AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013"

Transkrypt

1 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia *** roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013) przed notariuszem Ewą Mroczek, mającą siedzibę w Warszawie, w jej Kancelarii przy Alejach Jerozolimskich nr 133/43 stawili się: / Pan Tomasz Rogala, zamieszkały pod adresem: Warszawa, Polnej Róży 1/612, dowód osobisty ARP działający jako Pełnomocnik w imieniu spółki pod firmą: Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: , ul. Emilii Plater 28), NIP: , RE- GON , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , stosownie do informacji aktualnej z rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień 12 września 2013 roku, identyfikator wydruku RP/274558/25/ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przed Ewą Mroczek notariuszem w Warszawie w dniu 10 września 2013 roku (Rep. A nr 22830/2013), które to pełnomocnictwo - według oświadczenia Stawającego - nie wygasło ani nie zostało odwołane, zwanej w treści umowy Deweloperem lub Spółką, Pan Tomasz Rogala zwany jest dalej Przedstawicielem Spółki, / Pan ***, syn***, zamieszkały pod adresem: ***, PESEL ***, dowód osobisty ***, oraz jego żona / Pani ***, córka ***, zamieszkała pod adresem: ***, PESEL ***, dowód osobisty ***, zwani w treści umowy Nabywcą, Deweloper i Nabywca będą łącznie zwani Stronami lub osobno Stroną Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych powołanych przy ich nazwiskach U M O W A DEW E LOP E RSK A, U M O W Y ZO B O W I Ą ZUJĄCE S P R ZEDAŻY UDZI A Ł U W E W S P Ó Ł W Ł A S NOŚCI NI ERUCHOMOŚCI O RAZ LOKALU NIEMIESZK A L NEGO ( G ARAŻOWEGO)

2 2 O RAZ PEŁNOMOCNICTWO ( d a l e j : Umow y, A k t ) INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 1 1. Pan Tomasz Rogala w imieniu Dewelopera oświadcza, że: Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA3M/ /0, zgodnie z wpisem w dziale I-O księgi wieczystej KW WA3M/ /0 nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy Białostockiej i Markowskiej 18, w województwie mazowieckim i składa się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 18 i 16 z obrębu , o łącznej powierzchni 6713,0000 m²; dział I-Sp księgi wieczystej KW WA3M/ /0 zawiera następujące wpisy: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku; w dziale II księgi wieczystej KW WA3M/ /0 Spółka wpisana jest jako użytkownik wieczysty i właściciel budynków stanowiących odrębną nieruchomość; dział III księgi wieczystej KW WA3M/ /0 zawiera następujące wpisy: nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na prawie wstępu i korzystania z pasa gruntu działki nr 16 o szerokości 1,5 metra wzdłuż trasy przebiegu sieci celem wybudowania i korzystania z urządzeń złącza kablowego, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, a także na prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych RWE STOEN OPERATOR Sp. z o. o., w celu wykonywania czynności związanych z instalacją, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją, oraz dołożeniem dodatkowych kabli i rozbudowy złącza kablowego, a ponadto na zaniechaniu zabudowy i dokonywaniu nasadzeń na tym pasie gruntu. W/w prawo jest ustanowione na rzecz RWE STOEN OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wzmiankę o wniosku dz.kw WA3M/21224/13/1 z dnia 17 września 2013 roku o wpis roszczeń o przeniesienie własności lokalu i udziału we współwłasności lokalu garażowego, wynikających z umowy deweloperskiej oraz zobowiązującej sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości oraz lokalu niemieszkalnego (garażowego), które to roszczenia nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy; dział IV księgi wieczystej KW WA3M/ /0 zawiera następujące wpisy: hipoteka umowna łączna kaucyjna, zabezpieczająca wierzytelność wynikającą z umowy kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz kosztami banku z dnia r., do kwoty ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.;

3 3 - hipoteka umowna łączna kaucyjna zabezpieczająca wierzytelność wynikającą z umowy kredytu inwestycyjnego wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., do kwoty ,00 euro (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście euro). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.; hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej umowa kredytu budowlanego i umowa kredytu VAT - wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., do kwoty ,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto osiem tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.; hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej umowa kredytu budowlanego i umowa kredytu VAT - wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., do kwoty ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A Na dowód powyższych oświadczeń, Przedstawiciel Spółki okazał odpis z księgi wieczystej KW WA3M/ /0 wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 30 sierpnia 2013 roku o godzinie 11:51 oraz oświadczył, że stan prawny ujawniony w księdze wskazanej powyżej na dzień odpisu nie uległ zmianie poza zmianami wynikającymi z zawarcia umowy deweloperskiej oraz zobowiązującej sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości oraz lokalu niemieszkalnego (garażowego). Ponadto Przedstawiciel Spółki okazał wypis z rejestru gruntów (BG-UE-E-II SWI) wydany w dniu 9 września 2013 roku z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy, z treści którego wynika, że obszar oraz oznaczenie ewidencyjne działek nr nr 16 i 18 nie uległy zmianie Spółka złożyła wniosek o podział działek ewidencyjnych, m.in. nr 16 i 18 w dniu 5 listopada 2012 roku do Urzędu m. st. Warszawy Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ, w wyniku którego powstaną działki m.in. nr 18/1 o powierzchni 0,0665 ha i 16/1 o powierzchni 0,2349 ha ( Nieruchomość ) oraz działka ewidencyjna nr 16/2 o powierzchni 0, 1184 ha ( Zieleń Publiczna ) OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 2 1. Pan Tomasz Rogala w imieniu Dewelopera oświadcza, że: a) Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości na podstawie umowy zawartej w dniu roku (Repertorium A nr 30646/2007);

4 4 b) Spółka nie jest stroną jakichkolwiek postępowań sądowych lub administracyjnych, których przedmiotem jest Nieruchomość, za wyjątkiem postępowań wymienionych w niniejszym Akcie; c) Za wyjątkiem obciążeń ujawnionych w księdze wieczystej, o której mowa w 1 ust. 1 Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawami osób trzecich; --- d) Spółka nie zalega z należnościami publiczno-prawnymi, w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z Nieruchomością; e) Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Pragi Centrum z dnia r. uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy nr XCIII/2736/2010 z dnia 21 października 2010 r. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tereny usług, handlu i biur; f) Zgodnie z postanowieniami statutu spółki Dewelopera organem uprawnionym do podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lub jej części przez Dewelopera jest Walne Zgromadzenie. Odpowiednia uchwała wyrażająca zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji pod nazwą Centrum Praskie Koneser w kwartale ulic Białostockiej, Markowskiej oraz Ząbkowskiej, w granicach działek nr 16, 18, 19/3 oraz 19/4, objętych księgami wieczystymi KW nr WA3M/ /0, WA3M/ /2 i WA3M/ /6 w Warszawie (dalej: Inwestycja ), została podjęta w dniu roku (uchwała NWZ przed notariuszem Ewą Mroczek, mającą siedzibę w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 133/43, Rep. A nr 14776/2012). Odpowiednia uchwała wyrażająca zgodę na zbycie przez Spółkę udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Białostockiej i Markowskiej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 16, objętą księgą wieczystą nr KW WA3M/ /0, została podjęta w dniu roku (uchwała NWZ przed notariuszem Ewą Mroczek, mającą siedzibę w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 133/43, Rep. A nr 18059/2013); g) W oparciu o decyzję nr 139/WIR/ZT/2011 w jej ostatecznym brzmieniu z dnia 28 marca 2012 r., udzielone zostało zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym ulicy Białostockiej na terenie działki ewidencyjnej o nr 1/8 z obrębu nadwieszenia wykuszy Budynku E2, który zostanie usytuowany w przyszłości na projektowanych działkach ewidencyjnych nr 16/1 i 18/1, w ramach zadania inwestycyjnego nr 1 Inwestycji realizowanej przez Dewelopera; h) W Urzędzie m. st. Warszawy Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ, toczy się postępowanie wszczęte z wniosku z dnia 5 listopada 2012 roku, w przedmiocie podziału nieruchomości położonych przy ulicy Ząbkowskiej, Markowskiej, Białostockiej, Nieporęckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 16, 18, 19/3, 19/4 z obrębu , zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;

5 5 i) W dniu 29 maja 2013 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy została wydana Decyzja nr 5/13, zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości uregulowanej w KW WA3M/ /0, położonej przy ulicy Białostockiej m. in. na działkę 1/11 o powierzchni 15 m 2, przewidzianą do scalenia z działką nr 18/1. Spółka zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego wskazanej działki 1/11 i przyłączyć ją do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, co Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje; j) Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług i z tytułu dokonania sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego. Opodatkowana jest tym podatkiem na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Na potwierdzenie oświadczenia zawartego w lit. f) Przedstawiciel Spółki okazał wypisy aktów notarialnych protokołów zawierających powołaną Uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 27 kwietnia 2012 r. (Rep. A nr 14776/2012) w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, które zostaną wybudowane w ramach Inwestycji oraz Uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 11 lipca 2013 r. (Rep. A nr 18059/2013) w przedmiocie wyrażanie zgody na zbywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego przedmiotowej działki nr POŁOŻENIE ORAZ ISTOTNE CECHY INWESTYCJI 3 1. Pan Tomasz Rogala w imieniu Dewelopera oświadcza, że: a) W oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, o której mowa w 11 poniżej, Deweloper w dniu 25 kwietnia 2013 roku rozpoczął na Nieruchomości realizację inwestycji pod nazwą Centrum Praskie Koneser w kwartale ulic Białostockiej, Markowskiej oraz Ząbkowskiej. Zgodnie z aktualnymi założeniami, w ramach Inwestycji, Deweloper w granicach działek nr 16, 18, 19/3 oraz 19/4, objętych księgami wieczystymi nr KW WA3M/ /0 (działki 16 i 18), KW WA3M/ /6 (działka 19/3) oraz KW WA3M/ /2 (działka 19/4), planuje zrealizować przedsięwzięcie deweloperskie, obejmujące budowę 5 budynków mieszkalnych, to jest: E2, E3, E4, M i N, 3-6 kondygnacyjnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą; b) Zgodnie z aktualnymi założeniami Dewelopera, Inwestycja podzielona jest na zadania inwestycyjne. Obecnie realizowane jest zadanie inwestycyjne nr 1 - obejmujące budowę budynku E2 (dalej: Budynek ), który zostanie usytuowany na określonej w 1 ust. 3 Nieruchomości. Kolejne zadanie inwestycyjne obejmować będą budowę budynków wielomieszkaniowych: budynku E3, który zostanie usytuowany na projektowanej działce nr 18/2, która powstanie w

6 6 wyniku podziału działek ewidencyjnych nr 19/3 i 19/4 ( E3 ), budynku E4, który zostanie usytuowany na projektowanej działce ewidencyjnej nr 16/3, która powstanie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 16 ( E4 ), budynku M, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej, która powstanie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 19/4 ( M ) oraz budynku N, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej, która powstanie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 19/4 ( N ). Wstępny projekt podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aktu c) Budynek E2 posiadać będzie 6 kondygnacji. W Budynku znajdować się będzie 76 lokali mieszkalnych, 11 lokali niemieszkalnych oraz lokal niemieszkalny - wielostanowiskowy garaż podziemny ze 103 miejscami postojowymi ( Lokal Garażowy ), które będą stanowić samodzielne lokale w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U r., nr 80, poz. 903) ( Ustawa o własności lokali ); d) Położenie Budynku zostało oznaczone na schemacie zagospodarowania terenu Inwestycji Centrum Praskiego Koneser stanowiącym Załącznik nr 2 i schemacie zagospodarowania terenu Budynek E2 stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Aktu POWIERZCHNIA I UKŁAD POMIESZCZEŃ, USYTUOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO, MIEJSCA POSTO- JOWEGO ORAZ KOMÓRKI LOKATORSKIEJ W BUDYNKU 4 1. W Budynku będzie się znajdował lokal mieszkalny oznaczony symbolem ***, położony na *** piętrze, składający się z następujących pomieszczeń: ***, o powierzchni ***m 2 ( Lokal Mieszkalny ). Do Lokalu Mieszkalnego przynależy, jako pomieszczenie przynależne, komórka lokatorska nr ***, położona na poziomie 1 o powierzchni ***m 2 ( Komórka Lokatorska ) W Lokalu Garażowym na poziomie *** w Budynku będzie się znajdowało miejsce postojowe nr *** ( Miejsce Postojowe ) Plan Lokalu Mieszkalnego wraz z planem kondygnacji Budynku przedstawiającym usytuowanie Lokalu Mieszkalnego w Budynku stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Aktu Usytuowanie Komórki Lokatorskiej w Budynku zostało oznaczone na planie stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Aktu Usytuowanie Miejsca Postojowego w Lokalu Garażowym zostało oznaczone na planie stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Aktu STANDARD TECHNICZNY LOKALU 5 1. Standard techniczny Lokalu Mieszkalnego został określony w Załączniku nr 7 do niniejszego Aktu

7 7 2. Deweloper zastrzega sobie prawo wykorzystania innych materiałów budowlanych, urządzeń lub rozwiązań technicznych niż wskazane w Załączniku nr 7, w sytuacji gdy materiały budowlane, urządzenia lub rozwiązania techniczne tam wskazane nie będą już dostępne lub stosowane na rynku, w szczególności, jeśli nie będą spełniały wymaganych prawem norm lub zostaną zastąpione materiałami budowlanymi, urządzeniami lub rozwiązaniami nowocześniejszymi lub wydajniejszymi pod warunkiem, że nie będzie to skutkowało pogorszeniem jakości Budynku i Lokalu Mieszkalnego PRZEDMIOT UMOWY 6 1. Przedstawiciel Spółki w imieniu Spółki oraz Nabywca oświadczają, że niniejszym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., nr 232, poz. 1377), dalej: Ustawa Deweloperska, zawierają umowę, na mocy której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynku, do ustanowienia po zakończeniu budowy odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego oraz do przeniesienia na rzecz Nabywcy Lokalu Mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej ( Umowa Przenosząca Własność Lokalu Mieszkalnego ), za cenę określoną w 8 ust. 1 niniejszej umowy, a Nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego określonego w 8 ust. 1 i do nabycia prawa odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej Nabywcy oświadczają, że obowiązuje ich ustrój wspólności ustawowej oraz że nabycia dokonają za środki pochodzące z majątku wspólnego Strony zgodnie ustalają, że w rozumieniu niniejszej umowy udział w nieruchomości wspólnej będzie oznaczał udział w nieruchomości wspólnej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U t.j. ze zm.), obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 3 ust.3 powołanej ustawy, przy czym nieruchomość wspólną będzie stanowić użytkowanie wieczyste Nieruchomości oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ( Nieruchomość Wspólna ) Przedstawiciel Spółki w imieniu spółki Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Nabywca oświadczają, że niniejszym zawierają umowę, na mocy której Deweloper zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Nabywcy udziału we współwłasności projektowanej działki ewidencyjnej nr 16/2, która powstanie w wyniku podziału, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej Umowy, stanowiącej Zieleń Publiczną w rozumieniu niniejszej umowy ( Umowa Przenosząca Udział w Zieleni Publicznej ). Udział ten stanowić będzie iloczyn następujących ułamków: 22/100 (to jest udział powierzchni użytkowej Budynku E2 w sumie powierzchni

8 8 użytkowych wszystkich budynków mieszkalnych w Centrum Praskim Koneser) oraz ułamka, którego licznik stanowić będzie liczba 1, a mianownik liczba 76, to jest liczba wszystkich lokali mieszkalnych w Budynku E2 ( Udział w Zieleni Publicznej ) Nabywca zobowiązuje się do nabycia wskazanego Udziału w Zieleni Publicznej oraz zapłaty ceny, o której mowa w 8 ust. 2 poniżej Umowa Przenosząca Udział w Zieleni Publicznej zostanie zawarta równocześnie z Umową Przenoszącą Własność Lokalu Mieszkalnego Przedstawiciel Spółki w imieniu Spółki oraz Nabywca oświadczają, że niniejszym zawierają umowę, na mocy której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynku, do ustanowienia po zakończeniu budowy odrębnej własności Lokalu Garażowego oraz do przeniesienia na rzecz Nabywcy udziału w prawie odrębnej własności Lokalu Garażowego w ułamku, którego licznik stanowi liczba ***1, a mianownik liczba wszystkich miejsc postojowych w Lokalu Garażowym wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej ( Umowa Przenosząca Udział w Lokalu Garażowym ), a Nabywca zobowiązuje się do zawarcia Umowy Przenoszącej Udział w Lokalu Garażowym i nabycia w/w ułamka w prawie odrębnej własności Lokalu Garażowego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę wskazaną w 8 ust. 3 poniżej Strony postanawiają, że: a) w ramach nabytego udziału w prawie odrębnej własności Lokalu Garażowego, Nabywcy oraz jego następcom prawnym przysługiwać będzie prawo wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego; b) Deweloper może ustanawiać obciążenia na Nieruchomości, Zieleni Publicznej oraz Lokalu Garażowym, w szczególności może obciążyć w/w Nieruchomość, Zieleń Publiczną i Lokal Garażowy służebnościami gruntowymi przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości sąsiednich położonych na terenie Inwestycji oraz ustanowić inne ograniczone prawa rzeczowe, w zakresie koniecznym do zapewnienia budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej Inwestycji oraz budowy i eksploatacji układu komunikacyjnego. W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi, w tym komunikacyjnej, Inwestycji i jej obszaru, Deweloper może także ustanawiać obciążenia na Nieruchomości, Zieleni Publicznej i Lokalu Garażowym, w tym w szczególności: ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu obciążająca Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną, o której mowa w 1 ust. 3 niniejszej umowy na rzecz przedsiębiorcy-rwe Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub innego dostawcy energii elektrycznej, której treścią jest prawo korzystania z projektowanych działek ewidencyjnych nr 16/1, 18/1 i 16/2, na których w przyszłości usytuowany zostanie Budynek E2 oraz Zieleń Publiczna, w celu zainstalowania sieci energetycznych (urządzeń i instalacji) oraz korzystania z nich, zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności rozbudowy, przeglądu, konserwacji, napra-

9 9 wy bądź wymiany, dla mających powstać w przyszłości budynków E2, E3 i E4 z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca- RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub inny dostawca energii elektrycznej, będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem w/w urządzeń i instalacji z jednoczesnym zobowiązaniem się każdoczesnego właściciela (użytkownika wieczystego) wskazanej powyżej Nieruchomości oraz Zieleni Publicznej do powstrzymywania się od nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywania obiektów małej architektury w pasie eksploatacyjnym sieci energetycznej, jak również w miejscach utrudniających dostęp do tej Nieruchomości; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną na rzecz RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której treścią jest prawo korzystania z określonego pomieszczenia w Budynku E2, polegająca na tym, że w pomieszczeniu tym zostanie zainstalowany zestaw transformatorów dla budynków, które powstaną w przyszłości: Budynku E2, budynku E3 i budynku E4 oraz stacja trafo miejska, a także prawo wstępu, przechodu, przejazdu przez Nieruchomość i Zieleń Publiczną, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, rozbudowy, remontów i modernizacji tych sieci i urządzeń wchodzących w skład sieci energetycznej; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość, na rzecz RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub innego dostawcy energii elektrycznej, której treścią jest prawo korzystania ze skrzynki elektrycznej, usytuowanej przy ścianie Budynku E2 w ten sposób, że na w/w ścianie zostanie usytuowana skrzynka elektryczna, obsługująca budynek I, który to budynek zaznaczono na schemacie służebności terenu Centrum Praskiego Koneser - poziom terenu, stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszych Umów, a także prawo wstępu, przechodu, przejazdu przez Nieruchomość, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, rozbudowy, remontów i modernizacji tych sieci i urządzeń wchodzących w skład sieci energetycznej; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość, na rzecz przedsiębiorcy- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. lub innego dostawcy gazu, której treścią jest prawo korzystania z Nieruchomości w ten sposób, że w ścianie Budynku E2, zostanie usytuowana skrzynka gazowni, obsługująca budynek I, który to budynek zaznaczono na schemacie służebności terenu Centrum Praskiego Koneser- poziom terenu, stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszych Umów, a także prawo wstępu, przechodu, przejazdu przez Nieruchomość, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, rozbudowy, remontów i modernizacji w/w skrzynki i urządzeń z nią powiązanych, wchodzących w skład sieci gazowniczej;

10 10 5) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu, obciążająca Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną na rzecz przedsiębiorcy- Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub innego dostawcy ciepła, której treścią jest prawo Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna lub innego dostawcy ciepła do zainstalowania sieci ciepłowniczej oraz prawo wchodzenia na Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną oraz do pomieszczeń Budynku E2, w których znajdować się będą elementy sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną oraz elementy węzła cieplnego w celu budowy, rozbudowy, przeglądu, konserwacji, naprawy bądź wymiany sieci ciepłowniczej/ kanalizacji teletechnicznej lub elementów węzła stanowiącego własność Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna lub innego dostawcy ciepła z jednoczesnym zobowiązaniem się każdoczesnego właściciela (użytkownika wieczystego) wskazanej powyżej Nieruchomości do powstrzymywania się od nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywania obiektów małej architektury w pasie eksploatacyjnym sieci ciepłowniczej, jak również w miejscach utrudniających dostęp do tej Nieruchomości; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego i właściciela Budynku E4, której treścią jest prawo korzystania w każdym czasie z komory śmietnikowej, która zostanie zlokalizowana w Budynku E2 na poziomie -1 i poziomie parteru oraz na prawie dostępu (przechodu) w każdym czasie z budynku E4, przez powierzchnie wspólne na poziomie -1 oraz na poziomie parteru Budynku E2, z zastrzeżeniem, że uprawnieni w/w właściciele, będą zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem w/w komory śmietnikowej w częściach na nich przypadających; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przechodu obciążająca Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych gruntu i właścicieli budynków E4, E3, M, N, które powstaną w przyszłości na działkach ewidencyjnych nr 16, 18, 19/3 oraz 19/4, której treścią jest prawo dostępu (przechodu) w każdym czasie, przez Nieruchomość, z zastrzeżeniem, że uprawnieni w/w właściciele, będą zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem w/w części działki, a także furtek, bram oraz systemu kontroli dostępu; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych gruntu i właścicieli budynków E3, E4 oraz I, polegająca na nieograniczonej możliwości korzystania z pasa terenu przyległego do budynku E4, z pasa terenu przyległego do budynku E3 i z pasa terenu przyległego do budynku I, który to budynek zaznaczono na schemacie zagospodarowania terenu Centrum Praskiego Koneser, stanowiącego załącznik do niniejszych Umów, w celu prowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych oraz na powstrzymaniu się przez każdoczesnego właściciela (użytkownika

P R OJ EKT n a d z i e ń

P R OJ EKT n a d z i e ń P R OJ EKT n a d z i e ń 2 6-0 7-2 0 1 3 Repertorium A [**]/2013 AKT NOTARIALNY Dnia [**] przede mną [**], notariuszem w [**], w mojej kancelarii w [**] przy ulicy [**], stawili się: -- 1. [Pan/ Pani]

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2014

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2014 R e p e r t o r i u m A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego grudnia ------------------------------------------------------------------------------------- roku dwa tysiące czternastego (30-12-2014)--------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY U M O W A DEW E LOP E RSK A,

AKT NOTARIALNY U M O W A DEW E LOP E RSK A, Repertorium A /2015 AKT NOTARIALNY Dnia *--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- roku dwa tysiące piętnastego (*-2015) ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2

PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-04-15 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2

PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27-01-2015 CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Budynek Wytwórnia E2 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY [***] [wskazać rodzaj umowy] NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości:

UMOWA NR - wzór - 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych czynności wg szacunkowych ilości: UMOWA NR - wzór - Załącznik nr 5 zawarta dnia.. w Śmiglu pomiędzy Gminą Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Wiktora Snelę - Burmistrza Śmigla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. 1. Cel zawarcia porozumienia

POROZUMIENIE. 1. Cel zawarcia porozumienia POROZUMIENIE zawarte w dniu... w Zawoi pomiędzy 1. Gminą Zawoja, Zawoja 1307, 34-222 Zawoja reprezentowaną przez: Tadeusza Chowaniaka Wójta Gminy Zawoja, zwaną dalej Gminą a 2....,... zwaną dalej Nabywcą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku UMOWA PRZEDWSTĘPNA Nr PRĄDZYŃSKIEGO zawarta w dniu roku Pomiędzy firmą INTER- ES DEWELOPER PIOTR PONIKOWSKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 51-162 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra BRAK.

Zielona Góra BRAK. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.06.2017 rok PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy prospekt Informacyjny sporządzono dla Przedsięwzięcia Deweloperskiego Osiedle Mazurskie Jednostka A budowa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) :

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) : UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

2) Powierzchnia działki nr nie uległa zmianie i zgodnie z aktualnym... przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Zał. Nr 4: Wzór umowy deweloperskiej REPERTORIUM A Nr.../... AKT NOTARIALNY WZÓR Dnia... roku dwa tysiące... (...) przede mną... notariuszem w... w Kancelarii mojej przy ul...., stawili się: 1...., używająca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU- ZA PRZYŁĄCZE WZÓR załacznik nr 2 do Wytycznych UMOWA NR [***]

UMOWA O USTANOWIENIE ODPŁATNEJ SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU- ZA PRZYŁĄCZE WZÓR załacznik nr 2 do Wytycznych UMOWA NR [***] UMOWA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, [zapis opcjonalny:] Oddział w [***], Zakład

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 27 kwiecień 2015 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6

PROSPEKT INFORMACYJNY. DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego data 18 maja 2012 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY INWESTYCJI APARTAMENTY LILIOWA Łódź, ul. Liliowa 6 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2016 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5. z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Aneks nr 5. z dnia 9 sierpnia 2012 r. Aneks nr 5 z dnia 9 sierpnia 2012 r. do prospektu emisyjnego Murapol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 maja 2012 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Uchwała Nr 1/2015. Na podstawie 51 pkt. 3 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała Nr 1/2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej Powiśle" z dnia 23 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PROSPEKT INFORMACYJNY DOTYCZĄCY II ZADANIA INWESTYCYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE DWA ZADANIA INWESTYCYJNE: I zadanie- 6 budynków jednorodzinnych - etap wykonany oraz II zadanie - 6 budynków jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku DO-ZO.0027.264.2015 Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Trąbkach Wielkich w drodze

Bardziej szczegółowo