po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku w Warszawie na rozprawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku w Warszawie na rozprawie"

Transkrypt

1 Sygn. akt XVII AmE 134/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w składzie: Przewodniczący: SSO Jolanta de Heij - Kaplińska Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Dawejnis po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 roku w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania M. P. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki z udziałem zainteresowanego (...) S.A.w W. (...) Oddział Obrotu Gazem z siedzibą w P. o wstrzymanie dostaw na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 04 lutego 2011 roku Nr (...) oddala odwołanie. SSO Jolanta de Heij Kaplińska XVII AmE 134/11 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 4 lutego 2011 roku Prezes Urzędu Energetyki (dalej: Prezes URE ) na podstawie art. 8 ust. 1 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm., dalej: Pe ) oraz na podstawie art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm., dalej: k.p.a. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 sierpnia 2010 roku M. P. (1)(dalej: Odwołujący ) stwierdził, że wstrzymanie dostaw gazu dokonane w dniu 17 maja 2010 roku przez (...) Spółkę akcyjną (...)Oddział Obrotu Gazem Gazownię (...)z siedzibą w P.(dalej: (...), Przedsiębiorstwo lub zainteresowany ) do lokalu mieszkalnego położonego w P.przy ul. (...)jest uzasadnione. (decyzja nr (...) z dnia 4 lutego 2011 roku, k. 3-5). Odwołaniem z dnia 7 marca 2011 roku M. P. (1)zaskarżył decyzję Prezesa URE z dnia 4 lutego 2011 roku nr (...) w całości i wniósł o jej zmianę poprzez stwierdzenie, że wstrzymanie dostawy gazu i rozwiązanie umowy o dostawę gazu było nieuzasadnione.

2 W odwołaniu zarzucono, że: 1. zużycie gazu przez odwołującego nie zostało przez Przedsiębiorstwo udokumentowane, 2. została podjęta na podstawie niekompletnej dokumentacji przedstawionej przez Przedsiębiorstwo, 3. nie sprawdzono rzetelności dokumentów dostarczonych przez Przedsiębiorstwo i przyjęto jako dowód w postępowaniu, 4. nie ustosunkowano się do argumentów przedstawionych we wniosku przez Wnioskodawcę (odwołującego), 5. wysnuto błędne wnioski z przyjętej dokumentacji Przedsiębiorstwa, 6. błędnie zinterpretowano przepisy Prawa energetycznego. W uzasadnieniu swego stanowiska odwołujący wskazał, że Prezes URE nie zważył, iż w postępowaniu brak było podstaw do twierdzenia, że wystąpiło pobieranie paliwa gazowego w mieszkaniu odwołującego, bowiem odwołujący nie zamieszkuje w lokalu i przebywa gdzie indziej. Zdaniem odwołującego nie wystąpiła przesłanka upoważniająca do zastosowania przepisu art. 6 ust. 3a Pe, ponieważ Przedsiębiorstwo ukryło fakt dokonania demontażu licznika, nie przekazując żadnego dokumentu z chwili demontażu urządzenia pomiarowego jak nakazuje prawo. W kwestii zapłaty, odwołujący podniósł, że płatności odbiorca dokonuje nie na podstawie wezwania do zapłaty, lecz na podstawie dostarczonej faktury zawierającej obliczenia, termin płatności i inne dane podane w rozporządzeniu ministra finansów, o tym czemu powinna odpowiadać faktura. W ocenie odwołującego, Przedsiębiorstwo w wezwaniu do zapłaty wymienił tylko niektóre cechy niedostarczonej faktury. Tym samym M. P. (1) podkreślił, iż jeżeli sprzedawca nie dostarczył faktury odbiorcy to odbiorca nie znał terminu zapłaty i nie może być upominanym przez Przedsiębiorstwo, że minął termin zapłaty, dodatkowo ponosząc koszty tego wezwania. Odwołujący zaznaczył, iż Prezes URE nie wziął pod uwagę, że Przedsiębiorstwo nie udowodniło, iż nie świadczyło usługi dostawy paliwa gazowego, a także że świadczyło usługi dostarczania faktury, co jest potrzebną przesłanką art. 6 ust. 3a, aby rozważyć ją na korzyść przedsiębiorstwa. Według odwołującego, Prezes URE w toczącym się postępowaniu administracyjnym zażądał od przedsiębiorstwa dostarczenia kopii wystawionych faktur, czyli wydrukowanych, a niekoniecznie dostarczonych. Jednocześnie, odwołujący podkreślił, że w prawie energetycznym mowa jest o dostarczonych fakturach, a nie wystawionych. Co więcej, odwołujący wskazał, iż nie zażądano dowodów dostarczenia tych faktur, w przeciwieństwie do wezwań do zapłaty, gdzie zażądano dowodu doręczenia. Ponadto, w ocenie M. P. (1) wezwanie do zapłaty opiera się o fakturę niedostarczoną, więc jest nierzetelnym dokumentem. Zdaniem odwołującego niezrozumiałe jest również, że Prezes URE nie zażądał do przedstawienia przez przedsiębiorstwo dokumentu zawierającego identyfikację układu pomiarowego i stanu wskazań licznika w chwili zakończenia dostarczania paliw lub demontażu układu pomiarowego i w związku z tym nie posiadał danych licznika, nr. licznika, stanów licznika, a więc także nie ma podstaw do obliczenia zużytego gazu, wystawienia, a następnie dostarczenia faktur odwołującemu.

3 Strona odwołująca zważyła również, iż przedsiębiorstwo przyznało w dokumentach, że tylko wystawiało faktury, a nie dostarczało Wnioskodawcy i na podstawie wystawionych faktur, a nie dostarczonych, wystawiło i dostarczyło Wnioskodawcy wezwanie do zapłaty.. Ponadto, M. P. (1) podniósł, że to na przedsiębiorstwie spoczywał obowiązek prawidłowego i starannego prowadzenia rejestrów dostarczonych odbiorcom faktur by na tej podstawie wystosować wezwanie do odbiorców, którym faktycznie dostarczono faktury, a którzy nie zapłacili za dostawy gazu. Co nie miało miejsca w niniejszym przypadku. (odwołanie z dnia 7 marca 2011 roku, k. 6-8). Pismem z dnia 15 lipca 2011 roku odwołujący sprecyzował termin faktura użyty w odwołaniu, przez który należy rozumieć przede wszystkim dane o zużyciu gazu i historię gazu odczytane przez inkasenta na gazomierzu (i umieszczone w dokumencie zwanym fakturą ) i niedostarczone odwołującemu, co uniemożliwiło jego zdaniem sprawdzenie prawidłowości obliczeń części obliczeniowej w dokumencie zwanym fakturą. (pismo procesowe odwołującego z dnia 15 lipca 2011 roku, k ) W odpowiedzi na odwołanie Prezes URE wniósł o oddalenie odwołania. Uzasadniając swoje stanowisko Prezes URE podniósł, że podtrzymuje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji. Tym samym wskazał, że odwołującego i zainteresowanego łączy umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego. Jednocześnie, Prezes URE zważył, iż w dniu 29 stycznia 2010 roku przedsiębiorstwo wystawiło odwołującemu fakturę na kwotę 146,86 złotych z terminem płatności na 12 lutego 2010 roku. Zdaniem Prezesa URE z powodu braku zapłaty tej sumy (odwołujący twierdzi, że nie otrzymał tej faktury) zainteresowany w dniu 2 marca 2010 roku skierował do odwołującego wezwanie do zapłaty i wyznaczył dodatkowy 14- dniowy termin do zapłaty. Ponadto, Prezes URE nadmienił, że w wezwaniu zainteresowany poinformował, że brak zapłaty może skutkować wstrzymaniem dostaw paliwa gazowego i rozwiązaniem umowy kompleksowej. Według Prezesa URE wezwanie to zostało wysłane listem poleconym, które odwołujący potwierdził odbierając 22 marca 2010 roku. Prezes URE wskazał również, iż odwołujący pomimo wezwania nie uregulował należności wynikającej z wezwania do zapłaty, w związku z czym w dniu 12 maja 2010 roku wystawił polecenie wstrzymania dostaw paliwa gazowego do nieruchomości odwołującego i w dniu 17 maja 2010 roku dostawy te zostały wstrzymane. Prezes URE zaznaczył, iż zgodnie z art. 6 ust. 3a Pe przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych lub energii mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Zdaniem Prezesa URE w niniejszej sprawie przedmiotowe wezwanie odwołujący otrzymał w dniu 22 marca 2010 roku, mając możliwość zapoznania się z jego treścią. Jednocześnie, Prezes URE podkreślił, iż odwołujący nie kwestionuje zaległości wobec zainteresowanego, jedynie fakt niedostarczenia dokumentu źródłowego, tj. faktury. (odpowiedź na odwołanie Prezesa URE z dnia 13 października 2011 roku, k ). Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny: W dniu 3 lipca 2009 roku została zawarta umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego Nr (...)do lokalu mieszkalnego znajdującego się w P.przy ul. (...).

4 (dowód: Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego Nr (...)z dnia 3 lipca 2009 roku, k akt administracyjnych, okoliczność bezsporna). Lokal przy ul. (...) w P. stanowił miejsce wykonywania działalności przez M. P. (1). (dowód: zaświadczenie o dokonaniu zmiany w ewidencji działalności gospodarczej, k. 38 akt administracyjnych). Aktem notarialnym z dnia 6 lutego 2007 roku M. P. (1) jako właściciel lokalu nr (...) usytuowanego w budynku przy ul. (...) darował nieruchomość swojemu synowi S. J.. Syn udzielił ojcu pełnomocnictwa do administrowania lokalem, składania oświadczeń woli i wiedzy koniecznych do zawarcia umów dzierżawy/najmu lokalu, reprezentowania wobec podmiotów gospodarczych zajmujących się dostawą wody, energii elektrycznej, gazowej, ogrzewania, oczyszczaniem i wywozem nieczystości oraz innych usług w zakresie napraw, remontów. (dowód: umowa darowizny Repertorium A numer (...), k. 32 akt administracyjnych, pełnomocnictwo repertorium A nr (...), k. 36 akt administracyjnych). W dniu 29 stycznia 2010 roku (...) wystawiło M. P. (1) fakturę nr (...) na kwotę 146,86 złotych, z terminem płatności na 12 lutego 2010 roku. (dowód: faktura nr (...), k. 19, akt administracyjnych). Z powodu braku zapłaty przedmiotowej faktury (...) w dniu 2 marca 2010 roku skierowało do M. P. (1) wezwanie do zapłaty i wyznaczyło dodatkowy 14-dniowy termin do zapłaty. Niniejsze wezwanie do zapłaty zostało wysłane listem poleconym, a M. P. (1) potwierdził, że je odebrał na poczcie 22 marca 2010 roku. W przedmiotowym wezwaniu poinformowano o możliwości wstrzymania dostawy paliwa gazowego i wypowiedzenia umowy. (dowody: wezwanie do zapłaty przez (...) z dnia 2 marca 2010 roku, k. 5 akt administracyjnych). Z powodu zaległości płatniczych wynikających z wezwania do zapłaty (...) w dniu 12 maja 2010 roku wystawiło polecenie wstrzymania dostarczania paliwa gazowego i w dniu 17 maja 2010 roku zostały wstrzymane dostawy gazu do lokalu należącego do M. P. (1). (pismo z dnia 7 czerwca 2010 r., k. 10 akt administracyjnych (...), oprócz faktury nr (...)na kwotę 146,86 zł, wystawiło również faktury: nr FV (...)z dnia 31 marca 2010 roku na kwotę 161,87 zł i nr (...) z dnia 18 maja 2010 roku na kwotę 140,27 zł. (dowody: faktura nr (...), k. 50 akt administracyjnych; faktura nr (...), k. 51 akt administracyjnych) W związku z zadłużeniem na łączną kwotę 449 złotych (...) w dniu 1 czerwca 2010 roku przesłało M. P. (2) wypowiedzenie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. M. P. (1) potwierdził odbiór wypowiedzenia w dniu 15 czerwca 2010 roku. (dowód: Wypowiedzenie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z tytułu zadłużenia, k. 7; 22 akt administracyjnych)

5 W dniu 9 sierpnia 2010 roku (...) wysłało przedsądowe wezwanie do zapłaty wzywające do uregulowania zadłużenia za dostarczone paliwo gazowe w wysokości 449 złotych, które M. P. (1) odebrał 25 sierpnia 2010 roku. (dowody: Przedsądowe wezwanie do zapłaty k. 12; 23 akt administracyjnych). Pismem z dnia 26 sierpnia 2010 roku M. P. (1) złożył do Prezesa URE wniosek w sprawie bezzasadnego, jednostronnego rozwiązania umowy na dostawę gazu i pozbawienia dopływu gazu przez (...). (dowód: pismo M. P. (1) z dnia 26 sierpnia 2010 roku, k. 1-3 akt administracyjnych). W dniu 8 września 2010 roku zostało wszczęte postępowanie na wniosek M. P. (1) w sprawie spornej dotyczącej nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania gazu do lokalu mieszkalnego położonego w P. przy ul. (...). (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 8 września 2010 roku, k. 14 akt administracyjnych). (...) w odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania pismami z dnia 21 września 2010 roku i 25 listopada 2010 roku przedstawił swoje stanowisko, złożył wyjaśnienia i przesłał wymagane dokumenty. (pismo (...) z dnia 21 września 2010 roku, k akt administracyjnych). W dniu 21 października 2010 roku M. P. (1) przesłał wymagane dokumenty. (pismo M. P. (1) z dnia 21 października 2010 roku, k. 31 akt administracyjnych) Decyzją z dnia 4 lutego 2011 roku nr (...)Prezes URE orzekł, iż wstrzymanie w dniu 17 maja 2010 roku dostaw energii elektrycznej do nieruchomości położonej przy ul. (...)w P.przez (...)było uzasadnione. (decyzja nr (...)z dnia 4 lutego 2011 roku). Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie niekwestionowanych wzajemnie twierdzeń Stron oraz dokumentów zgromadzonych w toku postępowania administracyjnego i sądowego. Powyższy materiał dowodowy z uwagi na wzajemną spójność i logiczność uznano za wiarygodny. na podstawie art. 230 k.p.c. Sąd Okręgowy zważył co następuje: Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Stroną umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z dnia 3 lipca 2009 r. był M. P. (1) i zobowiązywał się do nabywania i odbierania paliwa gazowego wyłącznie w celu jego zużycia na potrzeby gospodarstwa domowego. Naruszenie przez odbiorcę warunków umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej (np. zwłoka w zapłacie) upoważnia przedsiębiorstwo obrotu lub sprzedawcę z urzędu do dokonania wstrzymania, skoro jest on stroną danej umowy. W myśl 4 umowy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego sprzedawcy (...) SA (...)Oddział Obrotu Gazem z siedzibą w P.z tytułu dostarczania paliwa gazowego miało być dokonywane według cen i stawek opat oraz zasad rozliczeń określonych szczegółowo w taryfie i umowie. Rozliczenie zużycia stosownie do 5 umowy miało odbywać się w okresach

6 rozliczeniowych nie dłuższych niż 12 miesięcy. Adres do korespondencji wskazany w umowie był adresem dostarczania paliwa tj. K. (...)w P.. Ogólne warunki umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego (załącznik do umowy kompleksowej) określały, iż należności z tytułu dostarczania paliwa gazowego będą regulowane przez odbiorcę na podstawie faktur wystawionych przez sprzedawcę lub inny podmiot działający na jego zlecenie i w jego imieniu w terminach podanych na fakturach. Sprzedawca zobowiązywał się do dostarczania faktur nie później niż 7 dni przed terminem płatności określonym na fakturze. Umowa i ogólne warunki umowy kompleksowej stanowiły o dostarczaniu faktur. Nie wprowadzono wymogu doręczenia listem poleconym stąd pismo z dnia 2 października 2009 r. o dostarczaniu rachunków za pokwitowaniem odbioru pocztą można rozważać jako wniosek odbiorcy nie wywołujący skutków prawnych. Sposób doręczania był uregulowany w ogólnych warunkach umowy i pismo odbiorcy nie zmieniało tych zasad. Stosownie do treści art. 6 ust. 3a Pe przedsiębiorstwa energetyczne, o których mowa w ust. 1, mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Przepisem art. 6 ust. 3a ustawy ustawodawca jednoznacznie rozstrzygnął, że dopuszczalne jest wstrzymanie dostaw w przypadku wystąpienia opóźnienia odbiorcy w zapłacie, to znaczy gdy odbiorca zwleka z zapłatą. Z uprawnienia tego może jednak skorzystać jedynie po wyczerpaniu określonej w tym przepisie procedury. (...)przestawiło kopię faktury (...)za zużycie paliwa gazowego w ilości 69 m 3 na łączną kwotę 148,86 zł. Odwołujący zaprzeczał faktowi otrzymania faktury i w jego ocenie niedostarczenie faktury potwierdzało brak zużycia gazu. Podniesione okoliczności nie znajdują uzasadnienia w materiale dowodowym, albowiem na fakturze(...)odnotowano zużycie gazu w ilości 69 m 3. O braku zużycia gazu nie świadczy brak dostarczenia faktury. Faktura służy rozliczeniu za zużycie gazu a o zużyciu gazu stanowi pomiar na wyjściu z gazomierza (własność paliwa gzowego przechodzi na odbiorcę, 4 umowy). Ponadto przedsiębiorstwo dysponowało kopią wysłanej faktury, gdyż oryginał dostarczono odbiorcy. Odwołujący twierdził, iż nie została dostarczona faktura przed terminem zapłaty. Z takiego twierdzenia nie wynika dowodzenie faktu, iż faktura nie została wystawiona i wysłana, a jedynie konstatacja, że odwołujący jej nie otrzymał. (...)nie miał obowiązku dostarczenia faktury listem poleconym, a do pisemnej prośby odwołującego spółka się nie przychyliła. Dostawca wystawiając wezwanie do zapłaty z dnia 2 marca 2010 roku przekazał informację o fakturze (...)(ostatnie trzy cyfry z pełnego numeru (...)Z chwilą odbioru wezwania do zapłaty, odbiorca pozyskał wiedzę o zaległej kwocie 146,86 zł. Wezwanie zawierało poinformowanie o treści art. 6 ust. 3a Pe uprawniającego do wstrzymania dostarczania paliwa gazowego oraz wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej w wypadku kumulatywnego spełnienia wszystkich wskazanych w przepisie art. 6 ust. 3a Pe przesłanek, a więc: - zwlekania przez odbiorcę z zapłatą za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, - uprzedzenia odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy,

7 - wyznaczenia odbiorcy dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty bieżących i zaległych należności. W przedmiotowej sprawie w chwili wstrzymywania dostarczania paliwa gazowego bezsporne było zaleganie przez odwołującego z zapłatą, wezwanie do zapłaty zawierające dodatkowy 14- dniowy termin na uregulowanie zaległości oraz pouczenie o wstrzymaniu dostaw i wypowiedzeniu umowy. Sąd rozpoznający sprawę stoi na stanowisku, że zwleka z zapłatą (art. 6 ust. 3a Pe) nie może być utożsamiane ze zwłoką (art. 476 k.c.). W systemie kodeksu cywilnego należy odróżnić dwie sytuacje: opóźnienie zwykłe i zwłokę, czyli opóźnienie kwalifikowane. Dłużnik opóźnia się (opóźnienie zwykłe, proste, sensu stricto) z wykonaniem zobowiązania, jeżeli nie spełnia świadczenia w terminie oznaczonym w sposób dostatecznie ścisły lub wynikający z właściwości zobowiązania, a w przypadkach gdy termin świadczenia nie był w ten sposób oznaczony-jeżeli nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 k.c.). Dłużnik dopuszcza się zwłoki (tzw. opóźnienie kwalifikowane), jeżeli opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, a opóźnienie to jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Dłużnik, chcąc zwolnić się od skutków zwłoki, musi udowodnić, że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie odpowiada (art. 476 k.c.). Przepis art. 6 ust.. 3 a Pe stanowi o zwlekaniu, czyli sprowadza się w swej istocie do niewykonania świadczenia przez odbiorcę, co w podanym powyżej podziale odpowiadałoby opóźnieniu zwykłemu. Zwłoka dłużnika jest bardziej dotkliwa w skutkach, bowiem ciężar dowodu co do okoliczności, od których zależy zakwalifikowanie opóźnienia jako zwłoki nie ciąży na wierzycielu. Z art. 476 k.c. wynika domniemanie prawne, że o ile dłużnik nie dotrzymuje terminu wykonania zobowiązania, to pozostaje on w zwłoce. W tym stanie prawnym wierzyciel nie musi udowadniać, że niedotrzymanie terminu spełnienia świadczenia jest spowodowane okolicznościami, za które dłużnik nie odpowiada. Przeciwnie dłużnik powinien wykazać, że nie wykonał zobowiązania w należytym czasie wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności. Dowodzenie braku winy w niezapłaceniu należności za dostawę niweczyłoby istotę trybu procedowania określonego w art. 6 ust. 3a Pe. Dostawca ma wypełnić tryb procedowania określony w art. 6 ust. 3a Pe, aby nie narazić się na zarzut bezzasadnego wstrzymania dostarczanie paliw, a nie ustalać, czy nie nastąpiły okoliczności wyłączające odpowiedzialność odbiorcy za spełnienie świadczenia. Stąd też wezwanie przewidziane art. 6 ust. 3a Pe pełni dodatkową funkcję informacyjną o zaległościach i konsekwencjach braku zapłaty. Poinformowanie o możliwości wstrzymania dostarczania energii co do zasady ma nakłonić odbiorcę do uiszczenia zaległych opłat, dodatkowy termin, liczony od daty doręczenia pisma informującego o zamiarze wstrzymania dostarczania podyktowany jest względami ochrony słabszej strony umowy sprzedaży, czyli konsumenta usługi określonej w tej umowie. Ratio legis nałożenia takiego obowiązku informacyjnego - jak przewidziany w art. 6 ust. 3a Pe - na dostawcę polega na uświadomieniu odbiorcy istnienia zaległości, gdy powstała ona wskutek przeoczenia lub okoliczności życiowych oraz umożliwieniu zabezpieczenia odpowiednich środków na pokrycie powstałej zaległości. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2010 r. III SK 29/10, OSNP 2012/5-6/83). Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 października 2009 (VI ACa 354/09, LEX nr ) wezwanie to nie jest oświadczeniem woli, a oświadczeniem wiedzy - informacją skierowaną do odbiorcy energii elektrycznej, iż z uwagi na zaległości płatnicze może nastąpić wstrzymanie dostaw energii z uprzedzeniem, że brak wpłaty w wyznaczonym dwutygodniowym terminie będzie uprawniał przedsiębiorstwo energetyczne zarówno do wypowiedzenia umowy, a więc złożenia oświadczenia woli o charakterze kształtującym, jak i wstrzymania dostaw energii.

8 Termin zapłaty faktury (...) minął w dniu 12 lutego 2010 r., wstrzymanie dostaw paliwa gazowego miało miejsce 17 maja 2010 roku, co oznacza spełnienie przesłanki (i) mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności. Wezwanie do zapłaty zostało dostarczone odwołującemu 22 marca 2010 roku, w którym został poinformowany o terminie 14-dniowym od dnia otrzymania pisma na uiszczenie zaległości oraz konsekwencji braku zapłaty, wypełniając tym samym kolejny warunek (ii) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. Przepis art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne chroni interesy odbiorcy energii elektrycznej, który musi mieć zarówno świadomość istnienia zaległości w opłatach należności za dostarczoną energię, jak i świadomość skutków związanych z brakiem uregulowania należności w wyznaczonym terminie, wobec dotkliwości sankcji, jaką jest wstrzymanie dostaw energii elektrycznej. Wymogi określone w tym przepisie zostały spełnione i wstrzymanie dostaw energii było zasadne, co skutkuje oddaleniem odwołania. SSO Jolanta de Heij - Kapilińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W następującym składzie:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W następującym składzie: Sygn. akt XVII AmE 83/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów W następującym składzie: Przewodniczący: Protokolant:

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 395)

Opinia o ustawie o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 395) Warszawa, dnia 2 lipca 2013 r. Opinia o ustawie o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 395) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest w szczególności zapewnienie pełnej

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT-61-36/13/BP Katowice, dn. 12 września 2014 r. DECYZJA Nr RKT 28/2014 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr RBG-18/2012

Decyzja Nr RBG-18/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz Tel. (52) 345-56-44, Fax (52) 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Znak: RBG-411-01/12/MB-Sz Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 608/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 maja 2013 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 613/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2008 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Protokolant Anna Wasiak Sygn. akt II CSK 70/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSA Agnieszka Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-411-4/11/BR- 9 /11 Kraków, dn. 14 listopada 2011r. DECYZJA Nr RKR- 43 /2011 I. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ / kwartalnik Skład Kolegium Redakcyjnego Orzecznictwa Sądów Apelacji Białostockiej: Przewodniczący Członkowie SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena

Bardziej szczegółowo

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Biuletyn Rzeczników Konsumentów Nr 3, 2011 r. Publikacja finansowana ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Spis treści 1. Koleżanki i koledzy 3 2. Uszkodzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIV NR 4 (32) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

22/2/A/2012. POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

22/2/A/2012. POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 22/2/A/2012 POSTANOWIENIE z dnia 29 lutego 2012 r. Sygn. akt P 3/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński przewodniczący Adam Jamróz sprawozdawca Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-28/12/M

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo