SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Kraków, ul. Ciemna 6, Regon , NIP , zwany w dalszej części zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę 9 zestawów komputerowych 2. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 zestawów komputerowych zwanych dalej takŝe zestawami komputerowymi, w tym: a) dostawa 2 zestawów komputerowych stacjonarnych typ I zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego, b) dostawa 4 zestawów komputerowych stacjonarnych typ II zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego c) dostawa 1 zestawu komputerowego przenośnego typ I zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2a oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego d) dostawa 2 zestawów komputerowych przenośnych typ II zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2b oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego przez wykonawcę lub zapewnienia przez wykonawcę wykonywania serwisu gwarancyjnego przez inny podmiot przez okres min. 36 m-cy (liczony od daty podpisania protokołu odbioru), z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający wymaga, aby oferowane zestawy komputerowe a) były fabrycznie nowe (rok produkcji 2008), b) posiadały znak CE, c) posiadały Certyfikat EnergyStar, d) zostały wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równowaŝną Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert równowaŝnych w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez wykonawcę zasad i 1

2 wymogów opisanych w specyfikacji. UŜyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia naleŝy odczytywać wraz z wyrazami lub równowaŝne. Wykonawca oferując przedmiot równowaŝny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać równowaŝność w zakresie parametrów technicznych, uŝytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niŝszym od parametrów wskazanych przez zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia: 4.1. dostawa zestawów komputerowych 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy wykonywanie serwisu gwarancyjnego przez okres trwania gwarancji. 5. Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, które muszą złoŝyć wraz z ofertą wykonawcy: 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia. 5.3 Nie spełnienie chociaŝby jednego warunku udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 5.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, określonych w niniejszej specyfikacji, które muszą złoŝyć wraz z ofertą wykonawcy t.j.: Wypełnionego i podpisanego przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy / Oświadczenia Pełnomocnika według druku stanowiącego załącznik nr 3a lub 3b do specyfikacji. Oświadczenie musi być złoŝone w oryginale Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogu aktualności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (wymaga się, aby zaświadczenie było wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument ten lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 2

3 albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5.5 Pozostałe dokumenty, jakie naleŝy złoŝyć wraz z ofertą: Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŝeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowaŝniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa musi być złoŝony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 6. Wykonawca składa ofertę sporządzoną zgodnie z treścią załącznika nr 1a, 1b, 2a i 2b oraz załącznika nr 4 do specyfikacji zatytułowanego Formularz oferty Oferta, na którą składają się wypełnione, w kaŝdym wierszu, załączniki nr 1a, 1b, 2a i 2b oraz załącznik nr 4 muszą być podpisane (na kaŝdej zapisanej stronie) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. Ofertę moŝe podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeŝeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy. Dokument pełnomocnictwa musi być złoŝony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem Zamawiający wymaga, aby w załącznikach nr 1a, 1b, 2a i 2b wszystkie wiersze w kolumnie Parametry oferowane zostały wypełnione przez wykonawcę poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanych zestawów komputerowych (nie wolno uŝywać wyraŝeń: zgodnie z wymaganiami zamawiającego, spełnia, występuje, j.w. i równowaŝnych jak równieŝ powielać dosłownie opisów zamawiającego, w przypadkach gdy określają one jedynie wartości progowe poprzez uŝycie słów takich jak np. minimalne, maksymalne itp.). Niewypełnienie kolumny Oferowane parametry w sposób wymagany przez zamawiającego będzie traktowane jako niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - dotyczy wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 7. Składanie wspólnych 7.1. Przez ofertę wspólną naleŝy rozumieć ofertę złoŝoną wspólnie przez więcej niŝ jednego wykonawcę (np. konsorcjum, wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy W przypadku składania oferty wspólnej do oferty naleŝy załączyć: pełnomocnictwo/a dla osoby reprezentującej w postępowaniu wykonawców. Pełnomocnictwo/a zawierać musi/szą umocowanie dla pełnomocnika, dokonane przez wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być złoŝony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, dokumenty, o których mowa w punktach lub albo 5.4.4, dokument, o którym mowa w punkcie 5.5 specyfikacji - dotyczące kaŝdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty, o których mowa w punktach (załącznik nr 3b) oraz 6 specyfikacji sporządzone przez pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną, dotyczące łącznie wykonawców składających ofertę wspólną. 3

4 są Numer sprawy WAG II / W przypadku wyboru oferty złoŝonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci - przed zawarciem umowy z zamawiającym - zobowiązani do przedłoŝenia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w zakresie przedmiotowego zamówienia. 8. Forma dokumentów 8.1. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na kaŝdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania wykonawcy), z zastrzeŝeniem pkt , 5.5, W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 8.3 ZłoŜone przez wykonawcę podpisy powinny być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną. 9. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu 9.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumiewają się wyłącznie pisemnie. 9.2 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz ofertę wykonawcy przekazują zamawiającemu w formie pisemnej na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Kraków, ul. Racławicka 56a, Wydział Administracyjno Gospodarczy (Zamówienia Publiczne). 10. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 10.1 w sprawach przedmiotu zamówienia: p. Grzegorz Krawczyk tel. (012) w godz , 10.2 w sprawach formalnych: p. Ewa Wiącek tel. (012) , p. Agnieszka śak tel. (012) w godz Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji KaŜdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ będą 6 dni przed terminem składania ofert Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany dokonywane na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a, 4b i 6 ustawy. 12. Sposób przygotowania oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą wymaganych przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji zwanych łącznie ofertą 12.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upowaŝnionej/ych do reprezentowania wykonawcy W Formularzu oferty wartości liczbowe naleŝy wpisywać w kaŝdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane takŝe słownie (nie stosuje się wyraŝenia j.w. i równowaŝnych). 4

5 Część Numer sprawy WAG II / Załączniki nr 1a, 1b, 2a i 2b, 3a lub 3b oraz 4 muszą być wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i postanowień część zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian w ich treści (zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił m. in. wszystkie wykropkowane miejsca) oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, naleŝy umieścić w odrębnej kopercie z opisem ZastrzeŜona oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.) Wykonawca powinien ponumerować kaŝdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w Formularzu oferty Wykonawca powinien w Formularzu oferty zawrzeć wykaz wszystkich dokumentów składających się na ofertę z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje Dokumenty składane wraz z ofertą powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŝliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie) Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu Na kopercie lub opakowaniu naleŝy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) MOW NFZ w Krakowie, Wydział Administracyjno Gospodarczy (Zamówienia Publiczne) Znak sprawy: WAG II /08 Dostawa zestawów komputerowych Nie 13. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 13.1 Termin i miejsce składania ofert Oferty naleŝy składać otwierać przed r godz na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Kraków ul. Racławicka 56a (Wydział Administracyjno Gospodarczy, Zamówienia Publiczne pok. 23, od poniedziałku do piątku w godzinach ) ) - nie później niŝ będą do dnia r do godz Zamawiający zastrzega, Ŝe ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty lub pomyłkowego otwarcia wskutek nienaleŝytego oznaczenia koperty ponosi wyłącznie wykonawca Zamawiający zwróci ofertę złoŝoną po terminie, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłuŝenia terminu składania ofert, w trybie art. 38 ust. 6 ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego odnosiły się do terminu zmienionego Termin i miejsce otwarcia ofert. 5

6 Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w budynku zamawiającego, w Krakowie przy ul. Racławickiej 56a, w pok Podczas otwarcia zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe zawarte w ofertach informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 14 Okres związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 15 Sposób obliczenia ceny 15.1 Podana w ofercie cena musi obejmować całość wynagrodzenia, które zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji z tytułu naleŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym takŝe świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji Ceny naleŝy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do zasady określonej w 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) Ceną oferty słuŝącą do porównania złoŝonych ofert jest cena brutto z VAT przedmiotu zamówienia wynikająca z Formularza oferty W przypadku, gdy złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu oferty Ceny podane przez wykonawcę są ustalone na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają będą podwyŝszeniu. 16. Informacje dotyczące walut obcych Rozliczenia między wykonawcą będą a zamawiającym prowadzone w polskich złotych (PLN). Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ofertowej w Formularzu oferty w polskich złotych (PLN). 17. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert 17.1 Oferty oceniane według następującego kryterium: cena wykonania przedmiotu zamówienia (C) 100% 17.2 Kryterium ceny wykonania przedmiotu zamówienia będzie oceniane według następującego wzoru: C= [(C min /C bad) x 100] gdzie: C - ilość punktów oferty C min - najniŝsza cena brutto spośród badanych ofert, C bad - cena brutto oferty badanej Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę (uzyska ilość największą punktów). 6

7 18 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 18.1 Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz zamieści informacje, o których mowa w pkt na stronie internetowej (www.nfzkrakow.pl) oraz w miejscach publicznie dostępnych w budynkach zamawiającego w Krakowie Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w budynku zamawiającego zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Racławickiej 56a. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie/mailem o terminie zawarcia umowy, jak równieŝ o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w miejscu określonym na wstępie niniejszego punktu, umowa zostanie przesłana, na adres wskazany w ofercie. W powyŝszej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy w obecności notariusza, a fakt ten musi zostać notarialnie poświadczony. Następnie wykonawca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich egzemplarzy umowy podpisanej w powyŝszy sposób do zamawiającego. Zamawiający, po podpisaniu umowy, prześle wykonawcy jeden jej egzemplarz. 19. Dodatkowe informacje 19.1 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie wykonawców do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów podmiotowych i przedmiotowych oraz pełnomocnictw. 20. Zmiana oferty, wycofanie oferty Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert Zmiany dokonuje się przez złoŝenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA Koperta zawierająca informację o wycofaniu ma być oznaczona napisem WYCOFANIE. Koperta z ofertą, której dotyczy wycofanie nie będzie otwierana Podczas otwarcia ofert, koperty oznaczone jako WYCOFANIE lub ZMIANA zostaną otwarte w pierwszej kolejności. 7

8 20.5. Wycofania lub zmiany dokonuje się na wniosek wykonawcy złoŝony zamawiającemu z zastrzeŝeniem pkt , podpisany przez osoby/ę upowaŝnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej doręczonym wraz z wnioskiem. W przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby/ę nie wskazane/ą w załączonym odpisie z właściwego rejestru wymagane jest przedstawienie odpisu z rejestru oraz stosownych/ego pełnomocnictw/a w formie wymaganej dla pełnomocnictwa, określonej w pkt.5.5 lub Odrzucenie oferty Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 ustawy lub art. 90 ust UniewaŜnienie postępowania Postępowanie uniewaŝnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o uniewaŝnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 23. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. 24. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Protest musi być podpisany przez osoby/ę upowaŝnione/ą do reprezentowania protestującego, co w przypadku wniesienia protestu przed terminem otwarcia ofert, winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej doręczonym wraz z protestem. W przypadku, gdy protest jest podpisany przez osoby/ę nie wskazane/ą w załączonym odpisie z właściwego rejestru wymagane jest przedstawienie odpisu z rejestru oraz stosownych/ego pełnomocnictw/a w formie wymaganej dla pełnomocnictwa, określonej w pkt.5.5. lub Zatwierdzam Wykaz załączników:... Dyrektor Zamawiającego 1a, 1b, 2a, 2b Opis przedmiotu zamówienia 3a. Oświadczenie wykonawcy 4. Formularz oferty 3b. Oświadczenie Pełnomocnika 5. Wzór umowy 8

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Numer sprawy WAG II 291-16/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) Zamawiający: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) znak postępowania: OR-12.3410-208/07 tel. (012) 61 61 289, tel./fax. (012) 61 61 217, 236 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) 1. Informacje o zamawiającym Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56a SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) znak postępowania: OR-12.3410-76/08 tel. 012 61 61 289, tel./fax. 012 61 61 217, 236 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) 1. Informacje o zamawiającym Gmina Miejska Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę urządzeń klasy UTM, ochrony poczty, logowania i raportowania 1. Informacje o zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak postępowania: A.I.271 8/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie Zamawiającego pod adresem http://www.kcr.pl. Specyfikacja udostępniana

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

tel , fax OA.III

tel , fax OA.III SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę serwisową urządzeń kserokopiujących, będących w użytkowaniu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Urząd

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwanej dalej specyfikacją )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwanej dalej specyfikacją ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwanej dalej specyfikacją ) 1. Informacje o zamawiającym Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części zamawiającym z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) tel. (012) 616 14 61, tel./fax. (012) 616 12 17, 616 12 36 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) 1. Informacje o Zamawiającym Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i instalację projektorów

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

www.kcr.pl. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie.

www.kcr.pl. Specyfikacja udostępniana jest bezpłatnie. Znak postępowania: A.I.271 24/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie Zamawiającego pod adresem http://www.kcr.pl. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie - Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 Adres do korespondencji: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 206 000 euro. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

1 z :10

1 z :10 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=223871&rok=2009-11-27 1 z 2 2009-11-27 10:10 Sokółka: Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 223871-2009; data zamieszczenia: 27.11.2009

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Usługi poligraficzne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Część I Informacje podstawowe

Część I Informacje podstawowe ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 61 67 000, fax: +48 12 61 67 417 email: sekretariat@zikit.krakow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym. Numer sprawy WAG II 291-3/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) Zamawiający: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, 31-053

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 2/4. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: BDG-V-281-67-MCH/2007

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 2/4. PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: BDG-V-281-67-MCH/2007 Warszawa, lipiec 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 00-926 WARSZAWA, ul. WSPÓLNA 2/4 zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniŝej 60 000 euro na dostawę

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 Adres do korespondencji: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Kultury w Lublinie Ul. Narutowicza 32 20-016 Lublin www.ck.lublin.pl Lublin, dn. 14 lipca 2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wynajem, montaż, obsługa i demontaż konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) 1. Informacje o zamawiającym Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części zamawiającym z siedzibą w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi dowozu uczniów z dzielnic: Wygorzele, Jaroszowice, Urbanowice do ZSP Nr 2 Gimnazjum Nr 8 w Tychach, ul. Jedności 51 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Informacje

Bardziej szczegółowo

tel , fax BL-VI

tel , fax BL-VI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę usług poligraficznych oraz druków urzędowych na potrzeby Małopolskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej siwz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej siwz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej siwz I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel , fax UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na WYKONANIE OKULARÓW KORYGUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) tel. (012) 61 61757 tel./fax. (012) 61 61 217, 236 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją ) 1. Informacje o zamawiającym Gmina Miejska Kraków, zwana w dalszej części zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39032&rok=2009-02-24 1 z 5 2009-02-24 12:09 Tomaszów Lubelski: CZĘŚĆ I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i uŝytkowania mienia oraz prowadzonej działalności. 2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: ZP/ 260 / 032/D/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę słodyczy i napojów wraz z transportem Zamawiającym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64.

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64. Numer sprawy: 3/2014/Ż Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Krakowie, ul. Praska 64, 30-322 Kraków NIP 944-11-74-188 ; REGON 000846783 Tel. /fax.12 269-35-50 e-mail: sekretariat@sosw3.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Dostawa doposażenia Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Dostawa doposażenia Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Nr post. 2/MKZ/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 14 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,, tel: 12 617 88 88, faks: 12 410 43 90, strona internetowa: www.zeo.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH ZE ZBIORNIKA SZAMBA SCHRONISKA DLA NIELETNICH W DOMINOWIE Zamawiający: Schronisko dla Nieletnich, Dominów 81C, 20-388 Lublin 6,

Bardziej szczegółowo

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 Znak postępowania: A.I.

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 Znak postępowania: A.I. SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

tel , fax BL-VI

tel , fax BL-VI SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Publikację ogłoszeń w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, na potrzeby Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NIP: PKO BANK POLSKI S.A

NIP: PKO BANK POLSKI S.A SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA MIERNIKÓW ELEKTRYCZNYCH I DROBNEGO SPRZ

DOSTAWA MIERNIKÓW ELEKTRYCZNYCH I DROBNEGO SPRZ Katowice: DOSTAWA MIERNIKÓW ELEKTRYCZNYCH I DROBNEGO SPRZĘTU POMIAROWEGO Numer ogłoszenia: 8553-2010; data zamieszczenia: 13.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA Stowarzyszenie Euro Jachtklub Pogoń ul. Przestrzenna 3 70 800 Szczecin 91 462 46 57 sejk@fr.pl www.marinapogon.pl Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/6/2015/SEJK POGOŃ REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: do r.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14 000 euro I. Nazwa i adres zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 64-920 Piła, Al. Powstańców Wlkp.

Bardziej szczegółowo