SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (specyfikacja) 1. Informacje o zamawiającym Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Kraków, ul. Ciemna 6, Regon , NIP , zwany w dalszej części zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę 9 zestawów komputerowych 2. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 zestawów komputerowych zwanych dalej takŝe zestawami komputerowymi, w tym: a) dostawa 2 zestawów komputerowych stacjonarnych typ I zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego, b) dostawa 4 zestawów komputerowych stacjonarnych typ II zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego c) dostawa 1 zestawu komputerowego przenośnego typ I zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2a oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego d) dostawa 2 zestawów komputerowych przenośnych typ II zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2b oraz wykonywanie ich serwisu gwarancyjnego Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Zamawiający wymaga wykonywania serwisu gwarancyjnego przez wykonawcę lub zapewnienia przez wykonawcę wykonywania serwisu gwarancyjnego przez inny podmiot przez okres min. 36 m-cy (liczony od daty podpisania protokołu odbioru), z zastrzeŝeniem pkt Zamawiający wymaga, aby oferowane zestawy komputerowe a) były fabrycznie nowe (rok produkcji 2008), b) posiadały znak CE, c) posiadały Certyfikat EnergyStar, d) zostały wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001:2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równowaŝną Zamawiający dopuszcza moŝliwość składania ofert równowaŝnych w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia z zachowaniem przez wykonawcę zasad i 1

2 wymogów opisanych w specyfikacji. UŜyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia naleŝy odczytywać wraz z wyrazami lub równowaŝne. Wykonawca oferując przedmiot równowaŝny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać równowaŝność w zakresie parametrów technicznych, uŝytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niŝszym od parametrów wskazanych przez zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Termin wykonania zamówienia: 4.1. dostawa zestawów komputerowych 3 tygodnie od dnia zawarcia umowy wykonywanie serwisu gwarancyjnego przez okres trwania gwarancji. 5. Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz informacja o oświadczeniach i dokumentach, które muszą złoŝyć wraz z ofertą wykonawcy: 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 5.2 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia / nie spełnia. 5.3 Nie spełnienie chociaŝby jednego warunku udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 5.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, określonych w niniejszej specyfikacji, które muszą złoŝyć wraz z ofertą wykonawcy t.j.: Wypełnionego i podpisanego przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy / Oświadczenia Pełnomocnika według druku stanowiącego załącznik nr 3a lub 3b do specyfikacji. Oświadczenie musi być złoŝone w oryginale Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej samo stwierdzenie przez właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogu aktualności, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym (wymaga się, aby zaświadczenie było wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument ten lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 2

3 albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5.5 Pozostałe dokumenty, jakie naleŝy złoŝyć wraz z ofertą: Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeŝeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upowaŝniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnictwa musi być złoŝony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, 6. Wykonawca składa ofertę sporządzoną zgodnie z treścią załącznika nr 1a, 1b, 2a i 2b oraz załącznika nr 4 do specyfikacji zatytułowanego Formularz oferty Oferta, na którą składają się wypełnione, w kaŝdym wierszu, załączniki nr 1a, 1b, 2a i 2b oraz załącznik nr 4 muszą być podpisane (na kaŝdej zapisanej stronie) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy. Ofertę moŝe podpisać pełnomocnik wykonawcy, jeŝeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy. Dokument pełnomocnictwa musi być złoŝony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem Zamawiający wymaga, aby w załącznikach nr 1a, 1b, 2a i 2b wszystkie wiersze w kolumnie Parametry oferowane zostały wypełnione przez wykonawcę poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanych zestawów komputerowych (nie wolno uŝywać wyraŝeń: zgodnie z wymaganiami zamawiającego, spełnia, występuje, j.w. i równowaŝnych jak równieŝ powielać dosłownie opisów zamawiającego, w przypadkach gdy określają one jedynie wartości progowe poprzez uŝycie słów takich jak np. minimalne, maksymalne itp.). Niewypełnienie kolumny Oferowane parametry w sposób wymagany przez zamawiającego będzie traktowane jako niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 1 spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - dotyczy wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 7. Składanie wspólnych 7.1. Przez ofertę wspólną naleŝy rozumieć ofertę złoŝoną wspólnie przez więcej niŝ jednego wykonawcę (np. konsorcjum, wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy W przypadku składania oferty wspólnej do oferty naleŝy załączyć: pełnomocnictwo/a dla osoby reprezentującej w postępowaniu wykonawców. Pełnomocnictwo/a zawierać musi/szą umocowanie dla pełnomocnika, dokonane przez wykonawców składających ofertę wspólną, do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa musi być złoŝony w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, dokumenty, o których mowa w punktach lub albo 5.4.4, dokument, o którym mowa w punkcie 5.5 specyfikacji - dotyczące kaŝdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Dokumenty, o których mowa w punktach (załącznik nr 3b) oraz 6 specyfikacji sporządzone przez pełnomocnika wykonawców składających ofertę wspólną, dotyczące łącznie wykonawców składających ofertę wspólną. 3

4 są Numer sprawy WAG II / W przypadku wyboru oferty złoŝonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy ci - przed zawarciem umowy z zamawiającym - zobowiązani do przedłoŝenia zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w zakresie przedmiotowego zamówienia. 8. Forma dokumentów 8.1. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawione w formie oryginału lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na kaŝdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osobę/y upowaŝnioną/e do reprezentowania wykonawcy), z zastrzeŝeniem pkt , 5.5, W przypadku, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający moŝe zaŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. 8.3 ZłoŜone przez wykonawcę podpisy powinny być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną. 9. Sposób porozumiewania się stron w niniejszym postępowaniu 9.1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumiewają się wyłącznie pisemnie. 9.2 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz ofertę wykonawcy przekazują zamawiającemu w formie pisemnej na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Kraków, ul. Racławicka 56a, Wydział Administracyjno Gospodarczy (Zamówienia Publiczne). 10. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 10.1 w sprawach przedmiotu zamówienia: p. Grzegorz Krawczyk tel. (012) w godz , 10.2 w sprawach formalnych: p. Ewa Wiącek tel. (012) , p. Agnieszka śak tel. (012) w godz Wyjaśnienia oraz modyfikacja treści specyfikacji KaŜdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ będą 6 dni przed terminem składania ofert Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany dokonywane na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a, 4b i 6 ustawy. 12. Sposób przygotowania oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą wymaganych przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji zwanych łącznie ofertą 12.1 Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny i trwały. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez wykonawcę Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upowaŝnionej/ych do reprezentowania wykonawcy W Formularzu oferty wartości liczbowe naleŝy wpisywać w kaŝdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane takŝe słownie (nie stosuje się wyraŝenia j.w. i równowaŝnych). 4

5 Część Numer sprawy WAG II / Załączniki nr 1a, 1b, 2a i 2b, 3a lub 3b oraz 4 muszą być wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i postanowień część zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian w ich treści (zamawiający wymaga, aby wykonawca wypełnił m. in. wszystkie wykropkowane miejsca) oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność, naleŝy umieścić w odrębnej kopercie z opisem ZastrzeŜona oferty. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm.) Wykonawca powinien ponumerować kaŝdą zapisaną stronę oferty oraz wpisać ilość stron w Formularzu oferty Wykonawca powinien w Formularzu oferty zawrzeć wykaz wszystkich dokumentów składających się na ofertę z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje Dokumenty składane wraz z ofertą powinny być zszyte (spięte, oprawione, zbindowane itp.) w sposób uniemoŝliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie) Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu Na kopercie lub opakowaniu naleŝy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres wykonawcy (ewentualnie pieczęć) MOW NFZ w Krakowie, Wydział Administracyjno Gospodarczy (Zamówienia Publiczne) Znak sprawy: WAG II /08 Dostawa zestawów komputerowych Nie 13. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 13.1 Termin i miejsce składania ofert Oferty naleŝy składać otwierać przed r godz na adres: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Kraków ul. Racławicka 56a (Wydział Administracyjno Gospodarczy, Zamówienia Publiczne pok. 23, od poniedziałku do piątku w godzinach ) ) - nie później niŝ będą do dnia r do godz Zamawiający zastrzega, Ŝe ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty lub pomyłkowego otwarcia wskutek nienaleŝytego oznaczenia koperty ponosi wyłącznie wykonawca Zamawiający zwróci ofertę złoŝoną po terminie, bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłuŝenia terminu składania ofert, w trybie art. 38 ust. 6 ustawy. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego odnosiły się do terminu zmienionego Termin i miejsce otwarcia ofert. 5

6 Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w budynku zamawiającego, w Krakowie przy ul. Racławickiej 56a, w pok Podczas otwarcia zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe zawarte w ofertach informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 14 Okres związania ofertą Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 15 Sposób obliczenia ceny 15.1 Podana w ofercie cena musi obejmować całość wynagrodzenia, które zamawiający będzie zobowiązany do zapłacenia wykonawcy w przypadku wyboru jego oferty, uwzględniającego w szczególności spełnienie wszystkich wymagań zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji z tytułu naleŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym takŝe świadczenie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji Ceny naleŝy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do zasady określonej w 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005r. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) Ceną oferty słuŝącą do porównania złoŝonych ofert jest cena brutto z VAT przedmiotu zamówienia wynikająca z Formularza oferty W przypadku, gdy złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu oferty Ceny podane przez wykonawcę są ustalone na cały okres obowiązywania umowy i nie podlegają będą podwyŝszeniu. 16. Informacje dotyczące walut obcych Rozliczenia między wykonawcą będą a zamawiającym prowadzone w polskich złotych (PLN). Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny ofertowej w Formularzu oferty w polskich złotych (PLN). 17. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert 17.1 Oferty oceniane według następującego kryterium: cena wykonania przedmiotu zamówienia (C) 100% 17.2 Kryterium ceny wykonania przedmiotu zamówienia będzie oceniane według następującego wzoru: C= [(C min /C bad) x 100] gdzie: C - ilość punktów oferty C min - najniŝsza cena brutto spośród badanych ofert, C bad - cena brutto oferty badanej Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniŝszą cenę (uzyska ilość największą punktów). 6

7 18 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 18.1 Ogłoszenie wyników postępowania nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty i zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz zamieści informacje, o których mowa w pkt na stronie internetowej (www.nfzkrakow.pl) oraz w miejscach publicznie dostępnych w budynkach zamawiającego w Krakowie Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w budynku zamawiającego zlokalizowanym w Krakowie przy ul. Racławickiej 56a. Wybrany wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie/mailem o terminie zawarcia umowy, jak równieŝ o ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. W przypadku, gdy wykonawca nie będzie mógł zawrzeć umowy w miejscu określonym na wstępie niniejszego punktu, umowa zostanie przesłana, na adres wskazany w ofercie. W powyŝszej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy w obecności notariusza, a fakt ten musi zostać notarialnie poświadczony. Następnie wykonawca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich egzemplarzy umowy podpisanej w powyŝszy sposób do zamawiającego. Zamawiający, po podpisaniu umowy, prześle wykonawcy jeden jej egzemplarz. 19. Dodatkowe informacje 19.1 Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiający w toku badania i oceny ofert moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy wezwie wykonawców do uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów podmiotowych i przedmiotowych oraz pełnomocnictw. 20. Zmiana oferty, wycofanie oferty Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę pod warunkiem, Ŝe zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert Zmiany dokonuje się przez złoŝenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA Koperta zawierająca informację o wycofaniu ma być oznaczona napisem WYCOFANIE. Koperta z ofertą, której dotyczy wycofanie nie będzie otwierana Podczas otwarcia ofert, koperty oznaczone jako WYCOFANIE lub ZMIANA zostaną otwarte w pierwszej kolejności. 7

8 20.5. Wycofania lub zmiany dokonuje się na wniosek wykonawcy złoŝony zamawiającemu z zastrzeŝeniem pkt , podpisany przez osoby/ę upowaŝnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej doręczonym wraz z wnioskiem. W przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby/ę nie wskazane/ą w załączonym odpisie z właściwego rejestru wymagane jest przedstawienie odpisu z rejestru oraz stosownych/ego pełnomocnictw/a w formie wymaganej dla pełnomocnictwa, określonej w pkt.5.5 lub Odrzucenie oferty Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 89 ust. 1 ustawy lub art. 90 ust UniewaŜnienie postępowania Postępowanie uniewaŝnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złoŝyli oferty o uniewaŝnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 23. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. 24. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Protest musi być podpisany przez osoby/ę upowaŝnione/ą do reprezentowania protestującego, co w przypadku wniesienia protestu przed terminem otwarcia ofert, winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej doręczonym wraz z protestem. W przypadku, gdy protest jest podpisany przez osoby/ę nie wskazane/ą w załączonym odpisie z właściwego rejestru wymagane jest przedstawienie odpisu z rejestru oraz stosownych/ego pełnomocnictw/a w formie wymaganej dla pełnomocnictwa, określonej w pkt.5.5. lub Zatwierdzam Wykaz załączników:... Dyrektor Zamawiającego 1a, 1b, 2a, 2b Opis przedmiotu zamówienia 3a. Oświadczenie wykonawcy 4. Formularz oferty 3b. Oświadczenie Pełnomocnika 5. Wzór umowy 8

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 04.11.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 133.000 euro na:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Projekt pn. Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno-spoŝywczego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków Znak sprawy: PN-11 2013 Kraków dn. 29 maja 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo