UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx"

Transkrypt

1 UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx zawarta w, dnia dd.mm.aaaa r. pomiędzy: STEN Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kampinos, ul. Niepodległości 22 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie pod numerem KRS: , REGON: , NIP: reprezentowaną przez: Pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia. zwaną w dalszej części Umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM, a Spółką pod firmą: z siedzibą w.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy... pod numerem KRS:..., REGON:., NIP:.. reprezentowaną przez:, zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy zwaną w dalszej części Umowy DZIERŻAWCĄ, dalej łącznie zwane STRONAMI o następującej treści: 1 Przedmiot dzierżawy 1. Przedmiotem Umowy jest dzierżawa deskowań ściennych i stropowych produkcji WYDZIERŻAWIAJĄCEGO wraz z osprzętem (zwanych dalej Urządzenia lub Sprzęt ), do samodzielnego montażu przez DZIERŻAWCĘ. Zasady, warunki i sposób montażu określone są w Instrukcji Montażu załączonej do dzierżawionych Urządzeń. 2. Ilości Sprzętu wraz z podaniem nazwy i numeru katalogowego, jednostkowe ceny dzierżawy oraz wartości poszczególnych Urządzeń określone są przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy zwanej dalej Umową. 1

2 3. Ilości dzierżawionych Urządzeń określone są każdorazowo na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych wystawionych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO przy odbiorze i zdawaniu Urządzeń przez DZIERŻAWCĘ. 4. Elementy tracone, konieczne do wykonania prac z zastosowaniem deskowań lub dla zapewnienia jakości konstrukcji betonowych nie stanowią przedmiotu Umowy. Elementy takie mogą być przez DZIERŻAWCĘ zakupione za dodatkowym wynagrodzeniem. 5. Do każdej rozpoczynanej przez DZIERŻAWCĘ budowy, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jednakże nie później niż przed wydaniem Urządzeń DZIERŻAWCA zobowiązany jest pisemnie wskazać następujące dane budowy: a. Inwestor: pełna nazwa, adres oraz telefon, b. Generalny Wykonawca: pełna nazwa, adres oraz telefon, c. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy, d. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia dzierżawy Urządzeń, e. Adres budowy, nazwisko i numer kontaktowy Kierownika Budowy, f. Nazwisko, telefon kontaktowy, numer faxu oraz adres e mail osoby uprawnionej do odbioru, zwrotu Urządzeń oraz składania reklamacji na zasadach określonych Umową (dalej Przedstawiciel DZIERŻAWCY). 6. W związku ze wskazaniem nowej budowy oraz danych określonych w ust. 5 powyżej każdorazowo zawarty zostanie pomiędzy Stronami aneks do Umowy. 2 Wartość Urządzeń Wartość Urządzeń, do której odwołują się postanowienia Umowy, jest ustalana na podstawie jednostkowych cen netto Urządzeń określonych w złotych polskich w Cenniku obowiązującym u WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na dzień zawarcia Umowy. Cennik zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej Umowy. 3 Czas trwania dzierżawy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednak nie krótszy, niż 30 dni kalendarzowych. 2. Czas trwania dzierżawy rozpoczyna się odpowiednio od dnia następnego po dniu dokonania: a) odbioru Urządzeń przez DZIERŻAWCĘ z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO lub b) odbioru Urządzeń przez przewoźnika wskazanego przez DZIERŻAWCĘ z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO lub 2

3 c) odbioru przez DZIERŻAWCĘ Urządzeń dostarczonych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w 1 ust. 5 Umowy. 3. Czas trwania dzierżawy kończy się odpowiednio w dniu dokonania zwrotu Urządzeń do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, a w przypadku odbioru przez przewoźnika WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w dniu odbioru przez przewoźnika z placu budowy. 4. Odbiór lub zwrot Urządzeń zostanie potwierdzony każdorazowo protokołami zdawczoodbiorczymi podpisanymi przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO i DZIERŻAWCĘ lub przewoźnika DZIERŻAWCY zawierającymi między innymi informację o rodzaju i typie dzierżawionych Urządzeń oraz ich ilości z podaniem numerów katalogowych, ewentualnie uwagi dotyczące stanu technicznego zdawanych Urządzeń. 4 Czynsz dzierżawny Za okres dzierżawy DZIERŻAWCA jest zobowiązany do zapłaty WYDZIERŻAWIAJĄCEMU czynszu dzierżawnego. Czynsz ustalany jest według zasad określonych w 5 Umowy na podstawie jednostkowych cen dzierżawy poszczególnych Urządzeń. Wartość czynszu zostanie każdorazowo powiększona o należny podatek VAT według obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury. 5 Rozliczanie dzierżawy, terminy, fakturowanie i płatności 1. DZIERŻAWCA zobowiązuje się płacić WYDZIERŻAWIAJĄCEMU czynsz dzierżawny w wysokości stanowiącej sumę iloczynów jednostkowych cen dzierżawy poszczególnych Urządzeń, ich ilości oraz czasu trwania ich dzierżawy wyrażonego w dniach. 2. Czynsz dzierżawny będzie płatny przez DZIERŻAWCĘ miesięcznie z dołu na podstawie faktur wystawianych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy przed końcem miesiąca kalendarzowego, faktury będą wystawiane przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO niezwłocznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 4. WYDZIERŻAWIAJĄCY w dniu wystawienia faktury wyśle jej duplikat w formie elektronicznej na adres e mail wskazany przez DZIERŻAWCĘ. 5. DZIERŻAWCA oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO do wystawiania faktur VAT bez podpisu DZIERŻAWCY. 6. Czynsz dzierżawny będzie płatny na konto WYDZIERŻAWIAJĄCEGO: 3

4 BANK PEKAO S.A. Oddział w Warszawie nr rachunku: w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 7. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania kwot na rachunku bankowym WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 8. W przypadku opóźnienia się przez DZIERŻAWCĘ z zapłatą czynszu, WYDZIERŻAWIAJĄCY będzie miał prawo do żądania do DZIERŻAWCY zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 9. WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Urządzeń w przypadku, gdy DZIERŻAWCA spóźnia się z zapłatą czynszu, a termin płatności został przekroczony o 20 dni. 6 Koszty transportu 1. DZIERŻAWCA ponosi koszty transportu dzierżawionych Urządzeń z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego oraz koszty transportu ww. Urządzeń z powrotem do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. Warunki i koszty transportu zostały określone w Cenniku stanowiącym Załącznik nr DZIERŻAWCA powinien zgłosić transport w formie pisemnej, faxem lub e mailem, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym odbiórem lub zwrotem Urządzeń. W przypadku zwrotu DZIERŻAWCA jest zobowiązany wskazać dane dotyczące ilości i wielkości środków transporu niezbędnych do dokonania przewozu. 3. Koszty załadunku i rozładunku Urządzeń na terenie magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO obciążają WYDZIERŻAWIAJACEGO, natomiast koszty załadunku i rozładunku Urządzeń na miejscu realizacji zadania inwestycyjnego obciążają DZIERŻAWCĘ. Załadunek lub rozładunek Urządzeń na miejscu realizacji zadania inwestycyjnego jest dokonywany przez DZIERŻAWCĘ i powinien trwać nie dłużej niż 3 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu DZIERŻAWCA zapłaci 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę przestoju środka transportu. Koszt wykorzystania żurawia samochodowego (HDS) przy rozładunku lub załadunku Sprzętu na miejscu realizacji zadania inwestycyjnego wynosi 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę. 7 Stan dzierżawionego sprzętu 1. WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się przekazać DZIERŻAWCY Urządzenia sprawne technicznie i 4

5 kompletne zgodnie z zamówieniem. WYDZIERŻAWIAJĄCY dostarczy DZIERŻAWCY Wykaz dotyczący standardów jakości Urządzeń. 2. DZIERŻAWCA podczas dokonywania odbioru Urządzeń powinien dokonać kontroli i oceny stanu technicznego i ilościowego. W przypadku zaistnienia wad dostarczanych Urządzeń DZIERŻAWCY przysługuje prawo do ich zgłoszenia w formie pisemnej, e mailem lub faxem. W przypadku nie zgłoszenia wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru uznaje sie, ze DZIERŻAWCA uznaje stan techniczny Urządzeń za dobry. 3. WYDZIERŻAWIAJĄCY powiadomiony w terminie, wskazanym w ust. 1 powyżej, o wadach dostarczonych Urządzeń jest zobowiązany do niezwłocznej, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych, kontroli i oceny technicznej Urządzeń, do których została zgłoszona reklamacja przez DZIERŻAWCĘ i do sporządzenia protokołu oględzin. W przypadku stwierdzenia wad mogących mieć wpływ na wytrzymałość danego elementu WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do wymiany Urządzenia na sprawny technicznie. 4. DZIERŻAWCA zobowiązany jest zwrócić Urządzenia w stanie sprawnym technicznie. Ewentualne koszty naprawy uszkodzeń nie wynikających z normalnego procesu zużycia lub czyszczenia Urządzeń obciążają DZIERŻAWCĘ. Wskazane koszty napraw są określone w Załączniku Cennik dotyczący napraw sprzętu dołaczony jest do Umowy. 8 Odbiór i zwrot sprzętu 1. Urządzenia zostaną wydane wyłącznie upoważnionemu Przedstawicielowi DZIERŻAWCY zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy. W przypadku braku obecności upoważnionego Przedstawiciela, Urządzenia nie zostaną wydane, a ewentualne związane z tym koszty, w tym transportu, poniesie DZIERŻAWCA. 2. Odbiór Urządzeń zostanie każdorazowo potwierdzony protokołami zdawczo odbiorczymi, zawierającymi dane określone w 3 ust. 4 niniejszej Umowy i podpisanymi przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO i DZIERŻAWCĘ (lub przewoźnika DZIERŻAWCY). 3. WYDZIERŻAWIAJĄCY deklaruje udostępnienie Sprzętu do odbioru przez DZIERŻAWCĘ w terminie 3 dni roboczych (poniedziałek piątek) od daty otrzymania od DZIERŻAWCY pisemnego zamówienia (faxem lub e mailem). 4. Zamówienie złożone przez DZIERŻAWCĘ po godzinie 12:00 danego dnia traktowane jest jako złożone w następnym dniu roboczym. 5. Kontrola i ocena stanu technicznego i ilościowego zwracanego sprzętu odbędzie się w magazynie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w obecności upoważnionego Przedstawiciela DZIERŻAWCY. Po każdym 5

6 zwrocie przygotowany zostanie protokół zdawczo odbiorczy. W przypadku nieobecności Przedstawiciela DZIERŻAWCY (pomimo uprzedniego wezwania z wyznaczeniem terminu), protokół zdawczo odbiorczy zostanie sporządzony jednostronnie przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. Protokół może być sporządzony w terminie do 3 dni od dnia zwrotu Sprzętu i będzie zawierał informacje o wynikach kontroli i oceny stanu technicznego zwracanego Sprzętu. Ww. protokół będzie stanowić podstawę do obciążenia DZIERŻAWCY za zniszczony lub uszkodzony Sprzęt. Po każdym zwrocie Sprzętu WYDZIERŻAWIAJĄCY przekaże na wskazany przez DZIERŻAWCĘ numer faxu lub adres e mail dokument Potwierdzenia Zwrotu Sprzętu. 6. Do zwrotu dzierżawionego Sprzętu mają zastosowanie Ogólne warunki zwrotu Sprzętu, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 9 Postanowienia dodatkowe 1. DZIERŻAWCA jest zobowiązany: a) na własny koszt uzyskać i złożyć pełną dokumentację i komplet wymaganych pozwoleń, dotyczących zainstalowania dzierżawionych Urządzeń, b) eksploatować Urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi dostarczoną przez WYDZIERŻAWAJĄCEGO oraz przestrzegać zasad właściwej ich konserwacji i składowania, c) zapewnić nadzór nad Urządzeniami zabezpieczając je przed kradzieżą i zniszczeniem. 2. WYDZIERŻAWIAJĄCY jest zobowiązany do opracowania specyfikacji technicznej doboru Urządzeń do obsługi technologicznej budowy, stosownie do pisemnych wymagań DZIERŻAWCY. 3. WYDZIERŻAWIAJACY może na życzenie DZIERŻAWCY przeszkolić pracowników DZIERŻAWCY w zakresie montażu, obsługi i demontażu dzierżawionych Urządzeń. W takim wypadku zakres szkolenia, termin, ilość osób zostanie przez Strony ustalone w drodze odrębnego, pisemnego zlecenia. 10 Prawo do nadzoru w okresie dzierżawy 1. WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo sprawdzenia sposobu używania dzierżawionych Urządzeń. DZIERŻAWCA zobowiązuje się do zgłoszenia WYDZIERŻAWIAJĄCEMU każdorazowego miejsca montażu i składowania Urządzeń i/lub poszczególnych komponentów. 2. DZIERŻAWCA upoważnia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 6

7 niniejszej umowy i niezwrócenia w terminie Urządzeń, do wejścia na teren budowy i/lub do pomieszczeń DZIERŻAWCY i do przejęcia przedmiotu dzierżawy, również za pośrednictwem osoby trzeciej, na koszt DZIERŻAWCY. 3. DZIERŻAWCA uznaje, że przejęcie w tym trybie przedmiotu dzierżawy nie stanowi naruszenia jego posiadania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 11 Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy 1. Wszelkie ryzyka, bez względu na ich przyczynę, związane z utratą dzierżawionych Urządzeń lub z ich zniszczeniem lub uszkodzeniem obciążają DZIERŻAWCĘ od momentu wydania DZIERŻAWCY (lub przewoźnikowi wskazanemu przez DZIERŻAWCĘ) Urządzeń/Sprzętu przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO aż do momentu jego zwrotu. 2. W przypadku utraty Sprzętu lub jego poszczególnych elementów DZIERŻAWCA zobowiązany będzie do zapłaty WYDZIERŻAWIAJĄCEMU odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości utraconego Sprzętu w kwocie określonej w Cenniku stanowiącym Załacznik nr 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany do zapłaty WYDZIERŻAWIAJĄCEMU odszkodowania w kwocie określonej w Cenniku stanowiącym Załacznik nr 1 pomniejszonej o 20%. 3. DZIERŻAWCA jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pisemnie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO o fakcie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu. 12 Odpowiedzialność DZIERŻAWCY DZIERŻAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w trakcie eksploatacji wydzierżawionego Sprzętu. 13 Wcześniejsze rozwiązanie umowy. Odszkodowanie 1. Umowa może zostać rozwiązana przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem wysłanym listem poleconym, w każdym z następujących przypadków, gdy: a) DZIERŻAWCA zalega z zapłatą czynszu, a opóźnienie przekracza 30 dni; b) DZIERŻAWCA nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, c) DZIERŻAWCA udostępnia Sprzęt innemu podmiotowi, pod jakimkolwiek tytułem 7

8 prawnym, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, d) śmierci DZIERŻAWCY będącego osobą fizyczną, e) rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego DZIERŻAWCY, przekształcenia lub sprzedaży firmy DZIERŻAWCY bez przejęcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, f) znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej lub prawnej DZIERŻAWCY. 2. Z chwilą rozwiązania umowy DZIERŻAWCA zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni do zwrotu dzierżawionego Sprzętu na swój koszt do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 3. W razie rozwiązania Umowy przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej WYDZIERŻAWIAJĄCY będzie miał prawo do żądania od DZIERŻAWCY zapłaty zaległego czynszu dzierżawnego oraz naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości 0,1% wartości wydzierżawianego Sprzętu za każdy dzień opóźnienia od pierwszego dnia upływu terminu do zapłaty. 4. Umowa może zostać rozwiązana przez DZIERŻAWCĘ ze skutkiem natychmiastowym, gdy WYDZIERŻAWIAJĄCY z przyczyn przez niego zawinionych opóźnia się w stosunku do ustalonego terminu wydania Sprzętu, a okres zwłoki jest dłuższy niż 14 dni. 14 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory i rozbieżności wynikające lub mające związek z niniejszą Umową Strony zobowiązują się podjąć próbę ich rozwiązania w drodze negocjacji. 4. Wszelkie roszczenia mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd z siedzibą w Warszawie. 5. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odbywać się będzie na adresy wskazane w Umowie. Strony zobowiązane są informować się pisemnie o każdej zmianie adresu. Za doręczoną uznaje się korespondencję dostarczoną bezpośrednio drugiej Stronie, za pośrednictwem kuriera z potwierdzeniem odbioru, a w przypadku listu poleconego potwierdzenie odbioru lub dwukrotne nadanie listu poleconego z przerwą nie mniejszą niż 7 dni pomiędzy nadaniami w placówce pocztowej. 6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 7. Przedstawiciele stron do kontaktów: 8

9 Ze strony WYDZIERŻAWIAJĄCEGO: a. Terminy dostaw sprzętu, zamawianie zwrotów sprzętu, faktury, płatności, reklamacje ilościowe i jakościowe: Pani, tel.:, adres e mail: b. Obsługa techniczna, projekty i rozwiązania szalunkowe: Pan, adres e mail:... c. Zamówienia sprzętu, warunki handlowe: Pan, tel.:.., adres e mail:... Ze strony DZIERŻAWCY: Pan.., tel Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pod jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 9. Załączniki do umowy: Załącznik nr 1: Cennik. ( oferta zaakceptowana przez DZIERŻAWCĘ) Załącznik nr 2: Upoważnienie do odbioru Urządzeń i zdania Urządzeń. Załącznik nr 3: Ogólne warunki zwrotu Sprzętu. Załącznik nr 4: odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Dzierżawcy. 10. Cennik dotyczacy napaw Sprzetu. WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA 9

10 Załącznik nr 2 do umowy nr A xx xxxxx UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA I ZWROTU SPRZĘTU Z DZIERŻAWY Ja/ My niżej podpisani, działający działając w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:, REGON:, NIP:, upoważniam/upoważniamy niniejszym następujących pracowników Spółki legitymującego się dowodem osobistym Seria... Nr..., wydanym przez...dnia... r legitymującego się dowodem osobistym Seria... Nr..., wydanym przez...dnia... r. do stałego pobierania lub zwrotu (w tym podpisywania protokołów zdawczo odbiorczych) w moim imieniu z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO Sprzętu, zgodnie z zawartą Umową Dzierżawy nr A xx xxxxx z dnia dd.mm.aaaa. Niniejsze upoważnienie jest ważne do momentu doręczenia WYDZIERŻAWIAJĄCEMU STEN Polska Sp. z o.o., jego odwołania, przesłanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Data Pieczęć firmowa i podpis DZIERŻAWCY Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy nr A xx xxxxx 10

11 OGÓLNE WARUNKI ZWROTU SPRZĘTU 1. Podstawą do rozliczenia DZIERŻAWCY dzierżawionego Sprzętu jest sporządzony w magazynie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO Protokół Zdawczo Odbiorczy, który zawiera uwagi dotyczące zwróconego Sprzętu. Ocena stanu zwracanego Sprzętu oraz Protokół Zdawczo Odbiorczy sporządzany jest w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od dnia zwrotu sprzętu. 2. Przy ocenie stanu zwracanego Sprzętu w terminie uzgodnionym obustronnie niezbędna jest obecność upoważnionej przez DZIERŻAWCĘ osoby, która winna zaakceptować uwagi dotyczące stanu zwracanego Sprzętu. Sporządzony w obecności Przedstawiciela DZIERŻAWCY Protokół Zdawczo Odbiorczy jest podstawą do obciążenia DZIERŻAWCY za zniszczony Sprzęt. 3. W przypadku nieobecności Przedstawiciela DZIERŻAWCY, (pomimo uprzedniego wezwania z wyznaczeniem terminu) za przyjęty uznaje się Protokół Zdawczo Odbiorczy wraz z uwagami dotyczącymi stanu zwracanego Sprzętu. Sporządzony jest on przez Przedstawiciela lub magazyniera WYDZIERŻAWIAJĄCEGO a jego kopia wysłana jest do DZIERŻAWCY na wskazany nr faxu lub adres e mail jako Potwierdzenie Zwrotu Sprzętu. 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy, DZIERŻAWCA zostanie obciążony fakturą za zniszczone Urządzenia lub ich elementy. Zostanie to odnotowane w Protokole Zdawczo Odbiorczym w formie informacji Zniszczone. Zniszczone elementy pozostają do odbioru przez DZIERŻAWCĘ przez okres 14 dni od daty sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego. Po upływie tego terminu WYDZIERŻAWIAJĄCY dokona ich złomowania. 5. Urządzenia zwracane do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO przez DZIERŻAWCĘ muszą być dostarczone na miejsce środkiem transportu przystosowanym do obsługi wózków widłowych w formie pakietów lub na paletach bądź w koszach transportowych. W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony WYDZIERŻAWIAJĄCY naliczy koszty za ręczny rozładunek Sprzętu. 6. Zwracane Urządzenia powinny spełniać warunki określone przez przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. W przypadku zwrotu Urządzeń uszkodzonych z możliowścią naprawy DZIERŻAWCA zostanie obciążony fakturą zgodnie z Cennikiem dotyczącym napraw sprzetu. W przypadku zwrotu Urządzeń niemożliwych do naprawy DZIERŻAWCA zostanie obciążony fakturą zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy pomniejszonej o 20% 11

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania

Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Ogólne warunki sprzedaży i warunki wykonania Fermacell GmbH Spółka pod firmą Fels-Werke Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, kod pocztowy: 02-796, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW, KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów leasingu

Ogólne warunki umów leasingu Ogólne warunki umów leasingu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Leasingu (OWUL) obowiązują wszystkich Korzystających, zawierających umowy leasingu z Volkswagen Leasing GmbH działającą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo