... z siedzibą:..., KRS:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez:... zwaną dalej Wykonawcą. 1 Podstawy prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... z siedzibą:..., KRS:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez:... zwaną dalej Wykonawcą. 1 Podstawy prawne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE WARUNKI UMOWY /UMOWA / Nr... na: Usługę dostarczania paliwa gazowego gazu ziemnego wysokometanowego do kompleksów nr 6077, 0192, 0030 W dniu... pomiędzy: Jednostką Wojskową 4198, Warszawa 60 ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP , zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Dowódca JW 4198 płk pil. Dariusz TATAROWSKI a z siedzibą:..., KRS:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez:... zwaną dalej Wykonawcą 1 Podstawy prawne 1. Umowa została zawarta zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm), w dniu r., nr sprawy 22/ Dostarczanie i sprzedaż paliwa gazowego odbywa się na podstawie niniejszej umowy oraz na warunkach określonych w Taryfie w zakresie dostarczania paliw gazowych Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3. W sprawach nieunormowanych w trybie określonym powyżej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z póżn.zm) - Prawo energetyczne oraz Rozporządzeń do tej ustawy. 2 Przedmiot umowy i postanowienia ogólne 1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługę zakupu i dostawy lub dystrybucji paliwa gazowego za pomocą sieci wchodzącej w skład przedsiębiorstwa WYKONAWCY do miejsca określonego w Zleceniu, to jest do Jednostki Wojskowej nr 4198 w kompleksach wojskowych w Warszawie: K 0030 przy ul. Leśnej 5,K-0192 przy ul. Kajakowej 8, K przy ul. Żwirki i Wigury 1 C, w ilości wynikającej z mocy zamówionej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz Zleceniu, stanowiącym Załącznik Nr 1,2,3. 2. Przedmiotem umowy jest: - dostarczanie paliwa gazowego wysokometanowego grupy E przez WYKONAWCĘ do obiektów ZAMAWIAJĄCEGO, wymienionych w 2 pkt 1 o parametrach technicznych wymienionych w warunkach technicznych. 3. Warunki techniczne dostarczania paliwa gazowego określa Zlecenie. Zmiana warunków technicznych dostarczania paliwa gazowego określonych w Zleceniu odbywa się w trybie złożenia nowego Zlecenia oraz jego akceptacji przez WYKONAWCĘ i nie wymaga zmiany Umowy. Nowe Zlecenie przyjęte do realizacji dla danego obiektu zastępuje dotychczasowe Zlecenie i wchodzi w życie z datą określoną w nowym Zleceniu. 1/9

2 4. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odbioru paliwa gazowego oraz terminowego regulowania należności za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy. 5. ZAMAWIAJĄCY zapewnia utrzymanie należących do niego urządzeń w stanie technicznym pozwalającym na odbiór paliwa gazowego dostarczanego zgodnie z Umową. 6. Tytuł prawny do paliwa gazowego przechodzi z WYKONAWCY na ZAMAWIAJĄCEGO w miejscu dostarczania paliwa, o którym mowa w Zleceniu. 7. Miejsce dostarczania paliwa stanowi jednocześnie miejsce wydania paliwa w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 8. ZAMAWIAJĄCY wyraża zgodę i zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia WYKONAWCY nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot innych praw ZAMAWIAJĄCEGO, dla potrzeb eksploatacji, modernizacji, remontów i usuwania awarii przewodów i urządzeń, oraz na dostęp do tych przewodów i urządzeń, lub zapewni zgodę właściciela w zakresie wyżej wskazanym, z zastrzeżeniem, że WYKONAWCA zobowiązuje się do korzystania z nieruchomości tylko w zakresie niezbędnym do wykonania w/w zadań oraz w sposób pozwalający na korzystanie z nieruchomości przez innych użytkowników. 9. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia WYKONAWCY, w formie pisemnej, o zmianie podmiotu władającego nieruchomością. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do poinformowania ewentualnych następców prawnych lub innych podmiotów faktycznie władających nieruchomością o obowiązkach wynikających z Umowy. 3 Termin wykonania Umowa na wykonanie czynności określonych w niniejszej umowie, będzie obowiązywać od dnia r. do dnia r. lub do wyczerpania środków finansowych, określonych w 7 ust.1 przeznaczonych w okresie trwania umowy na realizację przedmiotu umowy. 4 Obowiązki WYKONAWCY 1. WYKONAWCA zobowiązany jest do: 1) przesyłania, dystrybucji i sprzedaży paliwa gazowego Zamawiającemu, 2) dotrzymywania standardów jakościowych obsługi, 3) usuwania przerw i ograniczeń w dostarczaniu paliwa gazowego spowodowanych wadliwą pracą urządzeń WYKONAWCY w ciągu 24 godzin od zgłoszenia usterki, 4) w każdym przypadku przerwy, ograniczenia lub wstrzymania dostaw gazu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej podając przyczynę przerwy, ograniczenia lub wstrzymania. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do dostawy gazu od ustania ww. przyczyn 5) nieodpłatnego udzielania ZAMAWIAJĄCY informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnej Taryfy, 6) umożliwienia ZAMAWIAJĄCEMU dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz kontroli prawidłowości wskazań tego układu. 2. WYKONAWCA zapewnia dostarczanie paliwa gazowego w ciągu całego roku, z przerwą na remont lub konserwację sieci gazowej. 3. Przerwa w dostarczaniu gazu na wykonanie planowanych remontów lub konserwacji sieci gazowej może wystąpić tylko w okresie maj wrzesień i nie może przekroczyć 14 dni. 4. Sprawdzanie dotrzymywania przez WYKONAWCĘ standardów jakościowych obsługi Odbiorców i dotrzymywania przez ZAMAWIAJĄCĘGO warunków Umowy. 5. WYKONAWCA zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO: 1) o terminach planowanych przerw w dostarczaniu paliwa gazowego przewidzianych na wykonanie prac, o których mowa w ust. 3 co najmniej 7 dni przed przerwą, 2) o przyczynach zaistniałych zakłóceń w dostarczaniu paliwa gazowego oraz przewidywanym terminie przywrócenia normalnych warunków dostarczania gazu niezwłocznie po stwierdzeniu zaistniałych zakłóceń, przy czym dopuszcza się możliwość udzielenia informacji telefonicznej, 2/9

3 3) o planowanych zmianach warunków dostarczania gazu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 12 miesięcy, umożliwiającym ZAMAWIAJĄCEMU dostosowanie instalacji do nowych warunków. 6. WYKONAWCA ma obowiązek: 1) sprawdzić, w okresie 3 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO, prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania, 2) wymontować, w razie potrzeby lub na pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, zakwestionowany układ pomiarowo-rozliczeniowy i sprawdzić go w laboratorium, 3) doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU protokół sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania, 4) dokonać ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU protokołu, o którym mowa w ust Dostarczanie paliwa gazowego może zostać wstrzymane w przypadkach, gdy: 1) ZAMAWIAJĄCY zwleka z zapłata za pobrany gaz lub świadczone usługi, co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego, pisemnego powiadomienia o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, 2) nastąpił nielegalny pobór paliwa gazowego, 3) instalacja znajdująca się u ZAMAWIAJĄCEGO stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska, 4) uniemożliwiono upoważnionym przedstawicielom WYKONAWCY dostęp do elementów sieci gazowej znajdującej się na terenie lub w obiekcie ZAMAWIAJĄCEGO, w celu przeprowadzenia kontroli układów pomiarowych, dotrzymywania zawartych umów i prawidłowości rozliczeń. 5 Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do: 1) odbioru i użytkowania dostarczonego paliwa gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami Umowy, 2) terminowego uiszczania należności za dostarczony gaz na warunkach określonych w Umowie, 3) niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych teleadresowych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy przez WYKONAWCĘ brak informacji o zmianie danych spowoduje przesłanie korespondencji zgodnie z danymi posiadanymi przez WYKONAWCĘ, ze skutkiem doręczenia. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewykonania obowiązku informowania o zmianie ww. danych przez ZAMAWIAJĄCEGO, 4) dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia do sieci gazowej, a w szczególności wyregulowania i utrzymania w należytym stanie technicznym eksploatowanej instalacji, w sposób nie powodujący zakłóceń w pracy sieci gazowej, urządzeń i układów pomiarowych, 5) utrzymania nieruchomości w stanie nie powodującym utrudnień w prawidłowej eksploatacji sieci gazowej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa WYKONAWCY, poprowadzonej przez teren tych nieruchomości oraz uzgadniania przebiegu uzbrojenia podziemnego, pozostającego w eksploatacji ZAMAWIAJĄCEGO na terenie będącym w jego władaniu, w przypadku usuwania awarii lub wymiany sieci gazowej prowadzonej przez WYKONAWCĘ. 6) uzgadniania z WYKONAWCĄ zmian warunków odbioru paliwa gazowego, a w szczególności zmian wymagających przystosowania urządzeń i instalacji WYKONAWCY do nowych warunków, z wyprzedzeniem 6 miesięcy, 7) dostosowania, w ustalonych między Stronami terminach, instalacji odbiorczych do zmienionych warunków dostarczania paliwa gazowego, zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, 8) zabezpieczenia założonych przez WYKONAWCĘ plomb, zwłaszcza w układzie pomiarowo - rozliczeniowym oraz urządzeniu regulującym natężenie przepływu nośnika gazowego przed uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych, 9) niezwłocznego informowania WYKONAWCY o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo rozliczeniowym i w innych urządzeniach oraz o innych okolicznościach mających wpływ na prawidłowość rozliczeń, a także o przerwach lub zakłóceniach w dostarczaniu paliwa gazowego. 3/9

4 10) zapewnienia upoważnionym pracownikom WYKONAWCY dostępu do pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia WYKONAWCY służące do dostarczania paliwa gazowego oraz wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądu i prac związanych z konserwacjà i eksploatacjà zainstalowanych urządzeń i instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11) informowania WYKONAWCY o planowanych remontach instalacji będących własnością ZAMAWIAJĄCEGO. 6 Ceny, stawki i opłaty. 1. Płatności za świadczenia WYKONAWCY na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO odbywają się wg cen i stawek opłat określonych w Taryfie w zakresie dostarczania paliw gazowych i opłat dodatkowych, w cyklach co miesięcznych. 2. Zmiana Taryfy w sposób przewidziany przepisami Prawa energetycznego nie stanowi zmiany warunków Umowy, a tym samym nie wymaga ich formalnej zmiany. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. 3. O zmianie cen i stawek opłat określonych w zatwierdzonej Taryfie lub wynikającej ze zmieniających się warunków ekonomicznych, WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie, w ciągu okresu rozliczeniowego od dnia wejścia jej w życie. 4. Jednorazowe włączenie i wyłączenie dostarczania paliwa gazowego w ciągu roku kalendarzowego jest nieodpłatne. 7 Wynagrodzenie umowne i sposób płatności 1. Za wykonanie usługi określonej w niniejszej umowie przez cały okres trwania umowy strony ustaliły wynagrodzenie o ogólnej wartości nie przekraczającej: Zadanie nr 1 Kompleks nr 6077 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1 C. netto:... zł. brutto:... zł. Zadanie nr 2 - Kompleks nr 0030 Warszawa, ul. Leśna 5. netto:... zł. brutto:... zł. Zadanie nr 3 Kompleks nr 0192 Warszawa, ul. Kajakowa 8. netto:... zł. brutto:... zł. 2. Należności wynikające z realizacji Umowy, ZAMAWIAJĄCY będzie płacił na rzecz WYKONAWCY na podstawie faktur VAT wystawionych przez WYKONAWCĘ, po zakończeniu co miesięcznego okresu rozliczeniowego. 3. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi wyszczególnionymi w fakturze, a podanymi w innych załączonych dokumentach lub w cenach podanych na fakturze, a uzgodnionych w umowie, ZAMAWIAJĄCY odmówi przyjęcia faktury lub w terminie dziesięciu dni od daty jej otrzymania zwróci ją WYKONAWCY w celu dokonania poprawy lub korekty. Termin płatności faktury będzie biegł od dnia otrzymania faktury poprawionej lub skorygowanej. 4/9

5 4. Każdorazowa zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej i dostarczonej faktury z wyszczególnieniem przedmiotu umowy zgodnie z nazewnictwem użytym w niniejszej umowie do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze. 5. Faktura przekazywana ZAMAWIAJĄCEMU, musi być zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) 6. Terminem zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 7. W razie opóźnienia zapłaty faktury WYKONAWCY przysługują odsetki ustawowe. 8 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedotrzymania warunków umowy w zakresie: 1) nie zapewnienia dostawy paliwa gazowego o parametrach określonych w niniejszej umowie lub ograniczenia w jej dostarczaniu, z wyłączeniem sytuacji przedstawionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowej, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu gazem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci i standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 2007r. Nr 16 poz. 92 z póżn.zm.) 2) przerw w dostarczaniu paliwa gazowego przekraczający czas określony w 4 ust. 1 pkt 3 i 4. umowy 2. Za nie dotrzymanie warunków umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdy przypadek niewykonania lub nie właściwego wykonania ww. czynności 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z faktury wystawionej przez Wykonawcę 9 1. Zamawiający do stałych kontaktów z Wykonawcą wyznacza: p.., tel.. p..., tel. 2. Wykonawca do stałej współpracy z Zamawiającym upoważnia: p.., tel./fax.. adres owy: Odstąpienie od umowy 1. W uzasadnionych przypadkach Strony mogą wyrazić zgodę na wcześniejsze, rozwiązanie Umowy na warunkach porozumienia Stron wyrażonych na piśmie. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez WYKONAWCĘ z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, w przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY opóźnia się z zapłata za gaz co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległości. 3. Rozwiązanie umowy skutkuje trwałym odłączeniem od sieci gazowej obiektów (części obiektu) eksploatowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO, a ponowne uruchomienie dostarczania paliwa gazowego wymaga zawarcia nowej umowy przyłączeniowej i zawarcia nowej Umowy. 5/9

6 11 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo energetyczne oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Ewentualne spory dotyczące wykonywania Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w zakresie należącym do jego kompetencji, a w pozostałym zakresie przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 2 pkt. 3 niniejszej Umowy. 4. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Załączniki do umowy: 1. Załącznik nr 1 do umowy Zamówienie ilości paliwa- K Załącznik nr 2 do umowy - Zamówienie ilości paliwa- K Załącznik nr 3 do umowy - Zamówienie ilości paliwa- K-0030 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY /9

7 Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia... dot. dostarczania Paliwa Gazowego Nr identyfikacyjny Odbiorcy.. Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego i zamówienie mocy umownej dla K Grupa taryfowa W Odbiorca zamawia na rok 2016 Moc umowną w wysokości (bez rejestratora 10) m 3 /h/ kwh/h 2. Odbiorca zamawia Paliwo Gazowe w poszczególnych miesiącach roku 2016 w ilości: Miesiąc gazowy Zestawienie ilości paliwa gazowego styczeń 450 m kwh luty 450 m kwh marzec 450 m kwh kwiecień 450 m kwh maj 450 m kwh czerwiec 450 m kwh lipiec 450 m kwh sierpień 450 m kwh wrzesień 450 m kwh październik 450 m kwh listopad 450 m kwh grudzień 450 m kwh Razem rok m kwh 3. w przypadku posiadania przez Odbiorcę kilku układów pomiarowych wymagane jest sporządzanie niniejszego załącznika odrębnie dla każdego Układu pomiarowego. Odbiorca miejscowość, data pieczęć firmowa i podpis osób wyszczególnionych w KRS uprawnionych do reprezentowania Odbiorcy lub posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania Odbiorcy/ / 1 moc umowną podaje wyłącznie Odbiorca posiadający układ pomiarowy wyposażony w urządzenie rejestrujące przebieg godzinnego poboru Paliwa Gazowego 7/9

8 Załącznik nr 2 do umowy nr... z dnia... dot. dostarczania Paliwa Gazowego Nr identyfikacyjny Odbiorcy.. Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego i zamówienie mocy umownej dla K Grupa taryfowa W- 6A, W-6A.1 1. Odbiorca zamawia na rok 2016 Moc umowną w wysokości (bez rejestratora 120) m 3 /h/ kwh/h 2. Odbiorca zamawia Paliwo Gazowe w poszczególnych miesiącach roku 2016 w ilości: Miesiąc gazowy Zestawienie ilości paliwa gazowego styczeń m kwh luty m kwh marzec m kwh kwiecień m kwh maj 7000 m kwh czerwiec m kwh lipiec 7000 m kwh sierpień 7000 m kwh wrzesień m kwh październik m kwh listopad m kwh grudzień m kwh Razem rok m kwh 3. w przypadku posiadania przez Odbiorcę kilku układów pomiarowych wymagane jest sporządzanie niniejszego załącznika odrębnie dla każdego Układu pomiarowego. Odbiorca miejscowość, data pieczęć firmowa i podpis osób wyszczególnionych w KRS uprawnionych do reprezentowania Odbiorcy lub posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania Odbiorcy/ / 1 moc umowną podaje wyłącznie Odbiorca posiadający układ pomiarowy wyposażony w urządzenie rejestrujące przebieg godzinnego poboru Paliwa Gazowego 8/9

9 Załącznik nr 3 do umowy nr... z dnia... dot. dostarczania Paliwa Gazowego Nr identyfikacyjny Odbiorcy.. Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego i zamówienie mocy umownej dla K Grupa taryfowa W Odbiorca zamawia na rok 2016 Moc umowną w wysokości (bez rejestratora 10) m 3 /h/ kwh/h 2. Odbiorca zamawia Paliwo Gazowe w poszczególnych miesiącach roku 2016 w ilości: Miesiąc gazowy Zestawienie ilości paliwa gazowego styczeń 150 m kWh luty 150 m kwh marzec 150 m kwh kwiecień 150 m kwh maj 150 m kwh czerwiec 150 m kwh lipiec 150 m kwh sierpień 150 m kwh wrzesień 150 m kwh październik 150 m kwh listopad 150 m kwh grudzień 150 m kwh Razem rok m kwh 3. w przypadku posiadania przez Odbiorcę kilku układów pomiarowych wymagane jest sporządzanie niniejszego załącznika odrębnie dla każdego Układu pomiarowego. Odbiorca miejscowość, data pieczęć firmowa i podpis osób wyszczególnionych w KRS uprawnionych do reprezentowania Odbiorcy lub posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania Odbiorcy/ / 1 moc umowną podaje wyłącznie Odbiorca posiadający układ pomiarowy wyposażony w urządzenie rejestrujące przebieg godzinnego poboru Paliwa Gazowego 9/9

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu Kod nabywcy: Kod posesji: UMOWA Nr KW/ /13 o zaopatrzenie w wodę zawarta dnia..w Raciborzu pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 47-400 Racibórz przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O 4 7 1 0 9 0 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 9 7 2 5

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O 4 7 1 0 9 0 1 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 9 7 2 5 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 6 4-1 0 0 L e s z n o, u l. L i p o w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr...o zaopatrzenie w wodę dla Usługobiorców zaliczanych do taryfowej grupy gospodarstw domowych i instytucji

Umowa Nr...o zaopatrzenie w wodę dla Usługobiorców zaliczanych do taryfowej grupy gospodarstw domowych i instytucji Umowa Nr...o zaopatrzenie w wodę dla Usługobiorców zaliczanych do taryfowej grupy gospodarstw domowych i instytucji zawarta w dniu...w Daleszycach pomiędzy Zakładem Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków*

Umowa nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków* Umowa nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków* zawarta dnia... w Otwocku pomiędzy: Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 05-400 Otwock ul. Karczewska 48, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka.

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo