SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. ul. Warszawska Białystok tel , fax , strona internetowa: NIP , REGON , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 PLN. 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) - art. 133 ust. 1 w związku z art. 132 ust. 1 pkt Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego wózka widłowego w ilości 1 szt. o parametrach szczegółowo wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zmawiającego na adres: Białystok, Ciepłownia Zachód ul. Starosielce 2/ Kod CPV Usługi leasingu finansowego Wózki widłowe 3.3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje do ubezpieczenia wózka widłowego w zakresie ubezpieczenia majątkowego przez cały okres trwania umowy leasingu operacyjnego, wskazany w punkcie. 4.2 SIWZ, z tym zastrzeżeniem, iż Koszty ubezpieczenia na uzgodnionych pomiędzy stronami warunkach pokryje Zamawiający Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 3.5. Złożenie oferty niespełniającej kryteriów zawartych w załączniku Nr 1 spowoduje jej odrzucenie.

2 4. Termin wykonania zamówienia 4.1. Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu leasingu 12 tygodni od dnia zawarcia umowy Okres trwania leasingu uregulowany w umowie ustala się na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia wydania pojazdu Zamawiającemu. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadają wiedzę i doświadczenie; dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie dokumentów załączonych do oferty wg formuły spełnia nie spełnia" Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w punkcie 5.1. skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a warunków przedmiotowych odrzuceniem oferty. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Celem potwierdzenia spełnienia warunków, stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania ich formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy: 6.1. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy formularz ofertowy (na załączonym druku - załącznik nr 2), 6.2. karty katalogowe producenta pojazdu, 6.3. propozycja (wzór) umowy leasingu operacyjnego uwzględniająca warunki Zamawiającego wynikające z treści niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności zawarte w pkt. 16, wraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z umową (np. Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingowej), 6.4. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki do udziału w niniejszym postępowaniu (na załączonym druku załącznik nr 3), 6.5. opis techniczny przedmiotu zamówienia dokument ten winien uwzględniać wszelkie wymagania Zamawiającego wyszczególnione w Załączniku Nr 1, 6.6. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego

3 w zakresie objętym zamówieniem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 6.7. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców, jeśli ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 7.1. Z Zamawiającym można komunikować się pisemnie (w tym za pomocą faksu nr ), a także drogą elektroniczną (adres Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Treść wyjaśnienia zostanie wysłana do Wykonawców przez Zamawiającego bez ujawnienia źródła zapytania Osobą uprawniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Przemysław Ostrowski tel Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający poinformuje o modyfikacji Wykonawców. Jeżeli jest to uzasadnione treścią i zakresem zmian Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, o czym poinformuje Wykonawców. 8. Opis sposobu przygotowania ofert 8.1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Wartość oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie obowiązków Wykonawcy, poza kwotą wykupu oraz kosztami ubezpieczenia majątkowego Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymaganiami ustawowymi Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia potwierdzone przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.

4 8.7. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez należycie umocowanego(ych) przedstawiciel(a)i Wykonawcy Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem) oraz zawierać datę poświadczenia W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę, której upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo W przypadku wspólnej oferty należy wyznaczyć pełnomocnika reprezentującego Wykonawców. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich mocodawców zgodnie z zasadą reprezentacji w obrocie gospodarczym upoważniające do złożenia wspólnej oferty oraz podpisania umowy w imieniu Wykonawców. Oferta powinna zostać podpisana, bądź przez wyznaczonego przez Wykonawców pełnomocnika, bądź przez wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę zgodnie z zasadą reprezentacji Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania jest karalne Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobę podpisującą ofertę Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Białystok, ul. Warszawska 27 i oznakowana następująco: ZR-40/2014 Leasing operacyjny wózka widłowego. Nie otwierać przed 25 września 2014 r Koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej przedterminowe otwarcie W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 9. Wymagania dotyczące wadium W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane. 10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć do dnia 25 września 2014 r. do godz w kancelarii w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Warszawskiej 27.

5 10.2. W przypadku składania oferty drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania Otwarcie ofert będzie miało miejsce dnia 25 września 2014 r. o godz w siedzibie Zamawiającego Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy. 11. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 12. Opis sposobu obliczania ceny Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków Wykonawcy, za wyjątkiem kwoty wykupu Do wartości oferty nie należy wliczać kosztów ubezpieczenia. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: a. Cena (bez kwoty wykupu) waga 95%, b. Gwarancja waga 5%, Zamawiający będzie oceniał oferty w podany poniżej sposób: P = Pc + Pg Pc = Najniższa oferowana cena/cena badanej oferty * 95 pkt Pg = za każdy rok gwarancji powyżej 2 lat przyznane zostanie 2,5 punktów (maksymalnie będzie brany pod uwagę czteroletni okres gwarancji) gdzie: P łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę Pc liczba punktów uzyskanych w kryterium cena Pg liczba punktów uzyskanych w kryterium gwarancja Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a przysłany przez niego wzór umowy będzie uwzględniał wymagania Zamawiającego zawarte w punkcie 16 niniejszego zapytania. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

6 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, Terminie, w którym można wnosić protesty, Informacje wskazane w punkcie zostaną umieszczone na stronie 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie ofert nie występuje. 16. Warunki umowy Projekt umowy przedłożony w ramach oferty musi zawierać niżej wymienione istotne postanowienia: Całkowity koszt leasingu (wartość oferty) składa się z wpłaty początkowej, sumy rat leasingu (czyli sumy opłat, które będą podstawą wyboru Wykonawcy) Wynagrodzenie z tytułu leasingu maszyny płatne będzie w ratach, miesięcznie z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury lub harmonogramu Raty leasingowe netto muszą być równe przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem opłat związanych z ubezpieczeniem Wpłata początkowa nie większa niż 10% wartości maszyny a kwota wykupu w wysokości nie mniejszej niż 10% wartości maszyny Cena ofertowa może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie z powodu zmiany stawki podatku VAT Zamawiający nie dopuszcza żadnych dodatkowych opłat, za wyjątkiem opłat związanych z ubezpieczeniem Zamawiający nie dopuszcza żadnych dodatkowych zabezpieczeń poza ewentualnym zabezpieczeniem w formie weksla wystawionego maksymalnie na kwotę równej cenie ofertowej brutto Rozliczenia będą prowadzone w PLN Termin płatności faktury wyniesie 30 dni od dnia doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego lub będzie zgodny z harmonogramem Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności w oparciu o harmonogram dołączony do umowy określający terminy zapłaty. Wykonawca jednocześnie zobowiązany jest do terminowego wystawiania faktur Wymagane jest ubezpieczenie przedmiotu leasingu w zakresie ubezpieczenia majątkowego. Koszty ubezpieczenia na uzgodnionych pomiędzy stronami warunkach pokryje Zamawiający Czas trwania leasingu wyniesie 36 miesięcy.

7 Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji na przedmiot leasingu na okres minimum 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty dostawy Zamawiającemu przysługuje gwarantowane prawo nabycia sprzętu przedmiotu leasingu za deklarowaną w ofercie kwotę wykupu W przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu i chęci nabycia sprzętu Zamawiający nabędzie sprzęt za cenę równą sumie opłat pozostających do zapłacenia wynikających z umowy Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy: Wykonawca opóźnia się z przekazaniem Przedmiotu umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu określonego w SIWZ Wykonawca utraci prawo do swobodnego dysponowania Przedmiotem umowy na skutek jakiegokolwiek zdarzenia lub jakiejkolwiek czynności. Przez utratę prawa do swobodnego dysponowania Przedmiotem umowy rozumiane będzie również wystąpienie przeciwko lub do Zamawiającego przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem dotyczącym Przedmiotu umowy, Wykonawca nie przestrzega któregokolwiek z warunków umowy, a w szczególności, jeśli Wykonawca nie przedstawia w terminach określonych umową dokumentów potwierdzających opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia lub umów ubezpieczenia wózka Odbiór przedmiotu zamówienia następuje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującym się w Białymstoku. Koszty transportu do miejsca odbioru leżą po stronie Wykonawcy Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne umieszczenie przez Zamawiającego w maszynie będącym przedmiotem leasingu systemów monitorujących ruch pojazdu opartych na technologii GPS oraz logo Zamawiającego bez utraty i zmiany warunków gwarancji Wszelkie prace związane z naprawami lub przeglądami Przedmiotu umowy mogą być przeprowadzone wyłącznie w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów wskazanych przez Wykonawcę na terenie miasta Białegostoku lub w maksymalnej odległości 15 kilometrów od granic administracyjnych Białegostoku. Zamawiający dopuszcza zgłoszenie ASO w odległości większej niż 15 km od Białegostoku. W takim przypadku Wykonawca zapewni wykonanie przeglądów i serwisu w miejscu parkowania. W przypadku konieczności przeprowadzenia serwisu lub napraw niemożliwych do wykonania na miejscu parkowania, koszt dojazdu (transportu sprzętu) do serwisu pokrywa Wykonawca Wykonawca deklaruje podjęcie działań serwisowych: w przypadku awarii wyłączającej wózek widłowy z eksploatacji w ciągu maksymalnie 24 godzin od chwili zgłoszenia drogą telefoniczną lub elektroniczną, w przypadku awarii nie wyłączającej wózka widłowego z eksploatacji w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia drogą telefoniczną lub elektroniczną Na czas naprawy trwający dłużej niż 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia usterki Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż przedmiot leasingu Wszelkie zmiany umowy lub dokumentów z nią związanych wymagają akceptacji Zamawiającego i formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku odmiennych postanowień umowy i OWUL lub podobnego dokumentu, rozstrzygające są postanowienia umowy.

8 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 17.1.Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Regulaminu zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. oraz zasad określonych w SIWZ, przysługuje protest Wykonawca ma prawo złożyć protest do Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Protest musi być wniesiony na piśmie i umotywowany Protest uważa się za wniesiony z chwilą dotarcia do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania SIWZ lub jej publikacji Protest musi zawierać: wskazanie oprotestowanej czynności lub zaniechania Zamawiającego, żądanie skarżącego, przytoczenie zarzutów, uzasadnienie Wniesienie protestu możliwe jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony Protest rozstrzyga się w terminie 3 dni roboczych od daty wniesienia do Zamawiającego Inne środki prawne Wykonawcom nie przysługują, ponieważ postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia zał. Nr 1 2. Formularz ofertowy zał. Nr 2 3. Oświadczenie zał. Nr 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich Numer sprawy ZGK/DT/1/09/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OKREŚLAJĄCA WARUNKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo