AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013"

Transkrypt

1 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia *** roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013) przed notariuszem Ewą Mroczek, mającą siedzibę w Warszawie, w jej Kancelarii przy Alejach Jerozolimskich nr 133/43 stawili się: / Pan Tomasz Rogala, zamieszkały pod adresem: Warszawa, Polnej Róży 1/612, dowód osobisty ARP działający jako Pełnomocnik w imieniu spółki pod firmą: Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: , ul. Emilii Plater 28), NIP: , RE- GON , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , stosownie do informacji aktualnej z rejestru przedsiębiorców według stanu na dzień 12 września 2013 roku, identyfikator wydruku RP/274558/25/ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przed Ewą Mroczek notariuszem w Warszawie w dniu 10 września 2013 roku (Rep. A nr 22830/2013), które to pełnomocnictwo - według oświadczenia Stawającego - nie wygasło ani nie zostało odwołane, zwanej w treści umowy Deweloperem lub Spółką, Pan Tomasz Rogala zwany jest dalej Przedstawicielem Spółki, / Pan ***, syn***, zamieszkały pod adresem: ***, PESEL ***, dowód osobisty ***, oraz jego żona / Pani ***, córka ***, zamieszkała pod adresem: ***, PESEL ***, dowód osobisty ***, zwani w treści umowy Nabywcą, Deweloper i Nabywca będą łącznie zwani Stronami lub osobno Stroną Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie okazanych dowodów osobistych powołanych przy ich nazwiskach U M O W A DEW E LOP E RSK A, U M O W Y ZO B O W I Ą ZUJĄCE S P R ZEDAŻY UDZI A Ł U W E W S P Ó Ł W Ł A S NOŚCI NI ERUCHOMOŚCI O RAZ LOKALU NIEMIESZK A L NEGO ( G ARAŻOWEGO)

2 2 O RAZ PEŁNOMOCNICTWO ( d a l e j : Umow y, A k t ) INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 1 1. Pan Tomasz Rogala w imieniu Dewelopera oświadcza, że: Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA3M/ /0, zgodnie z wpisem w dziale I-O księgi wieczystej KW WA3M/ /0 nieruchomość położona jest w Warszawie przy ulicy Białostockiej i Markowskiej 18, w województwie mazowieckim i składa się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 18 i 16 z obrębu , o łącznej powierzchni 6713,0000 m²; dział I-Sp księgi wieczystej KW WA3M/ /0 zawiera następujące wpisy: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym do dnia 5 grudnia 2089 roku; w dziale II księgi wieczystej KW WA3M/ /0 Spółka wpisana jest jako użytkownik wieczysty i właściciel budynków stanowiących odrębną nieruchomość; dział III księgi wieczystej KW WA3M/ /0 zawiera następujące wpisy: nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu, polegająca na prawie wstępu i korzystania z pasa gruntu działki nr 16 o szerokości 1,5 metra wzdłuż trasy przebiegu sieci celem wybudowania i korzystania z urządzeń złącza kablowego, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń, a także na prawie całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych RWE STOEN OPERATOR Sp. z o. o., w celu wykonywania czynności związanych z instalacją, eksploatacją, naprawą, konserwacją, modernizacją, oraz dołożeniem dodatkowych kabli i rozbudowy złącza kablowego, a ponadto na zaniechaniu zabudowy i dokonywaniu nasadzeń na tym pasie gruntu. W/w prawo jest ustanowione na rzecz RWE STOEN OPERATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wzmiankę o wniosku dz.kw WA3M/21224/13/1 z dnia 17 września 2013 roku o wpis roszczeń o przeniesienie własności lokalu i udziału we współwłasności lokalu garażowego, wynikających z umowy deweloperskiej oraz zobowiązującej sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości oraz lokalu niemieszkalnego (garażowego), które to roszczenia nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy; dział IV księgi wieczystej KW WA3M/ /0 zawiera następujące wpisy: hipoteka umowna łączna kaucyjna, zabezpieczająca wierzytelność wynikającą z umowy kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz kosztami banku z dnia r., do kwoty ,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.;

3 3 - hipoteka umowna łączna kaucyjna zabezpieczająca wierzytelność wynikającą z umowy kredytu inwestycyjnego wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., do kwoty ,00 euro (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście euro). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.; hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej umowa kredytu budowlanego i umowa kredytu VAT - wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., do kwoty ,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto osiem tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A.; hipoteka umowna łączna zabezpieczająca wierzytelności wynikające z umowy kredytowej umowa kredytu budowlanego i umowa kredytu VAT - wraz odsetkami i innymi należnymi kwotami z dnia r., do kwoty ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Ustanowiona na rzecz banku Polska Kasa Opieki S.A Na dowód powyższych oświadczeń, Przedstawiciel Spółki okazał odpis z księgi wieczystej KW WA3M/ /0 wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 30 sierpnia 2013 roku o godzinie 11:51 oraz oświadczył, że stan prawny ujawniony w księdze wskazanej powyżej na dzień odpisu nie uległ zmianie poza zmianami wynikającymi z zawarcia umowy deweloperskiej oraz zobowiązującej sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości oraz lokalu niemieszkalnego (garażowego). Ponadto Przedstawiciel Spółki okazał wypis z rejestru gruntów (BG-UE-E-II SWI) wydany w dniu 9 września 2013 roku z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy, z treści którego wynika, że obszar oraz oznaczenie ewidencyjne działek nr nr 16 i 18 nie uległy zmianie Spółka złożyła wniosek o podział działek ewidencyjnych, m.in. nr 16 i 18 w dniu 5 listopada 2012 roku do Urzędu m. st. Warszawy Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ, w wyniku którego powstaną działki m.in. nr 18/1 o powierzchni 0,0665 ha i 16/1 o powierzchni 0,2349 ha ( Nieruchomość ) oraz działka ewidencyjna nr 16/2 o powierzchni 0, 1184 ha ( Zieleń Publiczna ) OŚWIADCZENIA DEWELOPERA 2 1. Pan Tomasz Rogala w imieniu Dewelopera oświadcza, że: a) Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego Nieruchomości na podstawie umowy zawartej w dniu roku (Repertorium A nr 30646/2007);

4 4 b) Spółka nie jest stroną jakichkolwiek postępowań sądowych lub administracyjnych, których przedmiotem jest Nieruchomość, za wyjątkiem postępowań wymienionych w niniejszym Akcie; c) Za wyjątkiem obciążeń ujawnionych w księdze wieczystej, o której mowa w 1 ust. 1 Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i prawami osób trzecich; --- d) Spółka nie zalega z należnościami publiczno-prawnymi, w szczególności z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z Nieruchomością; e) Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Pragi Centrum z dnia r. uchwalonym przez Radę m.st. Warszawy nr XCIII/2736/2010 z dnia 21 października 2010 r. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, tereny usług, handlu i biur; f) Zgodnie z postanowieniami statutu spółki Dewelopera organem uprawnionym do podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lub jej części przez Dewelopera jest Walne Zgromadzenie. Odpowiednia uchwała wyrażająca zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji pod nazwą Centrum Praskie Koneser w kwartale ulic Białostockiej, Markowskiej oraz Ząbkowskiej, w granicach działek nr 16, 18, 19/3 oraz 19/4, objętych księgami wieczystymi KW nr WA3M/ /0, WA3M/ /2 i WA3M/ /6 w Warszawie (dalej: Inwestycja ), została podjęta w dniu roku (uchwała NWZ przed notariuszem Ewą Mroczek, mającą siedzibę w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 133/43, Rep. A nr 14776/2012). Odpowiednia uchwała wyrażająca zgodę na zbycie przez Spółkę udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Białostockiej i Markowskiej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów nr 16, objętą księgą wieczystą nr KW WA3M/ /0, została podjęta w dniu roku (uchwała NWZ przed notariuszem Ewą Mroczek, mającą siedzibę w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 133/43, Rep. A nr 18059/2013); g) W oparciu o decyzję nr 139/WIR/ZT/2011 w jej ostatecznym brzmieniu z dnia 28 marca 2012 r., udzielone zostało zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym ulicy Białostockiej na terenie działki ewidencyjnej o nr 1/8 z obrębu nadwieszenia wykuszy Budynku E2, który zostanie usytuowany w przyszłości na projektowanych działkach ewidencyjnych nr 16/1 i 18/1, w ramach zadania inwestycyjnego nr 1 Inwestycji realizowanej przez Dewelopera; h) W Urzędzie m. st. Warszawy Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ, toczy się postępowanie wszczęte z wniosku z dnia 5 listopada 2012 roku, w przedmiocie podziału nieruchomości położonych przy ulicy Ząbkowskiej, Markowskiej, Białostockiej, Nieporęckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 16, 18, 19/3, 19/4 z obrębu , zgodnie z ustaleniami planu miejscowego;

5 5 i) W dniu 29 maja 2013 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy została wydana Decyzja nr 5/13, zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości uregulowanej w KW WA3M/ /0, położonej przy ulicy Białostockiej m. in. na działkę 1/11 o powierzchni 15 m 2, przewidzianą do scalenia z działką nr 18/1. Spółka zamierza nabyć prawo użytkowania wieczystego wskazanej działki 1/11 i przyłączyć ją do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, co Nabywca przyjmuje do wiadomości i akceptuje; j) Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług i z tytułu dokonania sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego. Opodatkowana jest tym podatkiem na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Na potwierdzenie oświadczenia zawartego w lit. f) Przedstawiciel Spółki okazał wypisy aktów notarialnych protokołów zawierających powołaną Uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 27 kwietnia 2012 r. (Rep. A nr 14776/2012) w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych, które zostaną wybudowane w ramach Inwestycji oraz Uchwałę nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki podjętą w dniu 11 lipca 2013 r. (Rep. A nr 18059/2013) w przedmiocie wyrażanie zgody na zbywanie udziałów w prawie użytkowania wieczystego przedmiotowej działki nr POŁOŻENIE ORAZ ISTOTNE CECHY INWESTYCJI 3 1. Pan Tomasz Rogala w imieniu Dewelopera oświadcza, że: a) W oparciu o decyzję o pozwoleniu na budowę, o której mowa w 11 poniżej, Deweloper w dniu 25 kwietnia 2013 roku rozpoczął na Nieruchomości realizację inwestycji pod nazwą Centrum Praskie Koneser w kwartale ulic Białostockiej, Markowskiej oraz Ząbkowskiej. Zgodnie z aktualnymi założeniami, w ramach Inwestycji, Deweloper w granicach działek nr 16, 18, 19/3 oraz 19/4, objętych księgami wieczystymi nr KW WA3M/ /0 (działki 16 i 18), KW WA3M/ /6 (działka 19/3) oraz KW WA3M/ /2 (działka 19/4), planuje zrealizować przedsięwzięcie deweloperskie, obejmujące budowę 5 budynków mieszkalnych, to jest: E2, E3, E4, M i N, 3-6 kondygnacyjnych wraz z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą; b) Zgodnie z aktualnymi założeniami Dewelopera, Inwestycja podzielona jest na zadania inwestycyjne. Obecnie realizowane jest zadanie inwestycyjne nr 1 - obejmujące budowę budynku E2 (dalej: Budynek ), który zostanie usytuowany na określonej w 1 ust. 3 Nieruchomości. Kolejne zadanie inwestycyjne obejmować będą budowę budynków wielomieszkaniowych: budynku E3, który zostanie usytuowany na projektowanej działce nr 18/2, która powstanie w

6 6 wyniku podziału działek ewidencyjnych nr 19/3 i 19/4 ( E3 ), budynku E4, który zostanie usytuowany na projektowanej działce ewidencyjnej nr 16/3, która powstanie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 16 ( E4 ), budynku M, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej, która powstanie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 19/4 ( M ) oraz budynku N, który zostanie usytuowany na działce ewidencyjnej, która powstanie w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 19/4 ( N ). Wstępny projekt podziału stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Aktu c) Budynek E2 posiadać będzie 6 kondygnacji. W Budynku znajdować się będzie 76 lokali mieszkalnych, 11 lokali niemieszkalnych oraz lokal niemieszkalny - wielostanowiskowy garaż podziemny ze 103 miejscami postojowymi ( Lokal Garażowy ), które będą stanowić samodzielne lokale w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U r., nr 80, poz. 903) ( Ustawa o własności lokali ); d) Położenie Budynku zostało oznaczone na schemacie zagospodarowania terenu Inwestycji Centrum Praskiego Koneser stanowiącym Załącznik nr 2 i schemacie zagospodarowania terenu Budynek E2 stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Aktu POWIERZCHNIA I UKŁAD POMIESZCZEŃ, USYTUOWANIE LOKALU MIESZKALNEGO, MIEJSCA POSTO- JOWEGO ORAZ KOMÓRKI LOKATORSKIEJ W BUDYNKU 4 1. W Budynku będzie się znajdował lokal mieszkalny oznaczony symbolem ***, położony na *** piętrze, składający się z następujących pomieszczeń: ***, o powierzchni ***m 2 ( Lokal Mieszkalny ). Do Lokalu Mieszkalnego przynależy, jako pomieszczenie przynależne, komórka lokatorska nr ***, położona na poziomie 1 o powierzchni ***m 2 ( Komórka Lokatorska ) W Lokalu Garażowym na poziomie *** w Budynku będzie się znajdowało miejsce postojowe nr *** ( Miejsce Postojowe ) Plan Lokalu Mieszkalnego wraz z planem kondygnacji Budynku przedstawiającym usytuowanie Lokalu Mieszkalnego w Budynku stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Aktu Usytuowanie Komórki Lokatorskiej w Budynku zostało oznaczone na planie stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Aktu Usytuowanie Miejsca Postojowego w Lokalu Garażowym zostało oznaczone na planie stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszego Aktu STANDARD TECHNICZNY LOKALU 5 1. Standard techniczny Lokalu Mieszkalnego został określony w Załączniku nr 7 do niniejszego Aktu

7 7 2. Deweloper zastrzega sobie prawo wykorzystania innych materiałów budowlanych, urządzeń lub rozwiązań technicznych niż wskazane w Załączniku nr 7, w sytuacji gdy materiały budowlane, urządzenia lub rozwiązania techniczne tam wskazane nie będą już dostępne lub stosowane na rynku, w szczególności, jeśli nie będą spełniały wymaganych prawem norm lub zostaną zastąpione materiałami budowlanymi, urządzeniami lub rozwiązaniami nowocześniejszymi lub wydajniejszymi pod warunkiem, że nie będzie to skutkowało pogorszeniem jakości Budynku i Lokalu Mieszkalnego PRZEDMIOT UMOWY 6 1. Przedstawiciel Spółki w imieniu Spółki oraz Nabywca oświadczają, że niniejszym na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., nr 232, poz. 1377), dalej: Ustawa Deweloperska, zawierają umowę, na mocy której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynku, do ustanowienia po zakończeniu budowy odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego oraz do przeniesienia na rzecz Nabywcy Lokalu Mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej ( Umowa Przenosząca Własność Lokalu Mieszkalnego ), za cenę określoną w 8 ust. 1 niniejszej umowy, a Nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego określonego w 8 ust. 1 i do nabycia prawa odrębnej własności Lokalu Mieszkalnego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej Nabywcy oświadczają, że obowiązuje ich ustrój wspólności ustawowej oraz że nabycia dokonają za środki pochodzące z majątku wspólnego Strony zgodnie ustalają, że w rozumieniu niniejszej umowy udział w nieruchomości wspólnej będzie oznaczał udział w nieruchomości wspólnej w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U t.j. ze zm.), obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w art. 3 ust.3 powołanej ustawy, przy czym nieruchomość wspólną będzie stanowić użytkowanie wieczyste Nieruchomości oraz części Budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali ( Nieruchomość Wspólna ) Przedstawiciel Spółki w imieniu spółki Realty 3 Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Nabywca oświadczają, że niniejszym zawierają umowę, na mocy której Deweloper zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Nabywcy udziału we współwłasności projektowanej działki ewidencyjnej nr 16/2, która powstanie w wyniku podziału, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej Umowy, stanowiącej Zieleń Publiczną w rozumieniu niniejszej umowy ( Umowa Przenosząca Udział w Zieleni Publicznej ). Udział ten stanowić będzie iloczyn następujących ułamków: 22/100 (to jest udział powierzchni użytkowej Budynku E2 w sumie powierzchni

8 8 użytkowych wszystkich budynków mieszkalnych w Centrum Praskim Koneser) oraz ułamka, którego licznik stanowić będzie liczba 1, a mianownik liczba 76, to jest liczba wszystkich lokali mieszkalnych w Budynku E2 ( Udział w Zieleni Publicznej ) Nabywca zobowiązuje się do nabycia wskazanego Udziału w Zieleni Publicznej oraz zapłaty ceny, o której mowa w 8 ust. 2 poniżej Umowa Przenosząca Udział w Zieleni Publicznej zostanie zawarta równocześnie z Umową Przenoszącą Własność Lokalu Mieszkalnego Przedstawiciel Spółki w imieniu Spółki oraz Nabywca oświadczają, że niniejszym zawierają umowę, na mocy której Deweloper zobowiązuje się do wybudowania Budynku, do ustanowienia po zakończeniu budowy odrębnej własności Lokalu Garażowego oraz do przeniesienia na rzecz Nabywcy udziału w prawie odrębnej własności Lokalu Garażowego w ułamku, którego licznik stanowi liczba ***1, a mianownik liczba wszystkich miejsc postojowych w Lokalu Garażowym wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej ( Umowa Przenosząca Udział w Lokalu Garażowym ), a Nabywca zobowiązuje się do zawarcia Umowy Przenoszącej Udział w Lokalu Garażowym i nabycia w/w ułamka w prawie odrębnej własności Lokalu Garażowego wraz ze związanym z nim udziałem w nieruchomości wspólnej za cenę wskazaną w 8 ust. 3 poniżej Strony postanawiają, że: a) w ramach nabytego udziału w prawie odrębnej własności Lokalu Garażowego, Nabywcy oraz jego następcom prawnym przysługiwać będzie prawo wyłącznego korzystania z Miejsca Postojowego; b) Deweloper może ustanawiać obciążenia na Nieruchomości, Zieleni Publicznej oraz Lokalu Garażowym, w szczególności może obciążyć w/w Nieruchomość, Zieleń Publiczną i Lokal Garażowy służebnościami gruntowymi przechodu i przejazdu na rzecz nieruchomości sąsiednich położonych na terenie Inwestycji oraz ustanowić inne ograniczone prawa rzeczowe, w zakresie koniecznym do zapewnienia budowy i eksploatacji infrastruktury technicznej Inwestycji oraz budowy i eksploatacji układu komunikacyjnego. W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi, w tym komunikacyjnej, Inwestycji i jej obszaru, Deweloper może także ustanawiać obciążenia na Nieruchomości, Zieleni Publicznej i Lokalu Garażowym, w tym w szczególności: ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu obciążająca Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną, o której mowa w 1 ust. 3 niniejszej umowy na rzecz przedsiębiorcy-rwe Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub innego dostawcy energii elektrycznej, której treścią jest prawo korzystania z projektowanych działek ewidencyjnych nr 16/1, 18/1 i 16/2, na których w przyszłości usytuowany zostanie Budynek E2 oraz Zieleń Publiczna, w celu zainstalowania sieci energetycznych (urządzeń i instalacji) oraz korzystania z nich, zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności rozbudowy, przeglądu, konserwacji, napra-

9 9 wy bądź wymiany, dla mających powstać w przyszłości budynków E2, E3 i E4 z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca- RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub inny dostawca energii elektrycznej, będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem w/w urządzeń i instalacji z jednoczesnym zobowiązaniem się każdoczesnego właściciela (użytkownika wieczystego) wskazanej powyżej Nieruchomości oraz Zieleni Publicznej do powstrzymywania się od nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywania obiektów małej architektury w pasie eksploatacyjnym sieci energetycznej, jak również w miejscach utrudniających dostęp do tej Nieruchomości; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną na rzecz RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, której treścią jest prawo korzystania z określonego pomieszczenia w Budynku E2, polegająca na tym, że w pomieszczeniu tym zostanie zainstalowany zestaw transformatorów dla budynków, które powstaną w przyszłości: Budynku E2, budynku E3 i budynku E4 oraz stacja trafo miejska, a także prawo wstępu, przechodu, przejazdu przez Nieruchomość i Zieleń Publiczną, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, rozbudowy, remontów i modernizacji tych sieci i urządzeń wchodzących w skład sieci energetycznej; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość, na rzecz RWE Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub innego dostawcy energii elektrycznej, której treścią jest prawo korzystania ze skrzynki elektrycznej, usytuowanej przy ścianie Budynku E2 w ten sposób, że na w/w ścianie zostanie usytuowana skrzynka elektryczna, obsługująca budynek I, który to budynek zaznaczono na schemacie służebności terenu Centrum Praskiego Koneser - poziom terenu, stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszych Umów, a także prawo wstępu, przechodu, przejazdu przez Nieruchomość, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, rozbudowy, remontów i modernizacji tych sieci i urządzeń wchodzących w skład sieci energetycznej; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość, na rzecz przedsiębiorcy- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. lub innego dostawcy gazu, której treścią jest prawo korzystania z Nieruchomości w ten sposób, że w ścianie Budynku E2, zostanie usytuowana skrzynka gazowni, obsługująca budynek I, który to budynek zaznaczono na schemacie służebności terenu Centrum Praskiego Koneser- poziom terenu, stanowiącym Załącznik nr 8 do niniejszych Umów, a także prawo wstępu, przechodu, przejazdu przez Nieruchomość, w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, rozbudowy, remontów i modernizacji w/w skrzynki i urządzeń z nią powiązanych, wchodzących w skład sieci gazowniczej;

10 10 5) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przesyłu, obciążająca Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną na rzecz przedsiębiorcy- Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie lub innego dostawcy ciepła, której treścią jest prawo Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna lub innego dostawcy ciepła do zainstalowania sieci ciepłowniczej oraz prawo wchodzenia na Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną oraz do pomieszczeń Budynku E2, w których znajdować się będą elementy sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną oraz elementy węzła cieplnego w celu budowy, rozbudowy, przeglądu, konserwacji, naprawy bądź wymiany sieci ciepłowniczej/ kanalizacji teletechnicznej lub elementów węzła stanowiącego własność Dalkia Warszawa Spółka Akcyjna lub innego dostawcy ciepła z jednoczesnym zobowiązaniem się każdoczesnego właściciela (użytkownika wieczystego) wskazanej powyżej Nieruchomości do powstrzymywania się od nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywania obiektów małej architektury w pasie eksploatacyjnym sieci ciepłowniczej, jak również w miejscach utrudniających dostęp do tej Nieruchomości; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego i właściciela Budynku E4, której treścią jest prawo korzystania w każdym czasie z komory śmietnikowej, która zostanie zlokalizowana w Budynku E2 na poziomie -1 i poziomie parteru oraz na prawie dostępu (przechodu) w każdym czasie z budynku E4, przez powierzchnie wspólne na poziomie -1 oraz na poziomie parteru Budynku E2, z zastrzeżeniem, że uprawnieni w/w właściciele, będą zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem w/w komory śmietnikowej w częściach na nich przypadających; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność przechodu obciążająca Nieruchomość oraz Zieleń Publiczną na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych gruntu i właścicieli budynków E4, E3, M, N, które powstaną w przyszłości na działkach ewidencyjnych nr 16, 18, 19/3 oraz 19/4, której treścią jest prawo dostępu (przechodu) w każdym czasie, przez Nieruchomość, z zastrzeżeniem, że uprawnieni w/w właściciele, będą zobowiązani do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem w/w części działki, a także furtek, bram oraz systemu kontroli dostępu; ) Nieodpłatna i ustanowiona na czas nieoznaczony służebność obciążająca Nieruchomość, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych gruntu i właścicieli budynków E3, E4 oraz I, polegająca na nieograniczonej możliwości korzystania z pasa terenu przyległego do budynku E4, z pasa terenu przyległego do budynku E3 i z pasa terenu przyległego do budynku I, który to budynek zaznaczono na schemacie zagospodarowania terenu Centrum Praskiego Koneser, stanowiącego załącznik do niniejszych Umów, w celu prowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych oraz na powstrzymaniu się przez każdoczesnego właściciela (użytkownika

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu

Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu Zasady prowadzenia negocjacji przez Projektantów z właścicielami nieruchomości w zakresie ustanawiania służebności przesyłu W ramach udzielonego przedstawicielowi Jednostki Projektowej pełnomocnictwa do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny Prospekt informacyjny Dla Zadania Inwestycyjnego wydzielonego z Przedsięwzięcia Deweloperskiego: III etap osiedla Shiraz Park część I Działka nr 72/11, obręb Pogórze [Nr0007] gm. Kosakowo, pow. pucki Deweloper:

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo