KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery specjalistyczne Urz¹dzenia zasilaj¹ce Radiotelefony i radiostacje Systemy transmisji danych Systemy nadzoru Obudowy teleinformatyczne i osprzêt w wykonaniu specjalnym

2

3

4 2 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA O EUTELSAT 3 ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. EUTELSAT Us³ugi szerokopasmowe EUTELSAT ¹cznoœæ morska Wydawca: MSG MEDIA EUTELSAT Us³ugi telekomunikacyjne 12 MSG Media s.c. ul. Stawowa Bydgoszcz tel. (52) fax (52) EUTELSAT Aplikacje dla instytucji rz¹dowych Grupa ZPAS Redakcja Marek Kantowicz Grzegorz Kantowicz Karolina Lisiecka ZPAS Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych Marcin Siwek DTP Czes³aw Winiecki ZPAS-NET Zastosowanie produktów ZPAS-NET w komunikacji elektronicznej dla s³u b mundurowych Marketing Janusz Fornalik Arkadiusz Damrath Andrzej Kupiec, Piotr Gajewski ZPAS-NET Propozycja rozwi¹zañ firmy ZPAS-NET w zakresie monitoringu obiektów o istotnym znaczeniu dla sektora s³u b mundurowych i bran y energetycznej BIBLIOTEKA INFOTELA Druk Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz ul. Glinki 84 tel./fax (52) ALMA Nowy producent na polskim rynku teleinformatycznym SATLYNX, WZ Nowoczesne systemy satelitarne firmy Satlynx profesjonalne rozwi¹zania komunikacyjne dla firm, instytucji rz¹dowych i wojska

5 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 3 Giuliano Berretta Prezes i Dyrektor Generalny Eutelsat Communications W ci¹gu ostatnich 10 lat Eutelsat poszerzy³ zasiêg swoich satelitów poza rynki Europy i basenu Morza Œródziemnego docieraj¹c do ponad 150 krajów, czyli niemal 90 proc. œwiatowej populacji. Intensywna wymiana miêdzynarodowa, rozwój technologii cyfrowych oraz zainteresowanie odbiorców coraz bogatsz¹ propozycj¹ programow¹ spowodowa³y, e liczba kana³ów telewizyjnych transmitowanych za poœrednictwem naszych satelitów wzros³a z 50 do ponad Za³o ony w 1977 roku Eutelsat jest obecnie trzecim co do wielkoœci operatorem satelitarnym na œwiecie oraz liderem bran y w Europie. Dysponuje najm³odsz¹ flot¹ satelitarn¹ na œwiecie i korzysta z najnowoczeœniejszych technologii. Firma posiada zatem wszelkie atuty zapewniaj¹ce jej trwa³y rozwój na rynku globalnym, na którym transmisja drog¹ satelitarn¹ oraz technologie szerokopasmowe odgrywaj¹ coraz wiêksz¹ rolê. O Eutelsat Eutelsat Communications to spó³ka holdingowa Eutelsat SA wiod¹cego operatora satelitarnego w Europie, dzia³aj¹cego w bran y przekazu video i transmisji danych. Eutelsat to tak e jeden z trzech najwiêkszych na œwiecie dostawców us³ug satelitarnych FSS (Fixed Satellite Services). Dla milionów odbiorców satelity Eutelsat to synonim nieograniczonych mo liwoœci wymiany danych i wyj¹tkowo szybki dostêp do informacji z ca³ego œwiata. Flota satelitarna Eutelsat wykorzystywana jest przez firmy w ponad 150 krajach. Rozwi¹zania oparte na technologiach satelitarnych decyduj¹ o elastycznoœci i wynikach przedsiêbiorstw. Eutelsat dysponuje flot¹ 24 satelitów, z których 20 stanowi w³asnoœæ firmy. Poprzez sieæ operatorów satelity zapewniaj¹ klientom odbiór programów radiowych i telewizyjnych, szerokopasmowy dostêp do internetu oraz wymianê informacji za poœrednictwem profesjonalnych sieci informatycznych. Satelity Eutelsat transmituj¹ sygna³ z ponad 16 pozycji na orbicie geostacjonarnej, obejmuj¹c swym zasiêgiem Europê, Bliski Wschód, Afrykê oraz znaczne obszary Azji i obu Ameryk. Siedziba Eutelsat mieœci siê w Pary u. Grupa zatrudnia 480 specjalistów z 27 krajów. BIBLIOTEKA INFOTELA

6 4 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych Us³ugi szerokopasmowe BIBLIOTEKA INFOTELA Us³ugi dla przedsiêbiorstw INTERNET & WI-FI Niezawodny dostêp do internetu Przegl¹danie zasobów sieci, poczta elektroniczna, dostêp do korporacyjnych baz danych i przesy³ plików. Wysokiej jakoœci us³ugi Skylogic dostêpne s¹ na ca³ym œwiecie w abonamencie z wykorzystaniem wspólnego pasma (IP Access) lub pasma dedykowanego. Dwukierunkowy, satelitarny dostêp do internetu to rozwi¹zanie szybkie i niezawodne, idealna alternatywa w przypadku braku dostêpu do szerokopasmowej ³¹cznoœci za poœrednictwem sieci naziemnych. Us³uga realizowania jest z wykorzystaniem supernowoczesnej technologii w zakresie ³¹cznoœci bezprzewodowej SAT-FI (Sat & Wi-Fi). System umo liwia korzystanie z us³ug szerokopasmowych zarówno w wielkich aglomeracjach, jak i w wioskach po³o onych wysoko w górach. Pozwala równie tworzyæ szybkie sieci lokalne bez koniecznoœci wykonania wykopów i uk³adania kabli. VPN PRZEZ SATELITÊ Wiêksze bezpieczeñstwo wymiany poufnych informacji Dziêki wykorzystaniu sieci Virtual Private Networks (VPN), firmy mog¹ ³atwo rozszerzaæ granice wewnêtrznej sieci komunikacyjnej oraz tworzyæ niedrogi i bezpieczny interfejs z ka dym biurem, klientem czy dostawc¹ nawet w najbardziej odleg³ych miejscach na œwiecie. Satelitarne sieci VPN obs³uguj¹ nastêpuj¹ce aplikacje: wymianê danych/video, VoIP, transmisje faksowe, videokonferencje. Rozwi¹zania satelitarne typu VPN mog¹ byæ w pe³ni zintegrowane z naziemnymi sieciami korporacyjnymi, spe³niaj¹c potrzeby zarówno u ytkowników prywatnych, jak i instytucjonalnych, którzy przetwarzaj¹ poufne dane. VOICE OVER IP Tanie po³¹czenia telefoniczne Telefon wspó³pracuje z sieci¹ komputerow¹ w pe³ni wykorzystuj¹c mo liwoœci systemu. Dziêki systemowi satelitarnemu mo liwa jest realizacja tanich po³¹czeñ z najbardziej odleg³ymi miejscami na œwiecie. VoIP umo liwia tak e ³¹cznoœæ z tradycyjn¹ sieci¹ telefoniczn¹ oraz kontakt z centrami operacyjnymi firmy bez kosztów dodatkowych. TELEMETRIA I TELEMONITORING Mo liwy nawet z najbardziej odleg³ych miejsc Satelita to idealne narzêdzie do oceny i pomiaru parametrów dzia³alnoœci w dowolnym miejscu na Ziemi. Dziêki systemom satelitarnym mo liwa jest tak e ocena funkcjonowania urz¹dzeñ na odleg³oœæ, ich resetowanie lub regulacja w czasie rzeczywistym bez potrzeby opuszczania biura. Dobrym przyk³adem mo liwoœci wykorzystania tej us³ugi jest wspó³praca Renault z firm¹ Minardi podczas wyœcigów Formu³y 1.

7 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 5 SYTUACJE KRYZYSOWE I STAN ZAGRO NIA Technologie dla ratownictwa Urz¹dzenia systemu D-STAR s¹ niezwykle nowoczesne, niewielkie i ³atwe w monta u. Dlatego w³aœnie D-STAR to idealne rozwi¹zanie w zakresie ³¹cznoœci i monitoringu video w sytuacjach ekstremalnych i podwy szonego ryzyka. Podstawowe cechy: VIDEOKONFERENCJE & E-LEARNING Wspó³pracownicy w zasiêgu jednego klikniêcia w dowolnym miejscu, bez kosztów dodatkowych Korzystaj¹c z opracowanego przez partnerów Skylogic oprogramowania do obs³ugi videokonferencji, maj¹ Pañstwo do dyspozycji dwa rozwi¹zania: typu point-to- -point lub videokonferencje grupowe. Rozwi¹zania Skylogic zawieraj¹: ³¹cznoœæ video, zintegrowanie treœci: filmów, slajdów, prezentacji typu viewgraph, udostêpnianie plików. Systemy videokonferencyjne wykorzystywane s¹ tak e w aplikacjach typu e-learning, np. do szkoleñ na odleg³oœæ. STRUMIENIOWANIE VIDEO Telewizja przez internet Satelitarne us³ugi szerokopasmowe umo liwiaj¹ odbiór programów TV na ekranie komputerów osobistych wa na innowacja, tak e w przypadku ³¹cznoœci korporacyjnej. Dziêki autorskiej technologii Skylogic mo liwy jest zapis na komputerze ca³ych programów telewizyjnych, tworz¹c tzw. business TV. Aplikacje rynkowe SIECI KORPORACYJNE Wszystko w jednym Us³ugi satelitarne zaspokajaj¹ ró ne potrzeby w zakresie dostêpu do sieci korporacyjnych zapewniaj¹c szybk¹ ³¹cznoœæ z najbardziej odleg³ymi oddzia³ami firmy. To idealna alternatywa dla sieci sta³ych w regionach pozbawionych dostêpu do ³¹czy naziemnych. Satelita zapewnia przedsiêbiorstwom bezpieczny i niezawodny kana³ komunikacyjny wspieraj¹cy codzienne dzia³ania, tj. szerokopasmowy dostêp do Internetu, wymianê video/danych, videokonferencje, VoIP i zdalne sterowanie na odleg³oœæ. szybka aktywacja, koszty niezale ne od odleg³oœci, gwarantowana jakoœæ us³ug end-to-end. System by³ z powodzeniem wykorzystywany w miejscach, w których wyst¹pi³o zagro enie ycia ludzkiego na skutek klêsk ywio³owych, takich jak trzêsienie ziemi, erupcja wulkanu czy topnienie lodowca. D-STAR umo liwia koordynacjê dzia³añ ratowniczych nawet w tak skrajnych sytuacjach. Przyk³ady: lodowiec Adamello wysokoœæ 3200 m, platformy wiertnicze na otwartym morzu, przemieszczanie piasku na pustyni, rejony Sri Lanki dotkniête tsunami. INSTYTUCJE RZ DOWE Us³ugi publiczne w najbardziej odleg³ych regionach œwiata Dziêki rozwi¹zaniom satelitarnym w³adze mog¹ zaoferowaæ us³ugi szerokopasmowe obywatelom i przedsiêbiorstwom, równie w przypadku braku na danym obszarze dostêpu do infrastruktury naziemnej. Wykorzystanie mo liwoœci zintegrowania rozwi¹zañ satelitarnych z innymi technologiami, jak np. Wi-Fi lub PLC, zapewnia uzyskanie globalnego pokrycia, dostêp do us³ug szybkiego Internetu oraz do najnowoczeœniejszych us³ug szerokopasmowych na poziomie lokalnym. Korzystaj¹c z niewielkiego, ³atwego w monta u terminalu D-STAR, instytucje lokalne mog¹ szybko i tanio rozlokowaæ infrastrukturê szerokopasmow¹ zapewniaj¹c¹ szybki dostêp do internetu i wymiany informacji dla lokalnych spo³ecznoœci i przedsiêbiorstw. CZNOŒÆ RUCHOMA I MORSKA Bezpieczeñstwo na otwartym morzu Za³ogom jednostek p³ywaj¹cych, takim jak jachty, promy, statki towarowe czy okrêty wojskowe, Skylogic oferuje us³ugê D-STAR umo liwiaj¹c¹ korzystanie z nastêpuj¹cych aplikacji dostêpnych na pok³adzie: transmisji danych, po³¹czenia telefoniczne VoIP, dostêpu do sieci szkieletowej, i faksu, BIBLIOTEKA INFOTELA

8 6 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych i tworzenia Virtual Private Networks (VPN). Us³uga CONNECT umo liwia przypisanie dedykowanej szerokoœci pasma dostosowanej do potrzeb konkretnych projektów. Wykorzystuj¹c pojemnoœæ satelitarn¹ do przesy³u danych mo liwe jest jednoczesne wysy³anie tego samego kontentu do wielu u ytkowników, co pozwala na znaczn¹ redukcjê kosztów transmisji. WYSY ANIE ODBIERANIE Connect video i filmów, dostêpu do sieci korporacyjnych, aktualizacji prognozy pogody dla jednostek p³ywaj¹cych w czasie rzeczywistym, us³ug bankowych i gie³dowych, videokonferencji, pobierania plików. Portfolio us³ug IP ACCESS szerokopasmowy dostêp do internetu Bardzo szybki dostêp do internetu, wykorzystuj¹c zarz¹dzanie szerokoœci¹ pasma pomiêdzy u ytkownikami, umo liwia sprawne przegl¹danie zasobów internetu i œci¹ganie du ych plików. Ten dwukierunkowy, satelitarny terminal mo na pod³¹czyæ do sieci LAN w celu obs³ugi ma³ej sieci korporacyjnej. W zale noœci od potrzeb, w zakresie przepustowoœci ³¹czy oraz liczby pod³¹czonych komputerów, dostêpne s¹ dwie opcje abonamentowe. WYSY ANIE Acces Coliseum ODBIERANIE maks. 512 Kb/s maks Kb/s maks. 10 LICZBA KOMPUTERÓW od 64 Kb/s do 1 Mb/s Typowe aplikacje; szerokopasmowy Internet i Wi-Fi, VPN przez satelitê, VoIP, telemetria i telemonitoring, wsparcie techniczne. od 64 Kb/s do 8 Mb/s WORLDWIDE NETWORKS gotowe rozwi¹zania dla sieci globalnych Gotowe rozwi¹zania oparte na dwukierunkowej technologii szerokopasmowej gwarantuj¹ dedykowan¹ przepustowoœæ w celu pod³¹czenia twojej sieci do sieci globalnej. System Worldwide Networks to odpowiedÿ na potrzebê komunikacji miêdzy nawet najbardziej odleg³ymi oddzia³ami przedsiêbiorstw. Us³uga ta na ca³ym œwiecie niezmiennie zapewnia wyj¹tkow¹ jakoœæ przy wykorzystaniu tej samej technologii stosuj¹c kilka satelitów. Klienci otrzymuj¹ gwarancjê jakoœci po niezwykle konkurencyjnych cenach. Us³uga obejmuje tak e zarz¹dzanie projektem i serwis z siedziby g³ównego teleportu przez 24 godziny na dobê. Acces Premium maks Kb/s maks Kb/s maks. 15 BIBLIOTEKA INFOTELA Typowe aplikacje: szerokopasmowy internet, szybkie œci¹ganie plików, dostêp do baz danych i aktualizacje. IP CONNECT dedykowane rozwi¹zania dla firm Szerokoœæ pasma w pe³ni dostosowana do potrzeb klienta, dedykowana do obs³ugi sieci korporacyjnych

9 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 7 SZEROKOPASMOWY DOSTÊP DO INTERNETU PRZEZ SATELITÊ EKONOMICZNE, DWUKIERUNKOWE PO CZENIE SATELITARNE D-STAR to efektywny, skalowalny satelitarny terminal IP, który zapewnia szerokopasmowy dostêp do internetu i satelitarn¹ ³¹cznoœæ zwrotn¹. Globalni dostawcy us³ug telekomunikacyjnych, dostawcy us³ug internetowych, ale równie korporacje potrzebuj¹ sprawnych, szerokopasmowych rozwi¹zañ IP do obs³ugi aplikacji, które wymagaj¹ szerokiego pasma. S¹ to m.in. dostêp do Internetu, transmisje strumieniowe mediów cyfrowych, e-learning, przesy³anie plików, multicasting czy wirtualne sieci prywatne. Terminal D-STAR to idealne, ekonomiczne rozwi¹zanie, które umo liwia dostêp do wielu us³ug IP. D-STAR stworzono dziêki wykorzystaniu wiedzy i doœwiadczenia w zakresie sieci przesy³u danych (data networking), komunikacji cyfrowej, dostêpu satelitarnego i zarz¹dzania sieciami. Dziêki temu powsta³a ogólnodostêpna i tania us³uga satelitarna nowej generacji. Terminal D-STAR zapewnia szerokopasmowy odbiór sygna³u DVB z szybkoœci¹ do 60 Mbps i gwarantuje satelitarny, szerokopasmowy kana³ zwrotny o szybkoœci do 1,2 Mbps. Szerokopasmowy kana³ zwrotny MF-TDMA gwarantuje efektywne pasmo na ¹danie i wykorzystuje turbo-kodowanie zgodne z systemem DVB-RCS, co zabezpiecza wzrost efektywnoœci. D-STAR obs³uguje funkcje IP routing (trasowania pakietów IP), IP multicasting, IP Quality of Service (gwarancja jakoœci us³ugi) i TCP spoofing (monitorowania zawartoœci przekazu) dla szybkoœci 10 Mbps przesy³u unicastowego. Sieciowy system NMS dzia³aj¹cy w terminalu D-STAR jest prosty w obs³udze, ³atwy do skonfigurowania i obs³uguje statystkê ruchu oraz zapis szczegó³ów po³¹czeñ. Oferuje tak- e interfejs SNMP. APLIKACJE terminal: szerokopasmowy dostêp do internetu, intranet, extranet, wirtualne sieci prywatne, multicasting, e-learning, przesy³ plików, transmisje strumieniowe mediów cyfrowych. W AŒCIWOŒCI: ekonomiczny, w pe³ni interaktywny satelitarny terminal IP, szerokopasmowy, satelitarny kana³ zwrotny, efektywnoœæ kana³u zwrotnego zwiêkszona dziêki turbokodowaniu DVB-RCS, dostêpny w konfiguracjach na pasmo C lub Ku, ma³a antena, jednostki zewnêtrzne o niskiej mocy. BIBLIOTEKA INFOTELA

10 Mapa pokrycia

11 10 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych ¹cznoœæ morska BIBLIOTEKA INFOTELA Œwiadczone przez Eutelsat us³ugi ³¹cznoœci ruchomej stanowi¹ uzupe³nienie dla naziemnych sieci komórkowych, oferuj¹c profesjonalne rozwi¹zania dla specyficznych potrzeb w ró nych sektorach. Zapewniamy rozwi¹zania do zarz¹dzania flot¹ morsk¹ i na rynku morskim. Bran a morska Podstawowa ³¹cznoœæ morska Nasza us³uga EMSAT obejmuje ca³¹ bran ê morsk¹ i zapewnia mo liwoœæ transmisji danych, przesy³ania wiadomoœci SMS oraz nawigacji GPS. Szerokopasmowa ³¹cznoœæ morska Us³ugi zapewniaj¹ ³¹cznoœæ dla celów komercyjnych zarówno na l¹dzie, jak i na morzu. EMSAT podstawowa ³¹cznoœæ morska EMSAT oferuje transmisjê za pomoc¹ g³osu i faksu, umo liwia przesy³ danych z nisk¹ prêdkoœci¹ oraz nawigacjê zarówno dla bran y morskiej, jak i firm oferuj¹cych us³ugê pomocy drogowej. Pocz¹tkowo EMSAT mia³ zapewniaæ statkom rybackim z krajów Unii Europejskiej ³¹cznoœæ na morzu. Zasiêg us³ugi obejmowa³ obszary, na których nie by³o dostêpu do sieci komórkowej b¹dÿ systemu GSM. Od tamtej pory zasiêg dzia³ania systemu rozszerzono na ca³¹ bran ê morsk¹, oferuj¹c transmisjê danych, przesy³anie wiadomoœci SMS oraz nawigacjê GPS z wykorzystaniem map. G³os cyfrowy przesy³ z prêdkoœci¹ 4,8 Kbp/s, pod³¹czenie do telekomunikacyjnej sieci komputerowej, zamkniêta grupa u ytkowników w zale noœci od potrzeb, dostêp zwyk³y lub na zasadzie priorytetu ¹dañ. Faks prêdkoœæ 4,8 Kbp/s. Wiadomoœci (SMS) pakiety do 44 bitów na pakiet z raportem od-

12 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 11 bioru i niezawodna poczta elektroniczna z za³¹cznikami dziêki tablicy MFT. Nawigacja zintegrowana karta GPS, raport dostarczany przez kana³ SMS. Wszystkie us³ugi dostêpne s¹ z trwa³ego i przyjaznego dla u ytkownika terminala pok³adowego, który mo na zainstalowaæ na prawie ka dym œrodku transportu (samochód, poci¹g, statek, itp.). Zastosowanie: przesy³anie raportów systemu monitorowania ruchu statków VMS do krajowych oddzia³ów administracyjnych ds. statków rybackich i raportów po³owów; zarz¹dzanie flot¹; niezawodne po³¹czenia telekomunikacyjne dla aparatów przenoœnych lub odbiorców stacjonarnych na obszarach nieobjêtych przez naziemne sieci komórkowe; ³¹cznoœæ w nag³ych przypadkach i ³¹cznoœæ kryzysowa, koordynacja personelu powo³anego w przypadku katastrof naturalnych, wypadków i nieprzewidzianych zdarzeñ na obszarach odizolowanych; zdalny monitoring i kontrola (SCADA). Zalety: dostêpnoœæ 24 godziny na dobê; bezpieczne i poufne po³¹czenia; zasiêg obejmuj¹cy Europê Wschodni¹ i Zachodni¹ oraz basen Morza Œródziemnego. Szerokopasmowa ³¹cznoœæ morska Nasza us³uga zapewnia ³¹cznoœæ na l¹dzie i na morzu dla celów komercyjnych. Za³ogom statków towarowych i rz¹dowych, promów, liniowców, statków rybackich i jachtów oferujemy podstawowe us³ugi telekomunikacyjne, takie jak transmisja za pomoc¹ g³osu, faksu i transmisja danych. Oferta obejmuje równie pe³en zakres us³ug szerokopasmowych od poczty elektronicznej i transmisji faksowej, po videokonferencje i transmisje video na ¹danie. Dla statków rekreacyjnych: tanie, szerokopasmowe us³ugi w protokole IP dla ³¹cznoœci sta³ej. Dla statków rybackich, statków handlowych i rz¹dowych: szeroki wachlarz rozwi¹zañ dla ³¹cznoœci szerokopasmowej. Dla statków wycieczkowych i promów: szeroki wachlarz rozwi¹zañ dla ³¹cznoœci szerokopasmowej. BIBLIOTEKA INFOTELA

13 12 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych Us³ugi telekomunikacyjne Eutelsat œwiadczy us³ugi dla przedsiêbiorstw i obs³uguje 850 sieci firmowych na ca³ym œwiecie. Firma jest najwiêkszym operatorem satelitarnym oferuj¹cym us³ugi transmisji danych oraz systemy po³¹czeñ teleinformatycznych. Przy œcis³ej wspó³pracy z Eutelsat najwiêksze firmy telekomunikacyjne dostosowuj¹ swoje aplikacje do przepustowoœci dostêpnych ³¹czy. Takie rozwi¹zanie pozwala na lepsze zarz¹dzanie miêdzynarodowymi sieciami telekomunikacyjnymi, ³¹cznoœæ odleg³ych miejsc lub stale przemieszczaj¹cych siê punktów, a tak e transmisjê typu multicast do wielu ró nych lokalizacji. Nasze satelity spe³niaj¹ trzy najwa niejsze wymagania: gwarantuj¹ sta³¹ ³¹cznoœæ z ró nymi miejscami na œwiecie (odleg³e lokalizacje, autoryzacja kart kredytowych, po³¹czenia w ramach sieci GSM); nawi¹zuj¹ lub przywracaj¹ ³¹cznoœæ w nag³ych wypadkach (bezpieczeñstwo cywilne, dzia³ania w ramach pomocy humanitarnej); przesy³aj¹ treœci w trybie multicast do rozproszonych grup odbiorców (depesze prasowe, dane gie³dowe, koordynacja punktów sprzeda y). By sprostaæ wymaganiom rynkowym Eutelsat realizuje politykê stopniowego zwiêkszania swojej konstelacji satelitów o obszary Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji Œrodkowej. W ten sposób wychodzi naprzeciw rosn¹cemu zapotrzebowaniu w regionach, gdzie infrastruktura naziemna nie jest w pe³ni wystarczaj¹ca. Sieci VSAT Sieci VSAT (Very Small Aperture Terminal) to zamontowany na dachu talerz o œrednicy od 1 do 4 metrów, zapewniaj¹cy ³¹cznoœæ wêz³a centralnego, np. siedziby g³ównej ze wszystkimi odleg³ymi oddzia³ami firmy. Rozwi¹zanie to gwarantuje jednostkom pod³¹czonym do sieci sta³y i natychmiastowy kontakt. System VSAT (Very Small Aperture Terminal) to po³¹czony terminal nadawczo-odbiorczy wyposa ony w typow¹ antenê o œrednicy od 1 do 3,7m. VSAT sprawdza siê idealnie w przypadku zastosowañ firmowych oferuj¹c rozwi¹zania dla du ych sieci obs³uguj¹cych ma³y i œredni ruch sieciowy. Zapewnia ³¹cznoœæ typu point-to-multipoint, jest bardzo ³atwy w monta u i mo na go rozbudowywaæ przy bardzo niskim koszcie dodatkowym. BIBLIOTEKA INFOTELA VSAT jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ka dej firmy, której dzia³alnoœæ wymaga ³¹cznoœci dalekosiê - nej. W przypadku VSAT nie ma mowy o adnych opóÿnieniach w po³¹czeniu, adnych zak³óceniach. Sieci ³atwo siê montuje. Zapewniaj¹ natychmiastowy, sta³y dostêp do wysokiej jakoœci transmisji. Sieci VSAT stanowi¹ idealne rozwi¹zanie w przypadku transmisji danych, g³osu, ³¹cznoœci faksowej, szerokopasmowego internetu i przekazu telewizyjnego. Ponadto cechuje je du a funkcjonalnoœæ niezbêdna we wszelkiego rodzaju transferach danych.

14 Komunikacja satelitarna dla s³u b mundurowych 13 Aplikacje dla instytucji rz¹dowych Eutelsat ekonomiczne satelitarne us³ugi dla wojska i instytucji rz¹dowych Instytucje rz¹dowe i wojsko musz¹ polegaæ dziœ na efektywnych i niezawodnych sieciach komunikacyjnych. Sytuacje kryzysowe, klêski ywio³owe, akcje niesienia pomocy, zmiany polityczne, dzia³ania na polu walki i w czasie pokoju wszystkie te sytuacje wymagaj¹ prostych w instalacji, elastycznych, niezawodnych i ³atwo dostêpnych po³¹czeñ komunikacyjnych. Takie mo - liwoœci zapewniaj¹ satelity. By sprostaæ tym wymaganiom, Eutelsat opracowa³ rozwi¹zania szerokopasmowe obejmuj¹ce m.in. us³ugê która zosta³a przygotowana specjalnie dla potrzeb cywilnej i wojskowej ³¹cznoœci morskiej, a tak e dla komunikacji naziemnej. Poza us³ugami dodanymi Eutelsat oferuje pojemnoœæ satelitarn¹ w ró nych formach (pe³n¹, czêœciow¹, abonament, pay-per-use ). System Eutelsat wykorzystywany jest przez s³u by pañstwowe, instytucje rz¹dowe i organizacje miêdzynarodowe. Korzysta z niego m.in. francuska i duñska marynarka wojenna, ONZ, NATO, Komisja Europejska, w³oskie s³u by obrony cywilnej oraz wiele innych. Aplikacje dla instytucji rz¹dowych VSAT DLA SIECI NAZIEMNYCH I MORSKICH Wy³¹cznie satelity Eutelsat zapewni¹ prost¹ w instalacji, niezawodn¹, elastyczn¹ i ³atwo dostêpn¹ ³¹cznoœæ podczas sytuacji kryzysowych, klêsk ywio³owych, dzia³añ na polu walki i w czasie pokoju. VSAT SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAÑ NA POTRZEBY CZNOŒCI NAZIEMNEJ I MORSKIEJ dostêp do internetu; transmisja danych; telefon; fax; ; videokonferencje; telemedycyna. Eutelsat posiada 24 satelity, które swym zasiêgiem obejmuj¹ obszary od Ameryki Pó³nocnej i Po³udniowej a po Daleki Wschód ³¹cznie z wieloma obszarami morskimi. Eutelsat wykorzystuje najnowoczeœniejsze rozwi¹zania stosuj¹c niewielkie i niedrogie terminale dzia³aj¹ce zarówno w paœmie Ku, jak i C. Firma zapewnia ca³odobowy nadzór i pomoc techniczn¹, przez co gwarantuje niezawodn¹ ³¹cznoœæ dla instytucji rz¹dowych i wojska. BIBLIOTEKA INFOTELA

15 14 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych Jan Kobierski, Dyrektor Marketingu ZPAS SA S³owo wstêpu partnera wydania Komunikacja elektroniczna zdaje siê byæ obecna we wszystkich sferach naszego ycia. S³u by mundurowe jednak maj¹ swoj¹ specyfikê potrzeb, a wysokie wymagania w zakresie bezpieczeñstwa, jakoœci, niezawodnoœci urz¹dzeñ i rozwi¹zañ sprawiaj¹, e liczy siê tu coœ wiêcej, ni tylko zadowolenie klienta. Samo bezpieczeñstwo w przypadku s³u b mundurowych nabiera szczególnego znaczenia, poniewa nie mówimy tu o bezpieczeñstwie danych, sieci itp., ale tak e o bezpieczeñstwie ludzi i dóbr (w wymiarze indywidualnym, lokalnym, czy globalnym). Nasza oferta handlowa jest elementem wspieraj¹cym poprawê bezpieczeñstwa zarówno w sferze IT jak i dedykowanych systemach monitoringu, sterowania i powiadamiania o przekroczeniu parametrów krytycznych. Czasami jest to poprawa zabezpieczenia dostêpu czy wp³ywu œrodowiska na urz¹dzenia elektroniczne i odwrotnie. Gwarantujemy to np. w naszych obudowach poprzez wysoki stopieñ szczelnoœci IP czy kompatybilnoœæ elektromagnetyczn¹ EMC. Ka dy sektor przemys³u ma swoje specyficzne wymagania, którym to staramy siê sprostaæ i dostosowaæ nasz¹ ofertê do potrzeb rynku. BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS ZPAS od pocz¹tku swojego istnienia (od 1973 roku) produkowa³ ró nego rodzaju obudowy przemys³owe. Pocz¹tkowo przedsiêbiorstwo funkcjonowa³o jako Zak³ad Doœwiadczalny wroc³awskiego IASE, nastêpnie wesz³o w sk³ad CNPAE, a po 1989 roku podjêto dzia³ania prywatyzacyjne, doprowadzaj¹c do powstania spó³ki akcyjnej na pocz¹tku 1992 roku. Od 1 czerwca 2004 r. ze struktury ZPAS SA wydzielona zosta³a spó³ka ZPAS-NET. Wyroby produkowane w Przygórzu najczêœciej stanowi¹ teletechniczne zabezpieczenie nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, informatycznych i energetycznych. Wprowadzane nowe technologie i rozwi¹zania konstrukcyjne pozwoli³y stworzyæ jednolit¹ i kompleksow¹ ofertê produktów. Wyroby ZPAS SA i ZPAS-NET dziêki tym rozwi¹zaniom pozwalaj¹ na po³¹czenie wczeœniej rozdzielonych grup produktów bran y informatycznej i energetycznej. Oferta ZPAS SA obejmuje obudowy teleinformatyczne 19" i 21" (w tym szafy serwerowe, telekomunikacyjne, kompatybilne elektromagnetycznie oraz inne w wersjach stoj¹cych i wisz¹cych), obudowy energetyczne (stoj¹ce i wisz¹ce) oraz obudowy w wykonaniu specjalnym (np. z blachy nierdzewnej-kwasoodpornej). Oferta ZPAS-NET zawiera elementy okablowania strukturalnego, osprzêt telekomunikacyjny, szafy zewnêtrzne dostêpowe, szafy i rozdzielnice NN z wyposa eniem elektrycznym, pulpity dyspozytorskie i sterownicze, synoptyczne tablice mozaikowe oraz rozproszony system zdalnego nadzoru ZPAS Control Oversee. ZPAS SA posiada certyfikat zapewnienia jakoœci ISO 9001:2000 i certyfikat systemu zarz¹dzania œrodowiskiem ISO 14001:1996. Wiêcej informacji na temat firmy znajduje siê na stronach internetowych

16 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych 15 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych Mówi¹c o komunikowaniu siê, mamy na myœli wymianê informacji miêdzy ró nymi jednostkami. Patrz¹c na ludzkoœæ (a nawet na naszych braci mniejszych ), nie trudno zauwa yæ, e noœnikami danych s¹ nie tylko s³owa, ale równie gesty, mimika, intonacja, dÿwiêki, czyli ca³y arsena³ niewerbalnych przekazów. Wraz z cywilizacyjnym rozwojem spo³eczeñstwa zmianom ulega³ sposób komunikowania siê, i to zarówno na poziomie towarzyskim, jak i instytucjonalnym. Ostatnie lata przynios³y zintensyfikowanie i przyspieszenie rozwoju technologicznego. Œwiat nowych technologii wkracza we wszystkie dziedziny funkcjonowania spo³eczeñstwa. Maj¹c chocia by na myœli wszystkie s³u by mundurowe (jak wojsko, policjê, stra graniczn¹, czy stra po arn¹), trudno by³oby sobie wyobraziæ ich skuteczne i bezawaryjne funkcjonowanie bez odpowiedniej komunikacji, i to zarówno wewn¹trz poszczególnych s³u b, jak i pomiêdzy nimi. Dwudziesty pierwszy wiek niejako narzuca szybszy styl ycia i pracy, co determinuje koniecznoœæ szybkiej komunikacji. A czy wspó³czesny cz³owiek potrafi³by sobie wyobraziæ szybk¹, skuteczn¹ i bezpieczn¹ komunikacjê bez u ycia nowych technologii? Coœ, co jeszcze kilka czy kilkanaœcie lat temu zaskakiwa³o nowoœci¹, dziœ staje siê ju norm¹. Tak te jest w przypadku komunikacji elektronicznej. I choæ trudno jeszcze w s³owniku czy encyklopedii znaleÿæ jednoznaczn¹ definicjê komunikacji elektronicznej, to z pewnoœci¹ mo na przyj¹æ, i komunikacja elektroniczna jest realizowana z wykorzystaniem wszelkich rozwi¹zañ technologicznych, technik telekomunikacyjnych i informatycznych. Rozumiej¹c potrzeby tak pojmowanej komunikacji elektronicznej, niezbêdnym staje siê zabezpieczenie systemów i urz¹dzeñ s³u ¹cych do transmisji wszelkich danych. Takie zabezpieczenia oferuje grupa ZPAS (czyli firmy ZPAS SA i ZPAS- NET), bêd¹ca polskim liderem w produkcji obudów teleinformatycznych. Dla laika taka obudowa wyda- BIBLIOTEKA INFOTELA

17 16 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych BIBLIOTEKA INFOTELA waæ by siê mog³a zwyk³¹ puszk¹ zbudowan¹ z drzwi, os³on, dachu i coko³u. Nic bardziej mylnego. Wszystkie oferowane przez grupê ZPAS obudowy stanowi¹ przemyœlan¹ konstrukcjê, dostosowan¹ do indywidualnych potrzeb poszczególnych odbiorców. Ró norodnoœæ rozwi¹zañ poszczególnych typoszeregów, poczynaj¹c od najpopularniejszych wœród klientów szaf teleinformacyjnych SZB (g³ównie przeznaczonych do zabudowy urz¹dzeñ 19", ale tak e 21"), szaf serwerowych SZB SE, szaf kolokacyjnych DSR, stojaków (SRS, SRD, SRX, SRC), szafek wisz¹cych (SD, SJ, SU), a koñcz¹c na szafach zewnêtrznych dostêpowych SZD, pozwala u ytkownikowi wybraæ wariant dla niego najkorzystniejszy zarówno pod wzglêdem funkcjonalnoœci, jak i ceny. Ponadto oferta grupy ZPAS umo liwia dobranie szerokiego asortymentu wyposa enia dodatkowego, jak pó³ki (zarówno sta³e jak i ruchome), zaœlepki, belki, prowadnice, listwy zasilaj¹ce, panele wentylacyjne itd. Potrzeby ka dego klienta s¹ traktowane z najwiêksz¹ atencj¹ tak, aby otrzymany przez niego produkt spe³ni³ jego oczekiwania. Dla s³u b mundurowych czêstym wymaganiem jest zamontowanie sprzêtu w obudowach zapewniaj¹cych ochronê EMC (szafy kompatybilne elekromagnetycznie). Takie obudowy chroni¹ sprzêt przed wp³ywem zewnêtrznego pola elektromagnetycznego, dodatkowo zabezpieczaj¹c œrodowisko zewnêtrzne przed promieniowaniem wynikaj¹cym z pracy systemu. W obudowach w wersji EMC zapewniona jest przewodnoœæ pomiêdzy wszystkimi elementami szafy. W ofercie grupy ZPAS spoœród obudów zgodnych z wymogami EMC wyró niæ mo na zarówno te przeznaczone do zastosowania wewn¹trz pomieszczeñ z pracuj¹cymi urz¹dzeniami emituj¹cymi fale elektromagnetyczne (typ SZBk), jak i na zewn¹trz (wykonania specjalne szaf SZD). Skutecznoœæ ekranowania zak³óceñ wymienionych obudów zosta³a sprawdzona i potwierdzona badaniami wykonanymi w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wroc³awskiej oraz Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w Warszawie. Gwarancj¹ jakoœci oferowanych przez grupê ZPAS obudów jest posiadany przez firmê od 1998 roku certyfikat (wydany przez TÜV CERT) systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001, a od 2001 roku certyfikowany system zarz¹dzania jakoœci¹, œrodowiskiem, bezpieczeñstwem i higien¹ pracy, oparty o normy ISO 9001 i ISO Korzystanie z obudów grupy ZPAS do ochrony sprzêtu, który jest wykorzystywany m.in. w komunikacji elektronicznej z pewnoœci¹ przyczyni siê do zminimalizowania zak³óceñ i awarii. Dziêki temu w zakresie bazy teletechnicznej i komponentów aktywnych produkcji ZPAS sieæ bêdzie bezpieczna i niezawodna. Pamiêtaj¹c o wszelkich nowinkach technicznych w zakresie komunikacji, nie zapominajmy jednak, e u jej podstaw le y zawsze miêdzyludzka wymiana myœli, zamiarów i emocji, a te czasem po prostu warto wyraziæ twarz¹ w twarz. O produktach grupy ZPAS, firmie i wszelkich nowoœciach mo na przeczytaæ na stronie Karolina Lisiecka ZPAS SA;

18 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych 17 Zastosowanie produktów ZPAS-NET w komunikacji elektronicznej dla s³u b mundurowych Oferta produkcyjna ZPAS-NET Sp. z o. o. skierowana jest g³ównie dla potrzeb bran y IT, energetyki, ciep³ownictwa oraz innych bran przemys³u. ZPAS-NET zrealizowa³ tak e wiele zamówieñ dla stra y granicznej, wojsk ochrony pogranicza, stra y po arnej, policji oraz s³u b wiêziennych. W 2003 roku na Pokojowych Targach Wojskowych LOGI- SPOL 2003 otrzymaliœmy puchar, jako Nagrodê Dowódcy Pomorskiego Okrêgu Wojskowego za pulpit dowodzenia. Oferta ZPAS-NET obejmuje nastêpuj¹ce wyroby: elementy okablowania strukturalnego i osprzêt telekomunikacyjny; szafy zewnêtrzne dostêpowe; szafy i rozdzielnice NN z wyposa eniem elektrycznym; pulpity dyspozytorskie i sterownicze; synoptyczne tablice mozaikowe; rozproszony system zdalnego nadzoru ZPAS Control Oversee. Wyroby ZPAS-NET dziêki nowoczesnym rozwi¹zaniom pozwalaj¹ na po³¹czenie grup produktów bran- y informatycznej i energetycznej. Wszystkie te produkty w sposób bezpoœredni lub poœredni pozwalaj¹ w optymalny sposób rozbudowaæ infrastrukturê, s³u ¹c¹ komunikacji elektronicznej sektora energetycznego. Bezsprzecznie coraz wiêksze znaczenie i rangê zyskuj¹ systemy monitoringu pracy urz¹dzeñ oraz warunków klimatycznych, jakie panuj¹ w otoczeniu tych urz¹dzeñ. Zarz¹dzanie i kontrola dostêpu osób uprawnionych do prac serwisowych, zwi¹zanych z prawid³ow¹ eksploatacj¹ obiektu, nabiera nowego znaczenia w erze wysokiej specjalizacji. Sposób, niezawodnoœæ oraz bezpieczeñstwo przesy³ania i archiwizowania tych informacji dzisiaj stanowi¹ najwa niejsze kryteria, jakim maj¹ odpowiadaæ systemy elektroniczne. Innowacyjnoœæ, rozumiana jako poszukiwanie i wdra anie nowych rozwi¹zañ technologicznych, jest jednym z istotnych czynników skutecznej konkurencji w warunkach dzisiejszego, zglobalizowanego rynku. Wa nym elementem, a w chwili obecnej podstawowym noœnikiem komunikacji elektronicznej, jest okablowanie strukturalne. ZPAS-NET w swojej ofercie posiada dwa systemy: NET- LAN i PowerLink. System NET-LAN zosta³ tak zaprojektowany, aby spe³niæ wymagania kategorii 5e w wersji nieekranowanej UTP. System PowerLink to sprawdzony w wielu instalacjach system okablowania strukturalnego kategorii 5e i 6. Obie kategorie dostêpne s¹ w wersji nieekranowanej UTP i ekranowanej STP. W sk³ad systemu NET-LAN wchodz¹ g³ównie elementy kategorii 5e oraz ni szej kategorii 3. S¹ one czêsto uproszczone, bez dodatków, co jednak nie ma wp³ywu na parametry transmisyjne. Dokonano równie zawê enia iloœci elementów dostêpnych w tej ofercie. Brak tu na przyk³ad keystonów w wielu kolorach dla wyró nienia gniazd w ró nych podsieciach instalacji. Równie patchcordy dostêpne s¹ w jednym kolorze. Gniazdo logiczne sk³ada siê z puszki pokrywy i keystona. Nie zastosowano tu supportów i innych elementów podnosz¹cych estetycznoœæ gniazda. Kabel teleinformatyczny dostêpny jest w jednym wykonaniu kategorii 5e z pow³ok¹ PVC. BIBLIOTEKA INFOTELA

19 18 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych BIBLIOTEKA INFOTELA Oczywiœcie istnieje mo liwoœæ zastosowania innych kabli, na przyk³ad dostêpnych w systemie Power- Link, co daje swobodê ich doboru zgodnie z oczekiwaniami klienta. Przy projektowaniu systemu d¹ ono do stworzenia jak najprostszych rozwi¹zañ, aby uzyskaæ jak najni sz¹ cenê instalacji przy zachowaniu wszelkich parametrów technicznych kategorii 5e z du ym marginesem bezpieczeñstwa. PowerLink to system, który uzyska³ ju renomê na polskim rynku. System ten jest w pe³ni certyfikowalny. Od kilku lat, kiedy zosta³ wprowadzony, zosta³o wykonanych wiele znacz¹cych i z³o onych instalacji okablowania, które zakoñczy³y siê uzyskaniem certyfikatu gwarancyjnego. Poza tym wykonano ogromn¹ liczbê instalacji, które nie by³y zg³oszone do certyfikacji. System jest dostêpny równie w wy- szej 6 kategorii. Posiada wiele wariantów rozwi¹zania: zarówno ekranowany PowerLink TX kategorii 5e, jak i PowerSafe TX, równie ekranowany ale kategorii 6. Dodatkowo poszczególne elementy wystêpuj¹ w ró nych wariantach. Panele oferowane s¹ w wykonaniach standardowych, czyli z wbudowanymi gniazdami, oraz w wersji uniwersalnej, gdzie mo na samodzielnie dobraæ typ gniazd, jaki ma znajdowaæ siê w panelu. Do wyboru s¹ keystony w ró - nych kolorach oraz w dwóch wersjach zarabiania: od ty³u lub od góry. Wszystko to u³atwia prowadzenie instalacji sieci na miejscu, jak i póÿniejsze jej administrowanie i zmiany konfiguracji. Istnieje mo liwoœæ stosowania kabli teleinformatycznych posiadaj¹cych w³aœciwoœci ³atwego uk³adania i spe³niaj¹cych inne, dodatkowe wymagania, kabli w otulinach zewnêtrznych (PE, LSOH nierozprzestrzeniaj¹cych po aru) oraz kabli przeznaczonych do uk³adania bezpoœrednio w gruncie. Patchcordy poza standardow¹ wersj¹ szar¹ dostêpne s¹ na zamówienie równie w innych kolorach dla rozró nienia poszczególnych podsieci oraz u³atwienia prac administracyjnych i krosowania po³¹czeñ w szafie. Elementy te dobierano tak, aby u³atwiæ pracê instalatorów i administratorów sieci. Elementy sytemu NET-LAN s¹ czêsto uproszczone i wykonane w taki sposób, aby zmniejszyæ koszt ich wytworzenia przy jednoczesnym spe³nieniu wszelkich wymagañ zwi¹zanych z utrzymaniem kategorii 5e. Przyk³adowo, panele 24-portowe w obu systemach wygl¹daj¹ podobnie. Jednak w PowerLink panel posiada zdejmowan¹ p³ytê wsporcz¹ do mocowania kabli, pe³ny zestaw pól opisowych do poszczególnych portów, elementy mocuj¹ce oraz opaski zaciskowe do mocowania kabli do p³yty wsporczej. W panelach systemu NET-LAN nie ma tych udogodnieñ, a kable mo na mocowaæ za pomoc¹ opasek zaciskowych do specjalnie przygotowanych uchwytów w tylnej czêœci harmonijek z gniazdami RJ45. Wiele elementów systemu PowerLink mo na równie wykorzystaæ do zamocowania elementów systemu NET-LAN i odwrotnie. S¹ to przyk³adowo prowadnice kabli oraz panele szynowe ³¹czówek, do których pasuj¹ zarówno ³¹czówki z jednego, jak i drugiego systemu. Dodatkowo produkowana przez nas szafka SKI 10" pozwala zamocowaæ keystony poprzez specjalne adaptery. Bardziej dok³adne porównanie systemów jest doœæ z³o one, poniewa przeznaczone s¹ one do ró nego rodzaju instalacji. Niemniej wybór jednego z nich zale y nie tylko od rodzaju instalacji, ale równoczeœnie od innych czynników, jak na przyk³ad planowanego bud etu na instalacjê, wymaganej certyfikacji czy wytycznych instalacyjnych. Poza systemami do przesy³ania danych po kablach miedzianych, ZPAS_NET posiada jednoczeœnie w swojej ofercie rozbudowany system prze³¹cznic œwiat³owodowych: system OptiTel dla rozleg³ych systemów telekomunikacyjnych oraz system OptiLan dla sieci lokalnych. Opracowana rodzina przecznic OptiTel powsta³a w celu dostarczania wysokiej klasy sprzêtu na rynki telekomunikacji i informatyki. Rodzina prze³¹cznic OptiTel zosta³a zaprojektowana z uwzglêdnieniem najnowszych rozwi¹zañ stosowanych w sieciach telekomunikacyjnych. Opracowuj¹c nowe modele prze³¹cznic, zwrócono szczególn¹ uwagê na dostosowanie funkcjonalne dla nowo budowanych sieci dostêpowych. OptiTel to pe³na gama prze³¹cznic o ró nej liczbie pól komutacyjnych, pocz¹wszy ju

20 Komunikacja elektroniczna dla s³u b mundurowych 19 OptiTel, mo na elastycznie konfigurowaæ tory optyczne, prze³¹czaæ trakty rezerwowe, do³¹czaæ nowe urz¹dzenia oraz prowadziæ pomiary eksploatacyjne lub kontrolne. od 12 do 196 w jednym module. Zawiera szeroki zakres ró nych modeli od panelowych i naœciennych przez stojakowe, a po specjaln¹ szafê wraz z osprzêtem kablowym. Prze³¹cznice charakteryzuj¹ siê du ¹ uniwersalnoœci¹, mo liwoœci¹ ³atwej rozbudowy i wieloma udogodnieniami dla instalatora. Prze³¹cznice OptiTel umo liwiaj¹ prze³¹czanie torów optycznych pomiêdzy kablami liniowymi i urz¹dzeniami koñcowymi. Stosuj¹c prze³¹cznice rodziny Rodzina prze³¹cznic OptiLan zosta³a zaprojektowana z myœl¹ o sieciach lokalnych, które charakteryzuj¹ siê mniejszymi wymaganiami ni sieci telekomunikacyjne. Podobnie jak w systemie OptiTel znajduj¹ siê tu prze³¹cznice panelowe, naœcienne w kilku wersjach wykonañ, od 12 do 48 pól komutacyjnych. Budowa prze³¹cznic zosta³a uproszczona, jednoczeœnie zosta³y zachowane wszystkie elementy potrzebne do prawid³owego i d³ugotrwa³ego funkcjonowania sieci œwiat³owodowej. W ofercie znajduj¹ siê równie inne elementy zwi¹zane z sieciami œwiat³owodowymi: pigtaile, patchcordy, adaptery, stela e zapasu kabla, jak i same kable œwiat³owodowe. Marcin Siwek ZPAS-NET BIBLIOTEKA INFOTELA

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich dla Sektora Energetycznego Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich Jerzy Obrębski Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych POLKOMTEL S.A. Warszawa, 25.02.2009 r. 2 Agenda 1. Potrzeby i wymagania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.

Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel. Infratel OPERATOR INFRASTRUKTURALNY SP. Z O.O. Tel. +48 42 656 40 88 ul. Łąkowa 29 www.infratel.pl Faks +48 42 288 40 37 Łódź, 90-554 info@infratel.pl Spis treści Spis treści Informacje o firmie 1 Operator

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI KATALOG Armatura SPIS firmy TREŒCI TECNOMETAL 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólny schemat instalacji produktów firmy TECNOMETAL... 4 3. W³az... 5 4. Zawór oddechowy sekwencyjny...... 6 5. Zawór oddechowy...

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes

Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes KAMA eco Group Silesian Seaplane Company Sp. z o.o. Kloska Adam -Prezes Kama eco Group Firma zajmuje siê produkcj¹,monta em i serwisem stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych. Stacje wspó³pracuj¹

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92. 1. Nazwa i adres zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92. 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Usługowo Produkcyjny WOJMARPLAST Wojciech Nijak Ul. Berdychów 61 62-410 Zagórów NIP: 667-111-92-92 Zagórów, 30 maja 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Usługowo Produkcyjny

Bardziej szczegółowo