Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7

8 Wprowadzenie XXI Wst p do drugiego wydania XXV Wst p do pierwszego wydania XXVII Wykaz skrótów XXXI KSI GA PIERWSZA Cz ć ogólna Rozdział I. Przepisy wst pne Zgodno ć art. 5 KC z Konstytucj RP Artykuł 5 KC a sankcja niewa no ci czynno ci prawnej Niedopuszczalno ć oceny niewa no ci czynno ci prawnej poprzez pryzmat art. 5 KC Artykuł 5 KC a uzgodnienie tre ci ksi gi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym Stosunek art. 5 do art. 440 KC Zastosowanie art. 5 do roszczenia o zachowek Ocena zaprzeczenia ojcostwa w wyniku sztucznego zapłodnienia poprzez zasady współ ycia społecznego Artykuł 5 KC a miarkowanie kary umownej Artykuł 5 KC a zarzut przedawnienia Artykuł 5 KC a zarzut przedawnienia w stosunkach mi dzy przedsi biorcami Zastosowanie art. 5 KC do roszczenia o kar umown Domniemanie dobrej wiary z art. 7 KC Rozdział II. Osoby fizyczne Konstytucyjna ochrona nasciturusa Wysoko ć zado ćuczynienia dla nasciturusa w przypadku mierci ojca Wyznaczenie uposa enia dla nasciturusa Prawo nasciturusa do odszkodowania Dziecko pocz te jako osoba podlegaj ca represjom w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Wrongful conception Szkoda w sprawach wrongful conception VII

9 20. Roszczenia z tytułu wrongful birth Transseksualizm Ustalenie płci transseksualisty Zakres zdolno ci do czynno ci prawnych Przesłanki ubezwłasnowolnienia Post powanie w sprawie uchylenia lub zmiany ubezwłasnowolnienia przed wej ciem w ycie art KPC Choroba psychiczna spadkodawcy a niewa no ć testamentu Narkomania podstaw ubezwłasnowolnienia Stwierdzenie zgonu Rozdział III. Dobra osobiste oraz zado ćuczynienie Naruszenie czci, dobrego imienia i dobrej sławy Publiczne eksponowanie wizerunku osoby znanej jako krzywda Uczucia religijne jako dobro osobiste Krótki fragment utworu jako dobro osobiste jego twórcy Płeć człowieka jako dobro osobiste mierć osoby bliskiej jako dobro osobiste Granice wolno ci wypowiedzi dotycz cej wydarze historycznych Rozdzielenie prochów zmarłego jako naruszenie kultu pami ci osoby zmarłej Rozpowszechnianie wizerunku osoby publicznej Wi z godłem jako dobro osobiste Obraza partii politycznej a obraza jej członka Satyryczny charakter utworu a zniesławienie Nazwa zespołu artystycznego jako dobro osobiste Zakres bezprawno ci przy prezentowaniu materiałów prasowych Dopuszczalne granice krytyki osoby publicznej Prawo do sprostowania Rzetelno ć dziennikarska a naruszenie dóbr osobistych Ochrona dóbr osobistych a zgoda uprawnionego Bezprawno ć a naruszenie dóbr osobistych Opublikowanie nieprawdziwych informacji a odpowiedzialno ć działaj cego ze szczególn staranno ci i rzetelno ci dziennikarza danie wyło enia sumy potrzebnej na koszty leczenia Przesłanki zado ćuczynienia Okoliczno ci uwzgl dniane przy wymierzaniu zado ćuczynienia Funkcje art. 448 KC Zakres zado ćuczynienia. Kompensacyjna funkcja zado ćuczynienia Kompensacyjny charakter zado ćuczynienia Kumulacja roszcze przewidzianych w art. 448 KC Przesłanka roszczenia o zas dzenie odpowiedniej kwoty na cel społeczny Fakultatywno ć zas dzenia zado ćuczynienia z art. 448 KC VIII

10 Rozdział IV. Osoby prawne Status prawny partii politycznych przed wej ciem w ycie ustawy o partiach politycznych Osobowo ć prawna oddziału osoby prawnej Wiedza osoby prawnej a wiedza osób wchodz cych w skład jej organu Sposób reprezentacji osoby prawnej Osobowo ć prawna wspólnoty mieszkaniowej Zdolno ć prawna wspólnoty mieszkaniowej Niepodzielno ć poj cia osobowo ci prawnej. Osobowo ć prawna jednostki wojskowej Przej cie przez SP składnika mienia pa stwowej osoby prawnej Odpowiedzialno ć SP w przypadku likwidacji pa stwowej osoby prawnej Gospodarowanie powierzonym mieniem przez organ administracji pa stwowej Zawarcie umowy z nieuprawnionym pracownikiem Bezskuteczno ć zawieszona umów zawartych w imieniu osoby prawnej Kurator dla osoby prawnej Dobra osobiste osoby prawnej Dochodzenie odszkodowania przez osob prawn Rozdział V. Przedsi biorcy i ich oznaczenia Prowadzenie działalno ci gospodarczej przez przedsi biorc Naruszenie prawa do firmy Ochrona prawa do firmy (I) Ochrona prawa do firmy (II) Zarejestrowanie a u ywanie nazwy Zmiana firmy Zasada niewprowadzania w bł d przez firm (I) Zasada niewprowadzania w bł d przez firm (II) Zasada prawdziwo ci firmy (I) Zasada prawdziwo ci firmy (II) U ycie zwrotu kancelaria prawna w firmie spółki z o.o Zaniechanie u ywania firmy przez zało on spółk Zagro enie naruszenia i ochrona prawa do firmy Oznaczenie oddziału przedsi biorcy zagranicznego Przedsi biorca jako pracodawca Rozdział VI. Mienie Poj cie rzeczy na gruncie art. 28 rozporz dzenia z 1934 r. Prawo upadło ciowe Lokal zajmuj cy cało ć budynkujako odr bny przedmiot własno ci Niewa no ć przeniesienia własno ci cz ci nieruchomo ci bez jednoczesnego podziału znajduj cego si na niej budynku Prawo własno ci cz ci budynku oraz pi tra Balkon jako cz ć składowa lokalu stanowi cego odr bn własno ć IX

11 93. Nieruchomo ć gruntowa Urz dzenie jako cz ć składowa gruntu Roszczenie o wydanie nieruchomo ci zabudowanej cudzym budynkiem Urz dzenia wchodz ce w skład przedsi biorstwa Budynek jako cz ć składowa przedsi biorstwa Po ytki naturalne Odsetki od wierzytelno ci stanowi cej składnik maj tku odr bnego Prawo do grobu Rozliczenie kosztów poniesionych na budow urz dze na podstawie art. 49 KC przed r Rozdział VII. Przedsi biorstwo i gospodarstwo rolne Likwidacja przedsi biorstwa pa stwowego przez sprzeda przedsi biorstwa w rozumieniu art KC Zbycie przedsi biorstwa jako sukcesja syngularna Odpowiedzialno ć solidarna nabywcy i zbywcy przedsi biorstwa Elementy wchodz ce w skład definicji przedsi biorstwa Składniki przedsi biorstwa Zdolno ć aportowa przedsi biorstwa spółdzielni Umowne wył czenie przeniesienia wierzytelno ci z czynno ci prawnej maj cej za przedmiot przedsi biorstwo Odpowiedzialno ć solidarna nabywcy i zbywcy zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Nabycie przedsi biorstwa w drodze kilku umów Solidarna odpowiedzialno ć kolejnych nabywców przedsi biorstwa Przej cie przez nabywc długów zwi zanych z prowadzeniem przedsi biorstwa Obszar nieruchomo ci rolnej jako składnik gospodarstwa rolnego Gospodarstwo rolne jako przedsi biorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomoc sił przyrody Rozdział VIII. Czynno ci prawne przepisy ogólne Zwyczaj jako ródło prawa i o wiadczenie woli Ograniczenie rozporz dzania prawem zbywalnym Konwersja czynno ci prawnej Czynno ć prawna maj ca na celu obej cie prawa Zarzut niewa no ci postanowienia umowy a oczywista omyłka przy redakcji tej umowy Sankcja niewa no ci a sankcja bezskuteczno ci wzgl dnej. Niewa no ć czynno ci prawnej a przekroczenie granic pełnomocnictwa Poj cie sprzeczno ci z ustaw. Granice swobody umów. O wiadczenie woli jako fikcja prawna Niewa no ć czynno ci prawnej, nadu ycie prawa podmiotowego Niewa no ć umowy a r kojmia. Wysoko ć odsetek. Odpowiedzialno ć osoby prawnej X

12 124. Cz ciowa niewa no ć czynno ci prawnej. Maksymalna wysoko ć odsetek przed r Skutek w postaci cz ciowej niewa no ci przy uchyleniu uchwał organów spółek kapitałowych Klauzula salwatoryjna a cz ciowa niewa no ć umowy Ius ad rem a skarga paulia ska Bezskuteczno ć wzgl dna a umowne prawo pierwokupu Milczenie jako przejaw o wiadczenia woli Wykładnia o wiadcze woli Animus testandi a testament ustny Cechy o wiadczenia woli. Wady o wiadcze woli Sytuacja istnienia a nieistnienia o wiadczenia woli Doj cie o wiadczenia woli do adresata Zgoda osoby trzeciej wynikaj ca z norm prawa wewn trznego ko cioła b d zwi zku wyznaniowego Wykładnia o wiadcze woli Uzupełnienie tre ci czynno ci prawnej przez s d Rozdział IX. Zawarcie umowy Przesłanki uznania o wiadczenia woli za ofert w rozumieniu art KC. Oferta sprzeczna z zasadami współ ycia społecznego Zaproszenie do rozpocz cia rokowa a oferta Propozycja dłu nika zapłaty w walucie polskiej nale no ci wyra onej w walucie obcej jako oferta modyfikacji umowy Konkludentne przyj cie oferty. Chwila zawarcia umowy w przypadku takiego zachowania si oblata Istotne postanowienia proponowanej umowy. Dopuszczalno ć zamieszczenia warunków nabycia akcji jako elementu oferty w prospekcie emisyjnym Oferta sprzeda y ad incertas personas Milczenie jako przejaw o wiadczenia woli wyra aj cego zgod na przyj cie oferty Dorozumiane przyj cie oferty. Milczenie jako przyj cie oferty Znaczenie zamieszczenia w ofercie uregulowa odbiegaj cych od reguł powszechnie przyj tych Stało ć stosunków gospodarczych w rozumieniu art KC Zwi zanie wynikiem przetargu. Warunki przetargu Przesłanki zatrzymania wadium a warunki przetargu Zwi zanie wynikiem przetargu Rokowania Rozdział X. Forma czynno ci prawnych Zmiana umowy, której wa no ć zale y od zachowania formy pisemnej Zawarcie umowy pod fałszywym nazwiskiem Odwołanie por czenia udzielonego na pi mie Sprzeda zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa O wiadczenie woli przy pomocy faksu XI

13 157. Zmiana płatno ci ceny ustalonej w umowie w formie aktu notarialnego Zachowanie pisemnej formy czynno ci prawnej Forma zgody na zabieg operacyjny Data pewna z art KC a data pewna z art KC O wiadczenie woli osoby niemog cej czytać Poj cie jakiejkolwiek wzmianki w rozumieniu art pkt 2 KC. 231 Rozdział XI. Wady o wiadczenia woli Brak swobody powzi cia decyzji i wyra enia woli Pozorno ć uznania dziecka Umowa pozorna zani enie ceny in fraudem fisci Pozorna czynno ć prawna a wymóg formy aktu notarialnego Oczekiwania osoby dokonuj cej czynno ci prawnej a mo liwo ć powołania si na bł d Bł d Wada o wiadczenia woli a zawarcie ugody s dowej Podst p Zastosowanie podst pu przy uchyleniu si od przyj cia i odrzucenia spadku Akt administracji pa stwowej a gro ba bezprawna Działanie zgodne z prawem jako bezprawna gro ba Gro ba popełnienia samobójstwa jako gro ba bezprawna Rozdział XII. Warunek i termin Warunek ujemny Warunek potestatywny (I) Warunek potestatywny (II) Zawarcie warunku w ugodzie s dowej Uznanie pod warunkiem Termin ko cowy Obliczanie terminów Dni wolne od pracy sobota Rozdział XIII. Przedstawicielstwo Stosunek podstawowy Dziedziczenie uprawnienia do potwierdzenia czynno ci prawnej Stałe pełnomocnictwo do wystawiania faktur Wyga ni cie pełnomocnictwa Odwołalno ć o wiadcze pełnomocnika przez mocodawc Pełnomocnictwo rodzajowe Działanie w cudzym imieniu Czynno ć przekraczaj ca zakres zwykłych czynno ci a pełnomocnictwo ogólne Zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego przez wspólników spółki cywilnej Zastosowanie w drodze analogii art i 2 KC do umowy zawartej przez zarz d spółdzielni XII

14 193. Reprezentacja spółki cywilnej Działanie osoby fizycznej jednocze nie w imieniu własnym i jako dyrektora przedsi biorstwa pa stwowego Zastosowanie art. 108 KC do działania organu Zawarcie umowy o prac z samym sob Zakres uprawnie prokurenta Prokura ł czna niewła ciwa Wyga ni cie prokury z chwil ogłoszenia upadło ci Rozdział XIV. Przedawnienie roszcze Roszczenie niepodlegaj ce przedawnieniu Roszczenie z art. 64 KC i 1047 KPC, jako roszczenie maj tkowe podlegaj ce przedawnieniu Nieprzedawnialno ć roszczenia o ustalenie. Poj cie roszczenia Wymagalno ć odsetek kapitalizowanych Wymagalno ć roszczenia (II) Przedawnienie roszcze o naprawienie szkody wyrz dzonej czynami stanowi cymi zbrodnie stalinowskie Przedawnienie roszczenia o zado ćuczynienie i odszkodowanie z KPK Zarzut przedawnienia w stosunkach pracy Termin na podniesienie zarzutu przedawnienia Artykuł 646 KC jako lex specialis do art. 118 KC Zakaz modyfikacji terminów przedawnienia a wymagalno ć roszczenia Odsetki a przedawnienie Przedawnienie roszcze o odsetki za opó nienie przy sprzeda y w zakresie działalno ci przedsi biorstwa Przerwa biegu przedawnienia w wypadku roszcze przyszłych Przerwanie biegu terminu przedawnienia Zawezwanie do próby ugodowej Skuteczne cofni cie powództwa jako przyczyna niwecz ca przerw biegu przedawnienia Uznanie roszczenia KSI GA DRUGA Własno ć i inne prawa rzeczowe Rozdział I. Tre ć i wykonywanie prawa własno ci Granice wykonywania prawa własno ci Własno ć wód a własno ć gruntów pokrytych wodami Granice prawa własno ci. Instalacja urz dze przesyłowych Stan wy szej konieczno ci, siła wy sza, zasady współ ycia społecznego Społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu. Nadu ycie prawa przy roszczeniu negatoryjnym Decyzja administracyjna a przeci tna miara korzystania z nieruchomo ci (I) XIII

15 224. Decyzja administracyjna a przeci tna miara korzystania z nieruchomo ci (II) Charakter prawny roszczenia o zaniechanie immisji Słu ebno ć drogi koniecznej (I) Słu ebno ć drogi koniecznej (II) Utrata dost pu do drogi publicznej w wyniku zachowania wła ciciela a roszczenie o ustanowienie drogi koniecznej Odpowiedni dost p do drogi publicznej a ustanowienie drogi koniecznej Mo liwo ć nadania klauzuli wykonalno ci postanowieniu o ustanowieniu drogi koniecznej Słu ebno ć przeprowadzenia linii energetycznej a słu ebno ć drogi koniecznej Roboty ziemne. Odpowiedzialno ć Skarbu Pa stwa Przesłanki roszczenia o zaprzestanie robót ziemnych Usuni cie gał zi, korzeni i owoców Własno ć, prawo s siedzkie, granice wykonywania prawa własno ci Przekroczenie granic gruntu Przekroczenie granic nieruchomo ci przy wznoszeniu budynku Ochrona najemcy przed immisjami Rozgraniczenie nieruchomo ci (I) Rozgraniczenie nieruchomo ci (II) Utrzymywanie znaków granicznych Rozdział II. Przeniesienie własno ci Skutek rozporz dzenia własno ci nieruchomo ci przez osob nieb d c jej wła cicielem Umowa przedwst pna sprzeda y niewydzielonej działki Przeniesienie posiadania jako przesłanka nabycia własno ci rzeczy oznaczonych gatunkowo Dopuszczalno ć zawarcia i charakter prawny umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie Dopuszczalno ć przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomo ci w wietle art. 157 KC Dopuszczalno ć umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomo ci Forma umowy sprzeda y nieruchomo ci sporz dzona za granic Prawo pierwokupu nieruchomo ci rolnej Nabycie rzeczy na podstawie art. 169 KC Dobra wiara nabywcy rzeczy ruchomej od nieuprawnionego Przeniesienie posiadania a nabycie własno ci rzeczy ruchomej na podstawie art. 169 KC Dobra wiara Zaj cie rzeczy przez komornika a rozporz dzanie rzecz w wietle art. 169 KC Rozdział III. Zasiedzenie oraz inne przypadki nabycia i utraty własno ci Brak mo liwo ci zasiedzenia w przypadku posiadania zale nego XIV

16 256. Niemo liwo ć zasiedzenia cz ci składowej rzeczy Niedopuszczalno ć zaliczenia okresu posiadania przez u ytkownika wieczystego do posiadania samoistnego Zasiedzenie u ytkowania wieczystego Dobra wiara posiadacza nieruchomo ci nabywaj cego posiadanie na podstawie notarialnej umowy zobowi zuj cej do przeniesienia własno ci Zła wiara posiadacza nieruchomo ci nabywaj cego posiadanie na podstawie umowy bez zachowania formy aktu notarialnego, zobowi zuj cej do przeniesienia własno ci Moment miarodajny dla oceny dobrej wiary posiadacza samoistnego nieruchomo ci Moment miarodajny dla oceny dobrej wiary posiadacza samoistnego rzeczy ruchomej Bieg zasiedzenia samoistnego posiadacza w złej wierze Zasiedzenie nieruchomo ci pa stwowych Przerwanie biegu zasiedzenia Zasiedzenie odziedziczonej nieruchomo ci przez rzekomego spadkobierc Zachowanie skutkuj ce przerwaniem biegu zasiedzenia Umorzenie post powania o wydanie nieruchomo ci a bieg zasiedzenia Posiadanie poprzednika Niezgodno ć art. 179 KC z Konstytucj RP Niedopuszczalno ć uznania testamentu za rzecz znalezion w rozumieniu art KC Poj cie rzeczy porzuconej Rozdział IV. Współwłasno ć Nakaz równej dla wszystkich współwła cicieli ochrony prawnej własno ci Sytuacja prawna wła ciciela nieruchomo ci po zako czeniu scalania Zakres uprawnie udziałowca wspólnoty gruntowej Mo liwo ć ustalenia nierównych udziałów w przypadku nabycia nieruchomo ci na podstawie ustawy uwłaszczeniowej Nabycie nieruchomo ci posiadanej przez spadkodawc przez zasiedzenie Wyga ni cie dzier awy udziału we współwłasno ci nieruchomo ci Czynno ci zwykłego zarz du Wa no ć czynno ci prawnej dokonanej tylko z jednym współwła cicielem Dopuszczenie do posiadania współwła ciciela nieruchomo ci Roszczenia uzupełniaj ce ochron własno ci mi dzy współwła cicielami Zbycie udziału we współwłasno ci a odpowiedzialno ć z tytułu nakładów Posiadanie rzeczy przez współwła ciciela a roszczenie o wydanie po ytków XV

17 285. Rozliczenie mi dzy współwła cicielami korzy ci wynikaj cych z posiadania Stosowanie art. 5 KC do dania zniesienia współwłasno ci nieruchomo ci Niewa no ć umowy znosz cej współwłasno ć wzgl dem jednego ze współwła cicieli, a sytuacja innych współwła cicieli Podział rzeczy poprzez wyodr bnienie samodzielnych lokali a konflikt osobisty współwła cicieli Dopuszczalno ć dania zniesienia współwłasno ci nieruchomo ci wspólnej przez współwła ciciela lokalu stanowi cego odr bn własno ć Hipoteka na udziale a zniesienie współwłasno ci nieruchomo ci Charakter odsetek, o których mowa w art KC Podział quoad usum a nakłady Uprawnienie do dalszego zamieszkiwania z art. 218 KC Rozdział V. Ochrona własno ci Roszczenie windykacyjne wobec nieformalnego nabywcy nieruchomo ci Roszczenie o ochron dziedziczenia a roszczenie windykacyjne Powództwo windykacyjne wobec władaj cego tytułem prawnym do rzeczy Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy a roszczenie windykacyjne i negatoryjne Mo liwo ć dochodzenia roszcze uzupełniaj cych a roszczenie windykacyjne Dochodzenie roszcze uzupełniaj cych a wydanie nieruchomo ci Wysoko ć odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy Legitymacja do wytoczenia powództwa negatoryjnego Mo liwo ć odmowy przyj cia rzeczy przez wła ciciela Rozumienie poj cia zwrot rzeczy Przedawnienie roszcze wła ciciela z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy Zapłata za korzystanie z lokalu Legitymacja bierna w sprawie o zwrot nakładów Wymagalno ć roszczenia o zwrot nakładów; rodzaje nakładów ródło roszcze uzupełniaj cych Zwrot nakładów dokonanych przez współwła ciciela Budynek mieszkalny jako nakład posiadacza Zatrzymanie nakładów posiadacza przez wła ciciela nieruchomo ci Termin przedawnienia roszcze z art. 229 KC Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy Zwrot nakładów dla posiadacza zale nego Poj cie innego urz dzenia w rozumieniu art. 231 KC Dobra wiara na tle art KC danie wła ciciela wykupu nieruchomo ci Wyga ni cie roszczenia z art KC XVI

18 319. Termin przedawnienia roszczenia z art KC Charakter posiadania a roszczenie z art KC Prawomocny wyrok jako podstawa wpisu do ksi gi wieczystej Rozdział VI. U ytkowanie wieczyste Niewa no ć umowy przeniesienia u ytkowania wieczystego bez własno ci budynków Wył czenie zasady wiarygodno ci ksi g wieczystych w przypadku u ytkowania wieczystego (I) Wył czenie zasady wiarygodno ci ksi g wieczystych w przypadku u ytkowania wieczystego (II) Własno ć budynków wzniesionych przez niektórych współu ytkowników Sposób podziału budynku na gruncie oddanym w u ytkowanie wieczyste Mo liwo ć rozwi zania umowy u ytkowania wieczystego co do fizycznie wydzielonych cz ci gruntu Skutki stwierdzenia niewa no ci umowy o oddanie nieruchomo ci w u ytkowanie wieczyste Stosowanie przepisów dotycz cych własno ci w drodze analogii do instytucji u ytkowania wieczystego Wypowiedzenie przez u ytkownika wieczystego umowy zawartej przez wła ciciela Rozdział VII. Prawa rzeczowe ograniczone przepisy ogólne Prawo do miejsca postojowego w gara u wielostanowiskowym a zasada numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych Prawo intertemporalne. Zasada numerus clausus a zasada kontynuacji praw rzeczowych ustanowionych przed 1965 r Niepodzielno ć słu ebno ci gruntowej obci aj cej nieruchomo ć Zasada numerus clausus ograniczonych praw rzeczowych U ytkowanie z ustawy o gospodarce nieruchomo ciami jako ograniczone prawo rzeczowe Forma aktu notarialnego dla o wiadczenia o zobowi zaniu si do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego Nabycie udziału w spadku a dalsze trwanie słu ebno ci na nieruchomo ci Posiadanie słu ebno ci w złej wierze Niezbywalno ć prawa u ytkowania Konfuzja prawa własno ci i u ytkowania wieczystego Zapis u ytkowania nieruchomo ci a wpis w ksi dze wieczystej Ochrona u ytkownika nieruchomo ci Rozdział VIII. U ytkowanie i timesharing Ustanowienie u ytkowania U ytkowanie jako przedmiot aportu Rozdział IX. Słu ebno ci Niedopuszczalno ć ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na działkach wydzielonych quoad usum XVII

19 346. R kojmia wiary publicznej ksi g wieczystych; ochrona nabywcy wygasłej słu ebno ci In dubio pro servituto praedio Słu ebno ć instalacji koniecznej Zakres poj cia wa nej potrzeby gospodarczej Zmiana sytuacji osobistej uprawnionego lub wła ciciela nieruchomo ci obci onej a wa na potrzeba gospodarcza jako przesłanka zmiany tre ci słu ebno ci osobistej Wa na potrzeba gospodarcza a zmiana sytuacji osobistej wła ciciela nieruchomo ci obci onej Zmiana słu ebno ci przechodu maj cej za przedmiot szlak drogowy, biegn cy przez kilka nieruchomo ci Koszty zmiany tre ci lub sposobu korzystania ze słu ebno ci drogi koniecznej Przesłanki zasiedzenia słu ebno ci gruntowej Przesłanki zasiedzenia słu ebno ci gruntowej budowa trwałego i widocznego urz dzenia przez wła ciciela nieruchomo ci obci onej Przesłanki zasiedzenia słu ebno ci gruntowej posiadanie słu ebno ci Zasiedzenie słu ebno ci przesyłu przed wprowadzeniem art KC Bieg terminu zasiedzenia słu ebno ci Ochrona posesoryjna posiadacza słu ebno ci Trwało ć urz dzenia jako przesłanka zasiedzenia słu ebno ci gruntowej Zasiedzenie słu ebno ci gruntowej polegaj cej na korzystaniu z okna otwieranego nad gruntem s siednim Okoliczno ć wył czaj ca mo liwo ć zasiedzenia słu ebno ci gruntowej Zasiedzenie słu ebno ci gruntowej na nieruchomo ci posiadacza słu ebno ci gruntowej Zakres poj cia zmiana stosunków; przesłanki zniesienia słu ebno ci gruntowej za wynagrodzeniem Zmiana stosunków jako przesłanka zniesienia słu ebno ci gruntowej za wynagrodzeniem Zniesienie słu ebno ci z powodu utraty wszelkiego znaczenia dla nieruchomo ci władn cej Zamiana słu ebno ci na rent Ius ad rem (art. 59 KC) a ochrona roszczenia z art. 295 KC Rozdział X. Zastaw, zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Przedmiot zastawu Skuteczno ć zastawu wobec osoby trzeciej nabywaj cej rzecz obci on zastawem Generalny charakter zakazu lex commisoria Forma ustanowienia zastawu na udziałach Zbycie przedmiotu zastawu rejestrowego Zastaw zabezpieczaj cy kredyt bankowy Nieakcesoryjny zastaw rejestrowy XVIII

20 Rozdział XI. Posiadanie Istota władztwa posiadania Sposób posiadania a wynagrodzenie za bezumowne korzystanie Posiadanie samoistne w przypadku oddania w posiadanie zale ne Skutki oddania rzeczy w dalsze posiadanie zale ne Mo liwo ć zmiany podstawy posiadania Domniemanie samoistno ci posiadania Samowolne odzyskanie posiadania Przywrócenie posiadania (I) Przywrócenie posiadania (II) Przeniesienie posiadania akcji Władztwo prekaryjne Rozdział XII. Ksi gi wieczyste przepisy ogólne R kojmia wiary publicznej ksi g wieczystych a niewa no ć umowy R kojmia wiary publicznej ksi g wieczystych a nacjonalizacja (I) R kojmia wiary publicznej ksi g wieczystych a nacjonalizacja (II) Zakres przedmiotowy r kojmi wiary publicznej ksi g wieczystych Zła wiara jako wył czenie r kojmi wiary publicznej ksi g wieczystych Wył czenie r kojmi wiary publicznej ksi g wieczystych Ocena istnienia dobrej wiary a badanie akt ksi gi wieczystej Uzgodnienie tre ci ksi gi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym legitymacja czynna Zwi zanie daniem pozwu w sprawie o uzgodnienie tre ci ksi gi wieczystej Legitymacja czynna w sprawie o uzgodnienie tre ci ksi gi wieczystej Niedopuszczalno ć badania zarzutu niezgodno ci wpisu w ksi dze wieczystej ex officio Moc wsteczna konstytutywnego wpisu w ksi dze wieczystej Rozdział XIII. Ksi gi wieczyste ustrój Wył czenie r kojmi wiary publicznej ksi g wieczystych w post powaniu egzekucyjnym Wyrok rozwodowy jako podstawa wpisu w ksi dze wieczystej Zwi zanie tre ci decyzji administracyjnej w sprawie o uzgodnienie tre ci ksi gi wieczystej Odr bna własno ć lokalu posadowionego na dwóch nieruchomo ciach Umowa darowizny ekspektatywy jako podstawa wpisu do ksi gi wieczystej Zbywalno ć ekspektatywy prawa Zakres badania czynno ci prawnej w post powaniu wieczystoksi gowym Rozdział XIV. Hipoteka przepisy ogólne Akcesoryjno ć hipoteki; legitymacja czynna dłu nika w sprawie o wykre lenie hipoteki z ksi gi wieczystej XIX

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA PIERWSZA Część ogólna

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA PIERWSZA Część ogólna Wprowadzenie.................................................. XXI Wstęp do drugiego wydania....................................... XXV Wstęp do pierwszego wydania.....................................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE)

KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) prof. dr hab. Jacek Górecki radca prawny KONSPEKTY DO WYKŁADÓW Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO (CZĘŚĆ OGÓLNA, PRAWO RZECZOWE, PRAWO SPADKOWE) 1. PRAWO CYWILNE - CZĘŚĆ OGÓLNA I PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO I ICH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA SPIS TREŚCI Przedmowa... Wstęp... Wykaz skrótów... Skróty powoływanej literatury... XI XIII XV XIX CZĘŚĆ I. PRAWO CYWILNE CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 3 1. Podziały systemu prawa i pojęcie

Bardziej szczegółowo

Badanie stanu prawnego nieruchomo ci fotowoltaiczne, audyt nieruchomo ci, due diligence nieruchomo ci.

Badanie stanu prawnego nieruchomo ci fotowoltaiczne, audyt nieruchomo ci, due diligence nieruchomo ci. Proces inwestycyjny w fotowoltaice PROGRAM Dzie I 9.30-10.00 10.00-11.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna Sło ce przynajmniej zawsze jest za darmo rodowisko prawne procesu inwestycyjnego w fotowoltaice

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe

Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego Rozdział 2. Własność i stosunki własnościowe Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIX Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego... 1 1. Pojęcie prawa rzeczowego... 1 I. Definicja... 1 II. Źródła prawa rzeczowego... 2 2. Prawa podmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V. Wykaz literatury... XXI Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 1. Pojęcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CSK 181/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 lutego 2010 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... XIII Przedmowa.................................................. XI Wykaz skrótów............................................... XIII A. Tekst ustawy.............................................. 1 Kodeks rodzinny

Bardziej szczegółowo

Pytania testowe na egzamin z prawa cywilnego 22 czerwca 2010 r. Test jednokrotnego wyboru. Czas na udzielenie odpowiedzi: 60 min

Pytania testowe na egzamin z prawa cywilnego 22 czerwca 2010 r. Test jednokrotnego wyboru. Czas na udzielenie odpowiedzi: 60 min Pytania testowe na egzamin z prawa cywilnego 22 czerwca 2010 r. Test jednokrotnego wyboru. Czas na udzielenie odpowiedzi: 60 min 1. Nieważna z mocy prawa jest umowa zawarta: a) pod wpływem groźby, b) pod

Bardziej szczegółowo

D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I

D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I Ochrona własności D R K A T A R Z Y N A A N N A D A D A Ń S K A U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I Konstrukcja prawna ochrony własności OCHRONA WŁASNOŚCI Pomoc własna Ochrona sądowa Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy: Piotr Stec, Mariusz Załucki Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. Redaktorzy:, Spis treści: Wykaz skrótów Słowo wstępne do wydania drugiego Część I. Wprowadzenie do prawa cywilnego Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAPŁATĘ 5000 ZŁ. Michaś Kowalski

ZAPŁATĘ 5000 ZŁ. Michaś Kowalski Prawo cywilne I 1 ROSZCZENIE O OPRÓŻNIENIE I WYDANIE LOKALU A Sp. z o.o. C Sp.j. ROSZCZENIE O ZAPŁATĘ 5000 ZŁ Anna Kowalska ROSZCZENIE O ZAMIESZCZENIE PRZEPROSIN Jan Kowalski OJCOSTWO STOSUNEK NAJMU B

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA - PODSTAWY PRAWA RZECZOWEGO

PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA - PODSTAWY PRAWA RZECZOWEGO Prawo rzeczowe Księga II Kodeksu cywilnego Prawo rzeczowe zajmuje się rzeczami, a w szczególności nieruchomościami. Prawa rzeczowe są prawami bezwzględnymi, to znaczy działają względem każdego, kto wchodzi

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne Orzecznictwo

Prawo cywilne Orzecznictwo Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo cywilne Orzecznictwo Tom III Wprowadzenie Prof. Krzysztof Pietrzykowski 2. wydanie C.H. Beck Spis tre ci Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym

Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1. Urządzenia przesyłowe 1.1. Regulacja z art. 49 k.c. w ujęciu historycznoporównawczym 1.2. Zakres pojęcia "urządzenie przesyłowe"

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XIX Kodeks cywilny... 1 Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe... 3 Tytuł I. Własność... 5 Dział I. Przepisy ogólne... 5 Art. 126 139. (uchylone)...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.03.2016 godz. 03:47:47 Numer KRS: 0000570184 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX Wykaz skrótów... XI Orzecznictwo... XV Bibliografia... XIX Inne źródła... XXIX Rozdział I. Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój... 1 1. Dobra osobiste na gruncie prawa rzymskiego...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:28:43 Numer KRS: 0000533903 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska.

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska. Druk nr 4058 Warszawa, 11 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-99-05 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2016 godz. 18:33:34 Numer KRS: 0000491827 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa do szóstego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI

Spis treœci. Przedmowa do szóstego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Str. Przedmowa do szóstego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Nb. Rozdzia³ I. Ogólne wiadomoœci o prawie rzeczowym... 1 1. Pojêcie i ogólna charakterystyka podmiotowych praw rzeczowych...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 67/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 czerwca 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 09:50:11 Numer KRS: 0000575597

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 09:50:11 Numer KRS: 0000575597 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 09:50:11 Numer KRS: 0000575597 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.05.2016 godz. 23:18:44 Numer KRS: 0000035718 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2015 godz. 11:57:27 Numer KRS: 0000279003 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII

Spis treści. Część A. Testy. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Spis treści Wykaz skrótów XVII Wykaz literatury XXI Przedmowa XXIII Część A. Testy Test 1. Część historyczna 1 Test 2. Krajowy Rejestr Sądowy 3 Test 3. Przepisy Kodeksu cywilnego związane z prawem gospodarczym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 09:02:14 Numer KRS: 0000616148

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 09:02:14 Numer KRS: 0000616148 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 09:02:14 Numer KRS: 0000616148 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.06.2016 godz. 02:36:10 Numer KRS: 0000471691 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 00:47:59 Numer KRS: 0000012500 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.05.2016 godz. 21:15:42 Numer KRS: 0000186522 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:12:45 Numer KRS: 0000548060 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.04.2016 godz. 00:42:19 Numer KRS: 0000049528 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne. Uwagi ogólne. Pośrednia i bezpośrednia ochrona własności Ochrona własności

Prawo cywilne. Uwagi ogólne. Pośrednia i bezpośrednia ochrona własności Ochrona własności Prawo cywilne Ochrona własności Uwagi ogólne Ochrona własności wypływa wprost z art 140 k.c. Brak zróżnicowania ze względu na formę własności Środki ochrony Bezpośrednie (petytoryjne i posesoryjne) Pośrednie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 10:37:23 Numer KRS: 0000365439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 15:10:38 Numer KRS: 0000524562

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 15:10:38 Numer KRS: 0000524562 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 15:10:38 Numer KRS: 0000524562 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... XIII Wstęp...................................................................... XI Wykaz skrótów............................................................. XIII Wykaz literatury............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia prawo rzeczowe Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe

Spis treści Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia prawo rzeczowe Rozdział II. Podmiotowe prawa rzeczowe Spis treści Przedmowa do dziesiątego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXIII Część I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym... 1 Rozdział I. Wieloznaczność pojęcia prawo rzeczowe...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2016 godz. 13:13:27 Numer KRS: 0000548493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 21:27:29 Numer KRS: 0000113785 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:06:45 Numer KRS: 0000617345

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:06:45 Numer KRS: 0000617345 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:06:45 Numer KRS: 0000617345 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 23:10:20 Numer KRS: 0000615647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2016 godz. 08:05:34 Numer KRS: 0000519619

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2016 godz. 08:05:34 Numer KRS: 0000519619 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.06.2016 godz. 08:05:34 Numer KRS: 0000519619 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000489949

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.06.2016 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000489949 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.06.2016 godz. 14:55:27 Numer KRS: 0000489949 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Własność i inne prawa rzeczowe cz. II

Własność i inne prawa rzeczowe cz. II Własność i inne prawa rzeczowe cz. II Hipoteka i zastaw Na czym polega istota hipoteki? Czy ustanowienie hipoteki wpływa na prawo własności nieruchomości? Hipoteka umowna i przymusowa. Różnice pomiędzy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.06.2016 godz. 20:19:43 Numer KRS: 0000490474 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 14:24:39 Numer KRS: 0000580171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.05.2016 godz. 14:24:39 Numer KRS: 0000580171 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.05.2016 godz. 14:24:39 Numer KRS: 0000580171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:37:38 Numer KRS: 0000146306 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:30:05 Numer KRS: 0000584362 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan zebrania w dniu 28.03.2012

Plan zebrania w dniu 28.03.2012 Plan zebrania w dniu 28.03.2012 1 ) rozpocz cie zebrania 2) informacja na temat ukonstytuowania si nowych w adz stowarzyszenia po wyborach z dnia 4 stycznia 2012 3) przedstawienie informacji zarz du na

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 16:07:28 Numer KRS: 0000607211 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:50:30 Numer KRS: 0000600439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:50:30 Numer KRS: 0000600439 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2016 godz. 16:50:30 Numer KRS: 0000600439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych

1.1. Pojęcie prawa cywilnego 1.2. Stosunek cywilnoprawny 1.3. Zdarzenia powodujące powstanie stosunków cywilnoprawnych Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji. (red.), (red.) Oddawany do rąk Czytelników podręcznik stanowi syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI. z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r. Dz.U.2004.148.1564 2005-02-02 zm. Dz.U.2005.11.83 1 2007-10-27 zm. Dz.U.2007.187.1336 1 2008-10-02 zm. Dz.U.2008.173.1078 1 2010-04-14 zm. Dz.U.2010.49.290 1 ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWO CI z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz

PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK. Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PLAN POŁ CZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmuj ca ) oraz PZO Investment spółka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.02.2016 godz. 01:45:39 Numer KRS: 0000521159 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 10:39:07 Numer KRS: 0000296986

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 10:39:07 Numer KRS: 0000296986 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 10:39:07 Numer KRS: 0000296986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2016 godz. 22:32:45 Numer KRS: 0000006354

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2016 godz. 22:32:45 Numer KRS: 0000006354 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2016 godz. 22:32:45 Numer KRS: 0000006354 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:05:06 Numer KRS: 0000531148 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego

Spis treści Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego 1. Pojęcie prawa spadkowego Przedmowa... Wykaz skrótów... V XV Rozdział I. Pojęcie, funkcje i źródła prawa spadkowego... 1 1. Pojęcie prawa spadkowego... 4 I. Uwagi ogólne... 4 II. Prawo spadkowe a inne działy prawa cywilnego...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 17:18:37 Numer KRS: 0000487302

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 17:18:37 Numer KRS: 0000487302 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 17:18:37 Numer KRS: 0000487302 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM

Spis treści. Przedmowa Wykaz skrótów Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM Spis treści Przedmowa......................................................... 11 Wykaz skrótów...................................................... 13 Część I OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE RZECZOWYM ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo