ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w skrócie EOG) w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego (PL09). 2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 3. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi powyżej EURO. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Strona 1 II. Zamawiający Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ul. Grójecka 1/ Warszawa tel III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na trasie Polska-Norwegia i Norwegia-Polska według najkorzystniejszej oferty cenowej, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych promocji i taryf specjalnych, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego co do linii lotniczej, terminu wyjazdu i godzin przelotu. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy przewiduje zakup około 40 biletów, jednocześnie informując, że zarówno terminy wyjazdów, dokładne trasy, jak i liczba biletów będą uzgadniane na bieżąco z wyłonionym Wykonawcą, z którym Zamawiający zawrze umowę. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 1. Rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych według obowiązujących taryf określonych przez przewoźników z uwzględnieniem najkorzystniejszych ofert (obejmujących najtańsze i najkrótsze połączenia) oraz wszystkich dostępnych promocji i taryf specjalnych, jak również doradztwo w zakresie wszelkich zmian w czasie trwania podróży, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego co do linii lotniczej, terminu wyjazdu, godzin przelotu. Zamawiający dopuszcza loty z maksymalnie jedną przesiadką, przy czym czas przesiadki nie powinien przekraczać 2 godzin. 2. Sprzedaż biletów tanich linii lotniczych w przypadkach wskazanych przez Zamawiającego.

2 3. Przedstawianie Zamawiającemu każdorazowo na potrzeby rezerwacji biletów, najkorzystniejszych (obejmujących najtańsze i najkrótsze połączenia) dostępnych na rynku ofert na zakup biletów lotniczych wraz z podaniem w przypadku wskazanym przez Zamawiającego jak przesunięcie terminu wyjazdu (np. wylot jeden dzień wcześniej/powrót jeden dzień później) wpłynie na zmianę ceny biletu lotniczego, w formie elektronicznej na adres wskazany przez Zamawiającego. 4. Każdorazowe informowanie Zamawiającego (potwierdzenie) drogą elektroniczną, na wskazane adresy, o dokonanych rezerwacjach biletów, w tym: dane rezerwacji, cena biletu oraz termin wykupu. 5. Każdorazowo, w dniu wykupu biletu, informowanie Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazane adresy o konieczności wystawienia (zakupu) biletu lotniczego w związku z upływającym terminem rezerwacji. 6. Zapewnienie możliwości bezkosztowego zwrotu biletu w dniu jego wykupu. 7. Zamawiane bilety to bilety elektroniczne. Jeżeli na danej trasie nie jest dostępny bilet elektroniczny, Wykonawca zaoferuje bilet papierowy. 8. Wystawianie faktur z informacjami: numer zlecenia, data, trasa i klasa przelotu, imię i nazwisko pasażera, cena biletu według taryfy przewoźnika, wysokość opłaty lotniskowej, wysokość udzielonego upustu (jeśli udzielono upustu), cena biletu po udzieleniu upustu (jeśli udzielono upustu), opłata transakcyjna, wysokość podatku VAT, ostateczna cena biletu płatna przez Zamawiającego. 9. Bezpłatne dostarczanie dokumentów podróży (biletów) oraz faktur do siedziby Zamawiającego lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (pod podany adres) w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie (bez dodatkowych opłat). 10. Wynagrodzenie naliczone za sprzedaż biletów będzie obejmować wszystkie czynności wymienione powyżej (związane z wykonaniem zamówienia). Wykonawca nie będzie pobierać żadnych opłat manipulacyjnych (poza wynikającymi z taryfy przewoźnika) z tytułu rezygnacji z biletu, zmian dotyczących trasy, terminu lub osób podróżujących zgłoszonych przez Zamawiającego. Strona 2 IV. Termin realizacji zamówienia Od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do 31 grudnia 2014 r. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3 5. Wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem lub wykonywaniem, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług (umów) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługi obejmujące: rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze) i wartości wykonanych usług na kwotę co najmniej ,00 PLN brutto każda. Strona 3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które dostarczy Wykonawca. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków, zostanie odrzucony w postępowaniu. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji. VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 4. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług (umów) wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć usługi obejmujące: rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze) i wartości wykonanych/wykonywanych usług (umów) na kwotę co najmniej ,00 PLN brutto każda wraz z referencjami potwierdzającymi należyte ich wykonanie/wykonywanie. Forma dokumentów: 1. Dokumenty wchodzące w skład oferty powinny być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składne wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4 VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1. Joanna Wcisło, stanowisko: koordynatorka szkoleń, tel , kom ; 2. Bogna Włodarczyk, stanowisko: koordynatorka projektu, tel , kom Strona 4 VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty Ofertę należy złożyć w formie papierowej, w siedzibie Zamawiającego Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Grójecka 1/3, Warszawa, III piętro) w nieprzekraczalnym terminie: do dnia r. do godz Na kopercie, w której złożona zostanie oferta, znajdować się powinna adnotacja: dla p. Joanny Wcisło, nr postępowania 2/BMSWK/2013. IX. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest wydruk komputerowy). 2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 4. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. VI Zapytania. 5. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. X. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. XI. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności rezerwacji, wystawienia i sprzedaży (nie wlicza się kosztu biletu wynikającego z taryfy przewoźnika), przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowania wariantów, zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III Zapytania. 2. Cenę oferty będzie stanowić: a. cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego w dwie strony, b. wysokość upustu określonego w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu. 3. Cena opłaty transakcyjnej jak i wysokość upustu od ceny biletu pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy. 4. Cena opłaty transakcyjnej musi być wyższa niż 0 zł i musi być podana w PLN, cyfrowo

5 oraz słownie, i określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Wysokość upustu od ceny biletu musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Wykonawca poda na formularzu oferty (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania) cenę opłaty transakcyjnej oraz wysokość upustu. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z artykułem 28b Ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Wszelkie wyliczenia (cena brutto, podatek VAT, wartość brutto) powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Strona 5 XII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru: a. cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego w dwie strony 70%, b. wysokość upustu określonego w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego 30%. XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania. Wykonawcę, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. XV. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zawieranej pomiędzy Zamawiającym a wybranym Wykonawcą 1. Czas obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do roku. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów lotniczych na zagraniczne połączenia lotnicze: a. do kompleksowej, całodobowej obsługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych na trasie Polska-Norwegia i Norwegia-Polska; b. do zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług, w tym: opracowania najkrótszych i najtańszych połączeń na danej trasie, według najkorzystniejszej oferty cenowej, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych promocji i taryf specjalnych, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego co do linii lotniczej, terminu wyjazdu i godzin przelotu; zamawiający dopuszcza loty z maksymalnie jedną przesiadką, przy czym czas przesiadki

6 nie powinien przekraczać 2 godzin; całodobowej możliwości dokonania rezerwacji/jej zmiany i anulacji lub wykupu biletu, w tym również w dni wolne od pracy; w umowie Wykonawca musi wskazać numer telefonu oraz procedurę obowiązującą przy zlecaniu rezerwacji i zmianach w wylocie/przylocie w dni wolne od pracy oraz w godzinach poza godzinami pracy Zamawiającego, czyli od do 9.00 w dniu następnym; informowania o zbliżających się terminach wykupu i założonych rezerwacjach; zamawiania biletów elektronicznych; jeżeli na danej trasie nie jest dostępny bilet elektroniczny, Wykonawca zaoferuje bilet papierowy. c. Do dostarczenia zamówionych biletów każdorazowo w terminie ustalonym przez strony, ale nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem podróży, której dotyczy bilet, Wykonawca dostarczy bilet we wskazane przez Zamawiającego miejsce wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT. W przypadkach wskazanych przez Zamawiającego bilety zostaną dostarczone w inne miejsce niż faktura. d. W sytuacji nagłej dostarczenie zamówionych biletów nastąpi do miejsca wskazanego zgodnie z decyzją zamawiającego nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, której dotyczy bilet. Wykonawca dostarczy bilet do własnego punktu obsługi na lotnisku lub punktu obsługi pasażerów przewoźnika realizującego przelot. e. W szczególnych przypadkach dostarczyć bilet w terminie ustalonym przez Strony, lecz nie później niż na 4 godziny przed rozpoczęciem podróży, której bilet dotyczy. f. Do dostarczenia do Zamawiającego faktury zawierającej dokładny opis składników tworzących kwotę należną Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, tj.: cenę biletu według taryfy przewoźnika, wysokość opłaty lotniskowej, wysokość udzielonego upustu (jeśli udzielono upustu), cenę biletu po udzieleniu upustu (jeśli udzielono upustu), opłatę transakcyjną, wysokość podatku VAT, ostateczną cenę biletu płatną przez Zamawiającego, a także datę, trasę i klasę przelotu, imię i nazwisko pasażera oraz numer zlecenia. Wykonawca umieści na fakturze symbol i nr umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie pośrednictwa pomiędzy Zamawiającym a przewoźnikiem w sprawach reklamacyjnych, do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych. 4. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę biletów lotniczych, zgodnych z każdorazowym zamówieniem i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. Wynagrodzenie naliczone za sprzedaż biletów będzie obejmować wszystkie czynności wymienione powyżej (związane z wykonaniem zamówienia). Wykonawca nie będzie pobierać żadnych opłat manipulacyjnych (poza wynikającymi z taryfy przewoźnika) z tytułu rezygnacji z biletu, zmian dotyczących trasy, terminu lub osób podróżujących Strona 6

7 zgłoszonych przez Zamawiającego. 6. W przypadku niedostarczenia biletu w ustalonym przez strony terminie lub w przypadku dostarczenia go w miejsce inne niż wskazane w zamówieniu, Zamawiający będzie miał prawo do zrealizowania zamówienia u innego wykonawcy, a kosztami obciąży Wykonawcę będącego stroną niniejszej Umowy. 7. Przez nieprawidłowo wykonane zlecenie rozumie się umieszczenie na bilecie z winy Wykonawcy nieprawidłowych danych dotyczących przelotu, w szczególności: danych osobowych pasażera, niewłaściwej klasy/terminu/trasy przelotu lub niedostarczenie biletu we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu z konsekwencjami, o których mowa w ust. 13 i W przypadku wystąpienia nieprawidłowo wykonanego zlecenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia podróży, której dotyczyło zlecenie. 9. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub zaistnienia okoliczności wskazanych w punkcie 15, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 11. Z tytułu niniejszej Umowy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wydane bilety. 12. Wartość biletu określana będzie każdorazowo na podstawie ceny biletu według taryfy przewoźnika, z uwzględnieniem opłaty lotniskowej, udzielonego przez Wykonawcę upustu, opłaty transakcyjnej oraz podatku VAT. 13. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych jednym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 35% wynagrodzenia brutto za usługi objęte tym zamówieniem. 14. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają w szczególności: a. wykonanie usługi objętej zamówieniem z opóźnieniem, tj. niezachowanie terminów, o których mowa w punktach 2c i 2d; b. wykonanie usługi objętej zamówieniem niewłaściwej jakości lub z brakami ilościowymi. 15. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w punkcie 14, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 16. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy. 18. Zamawiający może potrącać kary umowne z faktury. 19. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń wynikających z Umowy na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego. 20. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy. 21. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej Umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że obejmują one następujące kwestie: a. Okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty. Strona 7

8 b. Wprowadzone zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Wykaz załączników do Zapytania: 1) Załącznik nr 1 wzór formularza oferty; 3) Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) Załącznik nr 3 wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług (umów). Strona 8

9 Załącznik nr 1 do Zapytania OFERTA Strona 9 (pieczęć Wykonawcy) Nazwa i adres Wykonawcy:.. tel.. NIP:.. REGON:. Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/BMSWK/2013 na rezerwację, zakup dostarczanie biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na trasie Polska-Norwegia i Norwegia-Polska według najkorzystniejszej oferty cenowej, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych promocji i taryf specjalnych, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego co do linii lotniczej, terminu wyjazdu i godzin przelotu, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 1. CENA brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego w dwie strony w kwocie.. zł brutto /słownie../ w tym % VAT, tj. zł VAT /słownie../ 2. UPUST od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży biletu, w wysokości % /słownie procent/ Oferta wraz z załącznikami została złożona na. stronach. Adres Wykonawcy, na który należy przesyłać ewentualną korespondencję: tel..

10 Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:... tel.. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) 2) 3) 4) Strona 10 (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

11 Załącznik nr 2 do Zapytania OŚWIADCZENIE Strona 11 (pieczęć Wykonawcy) Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/BMSWK/2013 na rezerwację, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na trasie Polska-Norwegia i Norwegia-Polska według najkorzystniejszej oferty cenowej, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych promocji i taryf specjalnych, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego co do linii lotniczej, terminu wyjazdu i godzin przelotu, oświadczam, że: 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

12 Załącznik nr 3 do Zapytania Strona 12 OŚWIADCZENIE (pieczęć Wykonawcy) Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr 2/BMSWK/2013 na rezerwację, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze na trasie Polska-Norwegia i Norwegia-Polska według najkorzystniejszej oferty cenowej, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych promocji i taryf specjalnych, z uwzględnieniem preferencji Zamawiającego co do linii lotniczej, terminu wyjazdu i godzin przelotu, oświadczam, że należycie wykonałem/wykonuję w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, poniższe zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. usługi obejmujące: rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze o wartości co najmniej ,00 PLN brutto każda. L.p Nazwa zadania Wartość zamówienia brutto Początek (dd.mm.rr) Czas realizacji Koniec (dd.mm.rr) Nazwa i adres zamawiającego Zakres zamówienia (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014 Warszawa, dnia.16.01.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na usługę:

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo