S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Chełm, dnia r. S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pożywek bakteriologicznych, lateksów, wzorców, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych, sprzętu z PP i materiałów jednorazowego użytku oraz sterylnych pałeczek do wymazów. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Chełmie, Chełm, ul. Szpitalna 48. NIP , REGON , tel. (082) ,22, 23, fax , lub II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 ustawy z dnia r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pożywek bakteriologicznych, lateksów, wzorców, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego i materiałów pomocniczych, sprzętu z PP i materiałów jednorazowego użytku oraz sterylnych pałeczek do wymazów dla Laboratorium PSSE. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w poszczególnych pakietach /załącznik nr 2 do siwz/. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych /CPV/: , , , , , , a/ Pakiet Nr I - pożywki i zestawy bakteriologiczne b/ Pakiet Nr II - pożywki bakteriologiczne i środki dezynfekcyjne d/ Pakiet Nr III - wzorce e/ Pakiet Nr IV - lateksy f/ Pakiet Nr V - odczynniki chemiczne g/ Pakiet Nr VI - szkło laboratoryjne i materiały pomocnicze h/ Pakiet Nr VII - sprzęt z PP i materiały jednorazowego użytku i/ Pakiet Nr VIII - sterylne pałeczki do wymazów

2 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania zawierają formularze asortymentowo-cenowe stanowiące załącznik nr 2 do siwz. 2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz. 3. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Dostawa w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, dla wzorców 3 tygodnie. 2. Zamawiający wymaga dołączenia: 1/ Przykładowych certyfikatów jakości niżej wymienionych pożywek: - Agar Chapmana z mannitolem, solą i czerwienią fenolową, - Agar Endo LES, - Agar XLD, - Bulion MKTTn, - Agar Salmonella Shigella, - Half Fraser Broth Base z akryflawiną i kw. nalidyksowym, - Fraser Broth Base z kw. nalidyksowym i akryflawiną, - Agar Wilson-Blaira z siarczynem bizmutu, - Agar Mac Conceya, - Agar wybiórczy dla Bacillus Cereus wg Mossela, - Sorbitol Mac Conkey, - TBX Certyfikaty powinny zawierać: skład pożywki, nr serii i datę ważności, test fizyczny i chemiczny / w tym wygląd, kolor, rozpuszczalność, ph/ test mikrobiologiczny z wynikami sprawdzania wzrostów i odzysku szczepów charakterystycznych dla danej pożywki /dot. Pakietu nr I/ 2/ certyfikatów dla wzorców chemicznych zawierających odniesienie do wzorca zapewniającego spójność pomiarową oraz niepewność /dot. Pakietu nr III/, 3/ informacji dotyczących sposobu przechowywania, przygotowania, składu pożywek, terminu ważności pożywki suchej i terminu ważności pożywki po przygotowaniu, 4/ informacji dotyczących sposobu przechowywania, składu i terminu ważności gotowych pożywek mikrobiologicznych, 5/ przykładowych certyfikatów jakości dla wzorców chemicznych. 3. Termin ważności dostarczonych pożywek, odczynników i wzorców chemicznych nie powinien być krótszy niż 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta. 4. Zapewnienie dostawy pożywek suchych z jednej serii produkcyjnej w czasie obowiązywania umowy. 5. Karta charakterystyki dla wszystkich pożywek i suplementów.

3 6. Przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski w myśl obowiązujących przepisów. 7. Jakość, czystość i skład chemiczny oferowanych pożywek, lateksów, wzorców, odczynników chemicznych, szkła i materiałów pomocniczych, materiałów jednorazowego użytku oraz sterylnych pałeczek do wymazów nie może być niższa od jakości wyspecyfikowanej w formularzu asortymentowocenowym. 8. Dostarczenie próbek do testowania w przypadku pożywek nieznanych na żądanie Zamawiającego. 9. Przedmiot zamówienia winien być dopuszczony do obrotu i posiadać wymagane obowiązującym prawem atesty, certyfikaty jakości, deklaracje CE itp. 10. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania wnikające z normy PN EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie zakupów usług i dostaw dla laboratoriów posiadających certyfikat akredytacji. 11. Zamawiający wymaga, aby wraz z przedmiotem dostawy /pakiet nr I, pakiet nr II, pakiet nr III, pakiet nr IV, pakiet nr V, pakiet nr VI, pakiet nr VIII/ dostarczone były certyfikaty kontroli jakości produktów; dla testów mikrogen, pożywek, suplementów i odczynników chemicznych dodatkowo karty charakterystyki, dla wzorców certyfikaty kontroli jakości z podaną niepewnością oraz karty charakterystyki zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w formularzach asortymentowo-cenowych 12. Laboratorium PSSE posiada akredytację PCA na metody znormalizowane i własne procedury badawcze sprawdzone i zwalidowane zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wymagania w odniesieniu do metod badawczych w tym obszarze regulują odpowiednie przepisy prawne, które stawiają konkretne wymagania. Do sprawnego działania metod zwalidowanych wskazane jest stosowanie materiałów laboratoryjnych o sprawdzonych parametrach selektywności i czułości, dlatego Zamawiający wskazał materiały laboratoryjne sprawdzonych producentów. W poszczególnych pakietach, gdzie Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zastosował określenia mogące wskazywać producenta odczynników, pożywek, wzorców, dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Jakość, czystość, skład chemiczny oferowanych odczynników, pożywek, wzorców nie może pogorszyć osiągniętych wyników i nie może być niższa od jakości odczynników, pożywek, wzorców /producentów/ wyspecyfikowanych w formularzach asortymentowo-cenowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się poszczególne pakiety wykazane w załączniku nr 2 siwz. Brak oferty cenowej nawet w jednej pozycji danego pakietu spowoduje odrzucenie danej oferty częściowej. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia publicznego, określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące; 1/ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2/ posiadania wiedzy i doświadczenia; 3/ dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4/ sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wg formuły spełnia nie spełnia. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W zakresie wykazania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 1) oświadczenie Wykonawcy art. 22 ust. 1 /załącznik nr 3/ 2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie Wykonawcy art. 24 ust. 1 ustawy / załącznik nr 4/ 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy /załącznik nr 5/.

5 Poza oświadczeniami i dokumentami, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu oferta musi zawierać: 1. uzupełniony formularz ofertowy /załącznik nr 1/, 2. uzupełniony formularz asortymentowo-cenowy /załącznik nr 2/ 3. wszelkie dokumenty wymienione w formularzach asortymentowo-cenowych, 4. pełnomocnictwo w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y/ nie wymienione/ą/ w dokumencie rejestrowym Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kserokopia pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, dokument musi być poświadczony przez Wykonawcę. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na nr faksu: w godz. 8 do 15. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zawiadomienia lub informacji zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści siwz, kierując swoje zapytania faksem na nr faksu Zamawiającego: Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął do Zamawiającego nie późnej niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

6 3.Treść zapytań, wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej PSSE pod adresem: 4. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz, którą przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz, a także umieszcza zmianę na stronie internetowej PSSE. 6. Jeżeli zmiana treści siwz doprowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym Wykonawców, którym przekazano siwz oraz na stronie internetowej PSSE w Chełmie. 8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są: Elżbieta Schabikowska - tel. 082/ wewn.21 sprawy proceduralne Janina Czupryńska - tel. 082/ wewn.39 sprawy merytoryczne VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni /art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych/. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofert zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 4. Ofertę sporządza się w języku polskim. Dla zapewnienia czytelności oferta musi zostać wypełniona drukiem maszynowym lub czytelnie pismem ręcznym; oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. 5. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie i siwz. 6. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do specyfikacji. Nie wolno dokonywać zmian w treści formularzy, wszystkie pola winny być wypełnione. Wszystkie strony muszą być trwale połączone np. zbindowane, spięte, zszyte, zaleca się ponumerowanie stron. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Ofertę /formularz oferty wraz z załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę/ muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu Wykonawcy. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo ogólne lub szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub kopii pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 9. Wykonawcy występujący wspólnie /np. konsorcjum, spółka cywilna/ muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 10. Załączone do oferty dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów bądź kserokopii oświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenie woli w imieniu Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. Zamawiający będzie jednak żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii wówczas, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 12. Wszystkie składane dokumenty powinny być aktualne i prawdziwe tj. powinny odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzonych w nich okoliczności. 13. W przypadku zamieszczenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które z podanych informacji stanowią tajemnicę handlową. Informacje te muszą być oddzielone od oferty umieszczone w osobnej

8 kopercie wewnętrznej z oznaczeniem Tajemnica Przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy /firmy/ oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 14.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę. 15. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska /podpis skrócony/ to znak musi być uzupełniony napisem /np. w formie pieczęci/, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1.Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu oznaczonym danymi Wykonawcy, zaadresowanej według poniższego wzoru: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chełm, ul. Szitalna48 pokój Nr 6 Oferta pożywki bakteriologiczne, lateksy, wzorce, odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i materiały pomocnicze, sprzęt z PP i materiały jednorazowego użytku oraz sterylne pałeczki do wymazów nie otwierać przed terminem otwarcia ofert r. w terminie do dnia r. do godziny Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 12³ w pokoju nr 6 w siedzibie Zamawiającego. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej siwz oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny za wszystkie elementy zamówienia wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik do siwz. Cena jednostkowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

9 3. Cenę za poszczególne pozycje wymienione w formularzu asortymentowocenowym należy obliczyć przemnażając przewidywaną przez Zamawiającego ilość jednostek przez oferowaną cenę jednostkową. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbowo i słownie. 4. Cena musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach /Dz. U. Nr 97, poz ze zm./ oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego /Dz. U. z 1994r. Nr 84, poz. 386 zpóźn.zm./. 5. Podatek od towarów i usług VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług /Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn.zm./. 6. Kwotę podatku VAT należy zaokrąglać do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,,a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów regulującym m.in. zasady wystawiania faktur opublikowanym w Dz.U. z dnia 28 listopada 2008r. nr 212 poz / 5 ust.6/. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie kryterium, którym jest cena. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną. 2. Zamawiający dokona oceny zgodnośći ofert z treścią siwz na podstawie analizy dokumentów, które Wykonawca przedłożył w ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy. 4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały odrzuceniu zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w zakresie przewidzianym w art. 87 ust. 1 ustawy. 6. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia. 8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących ich treści zgodnie z art. 87 ustawy lub wezwać do uzupełnienia dokumentów jeśli zaistnieje przesłanka podana w art. 26 ust, 3 ustawy. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: a/ oczywiste omyłki pisarskie, b/ oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

10 c/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 10. Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy. 11. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się gdy wystąpi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 4. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. XV.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

11 Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1 Formularz oferty 2 Formularz asortymentowo-cenowy 3 Oświadczenie Wykonawcy - art.22 ust.1 4 Oświadczenie Wykonawcy - art.24 ust.1 5 Oświadczenie w stosunku do osób fizycznych 6 Oświadczenie 7 Wzór umowy Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie mgr inż. Grażyna Rejter

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Postępowanie znak: ZP.271.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo