Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy"

Transkrypt

1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ /15 Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb postępowania przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Komisja przetargowa: Zatwierdził/ła: Warszawa, dnia 10 marca 2015 roku Oprogramowanie ADOBE Strona 1

2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwaną dalej Pzp Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy użyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upoważniającym do takiego reprezentowania. Jeżeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa należy do oferty załączyć to pełnomocnictwo. W przypadku braku pieczątki należy podpisać ofertę czytelnie imieniem i nazwiskiem Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany (jak określono w pkt 1.2 siwz) formularz oferty należy umieścić, jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty. Strony oferty oraz załączników do oferty zawierające treść oferty mają być ponumerowane Oferta może zawierać informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego ważne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty tak, aby możliwe było ich nieujawnianie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa i razem z jawną częścią oferty umieścił w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony części niejawnej mają być zszyte odrębnie od reszty oferty i ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta odrębnie, zasadnicza część oferty, nieobejmująca wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Zastrzeżenie przez Wykonawcę informacji zawartych w ofercie może odnosić się do nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych Wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). Zastrzeżenie takich informacji zawartych w ofercie musi być odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Uzasadnienie utajnienia dokumentów/informacji zawartych w ofercie pod względem prawnym i faktycznym należy załączyć do oferty (patrz art. 8 ust. 3 Pzp) Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych PIP postępowanie numer GOZ /15 - koperty nie otwierać do dnia., godz. ) 1. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez Zamawiającego, koperta ma być oznaczona także pieczątką firmową Wykonawcy. Zamawiający może potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy Wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, należy ofertę umieścić w kopercie opisanej w sposób jak wyżej, następnie zaklejoną kopertę włożyć do kolejnej koperty i opisać zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp w związku z art. 26 ust. 2 b Pzp Wykonawca winien zawrzeć w ofercie informacje, czy przy wykonaniu zamówienia będzie, czy nie będzie korzystał z podwykonawców załącznik numer 2 do siwz. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, na zasadach określonych w zdaniu pierwszym, określi w ofercie zakres powierzonych im robót/dostaw/usług, a w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wskaże nazwy (firm) podwykonawców Jeżeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niż język polski do oferty należy załączyć również tłumaczenie w/w dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz należy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem że środki odwoławcze i oferta mogą być złożone tylko w formie pisemnej Zamawiający będzie prowadził wszelkie rozliczenia z Wykonawcą w złotych polskich Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 1 należy wpisać aktualną datę i godzinę otwarcia ofert Oprogramowanie ADOBE Strona 2

3 2. Przedmiot zamówienia 2.1 Przedmiotem zamówienia jest subskrypcja/dostawa oprogramowania/licencji do tworzenia i zarządzania materiałami tekstowograficznymi i publikowania materiałów cyfrowych, ADOBE Creative Cloud Pełny Pakiet lub oprogramowania równoważnego. Zapotrzebowanie ilościowe określone zostało w załączniku numer 3 do siwz (Rozdzielnik). 2.2 Wykonawca dostarczy przedmiotowe oprogramowanie zawierające polską wersję językową i w najwyższej wersji dostępnej na rynku na dzień składania ofert. 2.3 Oprogramowanie ma umożliwić dostęp i pobranie co najmniej następujących aplikacji: 1) Photoshop; 2) Illustrator; 3) InDesign ; 4) Premiere Pro; 5) After Effects; 6) Dreamweaver; 7) Edge Animate; 8) Edge Inspect; 9) Fireworks; 10) Scuot; 11) Prelude; 12) Prelude Live Logger; 13) Lightroom; 14) Muse; 15) Flash Professional; 16) Audition; 17) Acrobat XI; 18) InCopy; 19) Bridge; 20) Edge Code; 21) Edge Reflow; 22) Flash Builder; 23) SpeedGrade; 24) Gaming. 2.4 Wykonawca dostarczy 10 odrębnych licencji oprogramowania wskazanego w pkt 2.1 siwz. Każda z licencji będzie wystawiona na jednostkę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, do której będzie dostarczona (tj. np. należy wystawić odrębną licencję dla OIP Olszyn na 2 sztuki oprogramowania, które zostanie dostarczone do tej jednostki i należy wystawić odrębną licencję dla OIP Szczecin na 1 sztukę oprogramowania dostarczonego dla tej jednostki). Zamawiający informuje, że jest jednostką administracji publicznej. 2.5 Cena oferty ma obejmować 48 miesięczną subskrypcję na wszystkie dostarczone licencje. 2.6 Miejscem dostawy są jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy wymienione w załączniku nr 3 do siwz. 2.7 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: dostawa do dnia 17 września 2015 roku. Rozpoczęcie korzystania z licencji/oprogramowania od dnia 1 października 2015 roku. Termin zakończenia korzystania z licencji/oprogramowania 30 wrzesień 2019 roku. 2.8 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.). Oprogramowanie ADOBE Strona 3

4 2.9 Zaoferowane licencje muszą zapewnić: 1) prawo do aktualizacji rozumiane, jako prawo do pobierania i instalowania za darmo publikowanych łat, patchy, hot-fixów, services pack ów, aktualizacji zabezpieczeń oraz innych darmowych aktualizacji udostępnianych powszechnie przez producenta oprogramowania, 2) aktualizacje zabezpieczeń, hot-fixy, services pack i mają być dostępne z wykorzystaniem wbudowanych, automatycznych narzędzi do ich pobierania z dedykowanej strony internetowej producenta oprogramowania oraz dostępne do pobrania ręcznego z serwerów producenta oprogramowania, 3) pełną kompatybilność i zgodność z obecnie zainstalowanym i pracującym w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity oraz własnym zgodnym z Microsoft Windows, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania Zamawiający wymaga aby dostarczone do jednostek organizacyjnych PIP nie wymagało dodatkowych szkoleń z jego obsługi Wykonawca oferujący oprogramowanie inne niż oprogramowanie ADOBE Creative Cloud Pełny Pakiet zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie producenta tego oprogramowania, że jest ono równoważne z ww. oprogramowaniem (pod względem wszystkich funkcjonalności) W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy przekażą Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną: 1) dane osoby (imię i nazwisko, numer telefonu, faksu i adres ), która będzie współpracowała z Wykonawcą na etapie realizacji dostawy i zobowiązań gwarancyjnych, 2) dane niezbędne do wystawienia licencji, tj. nazwę i adres jednostki, na którą ma być wystawiona licencja, jej numer NIP i REGON W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest, przekazać do jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w zał. nr 3 do siwz faksem lub na adres informację o osobie (imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres ), która będzie współpracowała z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy przy realizacji dostawy i zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wzór protokołu odbioru częściowego i końcowego w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o akceptacji protokołu, o konieczności naniesienia zmian w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić uwagi Zamawiającego. Brak przekazania uwag przez Zamawiającego w ww. terminie uznaje się za akceptację przedłożonych wzorów Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie/faksem/pocztą elektroniczną jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem dostawy o dacie dostawy licencji/oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do każdej z jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanej w załączniku numer 3 do siwz protokoły odbioru częściowego w trzech egzemplarzach (jednej dla Wykonawcy, jednej dla jednostki organizacyjnej, do której oprogramowanie ma być dostarczone, jednej dla PIP GIP). Wykonawca zobowiązany jest przygotować i przekazać do Głównego Inspektoratu Pracy dwa egzemplarze protokołu odbioru końcowego. Protokoły odbioru częściowego/końcowego ze strony Wykonawcy mają być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Protokoły odbioru częściowego ze strony jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy mają być podpisane przez kierownika tej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcę. Protokoły odbioru częściowego będą załącznikami do protokołu odbioru końcowego. Zamawiający uprawniony będzie do podpisania protokołu odbioru końcowego w przypadku podpisania wszystkich protokołów odbioru częściowego bez uwag Jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy zobowiązane będą do podpisania protokołów odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych od dostarczenia im prawidłowo wystawionych licencji i dostarczenia właściwego oprogramowania oraz dostarczenia prawidłowo przygotowanego i podpisanego protokołu odbioru częściowego Zamawiający zobowiązany będzie do podpisania protokołu odbioru końcowego w terminie 4 dni od dnia dostarczenia mu przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego wraz ze wszystkimi załącznikami jak w pkt 2.16 siwz 1) Zamawiający poinformuje własne jednostki organizacyjne o podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 2) Jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy uprawnione będą do korzystania z oprogramowania, tylko w przypadku podpisania w Głównym Inspektoracie Pracy protokołu odbioru końcowego bez uwag Zasady zapłaty za korzystanie z oprogramowania/licencji określone zostały we wzorze umowy Do obliczenia terminów, o których mowa w pkt 2 siwz zastosowanie mają reguły wskazane w Kodeksie cywilnym i w ustawie z dnia r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.). Oprogramowanie ADOBE Strona 4

5 2.21 Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 7 Pzp: kod: nazwa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; kod: , nazwa: Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów. 3. Dokumenty Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty oprócz dokumentów wskazanych w pkt 19 siwz: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz; 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli dotyczy; 4) Informacja o podmiocie wspólnym załącznik numer 4 do siwz - jeżeli dotyczy; 5) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) jeżeli dotyczy; 6) Oświadczenie, że zostanie zorganizowanie szkolenie jak w pkt 2.10 siwz - jeśli dotyczy; 7) Oświadczenie producenta oferowanego oprogramowania jak w pkt 2.11 siwz - jeśli dotyczy. 4. Sposób podania ceny oferty 4.1. Wykonawca ma złożyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem zamówienia Wykonawca poda w ofercie: 1) cenę jednostkową bez podatku VAT (za 1 licencję dla jednego użytkownika) w złotych polskich (PLN), obejmującą jeden kwartał korzystania z jednej licencji/oprogramowania, 2) jedną łączną cenę bez podatku VAT w złotych polskich (PLN) za cały okres korzystania z licencji/oprogramowania; 3) łączną cenę obejmującą podatek VAT w złotych polskich (PLN) 4) stawkę i wysokość podatku VAT - patrz pkt 1 i 2 formularza ofertowego Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyrażony w złotych, a cena oferty ma być podana po jego uwzględnieniu Każda podana cena może być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Przez cenę oferty Zamawiający rozumie łączny koszt wykonania zamówienia z podatkiem VAT Cena oferty ma obejmować wszystkie koszty jakie Zamawiający zobowiązany będzie uiścić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (między innymi we wzorze umowy). 5. Kryteria i sposób oceny ofert 5.1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie w % Cena 100 %; 5.2. Sposób oceny punktowej ofert 1) Oceny punktowe ofert zostaną obliczone, jako stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożony przez wagę kryterium ) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT wynikającą z formularza oferty pkt 2 lit. b Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę i uzyska największą liczę punktów. Oprogramowanie ADOBE Strona 5

6 6. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy 6.1 Zakres umowy 1) przedmiot umowy i termin wykonania zamówienia, 2) wartość umowy równa ostatecznej cenie oferty, 3) kary umowne. 6.2 Jeżeli za najkorzystniejszą będzie uznana oferta podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niż na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę Wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. Koszt dostarczenia ww. dokumentów ponosi Wykonawca. 6.3 Zmiany do umowy: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy - w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa, b) zmian w wykazie podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonywaniu umowy - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, c) zmiany nazwy oraz formy prawnej Stron - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, d) wystąpienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych, e) terminu wykonania umowy jeżeli jest to korzystne dla Zamawiającego. f) braku środków w budżecie Państwowej Inspekcji Pracy na zapłatę za korzystanie z oprogramowania (zmniejszenie ilości licencji/oprogramowania lub rezygnacji z całej subskrypcji). 2) Zasady zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 142 ustawy Pzp zostały określone we wzorze umowy. 6.4 Zasady uiszczania zapłaty za korzystanie z licencji/oprogramowania: 1) Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać odrębnie 10 faktur za korzystanie z licencji/oprogramowania, tj. każda z faktur ma być wystawiona odrębnie na daną jednostkę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy, do której oprogramowanie/licencja zostanie dostarczona; 2) faktury mają być przekazywane przez Wykonawcę do jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w załączniku numer 3 do siwz; 3) na wystawianie faktur elektronicznych zgodę musi wyrazić odrębnie każda z jednostek organizacyjnych odrębnie; zgodę taką musi uzyskać Wykonawca; faktury elektroniczne mają być przesyłane na adres wskazany przez ww. jednostki w pozwoleniu na wystawianie faktur elektronicznych (nie uznaje się za prawidłowo przesłane faktury na adresy wskazane w wyniku wykonania deglacjacji z pkt 2.12 siwz); 4) zapłata za korzystanie z licencji/oprogramowania uiszczana będzie w okresach kwartalnych, z dołu, po zakończeniu każdego kwartału; zapłata za korzystanie z licencji/oprogramowania uiszczana będzie odrębnie przez każdą jednostkę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby tej jednostki prawidłowo wystawionej faktury VAT. 6.5 Wzór umowy stanowi załącznik numer 7 do siwz. 7. Wadium 7.1 Wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu (PLN) należy w wnieść na konto Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30, znajdujące się w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie, na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym Zamawiającego Oprogramowanie ADOBE Strona 6

7 7.2 W przypadku wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu, przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty wadium muszą zawierać następujące informacje: a) nazwę przedmiotu przetargu należy zacytować dokładnie nazwę przetargu. b) numer postępowania nadany przez Zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie pełna nazwa, dokładny adres; d) określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia nazwa, adres; e) określenie podmiotu, na rzecz, którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie dane Wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji/poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji/poręczenia musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich; g) z treści gwarancji/poręczenia musi wynikać zagwarantowanie wypłaty pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp; h) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia okres ten nie może być krótszy niż 60 dni. 8. Termin związania ofertą Oferty złożone będą ważne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert. 9. Udzielanie wyjaśnień Pytania można przesyłać faksem na numer 22/ , pocztą elektroniczną na adres i pisemnie do siedziby Zamawiającego. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami Monika Żygłowicz. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane telefonicznie. 10. Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 14 maja 2015 roku do godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30 kancelariaparter (w holu głównym). 11. Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 maja 2015 roku o godz. 9:30 w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Barska 28/30, sala konferencyjna na I piętrze (uczestnicy otwarcia zostaną wprowadzeni do sali konferencyjnej przez sekretarza komisji o godz. 9:25; uczestnicy zbierają się w siedzibie GIP, na parterze w holu budynku). 12. Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 86 Pzp przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złożą oferty. 13. Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy (odwołanie) przewidziany w dziale VI rozdziale 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 14. Wybór najkorzystniejszej oferty Informacja zostanie przekazana do Wykonawców faksem i pisemnie. Zostanie ona również umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Oprogramowanie ADOBE Strona 7

8 15. Dodatkowe informacje Zamawiający informuje, że ogłoszenie o niniejszym przetargu zamieszczone w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED można znaleźć na stronie internetowej: Zostało opublikowane w dniu. pod numerem Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 16.1 Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % maksymalnej wartości umowy Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niż w pieniądzu musi odpowiadać warunkom określonym w art. 148 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych Za termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy (tj. wykonania przez Wykonawcę przelewu na konto Zamawiającego) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma być ważne przez okres wykonywania umowy Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. w terminie pomiędzy: 30 września 30 października 2019 roku. 17. Omyłki rachunkowe 17.1 Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową netto znajdującą się w formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie cenę netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT Zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierającą błąd w obliczeniu ceny. 18. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od Wykonawców wraz z opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków: 18.1 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 Pzp oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U poz. 231) Zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca musi spełniać następujące warunki: 1) posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 2) posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 3 (trzy) zamówienia (tj. odrębne umowy, kontrakty) na dostawę oprogramowania komputerowego o wartości min zł brutto (wartość jednorazowego zamówienia/umowy/kontraktu), a zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 3) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie); 4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie zamówienia (Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: - załączenie dokumentu, który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu - ocena 1 ; - załączenie dokumentu, który nie potwierdzi spełnienia warunku udziału w postępowaniu ocena 0 ; - tylko uzyskanie wszystkich ocen 1 będzie uznane przez Zamawiającego za spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Oprogramowanie ADOBE Strona 8

9 19. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp załącznik numer 5 do siwz; 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, pkt. 10 i 11 oraz pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie dostaw spełniających wymogi określone w pkt siwz załącznik numer 6 do siwz; 2) Dowody potwierdzające, że dostawy, o których mowa w ust. 1 zostały wykonane należycie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Dowodami, o których mowa powyżej są: a) poświadczenia od podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane; b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a. 4. W celu wykazania, że oferowane oprogramowanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w siwz: 1) Oświadczenie, że zostanie zorganizowanie szkolenie jak w pkt 2.10 siwz; 2) Oświadczenie producenta oferowanego oprogramowania jak w pkt 2.11 siwz. 20. Wymagania odnośne dokumentów, o których mowa w pkt 19 siwz Dokumenty, o których mowa w: a) pkt ) i ) siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) pkt ) i ) siwz mają być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty; c) pkt ) siwz w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych, poświadczenia, o których mowa w lit. a muszą być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do tych osób zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wskazanych w pkt ) siwz i Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Oprogramowanie ADOBE Strona 9

10 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - powyższe dokumenty (lit. a i b) muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert; 20.4 Jeżeli Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 i pkt ustawy Pzp składa zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert; 20.5 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 20.2 i 20.3 siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być wystawione w terminach, o których mowa w pkt 20.2 i 20.3 siwz Dokumenty wskazane w pkt 3 siwz i w pkt 19 siwz mają być załączone w formie wskazanej w 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) W przypadku podmiotu wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp: a) warunek wskazany w pkt siwz mogą spełniać łącznie wszystkie podmioty wchodzące w skład podmiotu wspólnego; b) dokumenty, o których mowa w pkt 19.1 i pkt 19.2 siwz ma złożyć każdy podmiot wchodzący w skład podmiotu wspólnego Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 lit. b Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, dołączy do oferty dokumenty wskazane w pkt siwz (z zastrzeżeniem, że w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt 19.1 podmiot ten składa tylko oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia go z udziału w postępowaniu) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty lub złożyć w Kancelarii (parter) siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 21. Załączniki do siwz: 1) Formularz oferty 2) Oświadczenie o podwykonawcach 3) Rozdzielnik 4) Informacja o podmiocie wspólnym 5) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 6) Wykaz dostaw 7) Wzór umowy Oprogramowanie ADOBE Strona 10

11 Załącznik numer 1 do siwz Nazwa Wykonawcy... Dokładny adres REGON NIP Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu adres (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTY Dotyczy: postępowania na dostawę licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Barska 28/30 (ogłoszenie w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED numer... z dnia...), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawarcie umowy z Zamawiającym, jeżeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, że oferujemy subskrypcję/dostawę oprogramowania/licencji - (nazwa i wersja oprogramowania), part numer.., producent.. jest to oprogramowanie wskazane w dokumentacji przetargowej/jest to oprogramowanie równoważne*. Oświadczamy, że dostarczone oprogramowanie wymaga/nie wymaga* dodatkowej translacji Oświadczamy, że cena naszej oferty bez podatku VAT (netto) za jeden kwartał korzystania z jednej licencji dla jednego użytkowania oprogramowania/licencji/subskrypcji wynosi... zł (PLN), słownie: Oświadczamy, że cena łączna naszej oferty wynosi: a) bez podatku VAT... zł (PLN), słownie:... b) z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:... c) podatek VAT wynosi...zł (PLN) wg stawki: % 4. Oświadczamy, że zaoferowane oprogramowanie może być wykorzystywane do użytku komercyjnego (w rozumieniu, że nie jest to oprogramowanie dla szkół, wyższych uczelni i itp.; użytkownikiem końcowym jest administracja państwowa). 5. Oświadczamy, że akceptujemy zasady na jakich ma być wykonywane zamówienie określone w dokumentacji przetargowej. 2 Zdanie to należy wypełnić tylko w przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego. W przypadku zaoferowania oprogramowania ABOBE zdanie to należy wykreślić z formularza oferty. Oprogramowanie ADOBE Strona 11

12 6. Oświadczmy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 7. Oświadczamy, że w przypadku uznania naszej ofert za najkorzystniejszą umowa będzie podpisywana przez:.. stanowisko.. stanowisko na podstawie... (np. pełnomocnictwa, wpisu do KRS). 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 9. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy, który stanowi załącznik numer.. do siwz, w tym w szczególności: a) warunki płatności wyrażamy zgodę na zapisy...wzoru umowy; b) kary umowne wyrażam zgodę na zapisy... wzoru umowy. 10. Oświadczam, że strony... oferty są zastrzeżone/nie są zastrzeżone * - zgodnie z pkt 1.4 siwz. 11. Oferta składa się z...ponumerowanych stron.., dnia podpis. Oprogramowanie ADOBE Strona 12

13 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie o podwykonawcach* Dotyczy:.. / nazwa postępowania / Oświadczamy, że przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców**; b) będziemy korzystali z podwykonawców:** w zakresie ; nazwa i adres podwykonawcy - w zakresie ; nazwa i adres podwykonawcy - * przed wypełnieniem załącznika proszę zapoznać się z treścią pkt 1.8 siwz ** należy wpisać stan rzeczywisty; niepotrzebne skreślić, dnia. Podpis.. Oprogramowanie ADOBE Strona 13

14 ROZDZIELNIK Załącznik numer 3 do siwz Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Państwowej inspekcji Pracy ilość sztuk licencji 1 PIP Okręgowy Inspektorat Pracy Katowice, ul. Graniczna 29 tel PIP Okręgowy Inspektorat Pracy Kraków, pl. Szczepański 5 tel PIP Okręgowy Inspektorat Pracy Lublin, al. J. Piłsudskiego 13 tel PIP Okręgowy Inspektorat Pracy Łódź, al. T. Kościuszki 123 tel PIP Okręgowy Inspektorat Pracy Olsztyn, ul. M. Kopernika 29 tel PIP Okręgowy Inspektorat Pracy Opole, ul. Oleska 121B pawilon C tel PIP Okręgowy Inspektorat Pracy Szczecin, ul. Pszczelna 7 tel PIP Okręgowy Inspektorat Pracy Wrocław, ul. Zielonego Dębu 22 tel PIP Okręgowy Inspektorat Pracy Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 8 tel Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy Wrocław, ul. Kopernika 5, tel Razem 13 Oprogramowanie ADOBE Strona 14

15 Załącznik numer 4 do siwz Informacja o podmiocie wspólnym Dotyczy:.. / nazwa postępowania / Oświadczamy, że składamy ofertę, jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. Oświadczamy, że w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: a) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; b) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; c) 2. Oświadczamy, że do reprezentowania podmiotu wspólnego upoważniony jest/są: a) Pan/Pani..; b).; Osoby/osoba te/ta są/jest upoważnione/a do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania./ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego należy kierować na adres......, dnia podpis: Oprogramowanie ADOBE Strona 15

16 Załącznik numer 5 do siwz OŚWIADCZENIE Dotyczy:.. / nazwa postępowania / Ja... / imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / reprezentując... / nazwa firmy / jako... / stanowisko służbowe / oświadczam, że 1. ww. podmiot (wypełniają spółki prawa handlowego i inne podmioty prowadzące działalność na podstawie wpisu do KRS): 1) spełnia warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) przy wykonaniu zamówieniu nie będzie/będzie* polegał na: a) wiedzy i doświadczeniu*, b) potencjale technicznym*, c) osobach zdolnych do wykonania zamówienia*, d) zdolnościach finansowych* innych podmiotów. 2. (wypełniają osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej i osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji): 1) spełniam warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 3) przy wykonaniu zamówieniu nie będę/będę* polegał na: a) wiedzy i doświadczeniu*, b) potencjale technicznym*, c) osobach zdolnych do wykonania zamówienia*, d) zdolnościach finansowych* innych podmiotów. *niepotrzebne skreślić Uwaga! Należy wypełnić tylko pkt. 1 lub pkt. 2 w zależności od formy prawnej, w której podmiot składający ofertę prowadzi działalność (pozostały pkt. należy skreślić / nie przepisywać- gdy Wykonawca przepisuje treść oświadczenia)..., dnia podpis: Oprogramowanie ADOBE Strona 16

17 WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW Załącznik numer 6 do siwz Dotyczy:.. / nazwa postępowania / Lp. Nazwa odbiorcy i adres oraz numer telefonu Dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia zakończenia Przedmiot dostawy Wartość dostawy w zł z podatkiem VAT dostawy dostawy 3 1 Nazwa.... Adres Tel.. Fax...../.././../ Dostawa oprogramowania komputerowego o wartości zł brutto 4.. zł z podatkiem VAT 2 Nazwa.... Adres Tel.. Fax...../.././../ Dostawa oprogramowania komputerowego o wartości zł brutto.. zł z podatkiem VAT 3 Nazwa.... Adres Tel.. Fax...../.././../ Dostawa oprogramowania komputerowego o wartości zł brutto.. zł z podatkiem VAT.., dnia podpis: 3 Jeżeli umowa na świadczenie dostaw zawarta jest na czas nieokreślony należy wskazać, że umowa zawarta jest na czas nieokreślony; przed wypełnieniem tabeli proszę zapoznać się z treścią pkt siwz. 4 Jeżeli dostawy były wykonane na rzecz PIP GIP Wykonawca nie ma obowiązku załączać do oferty dokumentów, o których mowa w pkt siwz Oprogramowanie ADOBE Strona 17

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Wykonanie materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Państwowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl --------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja trzeciej edycji kampanii informacyjnej Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego

Dostawa komputerów typu serwer wraz z urządzeniami pamięci masowych i licencjami oprogramowania systemowego Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pip.gov.pl Warszawa: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania biurowego dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa oprogramowania biurowego dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 22391821 strona www www.pip.gov.pl NIP 52610265 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-2210-5/15 Dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:9747-2014:text:pl:html Polska-Sieradz: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 008-009747 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151306-2015:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2015/S 085-151306 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:108112-2016:text:pl:html Polska-Łódź: Samochody osobowe 2016/S 063-108112 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:418634-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2014/S 238-418634 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76051-2013:text:pl:html PL-Kraków: Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne 2013/S 047-076051 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742)

Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.6.2015, 2015/S 118-213742) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218912-2015:text:pl:html Polska-Bełchatów: Pojazdy do zbierania odpadów 2015/S 120-218912 Eko-Region Sp. z o.o., ul. Bawełniana

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332099-2011:text:pl:html PL-Katowice: Toner do drukarek laserowych/faksów 2011/S 204-332099 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:225077-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Skafandry nurkowe 2016/S 126-225077 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013

Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4a-073-PU-6/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:429348-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej 2015/S 236-429348

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony

Dostawa oprogramowania dla Państwowej Inspekcji Pracy. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg nieograniczony 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/42 00-926 Warszawa tel. 224203754 fax. 226287909 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-353-221-14/09

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pip.gov.pl Warszawa: Opracowanie dokumentacji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta część I Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Usługa dostępu do sieci internet dla Urzędu Regulacji Energetyki Numer ogłoszenia: 68344-2014; data zamieszczenia: 28.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253166-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Klocki hamulcowe 2011/S 152-253166 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163883-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sportowe 2015/S 091-163883 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268952-2012:text:pl:html PL-Jasionka: Samochody osobowe 2012/S 161-268952 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81549-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Obsługa nieruchomości realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy 2015/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:332499-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2015/S 183-332499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA NACZYŃ, SZTUĆCÓW I ARTYKUŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Zamawiający: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Żeromskiego 3 45 053 Opole FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Sprzedaż paliw ciekłych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379179-2011:text:pl:html PL-Katowice: Implanty ortopedyczne 2011/S 234-379179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285972-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane 2011/S 174-285972 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 27/03/2014 S61 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2014/S 061-104267

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Klocki hamulcowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Klocki hamulcowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212715-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Klocki hamulcowe 2016/S 119-212715 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo