SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej ,00 EUR pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA w ramach Projektu pn. Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym Rzeszów- Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata i budżetu Państwa Zatwierdził Prezes Zarządu Stanisław Nowak Wiceprezes Zarządu Konrad Rabiej 08 kwietnia 2011 r.

2 SPIS TREŚCI I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO... 3 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA... 3 III. INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU... 3 IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 V. OFERTY CZĘŚCIOWE... 4 VI. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE... 4 VII. NIEDOPUSZCZALNOŚĆ OFERT WARIANTOWYCH... 4 VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 4 IX. UDZIELANIE WYJAŚNIEN PREZ ZAMAWIAJĄCEGO... 4 X. ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... 5 XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTU Z WYKONAWCAMI XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS DOKONYWANIA OCENY XIII. ICH SPEŁNIANIA... 5 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU XIV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA... 8 XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT... 8 XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ XVII. OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ XVIII. WADIUM XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT XX. OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERTY XXI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT XXII. TRYB OTWARCIA OFERT XXIII. BADANIE OFERT XXIV. ODRZUCENIE OFERTY XXV. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY XXVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA XXVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ XXVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA XXIX. XXX. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZACE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY XXXI. MOŻLIWOŚĆ ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY XXXII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY XXXIII. PODWYKONAWSTWO XXXIV. INFORMACJE KOŃCOWE FORMULARZE: Nr 1 FORMULARZ OFERTY Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU Nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Nr 4 DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY (WYKAZ ZAMÓWIEŃ) ZAŁĄCZNIKI: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr PROJEKT UMOWY Załącznik nr Strona 2

3 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa : PORT LOTNICZY RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. Adres: JASIONKA, JASIONKA 942 Telefon: Faks: bip.rzeszowairport.pl NIP: Regon: Nr KRS: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Niniejsze zamówienie sektorowe podprogowe zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. III. INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU 1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Spółki Nr 19/2010 z dnia r. dalej: Regulaminie - dostępnym na stronie internetowej: bip.rzeszowairport.pl. Zamówienie ( zamówienie sektorowe ) udzielane jest w celu wykonywania działalności określonej w art. 132 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy) to jest: Zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty ,00 euro, określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W związku z tym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. 2. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej specyfikacją lub SIWZ ) ze wszystkimi do niej załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty. 3. Specyfikacja z załącznikami została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: bip.rzeszowairport.pl skąd wykonawcy mogą ją pobierać bez udziału Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy specyfikacja może być przekazana w wersji pisemnej. Wszelkie ewentualne zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą umieszczane na wyżej podanej stronie internetowej oraz przekazywane wykonawcom, którym zamawiający przekazał SIWZ. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże je także w innej uzgodnionej formie. Przed terminem składania ofert wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonego tam folderu w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi Strona 3

4 lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada wykonawca. 4. Znak postępowania: ZRZ 12/2011, w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy kierować się tym znakiem. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera. Kod CPV: Komputery przenośne Monitory ekranowe Drukarki laserowe Różny sprzęt komputerowy Projektory Oprogramowanie Serwery Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. V. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji. VI. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających. VII. NIEDOPUSZCZALNOŚĆ OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert przewidujących odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (ofert wariantowych). VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia: 40 dni, licząc od dnia podpisania umowy. IX. UDZIELANIE WYJASNIEŃ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zgodnie z pkt X.4.1. Regulaminu, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia faksem (nr ) albo pisemnie. Komisja jest obowiązana udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków Strona 4

5 zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Komisja umieszcza treść wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego i/bądź przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. X. ZMIANY W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zgodnie z pkt X.4.2. Regulaminu, przed terminem składania ofert, Komisja może zwrócić się do Zarządu Spółki o zgodę na wprowadzenie modyfikacji treści SIWZ, a w uzasadnionych przypadkach o przedłużenie terminu składania ofert (uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian). 2. Po uzyskaniu zatwierdzenia modyfikacji przez Zarząd Spółki, Komisja niezwłocznie umieszcza zmodyfikowaną treść SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego i/bądź przekazuje ją wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. 3. Jeżeli jest to uzasadnione treścią i zakresem zmian, wraz z informacją o modyfikacji SIWZ umieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego informację o przedłużeniu terminu do składania ofert i/bądź przesyła się ją wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. 4. Zmodyfikowana treść SIWZ jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTÓW Z WYKONAWCAMI We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania wykonawcy mogą kontaktować się z następującymi osobami: 1) Pan Karol Walasek w sprawach merytorycznych nr tel. (0-17) ) Pan Adam Zwoliński w sprawach proceduralnych nr tel. (017) w godz. od 7:00 do 15:00 XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt X.4.4. Regulaminu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt IX.1.1. Regulaminu dotyczące : 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się realizacją w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: jednego zamówienia polegającego na dostawie sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości co najmniej ,00 zł brutto, każda. Strona 5

6 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się posiadaniem środków finansowych na rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej ,00 PLN. 2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia. 3. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. XIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt IX.1.1. Regulaminu, należy przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817): 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Formularz nr 2 do SIWZ, 2) wykaz zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane należycie Formularz Nr 4 do SIWZ. 3) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż ,00 PLN według stanu na dzień nie wcześniejszy niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia należy zgodnie z 2 ust. 1 ww. rozporządzenia przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Formularz Nr 3 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt X.4.4. ppkt 1.d) Regulaminu, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem Strona 6

7 terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie pkt X.4.4. ppkt 1.d) Regulaminu. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z 4 ww. rozporządzenia, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2 ppkt 2) składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się któregoś z wymaganych powyżej dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (należy złożyć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 3) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 3) Dokumenty wymienione w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ powinny potwierdzać, że wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 4) Dokumenty wymienione w rozdziale XIII pkt 2 SIWZ muszą dotyczyć każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu ogłoszenia o zamówieniu. Strona 7

8 XIV. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 1. Z postępowania, na podstawie pkt X Regulaminu, wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Spółkę lub wykonali je z nienależytą starannością; 2) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze ze Spółką, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz Spółki; 3) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu; 4) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne; 5) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) Wykonawców będących osobami prawnymi, których urzędujących członków organów zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 8) Wykonawców którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. 4. Wszczęcie postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa w pkt. 1.5) i 1.6) powyżej, stanowi podstawę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wymagania podstawowe 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(-ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(-ów) (odpisu z właściwego rejestru) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i jej siedziby. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Strona 8

9 8) Pełnomocnictwo - do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tworzących podmiot wspólny. 2. Forma oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 2) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 3) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Każda strona powinna być parafowana przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 4) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być podpisane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 5) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 7) Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie). 8) Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego opisać nazwą i adresem Wykonawcy z zaznaczeniem: Oferta na zadanie: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. Poprawa jakości usług w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka poprzez doposażenie w sprzęt oraz systemy obsługi lotniskowej i pasażera. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM R., GODZ. 10:30 9) W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 10) Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w siedzibie Zamawiającego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o., Jasionka, Jasionka 942 budynek administracyjny (II piętro, pokój Nr 221. sekretariat), w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu. 3. Zawartość oferty Kompletna oferta musi zawierać: Strona 9

10 1) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Formularz nr 1), 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Formularz nr 2) 3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Formularz nr 3), 4) wykaz wykonanych zamówień, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ (Formularz nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, 5) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zalecane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16/04/1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. - Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm). 2) Dokumenty zastrzeżone winny być oddzielone w złożonej ofercie i opatrzone klauzulą Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. W przeciwnym razie w całości oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 3) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Na podstawie pkt VIII.1 Regulaminu składający ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni kalendarzowych począwszy od dnia składania ofert włącznie. XVIII. OBLICZENIE CENY OFERTOWEJ 1. Kwota podana w ofercie Wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. 3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ (projekt umowy). Strona 10

11 XIX. WADIUM 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 2. Forma wadium ,00 PLN słownie : dwa tysiące pięćset złotych. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Bank PeKaO S.A. o/rzeszów Nr ) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w siedzibie Zamawiającego (kasa, II piętro budynku administracyjnego) przed upływem terminu składania ofert, a kopię dokumentu załączyć do oferty. 3) W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopię przelewu. 4) Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt 2 ppkt 1). Strona 11

12 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6. Utrata wadium. 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, c) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa pkt X Regulaminu, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt IX.2 Regulaminu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. XX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, Jasionka, Jasionka 942 budynek administracyjny (II piętro, pokój Nr 221. sekretariat), nie później niż dnia: r. do godz. 10:00 XXI. OFERTY ZAMIENNE I WYCOFANIE OFERTY 1. Każdy wykonawca w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert może: (a) wycofać swoją ofertę lub (b) zmienić swoją ofertę. 2. W celu wycofania należy złożyć odpowiednie oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: Wycofanie oferty. Zamawiający Strona 12

13 zwróci ofertę wycofaną przed upływem terminu składania ofert niezwłocznie po otrzymaniu wyżej wymienionego oświadczenia. 3. W celu zmiany oferty należy złożyć w kopercie oznaczonej numerem postępowania, nazwą wykonawcy, z dopiskiem: Oferta zamienna nową ofertę na cały zakres objęty postępowaniem lub na jego część z wyraźnym określeniem, jakiej części pierwotnej oferty dotyczy zmiana. XXII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka Sp. z o.o. w Jasionce 942, sala konferencyjna II piętro w dniu: r. o godz. 10:30 XXIII. TRYB OTWARCIA OFERT 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Jako pierwsze zostaną otwarte koperty oznaczone adnotacją Oferta zamienna. Oferty wycofane oraz oferty pierwotne względem zamiennych (jeśli zamiana dotyczy całości) nie będą otwierane. Jako ostatnie zostaną otwarte oferty, które nie zostały ani zmienione, ani wycofane. 3. Po otwarciu oferty zostaną odczytane: nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy, jego siedziba albo adres oraz cena ofertowa. 4. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XXIV. BADANIE I WYJASNIENIA TREŚCI OFERTY 1. Druga część posiedzenia komisji przetargowej (ocena ofert) nie jest dostępna dla osób nieupoważnionych. Informacje z tej części nie będą udostępnione, z wyjątkiem informacji, które na podstawie ustawy są jawne. 2. W tej części posiedzenia komisja najpierw sprawdzi oferty pod kątem zachodzenia przesłanek do wykluczenia wykonawcy z postępowania. W tym celu komisja przeanalizuje, czy wykonawcy spełniają wymagane w SIWZ warunki udziału w postępowaniu oraz czy załączyli wszystkie wymagane oświadczenia lub dokumenty. 3. W toku badania i oceny ofert Komisja może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4. W uzasadnionych przypadkach Komisja może zwrócić się do Wykonawców o uzupełnienie w wyznaczonym przez nią/niego terminie brakujących dokumentów i oświadczeń. 5. Komisja poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne nieistotne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Komisja poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. XXV. ODRZUCENIE OFERTY 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w pkt X.4.6 Regulaminu t.j. Strona 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo