z siedzibą... NIP...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z siedzibą... NIP..."

Transkrypt

1 Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, Łódź., NIP , reprezentowaną przez: zwaną dalej "Zamawiającym (Inwestorem) a z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: 1)..., 2)..., zwanym dalej w treści Umowy Inwestorem Zastępczym, w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro, na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla realizacji zadania inwestycyjnego, którego przedmiotem jest: Remont konserwatorski i przebudowa willi Kindermanna przy ul. Wólczańska 31/33 w Łodzi, wraz przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna, realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.). I. PRZEDMIOT UMOWY 1 Zamawiający powierza Inwestorowi Zastępczemu, a Inwestor Zastępczy przyjmuje obowiązki wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego dla realizacji zadania inwestycyjnego: Remont konserwatorski i przebudowa willi Kindermanna przy ul. Wólczańska 31/33 w Łodzi, wraz przebudową infrastruktury zewnętrznej dla realizacji zadania pn.- Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna, realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi zwany dalej Inwestycją lub Zadaniem Inwestycyjnym Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego polegającej na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację Inwestycji, w tym w szczególności: a. przekazanie Inwestorowi Zastępczemu terenu budowy w imieniu Zamawiającego, o ile Zamawiający nie dokonał tego wcześniej. Wzór umowy Strona 1/15

2 b. nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami budowlanymi zaangażowanymi w wykonywanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami oraz nadzór nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi zgodnie z obowiązującymi przepisami, c. nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji, d. przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, itp., niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego, e. dokonywanie bieżącej analizy kosztów Inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego kwartału, f. sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Inwestycji pod względem merytorycznym i rachunkowym, g. bieżące pisemne informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji Inwestycji w sposób określony w 13 umowy, h. inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji, przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach, zawsze przy uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian a wynikających z przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, i. prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji, j. przeprowadzanie odbiorów i rozliczeń, np. rozliczeń na koniec danego roku finansowego, k. prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z wykonawcami l. sprawdzanie faktur wykonawców oraz dokumentów załączonych do rozliczenia inwestycji zgodnie zapisami umowy na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie, m. przygotowywanie dokumentów finansowo-księgowych, a zwłaszcza: a) sporządzanie informacji o wykorzystaniu środków, b) sporządzanie sprawozdawczości finansowej, c) sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych na majątek użytkownika. n. uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych w trakcie Inwestycji oraz po zakończeniu procesu inwestycyjnego niezbędnych dla prawidłowego wykonywania Inwestycji i użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem robót i usług objętych umową z wykonawcą. o. rozliczenie końcowe Inwestycji, p. przygotowywanie i dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji; w ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do: a) stwierdzenia gotowości do odbioru oraz powołania komisji odbioru, zorganizowania odbioru i przekazanie zadania lub poszczególnych jego etapów, b) przekazania inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, c) zapewnienia we współpracy z Wykonawcą Inwestycji pełnienia obsługi geodezyjnej w myśl obowiązujących przepisów bądź umów oraz zapewnienie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, q. przekazanie Zamawiającemu przedmiotu inwestycji w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów, r. występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw, s. naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań od Wykonawcy i niezwłoczne przekazywanie ich Zamawiającemu, Wzór umowy Strona 2/15

3 t. archiwizacja korespondencji i dokumentacji związanej z prowadzonym zastępstwem inwestycyjnym i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy, u. udział w odbiorach gwarancyjnych i rękojmiowych oraz pogwarancyjnych i porękojmiowych robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich w remontowanym obiekcie, w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie. 2. Inwestor Zastępczy, powierzone mu umową czynności, podczas całego procesu inwestycyjnego, będzie wykonywał zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa Inwestor Zastępczy będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy nie może zawierać umów i zaciągać żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących inwestycję. 2. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy, pełnomocnictw. 3. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji. 4. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Inwestora Zastępczego na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa jeżeli nie jest ono związane z przedmiotem Umowy lub nie leży w zakresie kompetencji Inwestora Zastępczego. 5. Wymienione w ust. 3 pełnomocnictwa Inwestor Zastępczy zobowiązuje się przyjąć i wypełniać ze starannością profesjonalnego pełnomocnika (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego. II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 4 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia Za termin rozpoczęcia Umowy i realizacji zadań Inwestora Zastępczego określonych Umową, ustala się dzień zawarcia Umowy. III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 5 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo: a. do udziału w odbiorze końcowym oraz przy odbiorach robót zanikających: w celu realizacji powyższego prawa Inwestor Zastępczy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie o planowanych odbiorach:, 1. robót zanikających z wyprzedzeniem co najmniej 48-godzinnym. 2. końcowych z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych. b. do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Inwestorowi Zastępczemu uwagi i/lub zastrzeżenia, na Inwestorze Zastępczym spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń, 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 6 Wzór umowy Strona 3/15

4 a. regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji, bezpośrednio na rzecz wykonawcy tych prac, na podstawie wystawionych faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inwestora Zastępczego i dostarczeniu ich Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą inwestycji. b. zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, c. opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją Inwestycji, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane, d. pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Zamawiającym na piśmie przed podjęciem decyzji o ich poniesieniu, w tym kosztów postępowań administracyjnych. e. udzielanie Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw, o których mowa w 3 ust. 2 niniejszej Umowy, 2. W terminie 3 dni roboczych od zawarcia Umowy, Zamawiający udostępni Inwestorowi Zastępczemu posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy a będące w posiadaniu Zamawiającego 3. Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiający będzie przekazywał Inwestorowi Zastępczemu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania. 4. Zamawiający nie zabezpieczy Inwestorowi Zastępczemu pomieszczeń do wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego oraz innych środków, urządzeń etc., które zabezpieczy na własny koszt Inwestor Zastępczy. 5. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest zorganizować swoje biuro na terenie miasta Łodzi. 7 Zamawiający wyznacza osobę, która ze strony Zamawiającego jest uprawniona do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inwestora Zastępczego oraz jest odpowiedzialna za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy: IV. PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO 8 1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nadanej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność) oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania Inwestycji. 2. Inwestor Zastępczy dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do Harmonogramu Inwestycji, bez względu na przyczynę ich powstawania Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby, które w imieniu Inwestora Zastępczego będą bezpośrednio przebywały na budowie Inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków. 2. Strony postanawiają, iż Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania. Osoby, o których mowa w ustępie poprzedzającym, nie mogą być traktowane jako pracownicy Zamawiającego. Wzór umowy Strona 4/15

5 3. Inwestor Zastępczy oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawcy, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji. 4. Inwestor Zastępczy wyznacza Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialnych za realizację przedmiotu Umowy: a.... w specjalności konstrukcyjno- budowlanej b.... w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c.... w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d.... w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, e. oraz Osobę odpowiedzialną. w zakresie spraw finansowych i rozliczenia inwestycji. Osobą koordynującą i odpowiadającą za pracę osób wymienionych w pkt. 4 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego będzie., posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. 5. Inwestor Zastępczy ma prawo do wymiany każdej z osób wymienionych w ust. 4, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje i uprawnienia zgodne z przepisami prawa budowlanego i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. W przypadku, gdy Inwestor Zastępczy nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o wymienionych wyżej kwalifikacjach oraz/lub doświadczeniu, Zamawiający może albo podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy, jeżeli właściwa jej realizacja jest zagrożona, lub jeżeli w jego opinii nie zachodzi takie ryzyko, może zaakceptować proponowaną osobę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia, na piśmie wraz z podaniem uzasadnienia. 6. Inwestor Zastępczy poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie personelu. W przypadku, gdy członek personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający może zwrócić się do Inwestora Zastępczego o wyznaczenie tymczasowego zastępcy, lub o podjęcie takich kroków, które zrekompensują tymczasową nieobecność członka personelu. Za okres w którym członek personelu był nieobecny nie przysługuje wynagrodzenie Wykonawcy. 7. Inwestor Zastępczy nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego oraz Wykonawcy Robót. 8. Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby sprawujące nadzór w ramach realizacji niniejszej umowy będą obecni na terenie budowy: a. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nie mniej niż 2 dni w tygodniu, b. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej 2 razy w tygodniu, c. w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniej niż 2 razy w tygodniu, d. w specjalności architektonicznej nie mniej niż 2 razy w tygodniu podczas prowadzenia robót budowlanych i 5 razy w tygodniu podczas trwania prac konserwatorskich i restauratorskich, e. w zakresie spraw finansowych i rozliczenia inwestycji w zakresie koniecznym do prawidłowego prowadzenia Dokumentacji finansowo-księgowej inwestycji i jej rozliczania. 9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonywania obowiązków przez Osobę/Osoby wymienione w par. 9 ust. 4, Zamawiający ma prawo zażądać od Inwestora Zastępczego zmiany tej Osoby/Osób, w terminie 7 dni, po otrzymaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wzór umowy Strona 5/15

6 10. Inwestor Zastępczy w przypadku zgłoszenia przez wykonawcę konieczności wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających wnikliwie i szczegółowo dokonana oceny konieczności wykonania wyżej wymienionych robót oraz sprawdzenia ich skosztorysowania a w razie konieczności wykona niezbędne kosztorysy. 10 Inwestor Zastępczy będzie uczestniczył we współpracy z wykonawcą robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich w opracowaniu ramowego harmonogramu rzeczowofinansowego czynności związanych z realizacją Inwestycji oraz w opracowaniu zmian do tego harmonogramu (tzw. Harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji ). Harmonogram będzie uwzględniał realne terminy dla wykonawców, przy uwzględnieniu środków finansowych, przeznaczonych na Inwestycję, oraz wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, finansów publicznych oraz prawa budowlanego i innych przepisów związanych z procesem inwestycyjnym. V. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI Całkowite wynagrodzenie Inwestora Zastępczego, za pełnienie obowiązków określonych w niniejszej Umowie wynosi... złotych (słownie:...) 2. Wynagrodzenie określone w ust.1, zawiera podatek VAT. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Inwestora Zastępczego, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu nie obejmuje kosztów postępowań administracyjnych i sądowych. 4. W przypadku zmiany kosztów realizacji inwestycji, których mowa w par. 1, wynagrodzenie Inwestora Zastępczego nie będzie renegocjowane. 5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Inwestorowi Zastępczemu zgodnie z poniższymi zasadami: 1) Płatności z tytułu realizacji obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego będą dokonywane w okresach kwartalnych. Wynagrodzenie netto (bez podatku VAT) z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego będzie obliczone w następujący sposób: a. 80% wynagrodzenia płatne w rozbiciu na kwartalne raty o wysokości zależnej od stopnia realizacji danego zadania b. Pozostałe należne wynagrodzenie zapłacone będzie w ciągu 30 dni po wywiązaniu się Inwestora Zastępczego ze wszystkich zobowiązań z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego wynikających z umowy. Wynagrodzenie netto Inwestora Zastępczego za okres kwartalny będzie wyliczone według następującego wzoru: B A = x 0,8 C Gdzie: A wynagrodzenie netto Inwestora Zastępczego za okres rozliczeniowy z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego B Wynagrodzenie netto Wykonawcy robót wg oferty C wartość wystawionych faktur przez Wykonawcę robót w okresie rozliczeniowym Przez okres rozliczeniowy rozumie się kwartał. Rozliczenia będą dokonywane z uwzględnieniem zapisów 13 ust. 2. Wzór umowy Strona 6/15

7 Płatności z tytułu realizacji obowiązków Wykonawcy w zakresie zamówień publicznych będą dokonywane po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich dla danego zadania inwestycyjnego. Wykonawca wystawi faktury na kwoty zgodne z Wykazem Cen. 6. W przypadku rozpoczęcia świadczenia Usług w dniu, w którym Roboty Budowlane są już realizowane, Inwestorowi Zastępczemu będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do wartości zrealizowanych robót. Wykonawca Robót Budowlanych sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacyjny z dotychczas zrealizowanych robót wg stanu na dzień rozpoczęcia świadczenia Usług przez Inwestora Zastępczego. 7. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje całkowity koszt usług niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko związane z okresem trwania przerwy zimowej, okresem zawieszenia całości lub części prac objętych przedmiotem zamówienia. 8. Wykonwaca jest zoobowiązany uwzglednić w kwocie wynagrodzenia opisanego w ust. 1 ewentualne zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz zmiany w zakresie zwolnień z podataku VAT. Zamawiający nie przewiduje możliwości podwyższenia kwoty wynagrodzenia opisanego w ust. 1 w przypadku podwyższenia stawek podatku VAT oraz zmian w zakresie zwolnienia z podatku VAT w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy Podstawę do wystawienia faktury przez Inwestora Zastępczego za wykonywanie Umowy za dany kwartał, stanowią zaakceptowany przez Zamawiającego trzy miesięczne raporty rozliczeniowe i protokół odbioru usług za dany kwartał (okres rozliczeniowy). 2. Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty złożenia faktury wraz z raportami i protokołem odbioru częściowego. 3. W przypadku, gdy zamawiający zgłosi zastrzeżenia do któregokolwiek z raportu miesięcznego składanego w danym okresie rozliczeniowym, strony ustalają, iż do czasu wyjaśnienia i złożenia prawidłowego raportu miesięcznego Zamawiający ma prawo wstrzymać płatności za dany okres rozliczeniowy. 4. Dniem płatności wynagrodzenia Inwestora Zastępczego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. VI. RAPORTOWANIE Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów w następującym cyklu: a. raporty comiesięczne zawierające informacje szczegółowy wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego narastająco do dnia bieżącego, postęp robót i ich zgodność (lub niezgodność) z czasowym harmonogramem, czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli się pojawią), analiza procentowa wykonania i wydatków podczas okresu sprawozdawczego narastająco do dnia bieżącego wraz z rozliczeniem finansowym, informację o technicznych problemach i przedsięwziętych działaniach mających na celu ich przezwyciężenie, wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawie wpływu na termin zakończenia, harmonogram robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich, przepływów finansowych na następny okres sprawozdawczy oraz przyszłe okresy sprawozdawcze. Raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu i przekazanie ich Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 2. Wzór umowy Strona 7/15

8 b. raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia, 2. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku raportów miesięcznych dotyczących grudnia 2011r. oraz grudnia 2012r. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest złożyć przedmiotowe raporty do dnia 10-go grudnia danego roku. Natomiast czynności dokonane po 10 grudnia danego roku zostaną ujęte w raporcie miesięcznym za styczeń roku następnego. Strony postanawiają, iż powyższe zasady dotyczą również rozliczenia wynagrodzenia za czynności wykonane przez Inwestora Zastępczego w tym okresie. 3. Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego do czasu ich przedstawienia, oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy zgodnie z 19 i 21 Umowy i/lub naliczania kar umownych. 4. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy przez Zamawiającego określonych w 16 pkt 1 Umowy. 5. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia. 6. Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji, o których mowa w 1 Umowy. 7. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany raz na miesiąc, przedstawiać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną ilustrującą postęp robót. 8. W trakcie realizacji umowy Inwestor zastępczy jest zobowiązany sporządzać rozliczenie zadania, które obejmować będzie rozliczenie robót budowlanych i prac konserwatorskich i restauratorskich w zakresie rzeczowo finansowym. Szczegółowe zasady sporządzania informacji, sprawozdań oraz rozliczenia końcowego zostaną uzgodnione z Wykonawcą po podpisaniu Umowy. 9. Raporty miesięczne będą przedkładane Zamawiającemu w formie pisemnej w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim oraz w formie elektronicznej. 10. Rozliczenie z wykonania zadania Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej, w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego. VII. UBEZPIECZENIE Inwestor Zastępczy oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w 1 niniejszej Umowy, na kwotę co najmniej ,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy PLN) - na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. 2. Inwestor Zastępczy zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 powyżej. 3. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych polisy ubezpieczeniowej Inwestora Zastępczego. 4. Na każde wezwanie Zamawiającego Inwestor Zastępczy zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należytych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego. 5. W przypadku, gdyby Inwestor Zastępczy w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie przedłożył polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Inwestora Zastępczego umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Inżynier nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Inwestora Zastępczego może Wzór umowy Strona 8/15

9 potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemui. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Inwestora Zastępczego. 6. Wszelkie zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku gdy zmiany takie oznaczać będą pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Inwestora Zastępczego zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian. VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI i ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY Inwestor Zastępczy wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania swych zobowiązań wynikających z umowy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto podanego przez Inwestora Zastępczego w ofercie, czyli kwotę:.. PLN, (słownie:...pln). 2. Zamawiający zwróci Inwestorowi Zastępczemu w/w zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania przez Inwestora Zastępczego jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy co zostanie potwierdzone przyjęciem i zatwierdzeniem przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. IX. KARY UMOWNE Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie lub nie szkody przez Zamawiającego: a. w razie odstąpienia od Umowy z winy Inwestora Zastępczego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w 11 ust. 1 niniejszej Umowy, b. w razie opóźnienia realizacji inwestycji w stosunku do Harmonogramu Inwestycji, chyba że opóźnienie nastąpiło wskutek siły wyższej w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia. c. w razie zwłoki w złożeniu raportu interwencyjnego, o którym mowa w 13 ust. 1 pkt b, Inwestor Zastępczy zapłaci karę w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w 11 ust. 1 niniejszej Umowy, d. w razie zwłoki w złożeniu raportu miesięcznego lub raportu rozliczeniowego, w terminie określonym odpowiednio w 13 ust. 1 pkt a) lub c) - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, e. w razie zaistnienia jednej z okoliczności, o których mowa w 18 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w 11 ust. 1 niniejszej Umowy, f. naruszenia przez Inwestora Zastępczego obowiązków określonych w 14 ust. 2 niniejszej Umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w 11 ust 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia. g. za zwłokę w usunięciu błędów w raportach określonych w 13 ust. 1 w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto określonego w 11 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; h. za dokonanie zatwierdzenia lub udzielenie jakiejkolwiek zgody bez akceptacji lub niezgodnie ze stanowiskiem zamawiającego w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w 11 ust. 1, za każdy taki przypadek, Wzór umowy Strona 9/15

10 i. za nieobecność wymaganego przez umowę przedstawiciela Inwestora Zastępczego uprawnionego do podejmowania wiążących decyzji na naradach i spotkaniach koordynacyjnych, w wysokości 3.000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym terminie narady lub spotkania j. za każdy przypadek nieobecności wymaganego personelu Inwestora Zastępczego na placu budowy w wysokości 3.000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym terminie narady lub spotkania, k. za każdy przypadek nieobecności wymaganego personelu Inwestora Zastępczego w trakcie odbiorów gwarancyjnych, rękojmiowych lub pogwarancyjnych i porękojmiowych robót budowlanych i usług realizowanych w remontowanym obiekcie w wysokości 3.000,00 PLN odrębnie za każdy przypadek nieobecności w wyznaczonym terminie odbioru. 1. Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia Inwestora Zastępczego. 2. Zapłata przez Inwestora Zastępczego kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych. X. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia przez Inwestora Zastępczego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania i/lub 2. Zaistnienie okoliczności opisanej w ust. 1, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Inwestorowi Zastępczemu jakiegokolwiek wynagrodzenia. 3. Inwestor Zastępczy ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego danych i materiałów w zakresie lub terminie, o którym mowa w 6 ust. 2 niniejszej Umowy. 4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o podstawie do odstąpienia od umowy, na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a. opóźnienie/opóźnienia w realizacji inwestycji powyżej 14 dni w stosunku do Harmonogramu, chyba że nastąpiły wskutek siły wyższej, b. przerwania wykonywania obowiązków Inwestora Zastępczego wynikających z Umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 14 dni, c. nie przedkładania raportów miesięcznych przez dwa miesiące ewentualnie nie uzupełnienie lub nie naniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego, d. nie przedłożenia raportu interwencyjnego w terminie określonym w 13 ust. 1 pkt b niniejszej Umowy, e. jeżeli Inwestor Zastępczy wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania, f. wykonywania Umowy przez Inwestora Zastępczego w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Inwestora Zastępczego obowiązków wynikających z Umowy, g. rozpoczęcie likwidacji Inwestora Zastępczego, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Inwestora Zastępczego, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, Wzór umowy Strona 10/15

11 h. wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień, i. wykonywania czynności Inwestora Zastępczego przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym lub jeżeli liczba tych osób jest mniejsza niż określona w 9 ust. 4 Umowy, j. naruszenie zobowiązania z 14 niniejszej Umowy, k. narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Inwestora Zastępczego, l. nie uzyskania przez Zamawiającego lub cofnięcie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie Inwestycji, lub też uzyskanie lub pozostawienie środków w takiej wysokości, że wiązałoby to się z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego Inwestorowi Zastępczemu, określona w Umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy, 19 Inwestor Zastępczy ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności: a. w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej 14 dni od drugiego terminu płatności, b. nie zatwierdzenie raportu miesięcznego w terminie 7 dni od dnia złożenia, bez podania przyczyny. 20 W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 21 W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania usług w takim czasie i w taki sposób w jaki uznaje to za konieczne. Zawiadomienie o zawieszeniu całości lub części usług oraz okresie zawieszenia Zamawiający przekazuje Inwestorowi Zastępczemu na piśmie. 2. Zamawiający uprawniony jest do zawieszenia części lub całości prac objętych przedmiotem zamówienia na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące kalendarzowe. Inwestorowi Zastępczemu nie przysługuje wynagrodzenie za okres zawieszenia umowy. 3. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania usługi lub dowolnej jej części przekracza 3 miesiące, to Inwestor Zastępczy może, zawiadamiając Zamawiającego, domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Usług w ciągu 28 dni lub odstąpić od Umowy. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23 Zmiana umowy 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, postanowienia umowy nie mogą być zmienione ani uzupełnione postanowieniami niekorzystnymi dla Zamawiającego, jeżeli zmiana powodowałaby zmianę treści oferty, na podstawie której do świadczenia Usług został wybrany Inwestor Zastępczy. 2. Istotna zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której został wybrany Inwestor Zastępczy możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej: Wzór umowy Strona 11/15

12 a. w przypadku wstrzymania lub opóźnienia prac, z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Inwestora Zastępczego, nastąpi przedłużenie terminu realizacji umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tych prac; b. w przypadku zmiany terminu realizacji umowy o roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie nastąpi przedłużenie terminu świadczenia zastępstwa inwestorskiego o okres odpowiadający zawieszeniu lub opóźnieniu robót budowlanych i prac konserwatorskich i restauratorskich; c. w przypadku, gdy nastąpi zmiana podwykonawcy, który na etapie składania ofert został wskazany przez Inwestora Zastępczego jako podmiot trzeci z potencjału, z którego Inwestor Zastępczy skorzystał w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu; zmiana w tym przypadku będzie dopuszczalna jeżeli Inwestor Zastępczy wykaże, że nowy podwykonawca posiada nie mniejszy potencjał niż dotychczasowy podwykonawca. Ocena spełniania warunków jest na dzień zmiany. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego jak i Inwestora Zastępczego, w szczególności konieczności przesunięcia terminu przekazania placu budowy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, oraz okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy takich jak warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury uniemożliwiające lub utrudniające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, które zostały udokumentowane (zapisane w dzienniku budowy) i których wystąpienie wpływa na zmianę terminu wykonania remontu konserwatorskiego i przebudowy Willi Kindermanna stanowiących przedmiot umowy z wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich i restauratorskich. 4. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 i 2 jest nieważna Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania Inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań. 2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i numery faksów: dla Zamawiającego: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, Łódź FAX: 042/ dla Inwestora Zastępczego FAX: Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu. Wzór umowy Strona 12/15

13 3. Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom. 26 Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 27 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 28 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.. Zamawiający. Inwestor Zastępczy Załączniki: 1. Wykaz obowiązków i zakresu czynności Inwestora Zastępczego. 2. Harmonogram inwestycji. Wzór umowy Strona 13/15

14 Zał. nr 1 do Umowy o zastępstwo inwestycyjne WYKAZ OBOWIĄZKÓW I ZAKRESU CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO Zadania i obowiązki Inwestora Zastępczego dotyczą kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, o których mowa w 1 Umowy w tym organizowania, realizacji i koordynacji robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i z przypisanymi im czytelnymi zakresami obowiązków i odpowiedzialności. Zamieszczony poniżej wykaz należy traktować jako integralną część Umowy. Realizacja zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności: Negocjacje i koordynacja umów na dostawę mediów niezbędnych do wykonania przyjętego zadania inwestycyjnego Przekazanie wykonawcom terenu budowy, Ustalanie zakresów robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich na okres realizacji w uzgodnieniu z Zamawiającym, Kontrola harmonogramów wykonawców robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy, Koordynacja wykonania robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich, Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporządzanie i przekazywanie wykonawcom list wad i usterek, Koordynacja działań nadzoru inwestorskiego z odpowiednimi pracownikami ze strony Zamawiającego, Monitorowanie listy dostaw inwestorskich i dopilnowanie złożenia zamówień w odpowiednim czasie, Ustalanie zakresu ewentualnych robót dodatkowych, opracowanie protokołów konieczności wykonania tych robót wraz z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego, Przeprowadzanie odbiorów robót zanikających / ulegających zakryciu / i odbiorów częściowych / etapowych /, Organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów wykonawców robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa miejscowego, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizacje inwestycji, Opracowanie i wdrożenie systemu przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji, Opracowanie i wdrożenie systemu odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem przekazania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenia rozruchów technologiczno instalacyjnych, dostarczenia kompletu świadectw, atestów, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbioru. Organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowywanie dokumentacji odbioru oraz list wad i usterek z terminami ich usunięcia, Wzór umowy Strona 14/15

15 Testowanie poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną i sprawdzenia ich wzajemnego współdziałania, Nadzór nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot, - Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektu Inwestycji Rozliczenia końcowe wykonanego zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie stosownych decyzji o zezwoleniu na użytkowanie, Przekazanie dokumentacji wykonanych zadań wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej, Wystawienie na rzecz Zamawiającego dowodów OT. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zobowiązań umownych wszystkich uczestników /wykonawców/ procesu inwestycyjnego, Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzonymi inwestycjami, Naliczanie i egzekwowanie kar umownych od wykonawców robót i przekazywanie ich Zamawiającemu, Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i rękojmiowych oraz pogwarancyjnych i porękojmiowych. Kontrola kosztów Problematyka kontroli kosztów dotyczy wszystkich faz realizacji Inwestycji. Z tego względu Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do opracowania procedur dotyczących raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji, a w szczególności: Opracowanie i wdrożenie systemu raportowania kosztów, Przygotowanie raportów dotyczących kosztów w formie wymaganej przez Zamawiającego oraz przeprowadzenie dystrybucji tego dokumentu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, Analiza kosztów robót dla wskazania ewentualnych możliwości oszczędności, Analiza harmonogramów płatności wykonawców robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich i przedstawienie jej wyników Zamawiającemu, Analiza wraz z potwierdzeniem zasadności wniosków płatności wykonawców, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, Regularne organizowanie spotkań dotyczących kosztów inwestycji; opracowanie i ustalenie procedury kontroli zmian kosztów, Wykonanie rozliczeń końcowych i dokonanie ich uzgodnień z wykonawcami robót, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. Wzór umowy Strona 15/15

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE - projekt

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE - projekt UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE - projekt zawarta w dniu r. w pomiędzy : NIP: reprezentowany przez :. - Dyrektor zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym (Inwestorem) a...... z siedzibą w... zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE. Zawarta w dniu... w dniu... pomiędzy:... zamieszkałym/ą w zamieszkałym/ą w...

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE. Zawarta w dniu... w dniu... pomiędzy:... zamieszkałym/ą w zamieszkałym/ą w... UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE Zawarta w dniu... w dniu... pomiędzy:... zamieszkałym/ą w... legitymującym/ą się dowodem osobistym... zwanym/ą dalej w treści umowy Inwestorem Bezpośrednim, a... zamieszkałym/ą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE Numer sprawy: ZP-16/2006 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego na wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji inwestycji Centrum Chopinowskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawartej w dniu.......................... w Seceminie pomiędzy: Gminą Secemin z siedzibą 29-145 Secemin, ul. Struga 2, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy)

Wzór Umowy. (nadzór w okresie budowy) Załącznik nr 2 do wniosku Wzór Umowy ZEgzemplarz : Inspektora Nadzoru (nadzór w okresie budowy) Umowa zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11A, działającym w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010

UMOWA NR IKiOŚ/... /2010 Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 4 do SIWZ Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy rekonstrukcji obiektu zabytkowego na budynek Bałtyckiego Centrum Kultury w Ustce,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez: PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a.... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez. została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie:

Umowa Nr / Inspektor nadzoru i kierownik budowy 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru w osobie: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 W dniu w Leśniowicach, pomiędzy Gminą Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, REGON 110198050, NIP 5632158376 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1 1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następujących robót: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie WZÓR U M O W A Nr.. zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Jolanta Barska zwaną dalej Zamawiającym a /zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR..

Budowa drogi gminnej w Nowym Jaszczu UMOWA NR.. UMOWA NR.. W dniu.r. pomiędzy: Gminą Osie z siedzibą ul. Dworcowa 6 86-150 Osie reprezentowaną przez: - Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie zwanym dalej Zamawiającym NIP 559-11-30-747 REGON 092351044 a.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WIK-ZP

UMOWA NR WIK-ZP Załącznik nr 3 UMOWA NR WIK-ZP.271.7.272..2014 zawarta w dniu... 2014 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, reprezentowaną przez: Marka Mirosa Burmistrza Gołdapi przy kontrasygnacie Krystyny Trzasko Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie:

Otwock Świerk, dnia r. Pkt. II. 4 otrzymuje brzmienie: Pkt. II. 11 i 12 otrzymuje brzmienie: Otwock Świerk, dnia 22.02.2017 r. Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku Świerku. Pkt.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM..

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE - WZÓR Nr IM.. zawarta w dniu. w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014. o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 wzór umowy / UMOWA NR.. / 2014 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR...

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty. Projekt UMOWA / NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 3 do oferty Projekt UMOWA / NR... dotycząca pełnienia funkcji koordynatora projektu pt. Wielkie nadzieje edukacyjne Wielkiej Wsi współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:

DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. dotycząca zakupu sprzętu komputerowego jednej sztuki fabrycznie nowego serwera aplikacyjnego

UMOWA. dotycząca zakupu sprzętu komputerowego jednej sztuki fabrycznie nowego serwera aplikacyjnego UMOWA dotycząca zakupu sprzętu komputerowego jednej sztuki fabrycznie nowego serwera aplikacyjnego zawarta w dniu. w Łodzi pomiędzy: OMEGA Śmigielscy sp.j. ul. Boya-Źeleńskiego 12, 91-704 Łódź NIP: 726-100-01-61;

Bardziej szczegółowo

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z

4 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej. 5 Wykonawca oświadcza, że z Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (wzór) Nr.../2006 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Dziennym Domem Pomocy Społecznej (Szczecin, ul. Łukaszewicza 6) reprezentowany przez kierownika

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa. www.aga-bud.com

Umowa. www.aga-bud.com Umowa zawarta w dniu r. w. pomiędzy Panem/Panią, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr.... NIP., zamieszkałym/ą w...... przy ulicy zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, a firmą AGABUD z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY NR...

UMOWA NA ROBOTY NR... UMOWA NA ROBOTY NR... Część 2. Wzór umowy W dniu. 2009 roku w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Rudniku nad Sanem, ul. Jana Pawła II 15, 37 420 Rudnik nad Sanem zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6, NIP 9691606890

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a

UMOWA nr.. mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora ds. Technicznych zwanym dalej Zamawiającym, a UMOWA nr.. zawarta w Chorzowie w dniu. pomiędzy Gminą Chorzów - Zakładem Komunalnym PGM z siedzibą w Chorzowie 41-500 przy ul. Bałtyckiej 8, reprezentowanym przez: mgr inż. Jacka Stankowskiego Z-cę Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO

WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO WZÓR UMOWY UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu 2013 roku w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr...2013, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń

UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń UMOWA nr.. na organizację kursów i szkoleń Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP 599-11-01-784

Bardziej szczegółowo