SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU Nr postępowania: WP Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ZATWIERDZAM: Na oryginale podpisał Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Jarosław Kopczyński Gdańsk, r. 1

2 I. INFORMACJE OGÓLNE I.I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku Adres Zamawiającego: Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50 tel.: faks: NIP REGON Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana dalej, jako SIWZ - oznaczone jest numerem WP Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer. I.II. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Joanna Czartowska tel , godziny urzędowania: 9:00 15:00. I.III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku, numer referencyjny WP , prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające: 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2

3 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 20 % wartości zamówienia podstawowego. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. I.IV. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU. 1. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony otrzymały informację osobiście, za pomocą poczty, poczty elektronicznej lub faxem. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. 4. Korespondencję w formie pisemnej Wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 50, Gdańsk. 5. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer (58) Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: adres strony internetowej Zamawiającego to 7. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie. 8. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3

4 wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie ww. terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 10. W uzasadnionych przypadkach na zasadach określonych w ustawie Pzp Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie lub zmiana zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców. 12. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 13. Dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli adresat mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem wyznaczonego terminu, z uwzględnieniem pkt. 2. I.V. PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części zamówienia, którą Wykonawca powierzy podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA II.I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gdańsku. 3. Zamówienie obejmuje dodatkowo możliwość zakupu produktów chemii samochodowej rozumianych jako: olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy, odmrażacz do szyb, dodatki do paliw (np. Mobil, Samostart ) oraz drobnych akcesoriów samochodowych (np. żarówki, linka holownicza) - w zależności od potrzeb Zamawiającego. 4

5 4. Klasyfikacja zgodnie z CPV: Wspólny słownik zamówień: CPV kod CPV: , nazwa: dostawa oleju napędowego, kod CPV: , nazwa: dostawa benzyny bezołowiowej. 5. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy zgodnie z zapisami art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Maksymalna szacunkowa ilość dostawy w dm³ : - olej napędowy ON dm³ - benzyna bezołowiowa PB dm³. 7. Wskazane ilości dostawy są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia z zachowaniem cen jednostkowych i z tego powodu Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego asortymentu oraz do zmniejszenia ilości innego asortymentu. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy (brutto). 0. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej PB-95 lub równoważna oraz oleju napędowego. 10. Bezgotówkowy zakup paliwa będzie dokonywany w okresie od dnia r. do r. 11. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. 12. Wykonawca wyda i dostarczy Zamawiającemu elektroniczne karty flotowe lub równoważne, wystawione na numer rejestracyjny pojazdu, lub okaziciela umożliwiające Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa na stacjach Wykonawcy na terenie całego kraju. 5

6 13. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. 14. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu nowego samochodu lub w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty. Opłata za karty zamienne wniesiona będzie przez Zamawiającego według obowiązujących cen ustalonych przez Wykonawcę. 15. Zakup paliwa bezołowiowego oraz oleju napędowego dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej w momencie zakupu na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy z uwzględnieniem upustu. 16. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa, ceny 1 litra, wartości zakupu. Zestawienie to będzie dołączane do faktur. 18. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie faktur VAT wystawianych nie częściej niż raz w tygodniu. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 19. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości paliw wskazanych w SIWZ, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 20. Dojazd pojazdów do całodobowej stacji lub punktu sprzedaży paliw Wykonawcy nie może być większy niż 20 km od miejsca garażowania tj. - WITD Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 50, - WITD OWI Słupsk, ul. 3-go Maja 1, - WITD OWI Chojnice, ul. Gdańska 51, - WITD OWI Kwidzyn, ul. Warszawska 19, (w przypadku ewentualnej modernizacji danej stacji Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji modernizowanej). Stacje paliw powinny być czynne całodobowo. Wykonawca powinien posiadać co najmniej jedną stację paliw w każdym mieście wojewódzkim. 21. Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN. 22. Istotne warunki i zasady realizacji umowy, które winny znaleźć się w projekcie umowy określa rozdział X SIWZ. 6

7 23. Wykaz pojazdów należących do Zamawiającego i osób, dla których mają być wydane elektroniczne karty flotowe lub równoważne zostanie przekazany w formie pisemnej w dniu podpisania umowy. Zmiana powyższego wykazu pojazdów nie będzie powodowała konieczności aneksowania umowy, a o każdej zmianie wykazu pojazdów Wykonawca będzie poinformowany w formie pisemnej. II.II TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonywane sukcesywnie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 r. II.III. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA; OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU I WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. IV.I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIANIA. 1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp, oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, tj.: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 7

8 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia. 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie: warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie złoży oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy: 1. Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, 2. Przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) oraz niniejszej SIWZ. 8

9 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na etapie oceny ofert dokumentów dodatkowych, które pozwolą jednoznacznie wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu. IV.II. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU I WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA. 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oprócz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ), należy przedłożyć: 1.1. aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.). 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć oprócz oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wyłączeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 4 do SIWZ): 2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 9

10 rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 4.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5. Inne dokumenty niewymienione w pkt 1-3: 5.1. formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wg wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ; 10

11 5.2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie; 5.3. wzór stosowanej przez Wykonawcę umowy oraz ogólnych warunków umowy jeżeli takie są stosowane przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, który uwzględni istotne postanowienia umowy opisane w rozdziale X SIWZ (parafowana każda strona propozycji umowy). Dokumenty, o których mowa powyżej Wykonawca powinien złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Niezachowanie odpowiedniej formy dokumentu będzie równoznaczne z jego nie złożeniem. Dla zachowania formy kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem konieczne jest umieszczenie na każdej stronie dokumentu klauzuli poświadczenia za zgodność z oryginałem wraz z podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z przyjętą reprezentacją Wykonawcy) w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była z łatwością identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią lub czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska), ewentualnie poświadczenie może się znaleźć na jednej ze stron dokumentu z adnotacją o ilości poświadczanych za zgodność z oryginałem stron. V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI V.I. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 1.1. treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru, jaki stanowi Formularz Oferty stanowiący Załącznik 1 do SIWZ oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; 1.3. oferta musi być podpisana; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy; 11

12 1.4. poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub inne osoby do tego umocowane. V.II. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI LUB DOKUMENTAMI 1. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami wymienionymi w podrozdziale II rozdziału IV SIWZ. 2. Zaleca się, aby 2.1. wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach i dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 4. Ofertę wraz z oświadczeniami lub dokumentami należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 5. Opakowanie zawierające ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 50, Gdańsk sekretariat oraz opisane: 12

13 Oferta DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W GDAŃSKU Nie otwierać przed dniem 14 marca 2014 r. godz. 11:00. VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu oferty. 2. Cena oferty jest ceną ryczałtową i będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT. 3. Wykonawca określi cenę w złotych polskich. 4. Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego. 5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. VII. INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT VII.I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 50, Gdańsk, w sekretariacie do dnia 14 marca 2014 r. godz. 10: Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. VII.II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 50, Gdańsk, sala konferencyjna, w dniu 14 marca 2014 r. godz. 11:00. 13

14 VII.III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: - podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - zbadanie nienaruszalności ofert, - otwarcie ofert w kolejności ich złożenia, - ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej. 3. Informacje, o których mowa wart. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 4. W niejawnej części postępowania Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium. 5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. Informacje stanowiące zgodnie z ww. ustawą Pzp tajemnice przedsiębiorstwa, winny być odpowiednio oznaczone i spięte. VII.IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VII.V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA. 14

15 3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym rejestrze jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. VIII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT VIII.I. TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Cenę wyrażoną w złotych polskich, netto i brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT, należy podać w formularzu Oferta (załącznik Nr 2 do SIWZ) cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a cenę brutto należy również podać słownie. 3. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w SIWZ oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Cena oferowana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena oferty za zakres określony w ofercie Wykonawcy zostanie przyjęta jako umowna i nie może ulec zmianie. 4. Zamawiający poprawiać będzie omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny polegające m. in. na: a) błędnym zsumowaniu w formularzu ofertowym wartości netto, kwoty podatku od towarów i usług pod warunkiem prawidłowo podanej stawki podatku VAT, b) błędnym zsumowaniu w formularzu cenowym wartości netto i kwot podatków od towarów i usług, pod warunkiem prawidłowo podanej stawki podatku VAT, c) jeżeli cena podana liczbą w formularzu ofertowym nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie. d) błędnym przemnożeniu w formularzu cenowym ilości sztuk przez ceny jednostkowe. 15

16 5. Zamawiający w złożonym formularzu cenowym zgodnie z normą prawną art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, poprawiać będzie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty polegających na: a) błędnym wpisaniu w formularzu cenowym ilości asortymentu, dostosowując treść do przekazanego w załączniku nr 2 do SIWZ formularza asortymentowo-cenowego, b) zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób: a. Zamawiający wykreśli z formularza asortymentowo-cenowego zdublowane pozycje pozostawiając jedną z nich (z niższą ceną), b. po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionym formularzu cenowym i tak obliczoną cenę przyjmie, jako cenę ofertową. 6. Brak jakiejkolwiek pozycji w złożonym przez Wykonawcę formularzu asortymentowo - cenowym nie będzie poprawiane i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 7. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnej zmiany w treści oferty będzie podlegała odrzuceniu. VIII.II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną nie podlegającą odrzuceniu. VIII.III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium ceny brutto z uwzględnieniem rabatu pkt. W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto (wartość brutto ogółem), a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: cena brutto oferty najniżej skalkulowanej C = x 100 pkt = liczba punktów badanej oferty cena brutto oferty ocenianej 16

17 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów (oferta z najniższą ceną brutto). 2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. X. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Zapewnienie Zamawiającemu możliwości sukcesywnego zakupu paliwa bezołowiowego i oleju napędowego dokonywanego w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart w stacji paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. 2. Objęcie umową możliwość zakupu produktów chemii samochodowej, jak: olej silnikowy, płyn hamulcowy, płyn do chłodnic, płyn do spryskiwaczy, odmrażacz do szyb, dodatki do paliw (np. Mobil, samostart ) oraz drobnych akcesoriów samochodowych (np. żarówki, linka holownicza) - w zależności od potrzeb zgodnie z cenami na stacji Wykonawcy w dniu zakupu. 3. W ramach niniejszej umowy wydanie i dostarczenie Zamawiającemu elektronicznych kart dla każdego samochodu Zamawiającego w terminie do 15 dni od daty zawarcia umowy (wystawionych na nr rejestracyjny samochodu) umożliwiających bezgotówkowy zakup paliwa bezołowiowego i oleju napędowego oraz chemii samochodowej i akcesoriów na stacjach paliw należących do Wykonawcy. 4. Przekazanie Zamawiającemu wraz z kartami w oddzielnej, zamkniętej kopercie numerów PIN, przyporządkowanych do każdej karty i umożliwiających potwierdzenie dokonania zakupów. 5. Wydanie Zamawiającemu dodatkowych kart w przypadku zakupu nowego samochodu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty opłata za karty zamienne zostanie dokonana według obowiązujących cen ustalonych przez Wykonawcę. 6. Zapewnienie natychmiastowej blokady karty po zgłoszeniu jej utraty. 17

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

zakup szkoleń w zakresie SAP

zakup szkoleń w zakresie SAP TZ/271/12/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo