ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada Koprzywnica Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada 88 27-660 Koprzywnica http://www.koprzywnica.eu. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Koprzywnica ul. 11 Listopada Koprzywnica Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w roku 2015 Burmistrz Zatwierdzam: Miasta i Gminy Koprzywnica mgr inż. Marek Jońca

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Dane dotyczące Zamawiającego Gmina Koprzywnica, ul. 11 Listopada Koprzywnica tel/fax (015) godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: Tryb udzielenia zamówienia Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) 3. Opis przedmiotu zamówienia 1/ Przewidywaną roczną ilość zakupionego paliwa określa się na: - olej napędowy l Paliwo będzie dostarczone Zamawiającemu w miarę potrzeb. Przewiduje się dostawę oleju napędowego, w formie bezpośredniej dostawy do zbiornika (typ BFM o pojemności 3500 l) Zamawiającego w Koprzywnicy przy ul. 11 Listopada 88, w partiach ok l. Cysterna dostawcza Wykonawcy powinna być wyposażona w legalizowany licznik przepływu dostarczanego paliwa oraz pompę do rozładunku paliwa.paliwa muszą spełniać polskie normy oraz standardy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 216 poz z późn. zm.). 2/ Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP - do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień 3/ Rozliczenie tankowanego paliwa odbywać się będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Dostawcędla Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, Koprzywnica, NIP Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju napędowego w temperaturze referencyjnej 15 C zgodna z dowodem wydania z bazy paliw. 4/ Forma zapłaty przelew na konto Dostawcy w terminie 21 dni od dnia złożenia faktury. 5/ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 6/ Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Olej napędowy 4. Termin wykonania zamówienia Wybrana oferta obowiązywała będzie do 31 grudnia 2015 r. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1/ O zamówienie mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki: Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył koncesję, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym - koncesja na obrót paliwami ciekłymi. 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 6 1.W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien przedłożyć niżej wymienione dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, koncesję wymaganą na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, 6.1.3oświadczenie, że Wykonawca będzie w stanie na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć aktualne świadectwo jakości paliwa zgodnie z obowiązującą PN wypełniony i podpisany formularz ofertowy;

3 6.1.5 parafowany projekt umowy oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa, którego wzór stanowi załącznik nr Ocena spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń składających się na ofertę, wg wymogów zawartych w pkt 10 SIWZ. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zmawiającego z Dostawcami oraz przekazywania świadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Dostawcami 1/ Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami może być prowadzone pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, 2/ Pytania wykonawców muszą być formułowane na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną. 3/ Zamawiający udzieli wyjaśnień, jednocześnie przekazując treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 4/ Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się wykonawcami jest: Pani Małgorzata Zwolska tel. (015) godziny udzielania wyjaśnień: poniedziałek-piątek: Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 9.Opis przygotowania oferty 1/ Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Dostawcy należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo lub upoważnienie w formie oryginału. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2/ Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w: Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy ul. 11 Listopada 88 I piętro, (sekretariat) Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy ul.11 Listopada Koprzywnica oraz oznakowane następująco: Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w roku 2015 nie otwierać do dnia18 grudnia 2014 r. do godz. 10:15 i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Dostawcy. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1/ Oferty należy składać w: Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy ul. 11 Listopada 88 I piętro, (sekretariat) do dnia 18 grudnia 2014 r. do godz / Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. 18 grudnia 2014 r. o godz / Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zmawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4/ Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy oraz adresy Dostawców, a także informacji dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 5/ Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 10. Opis sposobu obliczania ceny

4 1. W formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik do SIWZ) należy podać jednostkowe ceny netto paliw: oleju napędowego + obowiązujący podatek VAT. 2. Do cen netto należy dołączyć kalkulację cen, w skład których powinna wejść cena producenta za 1 litr paliwa obowiązująca wartość akcyzy na paliwo oraz wysokość marży stosowanej przez dostawcę. Podana wysokość marży nie może ulec zmianie przez okres trwania umowy. 11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1/ Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto w wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku,stanowiąca sumę kryterium punktowego: cena 100 % 2/ Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: cena najniższa (cena oferty brutto ) punktacja badanej oferty = x 100 cena badanej oferty 3/ Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta została oceniona jako najtańsza w oparciu o podane kryterium. 12. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1/ O wynikach postępowania wszyscy Dostawcy zostaną powiadomieni pisemnie. 2/ W zawiadomieniu wysłanym Dostawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy. 3/ Jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcie umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie żąda od Dostawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1/ Zamawiający zastrzega sobie zmiany umowy w zakresie zmiany ceny : a) w przypadku zmiany ceny producenta b) w przypadku zmiany stawki VAT c) w przypadku zakupu mniejszej ilości paliwa 15. Załączniki 1) formularz ofertowy, 2) projekt umowy, 3) kalkulacja ceny 4) oświadczenie

5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące zamawiającego Gmina Koprzywnica, ul. 11 Listopada Koprzywnica tel/fax (015) Dane dotyczące Dostawcy Nazwa. Siedziba Nr tel/fax.. NIP REGON Opis przedmiotu zamówienia Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w roku 2015 Zobowiązania Dostawcy Zobowiązuję się dostarczyć wyżej opisany przedmiot zamówienia w ilości pokrywającej roczne potrzeby Zamawiającego tj l: Cena brutto 1l Ilość paliwa Wartość Cena brutto 1l Wartość paliwa zakupionego w zamówienia Rodzaj paliwa (w zł) upustu z roku kol.4 x kol.5 uwzględnieniem upustu (w zł) ( w l ) ( w zł) Olej napędowy (wartość zamówienia słownie złotych:. ) Oświadczam, że zgodnie z wymogami art. 22 ust.1 ustawy-prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą): 1/ Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2/ Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3/ Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4/ Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 5/Zobowiązuję się dostarczyć oferowany przedmiot zamówienia sukcesywnie, w miarę potrzeb. 6/ Akceptuję formę i termin płatności: przelew w terminie 21 po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 7/ Zobowiązujemy się do niezmiennego rabatu w ciągu 2014 roku. 8/ Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ. 9/ Akceptuję projekt umowy. 10/ Integralną część naszej oferty stanowią następujące załączniki : (pieczęć i podpis Wykonawcy)

6 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Projekt UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Koprzywnica, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica Pana mgr inż. Marka Jońcę, zwaną dalej Kupującym a,......, zwanym dalej Sprzedawcą, o następującej treści: Umowa niniejsza została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do pojazdów Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w roku 2015, przeprowadzonego w oparciu o przepisy art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 1 Przedmiotem umowy jest dostawa paliwa: - oleju napędowego w ilości l w okresie od r. do r. do pojazdów Kupującego Sprzedaż paliwa, o którym mowa w 1, odbywać się będzie sukcesywnie wg potrzeb Kupującego w terminie dwóch dni po otrzymaniu od Kupującego zamówienia. 2. Sprzedaż oleju napędowego odbywać się będzie w formie bezpośredniej dostawy do zbiornika Kupującego zlokalizowanego na terenie Urzędu Miasta i Gminy Koprzywnicy przy ul. 11 Listopada 88 w miarę potrzeb Kupującego Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy: a)... netto za litr oleju napędowego + podatek VAT tj... (słownie brutto:.. ) b) cena jednostkowa za 1 l oleju napędowego wynosi netto +podatek VAT (słownie brutto:... ) 2. Każdorazowo do wystawianej faktury VAT Sprzedawca przedstawi kalkulację cen netto o których mowa w 3 ust. 1, lit. a) i b) w skład której powinna wejść cena producenta za 1 litr paliwa, obowiązująca wartość akcyzy na paliwo oraz..% stała zgodna z ofertą wielkość marży stosowanej przez Sprzedawcę. 3. Sprzedawca zobowiązuje się każdorazowo informować Kupującego na piśmie o zmianie ceny oleju określanej przez producenta. 4. Ze względu na brak możliwości dokładnego określenia realnych potrzeb Kupującego wartości ilościowe mogą ulec zmianie. 5. Sprzedawca nie może rościł pretensji do zmian ilościowych, a przez to do końcowej wartości umowy 4 1. Rozliczenie z tytułu niniejszej umowy odbywać się będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Sprzedawcę po każdorazowej dostawie oleju napędowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy ul. 11 Listopada 88, Koprzywnica, NIP w terminie 21 dni od otrzymania faktury przez Kupującego. 2. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 5 1.W przypadku, gdy należność za sprzedane towary nie zostanie uregulowana w terminie określonym w 4, Kupujący zapłaci odsetki za opóźnienie w zapłacie a Sprzedawca może wstrzymać dalszą sprzedaż dla Kupującego lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 2. Kupujący zastrzega sobie zastosowanie kar umownych za niedotrzymanie umownego terminu sprzedaży towarów w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych), za każdy dzień zwłoki. 3. Odstąpienie przez Sprzedawcę od parametrów jakościowych i brak atestów jakościowych, traktowana będzie jako odstąpienie przez Sprzedawcę od umowy. 4. Kupujący zastrzega sobie zmiany umowy w zakresie zmiany ceny : 1) w przypadku zmiany ceny producenta, 2) w przypadku zmiany stawki VAT, 3) w przypadku zakupu mniejszej ilości paliwa.

7 6 1. Umowa zostaje zawarta od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę na koniec miesiąca z miesięcznym okresem wypowiedzenia. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 4. W sprawach nie uregulowanych umową zostaną zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 7 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron. Sprzedawca Kupujący

8 Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w roku 2015 KALKULACJA CENY Lp. Rodzaj paliwa Przyjęta jednostkowa cena hurtowa netto w PLN (do czterech miejsc po przecinku) producenta paliwa na dzień r. za 1 litr Wielkość marży stosowanej przez dostawcę [%] Cena netto powiększona o wielkość marży dostawcy w PLN (do czterech miejsc po przecinku) kol. 3 x kol Olej napędowy (Miejscowość, data) (pieczęcie i podpisy Wykonawcy lub Osób Uprawnionych)

9 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego... / nazwa i adres Wykonawcy, pieczątka/. / miejscowość / OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE JAKOSCI OFEROWANEGO PALIWA Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa paliwa do pojazdów Urzędu Miasta i Gminy w Koprzywnicy w roku 2015 oświadczam, że oferowane paliwo spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r nr 221, poz. 1441) zgodnych z normą PN-EN /podpis i pieczątka Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: RGPiN.271.19.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do obiektów Gminy Raciechowice na sezon grzewczy 2012/2013 Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów Chrzanów, dn. 17.02.2014r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 207 000 euro) Podstawa prawna: ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo