PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (PZŚ) - Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (PZŚ) - Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę."

Transkrypt

1 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu PLAN ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM (PZŚ) - Lista kontrolna przeznaczona dla prac inżynieryjnych na niewielką skalę. Ogólne wytyczne dotyczące korzystania z listy kontrolnej PZŚ: Na potrzeby projektów budowlanych o niewielkim stopniu ryzyka, takich jak: prace remontowe, budowa ścieżek rowerowych, Europejski i środkowo-azjatycki zespół ds. ochrony opracował alternatywny format Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) mający usprawnić proces wdrażania wymagań dotyczących ochrony środowiska Banku Światowego w przypadku projektów, które: (a) realizowane są na małą skalę lub w związku z planowanymi działaniami mają niewielki potencjalny wpływ na środowisko, (b) realizowanie są w krajach, w których sprawnie funkcjonują krajowe systemy zarządzania środowiskiem i oceny jego stanu. Format listy kontrolnej ma zapewnić realizację podstawowych działań zgodnie z najlepszymi praktykami. Ponadto została ona opracowana w taki sposób, by była przyjazna dla użytkownika i zgodna z wymaganiami Banku Światowego w zakresie ochrony środowiska. W PZŚ w formie listy kontrolnej starano się uwzględnić typowe, podstawowe działania łagodzące, jakie należy podjąć w trakcie realizacji kontraktów na prace w zakresie inżynierii lądowej, których wpływ na środowisko jest niewielki, ma lokalny charakter lub obejmuje prace nieskomplikowane niosące ze sobą niewielkie zagrożenie. Lista kontrolna zawiera kluczowe elementy Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) pozwalające na spełnienie minimalnych wymogów Banku Światowego w zakresie oceny środowiska dla projektów kategorii B w ramach polityki operacyjnej OP Niniejsza lista kontrolna ma za zadanie dostarczać wsparcia w sposób praktyczny, konkretny i wykonalny, przy realizacji kontraktów dotyczących prostych prac w zakresie inżynierii lądowej, zarówno podwykonawcom i inżynierom ich nadzorującym. Należy ją wypełnić w końcowej fazie projektu i może ona mieć charakter niezależny lub funkcjonować w powiązaniu z innymi dokumentami dotyczącymi środowiska sporządzonymi zgodnie z prawem krajowym (np.: sprawozdania z ocen oddziaływania na środowisko OOŚ). Może również stanowić integralną część dokumentacji ofertowej i kontraktów na realizację prac. W liście kontrolnej PZŚ znajdują się następujące części: Część 1: zawiera część opisową, która określa charakter projektu, omawia aspekty prawne i instytucjonalne, aspekty techniczne projektu, ewentualne potrzeby związane z budowaniem zdolności instytucjonalnej i krótko opisuje proces konsultacji publicznych. Część ta powinna składać się z dwóch do trzech stron. Można w razie potrzeby sporządzić załączniki, w których pojawią się informacje dodatkowe. Część 2: zawiera listę kontrolną dotyczącą potencjalnego wpływu ekologicznego i społecznego. Przyjęto format odpowiedzi tak/nie, dzięki czemu w łatwy sposób można dokonać weryfikacji działań i problemów związanych ze środowiskiem. Po zaznaczeniu słowa tak w rubryce dotyczącej danej działalności/problemu, można zapoznać się z odpowiednią częścią tabeli znajdującej się w części C, w której w sposób jasny sformułowane są działania w zakresie zarządzania środowiskiem, zarządzania społecznego jak również działania łagodzące. 1

2 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu Część 3: Jest to plan monitoringu środowiskowego mającego na celu pomoc w nadzorowaniu właściwej realizacji działań podjętych zgodnie z zaleceniami części B. Ma taki sam format jak ten wymagany w przypadku planów zarządzania sporządzanych zgodnie ze standardowymi wymogami w zakresie ochrony dla projektów kategorii B. Część 4: Zawiera prosty plan monitoringu, dzięki któremu zarówno Wykonawca, władze oraz specjaliści Banku Światowego mogą monitorować należytą realizację działań ochronnych oraz działań w zakresie zarządzania środowiskiem, jak również identyfikować w odpowiednim momencie różne odstępstwa i słabe strony. Część 2 i 3 są skonstruowane w taki sposób, że stanowią źródło konkretnych i wykonalnych działań środowiskowych i społecznych, zrozumiałych dla osób niebędących specjalistami (np.: kierownik budowy wykonawcy) i są łatwe do weryfikacji i realizacji. PZŚ powinien zostać włączony do przedmiaru robót i wyceny ich realizacji przez oferentów. Część 4 została celowo opracowana w prostej formie. Umożliwia dzięki temu monitoring kluczowych parametrów za pomocą prostych środków i z pomocą osób niebędących specjalistami. 2

3 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu SPIS TREŚCI Część 1: Część 2: Część 3: Część 4: Ogólne informacje dotyczące projektu i placu budowy Informacje dotyczące ochrony środowiska Działania łagodzące Plan monitoringu 3

4 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu CZĘŚĆ 1: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU I PLACU BUDOWY (Uwaga dla użytkowników: niniejsza część stanowi jedynie przykład i może być modyfikowana w zależności od potrzeb) INSTYTUCJE I ADMINISTRACJA Kraj Nazwa projektu Zakres projektu i działań Polska GIS Projekt obejmuje realizację następujących zadań: I. Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej Przychodni Zdrowia dla potrzeb: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Janowie Lubelskim ( powierzchnia zabudowana 401,1m 2, liczba kondygnacji 4 w tym piwnica, wysokość budynku poniżej 12m ). Koszty kwalifikowane Zakres prac obejmować będzie: 1. Docieplenie ścian metodą BSO styropianem ( bezspoinowy system ocieplania metoda lekka mokra ), 2. Ocieplenie stropu nad II piętrem płytami wełny mineralnej zabezpieczonymi wylewką cementową. 3. Wymiana stolarki budowlanej na PCV i aluminiową zgodnie z założeniami projektowymi. 4. Instalacja wentylacji mechanicznej. 5. Wymiana instalacji c.w.u. z zastosowaniem termozaworów na cyrkulacji. 6. Wymiana instalacji c.o. z zastosowaniem termozaworów grzejnikowych i rur miedzianych ( istniejąca kotłownia gazowa pozostaje bez zmian). 7. Wymiana oświetlenia na system LED. II. Termomodernizacja budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim ( powierzchnia zabudowana 286,1m 2, liczba kondygnacji 3 w tym piwnica, wysokość budynku poniżej 12m ). Koszty kwalifikowane Zakres prac już wykonanych: 1. Docieplenie ścian metodą BSO styropianem ( bezspoinowy system ocieplania metoda lekka mokra ), 2. Wymiana okien na PCV. Zakres prac do wykonania obejmować będzie: 1. Wymiana instalacji c.o. z zastosowaniem termozaworów grzejnikowych i rur miedzianych ( kotłownia pozostaje bez zmian ). 2. Ocieplenie stropodachu metodą wtrysku. III. Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Janowie Lubelskim ( powierzchnia zabudowana 759,5m 2, budynek parterowy, wysokość budynku poniżej 12m ). Koszty kwalifikowane Zakres prac już wykonanych: 1. Docieplenie ścian metodą BSO styropianem ( bezspoinowy system ocieplania metoda lekka mokra ), 4

5 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu 2. Wymiana stolarki budowlanej na PCV i aluminiową zgodnie z założeniami projektowymi. Zakres prac do wykonania obejmować będzie: 1. Ocieplenie stropu na poddaszu płytami wełny mineralnej. Rozwiązania instytucjonalne (nazwa i dane kontaktowe) Ustalenia związane z realizacją projektu: (nazwa i dane kontaktowe) OPIS PLACU BUDOWY: Nazwa placu budowy: IV. Modernizacja budynku na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim (powierzchnia zabudowana 249,48m 2, liczba kondygnacji 2, wysokość budynku poniżej 12m ). Koszty kwalifikowane Zakres prac już wykonanych: 1. Ocieplenie ścian metodą BSO styropianem ( bezspoinowy system ocieplania metoda lekka mokra ). 2. Ocieplenie stropu nad I piętrem płytami wełny mineralnej. 3. Wymiana okien na PCV i drzwi na aluminiowe. 4. Wymiana instalacji c.o. z zastosowaniem termozaworów grzejnikowych. 5. Instalacja wentylacji mechanicznej. Zakres prac do wykonania obejmować będzie: 1. Instalacja własnej kotłowni gazowej w istniejącym pomieszczeniu. Dotychczas budynek był podłączony do kotłowni gazowej zlokalizowanej w sąsiadującym budynku ( zabudowa szeregowa ) zajmowanym obecnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, którego przeznaczenie ma ulec zmianie. Z chwilą instalacji własnej kotłowni automatycznie odciążona zostanie dotychczasowa. GISNO / NFOŚiGW ( Jednostka Zespołu projektowego) Nadzór w zakresie ochrony środowiska - jednostka beneficjenta STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM ul. Zamoyskiego Janów Lubelski tel w. 112, , lub osoba upoważniona Nadzór prac w zakresie inżynierii lądowej - jednostka beneficjenta STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM ul. Zamoyskiego Janów Lubelski tel w. 112, lub osoba upoważniona Jednostka beneficjenta ds. zarządzania projektem STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM ul. Zamoyskiego Janów Lubelski tel w. 112, Wykonawca Wyłoniony był/będzie w drodze przetargu nieograniczonego Zadanie I. Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej Przychodni Zdrowia dla potrzeb: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno - Wychowawczego w Janowie Lubelskim. Zadanie II. Termomodernizacja budynku biurowego Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim. Zadanie III. Termomodernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Janowie Lubelskim. Zadanie IV. Modernizacja budynku na potrzeby ośrodka wsparcia dla osób z 5

6 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowie Lubelskim. Lokalizacja placu budowy Do kogo należy teren? Dane geograficzne, fizyczne, biologiczne, geologiczne, hydrograficzne i informacje społeczne i gospodarcze Pozyskiwanie materiałów (w szczególności: wody, kamieni, kruszyw): miejsca, odległości? PRAWO Wymień elementy prawa krajowego i lokalnego i pozwolenia, które stosują się do działań podejmowanych w ramach projektu Zadanie I. Działki nr 2380/13 i 2380/14 obręb ewid. Janów Lubelski IV, ul. Zamoyskiego 77, Zadanie II. Działki nr 3181/5 i 3181/11 obręb ewid. Janów Lubelski IV, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, Zadanie III. Działka nr 2380/14 obręb ewid. Janów Lubelski IV, ul. Zamoyskiego 77, Zadanie IV. Działka nr 1293/1 obręb ewid. Janów Lubelski IV, ul. Zamoyskiego 37. Załącznik 1: Mapy placów [ x ]T [ ] N - 4szt. Własność Powiatu Janowskiego dotyczy wszystkich ww. działek. Obiekty objęte Listą Kontrolną Planu Zarządzania Środowiskiem to obiekty istniejące, zlokalizowane na terenie miasta Janowa Lubelskiego poza obszarami NATURA 2000 w Otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Materiały wykorzystywane do realizacji ww. zadań pochodzić będą: - woda z istniejącego wodociągu miejskiego, - kruszywa ( piasek ) z istniejących na terenie powiatu lub powiatów ościennych koncesjonowanych zakładów górniczych wg wyboru wykonawcy. Najbliższy zakład górniczy znajduje się w miejscowości Andrzejów Gm. Godziszów, powiat janowski odległość ok. 8,5km, - pozostałe materiały tj.: styropian, wełna mineralna, kleje, cement, glazura, armatura, elementy instalacji sanitarnych, wentylacyjnych c.w.o. i c.o. w tym piec gazowy, okna, drzwi, farby i lakiery oraz inne zostaną zakupione, 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz z późn. zm. ). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). Zadanie I. 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PG KZ5 wydana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego w dniu 23 września 2011r. 2. Decyzja Nr 11/2012 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę znak: AB.II WK wydana przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w dniu 20 stycznia 2012r. 6

7 Załącznik 8 do Regulaminu IV Konkursu KONSULTACJE PUBLICZNE Wskaż gdzie i kiedy konsultacje publiczne miały miejsce Zadanie II. Zadanie III. 1. Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w dniu 12 sierpnia 2010r. znak: AB.II.7352.JL-201/2010 potwierdzający złożenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych ( zgłoszenie z dnia 9 sierpnia 2010r. ) oraz informujący o nie wniesieniu sprzeciwu w stosunku do tych robót dotyczy prac już wykonanych. 2. Wniosek o pozwolenie na budowę/zgłoszenie wykonania prac budowlanych, dotyczący prac do wykonania zostanie złożony. 1. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 19 października 2005r. 2. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 22 stycznia 2008r. 3. Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w dniu 20 października 2005r. znak: AB.II.JL /2005r. potwierdzający złożenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych ( zgłoszenie z dnia 19 października 2005r. ) oraz informujący o nie wniesieniu sprzeciwu w stosunku do tych robót dotyczy prac już wykonanych. 4. Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim w dniu 23 stycznia 2008r. znak: AB.II.7352.JL-7/2008 potwierdzający złożenie zgłoszenia wykonania robót budowlanych ( zgłoszenie z dnia 22 stycznia 2008r. ) oraz informujący o nie wniesieniu sprzeciwu w stosunku do tych robót dotyczy prac już wykonanych. 5. Wniosek w sprawie zgłoszenia wykonania prac budowlanych, dotyczący prac do wykonania zostanie złożony. Zadanie IV. BUDOWANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNEJ Czy podejmowane będą działania związane z budowaniem zdolności instytucjonalnej? 1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PG.I /07 z dnia 22 sierpnia 2007r. wydana przez Burmistrza Janowa Lubelskiego. 2. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych z dnia 20 września 2007r. dotyczy prac już wykonanych. 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dotyczący prac do wykonania zostanie złożony. W związku z brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania, społeczeństwo nie brało udziału w postępowaniu. Decyzja o realizacji zadania została podjęta przez Radę Powiatu w Janowie Lubelskim. [ x ] N lub [ ]T w przypadku odpowiedzi Tak, należy zapoznać się z załącznikiem 2 omawiającym program budowania zdolności instytucjonalnej. Obiekty stanowią własność Powiatu Janowskiego i będą wykorzystywane dla potrzeb działań statutowych powiatu. Zmiany instytucjonalne nie są planowane zarówno w okresie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. 7

8 8 CZĘŚĆ 2: WERYFIKACJA DZIAŁAŃ OCHRONNYCH I ELEMENTÓW ICH WYMAGAJĄCYCH ŚRODOWISKOWA I SPOŁECZNA WERYFIKACJA ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH DZIAŁAŃ OCHRONNYCH Czy zadania realizowane na placu budowy wiążą się z poniższymi elementami? Czynność/Zagadnienie Status Wymagane działania A. Remont dróg lub budynków [ x ] Tak [ ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części A poniżej B. Nowe prace budowlane związane z niewielkimi budynkami i infrastrukturą [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części A poniżej C. Wpływ na powierzchniowy system odwadniający [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części B poniżej D. Budynki i dzielnice o charakterze zabytkowym [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części C poniżej E. Nabywanie gruntu 1 [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części D poniżej F. Materiały szkodliwe lub toksyczne 2 [ x ] Tak [ ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części E poniżej G. Wpływ na lasy lub na obszary chronione [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części F poniżej H. Ryzyko występowania niewybuchów [ ] Tak [ x ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części G poniżej I. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych [ x ] Tak [ ] Nie W przypadku odpowiedzi tak", przejdź do Części H poniżej 1 Przejęcie gruntu wiąże się z przemieszczaniem się ludności, zmianą ich źródła dochodu, wkroczeniem na teren prywatny. Dotyczy gruntu zakupionego/lub takiego, którego własność została przeniesiona i ma wpływ na osoby zamieszkujące na nim lub dzikich lokatorów (ang. squatters) lub osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na przejmowanym gruncie. 2 Do materiałów toksycznych/niebezpiecznych można zaliczyć azbest, toksyczne farby, trujące rozpuszczalniki, farby zawierające ołów itp. 8

9 9 CZĘŚĆ 3: DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE CZYNNOŚĆ PARAMETER LISTA KONTROLNA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH 0. Warunki ogólne Powiadamianie i bezpieczeństwo pracowników A. Ogólne prace remontowe lub budowlane Jakość powietrza Hałas Jakość wody (a) Powiadomiono miejscowe inspektoraty nadzoru budowlanego, środowiskowe i społeczności lokalne o planowanych działaniach (b) W sposób odpowiedni powiadomiono ludność o pracach poprzez komunikaty w mediach lub miejscach ogólnie dostępnych (w tym na terenie placu budowy) (c) Otrzymano wszelkie prawnie wymagane pozwolenia w związku z pracami budowlanymi lub remontowymi (d) Wykonawca formalnie wyraża zgodę na realizację wszelkich prac w sposób bezpieczny i zdyscyplinowany w celu zminimalizowania wpływu na okolicznych mieszkańców i środowisko. (e) Odzież ochronna pracowników musi być zgodna z najlepszymi praktykami międzynarodowymi (obowiązkowo kaski ochronne, w razie potrzeby maski lub okulary ochronne, uprząż i obuwie ochronne) (f) Dzięki prawidłowemu oznakowaniu placu budowy pracownicy będą zaznajomieni z podstawowymi obowiązującymi zasadami i regulaminami. (a) W trakcie prac wykopaliskowych zastosowane będą działania w zakresie kontroli emisji pyłów, np.: rozpylanie lub nawilżanie gruntu (b) Gruz powstały po rozbiórce, wykopana ziemia i kruszywa należy przechowywać na obszarze nadzorowanym, na którym równocześnie rozpylana będzie para wodna mająca za zadanie ograniczać pył powstały po rozbiórce (c) W trakcie prac z użyciem wiertarek pneumatycznych, lub wiążących się z przebiciem chodnika lub fundamentów, emisję pyłu redukujemy poprzez bieżące rozpylanie wody lub poprzez wybudowanie ogrodzenia spełniającego funkcję ekranu przeciwpyłowego na placu budowy (d) W otoczeniu placu budowy (chodniki, drogi) należy usunąć wykorzystaną glebę i powstałe gruzy aby zminimalizować emisję pyłów (e) Nie należy spalać materiałów budowlanych/odpadów na otwartej przestrzeni placu budowy (f) Wykorzystywane urządzanie muszą być zgodne z polskimi przepisami dotyczącymi emisji i podlegać regularnej konserwacji i pracom naprawczym. Należy zadbać o to, by pojazdy budowlanie nie były zbyt często pozostawiane na placach budowy bezczynnie (a) Hałas związany z pracami budowlanymi będzie ograniczony do określonych godzin, na które wyrażono zgodę w zezwoleniu (b) W trakcie prac pokrywy silników generatorów, kompresory powietrza i inny elektryczny sprzęt mechaniczny musi pozostać w zamknięciu. Sprzęt powinien znajdować się jak najdalej od obszarów zamieszkiwanych (a) Na placu budowy podjęte zostaną odpowiednie środki mające na celu kontrolę erozji i osadu, jak na przykład: umieszczenie beli słomy lub budowa ogrodzenia zabezpieczającego przed wydostaniem się mułu, dzięki któremu osad pozostaje na terenie placu budowy, nie powodując tym samym nadmiernej mętności wód kanalizacyjnych i okolicznych strumyków i rzek 9

10 B. Wpływ na powierzchniowy system odwadniający Gospodarka odpadami Jakość wody 10 (a) Należy wyznaczyć stosowane ścieżki i miejsca przeznaczone do zbierania i unieszkodliwiania odpadów dla wszystkich głównych rodzajów odpadów powstałych w wyniku prac wykopaliskowych, rozbiórkowych i budowlanych. (b) Odpady mineralne powstałe w wyniku prac rozbiórkowych i budowlanych należy oddzielić o odpadów ogólnych, organicznych, płynnych i chemicznych, segregując je na terenie placu, na którym powinny następnie być przechowywane w odpowiednich pojemnikach. (c) Licencjonowane służby zbiorcze zbierają odpady budowlane i odpowiednio je unieszkodliwiają (d) zapisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów należy przechowywać, gdyż posłużą jako dowód właściwej gospodarki odpadami zgodnej z założeniami projektowymi. (e) Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykorzystania i odzysku odpowiednich zdatnych materiałów, gdy jest to wykonalne (z wyłączeniem materiałów zawierających azbest). (a) Nie jest dozwolone nieregulowane wydobywanie wód gruntowych, ani też niekontrolowane odprowadzanie ścieków powstałych z wód technologicznych, zaczynów cementowych lub wszelkich innych zanieczyszczonych wód bezpośrednio do gruntu lub okolicznych strumieni i rzek; Wykonawca musi otrzymać wszelkie konieczne zezwolenia i licencje na wydobywanie wody i regulowane odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej. (b) Należy wybudować odpowiednie systemy odprowadzające wodę burzową i dołożyć starań, by w wyniku prac budowlanych nie spowodować zamulenia, zanieczyszczenia, zablokowania naturalnych strumyków, rzek, stawów i jezior lub innych negatywnych skutków (c) Należy wdrożyć procedury zmierzające do zapobiegania przypadkowym wycieków paliw, smarów i innych toksycznych lub szkodliwych substancji oraz odpowiedniej reakcji na nie (d) Pojazdy budowlane i maszyny należy oczyścić w specjalnie wyznaczonych miejscach, w których spływy nie spowodują zanieczyszczenia naturalnych wód powierzchniowych 10

11 11 CZYNNOŚĆ PARAMETER LISTA KONTROLNA DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH C. Budynki zabytkowe Dziedzictwo kulturowe (a) Jeśli prace budowlane odbywają się w sąsiedztwie oznaczonego obiektu zabytkowego lub mają miejsce w oznaczonej zabytkowej dzielnicy, konieczne jest powiadomienie o tym fakcie jak również uzyskanie zgody lub pozwoleń od władz lokalnych. Wszystkie czynności budowlane muszą zostać zaplanowane i zrealizowane zgodnie z prawem lokalnym i krajowym. (b) Należy zadbać o to, by przeprowadzone zostały odpowiednie przygotowania mające na celu odnotowanie i zarejestrowanie artefaktów lub wszelkich innych "przypadkowo napotkanych" elementów. Należy wówczas powiadomić odpowiednie służby, prace odłożyć w czasie lub wykonać inaczej, z uwzględnieniem charakteru znalezisk. D. Przejęcie gruntu Plan/ramy przejęcia gruntu (c) Jeśli wywłaszczenie gruntu jest konieczne ale ma charakter niespodziewany, lub jeśli może nastąpić niespodziewana utrata źródła dochodu legalnych lub nielegalnych użytkowników gruntu, należy niezwłocznie skontaktować się kierownikiem zespołu zadaniowego w Banku. (d) Jeśli będzie tego wymagał projekt, zostanie(ą) wdrożony(e) zatwierdzony(e) plan/ramy przejęcia gruntu E. Materiały toksyczne Gospodarka azbestem (a) Jeśli na terenie placu budowy, na którym realizowany jest projekt, znajduje się azbest, należy jednoznacznie oznaczyć go jako materiał niebezpieczny (b) W sytuacjach gdy jest to możliwe, należy azbest umieścić w odpowiednio uszczelnionych pojemnikach, w taki sposób by ograniczyć możliwość kontaktu z nim (c) Przed usunięciem (jeśli usunięcie jest konieczne), azbest poddajemy działaniu środka sprzęgającego w celu ograniczenia ilości emitowanego przez niego pyłu (d) Jedynie wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści mogą gospodarować azbestem i zajmować się jego unieszkodliwieniem (e) Jeśli materiał zawierający azbest ma być tymczasowo przechowywany, odpady powinny być bezpiecznie zamknięte w szczelnych pojemnikach i odpowiednio oznakowane. Należy podjąć środki bezpieczeństwa chroniące przed niedozwolonym usunięciem azbestu z placu budowy. (f) Usunięty azbest nie może zostać wykorzystany ponownie F. Lasy, tereny podmokłe i inne obszary chronione Gospodarowanie odpadami toksycznymi i niebezpiecznymi Ochrona ekosystemu (a) W przypadku tymczasowego przechowywania substancji toksycznych lub niebezpiecznych, musi się to odbywać w zabezpieczonych pojemnikach, na których podane zostaną informacje dotyczące składu, właściwości i sposobu obchodzenia się z substancją (b) Pojemniki, w których znajdują się substancje niebezpiecznie muszą być umieszczone w szczelnych pojemnikach zapobiegających ich wyciekowi (c) Odpady wywożą jedynie specjalne, licencjonowane przedsiębiorstwa zajmujące się ich wywozem i są unieszkodliwiane w obiekcie do tego przeznaczonym. (d) Nie należy stosować farb zawierających składniki toksyczne, rozpuszczalników lub farb zawierających ołów (a) Wszystkie uznane siedliska naturalne, tereny podmokłe i obszary chronione w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych prac nie mogą zostać zniszczone lub wykorzystywane do jakichkolwiek celów. Cały personel obowiązuje zakaz polowania, karmienia zwierząt, pozyskiwania drewna i wykonywania innych czynności mogących powodować zniszczenie. (b) Należy przeprowadzić badanie dotyczące większych drzew znajdujących się w sąsiedztwie prac budowlanych oraz sporządzić ich inwentaryzację. Większe drzewa powinny być otoczone ogrodzeniem, ich system korzeniowy powinien być zabezpieczony i należy dbać by nie nastąpiły jakiekolwiek uszkodzenia tych drzew (c) Tereny podmokłe i strumyki znajdujące w sąsiedztwie należy zabezpieczyć przed odpływami pochodzącymi z placu budowy poprzez odpowiednie elementy umożliwiające kontrolę erozji i osadu, takie jak: bele słomy i ogrodzenia zabezpieczające przed wydostaniem się mułu (d) Na terenach sąsiadujących a w szczególności na obszarach chronionych nie mogą bez zezwolenia powstawać ukopy, kamieniołomy, wysypiska śmieci 11

12 G. Ryzyko występowania niewybuchów H. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi Bezpośrednie i niebezpośrednie zagrożenia dla ruchu drogowego i pieszych związane z wykonywaniem prac budowlanych 12 (a) Przed rozpoczęciem prac wykopaliskowych, Wykonawca upewnia się, czy teren budowlany został odpowiednio przez odpowiednie władze sprawdzony pod kątem niewybuchów i czy zostały usunięte (b) Zgodnie z przepisami krajowymi, Wykonawca dba o to, by plac budowy był odpowiednio zabezpieczony a ruch drogowy związany z pracami budowlanymi odpowiednio regulowany. Czynności te obejmują między innymi: Umieszczenie oznakowania, znaków ostrzegawczych, barierek, przekierowanie ruchu, przy czym plac budowy powinien być widoczny a ludność należy ostrzec o potencjalnych zagrożeniach System zarządzania ruchu drogowego i szkolenie personelu, w szczególności dotyczące dostępu do placu budowy oraz ruchu drogowego o wysokim natężeniu w pobliżu placu budowy. Zapewnienie bezpiecznych przejść i przejść dla pieszych w miejscach, w których następuje interferencja ruchu drogowego pojazdów związanych z placem budowy. Przystosowanie godzin pracy do funkcjonowania lokalnego ruchu drogowego poprzez np.: unikanie większych operacji związanych z transportem w godzinach szczytu lub godzinach, w których migrują zwierzęta gospodarcze W razie konieczności - aktywne zarządzanie ruchem drogowym przez przeszkolonych pracowników widocznych na placu budowy dbających o zapewnienie bezpiecznego przejścia dla ludności Zapewnienie bezpiecznego i nieprzerwanego dostępu do obiektów biurowych znajdujących się w sąsiedztwie, jak również sklepów i budynków mieszkalnych w trakcie prac budowlanych 12

13 13 CZĘŚĆ 4: PLAN MONITORINGU (JEST TO JEDYNIE PRZYKŁAD, KTÓRY MOŻE ZOSTAĆ UZUPEŁNIONY W RAZIE POTRZEBY) Faza Co (Jaki parametr należy monitorować?) Gdzie (Gdzie dany parametr należy monitorować?) Jak (Jak dany parametr należy monitorować?) Kiedy (Określ częstotliwość / czy ma charakter ciągły?) Dlaczego (Dlaczego dany parametr jest monitorowany?) Koszt (jeśli nie jest uwzględniony w budżecie projektowym) Kto (kto odpowiada za monitoring?) Przygotowania w trakcie realizacji prac Nadzór w trakcie realizacji prac dostęp do placu budowy zarządzanie ruchem dostępność obiektów przeznaczonych do unieszkodliwiania odpadów inwentaryzacja odpadów niebezpiecznych (azbestu brak) kontrola jakości materiałów budowlanych (np.: farb, rozpuszczalników) produkowanie pyłu emisja hałasu rodzaje odpadów i ścieków - jakość i ilość solidność systemów odwadniających przy placu budowy przy placu budowy sąsiedztwo placu budowy na terenie placu budowy magazyn wykonawcy/plac budowy wykonawcy na placu budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie - blisko potencjalnie narażonych mieszkańców w specjalnych miejscach przeznaczonych do odprowadzania ścieków lub w obiektach służących do ich sprawdzenie, czy w projekcie przewidziano staranną realizację procedur wizualnie/z dokonaniem w razie wątpliwości analiz wizualnie/ analiza baz danych dotyczących materiałów toksycznych wizualnie, konsultacje z okolicznymi mieszkańcami wizualnie, przy pomocy analiz w razie podejrzeń, ustalenie liczby wywozów odpadów poza teren placu budowy, sprawdzenie przed rozpoczęciem budowy przed rozpoczęciem prac remontowych przed zatwierdzeniem materiałów W trybie codziennym W trybie codziennym W trybie codziennym/w trybie ciągłym W trybie codziennym/w trybie ciągłym bezpieczeństwo ludności identyfikacja, w odpowiednim momencie, ograniczeń stosowanego systemu unieszkodliwiania odpadów zdrowie i bezpieczeństwo publiczne oraz w miejscu pracy eliminacja zakłóceń porządku publicznego Uniknięcie negatywnego wpływu na wody gruntowe i powierzchniowe właściwa gospodarka odpadami i prawidłowe ich unieszkodliwienie niewielki, nieprzekraczający przewidzianego budżetu niewielki, nieprzekraczający przewidzianego budżetu (przygotowanie specjalnego konta przeznaczonego do analiz w PMU) niewielki, nieprzekraczający przewidzianego budżetu Wykonawca, inżynier Wykonawca, inżynier Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 13

14 14 przechowywania tras odpływowych dla ścieków i ich wydajności 14

15

16

17

18

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków tel/fax: 12 654 75 62, kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJ Gmina Biskupice z siedzibą w Tomaszkowicach 455, 32-020 Wieliczka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania i adres: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu B na 1.piętrze z pomieszczeń dydaktycznych z zapleczem sanitarnym

Bardziej szczegółowo

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Budowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody na Czarnym Potoku w Krynicy Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ul. Szybisko 30, 30-698 Kraków kom: 602 286 141 ekosystembiuro@gmail.com NIP 679-141-97-89 INWESTOR NAZWA INWESTYCJI Gmina Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 7; 33-380 Krynica Budowa (modernizacja) Stacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTYCJA: Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku Urzędu Gminy ADRES: INWESTOR: BRANŻA: CPV: Krzynowłoga Mała Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej Ul. Kościelna 3 06-316

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT JEDNOSTKA PROJEKTOWA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: BUDOWA, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM GASTRONOMII Z DIETETYKĄ I BIOOCENĄ ŻYWNOŚCI WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo