U M O W A S P R Z E D A Ż Y EN ERGII EL EKTR Y C Z N E J n r zawarta w dniu r oku w Krakowie pomiędzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A S P R Z E D A Ż Y EN ERGII EL EKTR Y C Z N E J n r zawarta w dniu...201 r oku w Krakowie pomiędzy"

Transkrypt

1 U M O W A S P R Z E D A Ż Y EN ERGII EL EKTR Y C Z N E J n r zawarta w dniu r oku w Krakowie pomiędzy EcoErgia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 23 kod pocztowy: wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadającą nr NIP z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 złotych wpłaconym w całości, zwana dalej Sprzedawcą, reprezentowana przez: 1.Krzysztof Zarzycki Prezes Zarządu a nazwa firmy adres siedziby: (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowośd/kod pocztowy/ poczta) adres korespondencyjny: (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowośd/kod pocztowy/ poczta) sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu numer NIP REGON PESEL zwana dalej Klientem, reprezentowana przez: Przedmiotem Umowy jest sprzedaż Energii Elektrycznej i bilansowanie handlowe Klienta, dokonywane przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w czasie obowiązywania Umowy i na warunkach w niej określonych. Realizacja przedmiotu Umowy może nastąpid nie wcześniej niż po przyjęciu przez OSD do realizacji Umowy na warunkach wynikających z zasad zmiany sprzedawcy określonych w IRiESD OSD. 2. W celu wykonania umowy stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego oraz aktów z zakresu prawa energetycznego tj. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz ze wszystkimi późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi. 3. Klient zobowiązuje się do: 3.1. odbioru Energii Elektrycznej w Miejscach Odbioru, 3.2. terminowej zapłaty za zakupioną Energię Elektryczną na warunkach określonych w Umowie, 4. Sprzedawca zobowiązuje się do: 4.1. dostawy Energii Elektrycznej do Miejsc Dostarczania, 4.2. bilansowania handlowego Klienta w Miejscach Odbioru. 5. Sprzedaż Energii Elektrycznej na podstawie Umowy jest realizowana w Miejscach Odbioru, stanowiących Punkty Poboru Energii (PPE) wskazanych w Załączniku nr 1 przyłączonych do sieci Dystrybutorów wskazanych w Załączniku nr Warunki świadczenia usług dystrybucji dla każdego z obiektów określają umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, zawarte z poszczególnymi Dystrybutorami o których mowa w ust Planowana przez Klienta wielkośd dostaw Energii Elektrycznej dla wszystkich obiektów w ramach Umowy jest określona w Załączniku nr 3 do Umowy w podziale na miesiące i dzienne strefy czasowe. 2. Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, o których mowa w 1 ust. 6, określają dla każdego obiektu Klienta w szczególności: a) napięcie, na jakim odbywa się pomiar pobieranej energii, b) moc umowną oraz warunki jej zmiany, c) miejsce dostarczenia energii elektrycznej, d) miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, e) własnośd oraz rodzaj urządzeo pomiarowo-rozliczeniowego Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywają miesięcznie na podstawie odczytów wskazao układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz przy zastosowaniu cen netto i stawek netto określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. W przypadku, gdy okres odczytów określony w umowie dystrybucyjnej pomiędzy klientem a OSD jest dłuższy niż 1 miesiąc Sprzedawca ma prawo rozliczad sprzedaną energię elektryczną na podstawie energii zadeklarowanej w Załączniku nr 3 do umowy, a po uzyskaniu odczytu od OSD dokonuje korekty rozliczenia w najbliższym od pozyskania danych rozliczeniu miesięcznym. 2. Sprzedawca dopuszcza możliwośd dokonania rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną za dany okres rozliczeniowy na podstawie dostarczonej faktury za usługi dystrybucyjne zawierający zużycia energii za ten sam okres rozliczeniowy.

2 3. Klient upoważnia Sprzedawcę do pozyskania, od OSD do sieci którego przyłączony jest dany Punkt Poboru Energii, danych pomiarowo-rozliczeniowych niezbędnych do realizacji Umowy. 4. Należności za sprzedaną energię elektryczną będą regulowane przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. W razie przekroczenia przez Klienta terminu płatności Sprzedawca ma prawo naliczyd odsetki ustawowe. 5. W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek ze Stron i potwierdzenia przez Dystrybutora błędnego rozliczenia, które spowodowało zawyżenie lub zaniżenie należności, Sprzedawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur za cały okres trwania nieprawidłowości. 6. W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, stwierdzenia nieprawidłowości jego wskazao potwierdzonego przez Dystrybutora (do czasu naprawy lub wymiany układu) ilośd dostarczonej energii elektrycznej strony uzgadniają na drodze wzajemnego porozumienia, a w przypadku jego braku ilośd ta jest ustalana na podstawie średnio dobowego zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego pomnożonego przez liczbę dni braku prawidłowego pomiaru. 7. Jeżeli nie można ustalid ilości dni braku prawidłowego pomiaru, ilośd tę przyjmuje się od początku danego okresu rozliczeniowego. 8. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z terminowego regulowania zobowiązao. Po rozpatrzeniu reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca dokona stosownej korekty faktur Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej, chyba że naruszenie obowiązków umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. 2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi Klientów, Klientowi przysługuje prawo do bonifikaty lub upustu według stawek i na zasadach określonych w 42 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeo w obrocie energią elektryczną (Dz.U Nr 189, poz. 1126). 3. Sprzedawca nie odpowiada za standardy jakościowe dostarczanej przez Dystrybutorów energii elektrycznej inaczej niż w sposób opisany w punkcie 2 powyżej Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 2. Sprzedaż energii elektrycznej do poszczególnych obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 rozpocznie się z dniem.. roku, lecz nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym dzieo wejście w życie Umowy, lub Umów o Świadczenie Usług Dystrybucji, o których mowa w 1 ust. 6 oraz nie wcześniej niż z dniem skutecznego rozwiązaniu dotychczasowej umowy/-ów, której/-ych przedmiotem była sprzedaż energii elektrycznej do Punktów Poboru Energii wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Strony Umowy postanawiają, że ceny energii elektrycznej obowiązujące w okresach rozliczeniowych po zakooczeniu obowiązywania cen określonych w Załączniku nr 2, ustalone zostaną w drodze negocjacji. Sprzedawca zobowiązuje się przedstawid Aneks zawierający ceny sprzedaży energii elektrycznej wraz z podaniem okresu ich obowiązywania nie później niż na 30 dni przed zakooczeniem okresu obowiązywania dotychczasowych cen. W przypadku nie zawarcia aneksu do niniejszej Umowy na co najmniej 15 dni przed upływem okresu obowiązywania cen określonym w Załączniku nr 2 niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem obowiązywania cen określonych w Załączniku nr W przypadku nie zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 Sprzedawca dopuszcza możliwośd sprzedaży energii elektrycznej w kolejnych okresach rozliczeniowych po cenach sprzedaży dla odpowiednich grup taryfowych, odpowiadających grupom taryfowym PPE Klienta, określonych w obowiązującym cenniku Sprzedawcy. 5. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy. Okres wypowiedzenia umowy wynosi jeden miesiąc, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 6. W przypadku, przerw w realizacji Umowy/-ów Dystrybucyjnej/nych wynikających z winy Klienta, bądź rozwiązania Umowy przez Sprzedawcę w trybie, o którym mowa w ust. 8, Sprzedawca obciąży Klienta karą umowną będącą iloczynem energii elektrycznej wyliczonej dla okresu obowiązywania cen, na podstawie średniomiesięcznego zużycia energii elektrycznej od początku obowiązywania Umowy oraz cen z dnia rozwiązania. Klient zobowiązuję się zapłacid karę umowną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania noty obciążającej. 7. Strony postanawiają, że w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed upływem okresu obowiązywania cen z Załącznika 2 Klient zapłaci Ei Sprzedawcy karę umowną, wyliczoną przy zastosowaniu następującego algorytmu: i 1 Nku n S gdzie: m Nku należnośd wynikająca z kary umownej, zł Ei ilośd energii pobranej w i-tym okresie rozliczeniowym, MWh m ilośd okresów rozliczeniowych od początku obowiązywania umowy, n ilośd okresów rozliczeniowych pozostałych do daty zakooczenia umowy. S stawka jednostkowa wynosząca 100,00 zł/mwh 8. Strony postanawiają, że w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed rozpoczęciem okresu sprzedaży energii elektrycznej, o których mowa w 5 ust. 2 Klient zapłaci Sprzedawcy karę umowną, wyliczoną przy zastosowaniu następującego algorytmu: N kuo Ep S gdzie: Nkuo należnośd wynikająca z kary umownej, zł Ep planowana ilośd energii elektrycznej podana w Załączniku nr 3, MWh S stawka jednostkowa wynosząca 50,00 zł/mwh 1. Sprzedawca może rozwiązad umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku: i. rozwiązania którejś z Umów o Świadczenie Usług Dystrybucji, o których mowa w 1 ust. 6, ii. opóźnienia w zapłacie za sprzedaną energię elektryczną dłuższego niż miesiąc, pomimo powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, m

3 iii. nierozwiązania, z winy Klienta, którejkolwiek z dotychczasowych umów których przedmiotem była sprzedaż energii elektrycznej do któregokolwiek z Punktów Poboru Energii wyszczególnionych w Załączniku nr 1. iv. Klient utracił tytuł prawny do któregokolwiek z obiektów, do których sprzedawana jest Energia Elektryczna przez Sprzedawcę, v. zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego Klienta, zostanie ogłoszona likwidacja Klienta, vi. Klient w sposób rażący lub też uporczywy naruszad będzie postanowienia niniejszej Umowy, pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego mu przez Sprzedającego do zaniechania takich naruszeo, nie krótszego jednak niż 30 dni. 2. W przypadku utraty przez Klienta tytułu prawnego do lokalu objętego niniejszą Umową (dla PPE wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy), bądź w przypadku gdy zostanie złożony wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego Klienta, zostanie ogłoszona likwidacja Klienta, Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia i z tego tytułu Klient nie będzie obciążony przez Sprzedawcę karami umownymi wskazanymi w niniejszej Umowie Określone w Załączniku nr 2 do umowy ceny i stawki mogą ulec zmianie w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego unormowao wpływających na kalkulację ceny Energii Elektrycznej do Klienta a w szczególności: a. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej za energie elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji w jednostce opalanej paliwami gazowymi lub o mocy elektrycznej źródła poniżej 1MW - PMGM; b. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej za energie elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji - PMEC; 2. Zmiana cen określonych w Załączniku nr 2 z powodu, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Sprzedawcy przesłanego Klientowi w formie pisemnej tj. listem poleconym na adres siedziby Klienta i obowiązuje od dnia wejścia w życie tych zmian prawnych. 3. Ceny określone w Załączniku nr 2 Umowy zawierają: a. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej wynikającej z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych o odnawialnych źródłach energii - PMOZE; b. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej za energie elektryczną wytworzoną w wysokosprawnej kogeneracji opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - PMMET; c. obowiązek przedstawienia do umorzenia świadectwa pochodzenia lub uiszczenia opłaty zastępczej za energie elektryczną wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. - tzw. Białe certyfikaty 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 5. Integralną częśd Umowy stanowią: Załącznik nr 1: Wykaz obiektów Klienta objętych umową. Załącznik nr 2: Ceny i stawki stosowane do rozliczeo sprzedanej energii elektrycznej do obiektów Klienta. Załącznik nr 3: Planowane miesięczne ilości Energii Elektrycznej w okresie obowiązywania Umowy. Załącznik nr 4: Oświadczenie Klienta o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej. Załącznik nr 5: Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Załącznik nr 6: Pełnomocnictwo rodzajowe 7 1. W bieżących kontaktach między Sprzedawcą a Klientem, związanych z realizacją Umowy, Strony reprezentowad będą: 1.1. ze strony Sprzedawcy: Biuro Obsługi Klienta tel. +48 (12) ze strony Klienta:.. Podpisy przedstawicieli Stron S P R Z E D A W C A K L I E N T

4 Z A Ł Ą C Z N I K N R 1 n r D O U M O W Y S P R Z E D A Ż Y E N E R G I I E L E K T R Y C Z N E J lp 1. nazwa lokalne OSD DANE ADRESOWE PUNKTU ODBIORU kod poczto wy miejscowośd ulica / nr domu / nr mieszkania nr PPE/FPP lub nr licznika/nr ewidencyjny obecna grupa taryfo wa nowa grupa taryfo wa Zużycie roczne [ MWh ] Zużycie miesięcz ne [MWh] Okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy Aktualny dostawca energii elektrycznej do PPE Pierwsza zmiana sprzedawc y TAK/NIE Planowane rozpoczęcie sprzedaży z EC-A

5 GRUPA TARYFOWA CAŁODOBOWA SZCZYTOWA / DZIENNA POZASZCZYTOW A / NOCNA SZCZYT PRZEDPOŁUDNI OWY SZCZYT POPOŁUDNIOWY POZOSTAŁE GODZINY DOBY OPŁATA HANDLOWA NETTO Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 D O U M O W Y S P R Z E D A Ż Y E N E R G I I E L E K T R Y C Z N E J n r C e n y n e t t o i s t a w k i n e t t o s t o s o w a n e d o r o z l i c z e o s p r z e d a n e j e n e r g i i e l e k t r y c z n e j d o o b i e k t ó w K l i e n t a CENA NETTO ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ [ZŁ] Ceny zawierają aktualny na dzieo podpisania Umowy podatek akcyzowy [ zł/mwh ] [ zł/m-c ] w o k r e s i e o d. r. d o.. Podpisy przedstawicieli Stron S P R Z E D A W C A K L I E N T Z A Ł Ą C Z N I K N R 3 D O U M O W Y S P R Z E D A Ż Y E N E R G I I E L E K T R Y C Z N E J n r P l a n o w a n e m i e s i ę c z n e i l o ś c i E n e r g i i E l e k t r y c z n e j w o k r e s i e o b o w i ą z y w a n i a U m o w y miesiąc Styczeo Luty Marzec Kwiecieo Maj Czerwiec Lipiec Sierpieo Wrzesieo Październik Listopad Grudzieo Łącznie Ilośd Energii Elektrycznej MWh Rok Strefa I Strefa II Strefa III Jednoskładnik.

6 Z A Ł Ą C Z N I K N R 4 D O U M O W Y S P R Z E D A Ż Y ENERGI I E L E K T R Y C Z N EJ n r p o m i ę d z y E c o Er g i a S p. z o. o. a. O ś w i a d c z e n i e K l i e n t a o a k c e p t a c j i f a k t u r w y s t a w i a n y c h i p r z e s y ł a n y c h w f o r m i e e l e k t r o n i c z n e j nazwa firmy adres siedziby: (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowośd/kod pocztowy/ poczta) sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu numer NIP REGON PESEL zwana dalej Klientem, reprezentowana przez: 1.. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U.2010, Nr 249, poz. 1661) niniejszym zawiadamiam, że z dniem roku: 1. akceptuję wystawianie i przesyłanie mi faktur VAT, faktur korygujących VAT, duplikatów faktur w formie elektronicznej - m.in. w formacie PDF 2. zobowiązuję się przyjmowad dokumenty, o których mowa w pkt. 1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią EcoErgia Sp. z o.o. wystawienie czy przesłanie ich w formie elektronicznej. Potwierdzam, że mam świadomośd, iż niniejsze oświadczenie może zostad przeze mnie cofnięte, w następstwie czego wystawca faktur utraci prawo do wystawiania i przesyłania ich w formie elektronicznej, z upływem 30 dni licząc od dnia, w którym wystawca otrzymał powiadomienie o wycofaniu akceptacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, iż cofnięcie oświadczenia musi mied formę pisemną i byd przesłane pocztą na adres siedziby wystawcy faktur i musi zostad doręczone do wystawcy faktur. Proszę o przesyłanie informacji o wystawieniu faktury elektronicznej na podany przeze mnie adres . Aktualny adres /prosimy o wypełnienie drukowanymi literami/ W razie zmiany adresu zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie wystawcę faktur przesyłając aktualne oświadczenie.... Pieczątki i podpisy osób reprezentujących Klienta., dnia r.

7 , dnia.. r. PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE Niniejszym nazwa firmy adres siedziby: (ulica/nr domu/nr lokalu/miejscowośd/kod pocztowy/ poczta) sąd rejestrowy, w którym podmiot jest zarejestrowany - numer rejestrowy (KRS) / organ ewidencyjny i dane dotyczące wpisu numer NIP REGON PESEL zwana dalej Klientem, reprezentowana przez: 1.. ustanawia EcoErgia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 23 kod pocztowy: wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS posiadającą nr NIP z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 złotych wpłaconym w całości, swoim pełnomocnikiem i upoważnia do samodzielnego podejmowania następujących czynności: 1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z EcoErgia Sp. z o.o. umowy sprzedaży energii elektrycznej. 2. złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej. 3. lub złożenia w imieniu Mocodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu Sprzedawcy energii elektrycznej. 4. zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na warunkach dotychczas obowiązującej umowy z dystrybutorem w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenia Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej o której mowa w pkt aktualizacji danych w umowach kompleksowych. 6. zgłaszania właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zmiany taryf w dystrybucji. Pełnomocnik jest umocowany do ustanawiania dalszych pełnomocników. Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą zrealizowania czynności objętych pełnomocnictwem. Z chwilą jego odwołania lub wygaśnięcia oryginał należy zwrócid do... Pieczątki i podpisy osób reprezentujących Klienta

zawarta w dniu..2015 r oku w Andrychowie pomiędzy

zawarta w dniu..2015 r oku w Andrychowie pomiędzy U M O W A S P R Z E D A Ż Y E N E R G I I E L EKTR Y C Z N E J n r / EC A N D R Y C H Ó W / S / 2 0 1 5 zawarta w dniu..2015 r oku w Andrychowie pomiędzy Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Raciążu pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp.

Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr / w zór Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dworcowa, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr..

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa zawarta w dniu.. w. pomiędzy: KRI Marketing and Trading Spółka Akcyjna, ul. Piwna 28/31 80-831 Gdańsk Kapitał Zakładowy i wpłacony: 15 000 000 zł, NIP 7811861610,

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul..,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego. WZÓR

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/D/2015. 1 Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy

UMOWA Nr 1/D/2015. 1 Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy UMOWA Nr 1/D/2015 zawarta w dniu. pomiędzy Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o. o, z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim 46d, 49-200 Grodków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w - WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy :, NIP reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Odbiorcą, a., z siedzibą w zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy.. pod nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne.

1 Postanowienia ogólne. BU.III.271.10.2014 Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży Energii Elektrycznej nr zawarta w Krakowie dnia.

Umowa sprzedaży Energii Elektrycznej nr zawarta w Krakowie dnia. Umowa sprzedaży Energii Elektrycznej nr zawarta w Krakowie dnia. pomiędzy: Sprzedawcą: Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ulica Królowej Jadwigi 103, 30-209

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr..

Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr.. załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr.. W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY 1.Cena energii elektrycznej czynnej całodobowej (Obrót) na 2011 r. dla obiektów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/

Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/ Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. W dniu r. w Bukownie, pomiędzy: GMINĄ BUKOWNO NIP: 637-19-98-065; REGON: 276257481 z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, 32-332

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/ /D

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/ /D UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/...2015/D Zawarta w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: ENIT Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ulicy Prostej 70,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul.,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul., Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu r. w pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym dalej Zamawiającym a firmą z siedzibą w, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr.. /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Orońsku, pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku reprezentowaną przez: Dyrektora - Jana Gagackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr Projekt umowy Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Nowej Suchej pomiędzy: GMINĄ NOWA SUCHA, NIP: 837 16-93-792, REGON: 750148377, z siedzibą w NOWEJ SUCHEJ, 96-513

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR MODYFIKACJA UMOWY z dnia 27.11.2014 r.

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR MODYFIKACJA UMOWY z dnia 27.11.2014 r. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR MODYFIKACJA UMOWY z dnia 27.11.2014 r. Umowa zawarta w dniu. w Kleszczowie pomiędzy Zakładem Komunalnym Kleszczów Sp. z o.o., z siedzibą w Kleszczowie, ul. Główna 41,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2013 wzór

UMOWA Nr / 2013 wzór 2013/OPK/ENERGIA/1 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr / 2013 wzór Zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2016 r. w Koniecpolu

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2016 r. w Koniecpolu Załącznik nr 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla 58 obiektów oświetlenia ulicznego oraz 16 budynków użyteczności publicznej Gminy Koniecpol oraz jej jednostek

Bardziej szczegółowo

reprezentowany przez:...

reprezentowany przez:... załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr GM.271.1.2.2011.. Zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno NIP 745 174 86 03, Regon 000524453

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr CEZ/USE/2015/...

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr CEZ/USE/2015/... UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr CEZ/USE/2015/... Umowa zawarta w dniu Kliknij, aby wprowadzić datę. roku w Warszawie, której Stronami są: nazwa firmy adres siedziby adres korespondencyjny sąd rejestrowy,

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Zawarta w dniu...2011r. w. pomiędzy: z siedzibą.., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Zawarta w dniu...2011r. w. pomiędzy: z siedzibą.., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Z a ł ą c z n i k N r 6 d o S I W Z - PROJEKT- UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2011r. w. pomiędzy: z siedzibą.., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../15 na zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chodczu

Umowa Nr../15 na zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chodczu Znak sprawy: Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr../15 na zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chodczu W dniu..2015r. w między: Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR DARMOWE GODZINY 2.0 Umowa wygenerowana dnia w Gdańsku pomiędzy: DUON Marketing and Trading Spółka Akcyjna, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, Kapitał Zakładowy i

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:...

reprezentowanym przez:... Załącznik nr 1a UMOWA NR... Dnia...2016 r. pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Nowy Targ 1-8, działającą na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław wymienionych w Załączniku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych)

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zawarta w dniu... w... pomiędzy, podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2016 wzór

UMOWA Nr / 2016 wzór 2016/OPK/ENERGIA/1 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr / 2016 wzór Zawarta w dniu 2016 r. pomiędzy: Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy: pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2012 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych

Wzór umowy. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych Wzór umowy Załącznik nr 9 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Murów z siedzibą przy ul Dworcowej 2, 46-030 Murów NIP: 9910494972 reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR..

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.. Załącznik nr 3 do umowy - Wzór umowy sprzedaży UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.. W dniu.. pomiędzy. z siedzibą w.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego.. posiadającą NIP:, REGON:.,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a... NIP:,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy Projekt Umowy UMOWA Nr 9/ZP/ZGO/2014 na zakup energii elektrycznej zawarta w dniu... w Bielsku-Białej pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Grupy taryfowe B, C Kraków 2013 Rok Spis treści. str. 1. Informacje ogólne... 3 2. Definicje... 4 3. Ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej i świadczone

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..NIP, REGON zwanym w dalszej

UMOWA NR..NIP, REGON zwanym w dalszej Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.r w Warszawie, pomiędzy:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.nip, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. W

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMNÓWIENIA. MNS.I.2163.7..2013 r. Nowy Sącz, dnia 6.11.2013 r.

PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMNÓWIENIA. MNS.I.2163.7..2013 r. Nowy Sącz, dnia 6.11.2013 r. PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMNÓWIENIA MNS.I.2163.7..2013 r. Nowy Sącz, dnia 6.11.2013 r. Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne.

Projekt umowy. Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 3 Projekt umowy Zawarta w dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA - PROJEKT. Agencją Nieruchomości Rolnych Oddziałem Terenowym w Gdańsku z siedzibą

UMOWA - PROJEKT. Agencją Nieruchomości Rolnych Oddziałem Terenowym w Gdańsku z siedzibą UMOWA - PROJEKT zawarta w dniu.. w Pruszczu Gdańskim, pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddziałem Terenowym w Gdańsku z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000) przy ul. Powstańców Warszawy 28, posiadającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A S P R Z E D A Ż Y EN ERGII EL EKTR Y C Z N E J n r w z ó r zawarta w dniu r oku w Dąbrowie pomiędzy z siedzibą w.przy ul.. kod pocztowy:. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR..

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.. Załącznik nr 3 do umowy generalnej Wzór umowy sprzedaży UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.. W dniu.. pomiędzy. z siedzibą w.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego.. posiadającą NIP:,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu..

UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu.. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu.. W dniu. roku, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór umowy. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór umowy Załącznik nr 11a do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy NIP: reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM a..., z siedzibą w przy ul.., NIP.. REGON. zarejestrowaną w rejestrze.. prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. Zawarta w dniu w. pomiędzy:.., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL Zamieszkałym w. przy ul.,,., nr tel., nr ewidencyjny.. (. Z siedzibą w.., przy ul.,

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr..

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa zawarta w dniu... w... pomiędzy: DUON Marketing and Trading Spółka Akcyjna, ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, Kapitał Zakładowy i wpłacony: 15 000 000 zł,

Bardziej szczegółowo

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE. PODSTAWY PRAWNE

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE. PODSTAWY PRAWNE zawarta pomiędzy: UMOWA Nr z dnia Gminą Nidzica z siedzibą w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica w imieniu, której działa: Dariusz Szypulski Burmistrz Nidzicy zwaną dalej ODBIORCĄ Załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla energii elektrycznej

TARYFA. dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 31.01.2008, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Instytut Energetyki, Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby:... adres do korespondencji: (jeśli jest inny

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej

Bardziej szczegółowo

ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW WPWIK SP. Z O.O.

ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW WPWIK SP. Z O.O. Wałbrzych, dnia 12.04.2013r. Wyjaśnienie dotyczące zapytań od Wykonawców oraz zmiany SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW WPWIK SP. Z O.O. i WZWiK W

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/.../2015/SR

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/.../2015/SR UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/.../2015/SR Zawarta w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: ENIT Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ulicy Prostej 70, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r Załącznik nr 1A do SIWZ (Wzór) UMOWA zawarta w Krakowie, w dniu...... 2010 r pomiędzy: Skarbem Państwa Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: Biurem Strefy Parkowania w Gnieźnie NIP 7841643467,Regon 630749641, reprezentowanym przez : Marzenę Dyc-Rewers-kierownika

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Załącznik nr 5 do SIWZ. zawarta w dniu 2016 roku. pomiędzy:

UMOWA wzór. Załącznik nr 5 do SIWZ. zawarta w dniu 2016 roku. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA wzór zawarta w dniu 2016 roku pomiędzy: SOLPARK KLESZCZÓW Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie przy ul. Sportowej 8, 97-410 Kleszczów, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA sprzedaży nr.../2016

UMOWA sprzedaży nr.../2016 Zał. nr 6 - wzór umowy UMOWA sprzedaży nr.../2016 Zawarta w dniu... r. w Pruszkowie pomiędzy Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie spółka z o. o. z siedzibą : 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6,

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 09-400 Płock ul. Nowy Rynek 11 Płock, dn. 16.05.2016r. Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WZÓR UMOWY DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WZÓR UMOWY DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ pomiędzy: Gminą Turawa Adres: ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa NIP: 991-04-51-595 REGON: 000552136 UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2016 r. w Turawie reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ pn. Przez Internet Najtaniej 12.0

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ pn. Przez Internet Najtaniej 12.0 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ pn. Przez Internet Najtaniej 12.0 Umowa wygenerowana dnia: w Gdańsku pomiędzy: DUON Marketing and Trading Spółka Akcyjna,,, Kapitał Zakładowy i wpłacony: 15 000 000

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o. o. w Chełmku TARYFA dla sprzedaży energii elektrycznej Chełmek 2009 rok Spis treści. 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje......4

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez :

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Załącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul.,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul., Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym dalej Zamawiającym a firmą z siedzibą w, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ DLA NABYWCÓW GMINY WARKA nr zawarta w dniu

UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ DLA NABYWCÓW GMINY WARKA nr zawarta w dniu IR.271.3.16.3016 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA GENERALNA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ DLA NABYWCÓW GMINY WARKA nr zawarta w dniu pomiędzy Gminą Warka Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka NIP:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 Zawarta w dniu.. 2012 r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 2 Postanowienia wstępne.

UMOWA nr. 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 2 Postanowienia wstępne. Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy UMOWA nr Zawarta w dniu r. w.. pomiędzy:. z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... *wpisaną/ym do KRS pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w..,.., kod pocztowy, reprezentowaną przez :

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w..,.., kod pocztowy, reprezentowaną przez : UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu r. w pomiędzy: z siedzibą w..,.., kod pocztowy, reprezentowaną przez : 1. przy kontrasygnacie... zwanej dalej Zamawiającym a zwanym

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PROJEKT- UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z a ł ą c z n i k N r 8. 3 d o S I W Z ( c z. 3 z a m ó w i e n i a ) - PROJEKT- UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2011r. w Łowiczu pomiędzy: Gminą Miasta Łowicza Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo