OCHRONA ŚRODOWISKA W INFORMATYCZNYCH SYSTE- MACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCHRONA ŚRODOWISKA W INFORMATYCZNYCH SYSTE- MACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM"

Transkrypt

1 OCHRONA ŚRODOWISKA W INFORMATYCZNYCH SYSTE- MACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Streszczenie Roman Bojarski Politechnika Śląska W artykule dokonano przeglądu potrzeb funkcjonalnych wynikających z zarządzania środowiskiem oraz ich umiejscowienie w informatycznych systemach zarządzania przedsiębiorstwem bazujących na standardzie ERP. Zaprezentowano takŝe cechy funkcjonalne aktualnie dostępnych systemów informatycznych do zarządzania środowiskiem. Słowa kluczowe: cechy funkcjonalne, ERP, produkty uboczne, odpady Wstęp Rosnącej racjonalizacji działań na rzecz wzrostu gospodarczego towarzyszy w coraz większym stopniu świadomość konieczności zmian zasad rozwoju produkcji, której głównym celem jest nadal zaspokajanie potrzeb rynkowych. Akceptując potrzebę rozwoju i wzrostu produkcji naleŝy jednak uwzględnić środowiskowe potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń konsumentów. ZagroŜenia środowiska naturalnego będące następstwem intensyfikacji produkcji przemysłowej rodzą nowe wyzwania nakreślone przez róŝne programy prewencyjne i naprawcze. Te nowe wyzwania leŝą u podstaw tzw. rozwoju zrównowaŝonego, który ma zapewnić rozwój gospodarczy w harmonii z ochroną środowiska naturalnego. Chodzi tu głównie o to, aby ochrona środowiska stanowiła nierozłączną część procesów gospodarczych i nie była rozpatrywana oddzielnie od nich [NOWA01]. Odpowiedzią na potrzebę ochrony środowiska w którym realizowane są procesy gospodarcze, jest rosnąca ilość systemów informatycznych słuŝących do wspomagania zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem (ang. Environmental Health and Safety Management Systems EH&S) [PRIW01]. Od kilku lat obserwuje się w krajach gospodarczo rozwiniętych tendencję do publikowania danych związanych z zarządzaniem środowiskiem. Zastosowanie odpowiednich systemów informatycznych zwiększa jakość raportowania o stanie środowiska, ułatwia wprowadzanie standardów, metod, narzędzi a takŝe zachowań ludzkich co skutkuje rosnącą jakością zarządzania zarówno wewnątrz danego przedsię-

2 486 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania biorstwie jak i poza nim w postaci lepszego wizerunku firmy i bardziej wiarygodnej informacji dla akcjonariuszy. Systemy klasy ERP a systemy zarządzania środowiskiem Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające bieŝące i średniookresowe zarządzanie procesami gospodarczymi przedsiębiorstwa, do których nale- Ŝą systemy klasy ERP, są głównie zorientowane na realizację zadań prowadzących do uzyskania wyrobu finalnego. W systemach tych kaŝdy asortyment wyrobu ma zapisaną strukturę, która jest obsługiwana przez moduł BOM (ang. Bill of Material) [LAND88]. Struktura wyrobu ma zwykle postać hierarchiczną i jest reprezentowana w postaci grafu, co oznacza, Ŝe kaŝda operacja technologiczna przekształca pozycje asortymentowe znajdujące się na niŝszym poziomie struktury w jedną pozycję asortymentową znajdującą się na poziomie wyŝszym. I tak dla poziomu p-go struktury otrzymamy ogólnie K pozycji im p k realizując dla tego celu k operacji technologicznych (op p, k ) zgodnie ze wzorem: im p k = op p,k (im p-1 1,k, im p-1 2,k,, im p-1 n,k), gdzie im p-1 1,k, im p-1 2,k,, im p-1 n,k IP U IZ a z kolei IP i IZ oznaczają zbiory pozycji asortymentowych produkowanych i zaopatrzeniowych, które łącznie są zdefiniowane w Tabeli głównej pozycji asortymentowych [LAND88]. W systemach zarządzania środowiskiem realizowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa interesują nas głównie produkty uboczne i odpady. W tej sytuacji struktura wyrobu, uwzględniająca te uboczne efekty działalności gospodarczej, miałaby postać przedstawioną na rys. 1. Na rysunku tym kwadratem oznaczono te produkty uboczne procesu produkcyjnego, które mogą mieć wpływ na środowisko, a są nimi głównie: - emisje pyłów i zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, - odpady stałe, - ścieki i inne substancje ciekłe, - hałas, niebezpieczne promieniowanie, wibracje, energia cieplna itp. Z kolei marszruta technologiczna stanowi ciąg operacji bądź zabiegów związanych z określoną pozycją produkowaną i tak dla przypadku z rys.1 moŝna zapisać, iŝ marszruta IM dotycząca pozycji finalnej im f będzie miała postać: MR(im f) = (op 1,mf, op 2,mf,, op M,mf )

3 Ochrona środowiska w informatycznych systemach zarządzania 487 im f im 3 im 1 im 2 im 4 im s 11 s s 1n s 21 s s 2n Rys. 1 Przykład struktury wyrobu uwzględniającej aspekty środowiskowe produkcji Węzły struktury oznaczone zmiennymi s 11, s s 1n oraz s 21, s s 2n reprezentują te składniki materiałów zaopatrzeniowych, których oddziaływanie na środowisko powinno być uwzględnione w systemie zarządzania. Natomiast węzły oznaczone symbolem im znajdujące się na najniŝszym poziomie struktury (liście) stanowią materiały zaopatrzeniowe. W tym konkretnym przypadku wyróŝnione składniki dotyczą materiałów zaopatrzeniowych im 1 oraz im 2. Efekty oddziaływania na środowisko zilustrowane na rys.1 uwzględniają wszystkie rodzaje procesu produkcyjnego, a w szczególności: - operacje technologiczne, - procesy i operacje kontrolne, - procesy i operacje transportowe, - procesy lub operacje magazynowania i składowania. Podstawowym kryterium zarządzania środowiskiem dla przedsiębiorstwa powinien być odpowiednio skonstruowany model wskaźników. Przez wskaźnik naleŝy rozumieć liczbę wyraŝającą poziom danego zjawiska w postaci bezwzględnej bądź względnej w postaci procentowego stosunku wielkości rozpatrywanej do przyjętej podstawy [NOWA01]. Wśród wskaźników operacyjnych przeznaczonych do identyfikowania oraz oceny działań jednostki organizacyjnej na rzecz ochrony środowiska są: - wskaźniki wejścia, - wskaźniki wyjścia, - wskaźniki infrastruktury i transportu.

4 488 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Do wskaźników wejścia moŝna zaliczyć wielkości zuŝycia jak i efektywność zuŝycia (w przeliczeniu na produkt, proces bądź jednostkę produkcji) poniŝszych czynników produkcji: materiały energia, woda. Wielkości te moŝna kojarzyć z najniŝszym poziomem struktury wyrobu przedstawionej na rys.1. Podstawowym zadaniem wskaźników wyjścia jest określenie źródeł, wielkości oraz trendów niekorzystnego oddziaływania jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa na środowisko, określenie charakterystyki produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo, Z kolei wskaźniki dotyczące infrastruktury i transportu dotyczą oddziaływania na środowisko logistyki produkcji i dystrybucji oraz wyposaŝenia przedsiębiorstwa. Wskaźniki infrastruktury mogą tu dotyczyć takich zagadnień jak: ewidencja urządzeń (takŝe pozwoleń) oraz zdarzeń związanych z ich eksploatacją (awarie, zakłócenia), natomiast w odniesieniu do transportu mogą one określać: intensywność transportu stopień wykorzystania transportu, ewidencja środków transportu szczególnie oddziaływujących na środowisko. Z punktu widzenia zarządzania środowiskiem istotną informacją jest lokalizacja źródeł czynników oddziaływujących na środowisko. Lokalizacja ta powinna być określona w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, która wspomaga wszelkie działania organizatorskie. Cechy funkcjonalne systemów informatycznych w zarządzaniu środowiskiem Rosnącej presji w odniesieniu do ochrony środowiska oraz powszechności w implementacji systemów zarządzania produkcją odpowiada coraz większa ilość systemów informatycznych uwzględniająca potrzeby zarządzania środowiskiem. Dokonanie wyboru oferowanego systemu informatycznego nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza z uwagi na spore koszty implementacji oraz złoŝoność zagadnień funkcjonalnych związanych z zarządzaniem. Dlatego warto pokusić się o zdefiniowanie podstawowych cech funkcjonalnych systemu informatycznego do celów zarządzania środowiskiem, które mogą stanowić pomocne kryterium dla oceny i wyboru oferowanego systemu.

5 Ochrona środowiska w informatycznych systemach zarządzania 489 Wśród podstawowych cech systemów informatycznych do zarządzania środowiskiem moŝna wyróŝnić następujące [TEAM02]: Funkcje zarządcze W tym przypadku chodzi o realizację takich funkcji, jak : o Zarządzanie przepływem pracy (ang. workflow). Ogólnie rzecz biorąc funkcja ta słuŝy do dekompozycji pracy na szereg zadań i przydzielanie ich dostępnym zasobom do wykonania a następnie wspomaga realizację zadań w oparciu o zadany algorytm. Zarządzanie przepływem pracy obejmuje następujące zagadnienia: - wspomaganie definiowania ról uŝytkowników systemu zarządzania środowiskiem i przyznanie im praw dostępu do tego systemu (poza administratorem moŝe to być kierownik działu, osoba rejestrująca dane czy sporządzająca raport środowiskowy) oraz zakresu obowiązków, - przydzielenie uŝytkownikom odpowiednich zadań poprzez emitowanie na ekranie monitora systemu informatycznego (zwykle w architekturze klient-serwer) zestawu czynności do wykonania oraz wspomaganie procedur stanowiskowych związanych z wykonaniem przydzielonych czynności, - kontrola nad przebiegiem realizowanych zadań tak, aby przejście do wykonania kolejnego zadania było moŝliwe po spełnieniu warunków związanych z wykonaniem zadań poprzednich - zadanie moŝe być np. zawieszone z powodu braku napływu wymaganej ilości danych, - rejestrowanie zakresu wykonanych zadań i osób które je wykonywały w funkcji czasu. Wykonywanie zadań powinno być realizowane z uwzględnieniem określonych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa, a więc winno uwzględniać jego strukturę organizacyjną. Przepływ pracy przez strukturę organizacyjną określany jest mianem przepływu poziomego (ang. horizontal workflow) w przeciwieństwie do przepływu pionowego (ang. vertical workflow), gdzie śledzony jest stopień wykonania zadań w stosunku do przyjętej wielkości pracy. o Zgodność z normami prawnymi i innymi regulacjami. Chodzi tu głównie o to czy system informatyczny wspomaga zarządzanie środowiskiem uwzględniając przyjęte kryteria a tym samym moŝliwe do zmierzenia wyniki funkcjonowania systemu. Przyjęte kryteria wynikają z obowiązujących ustaw, zarządzeń, pozwoleń a w szczególności dotyczą spełniania norm ISO oraz systemu zarządzania EMAS (ang. Environmental Management and Audit Sche-

6 490 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania o me)[nowa01]. Omawiana funkcjonalność uwzględnia równieŝ przeprowadzanie audytów czyli mechanizmów, dzięki którym system mo- Ŝe wspomóc wykonywanie audytów środowiskowych (tworzenie biblioteki audytów, system oceny polityki prośrodowiskowej przedsiębiorstwa na bazie przyjętych wskaźników i oceny stopnia jej wdroŝenia). Podejmowanie decyzji strategicznych. Funkcjonalność ta określa wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie strategii rozumianej jako trwały i spójny plan działania prowadzący do rozwiązywanie problemów w określonej sytuacji gospodarczej oraz prawnej i w konsekwencji umoŝliwiający osiąganie zamierzonych rezultatów w zakresie ochrony środowiska. Chodzi tu głównie o przeprowadzanie analiz typu what-if, które w oparciu o zgromadzoną informację w bazie danych odpowiadałyby na pytania dotyczące restrukturyzacji proekologicznej, zastosowania nowej technologii czy lokalizacji nowego wydziału produkcyjnego w perspektywie finansowej bądź rynkowej. Raportowanie emisji Funkcjonalność ta obejmuje: o Rejestrowanie i monitorowanie emisji do gleby, powietrza, zrzutów do wody a takŝe rejestrowanie emisji niezorganizowanych. WaŜną cechą jest tutaj częstość pozyskiwania danych dla systemu (tryb on-line, off-line, wprowadzanie ręczne danych). Monitorowanie powinno zawierać wykaz parametrów środowiska, równieŝ sposób przetwarzania i przekazywania danych do bazy danych systemu oraz sposób komunikowania o zaistniałych zakłóceniach, przekroczeniach bądź negatywnych trendach. o Zarządzanie danymi dotyczy sposobu organizacji danych (systemy zarządzania bazą danych), programów analizujących, moŝliwości migracji danych między systemami zarządzania (np. ERP, Hurtownie Danych), bądź eksportu danych do powszechnie stosowanych programów obliczeniowych jak np. arkusze kalkulacyjne. o Sposób prezentacji raportów uwzględniający indywidualne potrzeby uŝytkownika oraz stosowane standardy. Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza jest procesem identyfikowania, mierzenia, analizy i przekazywania róŝnym szczeblom zarządzania wiarygodnej informacji o kosztach dla celów planowania, oceny sytuacji finansowej firmy oraz podejmowania

7 Ochrona środowiska w informatycznych systemach zarządzania 491 w razie potrzeby odpowiednich działań korygujących. W odniesieniu do ochrony środowiska, system informatyczny powinien: o wspomagać w identyfikowaniu i gromadzeniu kosztów wydatkowych na cele środowiskowe oraz zadania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy a takŝe rozliczania kosztów na miejsca ich powstawania, o oceniać efektywność podejmowanych działań prośrodowiskowych poprzez wyliczanie wielkości ponoszonych kosztów w przeliczeniu np. na proces, wyposaŝenie, osobę czy produkt. Zarządzanie odpadami Zarządzanie odpadami obejmuje zespół działań dotyczących: o ewidencjonowania wielkości odpadów, ich ilości i jakości, o śledzenia procesu powstawania odpadów, ich ewidencjonowania, lokalizacji, wykorzystania, przetwarzania i innych parametrów związanych z ich składowaniem, o kalkulacji kosztów związanych z gospodarką odpadami, opracowywania okresowo raportów dla władz środowiskowych Bilansowanie masy i energii Funkcjonalność ta wspomaga kontrolę wielkości emisji do środowiska w wyniku prowadzonej działalności produkcyjnej. Wielkość ta jest obliczana na podstawie równań zachowania masy i energii. Bilans masy stanowi zestawienie ilościowe (wielkość masy) wejścia danego systemu produkcyjnego (na poziomie przedsiębiorstwa, wydziału bądź procesu) z jego wyjściem, którym z jednej strony są produkty finalne a z drugiej strony odpady bądź straty (rys. 1). W odniesieniu do modelu przedstawionego na rys. 1, równanie zachowania masy będzie miało postać następującą: K ip K jp C(im p-1 i,k) = C(im p k) + C(im p j, k ) i=1 j=1 gdzie im p k = op p,k (im p-1 1, im p-1 2,..., im p-1 Kip) i oznacza pozycję asortymentową na p-tym poziomie struktury wyrobu, C(im) jest funkcją określającą wielkość masy pozycji asortymentowej im, op p,k jest operacją na p-ym poziomie struktury wyrobu, im p j to odpady i straty.

8 492 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania Uwagi końcowe Odpowiedzią na rosnącą w działalności gospodarczej tendencję do łączenia celów rynkowych z celami środowiskowymi jest potrzeba integrowania systemów informatycznych zarządzania produkcją z systemami wspomagającymi zarządzanie środowiskiem, na co zwrócono uwagę odwołując się do podstawowych funkcji ERP i potrzeb wynikających z zarządzania środowiskiem. Tam gdzie nie ma jeszcze integracji funkcjonalnej między róŝnymi systemami informatycznymi zarządzania, powinna istnieć moŝliwość wymiany danych na zasadzie importu/eksportu między odpowiednimi bazami danych. Literatura [LAND88] Landvater D.V., Gray Ch.D.: MRPII Standard System. Addison- Wesly Publishing Company, [NOWA01] Nowak Z i in. Zarządzanie Środowiskiem, Podręcznik akademicki, Wyd. Politechniki Śląskiej, Część I i II, Gliwice, 2001r. [PRIW01] PricewaterhouseCoopers, N.V.: Standard Software for Corporate Environmental, Health and Safety Management, [TEAM02] Teams 4.60 Reference Guide, EMISOFT. Podręcznik uŝytkownika systemu, Bergen ENVIRONMENTAL PROTECTION ISSUES IN IT MANAGEMENT SYSTEMS. The paper reviews basic functional features related to environmental management. The impact of manufacturing companies on environment has been indicated as well as functional features that should be included in ERP systems have been outlined Also functional features of modern environmental management systems have been presented.

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów.

Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. mgr inż. Marek Poterek Politechnika Częstochowska/Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie Identyfikacja aspektów środowiskowych jako wstęp do oceny cyklu życia wyrobów. Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH JAKO PODSTAWA OPRACOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM

IDENTYFIKACJA ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH JAKO PODSTAWA OPRACOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM IDEYFIKACJA ASPEKÓW ŚRODOWISKOWYCH JAKO PODSAWA OPRACOWAIA SYSEMU ZARZĄDZAIA ŚRODOWISKOWEGO W PRZEDSIĘBIORSWIE GÓRICZYM Romuald OGRODIK Streszczenie: W artykule omówiono systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł przedstawia przegląd ilościowych modeli ocen eksploatacyjnych w odniesieniu do systemów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PL0800191 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ELEMENTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JERZY PASTERNAK Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Racibórz Globalizacja gospodarki powoduje, że RAFAKO S.A. musi skutecznie i szybko

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny strategii rozwoju województwa małopolskiego pod kątem uznania ochrony środowiska za zasadę nadrzędną.

Metoda oceny strategii rozwoju województwa małopolskiego pod kątem uznania ochrony środowiska za zasadę nadrzędną. Metoda oceny strategii rozwoju województwa małopolskiego pod kątem uznania ochrony środowiska za zasadę nadrzędną Marek Zaborowski Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Definicja rozwoju zrównowaŝonego - ekorozwoju...

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu

Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Krzysztof J. Czarnocki Elżbieta Czarnocka Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym

Bardziej szczegółowo