reprezentowanym przez: - pełnomocnictwo Nr z dnia. zwanym dalej Wykonawcą 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... ... reprezentowanym przez: - pełnomocnictwo Nr z dnia. zwanym dalej Wykonawcą 1"

Transkrypt

1 UMOWA NR /NO/2014 Załącznik nr 9.1 do SIWZ zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Warszawa, ul. Grębałowska 23/25, NIP , REGON reprezentowanym przez : Arkadiusza Przybylskiego p.o. Dyrektora, pełnomocnictwo Nr 4661/2007 zwanym dalej Zamawiającym, a działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, lub na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ( ) posiadającym NIP... REGON... reprezentowanym przez: pełnomocnictwo Nr z dnia oraz - pełnomocnictwo Nr z dnia zwanym dalej Wykonawcą 1 Na podstawie postępowaniu Nr 163/NO/2014 zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późniejszymi zmianami ), zostaje zawarta umowa o następującej treści: 2 1. Treścią niniejszej Umowy jest określenie warunków współpracy w zakresie pośrednictwa finansowego w formie zastępczej obsługi kasowej na rzecz Zamawiającego w okresie kwiecień listopad 2014 r. prowadzonej w siedzibie Zamawiającego budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie. 2. Budynek objęty jest ochroną fizyczną pełnioną przez firmę ochroniarską zatrudnioną przez Zamawiającego, która nie wykonuje ochrony osób i mienia dla Wykonawcy. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za środki pieniężne i papiery wartościowe pozostawione po godzinach pracy Agencji w udostępnionym lokalu. 4. Warunki udostępnienia lokalu o powierzchni 18,88 m 2 z przeznaczeniem dla Wykonawcy na Agencję obsługi kasowej określa odrębna umowa udostępnienia pomieszczenia Załącznik Nr 9.2 do SIWZ. 5. Przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć listę pracowników przydzielonych do wykonywania przedmiotu umowy oraz poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej każdego z przydzielonych pracowników. 3 Umowa zostaje zawarta na czas określony z mocą obowiązującą od r. do r.

2 4 1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wpłat gotówkowych od klientów Zamawiającego i przekazywania wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego w banku CITIBANK Handlowy w Warszawie, z uwzględnieniem usługi Speedcollect. 2. Wykonawca świadczy usługi określone w 4 ust. 1 za pośrednictwem swojej Agencji zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca z tytułu świadczenia usług, o których mowa w 4 ust. 1, w Agencji zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego, nie pobiera dodatkowych opłat od klientów Zamawiającego. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczonych usług reguluje treść 5 niniejszej umowy. 5. Wpłaty, o których mowa w 4 ust. 1 będą przekazywane przez Wykonawcę na rachunki Zamawiającego, dla których liczbę numerów Banku określa kod XX 1030 XXXX XXX, a pozostałą liczbę numerów identyfikującą Zamawiającego kod XXX XXXX XXXX. 6. Numery rachunków, na które będą przyjmowane wpłaty gotówkowe zostaną przekazane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, a także niezwłocznie po każdej ich zmianie. 7. Wpłaty, o którym mowa w 4 ust. 1 przyjmowane przez Wykonawcę będą przekazywane na wskazane rachunki nie później niż następnego dnia roboczego od daty dokonania wpłaty przez klientów Zamawiającego. 8. Wykonawca po przyjęciu wpłaty od klientów Zamawiającego nie odpowiada za prawidłowość wystawionych blankietów wpłat i faktur za usługi świadczone przez Zamawiającego. 9. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania wpłat składanych w formie papierowej, a następnie przykazywania ich na rachunek Zamawiającego Za świadczone usługi, o których mowa w 4 Zamawiający zapłaci Wykonawcy w okresie umownym wynagrodzenie do maksymalnej kwoty.. złotych (słownie: złotych). Powyższa kwota zwolniona jest od podatku VAT. 1) w okresie do do kwoty w wysokości.... złotych 2) w okresie do do kwoty w wysokości złotych 3) w okresie do do kwoty w wysokości złotych 2. Cena jednostkowa za świadczoną usługę ( przyjęcie wpłaty od klienta i przekazanie na odpowiednie konto Zamawiającego ) wynika z oferty Wykonawcy i wynosi: 1) w okresie do złotych 2) w okresie do złotych 3) w okresie do złotych 3. Strony ustalają, że okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc kalendarzowy. 4. Należna Wykonawcy zapłata za świadczone usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy określony na fakturze, z zastrzeżeniem, że usługa została wykonana zgodnie z umową i Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń. 5. Za dzień zapłaty ustala się datę dokonania dyspozycji przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 2

3 7. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, za prawidłowo wykonany przedmiot umowy, upoważnia Wykonawcę do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania usług przyjmowania wpłat, o których mowa 4 ust Odpowiedzialność Wykonawcy za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy ogranicza się do wysokości kwoty głównej wpłaty przez klienta oraz odsetek ustawowych za okres opóźnienia w wykonywaniu wpłaty. 3. Reklamacje związane z realizacją umowy zgłaszane przez klientów Zamawiającego podlegają rozpatrzeniu przez Wykonawcę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) w wysokości 70% wynagrodzenia określonego w 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) w wysokości 8% miesięcznego wynagrodzenia za nieterminowe wykonanie usługi liczoną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu usługi; 3) w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień niewykonania przedmiotu umowy, rozumianego jako zamknięcie lub czasowe zamknięcie powyżej 48 godzin Agencji w siedzibie Zamawiającego, w której wykonywana jest usługa kasowa, z winy Wykonawcy. 2. Podstawą do wyliczenia kary umownej jest wynagrodzenie miesięczne za poprzedzający miesiąc, którego kara dotyczy. 3. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącać naliczanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy. 4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa Nr /ON/2014 z dnia r. o udostępnienie lokalu z przeznaczeniem na zastępczą obsługę kasową w siedzibie Zamawiającego. 2. W przypadku zalegania Wykonawcy w comiesięcznych opłatach za udostępnienie przedmiotowego lokalu i korzystania z mediów, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania należności za udostępniony lokal z miesięcznego wynagrodzenia za świadczone usługi określone niniejszą umową W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Bankowego. 2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Rozwiązanie umowy nie wyklucza prawa Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 3

4 10 Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż ,-zł. w okresie realizacji umowy, na dowód czego przedkłada dokument ubezpieczenia oraz jest zobowiązany do dostarczania Zamawiającemu aktualnej polisy - załącznik nr 10 do umowy. 11 Zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej. Zmiana numerów rachunków, o której mowa 4 ust. 5 nie stanowi zmiany treści umowy. 12 W sprawach spornych związanych z wykonaniem niniejszej umowy właściwy jest Sąd dla siedziby Zamawiającego. 13 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Kontrasygnuję zgodnie z upoważnieniem nr. z dnia Płatne ze środków ZGN w Dzielnicy Bielany Dz...rozdz......pr.. zad. Dz...rozdz......pr.. zad. Dz...rozdz......pr.. zad. Rodz. rob. Główny Księgowy ZGN... 4

5 Załącznik nr 9.2 do SIWZ UMOWA NR /NO/2014 zawarta w Warszawie w dniu 2014 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Warszawa, ul. Grębałowska 23/25, NIP , REGON reprezentowanym przez : Arkadiusza Przybylskiego p.o. Dyrektora, pełnomocnictwo Nr 4661/2007 zwanym dalej Udostępniającym, a działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, lub na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej ( ) posiadającym NIP... REGON... reprezentowanym przez:..... pełnomocnictwo Nr z dnia oraz - pełnomocnictwo Nr z dnia zwanym dalej Korzystającym 1 1. Udostępniajacy udostępnia, a Korzystający bierze do używania, pomieszczenie o powierzchni 18,88m 2 mieszczące się w budynku siedziby ZGN w Dzielnicy Bielany przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie, z przeznaczeniem na usługi pośrednictwa finansowego w zakresie bieżącej obsługi kasowej na rzecz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st.warszawy, zwany dalej lokalem. 2. Korzystający jest zobowiązany po zawarciu umowy udostępnienia do przystosowania lokalu na Agencję obsługi kasowej zgodnie z zawartą umową o usługi pośrednictwa finansowego z Udostępniającym. 3. Wszelkie zmiany techniczne w lokalu niezbędne do świadczenia usług w zakresie zastępczej obsługi kasowej Korzystający wykonuje na własny koszt w uzgodnieniu z Udostępniającym. 4. Korzystający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Udostępniającego umieszczać szyldów, plakatów, napisów i innych oznaczeń Korzystającego na nieruchomości (poza lokalem). 5. Korzystający jest zobowiązany do wykonania wszelkich zmian technicznych w lokalu do dnia r. tj. do dnia rozpoczęcia świadczenia usług obsługi kasowej na rzecz Udostępniającego. 6. Korzystający zobowiązuje się do przekazania lokalu po zakończeniu umowy w stanie niepogorszonym, w jakim lokal został przyjęty przez Korzystającego w dniu podpisania umowy. 5

6 7. Korzystający zobowiązuje się wyposażyć na własny koszt lokal w niezbędny sprzęt i instalację ochrony przeciwpożarowej oraz instalację teletechniczną. 8. Korzystający sprząta lokal we własnym zakresie. 9. Za klucze do lokalu odpowiada Korzystający. Jeden komplet kluczy w zaplombowanym woreczku zostanie zdeponowany na portierni u Udostępniającego Umowa udostępnienia lokalu zostaje zawarta na czas określony z moc obowiązuje od dnia r. do dnia r. 2. Okres udostępnienia lokalu jest tożsamy z okresem świadczenia usługi zastępczej obsługi kasowej na rzecz Udostępniającego. 3. Z dniem zakończenia świadczenia usługi na obsługę kasową kończy się jednoczenie okres udostępnienia lokalu, z zastrzeżeniem 2 ust. 4 niniejszej umowy. 4. Udostępniający jest obowiązany do przedłużenia okresu umowy udostępnienia pod pewnymi warunkami: a) Korzystający świadczy usługi zastępczej obsługi kasowej na rzecz Udostępniającego na podstawie nowej umowy o świadczenie tych usług; b) Udostępniający przedłuża okres udostępnienia lokalu z tytułu zamówienia uzupełniającego o świadczenie zastępczej obsługi kasy udzielonego Korzystającemu na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Za udostępnienie lokalu określonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy Korzystający ponosi comiesięczne opłaty w formie ryczałtu w kwocie netto 389,94 zł ( słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć, 94/100 złotych), do której należy dodać należny VAT. 2. Kwota ryczałtowa, o której mowa w ust. 1 dotyczy miesięcznych opłat z tytułu korzystania z lokalu, oraz wywozu nieczystości, ogrzewania, zużycia wody, ścieków, zużycia energii elektrycznej. 3. Korzystający jest obowiązany do wnoszenia comiesięcznych opłat w wysokości 389,94 zł plus należny VAT za udostępniony lokal z góry do 10 dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc na rachunek Udostępniającego nr Niewywiązywanie się z opłat za korzystanie z lokalu i opłat towarzyszących za udostępnione media spowoduje potrącenie należności z wynagrodzenia za świadczenie usług zastępczej obsługi kasowej na rzecz Udostępniającego. 5. Korzystający upoważnia Udostępniającego do potrącenia należności z tytułu udostępnienia lokalu i dostarczonych mediów z wynagrodzenia za świadczone usługi Udostępniającemu, w sytuacji, o której mowa w 3 ust. 4 niniejszej umowy. 6

7 4 1. Integralną częścią niniejszej umowy jest umowa Nr /NO/2014 z dnia r. o świadczenie usług pośrednictwa finansowego w formie zastępczej obsługi kasowej w siedzibie ZGN w Dzielnicy Bielany budynku przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie. 2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. W sprawach spornych związanych z wykonaniem niniejszej umowy właściwy jest Sąd dla siedziby Udostępniającego. 6 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. KORZYSTAJĄCY UDOSTĘPNIAJACY 7

8 Załącznik nr 10a do SIWZ... (Pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE Oświadczamy, że przedłużymy okres ważności polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczonych usług, tak aby obejmowała cały okres realizacji zamówienia i przedłożymy ją Zamawiającemu przed okresem upływu ważności aktualnie obowiązującej..... (Miejscowość, data) ( Podpis i pieczęć imienna uprawnionego(-ch) przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy) 8

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158. 60-309 Poznań SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr...

Wzór umowy dla części I/części II zamówienia. Umowa Nr... Wzór umowy dla części I/części II zamówienia Umowa Nr... Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu r. we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku

Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku Gdynia, dnia 15 lutego 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług w zakresie: ochrony obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni oraz tankowania pojazdów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo