KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery specjalistyczne Urz¹dzenia zasilaj¹ce Radiotelefony i radiostacje Systemy transmisji danych Systemy nadzoru Obudowy teleinformatyczne i osprzêt w wykonaniu specjalnym

2

3

4 2 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA O EUTELSAT 3 ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. EUTELSAT Us³ugi szerokopasmowe EUTELSAT ¹cznoœæ morska Wydawca: MSG MEDIA EUTELSAT Us³ugi telekomunikacyjne 12 MSG Media s.c. ul. Stawowa Bydgoszcz tel. (52) fax (52) EUTELSAT Aplikacje dla instytucji rz¹dowych Grupa ZPAS Redakcja Marek Kantowicz Grzegorz Kantowicz Karolina Lisiecka ZPAS Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych Marcin Siwek DTP Czes³aw Winiecki ZPAS-NET Zastosowanie produktów ZPAS-NET w komunikacji elektronicznej dla s³u b mundurowych Marketing Janusz Fornalik Arkadiusz Damrath Andrzej Kupiec, Piotr Gajewski ZPAS-NET Propozycja rozwi¹zañ firmy ZPAS-NET w zakresie monitoringu obiektów o istotnym znaczeniu dla sektora s³u b mundurowych i bran y energetycznej BIBLIOTEKA INFOTELA Druk Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz ul. Glinki 84 tel./fax (52) ALMA Nowy producent na polskim rynku teleinformatycznym SATLYNX, WZ Nowoczesne systemy satelitarne firmy Satlynx profesjonalne rozwi¹zania komunikacyjne dla firm, instytucji rz¹dowych i wojska

5 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 3 Giuliano Berretta Prezes i Dyrektor Generalny Eutelsat Communications W ci¹gu ostatnich 10 lat Eutelsat poszerzy³ zasiêg swoich satelitów poza rynki Europy i basenu Morza Œródziemnego docieraj¹c do ponad 150 krajów, czyli niemal 90 proc. œwiatowej populacji. Intensywna wymiana miêdzynarodowa, rozwój technologii cyfrowych oraz zainteresowanie odbiorców coraz bogatsz¹ propozycj¹ programow¹ spowodowa³y, e liczba kana³ów telewizyjnych transmitowanych za poœrednictwem naszych satelitów wzros³a z 50 do ponad Za³o ony w 1977 roku Eutelsat jest obecnie trzecim co do wielkoœci operatorem satelitarnym na œwiecie oraz liderem bran y w Europie. Dysponuje najm³odsz¹ flot¹ satelitarn¹ na œwiecie i korzysta z najnowoczeœniejszych technologii. Firma posiada zatem wszelkie atuty zapewniaj¹ce jej trwa³y rozwój na rynku globalnym, na którym transmisja drog¹ satelitarn¹ oraz technologie szerokopasmowe odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê. O Eutelsat Eutelsat Communications to spó³ka holdingowa Eutelsat SA wiod¹cego operatora satelitarnego w Europie, dzia³aj¹cego w bran y przekazu video i transmisji danych. Eutelsat to tak e jeden z trzech najwiêkszych na œwiecie dostawców us³ug satelitarnych FSS (Fixed Satellite Services). Dla milionów odbiorców satelity Eutelsat to synonim nieograniczonych mo liwoœci wymiany danych i wyj¹tkowo szybki dostêp do informacji z ca³ego œwiata. Flota satelitarna Eutelsat wykorzystywana jest przez firmy w ponad 150 krajach. Rozwi¹zania oparte na technologiach satelitarnych decyduj¹ o elastycznoœci i wynikach przedsiêbiorstw. Eutelsat dysponuje flot¹ 24 satelitów, z których 20 stanowi w³asnoœæ firmy. Poprzez sieæ operatorów satelity zapewniaj¹ klientom odbiór programów radiowych i telewizyjnych, szerokopasmowy dostêp do internetu oraz wymianê informacji za poœrednictwem profesjonalnych sieci informatycznych. Satelity Eutelsat transmituj¹ sygna³ z ponad 16 pozycji na orbicie geostacjonarnej, obejmuj¹c swym zasiêgiem Europê, Bliski Wschód, Afrykê oraz znaczne obszary Azji i obu Ameryk. Siedziba Eutelsat mieœci siê w Pary u. Grupa zatrudnia 480 specjalistów z 27 krajów. BIBLIOTEKA INFOTELA

6 4 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych Us³ugi szerokopasmowe BIBLIOTEKA INFOTELA Us³ugi dla przedsiêbiorstw INTERNET & WI-FI Niezawodny dostêp do internetu Przegl¹danie zasobów sieci, poczta elektroniczna, dostêp do korporacyjnych baz danych i przesy³ plików. Wysokiej jakoœci us³ugi Skylogic dostêpne s¹ na ca³ym œwiecie w abonamencie z wykorzystaniem wspólnego pasma (IP Access) lub pasma dedykowanego. Dwukierunkowy, satelitarny dostêp do internetu to rozwi¹zanie szybkie i niezawodne, idealna alternatywa w przypadku braku dostêpu do szerokopasmowej ³¹cznoœci za poœrednictwem sieci naziemnych. Us³uga realizowania jest z wykorzystaniem supernowoczesnej technologii w zakresie ³¹cznoœci bezprzewodowej SAT-FI (Sat & Wi-Fi). System umo liwia korzystanie z us³ug szerokopasmowych zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i w wioskach po³o onych wysoko w górach. Pozwala równie tworzyæ szybkie sieci lokalne bez koniecznoœci wykonania wykopów i uk³adania kabli. VPN PRZEZ SATELITÊ Wiêksze bezpieczeñstwo wymiany poufnych informacji Dziêki wykorzystaniu sieci Virtual Private Networks (VPN), firmy mog¹ ³atwo rozszerzaæ granice wewnêtrznej sieci komunikacyjnej oraz tworzyæ niedrogi i bezpieczny interfejs z ka dym biurem, klientem czy dostawc¹ nawet w najbardziej odleg³ych miejscach na œwiecie. Satelitarne sieci VPN obs³uguj¹ nastêpuj¹ce aplikacje: wymianê danych/video, VoIP, transmisje faksowe, videokonferencje. Rozwi¹zania satelitarne typu VPN mog¹ byæ w pe³ni zintegrowane z naziemnymi sieciami korporacyjnymi, spe³niaj¹c potrzeby zarówno u ytkowników prywatnych, jak i instytucjonalnych, którzy przetwarzaj¹ poufne dane. VOICE OVER IP Tanie po³¹czenia telefoniczne Telefon wspó³pracuje z sieci¹ komputerow¹ w pe³ni wykorzystuj¹c mo liwoœci systemu. Dziêki systemowi satelitarnemu mo liwa jest realizacja tanich po³¹czeñ z najbardziej odleg³ymi miejscami na œwiecie. VoIP umo liwia tak e ³¹cznoœæ z tradycyjn¹ sieci¹ telefoniczn¹ oraz kontakt z centrami operacyjnymi firmy bez kosztów dodatkowych. TELEMETRIA I TELEMONITORING Mo liwy nawet z najbardziej odleg³ych miejsc Satelita to idealne narzêdzie do oceny i pomiaru parametrów dzia³alnoœci w dowolnym miejscu na Ziemi. Dziêki systemom satelitarnym mo liwa jest tak e ocena funkcjonowania urz¹dzeñ na odleg³oœæ, ich resetowanie lub regulacja w czasie rzeczywistym bez potrzeby opuszczania biura. Dobrym przyk³adem mo liwoœci wykorzystania tej us³ugi jest wspó³praca Renault z firm¹ Minardi podczas wyœcigów Formu³y 1.

7 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 5 SYTUACJE KRYZYSOWE I STAN ZAGRO NIA Technologie dla ratownictwa Urz¹dzenia systemu D-STAR s¹ niezwykle nowoczesne, niewielkie i ³atwe w monta u. Dlatego w³aœnie D-STAR to idealne rozwi¹zanie w zakresie ³¹cznoœci i monitoringu video w sytuacjach ekstremalnych i podwy szonego ryzyka. Podstawowe cechy: VIDEOKONFERENCJE & E-LEARNING Wspó³pracownicy w zasiêgu jednego klikniêcia w dowolnym miejscu, bez kosztów dodatkowych Korzystaj¹c z opracowanego przez partnerów Skylogic oprogramowania do obs³ugi videokonferencji, maj¹ Pañstwo do dyspozycji dwa rozwi¹zania: typu point-to- -point lub videokonferencje grupowe. Rozwi¹zania Skylogic zawieraj¹: ³¹cznoœæ video, zintegrowanie treœci: filmów, slajdów, prezentacji typu viewgraph, udostêpnianie plików. Systemy videokonferencyjne wykorzystywane s¹ tak e w aplikacjach typu e-learning, np. do szkoleñ na odleg³oœæ. STRUMIENIOWANIE VIDEO Telewizja przez internet Satelitarne us³ugi szerokopasmowe umo liwiaj¹ odbiór programów TV na ekranie komputerów osobistych wa na innowacja, tak e w przypadku ³¹cznoœci korporacyjnej. Dziêki autorskiej technologii Skylogic mo liwy jest zapis na komputerze ca³ych programów telewizyjnych, tworz¹c tzw. business TV. Aplikacje rynkowe SIECI KORPORACYJNE Wszystko w jednym Us³ugi satelitarne zaspokajaj¹ ró ne potrzeby w zakresie dostêpu do sieci korporacyjnych zapewniaj¹c szybk¹ ³¹cznoœæ z najbardziej odleg³ymi oddzia³ami firmy. To idealna alternatywa dla sieci sta³ych w regionach pozbawionych dostêpu do ³¹czy naziemnych. Satelita zapewnia przedsiêbiorstwom bezpieczny i niezawodny kana³ komunikacyjny wspieraj¹cy codzienne dzia³ania, tj. szerokopasmowy dostêp do Internetu, wymianê video/danych, videokonferencje, VoIP i zdalne sterowanie na odleg³oœæ. szybka aktywacja, koszty niezale ne od odleg³oœci, gwarantowana jakoœæ us³ug end-to-end. System by³ z powodzeniem wykorzystywany w miejscach, w których wyst¹pi³o zagro enie ycia ludzkiego na skutek klêsk ywio³owych, takich jak trzêsienie ziemi, erupcja wulkanu czy topnienie lodowca. D-STAR umo liwia koordynacjê dzia³añ ratowniczych nawet w tak skrajnych sytuacjach. Przyk³ady: lodowiec Adamello wysokoœæ 3200 m, platformy wiertnicze na otwartym morzu, przemieszczanie piasku na pustyni, rejony Sri Lanki dotkniête tsunami. INSTYTUCJE RZ DOWE Us³ugi publiczne w najbardziej odleg³ych regionach œwiata Dziêki rozwi¹zaniom satelitarnym w³adze mog¹ zaoferowaæ us³ugi szerokopasmowe obywatelom i przedsiêbiorstwom, równie w przypadku braku na danym obszarze dostêpu do infrastruktury naziemnej. Wykorzystanie mo liwoœci zintegrowania rozwi¹zañ satelitarnych z innymi technologiami, jak np. Wi-Fi lub PLC, zapewnia uzyskanie globalnego pokrycia, dostêp do us³ug szybkiego Internetu oraz do najnowoczeœniejszych us³ug szerokopasmowych na poziomie lokalnym. Korzystaj¹c z niewielkiego, ³atwego w monta u terminalu D-STAR, instytucje lokalne mog¹ szybko i tanio rozlokowaæ infrastrukturê szerokopasmow¹ zapewniaj¹c¹ szybki dostêp do internetu i wymiany informacji dla lokalnych spo³ecznoœci i przedsiêbiorstw. CZNOŒÆ RUCHOMA I MORSKA Bezpieczeñstwo na otwartym morzu Za³ogom jednostek p³ywaj¹cych, takim jak jachty, promy, statki towarowe czy okrêty wojskowe, Skylogic oferuje us³ugê D-STAR umo liwiaj¹c¹ korzystanie z nastêpuj¹cych aplikacji dostêpnych na pok³adzie: transmisji danych, po³¹czenia telefoniczne VoIP, dostêpu do sieci szkieletowej, i faksu, BIBLIOTEKA INFOTELA

8 6 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych i tworzenia Virtual Private Networks (VPN). Us³uga CONNECT umo liwia przypisanie dedykowanej szerokoœci pasma dostosowanej do potrzeb konkretnych projektów. Wykorzystuj¹c pojemnoœæ satelitarn¹ do przesy³u danych mo liwe jest jednoczesne wysy³anie tego samego kontentu do wielu u ytkowników, co pozwala na znaczn¹ redukcjê kosztów transmisji. WYSY ANIE ODBIERANIE Connect video i filmów, dostêpu do sieci korporacyjnych, aktualizacji prognozy pogody dla jednostek p³ywaj¹cych w czasie rzeczywistym, us³ug bankowych i gie³dowych, videokonferencji, pobierania plików. Portfolio us³ug IP ACCESS szerokopasmowy dostêp do internetu Bardzo szybki dostêp do internetu, wykorzystuj¹c zarz¹dzanie szerokoœci¹ pasma pomiêdzy u ytkownikami, umo liwia sprawne przegl¹danie zasobów internetu i œci¹ganie du ych plików. Ten dwukierunkowy, satelitarny terminal mo na pod³¹czyæ do sieci LAN w celu obs³ugi ma³ej sieci korporacyjnej. W zale noœci od potrzeb, w zakresie przepustowoœci ³¹czy oraz liczby pod³¹czonych komputerów, dostêpne s¹ dwie opcje abonamentowe. WYSY ANIE Acces Coliseum ODBIERANIE maks. 512 Kb/s maks Kb/s maks. 10 LICZBA KOMPUTERÓW od 64 Kb/s do 1 Mb/s Typowe aplikacje; szerokopasmowy Internet i Wi-Fi, VPN przez satelitê, VoIP, telemetria i telemonitoring, wsparcie techniczne. od 64 Kb/s do 8 Mb/s WORLDWIDE NETWORKS gotowe rozwi¹zania dla sieci globalnych Gotowe rozwi¹zania oparte na dwukierunkowej technologii szerokopasmowej gwarantuj¹ dedykowan¹ przepustowoœæ w celu pod³¹czenia twojej sieci do sieci globalnej. System Worldwide Networks to odpowiedÿ na potrzebê komunikacji miêdzy nawet najbardziej odleg³ymi oddzia³ami przedsiêbiorstw. Us³uga ta na ca³ym œwiecie niezmiennie zapewnia wyj¹tkow¹ jakoœæ przy wykorzystaniu tej samej technologii stosuj¹c kilka satelitów. Klienci otrzymuj¹ gwarancjê jakoœci po niezwykle konkurencyjnych cenach. Us³uga obejmuje tak e zarz¹dzanie projektem i serwis z siedziby g³ównego teleportu przez 24 godziny na dobê. Acces Premium maks Kb/s maks Kb/s maks. 15 BIBLIOTEKA INFOTELA Typowe aplikacje: szerokopasmowy internet, szybkie œci¹ganie plików, dostêp do baz danych i aktualizacje. IP CONNECT dedykowane rozwi¹zania dla firm Szerokoœæ pasma w pe³ni dostosowana do potrzeb klienta, dedykowana do obs³ugi sieci korporacyjnych

9 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 7 SZEROKOPASMOWY DOSTÊP DO INTERNETU PRZEZ SATELITÊ EKONOMICZNE, DWUKIERUNKOWE PO CZENIE SATELITARNE D-STAR to efektywny, skalowalny satelitarny terminal IP, który zapewnia szerokopasmowy dostêp do internetu i satelitarn¹ ³¹cznoœæ zwrotn¹. Globalni dostawcy us³ug telekomunikacyjnych, dostawcy us³ug internetowych, ale równie korporacje potrzebuj¹ sprawnych, szerokopasmowych rozwi¹zañ IP do obs³ugi aplikacji, które wymagaj¹ szerokiego pasma. S¹ to m.in. dostêp do Internetu, transmisje strumieniowe mediów cyfrowych, e-learning, przesy³anie plików, multicasting czy wirtualne sieci prywatne. Terminal D-STAR to idealne, ekonomiczne rozwi¹zanie, które umo liwia dostêp do wielu us³ug IP. D-STAR stworzono dziêki wykorzystaniu wiedzy i doœwiadczenia w zakresie sieci przesy³u danych (data networking), komunikacji cyfrowej, dostêpu satelitarnego i zarz¹dzania sieciami. Dziêki temu powsta³a ogólnodostêpna i tania us³uga satelitarna nowej generacji. Terminal D-STAR zapewnia szerokopasmowy odbiór sygna³u DVB z szybkoœci¹ do 60 Mbps i gwarantuje satelitarny, szerokopasmowy kana³ zwrotny o szybkoœci do 1,2 Mbps. Szerokopasmowy kana³ zwrotny MF-TDMA gwarantuje efektywne pasmo na ¹danie i wykorzystuje turbo-kodowanie zgodne z systemem DVB-RCS, co zabezpiecza wzrost efektywnoœci. D-STAR obs³uguje funkcje IP routing (trasowania pakietów IP), IP multicasting, IP Quality of Service (gwarancja jakoœci us³ugi) i TCP spoofing (monitorowania zawartoœci przekazu) dla szybkoœci 10 Mbps przesy³u unicastowego. Sieciowy system NMS dzia³aj¹cy w terminalu D-STAR jest prosty w obs³udze, ³atwy do skonfigurowania i obs³uguje statystkê ruchu oraz zapis szczegó³ów po³¹czeñ. Oferuje tak- e interfejs SNMP. APLIKACJE terminal: szerokopasmowy dostêp do internetu, intranet, extranet, wirtualne sieci prywatne, multicasting, e-learning, przesy³ plików, transmisje strumieniowe mediów cyfrowych. W AŒCIWOŒCI: ekonomiczny, w pe³ni interaktywny satelitarny terminal IP, szerokopasmowy, satelitarny kana³ zwrotny, efektywnoœæ kana³u zwrotnego zwiêkszona dziêki turbokodowaniu DVB-RCS, dostêpny w konfiguracjach na pasmo C lub Ku, ma³a antena, jednostki zewnêtrzne o niskiej mocy. BIBLIOTEKA INFOTELA

10 Mapa pokrycia

11 10 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych ¹cznoœæ morska BIBLIOTEKA INFOTELA Œwiadczone przez Eutelsat us³ugi ³¹cznoœci ruchomej stanowi¹ uzupe³nienie dla naziemnych sieci komórkowych, oferuj¹c profesjonalne rozwi¹zania dla specyficznych potrzeb w ró nych sektorach. Zapewniamy rozwi¹zania do zarz¹dzania flot¹ morsk¹ i na rynku morskim. Bran a morska Podstawowa ³¹cznoœæ morska Nasza us³uga EMSAT obejmuje ca³¹ bran ê morsk¹ i zapewnia mo liwoœæ transmisji danych, przesy³ania wiadomoœci SMS oraz nawigacji GPS. Szerokopasmowa ³¹cznoœæ morska Us³ugi zapewniaj¹ ³¹cznoœæ dla celów komercyjnych zarówno na l¹dzie, jak i na morzu. EMSAT podstawowa ³¹cznoœæ morska EMSAT oferuje transmisjê za pomoc¹ g³osu i faksu, umo liwia przesy³ danych z nisk¹ prêdkoœci¹ oraz nawigacjê zarówno dla bran y morskiej, jak i firm oferuj¹cych us³ugê pomocy drogowej. Pocz¹tkowo EMSAT mia³ zapewniaæ statkom rybackim z krajów Unii Europejskiej ³¹cznoœæ na morzu. Zasiêg us³ugi obejmowa³ obszary, na których nie by³o dostêpu do sieci komórkowej b¹dÿ systemu GSM. Od tamtej pory zasiêg dzia³ania systemu rozszerzono na ca³¹ bran ê morsk¹, oferuj¹c transmisjê danych, przesy³anie wiadomoœci SMS oraz nawigacjê GPS z wykorzystaniem map. G³os cyfrowy przesy³ z prêdkoœci¹ 4,8 Kbp/s, pod³¹czenie do telekomunikacyjnej sieci komputerowej, zamkniêta grupa u ytkowników w zale noœci od potrzeb, dostêp zwyk³y lub na zasadzie priorytetu ¹dañ. Faks prêdkoœæ 4,8 Kbp/s. Wiadomoœci (SMS) pakiety do 44 bitów na pakiet z raportem od-

12 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 11 bioru i niezawodna poczta elektroniczna z za³¹cznikami dziêki tablicy MFT. Nawigacja zintegrowana karta GPS, raport dostarczany przez kana³ SMS. Wszystkie us³ugi dostêpne s¹ z trwa³ego i przyjaznego dla u ytkownika terminala pok³adowego, który mo na zainstalowaæ na prawie ka dym œrodku transportu (samochód, poci¹g, statek, itp.). Zastosowanie: przesy³anie raportów systemu monitorowania ruchu statków VMS do krajowych oddzia³ów administracyjnych ds. statków rybackich i raportów po³owów; zarz¹dzanie flot¹; niezawodne po³¹czenia telekomunikacyjne dla aparatów przenoœnych lub odbiorców stacjonarnych na obszarach nieobjêtych przez naziemne sieci komórkowe; ³¹cznoœæ w nag³ych przypadkach i ³¹cznoœæ kryzysowa, koordynacja personelu powo³anego w przypadku katastrof naturalnych, wypadków i nieprzewidzianych zdarzeñ na obszarach odizolowanych; zdalny monitoring i kontrola (SCADA). Zalety: dostêpnoœæ 24 godziny na dobê; bezpieczne i poufne po³¹czenia; zasiêg obejmuj¹cy Europê Wschodni¹ i Zachodni¹ oraz basen Morza Œródziemnego. Szerokopasmowa ³¹cznoœæ morska Nasza us³uga zapewnia ³¹cznoœæ na l¹dzie i na morzu dla celów komercyjnych. Za³ogom statków towarowych i rz¹dowych, promów, liniowców, statków rybackich i jachtów oferujemy podstawowe us³ugi telekomunikacyjne, takie jak transmisja za pomoc¹ g³osu, faksu i transmisja danych. Oferta obejmuje równie pe³en zakres us³ug szerokopasmowych od poczty elektronicznej i transmisji faksowej, po videokonferencje i transmisje video na ¹danie. Dla statków rekreacyjnych: tanie, szerokopasmowe us³ugi w protokole IP dla ³¹cznoœci sta³ej. Dla statków rybackich, statków handlowych i rz¹dowych: szeroki wachlarz rozwi¹zañ dla ³¹cznoœci szerokopasmowej. Dla statków wycieczkowych i promów: szeroki wachlarz rozwi¹zañ dla ³¹cznoœci szerokopasmowej. BIBLIOTEKA INFOTELA

13 12 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych Us³ugi telekomunikacyjne Eutelsat œwiadczy us³ugi dla przedsiêbiorstw i obs³uguje 850 sieci firmowych na ca³ym œwiecie. Firma jest najwiêkszym operatorem satelitarnym oferuj¹cym us³ugi transmisji danych oraz systemy po³¹czeñ teleinformatycznych. Przy œcis³ej wspó³pracy z Eutelsat najwiêksze firmy telekomunikacyjne dostosowuj¹ swoje aplikacje do przepustowoœci dostêpnych ³¹czy. Takie rozwi¹zanie pozwala na lepsze zarz¹dzanie miêdzynarodowymi sieciami telekomunikacyjnymi, ³¹cznoœæ odleg³ych miejsc lub stale przemieszczaj¹cych siê punktów, a tak e transmisjê typu multicast do wielu ró nych lokalizacji. Nasze satelity spe³niaj¹ trzy najwa niejsze wymagania: gwarantuj¹ sta³¹ ³¹cznoœæ z ró nymi miejscami na œwiecie (odleg³e lokalizacje, autoryzacja kart kredytowych, po³¹czenia w ramach sieci GSM); nawi¹zuj¹ lub przywracaj¹ ³¹cznoœæ w nag³ych wypadkach (bezpieczeñstwo cywilne, dzia³ania w ramach pomocy humanitarnej); przesy³aj¹ treœci w trybie multicast do rozproszonych grup odbiorców (depesze prasowe, dane gie³dowe, koordynacja punktów sprzeda y). By sprostaæ wymaganiom rynkowym Eutelsat realizuje politykê stopniowego zwiêkszania swojej konstelacji satelitów o obszary Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Œrodkowej. W ten sposób wychodzi naprzeciw rosn¹cemu zapotrzebowaniu w regionach, gdzie infrastruktura naziemna nie jest w pe³ni wystarczaj¹ca. Sieci VSAT Sieci VSAT (Very Small Aperture Terminal) to zamontowany na dachu talerz o œrednicy od 1 do 4 metrów, zapewniaj¹cy ³¹cznoœæ wêz³a centralnego, np. siedziby g³ównej ze wszystkimi odleg³ymi oddzia³ami firmy. Rozwi¹zanie to gwarantuje jednostkom pod³¹czonym do sieci sta³y i natychmiastowy kontakt. System VSAT (Very Small Aperture Terminal) to po³¹czony terminal nadawczo-odbiorczy wyposa ony w typow¹ antenê o œrednicy od 1 do 3,7m. VSAT sprawdza siê idealnie w przypadku zastosowañ firmowych oferuj¹c rozwi¹zania dla du ych sieci obs³uguj¹cych ma³y i œredni ruch sieciowy. Zapewnia ³¹cznoœæ typu point-to-multipoint, jest bardzo ³atwy w monta u i mo na go rozbudowywaæ przy bardzo niskim koszcie dodatkowym. BIBLIOTEKA INFOTELA VSAT jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ka dej firmy, której dzia³alnoœæ wymaga ³¹cznoœci dalekosiê - nej. W przypadku VSAT nie ma mowy o adnych opóÿnieniach w po³¹czeniu, adnych zak³óceniach. Sieci ³atwo siê montuje. Zapewniaj¹ natychmiastowy, sta³y dostêp do wysokiej jakoœci transmisji. Sieci VSAT stanowi¹ idealne rozwi¹zanie w przypadku transmisji danych, g³osu, ³¹cznoœci faksowej, szerokopasmowego internetu i przekazu telewizyjnego. Ponadto cechuje je du a funkcjonalnoœæ niezbêdna we wszelkiego rodzaju transferach danych.

14 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 13 Aplikacje dla instytucji rz¹dowych Eutelsat ekonomiczne satelitarne us³ugi dla wojska i instytucji rz¹dowych Instytucje rz¹dowe i wojsko musz¹ polegaæ dziœ na efektywnych i niezawodnych sieciach komunikacyjnych. Sytuacje kryzysowe, klêski ywio³owe, akcje niesienia pomocy, zmiany polityczne, dzia³ania na polu walki i w czasie pokoju wszystkie te sytuacje wymagaj¹ prostych w instalacji, elastycznych, niezawodnych i ³atwo dostêpnych po³¹czeñ komunikacyjnych. Takie mo - liwoœci zapewniaj¹ satelity. By sprostaæ tym wymaganiom, Eutelsat opracowa³ rozwi¹zania szerokopasmowe obejmuj¹ce m.in. us³ugê która zosta³a przygotowana specjalnie dla potrzeb cywilnej i wojskowej ³¹cznoœci morskiej, a tak e dla komunikacji naziemnej. Poza us³ugami dodanymi Eutelsat oferuje pojemnoœæ satelitarn¹ w ró nych formach (pe³n¹, czêœciow¹, abonament, pay-per-use ). System Eutelsat wykorzystywany jest przez s³u by pañstwowe, instytucje rz¹dowe i organizacje miêdzynarodowe. Korzysta z niego m.in. francuska i duñska marynarka wojenna, ONZ, NATO, Komisja Europejska, w³oskie s³u by obrony cywilnej oraz wiele innych. Aplikacje dla instytucji rz¹dowych VSAT DLA SIECI NAZIEMNYCH I MORSKICH Wy³¹cznie satelity Eutelsat zapewni¹ prost¹ w instalacji, niezawodn¹, elastyczn¹ i ³atwo dostêpn¹ ³¹cznoœæ podczas sytuacji kryzysowych, klêsk ywio³owych, dzia³añ na polu walki i w czasie pokoju. VSAT SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAÑ NA POTRZEBY CZNOŒCI NAZIEMNEJ I MORSKIEJ dostêp do internetu; transmisja danych; telefon; fax; ; videokonferencje; telemedycyna. Eutelsat posiada 24 satelity, które swym zasiêgiem obejmuj¹ obszary od Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej a po Daleki Wschód ³¹cznie z wieloma obszarami morskimi. Eutelsat wykorzystuje najnowoczeœniejsze rozwi¹zania stosuj¹c niewielkie i niedrogie terminale dzia³aj¹ce zarówno w paœmie Ku, jak i C. Firma zapewnia ca³odobowy nadzór i pomoc techniczn¹, przez co gwarantuje niezawodn¹ ³¹cznoœæ dla instytucji rz¹dowych i wojska. BIBLIOTEKA INFOTELA

15 14 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych Jan Kobierski, Dyrektor Marketingu ZPAS SA S³owo wstêpu partnera wydania Komunikacja elektroniczna zdaje siê byæ obecna we wszystkich sferach naszego ycia. S³u by mundurowe jednak maj¹ swoj¹ specyfikê potrzeb, a wysokie wymagania w zakresie bezpieczeñstwa, jakoœci, niezawodnoœci urz¹dzeñ i rozwi¹zañ sprawiaj¹, e liczy siê tu coœ wiêcej, ni tylko zadowolenie klienta. Samo bezpieczeñstwo w przypadku s³u b mundurowych nabiera szczególnego znaczenia, poniewa nie mówimy tu o bezpieczeñstwie danych, sieci itp., ale tak e o bezpieczeñstwie ludzi i dóbr (w wymiarze indywidualnym, lokalnym, czy globalnym). Nasza oferta handlowa jest elementem wspieraj¹cym poprawê bezpieczeñstwa zarówno w sferze IT jak i dedykowanych systemach monitoringu, sterowania i powiadamiania o przekroczeniu parametrów krytycznych. Czasami jest to poprawa zabezpieczenia dostêpu czy wp³ywu œrodowiska na urz¹dzenia elektroniczne i odwrotnie. Gwarantujemy to np. w naszych obudowach poprzez wysoki stopieñ szczelnoœci IP czy kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹ EMC. Ka dy sektor przemys³u ma swoje specyficzne wymagania, którym to staramy siê sprostaæ i dostosowaæ nasz¹ ofertê do potrzeb rynku. BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS ZPAS od pocz¹tku swojego istnienia (od 1973 roku) produkowa³ ró nego rodzaju obudowy przemys³owe. Pocz¹tkowo przedsiêbiorstwo funkcjonowa³o jako Zak³ad Doœwiadczalny wroc³awskiego IASE, nastêpnie wesz³o w sk³ad CNPAE, a po 1989 roku podjêto dzia³ania prywatyzacyjne, doprowadzaj¹c do powstania spó³ki akcyjnej na pocz¹tku 1992 roku. Od 1 czerwca 2004 r. ze struktury ZPAS SA wydzielona zosta³a spó³ka ZPAS-NET. Wyroby produkowane w Przygórzu najczêœciej stanowi¹ teletechniczne zabezpieczenie nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, informatycznych i energetycznych. Wprowadzane nowe technologie i rozwi¹zania konstrukcyjne pozwoli³y stworzyæ jednolit¹ i kompleksow¹ ofertê produktów. Wyroby ZPAS SA i ZPAS-NET dziêki tym rozwi¹zaniom pozwalaj¹ na po³¹czenie wczeœniej rozdzielonych grup produktów bran y informatycznej i energetycznej. Oferta ZPAS SA obejmuje obudowy teleinformatyczne 19" i 21" (w tym szafy serwerowe, telekomunikacyjne, kompatybilne elektromagnetycznie oraz inne w wersjach stoj¹cych i wisz¹cych), obudowy energetyczne (stoj¹ce i wisz¹ce) oraz obudowy w wykonaniu specjalnym (np. z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej). Oferta ZPAS-NET zawiera elementy okablowania strukturalnego, osprzêt telekomunikacyjny, szafy zewnêtrzne dostêpowe, szafy i rozdzielnice NN z wyposa eniem elektrycznym, pulpity dyspozytorskie i sterownicze, synoptyczne tablice mozaikowe oraz rozproszony system zdalnego nadzoru ZPAS Control Oversee. ZPAS SA posiada certyfikat zapewnienia jakoœci ISO 9001:2000 i certyfikat systemu zarz¹dzania œrodowiskiem ISO 14001:1996. Wiêcej informacji na temat firmy znajduje siê na stronach internetowych

16 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych 15 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych Mówi¹c o komunikowaniu siê, mamy na myœli wymianê informacji miêdzy ró nymi jednostkami. Patrz¹c na ludzkoœæ (a nawet na naszych braci mniejszych ), nie trudno zauwa yæ, e noœnikami danych s¹ nie tylko s³owa, ale równie gesty, mimika, intonacja, dÿwiêki, czyli ca³y arsena³ niewerbalnych przekazów. Wraz z cywilizacyjnym rozwojem spo³eczeñstwa zmianom ulega³ sposób komunikowania siê, i to zarówno na poziomie towarzyskim, jak i instytucjonalnym. Ostatnie lata przynios³y zintensyfikowanie i przyspieszenie rozwoju technologicznego. Œwiat nowych technologii wkracza we wszystkie dziedziny funkcjonowania spo³eczeñstwa. Maj¹c chocia by na myœli wszystkie s³u by mundurowe (jak wojsko, policjê, stra graniczn¹, czy stra po arn¹), trudno by³oby sobie wyobraziæ ich skuteczne i bezawaryjne funkcjonowanie bez odpowiedniej komunikacji, i to zarówno wewn¹trz poszczególnych s³u b, jak i pomiêdzy nimi. Dwudziesty pierwszy wiek niejako narzuca szybszy styl ycia i pracy, co determinuje koniecznoœæ szybkiej komunikacji. A czy wspó³czesny cz³owiek potrafi³by sobie wyobraziæ szybk¹, skuteczn¹ i bezpieczn¹ komunikacjê bez u ycia nowych technologii? Coœ, co jeszcze kilka czy kilkanaœcie lat temu zaskakiwa³o nowoœci¹, dziœ staje siê ju norm¹. Tak te jest w przypadku komunikacji elektronicznej. I choæ trudno jeszcze w s³owniku czy encyklopedii znaleÿæ jednoznaczn¹ definicjê komunikacji elektronicznej, to z pewnoœci¹ mo na przyj¹æ, i komunikacja elektroniczna jest realizowana z wykorzystaniem wszelkich rozwi¹zañ technologicznych, technik telekomunikacyjnych i informatycznych. Rozumiej¹c potrzeby tak pojmowanej komunikacji elektronicznej, niezbêdnym staje siê zabezpieczenie systemów i urz¹dzeñ s³u ¹cych do transmisji wszelkich danych. Takie zabezpieczenia oferuje grupa ZPAS (czyli firmy ZPAS SA i ZPAS- NET), bêd¹ca polskim liderem w produkcji obudów teleinformatycznych. Dla laika taka obudowa wyda- BIBLIOTEKA INFOTELA

17 16 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych BIBLIOTEKA INFOTELA waæ by siê mog³a zwyk³¹ puszk¹ zbudowan¹ z drzwi, os³on, dachu i coko³u. Nic bardziej mylnego. Wszystkie oferowane przez grupê ZPAS obudowy stanowi¹ przemyœlan¹ konstrukcjê, dostosowan¹ do indywidualnych potrzeb poszczególnych odbiorców. Ró norodnoœæ rozwi¹zañ poszczególnych typoszeregów, poczynaj¹c od najpopularniejszych wœród klientów szaf teleinformacyjnych SZB (g³ównie przeznaczonych do zabudowy urz¹dzeñ 19", ale tak e 21"), szaf serwerowych SZB SE, szaf kolokacyjnych DSR, stojaków (SRS, SRD, SRX, SRC), szafek wisz¹cych (SD, SJ, SU), a koñcz¹c na szafach zewnêtrznych dostêpowych SZD, pozwala u ytkownikowi wybraæ wariant dla niego najkorzystniejszy zarówno pod wzglêdem funkcjonalnoœci, jak i ceny. Ponadto oferta grupy ZPAS umo liwia dobranie szerokiego asortymentu wyposa enia dodatkowego, jak pó³ki (zarówno sta³e jak i ruchome), zaœlepki, belki, prowadnice, listwy zasilaj¹ce, panele wentylacyjne itd. Potrzeby ka dego klienta s¹ traktowane z najwiêksz¹ atencj¹ tak, aby otrzymany przez niego produkt spe³ni³ jego oczekiwania. Dla s³u b mundurowych czêstym wymaganiem jest zamontowanie sprzêtu w obudowach zapewniaj¹cych ochronê EMC (szafy kompatybilne elekromagnetycznie). Takie obudowy chroni¹ sprzêt przed wp³ywem zewnêtrznego pola elektromagnetycznego, dodatkowo zabezpieczaj¹c œrodowisko zewnêtrzne przed promieniowaniem wynikaj¹cym z pracy systemu. W obudowach w wersji EMC zapewniona jest przewodnoœæ pomiêdzy wszystkimi elementami szafy. W ofercie grupy ZPAS spoœród obudów zgodnych z wymogami EMC wyró niæ mo na zarówno te przeznaczone do zastosowania wewn¹trz pomieszczeñ z pracuj¹cymi urz¹dzeniami emituj¹cymi fale elektromagnetyczne (typ SZBk), jak i na zewn¹trz (wykonania specjalne szaf SZD). Skutecznoœæ ekranowania zak³óceñ wymienionych obudów zosta³a sprawdzona i potwierdzona badaniami wykonanymi w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej oraz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w Warszawie. Gwarancj¹ jakoœci oferowanych przez grupê ZPAS obudów jest posiadany przez firmê od 1998 roku certyfikat (wydany przez TÜV CERT) systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001, a od 2001 roku certyfikowany system zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem, bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, oparty o normy ISO 9001 i ISO Korzystanie z obudów grupy ZPAS do ochrony sprzêtu, który jest wykorzystywany m.in. w komunikacji elektronicznej z pewnoœci¹ przyczyni siê do zminimalizowania zak³óceñ i awarii. Dziêki temu w zakresie bazy teletechnicznej i komponentów aktywnych produkcji ZPAS sieæ bêdzie bezpieczna i niezawodna. Pamiêtaj¹c o wszelkich nowinkach technicznych w zakresie komunikacji, nie zapominajmy jednak, e u jej podstaw le y zawsze miêdzyludzka wymiana myœli, zamiarów i emocji, a te czasem po prostu warto wyraziæ twarz¹ w twarz. O produktach grupy ZPAS, firmie i wszelkich nowoœciach mo na przeczytaæ na stronie Karolina Lisiecka ZPAS SA;

18 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych 17 Zastosowanie produktów ZPAS-NET w komunikacji elektronicznej dla s³u b mundurowych Oferta produkcyjna ZPAS-NET Sp. z o. o. skierowana jest g³ównie dla potrzeb bran y IT, energetyki, ciep³ownictwa oraz innych bran przemys³u. ZPAS-NET zrealizowa³ tak e wiele zamówieñ dla stra y granicznej, wojsk ochrony pogranicza, stra y po arnej, policji oraz s³u b wiêziennych. W 2003 roku na Pokojowych Targach Wojskowych LOGI- SPOL 2003 otrzymaliœmy puchar, jako Nagrodê Dowódcy Pomorskiego Okrêgu Wojskowego za pulpit dowodzenia. Oferta ZPAS-NET obejmuje nastêpuj¹ce wyroby: elementy okablowania strukturalnego i osprzêt telekomunikacyjny; szafy zewnêtrzne dostêpowe; szafy i rozdzielnice NN z wyposa eniem elektrycznym; pulpity dyspozytorskie i sterownicze; synoptyczne tablice mozaikowe; rozproszony system zdalnego nadzoru ZPAS Control Oversee. Wyroby ZPAS-NET dziêki nowoczesnym rozwi¹zaniom pozwalaj¹ na po³¹czenie grup produktów bran- y informatycznej i energetycznej. Wszystkie te produkty w sposób bezpoœredni lub poœredni pozwalaj¹ w optymalny sposób rozbudowaæ infrastrukturê, s³u ¹c¹ komunikacji elektronicznej sektora energetycznego. Bezsprzecznie coraz wiêksze znaczenie i rangê zyskuj¹ systemy monitoringu pracy urz¹dzeñ oraz warunków klimatycznych, jakie panuj¹ w otoczeniu tych urz¹dzeñ. Zarz¹dzanie i kontrola dostêpu osób uprawnionych do prac serwisowych, zwi¹zanych z prawid³ow¹ eksploatacj¹ obiektu, nabiera nowego znaczenia w erze wysokiej specjalizacji. Sposób, niezawodnoœæ oraz bezpieczeñstwo przesy³ania i archiwizowania tych informacji dzisiaj stanowi¹ najwa niejsze kryteria, jakim maj¹ odpowiadaæ systemy elektroniczne. Innowacyjnoœæ, rozumiana jako poszukiwanie i wdra anie nowych rozwi¹zañ technologicznych, jest jednym z istotnych czynników skutecznej konkurencji w warunkach dzisiejszego, zglobalizowanego rynku. Wa nym elementem, a w chwili obecnej podstawowym noœnikiem komunikacji elektronicznej, jest okablowanie strukturalne. ZPAS-NET w swojej ofercie posiada dwa systemy: NET- LAN i PowerLink. System NET-LAN zosta³ tak zaprojektowany, aby spe³niæ wymagania kategorii 5e w wersji nieekranowanej UTP. System PowerLink to sprawdzony w wielu instalacjach system okablowania strukturalnego kategorii 5e i 6. Obie kategorie dostêpne s¹ w wersji nieekranowanej UTP i ekranowanej STP. W sk³ad systemu NET-LAN wchodz¹ g³ównie elementy kategorii 5e oraz ni szej kategorii 3. S¹ one czêsto uproszczone, bez dodatków, co jednak nie ma wp³ywu na parametry transmisyjne. Dokonano równie zawê enia iloœci elementów dostêpnych w tej ofercie. Brak tu na przyk³ad keystonów w wielu kolorach dla wyró nienia gniazd w ró nych podsieciach instalacji. Równie patchcordy dostêpne s¹ w jednym kolorze. Gniazdo logiczne sk³ada siê z puszki pokrywy i keystona. Nie zastosowano tu supportów i innych elementów podnosz¹cych estetycznoœæ gniazda. Kabel teleinformatyczny dostêpny jest w jednym wykonaniu kategorii 5e z pow³ok¹ PVC. BIBLIOTEKA INFOTELA

19 18 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych BIBLIOTEKA INFOTELA Oczywiœcie istnieje mo liwoœæ zastosowania innych kabli, na przyk³ad dostêpnych w systemie Power- Link, co daje swobodê ich doboru zgodnie z oczekiwaniami klienta. Przy projektowaniu systemu d¹ ono do stworzenia jak najprostszych rozwi¹zañ, aby uzyskaæ jak najni sz¹ cenê instalacji przy zachowaniu wszelkich parametrów technicznych kategorii 5e z du ym marginesem bezpieczeñstwa. PowerLink to system, który uzyska³ ju renomê na polskim rynku. System ten jest w pe³ni certyfikowalny. Od kilku lat, kiedy zosta³ wprowadzony, zosta³o wykonanych wiele znacz¹cych i z³o onych instalacji okablowania, które zakoñczy³y siê uzyskaniem certyfikatu gwarancyjnego. Poza tym wykonano ogromn¹ liczbê instalacji, które nie by³y zg³oszone do certyfikacji. System jest dostêpny równie w wy- szej 6 kategorii. Posiada wiele wariantów rozwi¹zania: zarówno ekranowany PowerLink TX kategorii 5e, jak i PowerSafe TX, równie ekranowany ale kategorii 6. Dodatkowo poszczególne elementy wystêpuj¹ w ró nych wariantach. Panele oferowane s¹ w wykonaniach standardowych, czyli z wbudowanymi gniazdami, oraz w wersji uniwersalnej, gdzie mo na samodzielnie dobraæ typ gniazd, jaki ma znajdowaæ siê w panelu. Do wyboru s¹ keystony w ró - nych kolorach oraz w dwóch wersjach zarabiania: od ty³u lub od góry. Wszystko to u³atwia prowadzenie instalacji sieci na miejscu, jak i póÿniejsze jej administrowanie i zmiany konfiguracji. Istnieje mo liwoœæ stosowania kabli teleinformatycznych posiadaj¹cych w³aœciwoœci ³atwego uk³adania i spe³niaj¹cych inne, dodatkowe wymagania, kabli w otulinach zewnêtrznych (PE, LSOH nierozprzestrzeniaj¹cych po aru) oraz kabli przeznaczonych do uk³adania bezpoœrednio w gruncie. Patchcordy poza standardow¹ wersj¹ szar¹ dostêpne s¹ na zamówienie równie w innych kolorach dla rozró nienia poszczególnych podsieci oraz u³atwienia prac administracyjnych i krosowania po³¹czeñ w szafie. Elementy te dobierano tak, aby u³atwiæ pracê instalatorów i administratorów sieci. Elementy sytemu NET-LAN s¹ czêsto uproszczone i wykonane w taki sposób, aby zmniejszyæ koszt ich wytworzenia przy jednoczesnym spe³nieniu wszelkich wymagañ zwi¹zanych z utrzymaniem kategorii 5e. Przyk³adowo, panele 24-portowe w obu systemach wygl¹daj¹ podobnie. Jednak w PowerLink panel posiada zdejmowan¹ p³ytê wsporcz¹ do mocowania kabli, pe³ny zestaw pól opisowych do poszczególnych portów, elementy mocuj¹ce oraz opaski zaciskowe do mocowania kabli do p³yty wsporczej. W panelach systemu NET-LAN nie ma tych udogodnieñ, a kable mo na mocowaæ za pomoc¹ opasek zaciskowych do specjalnie przygotowanych uchwytów w tylnej czêœci harmonijek z gniazdami RJ45. Wiele elementów systemu PowerLink mo na równie wykorzystaæ do zamocowania elementów systemu NET-LAN i odwrotnie. S¹ to przyk³adowo prowadnice kabli oraz panele szynowe ³¹czówek, do których pasuj¹ zarówno ³¹czówki z jednego, jak i drugiego systemu. Dodatkowo produkowana przez nas szafka SKI 10" pozwala zamocowaæ keystony poprzez specjalne adaptery. Bardziej dok³adne porównanie systemów jest doœæ z³o one, poniewa przeznaczone s¹ one do ró nego rodzaju instalacji. Niemniej wybór jednego z nich zale y nie tylko od rodzaju instalacji, ale równoczeœnie od innych czynników, jak na przyk³ad planowanego bud etu na instalacjê, wymaganej certyfikacji czy wytycznych instalacyjnych. Poza systemami do przesy³ania danych po kablach miedzianych, ZPAS_NET posiada jednoczeœnie w swojej ofercie rozbudowany system prze³¹cznic œwiat³owodowych: system OptiTel dla rozleg³ych systemów telekomunikacyjnych oraz system OptiLan dla sieci lokalnych. Opracowana rodzina przecznic OptiTel powsta³a w celu dostarczania wysokiej klasy sprzêtu na rynki telekomunikacji i informatyki. Rodzina prze³¹cznic OptiTel zosta³a zaprojektowana z uwzglêdnieniem najnowszych rozwi¹zañ stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych. Opracowuj¹c nowe modele prze³¹cznic, zwrócono szczególn¹ uwagê na dostosowanie funkcjonalne dla nowo budowanych sieci dostêpowych. OptiTel to pe³na gama prze³¹cznic o ró nej liczbie pól komutacyjnych, pocz¹wszy ju

20 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych 19 OptiTel, mo na elastycznie konfigurowaæ tory optyczne, prze³¹czaæ trakty rezerwowe, do³¹czaæ nowe urz¹dzenia oraz prowadziæ pomiary eksploatacyjne lub kontrolne. od 12 do 196 w jednym module. Zawiera szeroki zakres ró nych modeli od panelowych i naœciennych przez stojakowe, a po specjaln¹ szafê wraz z osprzêtem kablowym. Prze³¹cznice charakteryzuj¹ siê du ¹ uniwersalnoœci¹, mo liwoœci¹ ³atwej rozbudowy i wieloma udogodnieniami dla instalatora. Prze³¹cznice OptiTel umo liwiaj¹ prze³¹czanie torów optycznych pomiêdzy kablami liniowymi i urz¹dzeniami koñcowymi. Stosuj¹c prze³¹cznice rodziny Rodzina prze³¹cznic OptiLan zosta³a zaprojektowana z myœl¹ o sieciach lokalnych, które charakteryzuj¹ siê mniejszymi wymaganiami ni sieci telekomunikacyjne. Podobnie jak w systemie OptiTel znajduj¹ siê tu prze³¹cznice panelowe, naœcienne w kilku wersjach wykonañ, od 12 do 48 pól komutacyjnych. Budowa prze³¹cznic zosta³a uproszczona, jednoczeœnie zosta³y zachowane wszystkie elementy potrzebne do prawid³owego i d³ugotrwa³ego funkcjonowania sieci œwiat³owodowej. W ofercie znajduj¹ siê równie inne elementy zwi¹zane z sieciami œwiat³owodowymi: pigtaile, patchcordy, adaptery, stela e zapasu kabla, jak i same kable œwiat³owodowe. Marcin Siwek ZPAS-NET BIBLIOTEKA INFOTELA

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo