po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku w Warszawie na rozprawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku w Warszawie na rozprawie"

Transkrypt

1 Sygn. akt XVII AmE 134/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta de Heij - Kaplińska Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Dawejnis po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania M. P. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki z udziałem zainteresowanego (...) S.A.w W. (...) Oddział Obrotu Gazem z siedzibą w P. o wstrzymanie dostaw na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 04 lutego 2011 roku Nr (...) oddala odwołanie. SSO Jolanta de Heij Kaplińska XVII AmE 134/11 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 4 lutego 2011 roku Prezes Urzędu Energetyki (dalej: Prezes URE ) na podstawie art. 8 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm., dalej: Pe ) oraz na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm., dalej: k.p.a. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2010 roku M. P. (1)(dalej: Odwołujący ) stwierdził, że wstrzymanie dostaw gazu dokonane w dniu 17 maja 2010 roku przez (...) Spółkę akcyjną (...)Oddział Obrotu Gazem Gazownię (...)z siedzibą w P.(dalej: (...), Przedsiębiorstwo lub zainteresowany ) do lokalu mieszkalnego położonego w P.przy ul. (...)jest uzasadnione. (decyzja nr (...) z dnia 4 lutego 2011 roku, k. 3-5). Odwołaniem z dnia 7 marca 2011 roku M. P. (1)zaskarżył decyzję Prezesa URE z dnia 4 lutego 2011 roku nr (...) w całości i wniósł o jej zmianę poprzez stwierdzenie, że wstrzymanie dostawy gazu i rozwiązanie umowy o dostawę gazu było nieuzasadnione.

2 W odwołaniu zarzucono, że: 1. zużycie gazu przez odwołującego nie zostało przez Przedsiębiorstwo udokumentowane, 2. została podjęta na podstawie niekompletnej dokumentacji przedstawionej przez Przedsiębiorstwo, 3. nie sprawdzono rzetelności dokumentów dostarczonych przez Przedsiębiorstwo i przyjęto jako dowód w postępowaniu, 4. nie ustosunkowano się do argumentów przedstawionych we wniosku przez Wnioskodawcę (odwołującego), 5. wysnuto błędne wnioski z przyjętej dokumentacji Przedsiębiorstwa, 6. błędnie zinterpretowano przepisy Prawa energetycznego. W uzasadnieniu swego stanowiska odwołujący wskazał, że Prezes URE nie zważył, iż w postępowaniu brak było podstaw do twierdzenia, że wystąpiło pobieranie paliwa gazowego w mieszkaniu odwołującego, bowiem odwołujący nie zamieszkuje w lokalu i przebywa gdzie indziej. Zdaniem odwołującego nie wystąpiła przesłanka upoważniająca do zastosowania przepisu art. 6 ust. 3a Pe, ponieważ Przedsiębiorstwo ukryło fakt dokonania demontażu licznika, nie przekazując żadnego dokumentu z chwili demontażu urządzenia pomiarowego jak nakazuje prawo. W kwestii zapłaty, odwołujący podniósł, że płatności odbiorca dokonuje nie na podstawie wezwania do zapłaty, lecz na podstawie dostarczonej faktury zawierającej obliczenia, termin płatności i inne dane podane w rozporządzeniu ministra finansów, o tym czemu powinna odpowiadać faktura. W ocenie odwołującego, Przedsiębiorstwo w wezwaniu do zapłaty wymienił tylko niektóre cechy niedostarczonej faktury. Tym samym M. P. (1) podkreślił, iż jeżeli sprzedawca nie dostarczył faktury odbiorcy to odbiorca nie znał terminu zapłaty i nie może być upominanym przez Przedsiębiorstwo, że minął termin zapłaty, dodatkowo ponosząc koszty tego wezwania. Odwołujący zaznaczył, iż Prezes URE nie wziął pod uwagę, że Przedsiębiorstwo nie udowodniło, iż nie świadczyło usługi dostawy paliwa gazowego, a także że świadczyło usługi dostarczania faktury, co jest potrzebną przesłanką art. 6 ust. 3a, aby rozważyć ją na korzyść przedsiębiorstwa. Według odwołującego, Prezes URE w toczącym się postępowaniu administracyjnym zażądał od przedsiębiorstwa dostarczenia kopii wystawionych faktur, czyli wydrukowanych, a niekoniecznie dostarczonych. Jednocześnie, odwołujący podkreślił, że w prawie energetycznym mowa jest o dostarczonych fakturach, a nie wystawionych. Co więcej, odwołujący wskazał, iż nie zażądano dowodów dostarczenia tych faktur, w przeciwieństwie do wezwań do zapłaty, gdzie zażądano dowodu doręczenia. Ponadto, w ocenie M. P. (1) wezwanie do zapłaty opiera się o fakturę niedostarczoną, więc jest nierzetelnym dokumentem. Zdaniem odwołującego niezrozumiałe jest również, że Prezes URE nie zażądał do przedstawienia przez przedsiębiorstwo dokumentu zawierającego identyfikację układu pomiarowego i stanu wskazań licznika w chwili zakończenia dostarczania paliw lub demontażu układu pomiarowego i w związku z tym nie posiadał danych licznika, nr. licznika, stanów licznika, a więc także nie ma podstaw do obliczenia zużytego gazu, wystawienia, a następnie dostarczenia faktur odwołującemu.

3 Strona odwołująca zważyła również, iż przedsiębiorstwo przyznało w dokumentach, że tylko wystawiało faktury, a nie dostarczało Wnioskodawcy i na podstawie wystawionych faktur, a nie dostarczonych, wystawiło i dostarczyło Wnioskodawcy wezwanie do zapłaty.. Ponadto, M. P. (1) podniósł, że to na przedsiębiorstwie spoczywał obowiązek prawidłowego i starannego prowadzenia rejestrów dostarczonych odbiorcom faktur by na tej podstawie wystosować wezwanie do odbiorców, którym faktycznie dostarczono faktury, a którzy nie zapłacili za dostawy gazu. Co nie miało miejsca w niniejszym przypadku. (odwołanie z dnia 7 marca 2011 roku, k. 6-8). Pismem z dnia 15 lipca 2011 roku odwołujący sprecyzował termin faktura użyty w odwołaniu, przez który należy rozumieć przede wszystkim dane o zużyciu gazu i historię gazu odczytane przez inkasenta na gazomierzu (i umieszczone w dokumencie zwanym fakturą ) i niedostarczone odwołującemu, co uniemożliwiło jego zdaniem sprawdzenie prawidłowości obliczeń części obliczeniowej w dokumencie zwanym fakturą. (pismo procesowe odwołującego z dnia 15 lipca 2011 roku, k ) W odpowiedzi na odwołanie Prezes URE wniósł o oddalenie odwołania. Uzasadniając swoje stanowisko Prezes URE podniósł, że podtrzymuje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji. Tym samym wskazał, że odwołującego i zainteresowanego łączy umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego. Jednocześnie, Prezes URE zważył, iż w dniu 29 stycznia 2010 roku przedsiębiorstwo wystawiło odwołującemu fakturę na kwotę 146,86 złotych z terminem płatności na 12 lutego 2010 roku. Zdaniem Prezesa URE z powodu braku zapłaty tej sumy (odwołujący twierdzi, że nie otrzymał tej faktury) zainteresowany w dniu 2 marca 2010 roku skierował do odwołującego wezwanie do zapłaty i wyznaczył dodatkowy 14- dniowy termin do zapłaty. Ponadto, Prezes URE nadmienił, że w wezwaniu zainteresowany poinformował, że brak zapłaty może skutkować wstrzymaniem dostaw paliwa gazowego i rozwiązaniem umowy kompleksowej. Według Prezesa URE wezwanie to zostało wysłane listem poleconym, które odwołujący potwierdził odbierając 22 marca 2010 roku. Prezes URE wskazał również, iż odwołujący pomimo wezwania nie uregulował należności wynikającej z wezwania do zapłaty, w związku z czym w dniu 12 maja 2010 roku wystawił polecenie wstrzymania dostaw paliwa gazowego do nieruchomości odwołującego i w dniu 17 maja 2010 roku dostawy te zostały wstrzymane. Prezes URE zaznaczył, iż zgodnie z art. 6 ust. 3a Pe przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych lub energii mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Zdaniem Prezesa URE w niniejszej sprawie przedmiotowe wezwanie odwołujący otrzymał w dniu 22 marca 2010 roku, mając możliwość zapoznania się z jego treścią. Jednocześnie, Prezes URE podkreślił, iż odwołujący nie kwestionuje zaległości wobec zainteresowanego, jedynie fakt niedostarczenia dokumentu źródłowego, tj. faktury. (odpowiedź na odwołanie Prezesa URE z dnia 13 października 2011 roku, k ). Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 3 lipca 2009 roku została zawarta umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego Nr (...)do lokalu mieszkalnego znajdującego się w P.przy ul. (...).

4 (dowód: Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego Nr (...)z dnia 3 lipca 2009 roku, k akt administracyjnych, okoliczność bezsporna). Lokal przy ul. (...) w P. stanowił miejsce wykonywania działalności przez M. P. (1). (dowód: zaświadczenie o dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, k. 38 akt administracyjnych). Aktem notarialnym z dnia 6 lutego 2007 roku M. P. (1) jako właściciel lokalu nr (...) usytuowanego w budynku przy ul. (...) darował nieruchomość swojemu synowi S. J.. Syn udzielił ojcu pełnomocnictwa do administrowania lokalem, składania oświadczeń woli i wiedzy koniecznych do zawarcia umów dzierżawy/najmu lokalu, reprezentowania wobec podmiotów gospodarczych zajmujących się dostawą wody, energii elektrycznej, gazowej, ogrzewania, oczyszczaniem i wywozem nieczystości oraz innych usług w zakresie napraw, remontów. (dowód: umowa darowizny Repertorium A numer (...), k. 32 akt administracyjnych, pełnomocnictwo repertorium A nr (...), k. 36 akt administracyjnych). W dniu 29 stycznia 2010 roku (...) wystawiło M. P. (1) fakturę nr (...) na kwotę 146,86 złotych, z terminem płatności na 12 lutego 2010 roku. (dowód: faktura nr (...), k. 19, akt administracyjnych). Z powodu braku zapłaty przedmiotowej faktury (...) w dniu 2 marca 2010 roku skierowało do M. P. (1) wezwanie do zapłaty i wyznaczyło dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty. Niniejsze wezwanie do zapłaty zostało wysłane listem poleconym, a M. P. (1) potwierdził, że je odebrał na poczcie 22 marca 2010 roku. W przedmiotowym wezwaniu poinformowano o możliwości wstrzymania dostawy paliwa gazowego i wypowiedzenia umowy. (dowody: wezwanie do zapłaty przez (...) z dnia 2 marca 2010 roku, k. 5 akt administracyjnych). Z powodu zaległości płatniczych wynikających z wezwania do zapłaty (...) w dniu 12 maja 2010 roku wystawiło polecenie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego i w dniu 17 maja 2010 roku zostały wstrzymane dostawy gazu do lokalu należącego do M. P. (1). (pismo z dnia 7 czerwca 2010 r., k. 10 akt administracyjnych (...), oprócz faktury nr (...)na kwotę 146,86 zł, wystawiło również faktury: nr FV (...)z dnia 31 marca 2010 roku na kwotę 161,87 zł i nr (...) z dnia 18 maja 2010 roku na kwotę 140,27 zł. (dowody: faktura nr (...), k. 50 akt administracyjnych; faktura nr (...), k. 51 akt administracyjnych) W związku z zadłużeniem na łączną kwotę 449 złotych (...) w dniu 1 czerwca 2010 roku przesłało M. P. (2) wypowiedzenie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. M. P. (1) potwierdził odbiór wypowiedzenia w dniu 15 czerwca 2010 roku. (dowód: Wypowiedzenie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z tytułu zadłużenia, k. 7; 22 akt administracyjnych)

5 W dniu 9 sierpnia 2010 roku (...) wysłało przedsądowe wezwanie do zapłaty wzywające do uregulowania zadłużenia za dostarczone paliwo gazowe w wysokości 449 złotych, które M. P. (1) odebrał 25 sierpnia 2010 roku. (dowody: Przedsądowe wezwanie do zapłaty k. 12; 23 akt administracyjnych). Pismem z dnia 26 sierpnia 2010 roku M. P. (1) złożył do Prezesa URE wniosek w sprawie bezzasadnego, jednostronnego rozwiązania umowy na dostawę gazu i pozbawienia dopływu gazu przez (...). (dowód: pismo M. P. (1) z dnia 26 sierpnia 2010 roku, k. 1-3 akt administracyjnych). W dniu 8 września 2010 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek M. P. (1) w sprawie spornej dotyczącej nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania gazu do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...). (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 8 września 2010 roku, k. 14 akt administracyjnych). (...) w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania pismami z dnia 21 września 2010 roku i 25 listopada 2010 roku przedstawił swoje stanowisko, złożył wyjaśnienia i przesłał wymagane dokumenty. (pismo (...) z dnia 21 września 2010 roku, k akt administracyjnych). W dniu 21 października 2010 roku M. P. (1) przesłał wymagane dokumenty. (pismo M. P. (1) z dnia 21 października 2010 roku, k. 31 akt administracyjnych) Decyzją z dnia 4 lutego 2011 roku nr (...)Prezes URE orzekł, iż wstrzymanie w dniu 17 maja 2010 roku dostaw energii elektrycznej do nieruchomości położonej przy ul. (...)w P.przez (...)było uzasadnione. (decyzja nr (...)z dnia 4 lutego 2011 roku). Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie niekwestionowanych wzajemnie twierdzeń Stron oraz dokumentów zgromadzonych w toku postępowania administracyjnego i sądowego. Powyższy materiał dowodowy z uwagi na wzajemną spójność i logiczność uznano za wiarygodny. na podstawie art. 230 k.p.c. Sąd Okręgowy zważył co następuje: Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Stroną umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z dnia 3 lipca 2009 r. był M. P. (1) i zobowiązywał się do nabywania i odbierania paliwa gazowego wyłącznie w celu jego zużycia na potrzeby gospodarstwa domowego. Naruszenie przez odbiorcę warunków umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej (np. zwłoka w zapłacie) upoważnia przedsiębiorstwo obrotu lub sprzedawcę z urzędu do dokonania wstrzymania, skoro jest on stroną danej umowy. W myśl 4 umowy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego sprzedawcy (...) SA (...)Oddział Obrotu Gazem z siedzibą w P.z tytułu dostarczania paliwa gazowego miało być dokonywane według cen i stawek opat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo w taryfie i umowie. Rozliczenie zużycia stosownie do 5 umowy miało odbywać się w okresach

6 rozliczeniowych nie dłuższych niż 12 miesięcy. Adres do korespondencji wskazany w umowie był adresem dostarczania paliwa tj. K. (...)w P.. Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego (załącznik do umowy kompleksowej) określały, iż należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez odbiorcę na podstawie faktur wystawionych przez sprzedawcę lub inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu w terminach podanych na fakturach. Sprzedawca zobowiązywał się do dostarczania faktur nie później niż 7 dni przed terminem płatności określonym na fakturze. Umowa i ogólne warunki umowy kompleksowej stanowiły o dostarczaniu faktur. Nie wprowadzono wymogu doręczenia listem poleconym stąd pismo z dnia 2 października 2009 r. o dostarczaniu rachunków za pokwitowaniem odbioru pocztą można rozważać jako wniosek odbiorcy nie wywołujący skutków prawnych. Sposób doręczania był uregulowany w ogólnych warunkach umowy i pismo odbiorcy nie zmieniało tych zasad. Stosownie do treści art. 6 ust. 3a Pe przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Przepisem art. 6 ust. 3a ustawy ustawodawca jednoznacznie rozstrzygnął, że dopuszczalne jest wstrzymanie dostaw w przypadku wystąpienia opóźnienia odbiorcy w zapłacie, to znaczy gdy odbiorca zwleka z zapłatą. Z uprawnienia tego może jednak skorzystać jedynie po wyczerpaniu określonej w tym przepisie procedury. (...)przestawiło kopię faktury (...)za zużycie paliwa gazowego w ilości 69 m 3 na łączną kwotę 148,86 zł. Odwołujący zaprzeczał faktowi otrzymania faktury i w jego ocenie niedostarczenie faktury potwierdzało brak zużycia gazu. Podniesione okoliczności nie znajdują uzasadnienia w materiale dowodowym, albowiem na fakturze(...)odnotowano zużycie gazu w ilości 69 m 3. O braku zużycia gazu nie świadczy brak dostarczenia faktury. Faktura służy rozliczeniu za zużycie gazu a o zużyciu gazu stanowi pomiar na wyjściu z gazomierza (własność paliwa gzowego przechodzi na odbiorcę, 4 umowy). Ponadto przedsiębiorstwo dysponowało kopią wysłanej faktury, gdyż oryginał dostarczono odbiorcy. Odwołujący twierdził, iż nie została dostarczona faktura przed terminem zapłaty. Z takiego twierdzenia nie wynika dowodzenie faktu, iż faktura nie została wystawiona i wysłana, a jedynie konstatacja, że odwołujący jej nie otrzymał. (...)nie miał obowiązku dostarczenia faktury listem poleconym, a do pisemnej prośby odwołującego spółka się nie przychyliła. Dostawca wystawiając wezwanie do zapłaty z dnia 2 marca 2010 roku przekazał informację o fakturze (...)(ostatnie trzy cyfry z pełnego numeru (...)Z chwilą odbioru wezwania do zapłaty, odbiorca pozyskał wiedzę o zaległej kwocie 146,86 zł. Wezwanie zawierało poinformowanie o treści art. 6 ust. 3a Pe uprawniającego do wstrzymania dostarczania paliwa gazowego oraz wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w wypadku kumulatywnego spełnienia wszystkich wskazanych w przepisie art. 6 ust. 3a Pe przesłanek, a więc: - zwlekania przez odbiorcę z zapłatą za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, - uprzedzenia odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy,

7 - wyznaczenia odbiorcy dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty bieżących i zaległych należności. W przedmiotowej sprawie w chwili wstrzymywania dostarczania paliwa gazowego bezsporne było zaleganie przez odwołującego z zapłatą, wezwanie do zapłaty zawierające dodatkowy 14- dniowy termin na uregulowanie zaległości oraz pouczenie o wstrzymaniu dostaw i wypowiedzeniu umowy. Sąd rozpoznający sprawę stoi na stanowisku, że zwleka z zapłatą (art. 6 ust. 3a Pe) nie może być utożsamiane ze zwłoką (art. 476 k.c.). W systemie kodeksu cywilnego należy odróżnić dwie sytuacje: opóźnienie zwykłe i zwłokę, czyli opóźnienie kwalifikowane. Dłużnik opóźnia się (opóźnienie zwykłe, proste, sensu stricto) z wykonaniem zobowiązania, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym w sposób dostatecznie ścisły lub wynikający z właściwości zobowiązania, a w przypadkach gdy termin świadczenia nie był w ten sposób oznaczony-jeżeli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Dłużnik dopuszcza się zwłoki (tzw. opóźnienie kwalifikowane), jeżeli opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, a opóźnienie to jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Dłużnik, chcąc zwolnić się od skutków zwłoki, musi udowodnić, że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada (art. 476 k.c.). Przepis art. 6 ust.. 3 a Pe stanowi o zwlekaniu, czyli sprowadza się w swej istocie do niewykonania świadczenia przez odbiorcę, co w podanym powyżej podziale odpowiadałoby opóźnieniu zwykłemu. Zwłoka dłużnika jest bardziej dotkliwa w skutkach, bowiem ciężar dowodu co do okoliczności, od których zależy zakwalifikowanie opóźnienia jako zwłoki nie ciąży na wierzycielu. Z art. 476 k.c. wynika domniemanie prawne, że o ile dłużnik nie dotrzymuje terminu wykonania zobowiązania, to pozostaje on w zwłoce. W tym stanie prawnym wierzyciel nie musi udowadniać, że niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia jest spowodowane okolicznościami, za które dłużnik nie odpowiada. Przeciwnie dłużnik powinien wykazać, że nie wykonał zobowiązania w należytym czasie wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Dowodzenie braku winy w niezapłaceniu należności za dostawę niweczyłoby istotę trybu procedowania określonego w art. 6 ust. 3a Pe. Dostawca ma wypełnić tryb procedowania określony w art. 6 ust. 3a Pe, aby nie narazić się na zarzut bezzasadnego wstrzymania dostarczanie paliw, a nie ustalać, czy nie nastąpiły okoliczności wyłączające odpowiedzialność odbiorcy za spełnienie świadczenia. Stąd też wezwanie przewidziane art. 6 ust. 3a Pe pełni dodatkową funkcję informacyjną o zaległościach i konsekwencjach braku zapłaty. Poinformowanie o możliwości wstrzymania dostarczania energii co do zasady ma nakłonić odbiorcę do uiszczenia zaległych opłat, dodatkowy termin, liczony od daty doręczenia pisma informującego o zamiarze wstrzymania dostarczania podyktowany jest względami ochrony słabszej strony umowy sprzedaży, czyli konsumenta usługi określonej w tej umowie. Ratio legis nałożenia takiego obowiązku informacyjnego - jak przewidziany w art. 6 ust. 3a Pe - na dostawcę polega na uświadomieniu odbiorcy istnienia zaległości, gdy powstała ona wskutek przeoczenia lub okoliczności życiowych oraz umożliwieniu zabezpieczenia odpowiednich środków na pokrycie powstałej zaległości. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2010 r. III SK 29/10, OSNP 2012/5-6/83). Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 października 2009 (VI ACa 354/09, LEX nr ) wezwanie to nie jest oświadczeniem woli, a oświadczeniem wiedzy - informacją skierowaną do odbiorcy energii elektrycznej, iż z uwagi na zaległości płatnicze może nastąpić wstrzymanie dostaw energii z uprzedzeniem, że brak wpłaty w wyznaczonym dwutygodniowym terminie będzie uprawniał przedsiębiorstwo energetyczne zarówno do wypowiedzenia umowy, a więc złożenia oświadczenia woli o charakterze kształtującym, jak i wstrzymania dostaw energii.

8 Termin zapłaty faktury (...) minął w dniu 12 lutego 2010 r., wstrzymanie dostaw paliwa gazowego miało miejsce 17 maja 2010 roku, co oznacza spełnienie przesłanki (i) mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności. Wezwanie do zapłaty zostało dostarczone odwołującemu 22 marca 2010 roku, w którym został poinformowany o terminie 14-dniowym od dnia otrzymania pisma na uiszczenie zaległości oraz konsekwencji braku zapłaty, wypełniając tym samym kolejny warunek (ii) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Przepis art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne chroni interesy odbiorcy energii elektrycznej, który musi mieć zarówno świadomość istnienia zaległości w opłatach należności za dostarczoną energię, jak i świadomość skutków związanych z brakiem uregulowania należności w wyznaczonym terminie, wobec dotkliwości sankcji, jaką jest wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. Wymogi określone w tym przepisie zostały spełnione i wstrzymanie dostaw energii było zasadne, co skutkuje oddaleniem odwołania. SSO Jolanta de Heij - Kapilińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Sygn. akt XVII AmE 80/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSO

Bardziej szczegółowo

Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Łódź, 11 grudnia 2009

Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Łódź, 11 grudnia 2009 Prawne uregulowania wstrzymywania dostaw energii i związane z nimi kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nieterminowe uiszczanie należności Nielegalny pobór energii elektrycznej Zagrożenie dla

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmE126/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lipca 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta de Heij

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r., w Warszawie na rozprawie

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r., w Warszawie na rozprawie Sygn. akt XVII AmE 218/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Kulesza

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 1786

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 1786 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 maja 2012 r. Poz. 1786 PREZES Wrocław, dnia 15 maja 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWR-4210-18/2012/11/VIII-B/AŁ DECYZJA w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmE 127/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński Protokolant: asystent

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 26/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła W dniu.. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul..,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmE 61/11 Dnia 17 października 2012 roku WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 489/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Sygn. akt XVII AmE 121/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: protokolant: SSO

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr.. /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Orońsku, pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku reprezentowaną przez: Dyrektora - Jana Gagackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie:

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający anuluje zapis w punkcie XVIII i nadaje mu poniższe brzmienie: Warszawa dnia 02.12.2014 Wykonawcy (uczestnicy postępowania) Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 października 2003 r., V CK 228/02

Wyrok z dnia 2 października 2003 r., V CK 228/02 Wyrok z dnia 2 października 2003 r., V CK 228/02 Zatwierdzona i ogłoszona w trybie określonym ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.) taryfa dla energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

Kiedy przedsiębiorstwo obrotu jest stroną postępowania o nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej?

Kiedy przedsiębiorstwo obrotu jest stroną postępowania o nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej? 184 Kiedy przedsiębiorstwo obrotu jest stroną postępowania o nieuzasadnione wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej? Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2013 r., III SK 26/12 1. Z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

1. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 28 58-304 Wałbrzych, NIP: 886-23-60-203, REGON 890672865,

1. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 28 58-304 Wałbrzych, NIP: 886-23-60-203, REGON 890672865, Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego z dnia... numer... będąca następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Zawarta w Warszawie, w dniu 2013 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica ul.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez jednego z Wykonawców wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1335/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu, Oddział

Bardziej szczegółowo

Czy Urząd Gminy może zapłacić fakturę prognozową przed rzeczywistym odczytem faktycznego zużycia gazu?

Czy Urząd Gminy może zapłacić fakturę prognozową przed rzeczywistym odczytem faktycznego zużycia gazu? Czy Urząd Gminy może zapłacić fakturę prognozową przed rzeczywistym odczytem faktycznego zużycia gazu? Pytanie Dostawca gazu wprowadził nowy system rozliczeń na podstawie faktury prognozowej". Odczyty

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1739 DECYZJA NR OŁO-4210-12(19)/2011/2012/1249/VIII-13/JG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 28 maja 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Wrocław, 19 sierpnia 2016 r. OWR /2016/2678/XI-A/AŁ DECYZJA

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Wrocław, 19 sierpnia 2016 r. OWR /2016/2678/XI-A/AŁ DECYZJA PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Wrocław, 19 sierpnia 2016 r. OWR-4212-3/2016/2678/XI-A/AŁ DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 lipca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Ewa Malinowska Protokolant: Andrzej Tracz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 4634 DECYZJA NR DRE-4210-3(6)/2015/142/XVI/ARY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 4634 DECYZJA NR DRE-4210-3(6)/2015/142/XVI/ARY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 maja 2015 r. Poz. 4634 DECYZJA NR DRE-4210-3(6)/2015/142/XVI/ARY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 13 maja 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zawarta w dniu... w Staszowie pomiędzy: reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 173/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 października 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Anna

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w - WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy :, NIP reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Odbiorcą, a., z siedzibą w zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy.. pod nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lutego 2013 r. Poz PREZES Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWA (17)/2013/13859/IIIZM/RW

Wrocław, dnia 12 lutego 2013 r. Poz PREZES Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWA (17)/2013/13859/IIIZM/RW DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 1011 PREZES Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWA-4210-13(17)/2013/13859/IIIZM/RW DECYZJA w

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W następującym składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSO Witold Rękosiewicz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2014 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Krzysztof Tucharz (spr.) Sędzia SA Sędzia SO (del.)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 566 DECYZJA NR OWR /2014/2015/193/XII-B/MK PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 12 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 566 DECYZJA NR OWR /2014/2015/193/XII-B/MK PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 12 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 566 DECYZJA NR OWR-4210-52/2014/2015/193/XII-B/MK PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 288/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 lutego 2007 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) SSN Henryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Sygn. akt VI ACa 356/06 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SO (del.)

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki D E C Y Z J A. Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki D E C Y Z J A. Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r. Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki DRG-4212-21(14)/2016/23213/IV/KGa D E C Y Z J A Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 663 DECYZJA NR OŁO.4210.46.2016.DSS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 31 stycznia 2017 r. Na podstawie art. 47 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt XVII AmE 62/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2014r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: Protokolant: SSO Maria

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 2647 DECYZJA NR OŁO-4210-12(18)/2014/249/XII/SR PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 marca 2014 r. Na podstawie art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918. PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918. PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 sierpnia 2012 r. Poz. 2918 PREZES Warszawa, dnia 16 sierpnia 2012 r. URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OWA-4210-46(11)/2012/13859/III/ML DECYZJA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 Umowa zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej, pomiędzy Stronami: Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej ul. Willowa 2 43-309 Bielsko-Biała NIP: 547-19-43-784 REGON:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 115 DECYZJA NR OWR /2015/2016/9256/XIV-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Wrocław, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 115 DECYZJA NR OWR /2015/2016/9256/XIV-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 stycznia 2016 r. Poz. 115 DECYZJA NR OWR-4210-41/2015/2016/9256/XIV-A/DB PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 7 stycznia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 202/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 stycznia 2011 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSA Maria

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: Biurem Strefy Parkowania w Gnieźnie NIP 7841643467,Regon 630749641, reprezentowanym przez : Marzenę Dyc-Rewers-kierownika

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 97/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 lipca 2006 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz

Bardziej szczegółowo

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmE 65/11. Dnia 5 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

WYROK UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmE 65/11. Dnia 5 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sygn. akt XVII AmE 65/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W następującym składzie: Przewodniczący: SSO Witold

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 czerwca 2007 r. III SK 7/07

Wyrok z dnia 5 czerwca 2007 r. III SK 7/07 Wyrok z dnia 5 czerwca 2007 r. III SK 7/07 Przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 ze zm.), w wersji obowiązującej do 3 maja

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 14/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez :

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Załącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 1250 DECYZJA NR OŁO-4210-13(8)/2012/385/X/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 17 kwietnia 2012 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 września 2016 r. Poz DECYZJA NR OGD XV.BP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 9 września 2016 r.

Gdańsk, dnia 12 września 2016 r. Poz DECYZJA NR OGD XV.BP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 9 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 września 2016 r. Poz. 3112 DECYZJA NR OGD.4210.34.6.2016.1262.XV.BP PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 9 września 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SPP 28/15. Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SPP 28/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 grudnia 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Maciej Pacuda w sprawie ze skargi M.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Lublin, 31 grudnia 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OLB (11)/2015/166/XV/JD

DECYZJA. Lublin, 31 grudnia 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OLB (11)/2015/166/XV/JD PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OLB-4210-22(11)/2015/166/XV/JD Lublin, 31 grudnia 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b i c oraz art. 45 w związku z

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury, z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 571 DECYZJA NR OŁO-4210-40(18)/2014/20905/III/MGĘ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 11 lutego 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2012 r. Poz. 1251 DECYZJA NR OWA-4210-32(3)/2012/13859/IIZM3/RW PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2004 DECYZJA NR OŁO-4210-2(32)/2012/20905/I/DS PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 25 czerwca 2012 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców z terenu województw: lubuskiego,

DECYZJA. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców z terenu województw: lubuskiego, PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OWA-4210-13(7)/2013/13859/IIIZM2/RW Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. DECYZJA w sprawie zmiany taryfy dla ciepła w części dotyczącej odbiorców z terenu województw: lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. W dniu. w Warszawie pomiędzy:.., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 1 reprezentowaną przez:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. W dniu. w Warszawie pomiędzy:.., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 1 reprezentowaną przez: Numer postępowania: 3/2016 załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu. w Warszawie pomiędzy:.., zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 1 reprezentowaną przez:. a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 916 DECYZJA NR DRE.WRC XIV.RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 916 DECYZJA NR DRE.WRC XIV.RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 916 DECYZJA NR DRE.WRC.4210.2.11.2016.2017.170.XIV.RWY PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 25 stycznia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 września 2015 r. Poz. 3671 DECYZJA NR OŁO-4210-29(10)/2015/1249/XII/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 21 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

Umowa kompleksowa sprzedaży energii cieplnej oraz zapewnienia świadczenia usług dostarczania ciepła Nr..

Umowa kompleksowa sprzedaży energii cieplnej oraz zapewnienia świadczenia usług dostarczania ciepła Nr.. Postępowanie nr.. Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa kompleksowa sprzedaży energii cieplnej oraz zapewnienia świadczenia usług dostarczania ciepła Nr.. zawarta dnia.. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 października 2014 r. Poz. 3782 DECYZJA NR OŁO-4210-38(15)/2014/385/XIII/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 28 października 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NA DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO

UMOWA KOMPLEKSOWA NA DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO UMOWA KOMPLEKSOWA NA DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO zawarta w..., dnia pomiędzy : Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Spała, Al. Prez. Mościckiego 6 97-215 Inowłódz, wpisany do

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 362/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 stycznia 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR. Zawarta w dniu w. pomiędzy:.., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL Zamieszkałym w. przy ul.,,., nr tel., nr ewidencyjny.. (. Z siedzibą w.., przy ul.,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 319/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 stycznia 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 5476 DECYZJA NR OŁO-4210-10(19)/2014/367/IX/BG PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 27 maja 2014 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 Zawarta w dniu.. 2012 r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

Łódź, 19 lutego 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OŁO (16)/2015/2016/280/XII/MGĘ DECYZJA

Łódź, 19 lutego 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OŁO (16)/2015/2016/280/XII/MGĘ DECYZJA PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OŁO-4210-52(16)/2015/2016/280/XII/MGĘ Łódź, 19 lutego 2016 r. DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 40/16. Dnia 13 października 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 40/16. Dnia 13 października 2016 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 40/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 października 2016 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Rączka w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A U Z A S A D N I E N I E

D E C Y Z J A U Z A S A D N I E N I E Nr 22 (1004) 17 marca 2017 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRG.DRG-2.4212.5.2017.KGa Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 17.03.2003 r. Nasz znak: OR Vll.0036/ 4./03 Szanowny Pan Stanisław Kogut Radny Województwa Małopolskiego Odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez Pana w dniu 24 lutego 2003r, dotyczącą kwot

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.)

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.) Sygn. akt VI ACa 942/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo