U M O W A S P R Z E D A Ż Y EN ERGII EL EKTR Y C Z N E J n r zawarta w dniu r oku w Krakowie pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A S P R Z E D A Ż Y EN ERGII EL EKTR Y C Z N E J n r zawarta w dniu...201 r oku w Krakowie pomiędzy"

Transkrypt

1 U M O W A S P R Z E D A Ż Y EN ERGII EL EKTR Y C Z N E J n r zawarta w dniu r oku w Krakowie pomiędzy EcoErgia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 23 kod pocztowy: wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadającą nr NIP z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 złotych wpłaconym w całości, zwana dalej Sprzedawcą, reprezentowana przez: 1.Krzysztof Zarzycki Prezes Zarządu a nazwa firmy adres siedziby: (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowośd/kod pocztowy/ poczta) adres korespondencyjny: (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowośd/kod pocztowy/ poczta) sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu numer NIP REGON PESEL zwana dalej Klientem, reprezentowana przez: Przedmiotem Umowy jest sprzedaż Energii Elektrycznej i bilansowanie handlowe Klienta, dokonywane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w czasie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych. Realizacja przedmiotu Umowy może nastąpid nie wcześniej niż po przyjęciu przez OSD do realizacji Umowy na warunkach wynikających z zasad zmiany sprzedawcy określonych w IRiESD OSD. 2. W celu wykonania umowy stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego oraz aktów z zakresu prawa energetycznego tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi. 3. Klient zobowiązuje się do: 3.1. odbioru Energii Elektrycznej w Miejscach Odbioru, 3.2. terminowej zapłaty za zakupioną Energię Elektryczną na warunkach określonych w Umowie, 4. Sprzedawca zobowiązuje się do: 4.1. dostawy Energii Elektrycznej do Miejsc Dostarczania, 4.2. bilansowania handlowego Klienta w Miejscach Odbioru. 5. Sprzedaż Energii Elektrycznej na podstawie Umowy jest realizowana w Miejscach Odbioru, stanowiących Punkty Poboru Energii (PPE) wskazanych w Załączniku nr 1 przyłączonych do sieci Dystrybutorów wskazanych w Załączniku nr Warunki świadczenia usług dystrybucji dla każdego z obiektów określają umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, zawarte z poszczególnymi Dystrybutorami o których mowa w ust Planowana przez Klienta wielkośd dostaw Energii Elektrycznej dla wszystkich obiektów w ramach Umowy jest określona w Załączniku nr 3 do Umowy w podziale na miesiące i dzienne strefy czasowe. 2. Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, o których mowa w 1 ust. 6, określają dla każdego obiektu Klienta w szczególności: a) napięcie, na jakim odbywa się pomiar pobieranej energii, b) moc umowną oraz warunki jej zmiany, c) miejsce dostarczenia energii elektrycznej, d) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, e) własnośd oraz rodzaj urządzeo pomiarowo-rozliczeniowego Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywają miesięcznie na podstawie odczytów wskazao układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz przy zastosowaniu cen netto i stawek netto określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku, gdy okres odczytów określony w umowie dystrybucyjnej pomiędzy klientem a OSD jest dłuższy niż 1 miesiąc Sprzedawca ma prawo rozliczad sprzedaną energię elektryczną na podstawie energii zadeklarowanej w Załączniku nr 3 do umowy, a po uzyskaniu odczytu od OSD dokonuje korekty rozliczenia w najbliższym od pozyskania danych rozliczeniu miesięcznym. 2. Sprzedawca dopuszcza możliwośd dokonania rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną za dany okres rozliczeniowy na podstawie dostarczonej faktury za usługi dystrybucyjne zawierający zużycia energii za ten sam okres rozliczeniowy.

2 3. Klient upoważnia Sprzedawcę do pozyskania, od OSD do sieci którego przyłączony jest dany Punkt Poboru Energii, danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych do realizacji Umowy. 4. Należności za sprzedaną energię elektryczną będą regulowane przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie przekroczenia przez Klienta terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczyd odsetki ustawowe. 5. W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek ze Stron i potwierdzenia przez Dystrybutora błędnego rozliczenia, które spowodowało zawyżenie lub zaniżenie należności, Sprzedawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur za cały okres trwania nieprawidłowości. 6. W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, stwierdzenia nieprawidłowości jego wskazao potwierdzonego przez Dystrybutora (do czasu naprawy lub wymiany układu) ilośd dostarczonej energii elektrycznej strony uzgadniają na drodze wzajemnego porozumienia, a w przypadku jego braku ilośd ta jest ustalana na podstawie średnio dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego pomnożonego przez liczbę dni braku prawidłowego pomiaru. 7. Jeżeli nie można ustalid ilości dni braku prawidłowego pomiaru, ilośd tę przyjmuje się od początku danego okresu rozliczeniowego. 8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z terminowego regulowania zobowiązao. Po rozpatrzeniu reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca dokona stosownej korekty faktur Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej, chyba że naruszenie obowiązków umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Klientów, Klientowi przysługuje prawo do bonifikaty lub upustu według stawek i na zasadach określonych w 42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energią elektryczną (Dz.U Nr 189, poz. 1126). 3. Sprzedawca nie odpowiada za standardy jakościowe dostarczanej przez Dystrybutorów energii elektrycznej inaczej niż w sposób opisany w punkcie 2 powyżej Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 2. Sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 rozpocznie się z dniem.. roku, lecz nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym dzieo wejście w życie Umowy, lub Umów o Świadczenie Usług Dystrybucji, o których mowa w 1 ust. 6 oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązaniu dotychczasowej umowy/-ów, której/-ych przedmiotem była sprzedaż energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Strony Umowy postanawiają, że ceny energii elektrycznej obowiązujące w okresach rozliczeniowych po zakooczeniu obowiązywania cen określonych w Załączniku nr 2, ustalone zostaną w drodze negocjacji. Sprzedawca zobowiązuje się przedstawid Aneks zawierający ceny sprzedaży energii elektrycznej wraz z podaniem okresu ich obowiązywania nie później niż na 30 dni przed zakooczeniem okresu obowiązywania dotychczasowych cen. W przypadku nie zawarcia aneksu do niniejszej Umowy na co najmniej 15 dni przed upływem okresu obowiązywania cen określonym w Załączniku nr 2 niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem obowiązywania cen określonych w Załączniku nr W przypadku nie zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 Sprzedawca dopuszcza możliwośd sprzedaży energii elektrycznej w kolejnych okresach rozliczeniowych po cenach sprzedaży dla odpowiednich grup taryfowych, odpowiadających grupom taryfowym PPE Klienta, określonych w obowiązującym cenniku Sprzedawcy. 5. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy. Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 6. W przypadku, przerw w realizacji Umowy/-ów Dystrybucyjnej/nych wynikających z winy Klienta, bądź rozwiązania Umowy przez Sprzedawcę w trybie, o którym mowa w ust. 8, Sprzedawca obciąży Klienta karą umowną będącą iloczynem energii elektrycznej wyliczonej dla okresu obowiązywania cen, na podstawie średniomiesięcznego zużycia energii elektrycznej od początku obowiązywania Umowy oraz cen z dnia rozwiązania. Klient zobowiązuję się zapłacid karę umowną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania noty obciążającej. 7. Strony postanawiają, że w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed upływem okresu obowiązywania cen z Załącznika 2 Klient zapłaci Ei Sprzedawcy karę umowną, wyliczoną przy zastosowaniu następującego algorytmu: i 1 Nku n S gdzie: m Nku należnośd wynikająca z kary umownej, zł Ei ilośd energii pobranej w i-tym okresie rozliczeniowym, MWh m ilośd okresów rozliczeniowych od początku obowiązywania umowy, n ilośd okresów rozliczeniowych pozostałych do daty zakooczenia umowy. S stawka jednostkowa wynosząca 100,00 zł/mwh 8. Strony postanawiają, że w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed rozpoczęciem okresu sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w 5 ust. 2 Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną, wyliczoną przy zastosowaniu następującego algorytmu: N kuo Ep S gdzie: Nkuo należnośd wynikająca z kary umownej, zł Ep planowana ilośd energii elektrycznej podana w Załączniku nr 3, MWh S stawka jednostkowa wynosząca 50,00 zł/mwh 1. Sprzedawca może rozwiązad umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: i. rozwiązania którejś z Umów o Świadczenie Usług Dystrybucji, o których mowa w 1 ust. 6, ii. opóźnienia w zapłacie za sprzedaną energię elektryczną dłuższego niż miesiąc, pomimo powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, m

3 iii. nierozwiązania, z winy Klienta, którejkolwiek z dotychczasowych umów których przedmiotem była sprzedaż energii elektrycznej do któregokolwiek z Punktów Poboru Energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1. iv. Klient utracił tytuł prawny do któregokolwiek z obiektów, do których sprzedawana jest Energia Elektryczna przez Sprzedawcę, v. zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego Klienta, zostanie ogłoszona likwidacja Klienta, vi. Klient w sposób rażący lub też uporczywy naruszad będzie postanowienia niniejszej Umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu przez Sprzedającego do zaniechania takich naruszeo, nie krótszego jednak niż 30 dni. 2. W przypadku utraty przez Klienta tytułu prawnego do lokalu objętego niniejszą Umową (dla PPE wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy), bądź w przypadku gdy zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego Klienta, zostanie ogłoszona likwidacja Klienta, Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia i z tego tytułu Klient nie będzie obciążony przez Sprzedawcę karami umownymi wskazanymi w niniejszej Umowie Określone w Załączniku nr 2 do umowy ceny i stawki mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego unormowao wpływających na kalkulację ceny Energii Elektrycznej do Klienta a w szczególności: a. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej za energie elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce opalanej paliwami gazowymi lub o mocy elektrycznej źródła poniżej 1MW - PMGM; b. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej za energie elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji - PMEC; 2. Zmiana cen określonych w Załączniku nr 2 z powodu, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Sprzedawcy przesłanego Klientowi w formie pisemnej tj. listem poleconym na adres siedziby Klienta i obowiązuje od dnia wejścia w życie tych zmian prawnych. 3. Ceny określone w Załączniku nr 2 Umowy zawierają: a. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej wynikającej z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych o odnawialnych źródłach energii - PMOZE; b. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej za energie elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - PMMET; c. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej za energie elektryczną wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. - tzw. Białe certyfikaty 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 5. Integralną częśd Umowy stanowią: Załącznik nr 1: Wykaz obiektów Klienta objętych umową. Załącznik nr 2: Ceny i stawki stosowane do rozliczeo sprzedanej energii elektrycznej do obiektów Klienta. Załącznik nr 3: Planowane miesięczne ilości Energii Elektrycznej w okresie obowiązywania Umowy. Załącznik nr 4: Oświadczenie Klienta o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej. Załącznik nr 5: Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Załącznik nr 6: Pełnomocnictwo rodzajowe 7 1. W bieżących kontaktach między Sprzedawcą a Klientem, związanych z realizacją Umowy, Strony reprezentowad będą: 1.1. ze strony Sprzedawcy: Biuro Obsługi Klienta tel. +48 (12) ze strony Klienta:.. Podpisy przedstawicieli Stron S P R Z E D A W C A K L I E N T

4 Z A Ł Ą C Z N I K N R 1 n r D O U M O W Y S P R Z E D A Ż Y E N E R G I I E L E K T R Y C Z N E J lp 1. nazwa lokalne OSD DANE ADRESOWE PUNKTU ODBIORU kod poczto wy miejscowośd ulica / nr domu / nr mieszkania nr PPE/FPP lub nr licznika/nr ewidencyjny obecna grupa taryfo wa nowa grupa taryfo wa Zużycie roczne [ MWh ] Zużycie miesięcz ne [MWh] Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy Aktualny dostawca energii elektrycznej do PPE Pierwsza zmiana sprzedawc y TAK/NIE Planowane rozpoczęcie sprzedaży z EC-A

5 GRUPA TARYFOWA CAŁODOBOWA SZCZYTOWA / DZIENNA POZASZCZYTOW A / NOCNA SZCZYT PRZEDPOŁUDNI OWY SZCZYT POPOŁUDNIOWY POZOSTAŁE GODZINY DOBY OPŁATA HANDLOWA NETTO Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 D O U M O W Y S P R Z E D A Ż Y E N E R G I I E L E K T R Y C Z N E J n r C e n y n e t t o i s t a w k i n e t t o s t o s o w a n e d o r o z l i c z e o s p r z e d a n e j e n e r g i i e l e k t r y c z n e j d o o b i e k t ó w K l i e n t a CENA NETTO ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ [ZŁ] Ceny zawierają aktualny na dzieo podpisania Umowy podatek akcyzowy [ zł/mwh ] [ zł/m-c ] w o k r e s i e o d. r. d o.. Podpisy przedstawicieli Stron S P R Z E D A W C A K L I E N T Z A Ł Ą C Z N I K N R 3 D O U M O W Y S P R Z E D A Ż Y E N E R G I I E L E K T R Y C Z N E J n r P l a n o w a n e m i e s i ę c z n e i l o ś c i E n e r g i i E l e k t r y c z n e j w o k r e s i e o b o w i ą z y w a n i a U m o w y miesiąc Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo Październik Listopad Grudzieo Łącznie Ilośd Energii Elektrycznej MWh Rok Strefa I Strefa II Strefa III Jednoskładnik.

6 Z A Ł Ą C Z N I K N R 4 D O U M O W Y S P R Z E D A Ż Y ENERGI I E L E K T R Y C Z N EJ n r p o m i ę d z y E c o Er g i a S p. z o. o. a. O ś w i a d c z e n i e K l i e n t a o a k c e p t a c j i f a k t u r w y s t a w i a n y c h i p r z e s y ł a n y c h w f o r m i e e l e k t r o n i c z n e j nazwa firmy adres siedziby: (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowośd/kod pocztowy/ poczta) sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu numer NIP REGON PESEL zwana dalej Klientem, reprezentowana przez: 1.. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2010, Nr 249, poz. 1661) niniejszym zawiadamiam, że z dniem roku: 1. akceptuję wystawianie i przesyłanie mi faktur VAT, faktur korygujących VAT, duplikatów faktur w formie elektronicznej - m.in. w formacie PDF 2. zobowiązuję się przyjmowad dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią EcoErgia Sp. z o.o. wystawienie czy przesłanie ich w formie elektronicznej. Potwierdzam, że mam świadomośd, iż niniejsze oświadczenie może zostad przeze mnie cofnięte, w następstwie czego wystawca faktur utraci prawo do wystawiania i przesyłania ich w formie elektronicznej, z upływem 30 dni licząc od dnia, w którym wystawca otrzymał powiadomienie o wycofaniu akceptacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, iż cofnięcie oświadczenia musi mied formę pisemną i byd przesłane pocztą na adres siedziby wystawcy faktur i musi zostad doręczone do wystawcy faktur. Proszę o przesyłanie informacji o wystawieniu faktury elektronicznej na podany przeze mnie adres . Aktualny adres /prosimy o wypełnienie drukowanymi literami/ W razie zmiany adresu zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie wystawcę faktur przesyłając aktualne oświadczenie.... Pieczątki i podpisy osób reprezentujących Klienta., dnia r.

7 , dnia.. r. PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE Niniejszym nazwa firmy adres siedziby: (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowośd/kod pocztowy/ poczta) sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu numer NIP REGON PESEL zwana dalej Klientem, reprezentowana przez: 1.. ustanawia EcoErgia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 23 kod pocztowy: wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadającą nr NIP z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 złotych wpłaconym w całości, swoim pełnomocnikiem i upoważnia do samodzielnego podejmowania następujących czynności: 1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z EcoErgia Sp. z o.o. umowy sprzedaży energii elektrycznej. 2. złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej. 3. lub złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu Sprzedawcy energii elektrycznej. 4. zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na warunkach dotychczas obowiązującej umowy z dystrybutorem w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej o której mowa w pkt aktualizacji danych w umowach kompleksowych. 6. zgłaszania właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zmiany taryf w dystrybucji. Pełnomocnik jest umocowany do ustanawiania dalszych pełnomocników. Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą zrealizowania czynności objętych pełnomocnictwem. Z chwilą jego odwołania lub wygaśnięcia oryginał należy zwrócid do... Pieczątki i podpisy osób reprezentujących Klienta

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór - UMOWA NR.. zawarta w dniu...2012 r. pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, Regon 000000253, NIP 725-11-05-734 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu

Nasza jakość każdego dnia w Twoim domu Kod nabywcy: Kod posesji: UMOWA Nr KW/ /13 o zaopatrzenie w wodę zawarta dnia..w Raciborzu pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 47-400 Racibórz przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo