Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków"

Transkrypt

1 WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu r. na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej zamawiającego (wraz z niniejszą SIWZ) pod adresem: Komisja Przetargowa: Przewodnicząca: Jolanta Ptak Sekretarz: Tymoteusz Gajek Członek: Wioletta Miazga Zaakceptował: (kierownik komórki ds. zamówień i umów) Zatwierdził: Wałbrzych, sierpień 2011r. 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. II. Tryb udzielenia zamówienia. III. Opis przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. VII. Inne wymagania zamawiającego w zakresie dotyczącym składanych przez wykonawców wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw wymienionych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. IX. Wymagania dotyczące wadium. X. Termin związania ofertą. XI. Opis sposobu przygotowania oferty. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach. XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. XIX. Informacja o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. XX. Wykluczenia. XXI. Odrzucenia. XXII. Unieważnienie postępowania. XXIII. Inne informacje dotyczące postępowania. XXIV. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA: Pod pojęciem SIWZ należy rozumieć (w dalszej części dokumentu) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 2 S t r o n a

3 I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Al. Wyzwolenia Wałbrzych tel. (074) faks (dostępny w dni robocze WPWiK Sp. z o.o.) od pon. do pt. w godz. od 7 00 do : (074) faks (dostępny w dni robocze WPWiK Sp. z o.o. oraz w pozostałych terminach): (074) NIP: Regon: KRS: , Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: ,00 zł Strona internetowa Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem Instrukcji udzielania zamówień przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 2/3/2005 z dnia r. (treść dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego) o wartości szacunkowej nieprzekraczającej ,00 euro (zamówienie sektorowe). III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przy WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków w ilości 300 ton/rok. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (usługi transportu osadów) 2. Ilość skratek (kod odpadu ) na poszczególnych oczyszczalniach ścieków wynosi: a) Ciernie 250 t/rok; b) Gorce 20 t/rok; c) Jugowice 10 t/rok; d) Dziećmorowice 10 t/rok; e) Chwaliszów 10 t/rok; RAZEM: 300 ton/rok 3. Miejsce odbioru skratek: Oczyszczalnia ścieków Ciernie przy ul. Strzegomskiej w Świebodzicach. 4. Zamawiający zapewnia transport skratek z pozostałych obiektów do oczyszczalni Ciernie. 5. Wykonawca dostarcza kontener do magazynowania skratek oraz zapewnia ich odbiór wraz z transportem do miejsca przeznaczenia. Zaleca się dokonanie wizji 3 S t r o n a

4 lokalnej miejsca odbioru odpadów, celem dostosowania odpowiedniego kontenera. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi wykonawca. 6. Wykonawca zapewnia ważenie odbieranych odpadów. 7. Pozostałe szczegóły związane z realizacją zamówienia opisano w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy). IV. Termin wykonania zamówienia. 1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania ceny całkowitej zaoferowanej za całość zamówienia. 2. Termin odbioru poszczególnych partii odpadów - w ciągu 2 dni roboczych, po zgłoszeniu przez Zamawiającego (fax, ) napełnienia kontenera. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki tj.: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony: a) jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami (kod odpadu ) tj.: zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.); b) na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający wymaga spełnienia warunku dotyczącego potencjału ekonomicznego tylko i wyłącznie Wykonawcy. 5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w ust. XX pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia złożonego 4 S t r o n a

5 przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie pozostałych dokumentów określonych w ust. VI pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania wszystkich wymaganych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego według ust. VI SIWZ. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Wymagane oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w ust. V pkt. 1 ppkt. 1, 2, 3 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w ust. V pkt. 1 ppkt. 1-4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (formularz oświadczenia - załącznik nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). 2) oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami tj.: zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (kod odpadu ), wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.). 2. Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w ust. V pkt. 1 ppkt. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1)wypełnione i podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w ust. XX pkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (formularz oświadczenia - załącznik nr 3 do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia); 2) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru (nie obejmuje zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ust. XX pkt. 1 ppkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie określonym w ust. XX pkt. 1 ppkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pod pojęciem osoby fizycznej, o którym mowa powyżej należy rozumieć zarówno: - przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej jak i - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które w związku z wejściem w życie w dniu 31 marca 2009 r. ustawy nowelizującej ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) uzyskały możliwość ogłoszenia upadłość. 5 S t r o n a

6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa aktualny dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, z zastrzeżeniem że Wykonawca nie może opierać się na potencjale ekonomicznym innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Dokument ten wymaga podpisu osób według załącznika nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. PODMIOTU ODDAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNE ZASOBY oraz WYKONAWCY zgodnie z zasadą reprezentacji. 4. Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnienie warunków, o których mowa w ust. V pkt. 1 ppkt. 1-4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polega na zasobach podmiotów na zasadach określonych powyżej (pkt. 3), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt W przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający nakłada następujące obowiązki tj. : 1) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie (każdy z osobna) dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt. 1 oraz pkt. 2 ppkt. 1 i 2; 2) Należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa (dla danej osoby): a) do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia albo b) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba/osoby wystawiająca/e pełnomocnictwo jest/są do tego uprawniona/e (o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentów już dołączonych do oferty). 3) Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 2 Wykonawcy muszą złożyć wspólnie. 6. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną, dokumenty o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i pkt. 2 ppkt. 1 i 2 dotyczyć muszą każdego ze wspólników tej spółki. 6 S t r o n a

7 VII. Inne wymagania zamawiającego w zakresie dotyczącym składanych przez wykonawców wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Zamawiający wymaga (oprócz pozostałych wymogów określonych w SIWZ), aby wszystkie dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa złożone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 2. Zamawiający wymaga aby poświadczenie za zgodność z oryginałem było sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. złożone wraz z imienną pieczątką lub czytelnie (z podaniem imienia i nazwiska). 3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane zamówienie, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Al. Wyzwolenia Wałbrzych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania powyższych dokumentów za pomocą faksu pod numer: 1) (74) faks dostępny w dni robocze zamawiającego (od pon. do pt. w godz. od 7 00 do ) lub 2) (74) faks dostępny w dni robocze zamawiającego oraz w pozostałych terminach, z tym że uważa się je za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednio wyznaczonego terminu (jeżeli był wymagany) i została jednocześnie (niezwłocznie) przekazana pisemnie na adres zamawiającego. W przypadku przekazywania dokumentów za pomocą faksu zaleca się (w pierwszej kolejności) przesyłanie ich na numer faksu określony w ppkt S t r o n a

8 3. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informacje za pomocą faksu i potwierdziły fakt jej otrzymania. 4. Informacje dotyczące pobrania, wyjaśnienia i ewentualnych zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) W przypadku pobrania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej zamawiającego, zaleca się wypełnienie i przesłanie niezwłocznie za pomocą faksu i pocztą stosownego oświadczenia o jej pobraniu (zgodnie z wzorem udostępnionym na stronie internetowej zamawiającego załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) na adres zamawiającego. Wzór oświadczenia (do pobrania) zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej, celem umożliwienia zamawiającemu przesyłania ewentualnych wyjaśnień bezpośrednio do wykonawców w trakcie postępowania. 2) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej (ppkt. 2), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej (ppkt. 2). 4) Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia od zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. 5) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający umieszcza również na swojej stronie internetowej bez ujawnienia źródła zapytania. 6) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza ją także na swojej stronie internetowej. 7) Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami, z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest Pan Tymoteusz Gajek. IX. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga złożenia/wniesienia wadium. 8 S t r o n a

9 X. Termin związania ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 2. Oferta winna zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty na własnym formularzu ofertowym pod warunkiem, że jego treść będzie zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 2) oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami ust. VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 3) oryginał lub kserokopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników (o ile nie wynika ono już z dokumentów dołączonych do oferty) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że osoba/osoby wystawiająca/e pełnomocnictwo jest/są do tego uprawniona/e (o ile uprawnienie do wystawienia pełnomocnictwa nie wynika z dokumentów już dołączonych do oferty). Jako pełnomocnictwo zamawiający uzna również aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa się w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę); 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (w języku polskim, pismem czytelnym).treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 4. Oferta (wszystkie kartki) oraz wszystkie wymagane załączniki (oprócz wzoru umowy) z zastrzeżeniem wymogów dla dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. VI i VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagają podpisu osób/osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, oraz jego sposobem reprezentacji (określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy, umowie spółki prawa cywilnego, handlowego, umowie konsorcjum itp.). 5. Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert. 6. Wszystkie ewentualne poprawki w ofercie dokonane przez wykonawcę, muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej/ych ofertę (i wszystkie wymagane załączniki) o których mowa powyżej (pkt. 4). Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 9 S t r o n a

10 7. Ceny oraz wszystkie wartości w ofercie muszą być podane cyfrowo i słownie (wyłącznie w PLN) według załącznika nr 1 do SIWZ. 8. Zmiana lub wycofanie oferty. 1) Zmiana lub wycofanie oferty może nastąpić jedynie przed upływem terminu składania ofert. Po jego upływie niemożliwa jest żadna zmiana oferty (z zastrzeżeniem ust. XXI pkt. 1 ppkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) a wykonawcy są nimi związani na warunkach określonych w ust. X Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (termin związania ofertą). 2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę. Zmiana ta odbywa się na zasadach określonych w opisie sposobu przygotowania oferty, poprzez złożenie oferty (z wprowadzonymi zmianami) w wyznaczonym miejscu składania ofert (ust. XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ), która musi zawierać na kopercie informacje zgodnie z pkt. 11 oraz musi być oznaczona dopiskiem ZMIANA. W tym przypadku zaleca się również dodatkowo złożenie pisemnego powiadomienia (przed upływem terminu składania ofert) o zmianie oferty, podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (faksem pod numer /74/ oraz pocztą). 3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę. Wycofanie oferty następuje wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę (przed upływem terminu składania ofert) podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy (zaleca się również dodatkowo wysłanie powiadomienia o którym mowa powyżej, faksem pod numer /74/ ). Wycofanie oferty traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez wykonawcę. 4) Zmianę oferty nie należy utożsamiać z wycofaniem oferty. 9. Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przygotowanie w/w pakietu informacji lub nieprecyzyjne oznaczenie rodzaju informacji (nazwy) przez wykonawcę. W przypadku braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne. 10. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 poz. 211 z 1993 r. z późniejszymi zmianami) w momencie odmowy na wezwanie zamawiającego do odtajnienia przez wykonawcę tych dokumentów (nie dotyczy informacji, o których mowa w zdaniu drugim), skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zastrzeżenie informacji, które zamawiający podaje podczas otwarcia ofert ( w tym nazwy i adresy wykonawców, oraz informacje dotyczące ceny) skutkować będzie odrzuceniem oferty. 11. Zaleca się złożenie oferty w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, gwarantujących zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert tj. koperta zewnętrzna z: - nazwą Zamawiającego, jego adresem oraz - nazwą trybu i - tytułem postępowania. 10 S t r o n a

11 Wzór oznaczenia koperty zewnętrznej: WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. AL. WYZWOLENIA 39, WAŁBRZYCH PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTA NA ZADANIE P.N. ODBIÓR I UNIESZKODLIWIENIE SKRATEK POCHODZĄCYCH Z EKSPLOATOWANYCH PRZY WPWIK SP. Z O.O. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 300 TON NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM R. I GODZINĄ koperta wewnętrzna z: - nazwą i adresem Wykonawcy; - nazwą i adresem Zamawiającego; - nazwą trybu i tytułem postępowania. Wzór oznaczenia koperty wewnętrznej: NAZWA I ADRES WYKONAWCY: WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. AL. WYZWOLENIA 39, WAŁBRZYCH PRZETARG NIEOGRANICZONY OFERTA NA ZADANIE P.N. ODBIÓR I UNIESZKODLIWIENIE SKRATEK POCHODZĄCYCH Z EKSPLOATOWANYCH PRZY WPWIK SP. Z O.O. OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 300 TON NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM R. I GODZINĄ Oferty przedstawione przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą spełniać również następujące wymagania: 1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną (przez wszystkich Wykonawców składających ofertę, zgodnie z ich zasadą reprezentacji lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z ust. VI pkt. 5 ppkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia); 2) wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami; 3) Wykonawcy składający ofertę wspólnie ustanawiają pełnomocnika zgodnie z ust. VI pkt. 5 ppkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 13. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 14. Wykonawca ponosi ryzyko otwarcia oferty przed terminem otwarcia ofert, wynikające z jej złego opisania (niezgodnego z pkt. 11). Oferta nie zostanie rozpatrywana. 15. Właściwym i obowiązującym prawem do stosowania przy przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania jest prawo polskie. XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Al. Wyzwolenia Wałbrzych 11 S t r o n a

12 w sekretariacie ( I piętro, pokój nr 9) do dnia r. do godz Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 3. Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (II piętro) pok. nr 29. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową za całość zamówienia (w złotych polskich) uwzględniającą: - wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; - całość kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy; - pozostałe czynności, które mogą wystąpić w związku z wykonywaną dostawą a bez których niemożna wykonać zamówienia; oraz w rozbiciu na: - cenę (bez podatku VAT) - liczbowo; - podatek VAT - liczbowo; - cenę (wraz z podatkiem VAT) liczbowo i słownie; według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca podaje również cenę jednostkową (bez podatku VAT) za 1 tonę według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wszystkie wartości, w tym cena jednostkowa, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w proponowanych cenach. 5. Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa winna gwarantować pełną realizację zamówienia. 6. Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 12 S t r o n a

13 7. W sytuacji gdy Zamawiający stwierdzi, iż zachodzi podejrzenie, że Wykonawca zaoferował rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (w tym obiektywnych dostępnych czynników, w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia). Wykonawca powinien udzielić wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający odrzuci jego ofertę. XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Jedynym kryterium jest ofertowa cena (wraz z podatkiem VAT) za całość zamówienia: - cena ofertowa (wraz z podatkiem VAT) waga kryterium 100% (oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt). Ocena oferty zostanie wyrażona w punktach. 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta odpowiadająca wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i która uzyska największą ilość punktów według następującego wzoru: najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert x 100 = X punktów cena oferty badanej XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Ponadto zamawiający ogłosi wynik przetargu zamieszczając informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1, na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń znajdującej się w jego siedzibie). 3. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez spółkę cywilną lub konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum lub wspólnicy tworzący spółkę cywilną zobowiązani będą, najpóźniej przed zawarciem umowy na wykonanie 13 S t r o n a

14 zamówienia, do przedłożenia umowy spółki cywilnej lub umowy konsorcjum Zamawiającemu. 4. Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: 1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy; 2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia; 3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości; 4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia; 5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji; 6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia; 7) stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który zadeklarował realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy/ podwykonawców, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wniosek o zgodę dot. podwykonawstwa wraz z projektem umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. Zamawiający pisemnie i niezwłocznie zgłosi ewentualne zastrzeżenia, zaś brak takich zastrzeżeń w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody. Zgłoszenie w powyższym terminie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiającego będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody. W przypadku odmowy o której mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia projektu umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca po otrzymaniu umowy na wykonanie zamówienia zobowiązany jest ją podpisać i dostarczyć na adres Zamawiającego w terminie określonym w piśmie Zamawiającego. 7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w ust. XXII pkt. 1 ppkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8. Zamawiający może uznać, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy, w sytuacji gdy: a) Wykonawca zwleka z dostarczeniem Zamawiającemu umowy spółki cywilnej lub umowy konsorcjum o której mowa w pkt 4 (dotyczy oferty wspólnej i jeżeli taka sytuacja występuje), w szczególności w przypadku jeśli został wyznaczony termin jej dostarczenia; b) Wykonawca zwleka z dostarczeniem projektu umowy o której mowa pkt. 5 (dotyczy umów z podwykonawcami) w szczególności w przypadku jeśli został wyznaczony termin jej dostarczenia; c) Wykonawca nie stawił się na podpisanie umowy na wezwanie Zamawiającego; d) Umowa na wykonanie zamówienia została zwrócona Zamawiającemu bez wymaganych podpisów ze strony Wykonawcy; 14 S t r o n a

15 e) Wykonawca na powtórne wezwanie Zamawiającego nie zwrócił podpisanego egzemplarza umowy w wyznaczonym terminie. XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga złożenia/wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach. 1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawcę niniejszego zamówienia. 4. Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian szczegółowo określono w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą odbywać się wyłącznie w walucie PLN. XIX. Informacja o środkach ochrony prawnej. 1. Wykonawcom w toku postępowania nie przysługuje możliwość złożenia protestu do Zarządu WPWiK Sp. z o.o., zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 2/3/2005 z dnia r. 2. Wykonawcom w toku postępowania nie przysługuje możliwość złożenia odwołania, zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu WPWiK Sp. z o.o. nr 2/3/2005 z dnia r. XX. Wykluczenia. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu 15 S t r o n a

16 okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 3) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 4) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 16 S t r o n a

17 przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 10) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert (jeżeli było wymagane w postępowaniu), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. XXI. Odrzucenia. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem, że zamawiający poprawia omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XXII. Unieważnienie postępowania. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 2) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 3) W przypadku, jeżeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 17 S t r o n a

18 oferty o takiej samej cenie a Zamawiający wezwał Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych i zostały one złożone z taką samą ceną; 4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 5) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. XXIII. Inne informacje dotyczące postępowania. 1. Zgodnie z 3 ust.1 pkt. 8 Instrukcji udzielania zamówień przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wyłącza się prawo do żądania zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania i sporządzenia oferty. 2. Zgodnie z 3 ust. 3 pkt. 7 Instrukcji udzielania zamówień przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia (przy wartości zamówienia poniżej euro) w terminie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (jeżeli taka sytuacja występuje). 4. W przypadku, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, którzy zgodnie z ust. VI pkt. 3 SIWZ będą podmiotami udostępniającymi zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, musi załączyć do oferty dokumenty tych podmiotów, wymienione w ust. VI pkt. 2 SIWZ. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. XXIV. Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1. Formularz ofertowy nr Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nr Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania nr Wzór zobowiązania do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia nr 3a. 5. Wzór umowy nr Wzór oświadczenia o pobraniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze strony internetowej Zamawiającego nr S t r o n a

19 załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Miejscowość, data... NAZWA I ADRES WYKONAWCY NIP... WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REGON... WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Tel.... SPÓŁKA Z O.O. Faks.... AL. WYZWOLENIA WAŁBRZYCH Kapitał zakładowy FORMULARZ OFERTOWY na zadanie pn. Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przy WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków 300 ton 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy będącej załącznikiem nr 4 do niej. 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwoty: Cena (bez podatku VAT) za 1 tonę zł Cena (bez podatku VAT) za całość zamówienia zł Podatek VAT:. zł Cena (wraz z podatkiem VAT) za całość zamówienia:...zł (słownie: ) 3. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu*/ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.* podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy 19 S t r o n a

20 4. Oświadczam(y), że: zamówienie wykonam(y) samodzielnie*/ część zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (określić zakres w tabeli, jeśli dotyczy)* : Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) 5. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert. 6. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy warunki zawarte w projekcie umowy zał. nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informujemy, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 7. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji */ wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania. * L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) Od Do *-NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ miejsca oznaczone gwiazdką L.p. Podpis(y): Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/ych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (podać czytelnie) Podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy Pieczęć/cie Wykonawcy/ów S t r o n a

Dostawa odzieży, obuwia roboczego, sprzętu ochrony osobistej i odzieży ochronnej

Dostawa odzieży, obuwia roboczego, sprzętu ochrony osobistej i odzieży ochronnej Wałbrzych, dnia 15.05.2013r. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY WSTĘPNEJ na zadanie pod nazwą: Dostawa odzieży, obuwia roboczego, sprzętu ochrony osobistej i odzieży ochronnej Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

zamówienie sektorowe DNZ/64/2015 Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 Prawa zamówień publicznych /PZP/, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP, zamówienie sektorowe DNZ/64/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:...

G.271.2.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA. z dnia.. telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... Załącznik nr 1... (pieczątka firmowa Wykonawcy) OFERTA z dnia.. Nazwa i adres Wykonawcy telefon...fax... e-mail... NIP... REGON... Osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę:... I. Oferujemy wykonanie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Załącznik nr 8 wzór oświadczenia o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ Z.P.

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo