Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 Wprowadzenie XXI Wst p do drugiego wydania XXV Wst p do pierwszego wydania XXVII Wykaz skrótów XXXI KSI GA PIERWSZA Cz ć ogólna Rozdział I. Przepisy wst pne Zgodno ć art. 5 KC z Konstytucj RP Artykuł 5 KC a sankcja niewa no ci czynno ci prawnej Niedopuszczalno ć oceny niewa no ci czynno ci prawnej poprzez pryzmat art. 5 KC Artykuł 5 KC a uzgodnienie tre ci ksi gi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Stosunek art. 5 do art. 440 KC Zastosowanie art. 5 do roszczenia o zachowek Ocena zaprzeczenia ojcostwa w wyniku sztucznego zapłodnienia poprzez zasady współ ycia społecznego Artykuł 5 KC a miarkowanie kary umownej Artykuł 5 KC a zarzut przedawnienia Artykuł 5 KC a zarzut przedawnienia w stosunkach mi dzy przedsi biorcami Zastosowanie art. 5 KC do roszczenia o kar umown Domniemanie dobrej wiary z art. 7 KC Rozdział II. Osoby fizyczne Konstytucyjna ochrona nasciturusa Wysoko ć zado ćuczynienia dla nasciturusa w przypadku mierci ojca Wyznaczenie uposa enia dla nasciturusa Prawo nasciturusa do odszkodowania Dziecko pocz te jako osoba podlegaj ca represjom w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Wrongful conception Szkoda w sprawach wrongful conception VII

9 20. Roszczenia z tytułu wrongful birth Transseksualizm Ustalenie płci transseksualisty Zakres zdolno ci do czynno ci prawnych Przesłanki ubezwłasnowolnienia Post powanie w sprawie uchylenia lub zmiany ubezwłasnowolnienia przed wej ciem w ycie art KPC Choroba psychiczna spadkodawcy a niewa no ć testamentu Narkomania podstaw ubezwłasnowolnienia Stwierdzenie zgonu Rozdział III. Dobra osobiste oraz zado ćuczynienie Naruszenie czci, dobrego imienia i dobrej sławy Publiczne eksponowanie wizerunku osoby znanej jako krzywda Uczucia religijne jako dobro osobiste Krótki fragment utworu jako dobro osobiste jego twórcy Płeć człowieka jako dobro osobiste mierć osoby bliskiej jako dobro osobiste Granice wolno ci wypowiedzi dotycz cej wydarze historycznych Rozdzielenie prochów zmarłego jako naruszenie kultu pami ci osoby zmarłej Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej Wi z godłem jako dobro osobiste Obraza partii politycznej a obraza jej członka Satyryczny charakter utworu a zniesławienie Nazwa zespołu artystycznego jako dobro osobiste Zakres bezprawno ci przy prezentowaniu materiałów prasowych Dopuszczalne granice krytyki osoby publicznej Prawo do sprostowania Rzetelno ć dziennikarska a naruszenie dóbr osobistych Ochrona dóbr osobistych a zgoda uprawnionego Bezprawno ć a naruszenie dóbr osobistych Opublikowanie nieprawdziwych informacji a odpowiedzialno ć działaj cego ze szczególn staranno ci i rzetelno ci dziennikarza danie wyło enia sumy potrzebnej na koszty leczenia Przesłanki zado ćuczynienia Okoliczno ci uwzgl dniane przy wymierzaniu zado ćuczynienia Funkcje art. 448 KC Zakres zado ćuczynienia. Kompensacyjna funkcja zado ćuczynienia Kompensacyjny charakter zado ćuczynienia Kumulacja roszcze przewidzianych w art. 448 KC Przesłanka roszczenia o zas dzenie odpowiedniej kwoty na cel społeczny Fakultatywno ć zas dzenia zado ćuczynienia z art. 448 KC VIII

10 Rozdział IV. Osoby prawne Status prawny partii politycznych przed wej ciem w ycie ustawy o partiach politycznych Osobowo ć prawna oddziału osoby prawnej Wiedza osoby prawnej a wiedza osób wchodz cych w skład jej organu Sposób reprezentacji osoby prawnej Osobowo ć prawna wspólnoty mieszkaniowej Zdolno ć prawna wspólnoty mieszkaniowej Niepodzielno ć poj cia osobowo ci prawnej. Osobowo ć prawna jednostki wojskowej Przej cie przez SP składnika mienia pa stwowej osoby prawnej Odpowiedzialno ć SP w przypadku likwidacji pa stwowej osoby prawnej Gospodarowanie powierzonym mieniem przez organ administracji pa stwowej Zawarcie umowy z nieuprawnionym pracownikiem Bezskuteczno ć zawieszona umów zawartych w imieniu osoby prawnej Kurator dla osoby prawnej Dobra osobiste osoby prawnej Dochodzenie odszkodowania przez osob prawn Rozdział V. Przedsi biorcy i ich oznaczenia Prowadzenie działalno ci gospodarczej przez przedsi biorc Naruszenie prawa do firmy Ochrona prawa do firmy (I) Ochrona prawa do firmy (II) Zarejestrowanie a u ywanie nazwy Zmiana firmy Zasada niewprowadzania w bł d przez firm (I) Zasada niewprowadzania w bł d przez firm (II) Zasada prawdziwo ci firmy (I) Zasada prawdziwo ci firmy (II) U ycie zwrotu kancelaria prawna w firmie spółki z o.o Zaniechanie u ywania firmy przez zało on spółk Zagro enie naruszenia i ochrona prawa do firmy Oznaczenie oddziału przedsi biorcy zagranicznego Przedsi biorca jako pracodawca Rozdział VI. Mienie Poj cie rzeczy na gruncie art. 28 rozporz dzenia z 1934 r. Prawo upadło ciowe Lokal zajmuj cy cało ć budynkujako odr bny przedmiot własno ci Niewa no ć przeniesienia własno ci cz ci nieruchomo ci bez jednoczesnego podziału znajduj cego si na niej budynku Prawo własno ci cz ci budynku oraz pi tra Balkon jako cz ć składowa lokalu stanowi cego odr bn własno ć IX

11 93. Nieruchomo ć gruntowa Urz dzenie jako cz ć składowa gruntu Roszczenie o wydanie nieruchomo ci zabudowanej cudzym budynkiem Urz dzenia wchodz ce w skład przedsi biorstwa Budynek jako cz ć składowa przedsi biorstwa Po ytki naturalne Odsetki od wierzytelno ci stanowi cej składnik maj tku odr bnego Prawo do grobu Rozliczenie kosztów poniesionych na budow urz dze na podstawie art. 49 KC przed r Rozdział VII. Przedsi biorstwo i gospodarstwo rolne Likwidacja przedsi biorstwa pa stwowego przez sprzeda przedsi biorstwa w rozumieniu art KC Zbycie przedsi biorstwa jako sukcesja syngularna Odpowiedzialno ć solidarna nabywcy i zbywcy przedsi biorstwa Elementy wchodz ce w skład definicji przedsi biorstwa Składniki przedsi biorstwa Zdolno ć aportowa przedsi biorstwa spółdzielni Umowne wył czenie przeniesienia wierzytelno ci z czynno ci prawnej maj cej za przedmiot przedsi biorstwo Odpowiedzialno ć solidarna nabywcy i zbywcy zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Nabycie przedsi biorstwa w drodze kilku umów Solidarna odpowiedzialno ć kolejnych nabywców przedsi biorstwa Przej cie przez nabywc długów zwi zanych z prowadzeniem przedsi biorstwa Obszar nieruchomo ci rolnej jako składnik gospodarstwa rolnego Gospodarstwo rolne jako przedsi biorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomoc sił przyrody Rozdział VIII. Czynno ci prawne przepisy ogólne Zwyczaj jako ródło prawa i o wiadczenie woli Ograniczenie rozporz dzania prawem zbywalnym Konwersja czynno ci prawnej Czynno ć prawna maj ca na celu obej cie prawa Zarzut niewa no ci postanowienia umowy a oczywista omyłka przy redakcji tej umowy Sankcja niewa no ci a sankcja bezskuteczno ci wzgl dnej. Niewa no ć czynno ci prawnej a przekroczenie granic pełnomocnictwa Poj cie sprzeczno ci z ustaw. Granice swobody umów. O wiadczenie woli jako fikcja prawna Niewa no ć czynno ci prawnej, nadu ycie prawa podmiotowego Niewa no ć umowy a r kojmia. Wysoko ć odsetek. Odpowiedzialno ć osoby prawnej X

12 124. Cz ciowa niewa no ć czynno ci prawnej. Maksymalna wysoko ć odsetek przed r Skutek w postaci cz ciowej niewa no ci przy uchyleniu uchwał organów spółek kapitałowych Klauzula salwatoryjna a cz ciowa niewa no ć umowy Ius ad rem a skarga paulia ska Bezskuteczno ć wzgl dna a umowne prawo pierwokupu Milczenie jako przejaw o wiadczenia woli Wykładnia o wiadcze woli Animus testandi a testament ustny Cechy o wiadczenia woli. Wady o wiadcze woli Sytuacja istnienia a nieistnienia o wiadczenia woli Doj cie o wiadczenia woli do adresata Zgoda osoby trzeciej wynikaj ca z norm prawa wewn trznego ko cioła b d zwi zku wyznaniowego Wykładnia o wiadcze woli Uzupełnienie tre ci czynno ci prawnej przez s d Rozdział IX. Zawarcie umowy Przesłanki uznania o wiadczenia woli za ofert w rozumieniu art KC. Oferta sprzeczna z zasadami współ ycia społecznego Zaproszenie do rozpocz cia rokowa a oferta Propozycja dłu nika zapłaty w walucie polskiej nale no ci wyra onej w walucie obcej jako oferta modyfikacji umowy Konkludentne przyj cie oferty. Chwila zawarcia umowy w przypadku takiego zachowania si oblata Istotne postanowienia proponowanej umowy. Dopuszczalno ć zamieszczenia warunków nabycia akcji jako elementu oferty w prospekcie emisyjnym Oferta sprzeda y ad incertas personas Milczenie jako przejaw o wiadczenia woli wyra aj cego zgod na przyj cie oferty Dorozumiane przyj cie oferty. Milczenie jako przyj cie oferty Znaczenie zamieszczenia w ofercie uregulowa odbiegaj cych od reguł powszechnie przyj tych Stało ć stosunków gospodarczych w rozumieniu art KC Zwi zanie wynikiem przetargu. Warunki przetargu Przesłanki zatrzymania wadium a warunki przetargu Zwi zanie wynikiem przetargu Rokowania Rozdział X. Forma czynno ci prawnych Zmiana umowy, której wa no ć zale y od zachowania formy pisemnej Zawarcie umowy pod fałszywym nazwiskiem Odwołanie por czenia udzielonego na pi mie Sprzeda zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa O wiadczenie woli przy pomocy faksu XI

13 157. Zmiana płatno ci ceny ustalonej w umowie w formie aktu notarialnego Zachowanie pisemnej formy czynno ci prawnej Forma zgody na zabieg operacyjny Data pewna z art KC a data pewna z art KC O wiadczenie woli osoby niemog cej czytać Poj cie jakiejkolwiek wzmianki w rozumieniu art pkt 2 KC. 231 Rozdział XI. Wady o wiadczenia woli Brak swobody powzi cia decyzji i wyra enia woli Pozorno ć uznania dziecka Umowa pozorna zani enie ceny in fraudem fisci Pozorna czynno ć prawna a wymóg formy aktu notarialnego Oczekiwania osoby dokonuj cej czynno ci prawnej a mo liwo ć powołania si na bł d Bł d Wada o wiadczenia woli a zawarcie ugody s dowej Podst p Zastosowanie podst pu przy uchyleniu si od przyj cia i odrzucenia spadku Akt administracji pa stwowej a gro ba bezprawna Działanie zgodne z prawem jako bezprawna gro ba Gro ba popełnienia samobójstwa jako gro ba bezprawna Rozdział XII. Warunek i termin Warunek ujemny Warunek potestatywny (I) Warunek potestatywny (II) Zawarcie warunku w ugodzie s dowej Uznanie pod warunkiem Termin ko cowy Obliczanie terminów Dni wolne od pracy sobota Rozdział XIII. Przedstawicielstwo Stosunek podstawowy Dziedziczenie uprawnienia do potwierdzenia czynno ci prawnej Stałe pełnomocnictwo do wystawiania faktur Wyga ni cie pełnomocnictwa Odwołalno ć o wiadcze pełnomocnika przez mocodawc Pełnomocnictwo rodzajowe Działanie w cudzym imieniu Czynno ć przekraczaj ca zakres zwykłych czynno ci a pełnomocnictwo ogólne Zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego przez wspólników spółki cywilnej Zastosowanie w drodze analogii art i 2 KC do umowy zawartej przez zarz d spółdzielni XII

14 193. Reprezentacja spółki cywilnej Działanie osoby fizycznej jednocze nie w imieniu własnym i jako dyrektora przedsi biorstwa pa stwowego Zastosowanie art. 108 KC do działania organu Zawarcie umowy o prac z samym sob Zakres uprawnie prokurenta Prokura ł czna niewła ciwa Wyga ni cie prokury z chwil ogłoszenia upadło ci Rozdział XIV. Przedawnienie roszcze Roszczenie niepodlegaj ce przedawnieniu Roszczenie z art. 64 KC i 1047 KPC, jako roszczenie maj tkowe podlegaj ce przedawnieniu Nieprzedawnialno ć roszczenia o ustalenie. Poj cie roszczenia Wymagalno ć odsetek kapitalizowanych Wymagalno ć roszczenia (II) Przedawnienie roszcze o naprawienie szkody wyrz dzonej czynami stanowi cymi zbrodnie stalinowskie Przedawnienie roszczenia o zado ćuczynienie i odszkodowanie z KPK Zarzut przedawnienia w stosunkach pracy Termin na podniesienie zarzutu przedawnienia Artykuł 646 KC jako lex specialis do art. 118 KC Zakaz modyfikacji terminów przedawnienia a wymagalno ć roszczenia Odsetki a przedawnienie Przedawnienie roszcze o odsetki za opó nienie przy sprzeda y w zakresie działalno ci przedsi biorstwa Przerwa biegu przedawnienia w wypadku roszcze przyszłych Przerwanie biegu terminu przedawnienia Zawezwanie do próby ugodowej Skuteczne cofni cie powództwa jako przyczyna niwecz ca przerw biegu przedawnienia Uznanie roszczenia KSI GA DRUGA Własno ć i inne prawa rzeczowe Rozdział I. Tre ć i wykonywanie prawa własno ci Granice wykonywania prawa własno ci Własno ć wód a własno ć gruntów pokrytych wodami Granice prawa własno ci. Instalacja urz dze przesyłowych Stan wy szej konieczno ci, siła wy sza, zasady współ ycia społecznego Społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu. Nadu ycie prawa przy roszczeniu negatoryjnym Decyzja administracyjna a przeci tna miara korzystania z nieruchomo ci (I) XIII

15 224. Decyzja administracyjna a przeci tna miara korzystania z nieruchomo ci (II) Charakter prawny roszczenia o zaniechanie immisji Słu ebno ć drogi koniecznej (I) Słu ebno ć drogi koniecznej (II) Utrata dost pu do drogi publicznej w wyniku zachowania wła ciciela a roszczenie o ustanowienie drogi koniecznej Odpowiedni dost p do drogi publicznej a ustanowienie drogi koniecznej Mo liwo ć nadania klauzuli wykonalno ci postanowieniu o ustanowieniu drogi koniecznej Słu ebno ć przeprowadzenia linii energetycznej a słu ebno ć drogi koniecznej Roboty ziemne. Odpowiedzialno ć Skarbu Pa stwa Przesłanki roszczenia o zaprzestanie robót ziemnych Usuni cie gał zi, korzeni i owoców Własno ć, prawo s siedzkie, granice wykonywania prawa własno ci Przekroczenie granic gruntu Przekroczenie granic nieruchomo ci przy wznoszeniu budynku Ochrona najemcy przed immisjami Rozgraniczenie nieruchomo ci (I) Rozgraniczenie nieruchomo ci (II) Utrzymywanie znaków granicznych Rozdział II. Przeniesienie własno ci Skutek rozporz dzenia własno ci nieruchomo ci przez osob nieb d c jej wła cicielem Umowa przedwst pna sprzeda y niewydzielonej działki Przeniesienie posiadania jako przesłanka nabycia własno ci rzeczy oznaczonych gatunkowo Dopuszczalno ć zawarcia i charakter prawny umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie Dopuszczalno ć przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomo ci w wietle art. 157 KC Dopuszczalno ć umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomo ci Forma umowy sprzeda y nieruchomo ci sporz dzona za granic Prawo pierwokupu nieruchomo ci rolnej Nabycie rzeczy na podstawie art. 169 KC Dobra wiara nabywcy rzeczy ruchomej od nieuprawnionego Przeniesienie posiadania a nabycie własno ci rzeczy ruchomej na podstawie art. 169 KC Dobra wiara Zaj cie rzeczy przez komornika a rozporz dzanie rzecz w wietle art. 169 KC Rozdział III. Zasiedzenie oraz inne przypadki nabycia i utraty własno ci Brak mo liwo ci zasiedzenia w przypadku posiadania zale nego XIV

16 256. Niemo liwo ć zasiedzenia cz ci składowej rzeczy Niedopuszczalno ć zaliczenia okresu posiadania przez u ytkownika wieczystego do posiadania samoistnego Zasiedzenie u ytkowania wieczystego Dobra wiara posiadacza nieruchomo ci nabywaj cego posiadanie na podstawie notarialnej umowy zobowi zuj cej do przeniesienia własno ci Zła wiara posiadacza nieruchomo ci nabywaj cego posiadanie na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego, zobowi zuj cej do przeniesienia własno ci Moment miarodajny dla oceny dobrej wiary posiadacza samoistnego nieruchomo ci Moment miarodajny dla oceny dobrej wiary posiadacza samoistnego rzeczy ruchomej Bieg zasiedzenia samoistnego posiadacza w złej wierze Zasiedzenie nieruchomo ci pa stwowych Przerwanie biegu zasiedzenia Zasiedzenie odziedziczonej nieruchomo ci przez rzekomego spadkobierc Zachowanie skutkuj ce przerwaniem biegu zasiedzenia Umorzenie post powania o wydanie nieruchomo ci a bieg zasiedzenia Posiadanie poprzednika Niezgodno ć art. 179 KC z Konstytucj RP Niedopuszczalno ć uznania testamentu za rzecz znalezion w rozumieniu art KC Poj cie rzeczy porzuconej Rozdział IV. Współwłasno ć Nakaz równej dla wszystkich współwła cicieli ochrony prawnej własno ci Sytuacja prawna wła ciciela nieruchomo ci po zako czeniu scalania Zakres uprawnie udziałowca wspólnoty gruntowej Mo liwo ć ustalenia nierównych udziałów w przypadku nabycia nieruchomo ci na podstawie ustawy uwłaszczeniowej Nabycie nieruchomo ci posiadanej przez spadkodawc przez zasiedzenie Wyga ni cie dzier awy udziału we współwłasno ci nieruchomo ci Czynno ci zwykłego zarz du Wa no ć czynno ci prawnej dokonanej tylko z jednym współwła cicielem Dopuszczenie do posiadania współwła ciciela nieruchomo ci Roszczenia uzupełniaj ce ochron własno ci mi dzy współwła cicielami Zbycie udziału we współwłasno ci a odpowiedzialno ć z tytułu nakładów Posiadanie rzeczy przez współwła ciciela a roszczenie o wydanie po ytków XV

17 285. Rozliczenie mi dzy współwła cicielami korzy ci wynikaj cych z posiadania Stosowanie art. 5 KC do dania zniesienia współwłasno ci nieruchomo ci Niewa no ć umowy znosz cej współwłasno ć wzgl dem jednego ze współwła cicieli, a sytuacja innych współwła cicieli Podział rzeczy poprzez wyodr bnienie samodzielnych lokali a konflikt osobisty współwła cicieli Dopuszczalno ć dania zniesienia współwłasno ci nieruchomo ci wspólnej przez współwła ciciela lokalu stanowi cego odr bn własno ć Hipoteka na udziale a zniesienie współwłasno ci nieruchomo ci Charakter odsetek, o których mowa w art KC Podział quoad usum a nakłady Uprawnienie do dalszego zamieszkiwania z art. 218 KC Rozdział V. Ochrona własno ci Roszczenie windykacyjne wobec nieformalnego nabywcy nieruchomo ci Roszczenie o ochron dziedziczenia a roszczenie windykacyjne Powództwo windykacyjne wobec władaj cego tytułem prawnym do rzeczy Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy a roszczenie windykacyjne i negatoryjne Mo liwo ć dochodzenia roszcze uzupełniaj cych a roszczenie windykacyjne Dochodzenie roszcze uzupełniaj cych a wydanie nieruchomo ci Wysoko ć odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy Legitymacja do wytoczenia powództwa negatoryjnego Mo liwo ć odmowy przyj cia rzeczy przez wła ciciela Rozumienie poj cia zwrot rzeczy Przedawnienie roszcze wła ciciela z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy Zapłata za korzystanie z lokalu Legitymacja bierna w sprawie o zwrot nakładów Wymagalno ć roszczenia o zwrot nakładów; rodzaje nakładów ródło roszcze uzupełniaj cych Zwrot nakładów dokonanych przez współwła ciciela Budynek mieszkalny jako nakład posiadacza Zatrzymanie nakładów posiadacza przez wła ciciela nieruchomo ci Termin przedawnienia roszcze z art. 229 KC Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy Zwrot nakładów dla posiadacza zale nego Poj cie innego urz dzenia w rozumieniu art. 231 KC Dobra wiara na tle art KC danie wła ciciela wykupu nieruchomo ci Wyga ni cie roszczenia z art KC XVI

18 319. Termin przedawnienia roszczenia z art KC Charakter posiadania a roszczenie z art KC Prawomocny wyrok jako podstawa wpisu do ksi gi wieczystej Rozdział VI. U ytkowanie wieczyste Niewa no ć umowy przeniesienia u ytkowania wieczystego bez własno ci budynków Wył czenie zasady wiarygodno ci ksi g wieczystych w przypadku u ytkowania wieczystego (I) Wył czenie zasady wiarygodno ci ksi g wieczystych w przypadku u ytkowania wieczystego (II) Własno ć budynków wzniesionych przez niektórych współu ytkowników Sposób podziału budynku na gruncie oddanym w u ytkowanie wieczyste Mo liwo ć rozwi zania umowy u ytkowania wieczystego co do fizycznie wydzielonych cz ci gruntu Skutki stwierdzenia niewa no ci umowy o oddanie nieruchomo ci w u ytkowanie wieczyste Stosowanie przepisów dotycz cych własno ci w drodze analogii do instytucji u ytkowania wieczystego Wypowiedzenie przez u ytkownika wieczystego umowy zawartej przez wła ciciela Rozdział VII. Prawa rzeczowe ograniczone przepisy ogólne Prawo do miejsca postojowego w gara u wielostanowiskowym a zasada numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych Prawo intertemporalne. Zasada numerus clausus a zasada kontynuacji praw rzeczowych ustanowionych przed 1965 r Niepodzielno ć słu ebno ci gruntowej obci aj cej nieruchomo ć Zasada numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych U ytkowanie z ustawy o gospodarce nieruchomo ciami jako ograniczone prawo rzeczowe Forma aktu notarialnego dla o wiadczenia o zobowi zaniu si do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego Nabycie udziału w spadku a dalsze trwanie słu ebno ci na nieruchomo ci Posiadanie słu ebno ci w złej wierze Niezbywalno ć prawa u ytkowania Konfuzja prawa własno ci i u ytkowania wieczystego Zapis u ytkowania nieruchomo ci a wpis w ksi dze wieczystej Ochrona u ytkownika nieruchomo ci Rozdział VIII. U ytkowanie i timesharing Ustanowienie u ytkowania U ytkowanie jako przedmiot aportu Rozdział IX. Słu ebno ci Niedopuszczalno ć ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na działkach wydzielonych quoad usum XVII

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW

PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW z paragra em eria PRAWO CYWILNE ZBIÓR PRZEPISÓW KODEKS CYWILNY KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r.

EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi EGZAMIN KONKURSOWY DLA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW NOTARIALNYCH 8 LIPCA 2006r. Pouczenie: 1. Praca jest

Bardziej szczegółowo

Badanie stanu prawnego nieruchomo ci fotowoltaiczne, audyt nieruchomo ci, due diligence nieruchomo ci.

Badanie stanu prawnego nieruchomo ci fotowoltaiczne, audyt nieruchomo ci, due diligence nieruchomo ci. Proces inwestycyjny w fotowoltaice PROGRAM Dzie I 9.30-10.00 10.00-11.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna Sło ce przynajmniej zawsze jest za darmo rodowisko prawne procesu inwestycyjnego w fotowoltaice

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem )

RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) RAPORT O STOSOWANIIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI FORTE S.A. W ROKU 2010 (zwany dalej O wiadczeniem lub Raportem ) Zgodnie z tre ci 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Marek Masztalerz Katedra Rachunkowo ci Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Z definicji wynika zatem, e w wyniku zawarcia kontraktu, b d cego instrumentem finansowym, jedna ze stron wykazuje w swoim bilansie

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm.

Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1964.16.93 1971-11-04 zm. Dz.U.1971.27.252 art. 1 1976-07-01 zm. Dz.U.1976.19.122 art. 15 1982-04-06 zm. Dz.U.1982.11.81 art. 1 1983-01-01 zm. Dz.U.1982.19.147 art. 113 zm. Dz.U.1982.30.210 art. 268

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne

USTAWA. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I. Przepisy wstępne Kancelaria Sejmu s. 1/232 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4. KSIĘGA PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA TYTUŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH Tom XXIV, numer 1 2014 KATARZYNA O ÓG-WRÓBEL WYKONYWANIE RODKÓW ZABEZPIECZAJ CYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO Cho by cie mieli najlepsze ustawy, najlepszych

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo