KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPANIA WĘGLOWA S.A."

Transkrypt

1 WdroŜenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2004 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. W październiku 2007 zakończył się, trwający miesiąc., proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 (recertyfikacja systemu) oraz normy ISO (certyfikacja). Proces certyfikacji prowadziła jednostka SGS, która wydała rekomendację do przyznania certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Kompanii Węglowej S.A. Uroczyste wręczenie certyfikatu zaplanowano w pierwszych dniach grudnia 2007 roku, w ramach uroczystości barburkowych. CHARAKTERYSTYKA KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Kompania Węglowa Spółka Akcyjna powstała 1 lutego 2003r. W skład KW S.A. weszły kopalnie i zakłady następujących spółek węglowych: rudzkiej, gliwickiej, nadwiślańskiej, rybnickiej, oraz zakłady górnicze jednoosobowe spółki z o.o. bytomskiej spółki węglowej. Kompania Węglowa S.A. jako największa firma górnicza w Europie zatrudnia 63,9 tys. osób. W momencie powstania ( r.) Kompania Węglowa S.A. grupowała 23 kopalnie i 9 zakładów. Od 1 lutego 2007 roku przyjęto strukturę organizacyjną, która obejmuje 4 Centra Wydobywcze i 5 zakładów. W Centrach Wydobywczych zgrupowane jest 16 kopalń. Centra Wydobywcze zarządzają zakładami górniczymi połoŝonymi w sąsiedztwie tak, aby ich obszary górnicze tworzyły struktury moŝliwie zwarte pod względem terytorialnym. Charakteryzują się zbliŝonymi (pod względem ilości), bazami zasobów operatywnych, grupują zakłady górnicze o podobnych warunkach geologiczno-górniczych, charakteryzują się zbliŝoną wydajnością produkcji, wynikającą z lokalnych warunków górniczych, a takŝe zaspokajają zbliŝony segment rynku odbiorców węgla. Centra Wydobywcze: Centrum Zachód - KWK Knurów, KWK Sośnica-Makoszowy i KWK Szczygłowice Centrum Północ - KWK Bobrek-Centrum, ZG Piekary, KWK Halemba-Wirek (od ), KWK Pokój, KWK Bielszowice Centrum Wschód - KWK Bolesław Śmiały, KWK Brzeszcze-Silesia, KWK Piast, KWK Ziemowit Centrum Południe - KWK Chwałowice, KWK Jankowice, KWK Marcel i KWK Rydułtowy-Anna W strukturze Kompanii Węglowej S.A. mieszczą się równieŝ oddziały specjalistyczne: Zakład Remontowo-Produkcyjny Zakład Informatyki i Telekomunikacji

2 Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych Zakład Elektrociepłownie Zakład Zagospodarowania Mienia oraz Centrala Kompanii Węglowej S.A., Dane ekonomiczne: Zdolność wydobywcza kopalń wynosi ok. 53 miliony ton węgla rocznie, co stanowi ponad 50 % produkcji węgla kamiennego w Polsce. Podstawowe wskaźniki techniczno ekonomiczne w miesiącu wrześniu br. oraz w okresie I - IX 2007r. Produkcja węgla w okresie I-IX 2007 roku wyniosła 35,4 mln ton tj. 187,6 tys. ton/dobę. Wydajność pracy: ogólna w węglu handlowym kg na pracownikodniówkę, dołowa w urobku węglowym kg na robotnikodniówkę, na 1 zatrudnionego w kop. zasad. 62 t/miesiąc SprzedaŜ węgla w okresie I-IX 2007 roku wyniosła 33,6 mln ton węgla, z tego 26,7 mln ton w kraju (79,5%) i 6,9 mln ton na eksport (20,5 %). W m-cu wrześniu KW S.A. sprzedała 3,9 mln ton węgla sprzedaŝ we wrześniu jest wyŝsza o 0,1 mln niŝ w sierpniu. SprzedaŜ krajowa wyniosła 3,3 mln ton, a eksportowa 0,6 mln ton, co stanowi 15,4 % udziału w sprzedaŝy ogółem. Średnia cena zbytu węgla w okresie I-IX 2007 r. (wg sprawozdania WKS-A) wyniosła 167,30 zł/t, w tym w kraju 166,40 zł/t natomiast w eksporcie 170,73 zł/t. Średnia cena w sprzedaŝy krajowej we wrześniu była wyŝsza o 1,29zł/t niŝ w sierpniu. W eksporcie cena wzrosła w stosunku do miesiąca poprzedniego o 12,78 zł/t. Oferowane wyroby: Głównym wyrobem oferowanym klientom przez Kompanię Węglową S.A. jest węgiel kamienny typu: 31.2, 32.1, 32.2, 33, 34.1, 34.2 oraz produkowany w następujących sortymentach: Grube Sortymenty Klasa zbytu r Q i Grupa Symbol Opis [MJ/kg] Średnie Ko-Eko Ko Gr II O O I O II Eko-Gk Eko-Gk Gk Kostka (63-200mm) Kostka (63-200mm) Gruby II (40-200mm) Orzech (25-80mm) Orzech I (40-80mm) Orzech II (25-50mm) Eko Groszek z Piekar (5-25mm) ekogroszek bytomski (8-25mm) Groszek (8-31,5mm) ,

3 Gk I Gk II M II-Re Miały M I Energetyczne M II M III Miały M I Koksujące M II Groszek I (16-31,5mm) Groszek II (8-20mm) RETOPAL (6-25mm) Miał I (0-31,5mm) Miał II (0-20mm) Miał III (0-6mm) Miał I (0-31,5mm) Miał II (0-20mm) , Rys.1. Zestawienie sortymentów produkowanego w Kompanii Węglowej S.A. węgla kamiennego Odbiorcami tego produktu są: elektrownie zawodowe, koksownie, ciepłownictwo i odbiorcy indywidualni. Transport do klienta odbywa się poprzez wysyłki samochodowe i wagonowe. System Zarządzania: W Kompanii Węglowej S.A. od roku 2004 funkcjonuje system zarządzania jakością zbudowany w oparciu o wymagania normy ISO W dniu 02 grudnia 2004r. na ręce Prezesa Zarządu KW S.A. został przekazany certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie ISO 9001: 2000 w zakresie: Planowanie, wydobycie, przeróbka i sprzedaŝ węgla kamiennego oraz remonty, modernizacje i produkcja maszyn górniczych Rys. 2. Certyfikat wydany dla Kompanii Węglowej potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001 System zarządzania jakością w KW S.A. został zbudowany przy udziale Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania wspomagającego zarządzanie DGA Process i DGA Quality. Dzięki takiemu podejściu zapewniono sprawną komunikację wewnętrzną oraz szybki dostęp do niezbędnej dokumentacji Systemu zarządzania jakością we wszystkich oddziałach objętych

4 Systemem (17 Kopalń, 3 Zakłady Górnicze, Centrala KW S.A. oraz Zakład remontowo-produkcyjny) Doskonaląc działalność zarówno pod kątem spełniania oczekiwań klientów, jak równieŝ mając na uwadze względy środowiskowe, decyzją Zarządu Kompanii Węglowej S.A. było uruchomienie w roku 2006 prac związanych z rozbudową funkcjonującego Systemu zarządzania jakością o system zarządzania środowiskowego spełniający wymagania normy ISO CEL PROJEKTU: ZałoŜeniem projektu była budowa skutecznie działającego Systemu Zarządzania Środowiskowego, który moŝe być zintegrowany z innymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania, i ma pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych Kompanii Węglowej S.A. Dodatkowo poprzez wdroŝenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania środowiskowego w KW S.A. maja zostać następujące cele: zwiększenie świadomości pracowników odnośnie ich oddziaływania na środowisko, zgodność z wymaganiami prawnymi dzięki ciągłemu ich aktualizowaniu i nadzorowaniu, ograniczenie kosztów związanych z korzystaniem ze środowiska naturalnego i gospodarką odpadami, zminimalizowanie moŝliwości wystąpienia sytuacji awaryjnych i wypadków w firmie, poprzez wcześniejsze zidentyfikowanie potencjalnych zagroŝeń i wprowadzenie rozwiązań zapobiegających takim zdarzeniom, poprawa relacji ze słuŝbami ochrony środowiska, a takŝe z opinią publiczną. Przy realizacji projektu, dla zapewnienia jego skutecznej realizacji oraz późniejszego funkcjonowania systemu wykorzystany zostanie moduł, wspierający zarządzanie środowiskowe w organizacjo, oprogramowania DGA Quality DGA EKO. Zakresem Systemu Zarządzania Środowiskowego objęte zostały następujące jednostki organizacyjne KW S.A.: 16 kopalń węgla kamiennego Oddział Zakład Górniczy Piekary Centrala Kompanii Węglowej wraz z Centrami Wydobywczymi, Zakład Remontowo-Produkcyjny, Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych. REALIZACJA PROJEKTU: Prace nad wdroŝeniem Systemy Zarządzania Środowiskowego poprzez rozbudowę funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością rozpoczęły się w III kwartale 2006 roku. Proces wdroŝenia został poprzedzony przeprowadzonymi w III kwartale 2005

5 roku na zlecenie Zarządu Kompanii Węglowej S.A. przeglądami wstępnymi na zgodność z wymaganiami normy ISO we wszystkich oddziałach naleŝących do KW S.A. Na podstawie wyników ww. przeglądów wstępnych podjęto decyzję o budowie i wdroŝeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Realizacja wdroŝenia przebiegała etapowo. W pierwszej kolejności wyodrębniony został z grupy oddziałów objętych zakresem Systemu zespół roboczy, w skład którego wchodzili przedstawiciele działów ochrony środowiska. Zespół składał się z przedstawicieli następujących oddziałów: Centrala KW S.A., KWK Bielszowice, KWK Bobrek Centrum, KWK, Jankowice, KWK Knurów, KWK Szczygłowice oraz KWK Brzeszcze-Silesia. Do głównych zadań zespołu roboczego naleŝało opracowanie dokumentacji referencyjnej, która będzie podstawą do budowania Systemu na jednej podstawie we wszystkich oddziałach KW S.A. Podczas budowania i wdraŝania Systemu Zarządzania Środowiskowego w Kompanii Węglowej S.A. prace te wspomagali konsultanci firmy doradczej Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.. Do zakresu zadań konsultantów naleŝało m.in. analiza dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania oraz zgodności prawnej w obszarze środowiskowym, opracowanie projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania spełniającego wymagania normy ISO 9001 oraz normy ISO 14001, wsparcie przy jego budowie i wdroŝeniu oraz przeprowadzaniu auditów wewnętrznych, a takŝe przygotowanie do procesu certyfikacji. W trakcie realizacji projektu organizowane były szkolenie kierowane do róŝnych grup pracowniczych. Szkolenia obejmowały zarówno zagadnienia wstępne dotyczące Systemu Zarządzania Środowiskowego, wymagania normy ISO 14001, wymagania dotyczące budowy dokumentacji Systemu Zarządzania Środowiskowego z wykorzystaniem narzędzia DGA Eko, szkolenia obejmujące zagadnienia dotyczące zrozumienia wymagań opracowanej dokumentacji jak równieŝ zasad korzystania z DGA Eko. Dodatkowo dla wyznaczonych przedstawicieli oddziałów odbyły się szkolenia na audytorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego. Z uwagi na fakt, iŝ oddziały KW S.A, objęte zakresem Systemu Zarządzania Środowiskowego zlokalizowane są na rozległym obszarze Śląska (począwszy od Gliwic, poprzez Rudę Śląską, Katowice, Rybnik aŝ po rejony Bierunia i Oświęcimia), prace nad sprawną budową i wdroŝeniem Systemu w KW S.A. wymagały od konsultantów DGA S.A. duŝej samodyscypliny, elastyczności oraz umiejętności logistycznych. Projekt przewidziany został do realizacji na 9 miesięcy, jednakŝe w związku ze zmianą struktury organizacyjnej w Kompanii Węglowej S.A., która to zmiana skutkowała znacznymi zmianami w organizacji działań poszczególnych Oddziałów, została podjęta decyzja o przedłuŝeniu prac nad budową Systemu do 12 miesięcy. Ukoronowaniem prac nad budową i wdroŝeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego w Kompanii Węglowej S.A. było przystąpienie we wrześniu 2007 roku do procesu certyfikacji Systemy Zarządzania Środowiskowego wszystkich Oddziałów KW S.A. objętych zakresem Systemu Zarządzania Środowiskowego.

6 Proces ten został przeprowadzony przez niezaleŝną jednostkę certyfikującą SGS i zakończył się w październiku 2007 roku z udzieleniem rekomendacji do wydania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy ISO przez Kompanię Węglową S.A. Nadany certyfikat jest dowodem na stałe dąŝenie Kompanii Węglowej S.A. do poprawy działalności środowiskowej, identyfikowania potencjalnych zagroŝeń dla środowiska naturalnego wynikającymi z prowadzonej działalności oraz ciągłe doskonalenie tych obszarów gdzie negatywne wpływy na środowisko są największe z uwzględnieniem wszelkich napływających z zewnątrz informacji dotyczących postrzegania środowiskowego Kompanii Węglowej S.A.

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

JAK WRÓCIĆ DO GÓRNICZEGO RAJU?

JAK WRÓCIĆ DO GÓRNICZEGO RAJU? Gazeta firmowa nr 9 (64), październik 2014 www.kwsa.pl ROZMOWA MIESIĄCA JAK WRÓCIĆ DO GÓRNICZEGO RAJU? Rozmowa z Henrykiem Paszczą, dyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu w Katowicach strona 3 W KOMPANII

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego System Zarządzania Środowiskowego Barbara Piaskowska Luty 2007 wg PN-EN ISO 400:200 Wstęp WdroŜenie systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań normy PN-EN ISO 400:200 jest podstawowym działaniem, które

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku BOGDANKA, MARZEC 2012 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O LW BOGDANKA S.A.... 5 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa

Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w Koksowni Huty Stali Częstochowa Opis zakładu Koksownia Huty Stali Częstochowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym z wydziałów Huty Stali Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE G A Z E T A F I R M O W A n r 1 ( 3 4 ) s t y c z e ń 2 0 1 2 STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005 OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005 Wykonawca: POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO OIC

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku

PROSPEKT EMISYJNY. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY DORADZTWO GOSPODARCZE DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Przygotowany w związku z ofertą publiczną 7 910 000 Akcji Serii H z uwzględnieniem prawa poboru oraz w związku z ubieganiem

Bardziej szczegółowo

RESEARCH REPORTS KWARTALNIK 1 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE

RESEARCH REPORTS KWARTALNIK 1 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE Quarterly RESEARCH REPORTS KWARTALNIK 1 GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA CENTRAL MINING INSTITUTE KATOWICE 2007 Rada Programowa ds. Wydawnictw: prof. dr hab. inż. Jakub Siemek (przewodniczący), prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2007R. SKONSOLIDOWANE 1. WIZYTÓWKA JEDNOSTKI 1. Podstawowe informacje o spółce dominującej Grupy Kapitałowej J.W. Construction

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w 2010 1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności Prezentowane sprawozdanie z działalności Spółki za 2010 rok zostało

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE G A Z E T A F I R M O W A n r 3 ( 3 6 ) m a r z e c 2 0 1 2 NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych...

Rozdział I Dane o spółce...1. 1.4. Przepisy prawne będące podstawą działalności Spółki...2. 1.6. Historia Spółki i jej poprzedników prawnych... LUBELSKII WĘGIIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA w Bogdance,, 21--013 Puchaczów SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK Bogdanka,, marrzec 2009 rr.. strona 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Dane o spółce...1

Bardziej szczegółowo

KW.0913-1/PJ/08 PROTOKÓŁ

KW.0913-1/PJ/08 PROTOKÓŁ KW.0913-1/PJ/08 Do uŝytku wewnętrznego PROTOKÓŁ Z kontroli problemowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, zwanego dalej Urzędem, przeprowadzonej w okresie 23 30 kwietnia 2008 r. na podstawie programu kontroli

Bardziej szczegółowo

1.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów i pracowników

1.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów i pracowników CZĘŚĆ II CZYNNIKI RYZYKA 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 1.1. Ryzyko związane z utratą kluczowych konsultantów i pracowników Działalność Emitenta i spółek Grupy Kapitałowej DGA prowadzona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w I półroczu 2011 1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania z działalności Prezentowane sprawozdanie z działalności Spółki za I

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo