MIĘDZYNARODOWE PRAWO ŚRODOWISKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIĘDZYNARODOWE PRAWO ŚRODOWISKA"

Transkrypt

1 MIĘDZYNARODOWE PRAWO ŚRODOWISKA WYBRANE ZAGADNIENIA SYSTEMOWE Maria Magdalena Kenig-Witkowska SERIA AKADEMICKA PODRĘCZNIKI Warszawa 2011

2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 9 Przedmowa Rozdział I Zagadnienia wprowadzające Pojęcie i cechy szczególne międzynarodowego prawa środowiska Pojęcie środowiska w obrocie prawnomiędzynarodowym Rozwój międzynarodowego prawa środowiska Koncepcje aksjologiczne międzynarodowego prawa środowiska Międzynarodowe prawo środowiska z perspektywy jedności systemu powszechnego prawa międzynarodowego Prawo człowieka do środowiska Rozdział II Cele i zasady międzynarodowego prawa środowiska Cele ogólne międzynarodowego prawa środowiska Partykularne cele traktatowe Zasady międzynarodowego prawa środowiska Rozdział III Podmioty międzynarodowego systemu zarządzania środowiskiem Państwa Organizacje międzynarodowe Organizacje o zasięgu globalnym Organizacje międzynarodowe o charakterze regionalnym Organizacje europejskie Rada Europy Unia Europejska Afryka Region Ameryki Południowej i Karaibów Azja Podmioty inne niż państwa Organizacje pozarządowe Społeczność akademicka Sektor korporacji międzynarodowych i stowarzyszeń sektora prywatnego Podmioty indywidualne

3 Rozdział IV Źródła i akty międzynarodowego prawa środowiska Pojęcie, katalog i zagadnienia hierarchii źródeł międzynarodowego prawa środowiska Umowy międzynarodowe Przygotowywanie traktatów Zastrzeżenia do traktatów Interpretacja traktatów dotyczących środowiska Relacje między traktatami dotyczącymi środowiska Wejście w życie postanowień traktatów Poprawki do traktatów Zwyczaj międzynarodowy Ogólne zasady prawa Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych Pomocnicze źródła prawa Normy ius cogens w prawie środowiska Soft law Rozdział V Zagadnienia przestrzegania prawa, odpowiedzialności i załatwiania sporów dotyczących środowiska Wprowadzenie do krajowych porządków prawnych i zagadnienia przestrzegania norm międzynarodowego prawa środowiska Procedury w przypadku niezgodności praktyki z przepisami traktatu (procedury non-compliance) Zagadnienia odpowiedzialności Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność państwa za szkody w środowisku Prawnomiędzynarodowe zasady odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku Odpowiedzialność karna Rozstrzyganie sporów Negocjacje Mediacja, koncyliacja, odwołanie się do organów międzynarodowych Arbitraż Sądownictwo międzynarodowe Rola Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Rola Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza System WTO Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Rola regionalnych trybunałów praw człowieka Rozdział VI Ochrona atmosfery i klimatu Kontrola zanieczyszczenia powietrza Kontrola transgranicznego zanieczyszczania powietrza

4 3. Ochrona warstwy ozonowej Ochrona klimatu Ochrona przestrzeni kosmicznej Rozdział VII Ochrona środowiska morskiego Ochrona środowiska morskiego w świetle Konwencji z 1982 r. o prawie morza Regulacje dotyczące zanieczyszczeń powstających w następstwie zatapiania Regulacje dotyczące zanieczyszczeń ze statków Regulacje dotyczące zanieczyszczeń ze źródeł lądowych Regulacje dotyczące zanieczyszczeń z atmosfery lub poprzez atmosferę Regulacje dotyczące zanieczyszczeń z działalności na dnie morskim Rozdział VIII Ochrona różnorodności biologicznej Regulacje o charakterze ogólnym i zasięgu globalnym Regulacje o charakterze ogólnym i zasięgu regionalnym/subregionalnym Region Afryki Region Ameryki i Karaibów Region Azji i Pacyfiku Region Europy Regulacje o zakresie globalnym lub regionalnym dotyczące poszczególnych gatunków lub siedlisk Ochrona obszarów wodno-błotnych Ochrona lasów Ochrona roślin Ochrona gruntu i gleby Ochrona żywych zasobów morskich Regionalne instrumenty ochrony różnorodności zasobów morskich Ochrona gatunków żywych zasobów morskich Ochrona ptaków Ochrona niektórych gatunków zwierząt lądowych Ochrona gatunków wędrujących Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Rozdział IX Niebezpieczne substancje i odpady Kontrola produkcji i używania niebezpiecznych substancji Kontrola handlu międzynarodowego niebezpiecznymi substancjami Transport niebezpiecznych substancji Regulacje dotyczące niebezpiecznych substancji uwalnianych na skutek awarii przemysłowych Transgraniczne przemieszczanie niebezpiecznych odpadów Transgraniczne przemieszczanie żywych organizmów zmodyfikowanych genetycznie

5 Rozdział X Działania militarne i ochrona środowiska Obowiązywanie traktatów międzynarodowych prawa środowiska w czasie konfliktów zbrojnych Ogólne zasady ochrony środowiska w normach międzynarodowego humanitarnego prawa konfliktów zbrojnych Szczególne zasady ochrony środowiska w normach międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych Wojsko i środowisko (rozważania de lege ferenda) Rozdział XI Ochrona środowiska Antarktyki Układ w sprawie Antarktyki z 1959 r Konwencja z 1972 r. o ochronie fok antarktycznych Konwencja o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki Konwencja z 1988 r. o regulacji działalności dotyczącej antarktycznych bogactw mineralnych Protokół z 1991 r. o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki Rozdział XII Ochrona międzynarodowych cieków wodnych i jezior Regulacje o charakterze powszechnym Regulacje o charakterze regionalnym Europa Afryka Ameryka Azja Wybór literatury Wybór stron internetowych

6 wykaz skrótów AJIL EHRR ICJ IELMT ILM KNZ MTS OJ ONZ PiP TFUE TUE UNTS WCED ZO American Journal of International Law Essex Human Rights Review International Court of Justice International Environmental Legal Materials and Treaties International Legal Materials Karta Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Official Journal Organizacja Narodów Zjednoczonych Państwo i Prawo Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.) Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.) United Nations Treaty Series World Commission on Environment and Development Zgromadzenie Ogólne

7

8 PRZEDMOWA Zagadnienia ujęte w publikacji oddawanej do rąk Czytelników dotyczą podstaw obrotu prawnomiędzynarodowego w dziedzinie środowiska. Zamierzeniem towarzyszącym przygotowaniu publikacji było wskazanie na podstawowe elementy systemu, które rządzą tym obrotem, ilustrowane przykładami norm prawnych, praktyki międzynarodowej, poglądami doktryny i orzecznictwem sądów międzynarodowych. Zamysł książki powstał w związku z prowadzonymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wykładami i konwersatoriami z dziedziny międzynarodowego (ale też polskiego, czy też europejskiego) prawa środowiska. Inspiracją były również wypowiedzi praktyków prawa środowiska w obrocie krajowym, wskazujących na potrzebę tego rodzaju publikacji, która może być użyteczna nie tylko w kręgach akademickich, ale też w praktyce stosowania norm międzynarodowego prawa środowiska, zważywszy na katalog źródeł prawa zawarty w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonując wyboru zagadnień, które stały się przedmiotem rozważań w kontekście systemowego podejścia do międzynarodowego prawa środowiska, brano pod uwagę przede wszystkim ich praktyczne znaczenie dla systemu funkcjonowania norm tego prawa, z uwzględnieniem, tam gdzie to było możliwe, ich rzeczowej zawartości. Przy dokonywaniu wyboru brano też pod uwagę doświadczenia dydaktyczne kolegów z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, które wskazywały na zagadnienia będące najczęściej przedmiotem analizy w ramach zajęć akademickich, i to nie tylko z zakresu międzynarodowego prawa środowiska, ale też z zakresu polskiego prawa ochrony środowiska i innych dyscyplin naukowych na różnych kierunkach studiów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególnie cenne uwagi pochodziły od wykładowców Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Odbiorcami publikacji będą więc nie tylko studiujący prawo środowiska, prawo międzynarodowe publiczne czy stosunki międzynarodowe, jak też administrację i zarządzanie, ale również pracownicy administracji państwowej i praktycy prawa środowiska. Oddawana do rąk Czytelników publikacja nie ma i nie mogła mieć ambicji wyczerpania wszystkich zagadnień, które na ogół są przedmiotem prac mających w tytule słowo system. Ograniczenia te dotyczą również przeglądu aktów i dokumentów międzynarodowego prawa środowiska; ze względu na ich ogromną ilość, niektóre mogły być tylko wymienione, a wiele z nich znalazło się niestety poza zasięgiem nawet takich informacji. Zamiarem było pokazanie kierunków rozwoju jednej z gałęzi prawa międzynarodowego, której cechą szczególną jest m.in. zwracający uwagę dynamizm rozwoju 11

9 norm międzynarodowego prawa środowiska oraz wskazanie na cechy szczególne tego prawa powodujące, że część doktryny uznaje międzynarodowe prawo środowiska za odrębną dziedzinę prawa. Zainteresowanie wyborem dokumentów z dziedziny międzynarodowego prawa środowiska, który został opublikowany przez Wydawnictwo Wolters Kluwer w 2009 r. pt. Międzynarodowe prawo środowiska, stało się dodatkową motywacją do dopisania części systemowej dotyczącej zagadnień, o których wspomniano we wprowadzeniu do ww. wyboru. Obydwie publikacje zadedykowane są wszystkim zainteresowanym w utrzymaniu i poprawie środowiska, w jakim żyje nasza cywilizacja. Niniejsza książka dedykowana jest również studentom i doktorantom, poświęcającym tej dziedzinie część swojej kariery naukowej i zawodowej. Warszawa, lipiec 2010 r.

10 Rozdział I ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 1. Pojęcie i cechy szczególne międzynarodowego prawa środowiska W doktrynie prawa międzynarodowego powszechnie uważa się, że międzynarodowe prawo środowiska jest gałęzią prawa międzynarodowego regulującą obrót prawnomiędzynarodowy związany ze środowiskiem, a więc nie tylko z normami dotyczącymi jego ochrony, dającą się wyodrębnić ze względu na kryterium przedmiotowe, którym jest dość ogólnie zdefiniowana kategoria prawna środowisko, oraz ze względu na metodę regulacji. W stosunku do pojęcia powszechnego prawa międzynarodowego międzynarodowe prawo środowiska pozostaje w podobnym związku jak np. międzynarodowe prawo handlowe, międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka czy międzynarodowe prawo morza. Kryterium przedmiotowe wyróżniające tę gałąź prawa międzynarodowego wynika z fizycznych i technicznych podstaw natury problemów, regulowanych przez normy tego prawa, co wynika z dość szczególnego charakteru problemów dotyczących środowiska. Generalnie, normy powszechnego prawa międzynarodowego regulują przede wszystkim zachowania państw wynikające z problemów, które stały się podstawą ich regulacji, jak np. spory terytorialne, graniczne, użycie siły, wykonywanie jurysdykcji itp. Podobnie jest z normami międzynarodowego prawa środowiska, które również dotyczą zachowań państw, jak np. zanieczyszczenie wód Zatoki Perskiej w wyniku zbombardowania przez Irak rafinerii kuwejckich w czasie I wojny w Zatoce Perskiej. Jednakże zanieczyszczenie i degradacja środowiska są w przeważających przypadkach wynikiem działania podmiotów indywidualnych. I tak np. emisja dwutlenku węgla i tzw. gazów cieplarnianych jest wynikiem wytwarzania i konsumpcji energii elektrycznej, produkcji i użytkowania samochodów, produkcji przemysłowej, produkcji rolnej i przetwarzania żywności itp., a więc działań, które kwalifikują się raczej w kategorii działań podmiotów indywidualnych niż działań państwa. Dlatego też w procesie regulacji zachowań tych podmiotów normy prawa międzynarodowego zobowiązują państwa do regulacji lub do wywierania w inny sposób wpływu na zachowania tych podmiotów. Większość problemów regulowanych przez normy powszechnego prawa międzynarodowego ma z natury rzeczy charakter polityczny. Natomiast specyfika problemów regulowanych przez prawo środowiska wynika z ich fizycznego i technicznego charak- 13

11 teru, angażując w ich rozpoznanie i ocenę raczej fora naukowe niż polityczne. Przykładem tej specyfiki, podawanym powszechnie w podręcznikach, jest problem tzw. dziury ozonowej, która jest wynikiem uwolnienia do atmosfery CFCs (chlorofluorocarbonu) wchodzacego w reakcję z ozonem i w ten sposób przyczyniającego się do powstania dziury ozonowej. Wspomniany proces wskazuje na złożoność fizyczno-techologiczną zjawisk z dziedziny środowiska, pokazując łańcuch jego przyczyn i skutków. Przy okazji warto podkreślić, że zjawisko wykreowane przez procesy technologiczne znalazło rozwiązanie w regulacjach prawnych związanych z rozwojem nowych technologii. Wynika z tego wniosek, że problemy środowiska charakteryzują się wysokim poziomem dynamiki zmian, co pozostaje w bezpośrednim związku z rozwojem nauki. Kiedy powstawał i był przyjmowany w 1987 r. Protokół montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową, zjawisko dziury ozonowej było zaledwie zidentyfikowane. Ale już w 1990 r. dzięki rozwojowi wiedzy było oczywiste, że regulacje przyjęte w Protokole są już nieadekwatne do dynamicznie postępującego procesu degradacji warstwy ozonowej. Odpowiedzią na ten stan rzeczy były kolejne poprawki i uzupełnienia do Protokołu związane z rozwojem badań naukowych w tej dziedzinie. Konsekwencją wspomnianych wyżej cech związanych z kategorią środowiska jest m.in. związanie regulacji prawnej w tej materii z niemal całkowitym brakiem pewności co do możliwych skutków regulowanych działań w czasie i w przestrzeni, żeby wskazać tylko na przykład organizmów genetycznie modyfikowanych. Nauka wciąż nie znajduje odpowiedzi np. na pytania: czy organizmy genetycznie zmodyfikowane stanowią zagrożenia dla innych gatunków i dla zdrowia człowieka? czy obniżenie potencjału demograficznego w niektórych regionach świata nie wynika np. z permanentnego procesu degradacji środowiska? czy rzeczywiście zmiany klimatu, o których informacja jest coraz bardziej dostępna w skali globalnej, są wynikiem degradacji tych elementów środowiska, które są mu przypisywane i czy w związku z tym angażowane są właściwe środki prewencyjne i naprawcze, często generujące znaczne fundusze obciążające społeczeństwa? Wszelkie decyzje podejmowane obecnie, mające za podstawę dostępne dane naukowe, będą miały konsekwencje w przyszłości m.in. dlatego, że podejmowane są na podstawie wysokiego poziomu niepewności naukowej. Ponadto, obrót prawnomiędzynarodowy w dziedzinie środowiska charakteryzuje się dużą dynamiką, będącą rezultatem m.in. postępu naukowo-technicznego i technologicznego (np. rozwój technologiczny i w konsekwencji gospodarczy powodują, że zużywana jest coraz większa ilość środków materialnych i energii, wytwarzających równocześnie więcej odpadów). Globalny charakter skutków oddziaływania na środowisko, które mają zazwyczaj charakter transgraniczny, czyni gałąź międzynarodowego prawa środowiska najbardziej umiędzynarodowionym zespołem norm powszechnego prawa międzynarodowego, ponieważ na jego przykładzie doskonale widać wzajemne powiązanie procesów zachodzących w warstwie przedmiotowej i podmiotowej norm. Stąd najbardziej efektywnym podejściem normatywnym z punktu widzenia środowiska wydaje się postulat holistycznej perspektywy przedmiotu i podmiotu regulacji oraz konieczności współpracy w skali globalnej, jako pragmatyczna odpowiedź na wyzwania, które niosą procesy globalizacji, wszak planeta Ziemia ma tylko jedną warstwę ozonową, która ją chroni, i globalny system klimatu, co wyklucza możliwość indywidualnych zabezpieczeń poszczególnych państw przed skutkami zmian klimatu i degradacji środowiska bez współpracy mię- 14

12 dzynarodowej. Regulacja jednej sfery przedmiotowej środowiska znajduje reperkusje w funkcjonowaniu innej sfery regulacji. Przykładowo: zamienniki dla substancji zubażających warstwę ozonową przyczyniają się do rozwoju procesów globalnego ocieplenia, podobnie jak ochrona jednego gatunku może mieć destruktywne efekty dla innych gatunków. Należy więc zauważyć, że praktyka postulowanej perspektywy rozwoju norm międzynarodowego prawa środowiska może generować konflikty z normami innych gałęzi prawa międzynarodowego, np. tymi, które decydują o rozwoju gospodarczym, jak normy dotyczące handlu międzynarodowego czy normy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Wynikiem dynamicznego rozwoju międzynarodowego prawa środowiska w ostatnim trzydziestoleciu jest ogromna ilość aktów prawnych o różnym charakterze dotyczących środowiska, co wiąże się z zachodzącymi w tym okresie zmianami w podejściu do przedmiotu regulacji. Poglądy doktryny, co do tego, czy mamy już do czynienia z niezależną dziedziną prawa czy nową gałęzią prawa międzynarodowego publicznego, dziedziną prawa międzynarodowego czy podsystemem, bądź samodzielną dyscypliną akademicką, są podzielone, zarówno gdy chodzi o system prawa międzynarodowego, jak też wewnętrznego 1. Przyczyną tych różnic jest niewątpliwie brak systemowej jedności tych norm, niepodejmowanie prób kodyfikacji, wreszcie nie do końca określony przedmiot regulacji, czego przykładem może być np. operowanie w nauce polskiej niemal wyłącznie terminem międzynarodowego prawa ochrony środowiska, co wydaje się być nie do końca uzasadnione, bowiem normy tego prawa dotyczą w ogóle obrotu prawnego związanego ze środowiskiem, którego zasadą generalną jest wprawdzie ochrona środowiska, ale którego normy regulują wiele innych zagadnień prawnomiędzynarodowych, takich jak np. szerokie spektrum zagadnień rozwoju społecznego i gospodarczego 2. Należy również zauważyć, że międzynarodowe prawo środowiska nie jest jedynie domeną prawa międzynarodowego publicznego, ale też prywatnego prawa międzynarodowego. Można więc powiedzieć, że na międzynarodowe prawo środowiska składają się regulacje międzynarodowe publicznoprawne i prywatnoprawne mające za przedmiot obrót prawny w dziedzinie środowiska 3. W kontekście rozważań o skomplikowanej i wielowątkowej strukturze norm prawa środowiska należy też zwrócić uwagę na wpływ krajowych systemów prawa środowiska na rozwój norm międzynarodowych w tej dziedzinie, które mogą być postrzegane niekiedy nawet jako impulsy sprawcze innowacji w rozwoju norm międzynarodowych tego prawa 4. Warto więc zauważyć, że ze względu na szczególnie kompleksowy charakter materii regulacji, trudno jest niekiedy w sposób jednoznaczny oddzielić np. działania międzynarodowe od krajowych w implementacji i aplikacji norm w dziedzinie środowiska, żeby tylko posłużyć się przykładem regulacji dotyczących zmian klimatu, 1 Zob. np. S. Bell, D. McGillivray, Environmental Law, Oxford 2006; zob. P.W. Birnie, A.E. Boyle, International Law and the Environment, Oxford 2002; D. Hunter, J. Salzman, D. Zaelke, International Environmental Law and Policy, New York 2002; A.C. Kiss, J.P. Beurier, Droit international de l environment, Paris 2001; A.C. Kiss, D. Shelton, Manual of European Environmental Law, Cambridge 1999; P. Sands, Principles of International Environmental Law, Cambridge 2003; J. Ciechanowicz, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999; J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004; M.N. Shaw, Prawo międzynarodowe, Warszawa Zob. np. J. Ciechanowicz, Międzynarodowe...; J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne... 3 Na temat definicji zob. P.W. Birnie, A.E. Boyle, International Law and the Environment, Oxford Zob. O.R. Young, The Institutional Dimensions of Environmental Change: Fit, Interplay, and Scale, Cambridge

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa. Ewelina Gruszewska

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa. Ewelina Gruszewska Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa Ewelina Gruszewska MIĘDZYNARODOWE CENTRUM ROZSTRZYGANIA SPORÓW INWESTYCYJNYCH ANALIZA PRAWNOMIĘDZYNARODOWA Z PERSPEKTYWY POLSKI Rozprawa doktorska Promotor: Dr hab.

Bardziej szczegółowo

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła

Ochrona œrodowiska a innowacje. Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Ochrona œrodowiska a innowacje Mirosława Witkowska-Dąbrowska Agnieszka Napiórkowska-Baryła Olsztyn 2014 Ochrona środowiska a innowacje Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ

Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO KATEDRA PRAWA HANDLOWEGO Krzysztof Gorzelak UPRAWNIENIA DO EMISJI JAKO PRZEDMIOT OBROTU I ZABEZPIECZEŃ Praca doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 1.1 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGII... 2 1.2 KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU... 3 1.2.1 Definicje zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.)

Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) Dominika Sagan, Tomasz Miśko asystenci na WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego Arbitraż i mediacja praktyczne aspekty stosowania przepisów (Iwonicz-Zdrój 18 20.10.2007 r.) 18 20.10.2007 r. odbyła się w malowniczo

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw

Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Przygotowanie materiału współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekoinnowacje w technologii i organizacji przedsiębiorstw Ewa Maria Siedlecka Projekt Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ

ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ ZAGADNIENIA I WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ Opracowanie: Grażyna Dębicka-Fobke Marta Jankowska ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...5 2. Ewolucja polityki

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP

pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Materiały DEMO IWEP pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ: POLITYKI SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH Aspekty prawne pod redakcją Agaty Jurkowskiej i Tadeusza Skocznego Autorzy: Maciej

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej

Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej «Podręcznik Frascati Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej 2002 Pomiar działalności naukowo-badawczej Proponowane procedury standardowe

Bardziej szczegółowo

System ochrony praw człowieka w Kanadzie

System ochrony praw człowieka w Kanadzie Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Dariusz Lutek nr albumu 239150 System ochrony praw człowieka w Kanadzie Praca magisterska na kierunku politologia w specjalności nauki

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

Poradnik Młodego Obywatela

Poradnik Młodego Obywatela Strona 1 Strona 2 Zestaw Dydaktyczno-Treningowy powstał w ramach projektu Indeks Młodego Obywatela, który został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Redakcja,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Pomoc państwa dla sektora energetycznego Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki Energia niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową

Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową pod redakcją Krzysztofa Piecha Grzegorza Szczodrowskiego Warszawa 2002 Publikacja została wydana dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM

ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (63) 2013 Maciej SAMSON 1 ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM Streszczenie W niniejszym artykule zaprezentowano historię

Bardziej szczegółowo

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy Wiesław Jasiński Warszawa 2012 Publikacja dofinansowana przez PPBW Sp. z o.o. Praca naukowa sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO

PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO Międzynarodowe standardy wykonywania kar Nr 72-73 Warszawa 2011 III-IV kwartał 2011 NUMER SPECJALNY Redaguje Kolegium w składzie: Tomasz Głowik, Krzysztof Kowaluk (sekretarz

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Raport z analizy danych zastanych Przygotowany na zlecenie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO PRYWATNOŚCI A BEZPIECZEŃSTWO PUB- LICZNE REALIZOWANE PRZEZ PROCES KARNY

PRAWO DO PRYWATNOŚCI A BEZPIECZEŃSTWO PUB- LICZNE REALIZOWANE PRZEZ PROCES KARNY 400 Adrianna SIOSTRZONEK-SERGIEL PRAWO DO PRYWATNOŚCI A BEZPIECZEŃSTWO PUB- LICZNE REALIZOWANE PRZEZ PROCES KARNY THE RIGHT TO PRIVACY AND PUBLIC SAFETY PURSUED BY A CRIMINAL PROCEEDINGS Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl)

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl) okladkaine.qxp 2007-09-07 17:38 Page 1 Przetrwanie dziedzictwa przyrodniczego Europy, aby służyło przyszłym pokoleniom, zależy od tych, którzy mają dziś po kilkanaście lat, i od tych, którzy kształtują

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO Damian Cyman Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski Wydawca

Bardziej szczegółowo