Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka Poznań Znak sprawy : ZAP /11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu Tryb postępowania: przetarg nieograniczony art. 39 ustawy Pzp CPV koperty SIWZ PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: Przewodniczący Komisji: Damian TECŁAW Członkowie Komisji: Marek ŻUREK Agnieszka WITT Barbara OSTROWSKA Sekretarz Komisji: Mariusz KRZEMIŃSKI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część I - Instrukcja dla Wykonawców Część II - Opis przedmiotu zamówienia Część III - Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz Oferty i Formularz cenowy. Załącznik nr 2 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp Załącznik nr 3a Oświadczenie dla osób fizycznych Załącznik nr 4 - Wzór umowy Załącznik nr 5 - Oświadczenie w sprawie akceptacji wzoru umowy Załącznik nr 6 Oświadczenie o podwykonawcach ZATWIERDZIŁ: Dyrektor Oddziału Poznań, grudzień 2011r r.

2 Część I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY UWAGA: W interesie Wykonawcy jest: dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ, bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej ponieważ Zamawiający zamieszcza na tej stronie informacje dotyczące toczącego się postępowania, w szczególności: a) treść pytań oraz odpowiedzi na pytania, b) wyjaśnienia i zmiany SIWZ, c) informacje o odwołaniach wraz z treścią odwołania na treść ogłoszenia lub SIWZ, d) informacje o przedłużeniu terminu składania ofert. Dodatkowe informacje umieszczane są poniżej ogłoszenia głównego. Zaleca się bieżące sprawdzanie treści aktualizowanego ogłoszenia do dnia składania ofert. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu (zwany dalej Zamawiającym ) z siedzibą: Poznań, ul. Starołęcka 31, telefon: (61) ; faks: (61) , posiadający: NIP , REGON , zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawa kopert dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu 2. Zamawiający informuje, że: 1) postępowanie prowadzi Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, 2) postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), 3) postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. Zamawiający i Wykonawca pisemnie przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, które uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotarła do adresata przed upływem terminu, 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych określonych w art. 2 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Przedmiot zamówienia, określony Opisem Przedmiotu Zamówienia w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy zrealizować od dnia podpisania do dnia r. zgodnie z warunkami określonymi we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wszystkie formularze załączników określonych w SIWZ, a także formularze oświadczeń

3 i inne dokumenty przekazywane przez Zamawiającego w toku prowadzonego postępowania, należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 5.1 spełniają warunki ( określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunki określone w pkt ), 2) 3), 4) zostaną spełnione gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 2 do SIWZ; 5.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 5.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6. Zgodnie z art. 44 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SIWZ ) następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki: 6.1.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 2 do SIWZ; 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp sporządzony na załączniku nr 3a do SIWZ Inne dokumenty, które winien złożyć Wykonawca: a) pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt. 6.2 lit. b), c) składa dokumenty zgodnie z postanowieniem 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.

4 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817) Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z uczestnikami postępowania upoważnia następujące osoby : a) w sprawach formalnych: Mariusz Krzemiński Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych - nr tel. (61) nr faksu (61) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30 (z wyjątkiem świąt), b) w sprawach przedmiotu zamówienia: Marek Żurek Wydział Administracji i Remontów - nr tel. (61) fax. (61) od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-14:30 (z wyjątkiem świąt). 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ podając znak sprawy. Zapytania można: 1) przesłać pocztą listem poleconym na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31; Poznań 2) złożyć osobiście w sekretariacie Oddziału pokój 102 (I piętro) w godzinach 7:30-14:30, w tym przypadku Wykonawca otrzyma na kopii pisma pokwitowanie jego złożenia, 3) przesłać na numer faksu (61) i niezwłocznie potwierdzić treść przesłanego faksu poprzez przesłanie oryginału pisma pocztą listem poleconym na adres jak określono w pkt. 8 ppkt. 1). 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ,, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Uwaga: Za termin dostarczenia prośby o wyjaśnienie treści SIWZ przyjmuje się dzień i godzinę jej otrzymania przez Zamawiającego. 10. Zmawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. 11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 12. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

5 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 14. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być napisana w języku polskim w sposób trwały, np. na maszynie do pisania lub drukarce komputerowej. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy załączników oraz innych dokumentów określonych w SIWZ. 15. Wykonawca może przedstawić w ofercie dokumenty w językach obcych wyłącznie z tłumaczeniem ich treści przez tłumacza na język polski. 16. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferta nie zawierająca wszystkich pozycji zamówienia będzie przez Zamawiającego odrzucona. 17. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną jednoznaczną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, jak również złożenia oferty zawierającej więcej niż jedną cenę oferty, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 18. Wykonawca składa dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Formularz oferty i sporządzone przez Wykonawcę załączniki do oferty muszą być podpisane (autoryzowane) przez osobę (lub osoby) do tego upoważnioną, tzn. osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości odpowiadającej cenie złożonej oferty. Za właściwy sposób podpisania Zamawiający przyjmuje podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, np. czytelny podpis złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej lub odręczny podpis złożony z pieczątką określającą imię i nazwisko osoby podpisującej Na dokumentach przedstawianych w formie kopii (z zastrzeżeniem pkt. 18.4) muszą znajdować się podpisane poświadczenia za zgodność z oryginałem umożliwiające identyfikację osoby podpisującej, 18.3 Właściwy sposób reprezentacji Wykonawcy, tzn. kto jest uprawomocniony do jego reprezentowania, jest określony w: odpisie z właściwego rejestru, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji, lub pełnomocnictwie udzielonym na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku osoby (osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo, w ofercie należy złożyć: oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie tego pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kopię lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa Wszelkie zmiany (poprawki) w ofercie muszą być naniesione jednoznacznie, czytelnie przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sposób następujący: 1) przekreślić treść, którą Wykonawca będzie zmieniać, 2) powyżej lub poniżej albo z boku przekreślonej treści (w zależności od wolnego miejsca) umieścić nową treść, 3) umieścić podpis (patrz pkt.18.1części I SIWZ) osoby (lub osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy umożliwiający jej identyfikację. 19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być:

6 1) Wykonawcy, będący przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej w rozumieniu art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. nr 93, z 1964 roku, z późniejszymi zamianami), 2) Wykonawcy występujący wspólnie: a) na podstawie umowy konsorcjum, b) na podstawie jakiejkolwiek umowy o wspólnym działaniu, którzy składają wspólną ofertę, nie są spółką cywilną w rozumieniu przywołanej wyżej ustawy Kodeks cywilny, ani nie wiąże ich umowa konsorcjum Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania: a) określone w pkt części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) określone w pkt. 5.1 ppk 1, 2, 3, 4 części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu winni spełnić wspólnie (łącznie) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 20. Złożenie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: Osoba (osoby) składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 1997 roku z późn. zmianami) Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z udziałem w postępowaniu (w tym koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty). ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 21. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert. 22. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone zgodne z pkt 24 części I SIWZ i dodatkowo opisane ZMIANA lub WYCOFANIE 23. W przypadku, wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy, niezwłocznie po otwarciu ofert. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 24. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu. Opakowaniem mogą być np. dwie zamknięte koperty oznaczone jak poniżej: 1) opakowanie zewnętrzne może być oznaczone w sposób następujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Poznań ul. Starołęcka 31 (oferta przetargowa - Zakup i dostawa kopert dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu

7 Wykonawca może (ma prawo) umieścić swoje logo na zewnętrznym opakowaniu. 2) opakowanie wewnętrzne może być oznaczone w sposób następujący: OFERTA znak sprawy: ZAP /11 Zakup i dostawa kopert dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu Nie otwierać przed r. godz.11: Ofertę składa się w sekretariacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 w pokoju nr 102 I piętro budynek A w terminie do: 19 grudnia 2011 roku do godziny 11: Sekretariat przyjmuje oferty codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach od 7:00 do 15: Wykonawca składający ofertę osobiście na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w innym terminie lub innym miejscu niż to określono w pkt. 25 i pkt części I SIWZ 26. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym sekretariat ofertę otrzymał, tzn. dzień i godzinę odnotowaną na kopercie oferty przez pracownika sekretariatu Wszelkie wątpliwości co do terminu złożenia oferty będą rozstrzygane w oparciu o zapis na kopercie lub potwierdzeniu złożenia oferty. 27. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert - niezależnie od sposobu w jaki Wykonawca składa ofertę - będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy Zamawiający informuje, że zwrot bez otwierania oznacza, że Zamawiający nie poda do publicznej wiadomości: imienia i nazwiska, nazwy (firma) oraz adresu (siedziba) składającego ofertę, a także informacji dotyczącej ceny oferty. 28. Otwarcie ofert nastąpi w II Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, ul. Starołęcka 31 w pokoju nr 108 sala konferencyjna (I piętro budynku A) w terminie: 19 grudnia 2011 roku o godzinie 11: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 30. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiednio: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 31. Wykonawca nieobecny na otwarciu ofert może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji z przebiegu otwarcia ofert. 32. Wniosek o przesłanie informacji z przebiegu otwarcia ofert (podpisany w sposób określony w pkt należy przekazać w sposób określony w pkt. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 33. Wykonawca poda w ofercie: Wykonawca poda cenę jednostkową brutto i cenę brutto wypełniając Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1a SIWZ. Wykonawca może podać tylko jedną cenę brutto. Wszelkie rabaty, upusty, współczynniki waloryzacji Wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty. Obliczenie ceny brutto: 1. Podanie w formularzu cenowym cen jednostkowych brutto wszystkich składników wkalkulowanych w realizację zamówienia 2. Ceny jednostkowe brutto należy pomnożyć przez ilości prognozowane. 3. Cenę brutto oferty stanowi zsumowanie pozycji od 1-31 w formularzu cenowym.

8 33.1 Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty w ofercie należy zaokrąglić do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów regulującym m.in. zasady wystawiania faktur, opublikowanym w Dz. U. z 2005r. nr 95, poz Cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę W trakcie umowy nie dopuszcza się zmiany cen jednostkowych, określonych w umowie Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIĘ SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 34. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny Znaczenie Cena brutto (C) 100% 34.1 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanego kryterium. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru: 1) kryterium CENA (C): C min. WP (C) = x 100 C of. Gdzie: C min. C of. najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) cena badanej oferty (w złotych łącznie z podatkiem VAT) Punkty w podanym kryterium wyliczone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Jeżeli w cenie oferty Wykonawcy zagranicznego nie są zawarte obciążające Zamawiającego ciężary fiskalne, tj. należny podatek i cło, Zamawiający doliczy te ciężary do zaproponowanej wartości oferty Wykonawcy zagranicznego dla dokonania porównania cen złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

9 KOREKTA OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH, RACHUNKOWYCH I INNYCH 35. Zamawiający poprawia w tekście oferty: - oczywiste omyłki pisarskie - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 36. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom. 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 37. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w : 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) złożonej ofercie, 3) we wzorze umowy określonym załącznikiem nr 4 do SIWZ. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 40. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

10 40.1 Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 41. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 42. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 43. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 44. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 45. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 46. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją dla Wykonawcy mają zastosowanie przepisy: a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 roku, z późniejszymi zmianami),

11 Część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych kopert dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu. II. Zakres przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych kopert opisanych co do rodzaju i ilości w poniższej tabeli: l.p. KOPERTY j.m. ilość 1 Koperta DL SK OP samoprzylepna, opakowanie szt., wymiar 110x220mm, z prawym okienkiem o wymiarach 55x90mm, odległość okienka od brzegu (dolnego prawego) 15mm, kolor biały, gramatura 75g/m². karton W cenach jednostkowych ujętych w Formularzu cenowym, wykonawca zobowiązany jest zawrzeć wszelkie koszty dodatkowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3. Cena brutto kopert w okresie obowiązywania umowy nie może wzrosnąć w stosunku do ceny obowiązującej w dniu złożenia oferty. III. Informacje dodatkowe: 1. Okres obowiązywania umowy od dnia podpisania do dnia r. 2. Warunki wykonania usługi zgodnie z Wzorem umowy - Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Sprzedaż towaru nastąpi jedną dostawą. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem i na własny koszt.

12 Część III SIWZ - Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz Oferty i Formularz cenowy. Załącznik nr 2 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pzp Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp Załącznik nr 3a Oświadczenie dla osób fizycznych Załącznik nr 4 - Wzór umowy Załącznik nr 5 - Oświadczenie w sprawie akceptacji wzoru umowy Załącznik nr 6 Oświadczenie o podwykonawcach

13 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) OFERTA 1. Pełna nazwa oraz adres podmiotu składającego ofertę: (wpisać: pełną nazwę dokładny adres siedziby podmiotu lub podmiotów, NIP, REGON, telefon kontaktowy, numer faksu składającego / składających ofertę): na zakup i dostawę kopert dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu NIP - REGON -. Telefon kontaktowy - Numer faksu. 2. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, za kwotę: Wartość oferty brutto /słownie 3. Zobowiązujemy się do jednorazowej dostawy, będącej przedmiotem zamówienia, od dnia podpisania umowy do r. nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. 4. Oświadczamy, że podana cena brutto jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie nasze koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczam(my), że a) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni., b) zapoznaliśmy się z treścią i warunkami SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków. c) zamówienie wykonamy w całości siłami własnymi* d) następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom*. * niepotrzebne skreślić 6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

14 7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia dla potrzeb II/O ZUS w Poznaniu do dnia 31 grudnia 2011 r. 8. Oświadczamy, że w przypadku otrzymania zamówienia, koordynatorem nadzorującym dostawę oraz realizację postanowień umowy zostanie Pan(i):. telefon kontaktowy Umowę w imieniu Wykonawcy podpisze /-ą/:... stanowisko stanowisko Oświadczamy, że wszelką korespondencję związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy na wykonanie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru Naszej oferty Zamawiający zobowiązany jest kierować na adres: (wpisać pełną nazwę podmiotu oraz dokładny adres): Oświadczamy, że wszelkie płatności związane z realizacją umowy, w przypadku wyboru Naszej oferty, Zamawiający przekazywał będzie na konto nr: Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ Wzór umowy tj. w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 13. Oferta została złożona na...kartach, kolejno ponumerowanych od nr 01 do nr Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: oświadczenia, zaświadczenia oraz inne dokumenty - zgodnie ze sporządzonym wykazem załączników: (Data i podpis oraz pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

15 Załącznik nr 1a do SIWZ Formularz cenowy Lp. Asortyment JM Ilość Cena jednostkowa netto /zł/ Stawka VAT /%/ Wartość netto /zł/ Wartość brutto /zł/ 1 Koperta DL SK OP samoprzylepna, opakowanie szt., wymiar 110 x 220mm, z prawym okienkiem o wymiarach 55 x 90mm, odległość okienka od brzegu (dolnego prawego) 15mm, kolor biały, gramatura 75g/m². karton Podanie w formularzu cenowym cen jednostkowych brutto wszystkich składników wkalkulowanych w realizację zamówienia 2.Ceny jednostkowe brutto należy pomnożyć przez ilości prognozowane. 3.Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty w ofercie należy zaokrąglić do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów regulującym m.in. zasady wystawiania faktur, opublikowanym w Dz. U. z 2005r. nr 95, poz Cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę. 5. W trakcie umowy nie dopuszcza się zmiany cen jednostkowych, określonych w umowie.. (Data i podpis oraz pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

16 Załącznik nr 2 do SIWZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę kopert dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu Oświadczam(y), że podmiot który reprezentuję(emy) spełnia warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (Podpis i pieczątka przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Pouczenie Właściwy sposób reprezentowania Wykonawcy, tzn. kto jest uprawomocniony do reprezentowania Wykonawcy (imiona i nazwiska, stanowiska / pełnione funkcje, ilość osób) jest określony w odpisie z właściwego rejestru, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w umowie spółki cywilnej lub umowie konsorcjum. Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami.

17 Załącznik nr 3 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Oświadczenie (o braku przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę kopert dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu Oświadczam (y), że Wykonawca którego reprezentuję(emy): Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,,dnia.. (podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentacji Lub posiadających pełnomocnictwo)

18 Załącznik nr 3 a do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka Poznań Oświadczenie Dla OSÓB FIZYCZNYCH (o braku przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę kopert dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu Oświadczam (y), że Wykonawca, którego reprezentuję(emy): Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Art. 24. ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1).. 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;,dnia.. (podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentacji Lub posiadających pełnomocnictwo)

19 WZÓR UMOWY.. Załącznik nr 4 do SIWZ na zakup i dostawę kopert dla potrzeb II Oddziału ZUS w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31. W dniu roku w Poznaniu, pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu z siedzibą przy, ul. Starołęckiej 31, reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Grażynę Bajerską zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a Firmą... posiadającą NIP...; Regon... reprezentowaną przez: 1. zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Zamawiający kupuje a Wykonawca sprzedaje i przyjmuje do wykonania dostawę kopert dla potrzeb II O/ZUS Poznań przy ulicy Starołęckiej 31 wyszczególnionych w tabeli: l.p. KOPERTY j.m. ilość Cena Jednostkowa netto za opak. W zł. Stawka VAT w % Wartość Netto (w zł.) Kol. 4x5 Wartość brutto (w zł.) Kol. 7 +(kol.7x kol.6) Koperta DL SK OP samoprzylepna, opakowanie szt., wymiar 110 x 220mm, z prawym okienkiem o wymiarach 55 x 90mm, odległość okienka od karton 150 brzegu (dolnego prawego) 15mm, kolor biały, gramatura 75g/m². Razem/suma poz Cena za realizację przedmiotu umowy określona przez Wykonawcę w złożonej ofercie wynosi łącznie z podatkiem VAT :... złote (słownie:...), 3. Ceny jednostkowe określone w ust. 1 nie podlegają zmianie w okresie obowiązywania umowy bez względu na rzeczywistą (końcową) wielkość zamówionego towaru oraz zawierają wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu do magazynu II Oddziału ZUS w Poznaniu, przy ul. Starołęckiej 31 oraz koszty rozładunku, wniesienia do pomieszczenia wskazanego przez przedstawiciela zamawiającego. 2 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia r. nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : a) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości brutto umowy, określonej w 1 ust.2 za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

20 b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 2% wartości brutto umowy, określonej w 1 ust.2 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości brutto umowy, określonej w 1 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy, określonej w 1 ust.2 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych na ogólnych zasadach. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania z faktury naliczonych ewentualnych kar umownych Sprzedaż towaru na zasadach określonych w umowie nastąpi jedną dostawą. 2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego nie później niż 5 dni od otrzymania zamówienia na piśmie. 3. Wykonawca dowozić będzie towar własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 4. Podstawą przyjęcia towaru będzie protokół dostawy, który sporządzi Zamawiający. 5. Dostawa musi odbyć się samochodem z platformą samowyładowczą. 5 W razie stwierdzenia wad Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany dostarczonego towaru na wolny od wad w terminie 5 dni od wysłania powiadomienia przez Zamawiającego Zapłata należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty wystawienia. Za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Kancelarii Zamawiającego. 3. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 termin płatności faktury ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego powyżej. 4. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawca po każdej zrealizowanej dostawie wystawi fakturę zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób określony w umowie. 6. Na fakturze należy umieścić następującą nazwę Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, ul. Szamocka 3, 5, II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 31, posiadający NIP Fakturę należy przesłać na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 31; Poznań Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsza umowę z 1 tygodniowym terminem wypowiedzenia, przez oświadczenie złożone na piśmie. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: a) gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy,

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju Nr sprawy: NE 030000-370-22 / 2010 TRYB POSTĘPOWANIA Nazwa postępowania: CPV 30.19.76.44-2 Zamawiający : Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju Ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj tel. (084)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI

NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym NA UBEZPIECZENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W ROKU 2011 USŁUGI prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo