Streszczenie w języku nietechnicznym Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko Inwestycji Przebudowa Kotła Węglowego nr 1 na Kocioł Fluidalny BFB w EC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie w języku nietechnicznym Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko Inwestycji Przebudowa Kotła Węglowego nr 1 na Kocioł Fluidalny BFB w EC"

Transkrypt

1 Streszczenie w języku nietechnicznym Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko Inwestycji Przebudowa Kotła Węglowego nr 1 na Kocioł Fluidalny BFB w EC Saturn Management w Świeciu

2 Wstęp Saturn Management (firma, SM) eksploatuje elektrociepłownię położoną wewnątrz zakładu Mondi Świecie (jednego z największych europejskich producentów papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych) zlokalizowaną w Świeciu w północnej Polsce. SM funkcjonuje zgodnie ze standardami zintegrowanego system zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy zgodnie z normami ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS oraz system zarządzania laboratorium ISO Obecnie, aby sprostać większemu zapotrzebowaniu na energię elektryczna i parę wodną papierni Mondi Świecie, firma dokonuje modernizacji istniejącego kotła opalanego miałem węglowym na kocioł fluidalny opalany biomasą. Nowy kocioł z bąbelkowym złożem fluidalnym (bubling fluidized Bed BFB) zastąpi stary kocioł pyłowy. Równocześnie SM przeprowadza szereg zmian i modernizacji, tak aby podłączyć nowy kocioł do istniejących już instalacji. Zgodnie z europejskimi jak i polskim przepisami (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) niniejsza inwestycja zaliczana jest do grupy przedsięwzięć, dla których może być wymagane sporządzenie raportu oceny oddziaływania na środowisko, jako inwestycja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko. Niniejsze nietechniczne streszczenie przedstawia informacje zamieszczone w Raporcie z Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) i innych dokumentacjach środowiskowych przygotowanych dla potrzeb modernizacji i zainstalowania kotła typu BFB. Dlaczego modernizacja jest konieczna? Niniejsza Inwestycja jest bezpośrednio uwarunkowana zwiększonym zapotrzebowaniem na parę wodną i energię elektryczną związanym z budową nowej linii papierniczej w zakładach Mondi. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od przedstawicieli SM zwiększone zapotrzebowanie mogłoby teoretycznie zostać zaspokojone przez dwa z trzech istniejących kotłów węglowych pracujących nieprzerwanie na pełnym obciążeniu. Takie warunki pracy są jednakże nieracjonalne ze względów technicznych. W celu zaspokojenia większego zapotrzebowania na energię oraz zminimalizowania oddziaływania elektrociepłowni na środowisko SM zdecydował się zastąpić jeden z kotłów węglowych kotłem opalanym odnawialnym paliwem jakim jest biomasa (głównie odpadowe zrębki drewna i kora). Projekt ten jest zgodny również z głównymi celami polityki ekologicznej w skali krajowej i europejskiej, gdzie wspiera się wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych razem z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

3 Zakres projektu Nowa instalacja kotła fluidalnego częściowo wykorzystuje istniejące elementy starego kotła węglowego, natomiast sama inwestycja obejmuje budowę głównych elementów technologicznych takich jak komora paleniskowa, przegrzewacz pary, podgrzewacz wody, podgrzewacz powietrza i wentylatory powietrza. Projektowana wydajność kotła wynosi 100 ton/godz. produkcji pary o ciśnieniu 96 bar i temperaturze 510 o C. Paliwem wykorzystywanym do produkcji pary będzie biomasa (zrębki drewna, kora, trociny itp.). Równolegle powstają także instalacja podawania biomasy oraz wysokiej sprawności elektrofiltry. Ogólna charakterystyka kotła BFB Kocioł BFB jest typem kotła fluidalnego ze złożem bąbelkowym w którym spalanie odbywa się w gorącym, w tym przypadku piaskowym, złożu fluidalnym. Zawieszone złoże piaskowe w postaci metrowej turbulentnej warstwy wraz z gorącym strumieniem powietrza suszą podawane paliwo. Drobne frakcje biomasy są następnie spalane ponad zawieszonym złożem a spalanie cięższych frakcji odbywa się w zawieszonym złożu. W kotłach takich dzięki silnym turbulencjom oraz dobremu wymieszaniu paliwa osiąga się bardzo wysoki procent spalania paliwa przekraczający 99%. Kotły te są projektowane w taki sposób, aby zapewnić niskie poziomy emisji do powietrza. Niską emisję tlenków azotu (NO x ) uzyskuje się dzięki kontroli i niskiej temperaturze spalania w której NO x praktycznie nie powstają. Niski poziom emisji tlenku węgla (CO) oraz lotnych związków węgla uzyskuje sie dzięki dobremu wymieszaniu paliwa i spalin oraz turbulencjom, w wyniku których uzyskuje się dopalania CO i innych gazów. Niską emisję dwutlenku siarki (SO 2 ) uzyskuje się dzięki właściwościom paliwa. Dodatkowe plusy takiej instalacji to możliwość wykorzystania biomasy (odpad z produkcji papieru w Mondi Świecie) jako paliwa trudno spalanego w kotłach konwencjonalnych oraz mała ilość generowanych podczas spalania popiołów.

4 Lokalizacja inwestycji SM położony jest wewnątrz terenu przemysłowego papierni Mondi Świecie, w odległości około 5 km na zachód od Świecia. W skład terenu firmy wchodzą budynki elektrociepłowni, miejsca składowania paliw, obszary zajęte przez instalacje przemysłowe, place i drogi wewnątrzzakładowe. SM położony jest na górnym tarasie doliny Wisły na wysokości około 40m m n.p.m. i około 5 km od Wisły. Ochrona przyrody Przedmiotowa elektrociepłownia nie jest położona na obszarze objętym prawną ochroną przyrody ani żaden obiekt chroniony Prawem Ochrony Przyrody nie znajduje się na terenie SM. Najbliżej położonymi chronionymi obszarami są: obszar Natura 2000 specjalnej ochrony ptaków PLB Dolina Dolnej Wisły, (ii) obszar Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk PLH Solecka Dolina Wisły i Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego), wszystkie zlokalizowane w odległości około 3.5 km od SM. Nie stwierdzono, aby teren SM został wymieniony jako obszar specjalnego zainteresowania w jakiejkolwiek publikacji na temat ochrony przyrody.

5 Oddziaływanie na środowisko Procedura przedinwestycyjna, włączając w to opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji została zakończona dla niniejszego projektu. Ocena ta wykazała, że inwestycja spełnia odpowiednie polskie i europejskie przepisy środowiskowe i ze względu na zastosowaną nowoczesną technologię i rozwiązania techniczne jej wpływ na środowisko jest zminimalizowany. Poniżej przedstawione są główne zagadnienia związane z oddziaływaniem inwestycji na środowisko Emisje do powietrza i zastosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) Oddziaływanie kotła na środowisko związane jest głównie z emisją zanieczyszczeń do powietrza i powstawaniem popiołów. Oddziaływanie to jak dowiedziono w Ocenie oddziaływania na środowisko nie spowoduje jednakże przekroczeń odpowiednich norm i standardów i będzie ograniczone do przemysłowego terenu Mondi Świecie. Bazując na teoretycznych założeniach, nowy kocioł może nie spełnić kryteriów dla poziomu emisji SO 2 i NO 2 określonych w dokumentach referencyjnych (BREF) dla najlepszych dostępnych technik w przemyśle celulozowo-papierniczym. Jednakże wszystkie pozostałe wytyczne BREF jak i poziomy emisji są spełnione. Należy dodać, że parametry paliwa użytkowanego w kotle BFB (niska zawartość siarki) jak i dane pochodzące z takiego samego kotła typu BFB użytkowanego w Białymstoku sugerują, że zalecenia BREF mogą zostać spełnione. Biorąc pod uwagę korzyści środowiskowe uzyskane dzięki zastosowanej technologii (zmniejszenie emisji SO 2 o około ton/rok, emisji CO 2 o około ton/rok i pyłu o około 600 ton/rok w porównaniu z parametrami dla kotła węglowego) wprowadzanie dodatkowych środków w celu obniżenia poziomu emisji powyższych parametrów oceniane jest jako ekonomicznie nieuzasadnione, a wymogi te są spełnione. Firma prowadzi ciągły monitoring emisji do powietrza. Procedury i programy certyfikacji dostaw biomasy Saturn Management wykorzystuje jako biopaliwo odpady z biomasy wytworzone przez Mondi oraz nabyte od zewnętrznych dostawców. Zakup biomasy regulowany jest procedurą wprowadzonego w zakładzie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Dodatkowo Saturn Management stosuje wytyczne międzynarodowego programu certyfikacji produktów i gospodarki leśnej (Forest Stewardship Council FSC) lub organizacji Program Realizacji Planów Certyfikacji Leśnej PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). W przypadku, kiedy dostawca biomasy nie może dostarczyć odpowiedniego certyfikatu, Saturn Management przeprowadza kontrolę dostawcy.

6 Zakupiona przez Saturn Management biomasa pochodzi z tartaków, zakładów przetwórni drewna, lasów (jedynie odpady leśne), prac wykonywanych przy utrzymaniu, modernizacji i budowie dróg oraz z upraw rolnych. Firma Saturn Management przetwarza na energię odpady z biomasy wytworzone przez Mondi (ok ton/rocznie) lub odpady pozyskane od zewnętrznych dostawców (ok ton/rocznie). Po wdrożeniu projektu całkowite zużycie biomasy szacowane jest na ok ton/rocznie. Wpływ na gminę oraz dostarczanie biomasy Zgodnie z raportem OOŚ projekt nie wywiera wpływu na środowisko gminy. Niewielki negatywny wpływ może być powiązany z transportem biomasy, jednakże został on oceniony jako mało istotny. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli firmy, liczba ciężarówek przewożących biomasę na teren zakładu zwiększy się do maksymalnej ilości 130 dziennie. Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie liczba ciężarówek dochodzi do 100 dziennie, oraz że liczba ciężarówek dostarczających drewno do Mondi sięga 200 dziennie, zwiększenie liczby ciężarówek wyniesie ok. 10%. Ciężarówki nie przejeżdżają przez Świecie w drodze do zakładu. Pozostałe zagadnienia Zgodnie z raportem OOŚ, nie odnotowano przekroczeń standardów dotyczących ochrony środowiska w związku z działaniami kotła, a emisje do powietrza, ilość wytworzonych odpadów oraz jakość i ilość wytworzonych ścieków będzie dalece ograniczona. Wdrożenie projektu nie zwiększy znacznie zużycia niebezpiecznych substancji na terenie zakładu. Nie spodziewa się oddziaływania na lokalną faunę i florę.

7 Kontekst legislacyjny W ramach procedur przedinwestycyjnych Saturn Management był zobowiązany przygotować raport o oddziaływaniu na środowisko, obejmujący swoim zakresem konsultacje społeczne włączając w to kontakty z lokalną społecznością i przedstawicielami władz. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, łącznie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji razem z raportem OOŚ były dostępne dla opinii publicznej w formie zawiadomienia obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Świeciu, co jest rutynową i powszechnie akceptowaną praktyką w Świeciu. Informacja ta została podana opinii publicznej 1 lipca 2008 r. Dodatkowo ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Świeciu oraz na głównej bramie wjazdowej zakładu Mondi Świecie. Informacja była dostępna przez 21 dni od daty jej ogłoszenia. Zgodnie z wymogami, o inwestycji zostali poinformowani i mieli czas na zgłoszenie uwag z nią związanych Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. Po zakończeniu postępowania administracyjnego związanego z raportem OOŚ, informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia została opublikowana 2 września 2008r. Informacja była dostępna w siedzibie samorządu w Świeciu oraz na oficjalnej stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Świeciu przez 14 dni. W trakcie trwania procesu przygotowawczego inwestycji Saturn Management nie odnotował sprzeciwów, wymagających dodatkowych spotkań i konsultacji w związku ze społecznym i środowiskowym oddziaływaniem inwestycji. Dodatkowe informacje i procedura rozpatrywania zażaleń Mechanizm rozpatrywania zażaleń jest wdrożony w SM jako część procedury zintegrowanego systemu zarządzania. Procedura przypisuje koordynatora zintegrowanego systemu, który jest odpowiedzialny za reagowanie w przypadku zgłoszenia zażaleń. W sprawie zażaleń lub próśb o dodatkowe informacje związane z działalnością elektrociepłowni proszę zgłaszać do: Dyrektor Operacyjny Saturn Management Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. ul. Bydgoska 1, Świecie Tel: , fax: Jakiekolwiek kwestie związane z dostawą biomasy i zarządzaniem ruchem proszę zgłaszać do: Dyrektor ds. Zakupów Strategicznych Polish Energy Partners S.A. ul. Wiertnicza 169, Warszawa tel , fax

8 Jakie są korzyści związane z wdrożeniem projektu? Poniżej przedstawiamy podsumowanie głównych korzyści dla środowiska związanych z wdrożeniem projektu, tj. instalacji kotła opalanego biomasą w porównaniu z kotłem węglowym: Spalanie trudnych do spalenia w konwencjonalnych systemach kotłów mas półproduktów i odpadów z papierni; Emisja dwutlenku siarki zmniejszona o ok ton rocznie, dwutlenku węgla o ton rocznie w porównaniu z kotłem węglowym; Emisja dwutlenku węgla sięgająca ok ton rocznie (zgodnie z obliczeniami Mondi) jest neutralna dla środowiska, ponieważ jest wytwarzana przez spalanie biomasy (ilość emitowanego dwutlenku węgla uważa się za równą ilości dwutlenku węgla pochłanianego w czasie życia roślin/drzew); W porównaniu z kotłami węglowymi wytworzone zostanie ok. 600 ton rocznie mniej popiołów (wychwytywanych w elektrofiltrach i emitowanych do atmosfery) przy zastosowaniu nowego kotła.

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA

FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA GAWŁOWICE POLSKA Listopad 2014 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Grupa PEP realizuje inwestycję farmy wiatrowej Gawłowice w gminie Radzyń Chełmiński

Bardziej szczegółowo

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA

FARMA WIATROWA ORLA POLSKA 1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym FARMA WIATROWA ORLA POLSKA Luty 2014 r. 2 Wstęp i ogólny opis projektu Firma Nordex Polska Sp. z o.o. (developer) buduje farmę wiatrową w okolicy miejscowości

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo?

W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo? W obliczu IED przedsiębiorstwa zrobią dobrze środowisku, ale czy inwestycje mogą opłacić się też finansowo? Dyskusja o substancjach powiązanych w ramach BAT-ów, to dyskusja na poziomie filozofii... w procesie

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów 40-105 Katowice, ul. Węglowa 7 tel.+48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75 tel.fax +048 / 32 / 250-37-33, 250-46-62 e-mail: biuro@.com.pl www..com.pl Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY CERGII SA - 2007. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK. Maj 2008.

ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY CERGII SA - 2007. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK. Maj 2008. Toruńska Energetyka Cergia Spółka Akcyjna ROCZNY RAPORT ŚRODOWISKOWY 2007 ROK Maj 2008 Strona 1/14 Strona 2/14 1. Wprowadzenie Raport środowiskowy Toruńskiej Energetyki Cergia SA za 2007 rok przekazuje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI BUDOWA DWÓCH HAL MAGAZYNOWYCH WRAZ Z BUDYNKAMI BIU- ROWO SOCJALNYMI, BUDYNKAMI WARTOWNI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, PARKINGAMI I ZJAZDEM ORAZ NIEZBĘDNĄ

Bardziej szczegółowo

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o.

Zakład Cementownia Chełm. Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Zakład Cementownia Chełm Deklaracja Środowiskowa za rok 2011 Cemex Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie W CEMEX Polska uznajemy środowisko, które dostarcza nam wielu surowców i paliw do produkcji, za jednego

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012 LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie wpływu na środowisko

Ograniczanie wpływu na środowisko Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Środowisko Środowisko Grupa LOTOS, jako członek społeczności Global Compact deklaruje, że postępuje zgodnie z zasadami prewencyjnego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej

Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej Barbara Kozłowska Ocena Strategii rozwoju energetyki odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetycznego wykorzystania biomasy uzyskiwanej z odpadów wraz z propozycją działań Wykonano na zamówienie Ministra

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest zagwarantowanie mieszkańcom Białegostoku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA 2013 EDF POLSKA S.A. ODDZIAŁ WYBRZEŻE W GDAŃSKU 2 SZANOWNI PAŃSTWO, Celem deklaracji środowiskowej jest przekazanie opinii publicznej i wszystkim zainteresowanym stronom informacji

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku Raport środowiskowy Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku CZĘŚĆ 1 Ciepło Systemowe od MPEC Białystok Misja MPEC Białystok Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo