UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx"

Transkrypt

1 UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx zawarta w, dnia dd.mm.aaaa r. pomiędzy: STEN Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kampinos, ul. Niepodległości 22 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie pod numerem KRS: , REGON: , NIP: reprezentowaną przez: Pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia. zwaną w dalszej części Umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM, a Spółką pod firmą: z siedzibą w.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy... pod numerem KRS:..., REGON:., NIP:.. reprezentowaną przez:, zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy zwaną w dalszej części Umowy DZIERŻAWCĄ, dalej łącznie zwane STRONAMI o następującej treści: 1 Przedmiot dzierżawy 1. Przedmiotem Umowy jest dzierżawa deskowań ściennych i stropowych produkcji WYDZIERŻAWIAJĄCEGO wraz z osprzętem (zwanych dalej Urządzenia lub Sprzęt ), do samodzielnego montażu przez DZIERŻAWCĘ. Zasady, warunki i sposób montażu określone są w Instrukcji Montażu załączonej do dzierżawionych Urządzeń. 2. Ilości Sprzętu wraz z podaniem nazwy i numeru katalogowego, jednostkowe ceny dzierżawy oraz wartości poszczególnych Urządzeń określone są przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy zwanej dalej Umową. 1

2 3. Ilości dzierżawionych Urządzeń określone są każdorazowo na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych wystawionych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO przy odbiorze i zdawaniu Urządzeń przez DZIERŻAWCĘ. 4. Elementy tracone, konieczne do wykonania prac z zastosowaniem deskowań lub dla zapewnienia jakości konstrukcji betonowych nie stanowią przedmiotu Umowy. Elementy takie mogą być przez DZIERŻAWCĘ zakupione za dodatkowym wynagrodzeniem. 5. Do każdej rozpoczynanej przez DZIERŻAWCĘ budowy, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jednakże nie później niż przed wydaniem Urządzeń DZIERŻAWCA zobowiązany jest pisemnie wskazać następujące dane budowy: a. Inwestor: pełna nazwa, adres oraz telefon, b. Generalny Wykonawca: pełna nazwa, adres oraz telefon, c. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy, d. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia dzierżawy Urządzeń, e. Adres budowy, nazwisko i numer kontaktowy Kierownika Budowy, f. Nazwisko, telefon kontaktowy, numer faxu oraz adres e mail osoby uprawnionej do odbioru, zwrotu Urządzeń oraz składania reklamacji na zasadach określonych Umową (dalej Przedstawiciel DZIERŻAWCY). 6. W związku ze wskazaniem nowej budowy oraz danych określonych w ust. 5 powyżej każdorazowo zawarty zostanie pomiędzy Stronami aneks do Umowy. 2 Wartość Urządzeń Wartość Urządzeń, do której odwołują się postanowienia Umowy, jest ustalana na podstawie jednostkowych cen netto Urządzeń określonych w złotych polskich w Cenniku obowiązującym u WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na dzień zawarcia Umowy. Cennik zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej Umowy. 3 Czas trwania dzierżawy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednak nie krótszy, niż 30 dni kalendarzowych. 2. Czas trwania dzierżawy rozpoczyna się odpowiednio od dnia następnego po dniu dokonania: a) odbioru Urządzeń przez DZIERŻAWCĘ z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO lub b) odbioru Urządzeń przez przewoźnika wskazanego przez DZIERŻAWCĘ z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO lub 2

3 c) odbioru przez DZIERŻAWCĘ Urządzeń dostarczonych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w 1 ust. 5 Umowy. 3. Czas trwania dzierżawy kończy się odpowiednio w dniu dokonania zwrotu Urządzeń do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, a w przypadku odbioru przez przewoźnika WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w dniu odbioru przez przewoźnika z placu budowy. 4. Odbiór lub zwrot Urządzeń zostanie potwierdzony każdorazowo protokołami zdawczoodbiorczymi podpisanymi przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO i DZIERŻAWCĘ lub przewoźnika DZIERŻAWCY zawierającymi między innymi informację o rodzaju i typie dzierżawionych Urządzeń oraz ich ilości z podaniem numerów katalogowych, ewentualnie uwagi dotyczące stanu technicznego zdawanych Urządzeń. 4 Czynsz dzierżawny Za okres dzierżawy DZIERŻAWCA jest zobowiązany do zapłaty WYDZIERŻAWIAJĄCEMU czynszu dzierżawnego. Czynsz ustalany jest według zasad określonych w 5 Umowy na podstawie jednostkowych cen dzierżawy poszczególnych Urządzeń. Wartość czynszu zostanie każdorazowo powiększona o należny podatek VAT według obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury. 5 Rozliczanie dzierżawy, terminy, fakturowanie i płatności 1. DZIERŻAWCA zobowiązuje się płacić WYDZIERŻAWIAJĄCEMU czynsz dzierżawny w wysokości stanowiącej sumę iloczynów jednostkowych cen dzierżawy poszczególnych Urządzeń, ich ilości oraz czasu trwania ich dzierżawy wyrażonego w dniach. 2. Czynsz dzierżawny będzie płatny przez DZIERŻAWCĘ miesięcznie z dołu na podstawie faktur wystawianych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy przed końcem miesiąca kalendarzowego, faktury będą wystawiane przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO niezwłocznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 4. WYDZIERŻAWIAJĄCY w dniu wystawienia faktury wyśle jej duplikat w formie elektronicznej na adres e mail wskazany przez DZIERŻAWCĘ. 5. DZIERŻAWCA oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO do wystawiania faktur VAT bez podpisu DZIERŻAWCY. 6. Czynsz dzierżawny będzie płatny na konto WYDZIERŻAWIAJĄCEGO: 3

4 BANK PEKAO S.A. Oddział w Warszawie nr rachunku: w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 7. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania kwot na rachunku bankowym WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 8. W przypadku opóźnienia się przez DZIERŻAWCĘ z zapłatą czynszu, WYDZIERŻAWIAJĄCY będzie miał prawo do żądania do DZIERŻAWCY zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 9. WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Urządzeń w przypadku, gdy DZIERŻAWCA spóźnia się z zapłatą czynszu, a termin płatności został przekroczony o 20 dni. 6 Koszty transportu 1. DZIERŻAWCA ponosi koszty transportu dzierżawionych Urządzeń z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego oraz koszty transportu ww. Urządzeń z powrotem do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. Warunki i koszty transportu zostały określone w Cenniku stanowiącym Załącznik nr DZIERŻAWCA powinien zgłosić transport w formie pisemnej, faxem lub e mailem, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym odbiórem lub zwrotem Urządzeń. W przypadku zwrotu DZIERŻAWCA jest zobowiązany wskazać dane dotyczące ilości i wielkości środków transporu niezbędnych do dokonania przewozu. 3. Koszty załadunku i rozładunku Urządzeń na terenie magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO obciążają WYDZIERŻAWIAJACEGO, natomiast koszty załadunku i rozładunku Urządzeń na miejscu realizacji zadania inwestycyjnego obciążają DZIERŻAWCĘ. Załadunek lub rozładunek Urządzeń na miejscu realizacji zadania inwestycyjnego jest dokonywany przez DZIERŻAWCĘ i powinien trwać nie dłużej niż 3 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu DZIERŻAWCA zapłaci 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę przestoju środka transportu. Koszt wykorzystania żurawia samochodowego (HDS) przy rozładunku lub załadunku Sprzętu na miejscu realizacji zadania inwestycyjnego wynosi 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę. 7 Stan dzierżawionego sprzętu 1. WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się przekazać DZIERŻAWCY Urządzenia sprawne technicznie i 4

5 kompletne zgodnie z zamówieniem. WYDZIERŻAWIAJĄCY dostarczy DZIERŻAWCY Wykaz dotyczący standardów jakości Urządzeń. 2. DZIERŻAWCA podczas dokonywania odbioru Urządzeń powinien dokonać kontroli i oceny stanu technicznego i ilościowego. W przypadku zaistnienia wad dostarczanych Urządzeń DZIERŻAWCY przysługuje prawo do ich zgłoszenia w formie pisemnej, e mailem lub faxem. W przypadku nie zgłoszenia wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru uznaje sie, ze DZIERŻAWCA uznaje stan techniczny Urządzeń za dobry. 3. WYDZIERŻAWIAJĄCY powiadomiony w terminie, wskazanym w ust. 1 powyżej, o wadach dostarczonych Urządzeń jest zobowiązany do niezwłocznej, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych, kontroli i oceny technicznej Urządzeń, do których została zgłoszona reklamacja przez DZIERŻAWCĘ i do sporządzenia protokołu oględzin. W przypadku stwierdzenia wad mogących mieć wpływ na wytrzymałość danego elementu WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do wymiany Urządzenia na sprawny technicznie. 4. DZIERŻAWCA zobowiązany jest zwrócić Urządzenia w stanie sprawnym technicznie. Ewentualne koszty naprawy uszkodzeń nie wynikających z normalnego procesu zużycia lub czyszczenia Urządzeń obciążają DZIERŻAWCĘ. Wskazane koszty napraw są określone w Załączniku Cennik dotyczący napraw sprzętu dołaczony jest do Umowy. 8 Odbiór i zwrot sprzętu 1. Urządzenia zostaną wydane wyłącznie upoważnionemu Przedstawicielowi DZIERŻAWCY zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy. W przypadku braku obecności upoważnionego Przedstawiciela, Urządzenia nie zostaną wydane, a ewentualne związane z tym koszty, w tym transportu, poniesie DZIERŻAWCA. 2. Odbiór Urządzeń zostanie każdorazowo potwierdzony protokołami zdawczo odbiorczymi, zawierającymi dane określone w 3 ust. 4 niniejszej Umowy i podpisanymi przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO i DZIERŻAWCĘ (lub przewoźnika DZIERŻAWCY). 3. WYDZIERŻAWIAJĄCY deklaruje udostępnienie Sprzętu do odbioru przez DZIERŻAWCĘ w terminie 3 dni roboczych (poniedziałek piątek) od daty otrzymania od DZIERŻAWCY pisemnego zamówienia (faxem lub e mailem). 4. Zamówienie złożone przez DZIERŻAWCĘ po godzinie 12:00 danego dnia traktowane jest jako złożone w następnym dniu roboczym. 5. Kontrola i ocena stanu technicznego i ilościowego zwracanego sprzętu odbędzie się w magazynie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w obecności upoważnionego Przedstawiciela DZIERŻAWCY. Po każdym 5

6 zwrocie przygotowany zostanie protokół zdawczo odbiorczy. W przypadku nieobecności Przedstawiciela DZIERŻAWCY (pomimo uprzedniego wezwania z wyznaczeniem terminu), protokół zdawczo odbiorczy zostanie sporządzony jednostronnie przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. Protokół może być sporządzony w terminie do 3 dni od dnia zwrotu Sprzętu i będzie zawierał informacje o wynikach kontroli i oceny stanu technicznego zwracanego Sprzętu. Ww. protokół będzie stanowić podstawę do obciążenia DZIERŻAWCY za zniszczony lub uszkodzony Sprzęt. Po każdym zwrocie Sprzętu WYDZIERŻAWIAJĄCY przekaże na wskazany przez DZIERŻAWCĘ numer faxu lub adres e mail dokument Potwierdzenia Zwrotu Sprzętu. 6. Do zwrotu dzierżawionego Sprzętu mają zastosowanie Ogólne warunki zwrotu Sprzętu, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 9 Postanowienia dodatkowe 1. DZIERŻAWCA jest zobowiązany: a) na własny koszt uzyskać i złożyć pełną dokumentację i komplet wymaganych pozwoleń, dotyczących zainstalowania dzierżawionych Urządzeń, b) eksploatować Urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi dostarczoną przez WYDZIERŻAWAJĄCEGO oraz przestrzegać zasad właściwej ich konserwacji i składowania, c) zapewnić nadzór nad Urządzeniami zabezpieczając je przed kradzieżą i zniszczeniem. 2. WYDZIERŻAWIAJĄCY jest zobowiązany do opracowania specyfikacji technicznej doboru Urządzeń do obsługi technologicznej budowy, stosownie do pisemnych wymagań DZIERŻAWCY. 3. WYDZIERŻAWIAJACY może na życzenie DZIERŻAWCY przeszkolić pracowników DZIERŻAWCY w zakresie montażu, obsługi i demontażu dzierżawionych Urządzeń. W takim wypadku zakres szkolenia, termin, ilość osób zostanie przez Strony ustalone w drodze odrębnego, pisemnego zlecenia. 10 Prawo do nadzoru w okresie dzierżawy 1. WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo sprawdzenia sposobu używania dzierżawionych Urządzeń. DZIERŻAWCA zobowiązuje się do zgłoszenia WYDZIERŻAWIAJĄCEMU każdorazowego miejsca montażu i składowania Urządzeń i/lub poszczególnych komponentów. 2. DZIERŻAWCA upoważnia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 6

7 niniejszej umowy i niezwrócenia w terminie Urządzeń, do wejścia na teren budowy i/lub do pomieszczeń DZIERŻAWCY i do przejęcia przedmiotu dzierżawy, również za pośrednictwem osoby trzeciej, na koszt DZIERŻAWCY. 3. DZIERŻAWCA uznaje, że przejęcie w tym trybie przedmiotu dzierżawy nie stanowi naruszenia jego posiadania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 11 Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy 1. Wszelkie ryzyka, bez względu na ich przyczynę, związane z utratą dzierżawionych Urządzeń lub z ich zniszczeniem lub uszkodzeniem obciążają DZIERŻAWCĘ od momentu wydania DZIERŻAWCY (lub przewoźnikowi wskazanemu przez DZIERŻAWCĘ) Urządzeń/Sprzętu przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO aż do momentu jego zwrotu. 2. W przypadku utraty Sprzętu lub jego poszczególnych elementów DZIERŻAWCA zobowiązany będzie do zapłaty WYDZIERŻAWIAJĄCEMU odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości utraconego Sprzętu w kwocie określonej w Cenniku stanowiącym Załacznik nr 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany do zapłaty WYDZIERŻAWIAJĄCEMU odszkodowania w kwocie określonej w Cenniku stanowiącym Załacznik nr 1 pomniejszonej o 20%. 3. DZIERŻAWCA jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pisemnie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO o fakcie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu. 12 Odpowiedzialność DZIERŻAWCY DZIERŻAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w trakcie eksploatacji wydzierżawionego Sprzętu. 13 Wcześniejsze rozwiązanie umowy. Odszkodowanie 1. Umowa może zostać rozwiązana przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem wysłanym listem poleconym, w każdym z następujących przypadków, gdy: a) DZIERŻAWCA zalega z zapłatą czynszu, a opóźnienie przekracza 30 dni; b) DZIERŻAWCA nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, c) DZIERŻAWCA udostępnia Sprzęt innemu podmiotowi, pod jakimkolwiek tytułem 7

8 prawnym, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, d) śmierci DZIERŻAWCY będącego osobą fizyczną, e) rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego DZIERŻAWCY, przekształcenia lub sprzedaży firmy DZIERŻAWCY bez przejęcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, f) znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej lub prawnej DZIERŻAWCY. 2. Z chwilą rozwiązania umowy DZIERŻAWCA zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni do zwrotu dzierżawionego Sprzętu na swój koszt do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 3. W razie rozwiązania Umowy przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej WYDZIERŻAWIAJĄCY będzie miał prawo do żądania od DZIERŻAWCY zapłaty zaległego czynszu dzierżawnego oraz naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości 0,1% wartości wydzierżawianego Sprzętu za każdy dzień opóźnienia od pierwszego dnia upływu terminu do zapłaty. 4. Umowa może zostać rozwiązana przez DZIERŻAWCĘ ze skutkiem natychmiastowym, gdy WYDZIERŻAWIAJĄCY z przyczyn przez niego zawinionych opóźnia się w stosunku do ustalonego terminu wydania Sprzętu, a okres zwłoki jest dłuższy niż 14 dni. 14 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory i rozbieżności wynikające lub mające związek z niniejszą Umową Strony zobowiązują się podjąć próbę ich rozwiązania w drodze negocjacji. 4. Wszelkie roszczenia mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd z siedzibą w Warszawie. 5. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odbywać się będzie na adresy wskazane w Umowie. Strony zobowiązane są informować się pisemnie o każdej zmianie adresu. Za doręczoną uznaje się korespondencję dostarczoną bezpośrednio drugiej Stronie, za pośrednictwem kuriera z potwierdzeniem odbioru, a w przypadku listu poleconego potwierdzenie odbioru lub dwukrotne nadanie listu poleconego z przerwą nie mniejszą niż 7 dni pomiędzy nadaniami w placówce pocztowej. 6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 7. Przedstawiciele stron do kontaktów: 8

9 Ze strony WYDZIERŻAWIAJĄCEGO: a. Terminy dostaw sprzętu, zamawianie zwrotów sprzętu, faktury, płatności, reklamacje ilościowe i jakościowe: Pani, tel.:, adres e mail: b. Obsługa techniczna, projekty i rozwiązania szalunkowe: Pan, adres e mail:... c. Zamówienia sprzętu, warunki handlowe: Pan, tel.:.., adres e mail:... Ze strony DZIERŻAWCY: Pan.., tel Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pod jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 9. Załączniki do umowy: Załącznik nr 1: Cennik. ( oferta zaakceptowana przez DZIERŻAWCĘ) Załącznik nr 2: Upoważnienie do odbioru Urządzeń i zdania Urządzeń. Załącznik nr 3: Ogólne warunki zwrotu Sprzętu. Załącznik nr 4: odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Dzierżawcy. 10. Cennik dotyczacy napaw Sprzetu. WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA 9

10 Załącznik nr 2 do umowy nr A xx xxxxx UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA I ZWROTU SPRZĘTU Z DZIERŻAWY Ja/ My niżej podpisani, działający działając w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:, REGON:, NIP:, upoważniam/upoważniamy niniejszym następujących pracowników Spółki legitymującego się dowodem osobistym Seria... Nr..., wydanym przez...dnia... r legitymującego się dowodem osobistym Seria... Nr..., wydanym przez...dnia... r. do stałego pobierania lub zwrotu (w tym podpisywania protokołów zdawczo odbiorczych) w moim imieniu z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO Sprzętu, zgodnie z zawartą Umową Dzierżawy nr A xx xxxxx z dnia dd.mm.aaaa. Niniejsze upoważnienie jest ważne do momentu doręczenia WYDZIERŻAWIAJĄCEMU STEN Polska Sp. z o.o., jego odwołania, przesłanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Data Pieczęć firmowa i podpis DZIERŻAWCY Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy nr A xx xxxxx 10

11 OGÓLNE WARUNKI ZWROTU SPRZĘTU 1. Podstawą do rozliczenia DZIERŻAWCY dzierżawionego Sprzętu jest sporządzony w magazynie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO Protokół Zdawczo Odbiorczy, który zawiera uwagi dotyczące zwróconego Sprzętu. Ocena stanu zwracanego Sprzętu oraz Protokół Zdawczo Odbiorczy sporządzany jest w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od dnia zwrotu sprzętu. 2. Przy ocenie stanu zwracanego Sprzętu w terminie uzgodnionym obustronnie niezbędna jest obecność upoważnionej przez DZIERŻAWCĘ osoby, która winna zaakceptować uwagi dotyczące stanu zwracanego Sprzętu. Sporządzony w obecności Przedstawiciela DZIERŻAWCY Protokół Zdawczo Odbiorczy jest podstawą do obciążenia DZIERŻAWCY za zniszczony Sprzęt. 3. W przypadku nieobecności Przedstawiciela DZIERŻAWCY, (pomimo uprzedniego wezwania z wyznaczeniem terminu) za przyjęty uznaje się Protokół Zdawczo Odbiorczy wraz z uwagami dotyczącymi stanu zwracanego Sprzętu. Sporządzony jest on przez Przedstawiciela lub magazyniera WYDZIERŻAWIAJĄCEGO a jego kopia wysłana jest do DZIERŻAWCY na wskazany nr faxu lub adres e mail jako Potwierdzenie Zwrotu Sprzętu. 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy, DZIERŻAWCA zostanie obciążony fakturą za zniszczone Urządzenia lub ich elementy. Zostanie to odnotowane w Protokole Zdawczo Odbiorczym w formie informacji Zniszczone. Zniszczone elementy pozostają do odbioru przez DZIERŻAWCĘ przez okres 14 dni od daty sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego. Po upływie tego terminu WYDZIERŻAWIAJĄCY dokona ich złomowania. 5. Urządzenia zwracane do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO przez DZIERŻAWCĘ muszą być dostarczone na miejsce środkiem transportu przystosowanym do obsługi wózków widłowych w formie pakietów lub na paletach bądź w koszach transportowych. W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony WYDZIERŻAWIAJĄCY naliczy koszty za ręczny rozładunek Sprzętu. 6. Zwracane Urządzenia powinny spełniać warunki określone przez przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. W przypadku zwrotu Urządzeń uszkodzonych z możliowścią naprawy DZIERŻAWCA zostanie obciążony fakturą zgodnie z Cennikiem dotyczącym napraw sprzetu. W przypadku zwrotu Urządzeń niemożliwych do naprawy DZIERŻAWCA zostanie obciążony fakturą zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy pomniejszonej o 20% 11

UMOWA NAJMU nr. 1 Przedmiot umowy

UMOWA NAJMU nr. 1 Przedmiot umowy UMOWA NAJMU nr Zawarta w dniu.r. pomiędzy: I. STEN POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Kampinosie, (05-085), przy ulicy Niepodległości 22 REGON 140366280, NIP 118-18-20-433, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 125/2011 ZARZĄDU POWIATU W BOCHNI z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zawarcie z Firmą MM STALMET s.c. Michał Kukla, Krystyna Kukla kolejnej umowy na dzierżawę niezabudowanej części działki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą,

WZÓR UMOWY DZIERŻAWY. Panem. zamieszkałym w..,.. (NIP:, PESEL:...), zwanym dalej Dzierżawcą, Jako załącznik do zapytania ofertowego poniżej został zamieszczony wzór Umowy Dzierżawy pomiędzy Oferentem a WSSE INVEST-PARK. Spółka zastrzega, iż niektóre zapisy w poniższej Umowie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013

U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A D O S T A W Y NR 20/ZP/2013 zawarta w dniu..2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017

Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 Załącznik nr 2 Wzór Umowy Najmu Nr.. / 2017 zawarta w Warszawie w dniu roku pomiędzy: Centralną Wojskową Przychodnią Lekarską CePeLek Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zawarta i wchodząca w życie pomiędzy: w dniu roku, w, Jerzym Sławkiem, zamieszkałym w..., legitymującym sie dowodem osobistym nr..., i numerem PESEL...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

a, reprezentowanym przez

a, reprezentowanym przez Załącznik nr 5 Istotne postanowienia umowy zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: PORTEM LOTNICZYM LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Hempla 6, 20-008 Lublin (adres do korespondencji: 21 040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3

Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 Załącznik nr 6 do: Zapytanie ofertowe nr CEO/Au/ZO/103/pokazowa lekcja chemiczna z eksperymentami_3 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. dzierżawy powierzchni

UMOWA. dzierżawy powierzchni UMOWA dzierżawy powierzchni Zawarta w dniu.. pomiędzy : Aquapark Łódź Sp. z o.o., al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, NIP: 727-26-16-658, KRS 0000196146 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieście, XX Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR:.. Data..

UMOWA DZIERŻAWY NR:.. Data.. UMOWA DZIERŻAWY NR:.. Data.. zawarta na następujących warunkach w. w dniu.. pomiędzy firmą: HC Lift Sp. z o.o. ul. Staszica 5, 26-220 Stąporków i, reprezentowaną przez: 1. Piotr Pięta - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez: WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17

Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Wzór umowy UMOWA Nr ATZ/17 Załącznik nr 3 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.) pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU MASZYN. mgr inż. Krzysztofa Kaneckiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Grażyny Nagórskiej

UMOWA NAJMU MASZYN. mgr inż. Krzysztofa Kaneckiego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego mgr Grażyny Nagórskiej W dniu.. w Jastrowiu pomiędzy: a UMOWA NAJMU MASZYN nr:. Załącznik nr 13 Skarbem Państwa PGLLP Nadleśnictwem Jastrowie z siedzibą przy ul. Roosevelta 8, 64 915 Jastrowie, Te. (0 67) 266 23 61, fax. 266

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Zapytania Ofertowego Wzór umowy nr /TEO/AUiPE/2012 Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów szkoleniowych/technicznych na potrzeby realizacji projektu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol

UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol Zn. spr.:... UMOWA DZIERŻAWY NR gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Koniecpol zawarta w Koniecpolu, w dniu..., w oparciu o art.

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / DP /2011. 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych - Mieczysława Jargasa

UMOWA NR / DP /2011. 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych - Mieczysława Jargasa UMOWA NR / DP /2011 zawarta w dniu. roku pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze, ul. Chemiczna 8 reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... została zawarta Umowa o następującej treści:

UMOWA Nr... została zawarta Umowa o następującej treści: UMOWA Nr... W dniu... w Stolnie pomiędzy: Gminą Stolno z siedzibą w Stolnie, Stolno 112, 86-212 Stolno, NIP 875-14-84-729 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Stolno

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr..

UMOWA DZIERŻAWY Nr.. UMOWA DZIERŻAWY Nr.. Zawarta pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Zgorzeleckiej 52, NIP: 612-183-99-05 REGON: 021412901- zwanym dalej Wydzierżawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA DZIERŻAWY PRZEDMIOT UMOWY UMOWA DZIERŻAWY zawarta w Krakowie.. roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie 31-586 Kraków, ul. Centralna 53, NIP: 6792597429, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

GMINA I DZIERŻAWCA nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie anten i elementów je mocujących jeżeli nie powstały one z winy

GMINA I DZIERŻAWCA nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie anten i elementów je mocujących jeżeli nie powstały one z winy UMOWA NAJMU PROJEKT W dniu.. w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim strony: 1. Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański NIP.., REGON. reprezentowana przez:. Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego zwana w dalszej

Bardziej szczegółowo

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami.

cennikami i katalogami na rzecz Kupujących będących przedsiębiorcami. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bykowie Zakup towarów oferowanych przez LŁ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Bykowie odbywa się

Bardziej szczegółowo