Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Warszawa, czerwiec 2015 Strona 1 z 19

2 Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej Warszawa KRS , REGON: , NIP: , Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie, XII Wydz. Gosp., kapitał zakładowy: zł, w całości wpłacony, adres strony internetowej: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Składając swoją ofertę przetargową Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji zamówienia określone w SIW Z wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury udzielania zamówień przez PKP S.A.. zwanej dalej Procedurą, przyjętej do stosowania decyzją Nr 24 Dyrektora Zarządzającego ds. Operacyjnych i Kontrolingu z dnia 22 maja 2014 r. (nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych). 3. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem: WNP: Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 4. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim. 5. Każdy z Wykonawców może przedłożyć tylko jedną ofertę przygotowaną zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ w formie wybranej przez Wykonawcę (pisemnie albo elektroniczne) Złożenie oferty w obu formach traktowane będzie jako złożenie dwóch ofert. 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców. II. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ORAZ O OFERTACH WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH 1. Zamawiający nie przewiduje w odniesieniu do zamówienia podstawowego udzielania zamówień uzupełniających. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dokładny zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w Załączniku nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom ochrony odpowiednio bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami. Strona 2 z 19

3 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia r. V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Magda Kuźma, tel.: w godz. 08:00 15:00 (pn. pt.). 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego powinna być opatrzona nazwą i numerem postępowania (Postępowanie nr:wnp:003220) i odbywać się będzie w formie elektronicznej oraz za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A. https://pkp.eb2b.com.pl, zwanej dalej Platformą. 4. Platformę zakupową PKP S.A. przyjmuje się, jako narzędzie wiodące w zakresie składania wszelkich dokumentów oraz oferty, korespondencji z Zamawiającym oraz informacji o wynikach prowadzonego postępowania. 5. Wykonawcy otrzymują dostęp do Platformy zakupowej PKP S.A. po zrealizowaniu procesu rejestracji pod adresem: https://pkp.eb2b.com.pl. Szczegółowa instrukcja składania ofert dostępna jest po zalogowaniu na platformie eb2b w menu Pomoc. 6. Wszelkie dokumenty wymagające podpisów osób reprezentujących Wykonawcę są składane w formie skanów. 7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobligowany jest do dostarczenia oryginału złożonej na Platformie zakupowej oferty oraz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty i wyboru kolejnej w rankingu wyników danego postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego. 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie lub modyfikację SIWZ. 9. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień w odpowiedzi na wnioski Wykonawców, które wpłynęły nie później niż na 3 dni robocze przed dniem wyznaczonym jako termin składania ofert. 10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami lub modyfikacjami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na Platformie zakupowej PKP S.A. lub na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio na tej stronie lub na Platformie zakupowej PKP S.A. 11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ konieczna jest zmiana terminu składania ofert, Zamawiający odpowiednio zmieni termin składania ofert. O zmianie terminu składania ofert Zamawiający informuje Wykonawców stosując odpowiednio postanowienia ust. 10. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywanej określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Strona 3 z 19

4 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli posiada ważną koncesję, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U r. Nr 145 poz z późn. zm.) wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na świadczenie usług ochrony będących przedmiotem zamówienia. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej dwie usługi porównywalne z przedmiotem zamówienia o wartości umowy nie mniej niż ,00 zł brutto każde jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunek ten mogą spełnić łącznie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 5) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców: a) którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, b) których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, a z którymi nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po ich stronie w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, c) wobec których Zamawiający odstąpił od umowy lub którym wypowiedział umowę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli to odstąpienie lub wypowiedzenie nastąpiło w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, d) którzy nie złożyli oświadczenia o zachowaniu poufności lub nie złożyli stosownego zobowiązania w tym zakresie, o ile Zamawiający wymagał takiego oświadczenia lub zobowiązania, e) co do których Zamawiający ma uzasadnione wątpliwości w zakresie ich rzetelności, obiektywności, bezstronności i niezależności, f) którzy zostali wpisani na listę Nierzetelnych Kontrahentów Grupy Zakupowej, Strona 4 z 19

5 g) którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, lub złożyli wadliwe oświadczenia albo mimo wezwania do złożenia uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień, nie uzupełnili oferty lub nie złożyli wymaganych wyjaśnień, h) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, i) którzy nie wnieśli wadium w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o ile wadium było wymagane lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, j) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, k) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, l) Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, m) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, n) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, p) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, q) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu Strona 5 z 19

6 osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, r) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, co, do którego wszczęto postępowanie o czyn, o którym mowa w ust. 1 lit. m) do r) niniejszego rozdziału. 5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. VII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia; b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdz. VI ust. 1 pkt 1) 4), zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten mogą oni złożyć wspólnie, c) wykaz wykonanych zamówień (Załącznik nr 3) z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których zamówienie było wykonane d) Dokumenty potwierdzające, że usługi wskazane w w/w załączniku zostały wykonane należycie. VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa rozdziale VI ust. 2., Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców, b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający dopuszcza dokumenty pobrane ze stron https://ems.ms.gov.pl/ oraz https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx) Strona 6 z 19

7 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców, IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz Procedury. 2. Do oferty (formularz ofertowy musi być zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do SIWZ) muszą być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale VII, VIII SIWZ, 3. Oferta winna być złożona w formie elektronicznej, tj. podpisany, zeskanowany i zapisany w formacie PDF zestaw dokumentów należy umieszczać na platformie https://pkp.eb2b.com.pl/. Wysłane dokumenty muszą być odpowiedniej jakości minimum 150 dpi (umożliwiające bezproblemowe odczytanie treści zawartej w dokumencie). Zaleca się skanowanie dokumentów w odcieniach szarości. Waga jednego dokumentu nie może przekraczać 10 MB. 5. Wymagane załączniki, powinny być podpisane przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i Wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo powinno być dołączone, o ile umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 6. Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 7. Treść oferty musi odpowiadać SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany udowodnić, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej w formie skanów. 9. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A. oraz woli Wykonawcy do złożenia lub zmiany oferty: a) w przypadku WYCOFANIA OFERTY - Wykonawca zobligowany jest do załączenia skanu oświadczenia o wycofaniu oferty, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Nazwa pliku powinna brzmieć WYCOFANIE OFERTY nazwa Wykonawcy. Odpowiedzialność za niewłaściwe oznaczenie plików leży po stronie Wykonawcy, b) w przypadku ZMIANY OFERTY Wykonawca zobligowany jest do załączeniu skanu oświadczenia o zmianie oferty, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy wraz z nową, zmienioną treścią oferty. Nazwa pliku powinna brzmieć ZMIANA OFERTY nazwa Wykonawcy. Odpowiedzialność za niewłaściwe oznaczenie plików leży po stronie Wykonawcy. 12. Wykonawca może zastrzec, że załączone do oferty dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy, siedziby, adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji lub rękojmi i warunków płatności zawartych w ofercie. Zastrzeżone dokumenty powinny być opatrzone napisem następującej treści: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się umieszczenie tych dokumentów w ofercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe zapoznanie się z ich treścią. W przypadku oferty składanej za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A. Wykonawca, celem ochrony dokumentów objętych poufnością, winien załączyć ich skany odrębnie od pozostałej treści oferty. Nazwa pliku powinna brzmieć TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA Strona 7 z 19

8 nazwa Wykonawcy. Odpowiedzialność za niewłaściwe oznaczenie plików leży po stronie Wykonawcy. 13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 14. Do Wykonawców, o których mowa w ust. 11 stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Wykonawcy. 15. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca jest zobligowany dołączyć do oferty w oryginale lub kserokopii, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 16. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z ustanowionym Pełnomocnikiem. 17. Pełnomocnictwo winno zawierać, co najmniej: a) wskazanie pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy oraz wskazanie podmiotów występujących wspólnie wraz z wymienieniem nazwy i adresu (siedziby) tych podmiotów, b) pełnomocnictwo musi być podpisane (wystawione) przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie. X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Wykonawcy składają oferty (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1do SIWZ) oraz wymaganymi dokumentami, o których mowa w SIWZ, w formie pisemnej lub elektronicznej w formie skanów do dnia 29 czerwca 2015 r. do godziny 09: Oferta wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1, powinna zostać przekazana Zamawiającemu/dostarczona do Zamawiającego w a). zamkniętej kopercie na adres: PKP S.A. Oddział Gospodarowanie Nieruchomościami w Warszawie ul. Armatnia Warszawa pokój 11 Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: OFERTA na: Usługę ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach postępowanie nr: WNP: nie otwierać przed dniem r. godz: 09:30 Prowadzący postępowanie: Magda Kuźma b). formie skanów za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A. 3. Ofertę uważa się za złożoną w terminie, jeżeli dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Zamawiający zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 5. Zamawiający informuje, iż złożenie oferty za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A. wymaga uprzedniej rejestracji w systemie, poprzez wygenerowanie loginu i hasła, które zapewniają identyfikację Wykonawcy i możliwość porozumiewania się z Zamawiającym za pośrednictwem w/w systemu. W powyższym przypadku wszelkie informacje o prowadzonym postępowaniu Wykonawca będzie miał możliwość otrzymywać poprzez Platformę zakupową PKP S.A. rejestracja umożliwia również Wykonawcy zasięganie informacji o postępowaniach Strona 8 z 19

9 prowadzonych przez Zamawiających oraz inne podmioty zarejestrowane na Platformie zakupowej administrowanej przez eb2b sp. z o.o. XI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte w obecności Komisji Przetargowej na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej SIWZ. 3. Podczas otwarcia ofert podaje się zawarte w formularzach ofertowych: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz informacje dotyczące ceny, jak również inne informacje zawarte w formularzach ofertowych, które podlegają ocenie. 4. Zapoznanie się z ofertami złożonymi za pośrednictwem Platformy zakupowej PKP S.A. nie jest możliwe przed wyznaczonym terminem ich otwarcia. Informacje, o których mowa w pkt 4 powyżej, zostaną odczytane z wersji elektronicznej ofert. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca określi cenę ofertową z wyodrębnieniem kwoty netto, brutto oraz stawki podatku VAT (netto + kwota podatku VAT = brutto), zgodnie z obowiązującymi przepisami, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo, a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna i weźmie do oceny cenę wpisaną słownie. 2. Cenę ofertową należy przedstawić w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 3. Cena oferty stanowi wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 4. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 5. Wymienione wartości w ofercie (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 grudnia 2013r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. z dnia 09 grudnia 2013 r.). 6. Cena może być tylko jedna. 7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia prowadzone będą w pieniądzu (walucie) Rzeczypospolitej Polskiej złotych polskich. 8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie dogrywki na zasadach licytacji elektronicznej. 10. Cena nie podlega negocjacjom. 11. Wykonawca w formularzu ofertowym winien jest określić: 1) cenę jednostkową brutto (zł) za miesiąc usługi Strona 9 z 19

10 2) maksymalną cenę za realizację całego przedmiotu zamówienia przy założeniu, że planowana liczba świadczenia usługi wynosi 730 godzin w miesiącu. Określona w zdaniu poprzedzającym liczba godzin pełnionych usług jest jedynie wartością orientacyjną służącą przygotowaniu i porównaniu ofert. XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM nie dotyczy XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający może na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się z wnioskiem do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 4. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium. XV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE 1. Wykonawca wskaże wartość zamówienia w formularzu ofertowym. 2. Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. 3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną brutto za wykonanie zamówienia spośród ofert nieodrzuconych. 4. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto 100%. 5. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, odrębnie dla każdego Zadania wg poniższego wzoru: C min C = C Bad Gdzie: C liczba punktów badanej oferty w kryterium ceny C min cena oferty (brutto) - najniższa spośród wszystkich ofert C Bad cena (brutto) badanej oferty 6. Punktacje będą zaokrąglane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 8. Badania i oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego, w oparciu o wymagania postawione w SIWZ. 9. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Strona 10 z 19

11 XVI. DOGRYWKA NA ZASADACH LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Zamawiający nie przewiduje dogrywki na zasadach licytacji elektronicznej. XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY nie dotyczy XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. 2. Wzór umowy przedstawiony w załączniku nr 6 do SIWZ zawiera wszystkie istotne postanowienia dla stron. 3. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą i z którym zostanie zawarta umowa. 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza i który został wezwany do podpisania umowy w sprawie zamówienia, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać (przed podpisaniem umowy) dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w tym również umowę wspólników spółki cywilnej. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. XIX. ZASADY POUFNOŚCI 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przedmiotu zamówienia oraz wszystkich danych uzyskanych w związku z realizacją umowy w czasie jej trwania oraz bezterminowo po wykonaniu na rzecz Zamawiającego usług, których dotyczy niniejsza SIWZ składając oświadczenie o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca będzie mógł wykorzystać informację o fakcie realizacji zamówienia w materiałach reklamowych i referencyjnych po otrzymaniu pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, w której określony zostanie szczegółowy zakres tych informacji. XX. UNIEWAŻNIENIE LUB ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY 1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w 46 ust. 1 Procedury. 2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty na każdym etapie jego trwania, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające takie działanie, w szczególności gdy pojawiły się okoliczności, które sprawiają, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w interesie Zamawiającego. W takim przypadku nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru oferty nie podając przyczyny w szczególności wówczas, gdy przyczyna jest związana z tajemnicą przedsiębiorstwa Strona 11 z 19

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749144 Fax: +48 (22) 4749034 www.pkp.pl e-mail: kndu@pkp.pl Znak postępowania: 2013-0046469 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia:

I. Zamawiający: Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, 2012-12-07 ZATWIERDZAM DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO... Prof. dr hab. Zbigniew Wawer oznaczenie sprawy: ZP-22 /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo