12. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "12. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM"

Transkrypt

1 12. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM Instrumenty zarządzania środowiskiem Polityka ekologiczna na szczeblu regionalnym i lokalnym jest realizowana za pomocą instrumentów: prawnych, finansowych i społecznych. Instrumenty prawne Do instrumentów prawnych należą: pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwoleń, pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów, pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska, pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych, pozwolenia wodno-prawne, pozwolenia zintegrowane, koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych, procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Poprzez system pozwoleń można bezpośrednio wpływać na ochronę środowiska realizowaną w zakładach przemysłowych. Szczególnym instrumentem prawnym jest pomiar stanu środowiska określany jako monitoring. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości i jakości zasobów środowiskowych. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów informacyjnych, jako bardzo ważna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu prawnym. Instrumenty finansowe Do instrumentów finansowych należą: opłaty za korzystanie ze środowiska (są ponoszone za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), administracyjne kary pieniężne, odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska, opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin. Instrumenty społeczne Wśród instrumentów społecznych jako główny wyróżnić należy zarządzanie. Ważnym elementem skutecznego zarządzania realizującego zasady zrównoważonego rozwoju są uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne. Dla kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw, czyli szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, podejmowane są różnorodne działania. Edukacja, informacja oraz komunikacja są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa 149

2 informacja potęguje proces edukacji. Rzetelna informacja o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony, a także umiejętność porozumiewania się ze społeczeństwem są niezbędne dla sukcesu realizowanej edukacji ekologicznej. Mieszkańcy gminy powinni być informowani o podejmowanych zadaniach poprzez prasę, biuletyny, czy też poprzez środki pośrednie, takie jak pozarządowe organizacje ekologiczne Monitoring Monitoring jest podstawą oceny efektywności wdrażania polityki środowiskowej, a także dostarcza informacji, w oparciu o które można ocenić, czy stan środowiska ulega polepszeniu czy pogorszeniu. Rozróżniamy dwa rodzaje monitoringu: monitoring jakości środowiska, monitoring polityki środowiskowej Monitoring jakości środowiska Monitoring środowiska może być traktowany jako system kontroli stanu środowiska, dostarczający informacje o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska. Jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Badanie stanu środowiska realizowane jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, koordynowanego przez jednostki Inspekcji Ochrony Środowiska. Badanie to jest systemem pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku pozwalającym na ocenę prawidłowości realizowanej polityki ekologicznej. Należy tutaj wymienić następujące segmenty podlegające ocenie: monitoring wód powierzchniowych, monitoring wód podziemnych, monitoring zbiorników zaporowych, monitoring wody pitnej, monitoring jakości powietrza, monitoring gleb, monitoring hałasu Monitoring polityki środowiskowej Gmina Trzebinia jest pierwszą jednostką samorządu terytorialnego w Polsce, która uzyskała prestiżowy certyfikat Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS). System ten wdrożony został w Wydziale Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini, który od 14 lutego 2008 r., czyli od momentu wpisania przez Ministra Środowiska do krajowego rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie Ekozarządzania i Audytu, może posługiwać się wyróżniającym je logo EMAS. Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa został wpisany przez Ministra Środowiska do krajowego rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS, pod numerem PL Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu EMAS jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie przez Parlament Europejski i Radę Europy, którego celem jest zachęcenie różnych organizacji, w tym jednostek samorządu terytorialnego, do ciągłego doskonalenia efektów swojej działalności środowiskowej. System EMAS służy do 150

3 efektywnego zarządzania aspektami środowiskowymi organizacji w celu zmniejszenia jej szkodliwego oddziaływania na środowisko i spełniania wszelkich wymagań prawnych. Przystąpienie do sytemu stanowi wejście do elitarnego klubu" tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności oraz w sposób ciągły dążą do minimalizacji swojego negatywnego oddziaływania na środowisko. Kluczową cechą EMAS jest przekazywanie społeczeństwu informacji na temat środowiskowych wpływów za pośrednictwem opracowanej Deklaracji Środowiskowej. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Trzebinia znajdują się Deklaracje Środowiskowe za następujące lata:2006, 2007 i Kolejna aktualizacja Deklaracji Środowiskowej zostanie przedstawiona w maju 2010 r., zawierające dane za 2009 r. Deklaracja Środowiskowa za rok 2008 dotyczy działań Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini w okresie styczeńgrudzień 2008 r., a także planowanych zadań do realizacji w 2009 r. EMAS w gminie Trzebinia obejmuje nadzór nad następującymi aspektami podejmowanych działań: wytwarzanie odpadów, wytwarzanie ścieków, zużycie surowców naturalnych, emisja CO 2 do atmosfery, decyzje planistyczne i administracyjne, zagrożenie powstawania poważnych awarii środowiskowych. W Deklaracji Środowiskowej za 2008 r. przedstawiono stopień realizacji zaplanowanych celów odnoszących się do aspektów bezpośrednich (tj. wytwarzanie odpadów i zużycie surowców naturalnych) oraz aspektów pośrednich (wytwarzanie odpadów, wytwarzanie ścieków, zużycie surowców naturalnych, emisja CO 2 do atmosfery, decyzje planistyczne i administracyjne oraz zagrożenie powstawania poważnych awarii środowiskowych) na 2008 r. oraz sformułowano cele na 2009 r. Najważniejszym wskaźnikiem osiągnięć gminy jest monitorowanie stopnia realizacji zadań. W związku z tym oprócz realizowanego systemu EMAS proponuje się przeprowadzenie monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska, który należy przeprowadzać co 2 lata. Wyniki oceny, rozbieżności pomiędzy celami i analiza przyczyn tych rozbieżności będą stanowiły wkład do opracowania następnej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. Monitoring realizacji Programu Ochrony Środowiska Zmiany wartości wskaźników charakteryzujących elementy środowiska będą wymiernym efektem postępu w realizacji programu. Wskaźniki monitoringu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzebinia wraz z miernikami ich realizacji zestawiono w tabeli

4 Tabela 12-1 Wskaźniki monitoringu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Trzebinia wraz z miernikami ich realizacji Lp. Mierniki Źródło informacji powierzchniowych: jakość wód powierzchniowych, długość nowych odcinków kanalizacji, 1. % ludności gminy obsługiwany przez kanalizację, RPWiK w Chrzanowie % ludności gminy obsługiwany przez oczyszczalnie ścieków, ilość nowych oczyszczalni przydomowych, ilość dofinansowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, 2. podziemnych: jakość wód podziemnych, Wzrost jakości wody pitnej: % ludności gminy objętych zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, 3. długość zmodernizowanych odcinków sieci RPWiK w Chrzanowie wodociągowej, ilość zużywanej wody na 1 mieszkańca/rok, ilość zużytej wody na cele przemysłowe, Zmniejszenie ładunków wprowadzanych do powietrza: średnioroczne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza (SO 2, NO 2, PM10), ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, 4. wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych Urząd Statystyczny do powietrza z zakładów, ilość obiektów gminnych poddanych termomodernizacji, ilość dofinansowanych inwestycji (zmiana ogrzewania), Wzrost jakości ziemi i gleb: 5. zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia gleb metalami m.in. ciężkimi: Cd, Zn, Pb, Ni, Cu, S, powierzchnia terów przeznaczonych do rekultywacji, 6. Właściciele obiektów Zmniejszenie hałasu emitowanego do środowiska: długość ekranów dźwiękochłonnych, punkty monitoringu hałasu, Zarządcy dróg Ochrona przyrody: 7. udział terenów zieleni publicznej (urządzonej, bez lasów komunalnych) w stosunku do całkowitej Nadleśnictwo Chrzanów powierzchni miasta, wskaźnik lesistości gminy, 8. Zmniejszenie promieniowania niejonizujacego emitowanego do środowiska: pomiary promieniowania niejonizujacego, Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa: ilość szkoleń, odczytów, prelekcji, 9. ilość akcji zorganizowanych dla ochrony środowiska, ilość instytucji biorących udział w organizowanych akcjach (szkoły, domy kultury, itp.), 10. Wielkość nakładów na ochronę środowiska, Wielkość nakładów na ochronę środowiska na 1 mieszkańca. 11. Wielkość nakładów na edukacje ekologiczną 152

5 W tabeli 12-2 przedstawiono zestaw wskaźników charakteryzujących poszczególne elementy środowiska wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich kontrolę. Tabela 12-2 Wskaźniki charakteryzujące elementy środowiska Mierniki Jednostka monitorująca WSKAŹNIKI STANU ŚRODOWISKA powierzchniowych: poziom zanieczyszczeń fizyko chemicznych i bakteriologicznych, długość nowych odcinków kanalizacji wraz z oczyszczalniami ścieków, ilość nowych oczyszczalni przydomowych, podziemnych: wybrane wskaźniki zanieczyszczeń chemicznych i bakteriologicznych (związki azotu, metale ciężkie), Wzrost jakości wody pitnej: badania zawartość azotanów, długość zmodernizowanych odcinków sieci wodociągowej,, RPWiK w Chrzanowie Państwowy Instytut Geologiczny Stacja sanitarno epidemiologiczna (SANEPID) SANEPID RPWiK w Chrzanowie Zmniejszenie ładunków wprowadzanych do powietrza: wskaźniki zanieczyszczenia powietrza (PM10, SO 2, NO 2 ), program ograniczenia niskiej emisji, ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, ilość obiektów poddanych termomodernizacji, WIOŚ Wzrost jakości ziemi i gleb: badanie stopnia zanieczyszczenia gleb Starosta Powiatu Chrzanowskiego, Zmniejszenie hałasu emitowanego do środowiska: długość ekranów dźwiękochłonnych, Właściciele obiektów punkty monitoringu hałasu, Ochrona przyrody: pielęgnacja i utrzymanie obszarów przyrodniczo cennych, Wojewódzka Komisja Ochrony poprawa zdrowotności lasów, Przyrody, Nadleśnictwo Zmniejszenie promieniowania niejonizujacego emitowanego do środowiska: pomiary promieniowania niejonizujacego, WSKAŹNIKI SPOŁECZNO EKONOMICZNE Ceny usług komunalnych (wody, ścieków, odpadów), Przedsiębiorstwa Komunalne, Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa: ilość szkoleń, odczytów, prelekcji, ilość akcji zorganizowanych dla ochrony środowiska naturalnego, Wielkość nakładów na ochronę środowiska. 153

6 12.3. Struktura zarządzania środowiskiem Zarządzanie środowiskiem odbywa się na poziomach wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym i obejmuje działania podejmowane odpowiednio w skali województwa, powiatu i gminy. Działania na rzecz środowiska podejmowane są także przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska, które kierują się głównie efektami ekonomicznymi i zasadami konkurencji rynkowej, ale także głosami opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzanie środowiskiem odbywa się poprzez: dotrzymywanie wymagań zawartych w pozwoleniach emisyjnych, porządkowanie i modernizację technologii, eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska, instalowanie urządzeń ochrony środowiska, stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń. Instytucje działające w ramach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialne za wykonywanie i egzekwowanie przepisów prawa mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez: racjonalne planowanie przestrzenne, kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, instalowanie urządzeń ochrony środowiska Główne działania w ramach zarządzania środowiskiem Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem dotyczą następujących zagadnień: wdrażania "Programu Ochrony Środowiska" koordynacja wdrażania Programu, weryfikacja celów i ich realizacji, ocena wdrożenia celów, współpraca z różnymi jednostkami, edukacji i komunikacji ze społeczeństwem oraz systemu informacji o środowisku rozwój różnorodnych form edukacji ekologicznej, większy stopień wykorzystania mediów w celu informowania społeczeństwa o planowanych działaniach z zakresu ochrony środowiska, w tym realizacji programu, wydawanie ulotek i broszur informacyjnych itp., systemów zarządzania środowiskiem stymulowanie zakładów oraz instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem, monitoringu stanu środowiska monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, monitoringu powietrza oraz kontroli narażenia mieszkańców na skutki zanieczyszczenia powietrza, badań monitoringowych gleb. 154

7 12.5. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska Zgodnie z zarządzeniem Nr 0151/50/2007 Burmistrza Miasta Trzebini z dn. 22 lutego 2007 r. w sprawie realizacji uchwały Nr XLI/601/IV/2005 Rady Miasta Trzebini z dn. 2 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebinia na Kierownika Programu powołano panią Krystynę Barbarę Siemek zastępcę Burmistrza Miasta. Do zakresu odpowiedzialności Kierownika Programu należy zarządzanie programem, tj. koordynacja prac, monitorowanie realizacji programu, uruchamianie działań korygujących, przygotowanie rocznego sprawozdania zbiorczego oraz przedstawianie raportów Radzie Miasta. Kierownik programu zarządza programem przy współpracy z Naczelnikami wydziałów merytorycznych, odpowiedzialnych za realizację zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska. Do zakresu odpowiedzialności Naczelników należy nadzór nad realizacją zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska, sporządzanie sprawozdań z jego wykonania i przekazywanie raportów Kierownikowi Programu. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzono Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Tekst niniejszego zarządzenia zamieszczono w załączniku Struktura finansowania Programu Ochrony Środowiska Wdrażanie niniejszego Programu Ochrony Środowiska będzie możliwe między innymi dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawowymi źródłami finansowania działań proekologicznych są: fundusze ekologiczne, fundacje i programy pomocowe, własne środki inwestorów, budżet miasta i budżet państwa. Do najważniejszych z nich należą: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Środki Pomocowe Unii Europejskiej, Budżet Państwa, Budżet Wojewódzki (rządowy i samorządowy), Budżet Powiatu/Miasta/Gminy, Budżet WIOŚ, Budżet RZGW, Budżety Zarządców Dróg, Budżety właścicieli obiektów i terenów. 155

VII. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. REALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 7.1. Zarządzanie Planem Gospodarki Odpadami Warunkiem realizacji zadań nakreślonych w Planie Gospodarki Odpadami jest ustalenie systemu zarządzania Planem. Zarządzanie Planem odbywa się z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 AZYMUT MENADŻERSKIE BIURO ASOCJACYJNE Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ryglice na lata 2010 2013 z perspektywą na lata 2014 2020 Jerzy Kwintkiewicz marzec 2010

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/212 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIAT MIECHOWSKI WRZESIEŃ 7 ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KATOWICACH CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNICA ŚWIDNICA, 2004 r. 1 WAMECO S.C. Ryszard Szpadt, Szczepaniak Włodzimierz Leibniz-Lubieniecki Wydawnictwo Prawnicze Opracował zespół w składzie: dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Adam Kowalak Danuta Prądzyńska Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/178 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/181 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/221 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146. 1) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo