisuj cych przebieg oraz skutki kl sk ywiołowych, pozwala na przypisanie konkretnych zdarze do ka dej z wy ej wymienionych grup. Dowodzi to, e obecnie stosowane systemy zawodz w tych samych, powtarzaj cych si elementach. W referacie jako przykłady posłu relacje ze zdarze zaistniałych podczas dwóch najbardziej spektakularnych katastrof, które miały miejsce w ostatnich latach w USA oraz Polsce. Huragan KATRINA, USA, 2005: Huragan Katrina pojawił si 25 sierpnia 2005 r. nad wybrze em Atlantyku, w okolicach Południowej Florydy. Straty, które wyrz dził wyceniono na 2 BLN USD. Najbardziej zniszczony został Nowy Orlean. Miasto zniszczył nie tylko huragan, ale tak e powód i rozboje. Jako główn przyczyn wyst pienia wymienionych zdarze podawano: chaotyczn akcj ratownicz, nieskuteczn organizacj ewakuacji mieszka ców z zagro onych miejsc, niewystarczaj ce ilo ci wojska i policji w niebezpiecznych punktach miasta, drastyczny wzrost oraz niekontrolowany rozwój obszaru działa przest pczych a tak e brak dost pnych publicznie ródeł wody, po ywienia i lekarstw. Opieszało i nieudolno działa rz dowych na ka dym szczeblu wywołała gło n fal krytyki w Stanach Zjednoczonych, oraz na całym wiecie. Przedsi wzi ta wówczas akcja ratownicza wykazała kompromituj cy brak koordynacji pomi dzy władzami oraz jednostkami operacyjnymi wchodz cymi w skład oddziałów ratowniczych: miejskich, stanowych i federalnych [8] [19] [20]. Podsumowuj c, w odniesieniu do schematu systemu zarz dzania kryzysowego, działania podj te przez lokalne oraz federalne słu by całkowicie nie spełniły zało e zawartych w fazie reagowania, pomimo posiadania wystarczaj cych zasobów do opanowania sytuacji. Powód, Polska, 2010: Powód w Polsce, która miała miejsce w obecnym roku, dotkn ła praktycznie teren całego kraju (14 z 16 województw). Według najnowszych danych MSWiA wskutek ywiołu ucierpiało około 40,000 osób. Najwi ksze zniszczenia woda spowodowała przede wszystkich w Polsce południowej. Straty materialne poniosły takie miasta jak: Kraków, Tarnów, Nowy S cz, Sandomierz, a tak e tysi ce mniejszych miejscowo ci i wsi. Szacowane koszty odbudowania samej infrastruktury kolejowej wynosz ok. 300mln PLN. Dodatkowo, na pozostałe działania zwi zane z powodzi resort transportu przeznaczył ju 435mln PLN. Obecnie na terenach dotkni tych ywiołem trwa odbudowa zniszcze, prawdziwa plag stały si roje komarów. Nie mo na nie zauwa y, e podobnie jak w roku 1997, główn przyczyn powstania zagro enia oraz eskalacji zniszcze jest brak odpowiedniej infrastruktury, niewła ciwe planowanie

6 Gerard Kiljan Krajowy system zarz dzania kryzysowego w rodowisku sieciocentrycznym 63 zagospodarowania przestrzennego, ignorowanie ostrze e synoptyków, permanentny brak inwestycji. Analiza przebiegu tej katastrofy na podstawie relacji w mediach, ujawniła równie powa ne braki w systemie zarz dzania kryzysowego. Najbardziej zauwa alny był brak koordynacji oraz ci gło ci działa, co zniwelowało efekty reagowania (wysadzenie w maju, a nast pnie brak odbudowy wału przeciwpowodziowego w Woli Rogowskiej), brak aktualnych danych dotycz cych obszarów dotkni tych katastrof, który uniemo liwił przewidywanie kolejnych zdarze (1300 osuni terenu w Małopolsce), zły przepływ informacji zwi zanej z organizacj pomocy w centrach powodziowych (tony u ywanej odzie y, niepotrzebnie przekazanej do gmin na Lubelszczy nie), brak informacji o aktualnym stanie zagro e (chaos na ulicach w Krakowie, zatrzymanie komunikacji miejskiej i kolejowej), brak jednolitego systemu informowania (spontanicznie organizowane akcje, podejmowane wobec zagro e, miały charakter wył cznie lokalny, z uwagi na brak mo liwo ci komunikowania si pomi dzy jednostkami operacyjnymi). Podsumowuj c, na przykładzie przebiegu powodzi w Polsce mo na dostrzec powa ne niedoci gni cia w realizacji zada stawianych przed faza reagowania, abstrahuj c od faktu, e fazy przewidywania i zapobiegania praktycznie nie istniej. 4. System sieciocentryczny w uj ciu teorii zło ono ci Aby przetrwa w swoim otoczeniu, ka da organizacja musi wytworzy system umo liwiaj cy interpretowanie oraz przewidywanie zdarze, na podstawie, których podejmowane s decyzje strategiczne oraz operacyjne. Dynamiczny wzrost znaczenia informacji dla skuteczno ci działania organizacji spowodował, e standardow praktyk stało si regularne zbieranie oraz magazynowanie danych w celu pó niejszego ich wykorzystania do celów analitycznych. Paradoksalnie, pomimo znacznego post pu technologicznego w dziedzinach dotycz cych zagadnie z obszarów telekomunikacji i baz danych, systemy wspomagania decyzji stan ły przed problemem zjawiska okre lanego jako zło ono obliczeniowa. Główn przyczyn takiego stanu był wzrost ilo ci dost pnych ródeł danych, niezale nych od siebie, cz sto prezentuj cych sprzeczne ze sob fakty, które dodatkowo w krótkim czasie stawały si nieaktualne. Zło ono obliczeniow (computional complexity) najcz ciej interpretuje si jako pewien poziom wymaganiach zdolno ci obliczeniowych, po przekroczeniu którego problem decyzyjny staje si nierozwi zywalny [10]. Rozró niane s nast puj ce rodzaje zło ono ci obliczeniowej: nierozwi zywalno : któr nale y tłumaczy jako brak mo liwo ci rozwi zania danego zagadnienia z uwagi na długi lub praktycznie niesko czony okres czasu, wymagany do realizacji oblicze (teoria grafów, teoria gier), chaos deterministyczny: który wyst puje w przypadkach, kiedy system dynamiczny staje si w du ym stopniu podatny na zmiany warunków pocz tkowych w poł czeniu z warunkami zewn trznymi, co w rezultacie powoduje, i staje si nieprzewidywalny ( efekt motyla E. Lorentza), samoorganizacj : która mo na rozumie jako przeciwie stwo wy ej wymienionego, czyli proces odwrotny do zaniku porz dku ( niewidzialna r ka rynku Adama Smitha ). Tradycyjne podej cie do procesów i zale no ci zdarze zakładało, e zmiany post puj liniowo. W nowych koncepcjach dotycz cych systemów, opartych na teorii zło ono ci, zaproponowano podej cie, zgodnie z którym: zło ono uniemo liwia efektywne planowanie długookresowe, zmiany nast puj skokowo, niewielka zmiana jednego z parametrów mo e spowodowa gwałtowna zmian działania całego systemu, natomiast struktury hierarchiczne czy dyscyplina post powania powinny zosta wyparte przez takie słowa jak sie i samoorganizacja. Jako przykład

7 64 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 33, 2010 wskazania istnienia zwi zku pomi dzy porz dkiem a chaosem, mo na wskaza hipotez S.A. Kauffmana mówi c, e ródłem uporz dkowania obserwowanego w ywych organizmach jest w du ym stopniu tzw. spontaniczne uporz dkowanie [6]. Rozwój technologii sieciowych (rozbudowa infrastruktury, unowocze nienie urz dze mobilnych itp.) na pocz tku XXI wieku, pozwolił na praktyczne wykorzystanie koncepcji opartych na teorii zło ono ci do tworzenia i modelowania systemów informacyjnych. Zgodnie z wybranymi opracowaniami dotycz cymi zło ono ci, jej negatywny wpływ na efektywno działa podejmowanych przez organizacje, b d cy przyczyn bł dów oblicze oraz długiego czasu ich trwania, mo na istotnie ograniczy. Pierwsz prób tego typu było zastosowanie podczas wojny w Iraku doktryny wojny sieciocentrycznej (Network Centric Warfare) zaproponowanej przez Arthura K. Cebrowskiego [2]. Jest ona w du ym stopniu oparta na badaniach prowadzonych przez J. Moffata, w których autor przedstawia zakres mo liwych rozwi za, pozwalaj cych na wykorzystanie hipotez wywiedzionych z teorii zło ono ci w rozbudowanym rodowisku sieciowym [11]. Praca ta koncentruje si na sytuacji kryzysowej jak s działania zbrojne. Zło ono relacji oraz zale no ci pomi dzy uczestnicz cymi w niej jednostkami, wskazuje na potrzeb rozproszenia oblicze z uwagi na zbyt du ilo dost pnych danych. Dodatkowym czynnikiem komplikuj cym podejmowanie decyzji jest stale rosn ca i zmieniaj ca si ilo wzajemnych interakcji w trakcie post pu zdarze. W tak zdefiniowanym otoczeniu, tradycyjne hierarchiczne systemy wspomagania decyzji, oparte na architekturze wielu klientów i jeden serwer, nie spełniaj oczekiwa albo realizuj zadania po upływie czasu wymaganego na dokonanie działania. Autor wskazuje dokładnie zakres cech opisuj cych działania wojenne i odnosi je do konkretnych idei bazuj cych na teorii zło ono ci: Tabela. 1. Opracowanie własne. Relacje pomi dzy zło ono ci a wojn wieku informacji ródło: [11]. Koncepcje zło ono ci Nieliniowe interakcje Zdecentralizowana kontrola Samoorganizacja Równowaga / porz dek Adaptacja Zbiorowa dynamika Siły Zbrojne wieku informacji Siły zbrojne składaj si z wielu niezale nych jednostek o nieliniowych interakcjach Nie istnieje jedna wyrocznia kieruj ca działaniami ka dej jednostki Lokalne akcje, pozornie postrzegane jako chaotyczne, prowadz do stanu stabilizacji w długim okresie czasu Natura konfliktów militarnych przebiega daleko od stanu równowagi. Kluczem jest korelacja efektów lokalnych Siły zbrojne musz stale adaptowa si i ewoluowa do zmieniaj cego si otoczenia Niezb dne jest ci głe sprz enie zwrotne pomi dzy zachowaniami jednostek oraz struktura dowodzenia Ka d z wy ej wymienionych cech, mo na w istocie potraktowa jako zadanie decyzyjne wyznaczone systemowi wspomagaj cemu działania. Z uwagi na wysok dynamik eskalacji zdarze na współczesnym polu walki lub podczas innej sytuacji kryzysowej, do zapewnienia bie cej realizacji, niezb dne jest osadzenie systemu w rodowisku sieciocentrycznym, składaj cym si ze ci le ze sob powi zanych warstw, stale wymieniaj cych si informacjami.

8 Gerard Kiljan Krajowy system zarz dzania kryzysowego w rodowisku sieciocentrycznym 65 Proces mierzenia oraz raportowania wzajemnych interakcji oraz ich zmian, powinien dotyczy wszystkich, powi zanych w skupiska obiektów (clusters), które uczestnicz w zdarzeniu. Co wi cej, niezb dne jest, aby obejmował on ka d relacj na poziomie lokalnym jak i globalnym. Przykładow symulacj zdarzenia, zawieraj c pozycje wszystkich uczestników, cechy ich opisuj ce, reguły limituj ce zakres akcji, obrazuje opis przebiegu modelowania aplikacji ISAAC [11]. Przej cie ka dego etapu zdarzenia okre laj cykle, których rezultaty zasilaj macierz danych ródłowych, stanowi c podstaw dla modeli automatów komórkowych zawartych w ISAAC. Na podstawie dost pnych publikacji [7] mo na stwierdzi, e modele te s zbudowane na regularnej, uporz dkowanej siatce zło onej z jednakowych komórek o takim samym kształcie. Dodatkowo, baza zawiera wektor pozycji ka dej komórki, sko czony zbiór stanów, które mo e ona osi gn (S); sko czony zbiór komórek z ni s siaduj cych (N) oraz funkcj definiuj c reguły ewolucji automatu, a tak e ich dynamik w kolejnych cyklach (F). W jednym automacie nie mog by zawarte komórki, które nie posiadaj takich samych parametrów opisuj cych ka dy element, przykładowo: gdy komórki ró ni si kształtem. Budowa wszystkich komórek musi by identyczna (tyle samo komórek s siaduj cych, takie same zbiory stanów itp.). Aby model automatu komórkowego był kompletnie wypełniony, konieczne jest zdefiniowanie warunków brzegowych i startowych. 5. Mo liwe zastosowania sieciocentrycznego systemu ZK w praktyce Obecnie, zagadnienie praktycznego wykorzystania systemów działaj cych w rodowisku sieciocentrycznym realizowane jest w projektach zwi zanych z bran ami komercyjnymi: firmach telekomunikacyjnych, handlowych, logistycznych oraz bran ami niekomercyjnymi: wojsku, policji, słu bach ratowniczych. Najwa niejszymi celami, które stawia si przed takimi systemami s : okre lenie potencjalnych zasobów niezb dnych do realizacji danego zadania; pozyskiwanie, przekazywanie i wykorzystywanie informacji w warunkach ci głych zmian otoczenia, integracja systemów dowodzenia / wspomagania decyzji. Nawi zuj c do schematu modelu systemu zarz dzania kryzysowego, ka da faza jego przebiegu powinna by realizowana przez poszczególne warstwy systemu funkcjonuj cego w rodowisku sieciocentrycznym. Poni ej przedstawione zostan przykłady praktycznej realizacji wybranych zada systemu ZK, za pomoc rozwi za działaj cych zgodnie z regułami systemu sieciocentrycznego: Faza zapobiegania / warstwa monitoruj ca: wczesne ostrzeganie o nadchodz cym zagro eniu lub katastrofie umo liwia przede wszystkim przewidzenie czy dane zdarzenie zajdzie, jaka b dzie jego trasa oraz zakres skutków, jak dynamiczny b dzie ich rozwój, a tak e w jakim stopniu posiadane zasoby b d w stanie przeciwdziała zagro eniu. W tym celu niezb dna jest budowa sieci czujników, stale monitoruj cych parametry uznane jako istotne dla opisu stanu danego rodowiska a nast pnie przekazuj cych ich warto ci do warstwy analitycznej za po rednictwem warstwy komunikacyjnej. Sie taka powinna mie charakter instalacji stacjonarnych, natomiast w przypadku wydarze o dynamicznym charakterze, niezb dne b dzie u ycie sensorów mobilnych. Mog by one rozmieszczane za pomoc zrzutów lotniczych na tereny lub akweny obj te katastrof lub stanowi autonomiczne samodzielnie przemieszczaj ce si jednostki. Jako przykłady podobnych rozwi za, które charakteryzuj si jednak zbyt mał, jak na obecne potrzeby, skal działania, mo na wskaza : Typ stacjonarny: system monitoringu i osłony kraju POLRAD [21], który obejmuje 8 radarów meteorologicznych, słu cych do osłony prowadzonej przez IMGW, głównie przeciwpowodziowej systemie ostrzegania o niebezpiecznych zjawiskach w zakresie

9 66 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 33, 2010 bezpiecze stwa lotnictwa cywilnego, gospodarki morskiej, energetyki i gospodarki wodnej, transportu drogowego, rolnictwa, informacji dla rodków masowego przekazu, turystyki Typ mobilny: czujnikowy system zdalnego nadzorowania pola walki REMBASS (Remotely Montored Battlefield Sensor System) [9] u ywany przez armi USA oraz bezzałogowe samoloty DRON produkowane przez koncern BAE Systems we współpracy z konsorcjum zło onego z agend rz dowych Faza reagowania / warstwa komunikacyjna: bie cy dost p do aktualnej informacji dotycz cej zagro enia oraz rozwoju sytuacji jest podstawowym warunkiem dla zminimalizowania ofiar cywilnych oraz unikni cia paniki zwi zanej z brakiem wiedzy. Wraz z rozwojem cywilizacji post powała ewolucja sygnałów i systemów alarmowych. Miały one ró ny zasi g oddziaływania, czytelno komunikatu czy stopie kojarzenia z niebezpiecze stwem. W obecnych czasach, w których powszechnie dost pna jest technologia mobilna, takim no nikiem staje si wiadomo SMS. W momencie stanu kl ski lokalne b d ogólnokrajowe jednostki reagowania kryzysowego powinny posiada system, który wysyłałby do abonentów wszystkich operatorów przekaz SMS zawieraj ce: instrukcje post powania, obecny status terenu, na którym znajduje si odbiorca, dane adresowe (ewentualnie oznaczone mapy GPS) punktów zbiorczych i budynków specjalnych i inne [3]. Faza reagowania / warstwa analityczna: aby warstwa komunikacyjna zasilała urz dzenia odbiorcze wła ciw oraz aktualn informacj, niezb dne jest ci głe analizowanie wyników przekazanych przez czujniki. Mechanizmy analityczne powinny by ci le powi zane z warstwa odpowiedzialn za podejmowaniem decyzji. Informacja, zawieraj ca instrukcje post powania, kierowana do ludno ci przebywaj cej na terenie zagro onym, powinna by w najwi kszym stopniu oparta na ostatnim aktualnym stanie jego eskalacji. Metod, któr nale y oceni jako najbardziej przydatn do modelowania geograficznego stanu katastrofy, jest logika rozmyta (Fuzzy Logic) [15]. Jest ona obecnie szeroko wykorzystywana w zagadnieniach, z którymi klasyczna logika, klasyfikuj ca jedynie według kryterium prawda / fałsz, nie potrafi sobie skutecznie poradzi z uwagi na istnienie wielu niejednoznaczno ci i sprzeczno ci. Wa nym elementem, istotnie wspomagaj cym efektywno wdro enia wspomnianej koncepcji, byłoby zastosowanie funkcjonalno ci geokodowania obiektów oraz warstwowej prezentacji wyników. Obie usługi s zawarte w standardowym pakiecie wi kszo ci systemów informacji geograficznej (GIS). Faza reagowania / warstwa decyzyjna: katastrofy maj zazwyczaj charakter losowy, cz sto ich przebieg jest zbyt dynamiczny, aby zareagowa prawidłowo w odpowiednim czasie. Decyzje podejmowane w fazie reagowania, powinny by w du ej mierze automatyczne i oparte na minimalnej niezb dnej ilo ci danych, powi zanej z regułami i ograniczeniami działania. Aby decyzja, b d ca wynikiem wyboru okre lonego wariantu reakcji, była efektywna, nale y uwzgl dni czynnik ryzyka a tak e stany i interakcje wszystkich obiektów znajduj cych si w obszarze zdarzenia. Wa nym elementem jest przewidzenie ich ewolucji, a nast pnie wyboru najbardziej prawdopodobnego scenariusza. Metod, za pomoc której mo na wydajnie modelowa podobne zachowania jest wspomniana przez J. Moffata koncepcja automatów komórkowych.

10 Gerard Kiljan Krajowy system zarz dzania kryzysowego w rodowisku sieciocentrycznym Uwagi ko cowe Przewaga informacyjna, od zawsze decydowała o powodzeniu akcji militarnych oraz cywilnych. wiadomo sytuacyjna [13], wymaga ci głego oraz przebiegaj cego w czasie rzeczywistym przekazywania danych na ka dym poziomie relacji pomi dzy jednostkami. Aby zaistniała ona w praktyce, niezb dne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, oraz zastosowanie odpowiednich metod modelowania informacji w systemach wspieraj cych podejmowanie decyzji. Korzy ci z wdro enia systemów tego typu, inne ni cele zwi zane z działaniami wojennymi, z pewno ci mog mie miejsce w innych bran ach bezpiecze stwa publicznego, tak e w zarz dzaniu kryzysowym [14]. Istotnym argumentem potwierdzaj cym potrzeb unowocze nienia obecnych metod budowania systemów zarz dzania kryzysowego jest czynnik finansowy. Koszty zniszcze spowodowanych przez katastrofy z uwagi na brak lub opó nienie odpowiedniej reakcji na zagro enie oraz jego post p, s niewspółmiernie wy sze ni wydatki zwi zane z implementacj nowoczesnych systemów. Opini tak prezentuje w wywiadzie prasowym profesor klimatolog. Twierdzi w nim, e podobnie jak inne katastrofy, powodzie s cyklicznym zjawiskiem losowym, zatem nie da si ich unikn ( rednio trafiaj si co sze lat). Ekspert zaleca aby do obecnej powodzi podej racjonalnie: ratowa, co mo na, a pó niej zaj si odbudow. W podsumowaniu wskazuje na konieczno wdro enia ogólnopolskiego program regulacji rzek oraz modernizacji istniej cych zabezpiecze przeciwpowodziowych. Jest to zadanie na długie lata, ale opłacalne w wietle tego, e obecnie wydaje si sze ciokrotnie wi cej na likwidacj szkód ni na zapobieganie powodziom. W czasie ostatnich 13 lat powodzie kosztowały nas około 28 mld zł, na realizacj wszystkich inwestycji przeciwpowodziowych, wydali my tylko 4,5 mld zł. Oby my wreszcie zacz li by m drzy po szkodzie [5]. Powy sza publikacja zwraca uwag na fakt, e istotnym zagadnieniem, którego nie mo na lekcewa y w trakcie tworzenia i modelowania systemów zarz dzania kryzysowego jest nieusuwalno ryzyka. Ryzyko wyst puje praktycznie w ka dej sferze działalno ci człowieka, zwłaszcza podczas reagowania na sytuacje maj cych charakter losowy, takich jak katastrofy. Bie ca ocena ryzyka zawsze b dzie obarczona bł dem, wynikaj cym z braku precyzji w ocenie aktualnego stanu otoczenia. W literaturze przedmiotu najcz ciej spotykane klasyfikacje ryzyka odnosz si do jego zmienno ci w czasie, subiektywizmu przewidywania rozwoju zjawisk przez człowieka lub zakresu kontroli czynników zewn trznych przez podmiot. Ogólnie rzecz ujmuj c, nie ma mo liwo ci pełnego zapewnienia bezpiecze stwa, mo na jedynie minimalizowa rozmiary strat. Podsumowuj c, aby w pełni wykorzysta koncepcje bazuj ce na teorii zło ono ci w rozwi zaniach praktycznych, polegaj cych na stworzeniu Systemu Zarz dzania Kryzysowego, który b dzie efektywnie wspomagał proces podejmowania decyzji, niezb dne jest osadzenie go w rodowisku sieciocentrycznym, zastosowanie do pomiaru stanów i interakcji obiektów metod logiki rozmytej, a do ledzenia ich zmian u ycie modeli automatów komórkowych. B d to systemy nowej generacji, które pozwol współczesnym cywilizacjom unikn lub zniwelowa skutki zagro e i katastrof. Konsekwencje takich zdarze, z uwagi na wzrost zło ono ci wzajemnych relacji pomi dzy wieloma ró nymi organizacjami czy społeczno ciami na wiecie, dotykaj coraz szerszej grupy przedsi biorstw, miast, pa stw czy całych kontynentów. Parali i chaos komunikacyjny po wybuchu islandzkiego wulkanu Eyjafjoell był tego najlepszym przykładem.

11 68 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 33, 2010 [1] Biedugnis S., Smolarkiewicz M., Podwójci P., Czapczyk A., Ci gło działania rozległych układów technicznych, rodkowo-pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony rodowiska, Tom 11/2009. [2] Cebrowski A., Garstka J., Network-Centric Warfare: Its Origin and Future, Naval Institute, January [3] Dziwulski D., SMS zamiast syreny, Przegl d Po arniczy, Grudzie [4] Kołodzi ski E., Istota in ynierii systemów zarz dzania bezpiecze stwem, Wykład UWM. [5] Jaworowski Z., Wywiad rozmowa, Polska Times, Czerwiec [6] Kauffman S., The Origins of Order, Self Organization and Selection in Evolution, Oxford University Press, New York [7] Kułakowski K., Automaty komórkowe, O rodek Edukacji Niestacjonarnej AGH, [8] Marczuk K., Wizyta strasznej pani. Huragan Katrina zamienił Nowy Orlean w piekło, Przegl d Po arniczy Nr 10/2005, Komenda Główna Pa stwowej Stra y Po arnej. [9] Markiewicz Sz., Rozpoznanie czujnikowe, Przegl d Wojsk L dowych, Maj [10] Mesjasz Cz., Organizacja jako system zło ony, Zeszyty Naukowe nr 652, Akademia Ekonomiczna, Kraków [11] Moffat J., Complexity Theory and Network Centric Warfare, CCRP Publication Series, September [12] Przeworski K., Koncepcja rozwoju OC w Polsce, Przegl d Obrony Cywilnej, Dom Wydawniczy BELLONA, [13] Siedlecki M., Wielowarstwowe systemy ł czno ci, Przegl d wojsk l dowych, Pa dziernik [14] Sienkiewicz P., M ka D., Sieciocentryczna infostruktura procesów decyzyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej Nr 4/2008. [15] Verstraete J., Fuzzy Spatial Modelling, IBS PAN Wykład, Czerwiec [16] Zieli ski K., Bezpiecze stwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie katastrof i kl sk ywiołowych, AON Warszawa [17] Biuro Bezpiecze stwa Narodowego, Strategia Bezpiecze stwa Narodowego RP, Strategia _Bezpieczenstwa_Narodowego_RP.html, Dost p dnia [18] EU Security and Defence: Core Documents 2004, English.pdf, Volume V/2004, Dost p dnia [19] Fire Engineering, Hurricane Katrina: Overview, /current-issue/fire-engineering/volume-159/issue-5.html, Dost p dnia [20] KATRINA TIMELINE, Dost p dnia [21] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Rozbudowa Systemu Radarów Meteorologicznych POLRAD, _real/html/b2_9.html, Dost p dnia [22] Rz dowe Centrum Bezpiecze stwa, Infrastruktura krytyczna, Dost p dnia

12 Gerard Kiljan Krajowy system zarz dzania kryzysowego w rodowisku sieciocentrycznym 69 NATIONAL CRISIS MANAGEMENTS SYSTEM BASED ON THE NETWORK CENTRIC ENVIRONMENT Summary Recent natural disasters once more unveiled crucial errors within functionalities of currently operating crisis management systems. As a result of their influence main tasks of mentioned systems like: threat monitoring, threat warning and threat reacting were executed partially or were not executed at all. In consequence, on territories affected by catastrophe, heavy losses and even casualties among civilians were observed. To avoid similar occurrences in the future, it is essential to implement new methods of creating and modeling crisis management systems which will be based on network centric structure within the frameworks of Complexity Theory. The conception of scheme of such system will be presented in this article. Keywords: crisis management, decision support computer systems, GIS systems, network centric environment, complexity theory, system mathematical modelling. Gerard Kiljan doktorant Instytut Bada Systemowych PAN

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego

Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Lista kontrolna osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez projekt dokumentu rządowego Tytuł dokumentu: projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA LUDNOŚCI W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY W GMINIE HERBY

PLAN SZKOLENIA LUDNOŚCI W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY W GMINIE HERBY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr SO.0050.41.2012 Wójta Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 lipca 2012 roku ZATWIERDZAM... Wójt Szef Obrony Cywilnej PLAN SZKOLENIA LUDNOŚCI W ZAKRESIE POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 CZĘŚC I opisowa 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 16 października 2006 r. Dz. U. z 2006, nr 191, poz. 1415 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skaŝeń i właściwości organów w tych sprawach Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym

- o zmianie o Krajowym Rejestrze Sądowym Warszawa, dnia 28 sierpnia, 2012 rok Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku administracja 1. Centralizm i decentralizacja administracji publicznej 2. Cechy modelu

Bardziej szczegółowo

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu)

A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ. (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa A.1 WNIOSEK O DOTACJĘ (Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu) Od: [Beneficjent] Do:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY WYDMINY NA 2016 ROK WARMIŃSKO - MAZURSKIE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Wydminy z dnia 22 stycznia 2016 roku ZATWIERDZAM /organizator szkolenia/ URZĄD GMINY W WYDMINACH UZGADNIAM... /Wojewoda Warmińsko-Mazurski/

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI

NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI NOWE I ISTNIEJĄCE SYSTEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA KRAJOWYCH RAM INTEROPERACYJNOŚCI P A W E Ł W A L C Z A K, M I C R O S O F T ZNACZENIE ROZPORZĄDZENIA Projekt Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO

MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO dr inż. Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zgodnie pozostawać placówka W LI RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, J 1j listopada 2014 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZEW/500/33/20 14/JK Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO UZGODNIONO... KOMENDANT SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO... KĘDZIERZYN-KOŹLE 2011 SAMODZIELNA DRUŻYNA RATOWNICTWA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYDAWNICZA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (CNBOP-PIB)

OFERTA WYDAWNICZA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (CNBOP-PIB) OFERTA WYDAWNICZA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (CNBOP-PIB) Zarządzanie ryzykiem. Przegląd wybranych metodyk bryg. dr inż.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ USTAWA POMOCE OSOBOWE POLICJA GRANICA FORUM PRZEPISY STREFA OCHRONA SĄDY WIĘZIENIE SKLEP PUBLIKACJE TELE-INFO SKARBOWY M O N INNE HOME DECYZJA Nr 44/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2010 r.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKI POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKI POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2009 Starosty Radzyńskiego z dnia 15 stycznia 2009 r. STAROSTWO POWIATOWE W RADZYNIU PODLASKI POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN POWIATOWEGO ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ INFORMACJE PODANE DO Strona 1 z 6 INFORMACJE PODANE DO PROWADZ CEGO ZAK AD O WYST PIENIA POWA NEJ AWARII zgodnie z Art. 261a. 1. Ustawy Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 672) JANKOWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. ZARZĄDZENIE NR 24/2010 Wójta Gminy Pawonków z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE UCZELNI I INSTYTUTÓW BADAWCZYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ ORAZ W STANIE ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY

FUNKCJONOWANIE UCZELNI I INSTYTUTÓW BADAWCZYCH W SYTUACJI KRYZYSOWEJ ORAZ W STANIE ZEWNĘTRZNEGO ZAGROŻENIA PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ZAKŁAD ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STOWARZYSZENIE RUCH WSPÓLNOT OBRONNYCH FUNKCJONOWANIE UCZELNI I INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy

Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy Uchwała Nr / /2012 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia -projekt- w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Opisowa Dokumenty odniesienia: a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 416); b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec

Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2012 Wójta Gminy Samborzec z dnia 24 stycznia 2012 r. Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Samborzec

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo