S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie CPV: , , , , , , , przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Dróg i Zieleni ul. Sienkiewicza Wołomin tel.: tel./fax.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana jest w dalszej treści SIWZ lub Specyfikacją. Zatwierdził dnia: DYREKTOR Marcin Gromek

2 Nazwa i adres zamawiającego. Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin, ul. Sienkiewicza 1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną w dalszej treści ustawą Pzp. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem niniejszego zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest sukcesywny, zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie dokonywany w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku Przedmiotem dostaw jest benzyna bezołowiowa E-95, E-98 oraz olej napędowy. Ponadto Zamawiający dokonywać będzie zakupu drobnych akcesoriów samochodowych (oleje silnikowe, płyny eksploatacyjne, oleje smarowe, pozostałe produkty naftowe, kosmetyki samochodowe, akcesoria samochodowe, itp. Benzyna bezołowiowa powinna spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 228:2010 (U) Olej napędowy powinien spełniać wszystkie wymagania normy PN EN 590:2010 (U) powinien być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych. Szacunkowe zamówienie obejmować będzie zakup: - benzyny bezołowiowej E-95 w ilości około 300 litrów - oleju napędowego w ilości około 3500 litrów - pozostałych zakupów towarów i usług, których wartość nie przekroczy10 % wartości umowy Wskazane powyżej wskaźniki są prognozowanym zapotrzebowaniem zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej E-95 i oleju napędowego, oraz pozostałych towarów i usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia zamówienia do wysokości faktycznego własnego zapotrzebowania. Z tytułu wykorzystania kwot mniejszych niż wskazane w pkt Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego Zakup paliwa będzie dokonywany w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. Wykaz pojazdów należących do Zamawiającego, które mogą korzystać z systemu stanowi Załącznik Nr 6 dosiwz. Zmiana załącznika nie będzie powodowała konieczności aneksowania umowy, o każdej zmianie wykazu pojazdów Wykonawca będzie poinformowany w trybie ustalonym przez strony umowy. Zakup paliwa bezołowiowego E-95 oraz oleju napędowego dokonywany będzie po cenie obowiązującej w momencie zakupu na stacji paliw. Rabat od ceny zostanie uwzględniony przez Wykonawcę przy wystawianiu faktury. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupionego paliwa z podaniem: użytkownika,pojazdu, numeru rejestracyjnego pojazdu, stanu licznika pojazdu, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa, ceny 1 litra, wartości zakupu. Zestawienie to będzie dołączane do faktur. Rozliczenie zawartych transakcji może się odbywać na podstawie 2 faktur VAT w miesiącu: 1-15 dzień miesiąca i 16 ostatni dzień miesiąca, w terminie 21 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży

3 uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. W przypadku nie wykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości paliw wskazanych w SIWZ, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych zakupów paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. Dojazd pojazdów do najbliższej stacji lub punktu sprzedaży paliw Wykonawcy nie może być większy niż 10 km od miejsca garażowania pod adresem ul. Łukasiewicza 4, Wołomin Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN. Termin wykonania zamówienia Od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 Ustawy Pzp; posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi kserokopię aktualnej koncesji na obrót paliwami. posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem sieci stacji paliw na terenie całej Polski, wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw za pomocą kart flotowych lub równoważnych, w tym minimum jeden punkt sprzedaży na terenie miasta Wołomin i 1 punkt sprzedaży na terenie powiatu wołomińskiego czynne całą dobę. sytuacji ekonomicznej i finansowej; Posiadanie aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki udziału w postępowaniu określone powyżej mogą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający oceni spełnianie opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia wymagane warunki. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyłączeniem oświadczenia o spełnieniu warunków, które należy załączyć w formie oryginału): oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ), Wykaz stacji paliw należących do Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie miasta Wołomin i powiatu wołomińskiego. (Załącznik nr 2 do oferty)

4 Kserokopię koncesji, Kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, potencjale technicznym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji nie zbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (ww. zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału). Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 7.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.2 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na załączniku Nr 5 do SIWZ wg wzoru załączonego do wzoru formularza oferty. 7.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 8.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o

5 udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, Dokumenty wskazane w rozdziale 8 SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń 9.1 W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Piotr Mystkowski w sprawach merytorycznych oraz Piotr Gontarski w sprawach procedury zamówień. Kontakt:Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin, ul Sienkiewicza 1,w godz. od 8 00 do tel.: lub tel./fax.: , Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Opis sposobu przygotowywania ofert Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację całości przedmiotu zamówienia. Wszystkie załączniki dołączone do SIWZ stanowią jej integralną część. Zaleca się aby wszystkie informacje wymagane od Wykonawcy były sporządzone według wzorów określonych w załącznikach co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie dodatkowe informacje, nie wymagane w SIWZ, a które Wykonawca chciałby

6 dołączyć do oferty jako nieobowiązkowe załączniki, powinny być dostarczone również w języku polskim. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualną umowę spółki. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub adres zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien załączyć odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający uprawnienie do reprezentacji. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa powyżej, do oferty należy załączyć także pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Podpis osoby upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką). Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo z wyraźnie określonym jego zakresem, podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę (osobę prawną lub fizyczną). Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale bądź w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane. Oferta powinna zostać dostarczona w formie dokumentu papierowego. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: OFERTA w postępowaniu na: Dostawę paliwa na potrzeby Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie NIE OTWIERAĆ przed dniem r. godz. 11:15. Oferta powinna składać się co najmniej z następujących dokumentów: Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ; Wykaz stacji benzynowych Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3 do SIWZ; Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 4 do SIWZ; Aktualny odpis z właściwego rejestru; Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy); Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika; Propozycję umowy;

7 Kserokopię koncesji; Kserokopię polisy ubezpieczeniowej; Oferta powinna zawierać także wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Uwaga:Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty. 14 SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI Wykonawca może zwrócić się w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ Zamawiający odpowie na pytania Wykonawcy i prześle treść wyjaśnień wszystkim, którym doręczono SIWZ oraz opublikuje na stronie internetowej, niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku wpływu wniosku po tym terminie Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ jak również jej załączników. 14.4Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert, dla zapewnienia odpowiedniego czasu, na uwzględnienie zmian, dokonanych w SIWZ O każdej wprowadzonej zmianie Zamawiający informuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Przedmiotowa informacja jest dla Wykonawców wiążąca. 15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejski Zakład Dróg i Zieleni Wołomin, ul. Sienkiewicza 1 kancelaria do dnia godzina Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składanie ofert z dopiskiem ZMIANA. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę brutto jednego litra paliwa oraz wartość

8 rabatów i wartość brutto całości zamówienia stanowiącą iloczyn ceny za jeden litr paliwa i ilości litrów Cena brutto za 1 litr paliwa podana w ofercie będzie średnią ceną z ostatnich 30 dni poprzedzających dzień ogłoszenia przetargu pomniejszona o ewentualny rabat. Wykonawca wpisuje w odpowiednią rubrykę oferty adres stacji paliw uwzględnionej w postępowaniu Jeżeli Wykonawca w cenie ofertowej 1 litra paliwa uwzględni rabat to wysokość tego rabatu wpisuje w formularzu ofertowym. Rabat ten obowiązywał będzie przez cały okres trwania umowy Cena brutto 1 litra paliwa, o którym mowa w punkcje stanowić będzie podstawę tylko do wybrania oferty najkorzystniejszej. Zapłata za przedmiot zamówienia następować będzie zgodnie z cenami na stacji paliw w dniu tankowania pomniejszona o stały rabat wskazany przez Wykonawcę w ofercie. Cena, ma być wyrażona w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty - znaczenie tych kryteriów oraz sposób oceny ofert Kryteria i ich znaczenie: Kryterium Znaczenie w % Sposób oceny ofert. Cena 100 % Ocenie według wyżej wymienionych kryteriów poddawane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. w kryterium tym zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: C= C N x 100 C o gdzie: C oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium cena (wartość) całkowita oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) max. 100 pkt. C N oznacza cenę brutto najtańszej z ofert. C o oznacza cenę brutto ocenianej oferty. Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę Wykonawcy, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Istotne warunki umowy Zapewnienie zamawiającemu możliwości sukcesywnego zakupu paliwa bezołowiowego E- 95, E-98 i oleju napędowego dokonywanego w stacji paliw Wykonawcy Wystawianie i przesyłanie drogą pocztową faktur za okres rozliczeniowy wynoszący jak w punkcie 4.13 SIWZ z załączonym zestawieniem dokonanych transakcji, zawierającym następujące informacje: data tankowania, miejsce tankowania, nr rejestracyjny pojazdu, ilość, cena 1 litra paliwa, wartość zakupu po uwzględnieniu rabatu. (Wykonawca rozlicza transakcję

9 z Zamawiającym w PLN). Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za zakupione paliwo na podstawie wystawionych faktur VAT (2 faktury w miesiącu: 1-15 dzień miesiąca i 16 ostatni dzień miesiąca), w terminie 21 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. NIP Zamawiającego:. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 miesiąc w przypadku, gdy jakość sprzedawanego paliwa będzie budziła zastrzeżenia Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. Umowa w sprawie zamówienia publicznego musi być zawarta z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający wymaga załączenia do oferty wzoru stosowanej przez Wykonawcę umowy oraz ogólnych warunków umowy jeżeli takie są stosowane przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy; Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) i pkt 3 lit. a) ustawy Pzp Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

10 wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów. określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołanie wnosi się w terminach określonych w ustawie Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą elektroniczną Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Informacje końcowe Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - udzielania zamówień uzupełniających, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji elektronicznej, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza: - składania ofert częściowych, - składania ofert wariantowych, Załączniki: ZAŁĄCZNIK 1: Formularz ofertowy; ZAŁĄCZNIK 2: Wykaz stacji paliw,załącznik 3: Oświadczenie z art. 22; ZAŁĄCZNIK 4: Oświadczenie z art. 24 ust. 1, ZAŁĄCZNIK 5. Oświadczenie z art 24 ust. 2, ZALĄCZNIK 6: Wykaz pojazdów zamawiającego

11 Załącznik nr.1 WZÓR FORMULARZA OFERTY Nazwa i adres Wykonawcy: ( w przypadku oferty wspólnej, wpisać wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika)... Adres korespondencyjny:...* Województwo:...** Powiat:...** Tel/fax: Regon:...** NIP:...** * w przypadku Wykonawców zagranicznych, należy podać kraj ** Wykonawcy zagraniczni nie wypełniają Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie W odpowiedzi na ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie, oświadczamy, że: oferujemy wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt. 3. SIWZ, w zakresie wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których

12 mowa w SIWZ, za cenę:brutto... zł. w tym upust od ceny dnia %. ( słownie złotych...) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych, określonymi w niej zasadami postępowania; zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte punkcie 18 SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie do dnia roku - zgodnie z postanowieniami określonymi w SIWZ. zobowiązujemy się do zastosowania w trakcie wykonywania zamówienia materiałów i produktów odpowiadających wymaganiom ujętym w art. 10 ustawy Oświadczamy, że jeżeli nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany przedstawione w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o tym Zamawiającego. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto..... *dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w gotówce Prosimy o kierowanie korespondencji do naszej firmy na adres.... wypełnia Wykonawca Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania*: Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie(wyrażone cyfrą) Od Do Załącznikami do niniejszej oferty są: oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; wykaz stacji benzynowych oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa;w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informacja, o której mowa w art. 24 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (o przynależeniu / nieprzynależeniu do grupy kapitałowej)... (miejscowość i data) * - niepotrzebne skreślić ** w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, podpisują wszyscy Wykonawcy lub Pełnomocnik. (Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)**

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: DZP-271-44/13 Kraków, 12 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: ID.272.19.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo