UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx"

Transkrypt

1 UMOWA DZIERŻAWY NR A xx xxxxx zawarta w, dnia dd.mm.aaaa r. pomiędzy: STEN Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Kampinos, ul. Niepodległości 22 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie pod numerem KRS: , REGON: , NIP: reprezentowaną przez: Pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia. zwaną w dalszej części Umowy WYDZIERŻAWIAJĄCYM, a Spółką pod firmą: z siedzibą w.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy... pod numerem KRS:..., REGON:., NIP:.. reprezentowaną przez:, zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy zwaną w dalszej części Umowy DZIERŻAWCĄ, dalej łącznie zwane STRONAMI o następującej treści: 1 Przedmiot dzierżawy 1. Przedmiotem Umowy jest dzierżawa deskowań ściennych i stropowych produkcji WYDZIERŻAWIAJĄCEGO wraz z osprzętem (zwanych dalej Urządzenia lub Sprzęt ), do samodzielnego montażu przez DZIERŻAWCĘ. Zasady, warunki i sposób montażu określone są w Instrukcji Montażu załączonej do dzierżawionych Urządzeń. 2. Ilości Sprzętu wraz z podaniem nazwy i numeru katalogowego, jednostkowe ceny dzierżawy oraz wartości poszczególnych Urządzeń określone są przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w Cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy zwanej dalej Umową. 1

2 3. Ilości dzierżawionych Urządzeń określone są każdorazowo na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych wystawionych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO przy odbiorze i zdawaniu Urządzeń przez DZIERŻAWCĘ. 4. Elementy tracone, konieczne do wykonania prac z zastosowaniem deskowań lub dla zapewnienia jakości konstrukcji betonowych nie stanowią przedmiotu Umowy. Elementy takie mogą być przez DZIERŻAWCĘ zakupione za dodatkowym wynagrodzeniem. 5. Do każdej rozpoczynanej przez DZIERŻAWCĘ budowy, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, jednakże nie później niż przed wydaniem Urządzeń DZIERŻAWCA zobowiązany jest pisemnie wskazać następujące dane budowy: a. Inwestor: pełna nazwa, adres oraz telefon, b. Generalny Wykonawca: pełna nazwa, adres oraz telefon, c. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy, d. Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia dzierżawy Urządzeń, e. Adres budowy, nazwisko i numer kontaktowy Kierownika Budowy, f. Nazwisko, telefon kontaktowy, numer faxu oraz adres e mail osoby uprawnionej do odbioru, zwrotu Urządzeń oraz składania reklamacji na zasadach określonych Umową (dalej Przedstawiciel DZIERŻAWCY). 6. W związku ze wskazaniem nowej budowy oraz danych określonych w ust. 5 powyżej każdorazowo zawarty zostanie pomiędzy Stronami aneks do Umowy. 2 Wartość Urządzeń Wartość Urządzeń, do której odwołują się postanowienia Umowy, jest ustalana na podstawie jednostkowych cen netto Urządzeń określonych w złotych polskich w Cenniku obowiązującym u WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na dzień zawarcia Umowy. Cennik zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej Umowy. 3 Czas trwania dzierżawy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, jednak nie krótszy, niż 30 dni kalendarzowych. 2. Czas trwania dzierżawy rozpoczyna się odpowiednio od dnia następnego po dniu dokonania: a) odbioru Urządzeń przez DZIERŻAWCĘ z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO lub b) odbioru Urządzeń przez przewoźnika wskazanego przez DZIERŻAWCĘ z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO lub 2

3 c) odbioru przez DZIERŻAWCĘ Urządzeń dostarczonych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w 1 ust. 5 Umowy. 3. Czas trwania dzierżawy kończy się odpowiednio w dniu dokonania zwrotu Urządzeń do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, a w przypadku odbioru przez przewoźnika WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w dniu odbioru przez przewoźnika z placu budowy. 4. Odbiór lub zwrot Urządzeń zostanie potwierdzony każdorazowo protokołami zdawczoodbiorczymi podpisanymi przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO i DZIERŻAWCĘ lub przewoźnika DZIERŻAWCY zawierającymi między innymi informację o rodzaju i typie dzierżawionych Urządzeń oraz ich ilości z podaniem numerów katalogowych, ewentualnie uwagi dotyczące stanu technicznego zdawanych Urządzeń. 4 Czynsz dzierżawny Za okres dzierżawy DZIERŻAWCA jest zobowiązany do zapłaty WYDZIERŻAWIAJĄCEMU czynszu dzierżawnego. Czynsz ustalany jest według zasad określonych w 5 Umowy na podstawie jednostkowych cen dzierżawy poszczególnych Urządzeń. Wartość czynszu zostanie każdorazowo powiększona o należny podatek VAT według obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury. 5 Rozliczanie dzierżawy, terminy, fakturowanie i płatności 1. DZIERŻAWCA zobowiązuje się płacić WYDZIERŻAWIAJĄCEMU czynsz dzierżawny w wysokości stanowiącej sumę iloczynów jednostkowych cen dzierżawy poszczególnych Urządzeń, ich ilości oraz czasu trwania ich dzierżawy wyrażonego w dniach. 2. Czynsz dzierżawny będzie płatny przez DZIERŻAWCĘ miesięcznie z dołu na podstawie faktur wystawianych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 3. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy przed końcem miesiąca kalendarzowego, faktury będą wystawiane przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO niezwłocznie po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 4. WYDZIERŻAWIAJĄCY w dniu wystawienia faktury wyśle jej duplikat w formie elektronicznej na adres e mail wskazany przez DZIERŻAWCĘ. 5. DZIERŻAWCA oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO do wystawiania faktur VAT bez podpisu DZIERŻAWCY. 6. Czynsz dzierżawny będzie płatny na konto WYDZIERŻAWIAJĄCEGO: 3

4 BANK PEKAO S.A. Oddział w Warszawie nr rachunku: w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 7. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania kwot na rachunku bankowym WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 8. W przypadku opóźnienia się przez DZIERŻAWCĘ z zapłatą czynszu, WYDZIERŻAWIAJĄCY będzie miał prawo do żądania do DZIERŻAWCY zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 9. WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania Urządzeń w przypadku, gdy DZIERŻAWCA spóźnia się z zapłatą czynszu, a termin płatności został przekroczony o 20 dni. 6 Koszty transportu 1. DZIERŻAWCA ponosi koszty transportu dzierżawionych Urządzeń z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO na miejsce realizacji zadania inwestycyjnego oraz koszty transportu ww. Urządzeń z powrotem do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. Warunki i koszty transportu zostały określone w Cenniku stanowiącym Załącznik nr DZIERŻAWCA powinien zgłosić transport w formie pisemnej, faxem lub e mailem, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym odbiórem lub zwrotem Urządzeń. W przypadku zwrotu DZIERŻAWCA jest zobowiązany wskazać dane dotyczące ilości i wielkości środków transporu niezbędnych do dokonania przewozu. 3. Koszty załadunku i rozładunku Urządzeń na terenie magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO obciążają WYDZIERŻAWIAJACEGO, natomiast koszty załadunku i rozładunku Urządzeń na miejscu realizacji zadania inwestycyjnego obciążają DZIERŻAWCĘ. Załadunek lub rozładunek Urządzeń na miejscu realizacji zadania inwestycyjnego jest dokonywany przez DZIERŻAWCĘ i powinien trwać nie dłużej niż 3 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu DZIERŻAWCA zapłaci 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę przestoju środka transportu. Koszt wykorzystania żurawia samochodowego (HDS) przy rozładunku lub załadunku Sprzętu na miejscu realizacji zadania inwestycyjnego wynosi 120 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę. 7 Stan dzierżawionego sprzętu 1. WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się przekazać DZIERŻAWCY Urządzenia sprawne technicznie i 4

5 kompletne zgodnie z zamówieniem. WYDZIERŻAWIAJĄCY dostarczy DZIERŻAWCY Wykaz dotyczący standardów jakości Urządzeń. 2. DZIERŻAWCA podczas dokonywania odbioru Urządzeń powinien dokonać kontroli i oceny stanu technicznego i ilościowego. W przypadku zaistnienia wad dostarczanych Urządzeń DZIERŻAWCY przysługuje prawo do ich zgłoszenia w formie pisemnej, e mailem lub faxem. W przypadku nie zgłoszenia wad w terminie 2 dni roboczych od dnia odbioru uznaje sie, ze DZIERŻAWCA uznaje stan techniczny Urządzeń za dobry. 3. WYDZIERŻAWIAJĄCY powiadomiony w terminie, wskazanym w ust. 1 powyżej, o wadach dostarczonych Urządzeń jest zobowiązany do niezwłocznej, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych, kontroli i oceny technicznej Urządzeń, do których została zgłoszona reklamacja przez DZIERŻAWCĘ i do sporządzenia protokołu oględzin. W przypadku stwierdzenia wad mogących mieć wpływ na wytrzymałość danego elementu WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do wymiany Urządzenia na sprawny technicznie. 4. DZIERŻAWCA zobowiązany jest zwrócić Urządzenia w stanie sprawnym technicznie. Ewentualne koszty naprawy uszkodzeń nie wynikających z normalnego procesu zużycia lub czyszczenia Urządzeń obciążają DZIERŻAWCĘ. Wskazane koszty napraw są określone w Załączniku Cennik dotyczący napraw sprzętu dołaczony jest do Umowy. 8 Odbiór i zwrot sprzętu 1. Urządzenia zostaną wydane wyłącznie upoważnionemu Przedstawicielowi DZIERŻAWCY zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy. W przypadku braku obecności upoważnionego Przedstawiciela, Urządzenia nie zostaną wydane, a ewentualne związane z tym koszty, w tym transportu, poniesie DZIERŻAWCA. 2. Odbiór Urządzeń zostanie każdorazowo potwierdzony protokołami zdawczo odbiorczymi, zawierającymi dane określone w 3 ust. 4 niniejszej Umowy i podpisanymi przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO i DZIERŻAWCĘ (lub przewoźnika DZIERŻAWCY). 3. WYDZIERŻAWIAJĄCY deklaruje udostępnienie Sprzętu do odbioru przez DZIERŻAWCĘ w terminie 3 dni roboczych (poniedziałek piątek) od daty otrzymania od DZIERŻAWCY pisemnego zamówienia (faxem lub e mailem). 4. Zamówienie złożone przez DZIERŻAWCĘ po godzinie 12:00 danego dnia traktowane jest jako złożone w następnym dniu roboczym. 5. Kontrola i ocena stanu technicznego i ilościowego zwracanego sprzętu odbędzie się w magazynie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w obecności upoważnionego Przedstawiciela DZIERŻAWCY. Po każdym 5

6 zwrocie przygotowany zostanie protokół zdawczo odbiorczy. W przypadku nieobecności Przedstawiciela DZIERŻAWCY (pomimo uprzedniego wezwania z wyznaczeniem terminu), protokół zdawczo odbiorczy zostanie sporządzony jednostronnie przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. Protokół może być sporządzony w terminie do 3 dni od dnia zwrotu Sprzętu i będzie zawierał informacje o wynikach kontroli i oceny stanu technicznego zwracanego Sprzętu. Ww. protokół będzie stanowić podstawę do obciążenia DZIERŻAWCY za zniszczony lub uszkodzony Sprzęt. Po każdym zwrocie Sprzętu WYDZIERŻAWIAJĄCY przekaże na wskazany przez DZIERŻAWCĘ numer faxu lub adres e mail dokument Potwierdzenia Zwrotu Sprzętu. 6. Do zwrotu dzierżawionego Sprzętu mają zastosowanie Ogólne warunki zwrotu Sprzętu, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 9 Postanowienia dodatkowe 1. DZIERŻAWCA jest zobowiązany: a) na własny koszt uzyskać i złożyć pełną dokumentację i komplet wymaganych pozwoleń, dotyczących zainstalowania dzierżawionych Urządzeń, b) eksploatować Urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi dostarczoną przez WYDZIERŻAWAJĄCEGO oraz przestrzegać zasad właściwej ich konserwacji i składowania, c) zapewnić nadzór nad Urządzeniami zabezpieczając je przed kradzieżą i zniszczeniem. 2. WYDZIERŻAWIAJĄCY jest zobowiązany do opracowania specyfikacji technicznej doboru Urządzeń do obsługi technologicznej budowy, stosownie do pisemnych wymagań DZIERŻAWCY. 3. WYDZIERŻAWIAJACY może na życzenie DZIERŻAWCY przeszkolić pracowników DZIERŻAWCY w zakresie montażu, obsługi i demontażu dzierżawionych Urządzeń. W takim wypadku zakres szkolenia, termin, ilość osób zostanie przez Strony ustalone w drodze odrębnego, pisemnego zlecenia. 10 Prawo do nadzoru w okresie dzierżawy 1. WYDZIERŻAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo sprawdzenia sposobu używania dzierżawionych Urządzeń. DZIERŻAWCA zobowiązuje się do zgłoszenia WYDZIERŻAWIAJĄCEMU każdorazowego miejsca montażu i składowania Urządzeń i/lub poszczególnych komponentów. 2. DZIERŻAWCA upoważnia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia 6

7 niniejszej umowy i niezwrócenia w terminie Urządzeń, do wejścia na teren budowy i/lub do pomieszczeń DZIERŻAWCY i do przejęcia przedmiotu dzierżawy, również za pośrednictwem osoby trzeciej, na koszt DZIERŻAWCY. 3. DZIERŻAWCA uznaje, że przejęcie w tym trybie przedmiotu dzierżawy nie stanowi naruszenia jego posiadania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 11 Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy 1. Wszelkie ryzyka, bez względu na ich przyczynę, związane z utratą dzierżawionych Urządzeń lub z ich zniszczeniem lub uszkodzeniem obciążają DZIERŻAWCĘ od momentu wydania DZIERŻAWCY (lub przewoźnikowi wskazanemu przez DZIERŻAWCĘ) Urządzeń/Sprzętu przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO aż do momentu jego zwrotu. 2. W przypadku utraty Sprzętu lub jego poszczególnych elementów DZIERŻAWCA zobowiązany będzie do zapłaty WYDZIERŻAWIAJĄCEMU odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości utraconego Sprzętu w kwocie określonej w Cenniku stanowiącym Załacznik nr 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy DZIERŻAWCA będzie zobowiązany do zapłaty WYDZIERŻAWIAJĄCEMU odszkodowania w kwocie określonej w Cenniku stanowiącym Załacznik nr 1 pomniejszonej o 20%. 3. DZIERŻAWCA jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić pisemnie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO o fakcie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Sprzętu. 12 Odpowiedzialność DZIERŻAWCY DZIERŻAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w trakcie eksploatacji wydzierżawionego Sprzętu. 13 Wcześniejsze rozwiązanie umowy. Odszkodowanie 1. Umowa może zostać rozwiązana przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem wysłanym listem poleconym, w każdym z następujących przypadków, gdy: a) DZIERŻAWCA zalega z zapłatą czynszu, a opóźnienie przekracza 30 dni; b) DZIERŻAWCA nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, c) DZIERŻAWCA udostępnia Sprzęt innemu podmiotowi, pod jakimkolwiek tytułem 7

8 prawnym, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody WYDZIERŻAWIAJĄCEGO, d) śmierci DZIERŻAWCY będącego osobą fizyczną, e) rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego DZIERŻAWCY, przekształcenia lub sprzedaży firmy DZIERŻAWCY bez przejęcia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, f) znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej lub prawnej DZIERŻAWCY. 2. Z chwilą rozwiązania umowy DZIERŻAWCA zobowiązany jest niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni do zwrotu dzierżawionego Sprzętu na swój koszt do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. 3. W razie rozwiązania Umowy przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO z przyczyn wskazanych w ust. 1 powyżej WYDZIERŻAWIAJĄCY będzie miał prawo do żądania od DZIERŻAWCY zapłaty zaległego czynszu dzierżawnego oraz naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości 0,1% wartości wydzierżawianego Sprzętu za każdy dzień opóźnienia od pierwszego dnia upływu terminu do zapłaty. 4. Umowa może zostać rozwiązana przez DZIERŻAWCĘ ze skutkiem natychmiastowym, gdy WYDZIERŻAWIAJĄCY z przyczyn przez niego zawinionych opóźnia się w stosunku do ustalonego terminu wydania Sprzętu, a okres zwłoki jest dłuższy niż 14 dni. 14 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory i rozbieżności wynikające lub mające związek z niniejszą Umową Strony zobowiązują się podjąć próbę ich rozwiązania w drodze negocjacji. 4. Wszelkie roszczenia mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd z siedzibą w Warszawie. 5. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami odbywać się będzie na adresy wskazane w Umowie. Strony zobowiązane są informować się pisemnie o każdej zmianie adresu. Za doręczoną uznaje się korespondencję dostarczoną bezpośrednio drugiej Stronie, za pośrednictwem kuriera z potwierdzeniem odbioru, a w przypadku listu poleconego potwierdzenie odbioru lub dwukrotne nadanie listu poleconego z przerwą nie mniejszą niż 7 dni pomiędzy nadaniami w placówce pocztowej. 6. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 7. Przedstawiciele stron do kontaktów: 8

9 Ze strony WYDZIERŻAWIAJĄCEGO: a. Terminy dostaw sprzętu, zamawianie zwrotów sprzętu, faktury, płatności, reklamacje ilościowe i jakościowe: Pani, tel.:, adres e mail: b. Obsługa techniczna, projekty i rozwiązania szalunkowe: Pan, adres e mail:... c. Zamówienia sprzętu, warunki handlowe: Pan, tel.:.., adres e mail:... Ze strony DZIERŻAWCY: Pan.., tel Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pod jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 9. Załączniki do umowy: Załącznik nr 1: Cennik. ( oferta zaakceptowana przez DZIERŻAWCĘ) Załącznik nr 2: Upoważnienie do odbioru Urządzeń i zdania Urządzeń. Załącznik nr 3: Ogólne warunki zwrotu Sprzętu. Załącznik nr 4: odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Dzierżawcy. 10. Cennik dotyczacy napaw Sprzetu. WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA 9

10 Załącznik nr 2 do umowy nr A xx xxxxx UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA I ZWROTU SPRZĘTU Z DZIERŻAWY Ja/ My niżej podpisani, działający działając w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:, REGON:, NIP:, upoważniam/upoważniamy niniejszym następujących pracowników Spółki legitymującego się dowodem osobistym Seria... Nr..., wydanym przez...dnia... r legitymującego się dowodem osobistym Seria... Nr..., wydanym przez...dnia... r. do stałego pobierania lub zwrotu (w tym podpisywania protokołów zdawczo odbiorczych) w moim imieniu z magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO Sprzętu, zgodnie z zawartą Umową Dzierżawy nr A xx xxxxx z dnia dd.mm.aaaa. Niniejsze upoważnienie jest ważne do momentu doręczenia WYDZIERŻAWIAJĄCEMU STEN Polska Sp. z o.o., jego odwołania, przesłanego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Data Pieczęć firmowa i podpis DZIERŻAWCY Załącznik nr 3 do umowy dzierżawy nr A xx xxxxx 10

11 OGÓLNE WARUNKI ZWROTU SPRZĘTU 1. Podstawą do rozliczenia DZIERŻAWCY dzierżawionego Sprzętu jest sporządzony w magazynie WYDZIERŻAWIAJĄCEGO Protokół Zdawczo Odbiorczy, który zawiera uwagi dotyczące zwróconego Sprzętu. Ocena stanu zwracanego Sprzętu oraz Protokół Zdawczo Odbiorczy sporządzany jest w ciągu maksymalnie trzech dni roboczych od dnia zwrotu sprzętu. 2. Przy ocenie stanu zwracanego Sprzętu w terminie uzgodnionym obustronnie niezbędna jest obecność upoważnionej przez DZIERŻAWCĘ osoby, która winna zaakceptować uwagi dotyczące stanu zwracanego Sprzętu. Sporządzony w obecności Przedstawiciela DZIERŻAWCY Protokół Zdawczo Odbiorczy jest podstawą do obciążenia DZIERŻAWCY za zniszczony Sprzęt. 3. W przypadku nieobecności Przedstawiciela DZIERŻAWCY, (pomimo uprzedniego wezwania z wyznaczeniem terminu) za przyjęty uznaje się Protokół Zdawczo Odbiorczy wraz z uwagami dotyczącymi stanu zwracanego Sprzętu. Sporządzony jest on przez Przedstawiciela lub magazyniera WYDZIERŻAWIAJĄCEGO a jego kopia wysłana jest do DZIERŻAWCY na wskazany nr faxu lub adres e mail jako Potwierdzenie Zwrotu Sprzętu. 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń niemożliwych do naprawy, DZIERŻAWCA zostanie obciążony fakturą za zniszczone Urządzenia lub ich elementy. Zostanie to odnotowane w Protokole Zdawczo Odbiorczym w formie informacji Zniszczone. Zniszczone elementy pozostają do odbioru przez DZIERŻAWCĘ przez okres 14 dni od daty sporządzenia protokołu zdawczo odbiorczego. Po upływie tego terminu WYDZIERŻAWIAJĄCY dokona ich złomowania. 5. Urządzenia zwracane do magazynu WYDZIERŻAWIAJĄCEGO przez DZIERŻAWCĘ muszą być dostarczone na miejsce środkiem transportu przystosowanym do obsługi wózków widłowych w formie pakietów lub na paletach bądź w koszach transportowych. W przypadku, gdy ten warunek nie jest spełniony WYDZIERŻAWIAJĄCY naliczy koszty za ręczny rozładunek Sprzętu. 6. Zwracane Urządzenia powinny spełniać warunki określone przez przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO. W przypadku zwrotu Urządzeń uszkodzonych z możliowścią naprawy DZIERŻAWCA zostanie obciążony fakturą zgodnie z Cennikiem dotyczącym napraw sprzetu. W przypadku zwrotu Urządzeń niemożliwych do naprawy DZIERŻAWCA zostanie obciążony fakturą zgodnie z Cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy pomniejszonej o 20% 11

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku pomiędzy: UMOWA Nr.. ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ zawarta w dniu... roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym przez:..

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2...

Wzór umowy. UMOWA Nr WZP.273.. 2012. zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. Piotra Całbeckiego Marszałka Województwa 2... Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA Nr WZP.273.. 2012 zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Województwem Kujawsko Pomorskim z siedzibą w Toruniu przy PI. Teatralny 2 REGON 871121290, NIP 956-19-45-671, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zawarta i wchodząca w życie pomiędzy: w dniu roku, w, Jerzym Sławkiem, zamieszkałym w..., legitymującym sie dowodem osobistym nr..., i numerem PESEL...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:

WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY. Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez: WZÓR Załącznik Nr 8 UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26 reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR:.. Data..

UMOWA DZIERŻAWY NR:.. Data.. UMOWA DZIERŻAWY NR:.. Data.. zawarta na następujących warunkach w. w dniu.. pomiędzy firmą: HC Lift Sp. z o.o. ul. Staszica 5, 26-220 Stąporków i, reprezentowaną przez: 1. Piotr Pięta - Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA. zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: UMOWA NAJMU POJEMNIKA/KONTENERA zawarta w Gdańsku, dnia 2015 roku pomiędzy: 1. SITA PÓŁNOC Spółką z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Trakt Św. Wojciecha 43/45, (kod 80-044), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy:

UMOWA C/438/14/BAD/B/325. zawarta w Warszawie. w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: UMOWA C/438/14/BAD/B/325 zawarta w Warszawie w dniu lipca 2014 r. pomiędzy: SKARBEM PAŃSTWA MINISTERSTWEM FINANSÓW, z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa reprezentowanym przez Pana

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy Nr...

Umowa dzierżawy Nr... Umowa dzierżawy Nr... Zawarta w dniu... w Gryficach pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, ul. Niechorska 27, 72 300 Gryfice reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / DP /2011. 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych - Mieczysława Jargasa

UMOWA NR / DP /2011. 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych - Mieczysława Jargasa UMOWA NR / DP /2011 zawarta w dniu. roku pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze, ul. Chemiczna 8 reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT U M O W Y 1 PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UMOWA NAJMU

- PROJEKT - UMOWA NAJMU - PROJEKT - UMOWA NAJMU zawarta w dniu... 2011 roku w Sianożętach pomiędzy: Imperiall.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sianożętach, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków Balice Sp. z o.o. Postępowanie znak: MPL/BS/SZ/24/1/2/15 UMOWA zawarta w dniu 2015 roku w Balicach pomiędzy: spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA HANDLOWA. zwanym dalej Dystrybutorem, a ... ... zwanym w dalszej części umowy Partnerem reprezentowanym przez: 1... 2... Strona 1 UMOWA HANDLOWA Zawarta dnia 17.01.2011 w Warszawie, pomiędzy Piotrem Bukowskim 1 prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem 390330 w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Załącznik nr 10 siwz PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96 100 Skierniewice wpisanym do rejestru Wojewody Łódzkiego oraz do

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015

UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 Załącznik nr 2 UMOWA DZIERŻAWY NR../2015 w dniu. 2015 r. pomiędzy Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1, 16-030 Supraśl, NIP 9661767476, reprezentowanym przez Dyrektora Adama Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy)

UMOWA NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO. zawarta w dnia. (zwana dalej Umowa ) pomiędzy. zamieszkałą/ym (w przypadku przedsiębiorcy wskazać siedzibę firmy) Do zawarcia poniższej umowy będą Ci potrzebne: - kserokopia/skan dowodu osobistego lub wydruk/plik pdf z CEIDG (jeśli przedsiębiorca) - po 2 szt. WZÓR UMOWU NAJMU SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO CAMLENDO.PL UMOWA

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich

UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich Załącznik nr 2 d o SIWZ - 1 - Projekt umowy UMOWA NR Dostawa materiałów budowlanych i malarskich zawarta w dniu... r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa Dzierżawy

WZÓR. Umowa Dzierżawy WZÓR Umowa Dzierżawy zawarta w Świeciu w dniu pomiędzy: 1. Vistula-Park Świecie Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu przy ul. Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie, reprezentowaną przez Tomasza Kellera Prezesa Zarządu,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KLEJU (OWSK) Termolan spółka z o.o. Zakup klejów oferowanych przez Termolan sp. z o.o. odbywa się wyłącznie w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Kleju (OWSK), stanowiące

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (wzór) zawarta w dniu.. 2013 r. w Gdańsku.

UMOWA DZIERŻAWY POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ (wzór) zawarta w dniu.. 2013 r. w Gdańsku. Załącznik nr 2. do Regulaminu organizowania i przeprowadzania ustnych negocjacji na dzierżawę powierzchni użytkowych będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum, z przeznaczeniem na automaty do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., Macieja Krużewskiego Najemcą Wynajmującym PRZEDMIOT UMOWY UMOWA Zawarta w dniu 2014 r. w Toruniu pomiędzy: Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR...

Załącznik nr 4. Wzór umowy UMOWA NR... Wzór umowy UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta dnia... w Chorzowie pomiędzy: Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880,00

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo