Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu."

Transkrypt

1 Strona 1 POWIATOWE PCPR 8215/ / /2011 CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, żnin tel jednostka rozpatrująca wniosek W N I O S E K o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup materiałów i urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej Imię, imiona Nazwisko.. Data urodzenia. w. Dowód osobisty: seria.. nr. wydany w dniu. przez PESEL NIP Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego UWAGA: dotyczy wyłącznie opiekuna prawnego, pełnomocnika małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej (wypełniać w przypadku małoletniej osoby, w przypadku dorosłej jedynie na podstawie dokumentu sądowego potwierdzającego pełnomocnictwo) II. Miejsce zamieszkania Miejscowość Ulica. Nr domu... Nr mieszkania.. Kod pocztowy. Poczta Powiat.. Województwo.. III. Adres zameldowania (należy wpisać, gdy jest inny niż adres zamieszkania) Miejscowość. Ulica Nr domu. Nr mieszkania Kod pocztowy.. Poczta.. Powiat Województwo.. IV. Adres korespondencyjny:.. (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) V. Kontakt telefoniczny. VI. Przedmiot dofinansowania (proszę podać dokładną nazwę) VII. Przewidywany koszt realizacji zadania 100% kosztu zakupu wynosi.. zł (na podstawie tabeli punkt XIV wniosku), z tego: 1) 80% kosztu zakupu (dofinansowanie ze środków Funduszu) wynosi.... zł. 2) 20% kosztu zakupu (udział własny wnioskodawcy) wynosi..... zł.

2 Strona 2 VIII. Informacja o korzystaniu ze środków PFRON Czy Pan/Pani korzystał/a w ciągu ostatnich 3 lat (licząc od dnia zawarcia umowy) ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR? TAK NIE Nazwa bariery Bariery architektoniczne Bariery w komunikowaniu się Bariery techniczne Numer i data zawarcia umowy Przedmiot dofinansowania (cel) Kwota przyznana Termin rozliczenia Kwota rozliczenia Inny cel, np.: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny Oświadczam, że: (odpowiednie zaznaczyć) nie posiadam zobowiązań wobec PFRON posiadam zobowiązania wobec PFRON proszę podać rodzaj i wysokość zobowiązania IX. Nazwa banku i numer rachunku bankowego osoby niepełnosprawnej (jeśli taki posiada) X. Cel dofinansowania. Uzasadnienie likwidacji bariery krótkie uzasadnienie wniosku 1. Proszę podać jak zamierza Pan/Pani wykorzystać wnioskowany przedmiot 2. Czy Pan/Pani posiada dysfunkcję narządu ruchu, jeśli tak to jaką? Inne choroby

3 Strona Jakie czynności Panu/Pani sprawiają problemy i musi Pan/Pani wykonywać przy pomocy osoby drugiej?.. 5. Poruszam się za pomocą wózka inwalidzkiego kuli laski inne jestem osobą leżącą jestem osobą poruszającą się o własnych siłach 6. Inne uzasadnienia 7. Czy w Pana/Pani gospodarstwie domowym mieszkają inne osoby niepełnosprawne? TAK NIE Jeśli tak to proszę podać Imię i nazwisko.. Jednocześnie do wniosku proszę dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w/w osoby. XI. Plan realizacji zadania 1. Miejsce realizacji zadania (podać dokładny adres gdzie będzie montowane wnioskowane urządzenie, czyli miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). 2. Termin rozpoczęcia: a) miesiąc planowanego zakupu i montażu b) przewidywany czas realizacji zadania (np. jeden miesiąc). 3. Ogólna wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek oraz dotychczasowe źródła finansowania. 4. Udokumentowana informacja o innych źródłach finansowania zadania. 5. Deklaruję, że prace remontowo budowlane będzie wykonywała osoba z uprawnieniami do wystawiania faktur VAT/rachunków NIE TAK przybliżona kwota (proszę podać kwotę wyłącznie usługi remontowej, taka jak jest podana we wstępnym kosztorysie)....punkt XIV wniosku.

4 Strona 4 XII. OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW Ja niżej podpisany(a)..(imię i nazwisko Wnioskodawcy) niniejszym oświadczam, iż jestem osobą, która prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe która prowadzi wspólne gospodarstwo domowe 1 z osobami przedstawionymi w poniższej tabeli Lp. Imię i Nazwisko Wiek Stopień pokrewieństwa z Wnioskodawcą 1. Osoba niepełnosprawna RAZEM Czy pobiera naukę (tak/nie) 9. Łączny dochód przypadający na osobę, czyli suma dochodów wszystkich osób z gospodarstwa domowego z kwartału poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku - (punkt 8 : przez liczbę 3 jako kwartał) 10. Miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny 2 (punkt 9 : przez liczbę osób w gospodarstwie domowym) Dochód netto liczony za kwartał (3 miesiące) poprzedzają cy miesiąc złożenia wniosku Źródło utrzymania (praca, renta, emerytura itp.) Rodzina składa się z osób. XIII. Dane dotyczące przedstawiciela ustawowego (dla małoletniego wnioskodawcy, bądź osoby ubezwłasnowolnionej) opiekuna prawnego, pełnomocnika... syn/córka*... imię (imiona) i nazwisko imię ojca seria... nr... wydany w dniu... przez... dowód osobisty nr PESEL... nr NIP... miejscowość... ulica......nr domu... nr lokalu... nr kodu poczta..powiat. województwo... nr tel./fax. (z nr kier.)... ustanowiony Opiekunem*/Pełnomocnikiem*...* postanowieniem Sądu Rejonowego... z dn... syg. Akt * na mocy pełnomocnictwa potwierdzonego przez Notariusza...z dn.... repet. Nr... 1 Przez pojęcie wspólne gospodarstwo domowe należy rozumieć członków rodziny Wnioskodawcy, faktycznie wspólnie utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy. 2 Należy wpisać miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

5 Strona 5 XIV. Wstępny kosztorys (zestawienie cenowe materiałów i koszty usługi remontowej) UWAGA: Wzór - Patrz załącznik Nr 2 do wniosku Katalog RZECZOWY URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, ROBÓT LUB INNYCH CZYNNOŚCI, JAKIE MOGĄ BYĆ OBJĘTE DOFINANSOWANIEM NA WNIOSEK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. Lp. Nazwa Jednostka miary RAZEM Liczba sztuk Cena jednostkowa Wartość brutto Uwagi PCPR

6 Strona 6 XV. WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU BARIER ARCHITEKTONICZNYCH Lp. Nazwa załącznika Dołączono do wniosku Uzupełniono Data uzupełnienia i podpis pracownika Zaznaczyć właściwe wypełnia PCPR!!! 1. Kserokopia orzeczenia lub wypis z treści orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 r. 2. Zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności - lekarz specjalista bądź lekarz ogólny (druk PCPR). 3. Zaświadczenie o zameldowaniu Wnioskodawcy. 4. Kserokopia dowodu osobistego Wnioskodawcy. 5. Akt notarialny ( w przypadku kiedy Wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu wymagana jest również zgoda właściciela lokalu z aktualnym aktem własności). Inne (w przypadku takich osób): 6. Kserokopia aktu urodzenia dziecka w przypadku kiedy jest osobą niepełnosprawną. 7. Przedłożenie dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym lub pełnomocnictwo (dotyczy osób ubezwłasnowolnionych oraz tych którzy posiadają swojego pełnomocnika prawnego). 8. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą w przypadku takich osób. 9. Zaświadczenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy. 10. Zaświadczenie ze szkoły w przypadku kiedy Wnioskodawca jest osobą pełnoletnią i kontynuuje naukę. 11. Podpis Wnioskodawcy 12. Zgodność adresów we wniosku, w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, w dowodzie osobistym, uwierzytelnione dokumenty 13. Inne

7 Strona 7 UWAGA 1. Proszę we wniosku wypełnić wszystkie powyższe rubryki, ewentualnie wpisać NIE DOTYCZY 2. Każda kserokopia powinna zostać potwierdzona za zgodność z oryginałem, tj.: POTWIERDZAM ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM, IMIĘ I NAZWISKO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 3. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96 poz. 861 z późn. zm.) XVI. Złożenie wniosku jest traktowane jako: 1. Uprzedzona/y o odpowiedzialności wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że dane zawarte we wniosku oraz w załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminują wniosek z dalszego rozpatrywania. 2. O zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązuję się poinformować w ciągu 14 dni. 3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późń. zm.) w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. 4. Oświadczam, że posiadam środki finansowe na pokrycie udziału własnego na urządzenia/materiały o których dofinansowanie ubiegam się obecnie w zakresie likwidacji barier architektonicznych. 5. Przyjmuję do wiadomości, że prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną. 6. Przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż złożenie niniejszego wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje uzyskania pomocy w ramach realizacji zadania oraz, że warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest spełnienie warunków określonych w załącznikach do wniosku Załącznik Nr 1 i Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami udzielania pomocy z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych na podstawie Informacji dla podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków PFRON z zakresu likwidacji barier funkcjonalnych na rok 2011 załącznik NR 1, oraz z Katalogiem rzeczowym urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności jakie mogą być objęte dofinansowaniem załącznik NR 2, które dostępne są pod adresem internetowym: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR Żnin. dnia../../2011 r.... (podpis Wnioskodawcy*/Przedstawiciela ustawowego*/ Opiekuna prawnego*/ Pełnomocnika*) czytelnie imię i nazwisko

8 Strona 8 ważne 1 miesiąc od daty wystawienia Pieczęć Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejscowość i data lub praktyki lekarskiej Imię i nazwisko Pacjenta Adres zamieszkania Pacjenta ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA Dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - likwidacje barier funkcjonalnych Prosimy wypełnić czytelnie Data urodzenia Pacjenta 1. Rozpoznanie choroby zasadniczej (w języku polskim) i opis rodzaju schorzenia 2. Używane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny 3. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej stwierdza się, że niepełnosprawność Pacjenta dotyczy: upośledzenie umysłowe choroby psychiczne zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu choroby narządu wzroku upośledzenie narządu ruchu epilepsja choroby układu oddechowego i krążenia choroby układu pokarmowego choroby układu moczowo-płciowego choroby neurologiczne inne 4. Czy przy udziale wnioskowanego przedmiotu można przełamać występujące bariery funkcjonalne? TAK/NIE* Proszę uzasadnić *niepotrzebne skreślić Pieczęć i podpis lekarza

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F

W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F D A T A W P Ł Y W U : Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON W N I OSEK P - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu-obszar F o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego

Bardziej szczegółowo

... 1. DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPŁNOSPRAWNEJ) Imię i nazwisko:... PESEL... Dow. osob. Seria. Nr..

... 1. DANE WNIOSKODAWCY (RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO, PEŁNOMOCNIKA OSOBY NIEPŁNOSPRAWNEJ) Imię i nazwisko:... PESEL... Dow. osob. Seria. Nr.. PPoow iiaa i toow t ee CCee nnt trr uum PPoomoocc yy RRoo ddzzi iinn iiee i w CChh ooj jjnn ii iccaa cchh Data wpływu. Nr wniosku PFRON/.../ /. / 2014 WNIOSEK O PRZYNZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, tel. 041 252 19 53 e-mail: pcpr.sko@wp.pl www.pcprskarzysko.pl Nr.. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Data wpływu Wniosku do PCPR: Wypełnia Realizator Numer wniosku: program finansowany ze środków PFRON PCPR.6113..2015 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA W SWOIM IMIENIU)

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA W SWOIM IMIENIU) Nr sprawy:... Program finansowany ze środków PFRON Data wpływu:... WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA W SWOIM IMIENIU) Moduł

Bardziej szczegółowo

DANE PERSONALNE Imię...Nazwisko... Data urodzenia...r. Dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... ważny do dnia..

DANE PERSONALNE Imię...Nazwisko... Data urodzenia...r. Dowód osobisty seria... numer... wydany przez... w dniu... ważny do dnia.. WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE PROGRAM FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON W N I O S E K o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu STUDENT II kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu STUDENT II kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 276/2009 Zarządu PFRON z dnia 25 sierpnia 2009 r. PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Procedur Wniosek złożono w Oddziale PFRON w... w

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu INFORMATOR PRZEWODNIK OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Świnoujście 2014 1 Egzemplarz bezpłatny. Informator nie stanowi źródła prawa. Copyright by Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu...

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu... dnia.. DYREKTOR...... (nazwa szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka Szkolna (dotyczy uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej - ze względu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 211/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Zasady dofinansowania likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA .. pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej (miejscowość i data) IMIĘ NAZWISKO ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA Wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo