Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S 049-085071. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Warszawa: Serwery komputerowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Cezamat PW Sp. z o.o. ul. Polna 50 Punkt kontaktowy: pokój 503 Osoba do kontaktów: Marika Czarnecka Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: spółka utworzona na podstawie art. 7 ustawy o szkolnictwie wyższym Główny przedmiot lub przedmioty działalności Inny: zarządzanie procesem realizacji projektu CEZAMAT Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak Politechnika Warszawska Plac Politechniki Warszawa POLSKA Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa środowiska serwerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1/12

2 2/12 II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i wdrożony w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Warszawy. Dokładny adres będzie wskazany nie później niż na 7 dni przed planowana dostawą. 2. Zainstalowany i skonfigurowany system w drugiej połowie 2015 r. zostanie przeniesiony do docelowej lokalizacji przy ul. Poleczki 19 w Warszawie. Wykonawca zobowiązany będzie do podłączenia systemu do stworzonej infrastruktury sieciowej i jeśli będzie taka potrzeba rekonfiguracji i uruchomienia, z uwzględnieniem warunków nowej lokalizacji, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. Kod NUTS PL127 Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest dostawa środowiska serwerowego z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na warunkach określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ), stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ użyto nazwy standardu, klasy lub benchmarku określającego funkcjonalności sieci lub inne, który może być rozumiany jako wskazanie normy w rozumieniu art. 30 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, gwarantujących osiągnięcie parametrów nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na takie równoważne rozwiązania, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub gdziekolwiek w SIWZ pojawia się znak towarowy lub powołanie na patent lub pochodzenie elementów zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę elementów równoważnych, tzn. posiadających parametry wystarczające do osiągnięcia wydajności, przepustowości oraz pozostałych wymienionych funkcjonalności dotyczących przedmiotu zamówienia, wynikających z SIWZ i załączonych do niej dokumentów. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) , , , , Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak Części To zamówienie podzielone jest na części: nie Informacje o ofertach wariantowych 2/12

3 3/12 II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj EUR. Informacje o opcjach Opcje: tak Proszę podać opis takich opcji: W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje realizację prawa opcji, polegające na nabyciu od Wykonawcy dodatkowych licencji na oprogramowanie do wirtualizacji, replikacji, kopii bezpieczeństwa danych i serwerów wirtualnych, oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie serwerowe, bazodanowe, oprogramowanie systemu poczty elektronicznej, na takich samych warunkach jak określone w umowie dla zamówienia podstawowego. Wolumen: licencje dla każdego z rodzajów oprogramowania w liczbie tożsamej jak dla zamówienia podstawowego. Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia) Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt SIWZ, wnieść wadium w kwocie PLN. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 2.1 w pieniądzu; 2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 w gwarancjach bankowych; 2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego o numerze Zamawiający nie dopuszcza wpłaty wadium w pieniądzu do kasy Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce tytułem sformułowanie wadium w postępowaniu nr CEZAMAT/ZP06/2015. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać Politechnikę Warszawską. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt SIWZ, kserokopię dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wniesienia wadium należy umieścić w oddzielnej kopercie z adnotacją na kopercie wadium w postępowaniu nr CEZAMAT/ZP06/ /12

4 4/12 III.1.2) 5. Beneficjentem takich dokumentów musi być Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, Warszawa. 6. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4 a) i art. 46 ust. 5 ustawy. 7. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt SIWZ. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 12.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 12.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 1. Z tytułu należytego wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie.. PLN bez VAT (słownie złotych: ), powiększoną o podatek VAT w kwocie... PLN (słownie złotych:...), co stanowi kwotę. PLN łącznie z VAT (słownie złotych: ). 2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wskazana w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z załącznika nr 2 do Umowy (załącznik nr 2 do SIWZ formularz asortymentowo-cenowy), oraz SIWZ, jak również nieujęte w SIWZ, a bez których nie można wykonać zamówienia. 3. Wysokość wynagrodzenia pokrywa wszystkie zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy oraz zamówienia, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania Przedmiotu Umowy. 4/12

5 5/12 III.1.3) 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 3, w tym jego poszczególne składniki, jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, określonym z góry, bez możliwości jego podwyższenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 5. Ustawowa zmiana procentowej stawki podatku VAT, będzie stanowiła podstawę do zmiany wysokości Wynagrodzenia brutto na podstawie aneksu do niniejszej Umowy. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji ani jakiejkolwiek zmianie, z zastrzeżeniem ust Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w 9 ust. 1 Umowy w dwóch ratach na podstawie faktury VAT: 1) 90 % wartości wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1 po dokonaniu dostawy Systemu, jego zainstalowaniu, skonfigurowaniu i wdrożeniu w lokalizacji wskazanej w 1 ust. 4 Umowy. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru Systemu podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 2) 10 % wartości wynagrodzenia określonego w 9 ust. 1 po przeniesieniu Systemu do finalnej lokalizacji przy ul. Poleczki 19, Warszawa. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru przeniesienia Systemu podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. 8. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego. 9. Faktura winna zostać dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia jej wystawienia, pod sankcją przedłużenia terminu płatności o okres przekraczający wyznaczony termin na dostarczenie faktury. W przypadku zwrotu faktury przez Zamawiającego z uwagi na jej błędy, 30-dniowy termin płatności biegnie od dnia dostarczenia poprawionej faktury. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 10. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunki bankowe podane na fakturach. 11. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Faktura winna zawierać co najmniej następujące dane: określenie Umowy (nazwę i numer), informację: Projekt Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii, oznaczenie kodowe właściwe dla Przedmiotu Umowy zgodnie ze słownikiem CPV, numer rachunku bankowego Wykonawcy, termin płatności zgodnie z postanowieniami Umowy, oraz wskazywać jako nabywcę / odbiorcę Zamawiającego: Politechnikę Warszawską, Warszawa, Plac Politechniki 1, NIP: Faktury będą dostarczone pod adres: Cezamat PW Sp. z o.o., Warszawa, ul. Polna 50, pok. 503, 5 piętro. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Oferta wspólna (Uwaga! Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). 1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5/12

6 6/12 III.1.4) III.2) III.2.1) 1.2. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie i zawierać w szczególności wskazanie: 1.2.1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy (nazwa); 1.2.2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego wymienionych z nazwy, z określeniem adresu siedziby; 1.2.3) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie osoba trzecia lub przez pozostałych Wykonawców, jeśli Pełnomocnikiem będzie jeden z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy W odniesieniu do warunków określonych w pkt 9.2. SIWZ, Wykonawcy łącznie wykazują ich spełnianie poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę W zakresie niepodlegania wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w pkt SIWZ W zakresie niepodlegania wykluczeniu z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składa Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informację Wykonawcy, o której mowa w pkt SIWZ Wszystkie oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę, również te sporządzone na załączonych do SIWZ załącznikach składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, z wyłączeniem oświadczenia z pkt SIWZ oraz Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji Wykonawcy, o których mowa w pkt SIWZ. 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane teleadresowe należy wpisać w Formularzu ofertowym. 3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile nie została wcześniej dołączona do oferty. Inne szczególne warunki Warunki udziału Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. 6/12

7 7/ Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonaną, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 główną dostawę środowiska serwerowego z wirtualizacją wraz z usługami instalacji, konfiguracji i wdrożenia, odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia opisanemu w SOPZ, o wartości dostawy nie mniejszej niż PLN brutto; W celu wykazania dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca, winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: a) nie mniej niż 3 osobami dedykowanymi do realizacji czynności instalacyjnych, konfiguracyjnych i wdrożeniowych, posiadającymi odpowiednie uprawnienia, certyfikaty bądź inne poświadczenia producentów poszczególnych składników oferowanego systemu, które zaświadczają o zdobyciu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji określonych czynności instalacyjnych, administracyjnych i wdrożeniowych; b) nie mniej niż 2 osobami posiadającymi udokumentowane doświadczenie w wykonaniu instalacji i konfiguracji oprogramowania do wirtualizacji przy realizacji przynajmniej 2 projektów w przedmiocie instalacji i konfiguracji oprogramowania do wirtualizacji, przy czym przynajmniej w 1 z tych projektów instalacja i konfiguracja dotyczyła oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca złoży wówczas dokumenty, o których mowa w pkt SIWZ. 2. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu od Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie wskazanym w Części VI pkt 22 i formie określonej w Części IV SIWZ Dokumenty i oświadczenie wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt 9.1. i 9.2. SIWZ) wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, co najmniej 1 głównej dostawy środowiska serwerowego z wirtualizacją, wraz z usługami instalacji, konfiguracji i wdrożenia, odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia opisanemu w SOPZ, o wartości dostawy nie mniejszej niż PLN brutto zwany dalej Wykazem dostaw wg załącznika nr 4 do SIWZ - w nawiązaniu do pkt SIWZ; dowody, o których mowa w 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ), zwanego dalej rozporządzeniem wskazujące, czy dostawy wymienione w Wykazie dostaw, o którym mowa w pkt SIWZ, zostały wykonane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za realizację czynności instalacyjnych, administracyjnych i wdrożeniowych - zwany dalej Wykazem osób - wg załącznika nr 5 do SIWZ w nawiązaniu do pkt SIWZ; Wykonawca, który będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), winien w świetle art. 26 ust. 2b ustawy udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 7/12

8 8/12 Pisemne zobowiązanie podmiotu / ów trzeciego / ich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia winno zawierać w swojej treści informacje w przedmiocie: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale; oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wg załącznika nr 6 do SIWZ Dokumenty i oświadczenie wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ Inne dokumenty wymagane od Wykonawcy dowód wpłaty wadium dotyczy wszystkich form wpłaty wadium, z zastrzeżeniem, że potwierdzenie wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z pkt )-5) SIWZ musi być 8/12

9 9/12 III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) dodatkowo złożone w formie oryginału, który należy umieścić w oddzielnej kopercie, z adnotacją na kopercie - wadium dot. postępowania CEZAMAT/ZP06/2015; pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub ewidencji lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 23 ustawy, Pełnomocnictwo musi zostać wystawione zgodnie z pkt i SIWZ; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zwana dalej Listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacją Wykonawcy wg załącznika nr 9 do SIWZ; 3. Wykonawca zagraniczny Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: pkt i , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt tiret pierwsze i trzecie oraz SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt tiret drugie SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis z pkt stosuje się odpowiednio W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Zdolność ekonomiczna i finansowa Kwalifikacje techniczne Informacje o zamówieniach zastrzeżonych Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi 9/12

10 10/12 III.3.1) III.3.2) Informacje dotyczące określonego zawodu Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. Cena. Waga Okres gwarancji jakości dla serwerów, macierzy oraz obudowy typu Blade. Waga 10 Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie Informacje administracyjne Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: CEZAMAT/ZP06/2015 Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :30 Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) Warunki otwarcia ofert Data: :45 Miejscowość: Cezamat PW Sp. z o.o., ul. Polna 50 w Warszawie, pokój nr 503, 5 piętro. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka /12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133610-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 077-133610 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225142-2012:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu 2012/S 135-225142 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90156-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego 2012/S 55-090156 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu.

PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S 235-387219. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387219-2012:text:pl:html PL-Wołomin: Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu 2012/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96258-2012:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi instalowania urządzeń radiowych 2012/S 59-096258 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288567-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Serwery 2014/S 161-288567 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:116359-2015:text:pl:html Polska-Suwałki: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 066-116359 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:380875-2013:text:pl:html Polska-Częstochowa: Systemy informacji medycznej 2013/S 219-380875 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:215012-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Realizacja usług kontrolnych 2015/S 118-215012 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44920-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Paliwa 2015/S 027-044920 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/17 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:421836-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 240-421836 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:438973-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 248-438973 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287293-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów 2013/S 165-287293 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:308185-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi w zakresie oprogramowania 2012/S 187-308185 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268690-2012:text:pl:html PL-Łódź: System informacji klinicznej 2012/S 161-268690 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:53273-2014:text:pl:html Polska-Białystok: Pakiety oprogramowania medycznego 2014/S 033-053273 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo