SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości dróg wojewódzkich powiatu Ŝywieckiego Sprawa nr 4/ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz z późn.zm.), zwanej dalej ustawą. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej umowami, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jeŝeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. śywiec, dnia r. 1

2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest: Powiat śywiecki Powiatowy Zarząd Dróg w śywcu ul. Leśnianka 102a, śywiec tel./fax 033/ Regon: NIP: Adres internetowy: Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na Wykonanie letniego utrzymania czystości dróg wojewódzkich powiatu Ŝywieckiego 2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia udostępniana jest wykonawcom na ww. stronie internetowej lub odpłatnie (cena brutto 10 zł/ egz.) na wniosek wykonawcy. 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie letniego utrzymania czystości dróg wojewódzkich na terenie powiatu Ŝywieckiego Kod zamówienia (Wspólny Słownik Zamówień) usługi sprzątania ulic. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Letnie utrzymanie czystości na drogach wojewódzkich powiatu Ŝywieckiego polegać będzie na mechanicznym oczyszczaniu ulic i ręcznym oczyszczaniu poboczy. Oczyszczanie dróg wojewódzkich odbywało się będzie w dniach tygodnia i ilości godzin określonych przez Zamawiającego w dwóch Harmonogramach dot. wykonania zadania. a) Zamawiający wymagać będzie aby mechaniczne oczyszczanie ulic odbywało się w obrębie ulic: Wesoła ( od ul. A. Krajowej do ul. Dworcowej), Most na Sole ( z odcinkiem ul. Kościuszki do Centrum), Handlowa, śeromskiego, Sienkiewicza wykonywane dwa razy w tygodniu łączny czas wykonania 21 godzin oraz w obrębie ul. Witosa, Kopernika, Nowy Most (wraz z odcinkiem ul. Al. Wolnosci), Krakowska wykonywane raz w tygodniu łączny czas wykonania 7,5 godziny. Zamawiający wymagać będzie mechanicznego oczyszczania dwóch dróg wojewódzkich Nr 945 i 948 na terenie miejscowości Świnna, Jeleśnia, Kobiernice i Czernichów wykonywane 1-2 dni w miesiącu łączny czas wykonania 32 godziny. Mechaniczne oczyszczanie ulic wykonywane będzie w dniach tygodnia wynikających z harmonogramu mechanicznego oczyszczania ulic stanowiącego załącznik nr A do niniejszej specyfikacji. b) Zamawiający wymagać będzie aby zamiatanie ręczne poboczy odbywało się jeden raz w tygodniu i trwało łącznie 14 godzin, w dniach tygodnia wynikających z harmonogramu ręcznego oczyszczania poboczy stanowiącego załącznik nr B do niniejszej specyfikacji. c) Letnie utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na terenie miasta śywiec nie obejmuje opróŝnienia koszy na śmieci, likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz oczyszczania chodników w obrębie ulic o których mowa w pkt a i b. 3. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość powierzenia do realizacji zamówienia lub jego części podwykonawcom. II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie zrealizowane począwszy od dnia 23 kwietnia 2007r, do dnia 31 października

3 III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się moŝe wykonawca, który złoŝy ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Treść oferty musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych i odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawca składający ofertę musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: - posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych, 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się moŝe wykonawca, który dysponuje, co najmniej jednym pracownikiem brygadzistą oraz co najmniej 4 pracownikami fizycznymi, którzy wykonywać będą przedmiot zamówienia. 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się moŝe wykonawca, który dysponuje, co najmniej jednym pracownikiem posiadającym aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym, o którym mowa w Rozp. MSWiA z dnia r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 182 z 2003r. poz.1784). 5. O udzielenie zamówienia ubiegać się moŝe wykonawca, który dysponuje, co najmniej, następującym sprzętem: jedną zamiatarką mechaniczną do sprzątania ulic, jednym ciągnikiem z przyczepą lub samochodem dostawczym. 6. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania przetargowego zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres realizacji zadania. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w wymaganym przez zamawiającego terminie aktualne dokumenty wymienione w części IV specyfikacji. 8. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami oraz projektem umowy i przyjąć je bez zastrzeŝeń; 9. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o złoŝone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty, a które zostały wymienione w pkt. IV niniejszej specyfikacji. Ocena spełniania przedstawionych powyŝej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: IV.1. W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawca ma dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. wypełniony Formularz ofertowy stanowiący załącznik Nr 1 do specyfikacji, 3

4 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy stanowiący załącznik Nr 2 do specyfikacji, 3. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu zawartych w specyfikacji i jej załącznikach stanowiące załącznik Nr 3 do specyfikacji, 4. oświadczenie o występowaniu w obrocie prawnym w zakresie będącym przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymaganiami ustawowymi stanowiące załącznik Nr 4 do specyfikacji, 5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert warunek aktualności spełniać będzie równieŝ dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie, 6. w przypadku złoŝenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, 8. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca na załączniku Nr 5 do specyfikacji 10. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nich czynności - na załączniku Nr 6 do specyfikacji 11. aktualne zaświadczenia pracowników wykonawcy, ( którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania) o ukończeniu szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym, o którym mowa w Rozp. MSWiA z dnia r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. nr 182 z 2003r. poz.1784). 12. polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 13. podpisany projekt umowy stanowiący załącznik Nr 7 do specyfikacji, 14. stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zamieszczonego dokumentu wymienionego w pkt IV.1., 15. wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania z podaniem podstawy prawnej, IV.2. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8, 9, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 4

5 IV.3. Dokumenty, o których mowa w pkt IV.2. pkt a i c powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt IV.2.b powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt IV.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA! Wszystkie dołączone do oferty dokumenty powinny być aktualne, mogą być przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej,,za zgodność z oryginałem i podpisane na kaŝdej stronie przez osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy. KaŜdy podmiot oferty wspólnej (np. konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty wymienione w niniejszym rozdziale w punktach: 2,3,4,5,7,8. Dokumenty wymienione w punktach: 9,10,11 i 12 mogą być złoŝone przez jeden podmiot oferty wspólnej. Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu. W przypadku złoŝenia kserokopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi być potwierdzone,,za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. V. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium ani zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi być złoŝona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. Oferta musi odpowiadać treści Specyfikacji. 3. Oferta musi być złoŝona zgodnie z Formularzem ofertowym (zał. Nr 1do Specyfikacji). 4. Oferta musi zawierać dokumenty, o których mowa w części IV niniejszej specyfikacji. 5. Ofertę naleŝy napisać w języku polskim, trwałą i czytelną techniką pisarską oraz powinna być podpisana przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 6. Wszelkie poprawki treści oferty powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 7. KaŜdy z wykonawców moŝe złoŝyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu. 8. Wszystkie strony oferty powinny być złoŝone w jedną całość i umieszczone w nieprzejrzystym opakowaniu. 9. Opakowanie, o którym mowa w pkt 8 powinno być oznaczone następująco: Oferta: Przetarg nieograniczony Wykonanie letniego utrzymania czystości dróg wojewódzkich powiatu Ŝywieckiego oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 10. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak 5

6 oferta, a na kopercie dodatkowo naleŝy umieścić napis,,zmiana oferty. W przypadku wycofania oferty stosowne oświadczenie złoŝone przez Wykonawcę powinno znajdować się w kopercie oznaczonej jak dla oferty z zamieszczonym dodatkowo napisem:,,wycofanie oferty. 11. Niedopuszczalne jest poprawianie, względnie zmiana treści oferty, po terminie przeznaczonym do składania ofert. 12. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych 14. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość powierzenia wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom. 15. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczenia wykonanych robot w walutach obcych. 16. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia postępowania z zastosowaniem aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Na Ŝądanie drugiej strony kaŝda ze stron jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania drogą faksową oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji. JednakŜe oferta wraz z załącznikami moŝe być złoŝona wyłącznie w formie pisemnej. 2. Wszelką korespondencję naleŝy kierować na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w śywcu, śywiec, ul. Leśnianka 102a Telefon: Fax: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Beata Jurasz Skorupińska od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Oferent winien określić wartość zamówienia w cenach netto i brutto (w ramach wypełnienia: formularza oferty załącznik nr 1 do specyfikacji) 2. Cena brutto oferowana przez wykonawcę winna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze w tym podatek VAT i ewentualne upusty, jakie wykonawca oferuje dla zamawiającego. 3. Cena oferowana przez wykonawcę ma zostać obliczona w następujący sposób: wartość netto + podatek VAT = cena oferty brutto. 4. Ceny netto i brutto podane przez Oferenta zostaną ustalone na okres waŝności umowy i nie będą podlegały zmianie. 5. Cenę ofertową naleŝy podać cyfrowo i słownie. JeŜeli wystąpi rozbieŝność pomiędzy ceną wyraŝoną liczbowo i słownie, waŝna będzie cena wyraŝona słownie. 6. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6

7 IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferty naleŝy składać w terminie do dnia r. do godz w pokoju nr 5 I piętro w Powiatowym Zarządzie Dróg w śywcu, śywiec, ul. Leśnianka 102a. 2. Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez rozpatrzenia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 3. Oferty nadesłane pocztą będą przyjęte do niniejszego postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę pod wskazany w pkt 1 adres w terminie określonym w pkt Oferty, które zostaną dostarczone do Zamawiającego w stanie uszkodzonym, tj. wskazującym na moŝliwość dokonania podmiany zawartości oferty, nie będą dopuszczone do postępowania przetargowego i zostaną zwrócone wykonawcy z adnotacją o treści dokumentację przetargową otrzymano w stanie uszkodzonym nie podlega rozpatrzeniu. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy pozostają związani złoŝoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. XI. TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego Powiatowy Zarządzie Dróg w śywcu, śywiec, ul. Leśnianka 102a, pok. nr 1 (Ipiętro). 3. Otwarcia ofert dokonuje się publicznie. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostaje podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. W dalszej części: a) zostaje podana informacja o ilości ofert złoŝonych do rozpatrzenia w drodze postępowania przetargowego, b) następuje stwierdzenie nienaruszenia opakowań ofert, c) następuje stwierdzenie, czy wszystkie oferty wpłynęły w wymaganym terminie, 6. Po otwarciu ofert podane zostanie do wiadomości: a) imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) cena oferty, c) okres gwarancji, d) warunki płatności zawarte w ofercie. 7. Na zakończenie części publicznego badania ofert nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag uczestników postępowania przetargowego. XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT - KRYTERIA OCENY OFERT 1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest cena 100%. 2. Pojęcie ceny oraz sposób jej obliczenia zostały określone w części VIII. niniejszej specyfikacji. 3. Liczba punktów przyznanych przez Zamawiajacego dla danego kryterium zostanie wyliczona według następującego wzoru: Cena najniŝsza przedstawiona przez wykonawców C = x 100% x 10 Cena oferty badanej 7

8 4. Maksymalna liczba punktów za kryterium, przyznana przez Zamawiającego wynosi Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za waŝne i niepodlegających odrzuceniu. 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów obliczonych wg powyŝszych zasad. W przypadku jednakowej ilości punktów uzyskanych przez oferty, wykonawcy złoŝą oferty ponownie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Poufne badanie ofert a) W trakcie poufnego badania ofert nastąpi sprawdzenie kompletności dokumentów przetargowych, wymaganych Specyfikacją. b) Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów zawierających błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. c) Nie dopuszcza się negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złoŝonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. XIII. WYBÓR WYKONAWCY, TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone lub wykluczone. 2. O uniewaŝnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) albo, którzy złoŝyli oferty (w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert). 3. W/w informacje zostaną równieŝ zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 4. Zawarcie umowy moŝe nastąpić po upływie 7 dni licząc od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej nie później jednak niŝ przed upływem terminu związania ofertą. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY 1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 2. JeŜeli oferta wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia wspólnie, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający Ŝąda, aby przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy ci przedłoŝyli Zamawiającemu umowę regulującą ich współdziałanie. 3. Zamawiający przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych miesięcznych przedmiotu umowy i tym samym dopuszcza wystawianie faktur częściowych przez wykonawcę. 4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z rachunku Powiatowego Zarządu Dróg w śywcu na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę (na koniec miesiąca kalendarzowego) w ciągu 30 dni licząc od dostarczenia faktury Zamawiającemu, i po zatwierdzeniu miesięcznego godzinowego rozliczenia wykonanych usług na poszczególnych drogach wojewódzkich na terenie powiatu Ŝywieckiego. 8

9 XV. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Przed terminem składania ofert kaŝdy wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji. 2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, ze prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. 3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŝe wykonawcom, którym przekazana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie internetowej. XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego. 2. Protest naleŝy wnieść na zasadach określonych w Dziale VI Rozdział 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych oraz Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163) oraz odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Zatwierdzam 9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI

UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniŝej 206.000 Euro) NA UBEZPIECZENIE GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2009/2010 USŁUGI prowadzonym w oparciu

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo