ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, KRS: II. PRZEDMIOT POSTEPOWANIA I JEGO ZAKRES Pełnienie funkcji Pełnomocnika Inwestora przy realizacji inwestycji pn. Budowa zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin, w Lublinie przy ul. Spiessa, która obejmuje w szczególności: Budowę zakładu produkcyjnego wraz z halą magazynową i pomieszczeniami biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb produkcji spożywczej. 1. Przygotowanie inwestycji: - przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy projektu budowlanego i wykonawczego dla planowanej inwestycji - współpraca z inwestorem przy opracowaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej niezbędnej do realizacji projektu - uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych niezbędnych do przygotowania projektu - koordynacja międzybranżowa projektu budowlanego - weryfikacja dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę - weryfikacja dokumentacji projektowej wykonawczej - uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i ewentualnych pozwoleń zamiennych - obsługa ekonomiczno- techniczna inwestora, w tym w szczególności przygotowanie materiałów przetargowych oraz udział w przetargu w celu wyboru generalnego wykonawcy i dostawców technologii - administracja kontraktu z ramienia inwestora - opracowanie harmonogramów dla całego zadania inwestycyjnego przy współpracy z inwestorem i egzekwowanie terminowej realizacji zadań 2. Prowadzenie inwestycji: - wystąpienie o zarejestrowanie dziennika budowy - pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego - przekazanie placu budowy - powiadomienie organów nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót - reprezentowanie inwestora wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w granicach udzielonych pełnomocnictw - koordynacja wykonawstwa inwestycji, organizacja i prowadzenie cyklicznych cotygodniowych narad na terenie budowy inwestycji, sporządzanie raportów dla Inwestora. - kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi kontraktami pod względem rzeczowym, terminowym i finansowym oraz egzekwowanie ewentualnych roszczeń z tego tytułu 1

2 - kontrola jakości robót - kontrola realizacji harmonogramów - dokonywanie odbiorów częściowych i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych zadania inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym; - przygotowanie i koordynacja umów na dostawę energii elektrycznej, wody, ścieków, energii cieplnej, gazu, odbioru nieczystości i wszelkiego typu odpadów itp. niezbędnych do wykonania inwestycji - nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji 3. Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego i odbiór końcowy: - współpraca z wykonawcą w przygotowaniu obiektów do odbioru - współpraca z wykonawcą w przygotowaniu dokumentów odbiorowych - przygotowanie zgłoszeń i przeprowadzenie odbioru końcowego - współudział w odbiorach dokonywanych przez instytucje zewnętrzne straż pożarną i inne jednostki wskazane w pozwoleniu na budowę - uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji - współpraca z wykonawcą w kompletacji dokumentacji powykonawczej i przygotowanie do przekazania inwestorowi - rozliczenie końcowe inwestycji - przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania - przeprowadzenie testów i prób linii technologicznych z wynikiem pozytywnym i uruchomienie produkcji - archiwizacja korespondencji i dokumentacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji lub rozwiązaniu umowy z Inwestorem Zastępczym - organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych obiektu i egzekwowanie roszczeń z tego tytułu w okresie obowiązywania umowy III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Przewidziany termin końcowy realizacji inwestycji: data uzyskania pozwolenia na użytkowanie i uruchomienia produkcji (nie dłużej niż do lipca 2016 r.) IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU POSTĘPOWANIU 1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym zamówieniem, posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2) Oferent powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji usług w zakresie objętych przedmiotem postępowania a warunek ten będzie uznany za spełniony jeżeli Oferent wykaże się stosownymi dokumentami (np. zaświadczeniami, referencjami itp.) wykonaniem głównych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres zajmowania się tego rodzaju działalnością prowadzenia działalności 2

3 jest krótszy - w tym okresie, wykonanych należycie w tym co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Pełnomocnika Inwestora/Menager Kontraktu na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego (budynek wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi, infrastrukturą, i zagospodarowaniem terenu) o kubaturze nie mniejszej niż m3 każda lub o powierzchni nie mniejszej niż m2). 3) Oferent wykaże się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub złoży pisemne oświadczenie, że zapewni na podstawie umowy zlecenia udział takich osób spełniających warunki określone w niniejszym punkcie - litera od a) do e) przy realizacji inwestycji, a uprawnienia tych osób będą potwierdzone stosownymi dokumentami dołączonymi do oferty lub złożonymi w terminie późniejszym tj. najpóźniej do rozpoczęcia zakresu prac w danej specjalności podlegającej nadzorowi (w przypadku nie dołączenia do oferty uprawnień oferent zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, że osoby których udział zapewni przy realizacji inwestycji legitymują się takimi uprawnieniami), w tym minimum: a) jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycji budowlanych kubaturowych obejmujących zrealizowane w całości (zakończone i rozliczone ) co najmniej jedno zadanie na nadzór inwestorski dotyczący inwestycji o kubaturze minimum m3 wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. b) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w branży w nadzorze na samodzielnych stanowiskach wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. c) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w branży - w nadzorze na samodzielnych stanowiskach wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. d) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w branży - w nadzorze na samodzielnych stanowiskach wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. e) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w branży w nadzorze na samodzielnych stanowiskach, wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. Uwaga: Zamawiający dopuszcza sytuację, w których jedna osoba posiada uprawnienia w kilku branżach. 3

4 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. V. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym pisemnej umowy, do istotnych postanowień której należą: 1) Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Pełnomocnika Inwestora płatne będzie za zrealizowany i/lub odebrany poszczególne etapy realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem, określonym szczegółowo przez strony w umowie, przy czym Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe na poczet poszczególnych etapów inwestycji. 2) Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Inwestora protokoły odbiorów przewidzianych w umowie bez zastrzeżeń. Zapłata będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu. 3) Oferent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 4) Oferent będzie ponosił pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie posługiwał się przy realizacji zadania, w przypadku o którym mowa w pkt. IV ust. 2 i 3 Zaproszenia. 5) Zamawiający zastrzega, że w umowie będą przewidziane zapisy dotyczący wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, jak i zapisy o prawie rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku niewywiązywania się Oferenta z jej istotnych postanowień 6) Zamawiający zastrzega, że w umowie zawarty będzie zapis o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów w sytuacji, gdy realizacja inwestycji budowy zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefa Lublin nie nastąpi, niezależnie od przyczyn. 7) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Oferenta w następujących okolicznościach tj.: - z powodu wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, - zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Oferenta), - przedłużenia się terminu realizacji zadania inwestycyjnego - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Oferenta, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - w przypadku zmiany kluczowego personelu Oferenta lub Zamawiającego, - wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego. 8) Zamawiający zastrzega, że w umowie zostaną wprowadzone dla Oferenta kary umowne m.in. z tytułu opóźnień w wykonaniu przez Oferenta swych zobowiązań, jak również z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Oferenta (szczegółowe uzgodnienia w zakresie konkretnych przypadków nałożenia na Oferenta kar umownych, jak i ich wysokość będą przedmiotem negocjacji). Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że przewidziane w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych (kary umowne zaliczalne). 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia na każdym etapie inwestycji audytu zewnętrznego w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania zleconego zadania. 4

5 10) Język umowy polski i prawo polskie. 11) Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Lublinie. VI. WYMOGI OFERTY 1. Oferta powinna zawierać: a) dokładne dane Oferenta imię i nazwisko, firmę, wskazanie formy prawnej oraz danych adresowych. b) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów, adresów . c) datę sporządzenia oferty. d) określenie wynagrodzenia z podaniem ceny netto i podatku VAT, które ma być wynagrodzeniem całkowitym za wykonanie przedmiotu postępowania w walucie PLN z podziałem na poszczególne etapy inwestycji. e) określenie okresu, w którym oferta jest wiążąca, który nie może być krótszy niż 60 dni. 2. Oświadczenia Oferenta: a) o spełnieniu warunku, o jakim mowa w pkt IV ust. 1 Zaproszenia. b) że oferta będzie ważna przez 60 dni od dnia jej złożenia. c) o zachowaniu w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał lub uzyska w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek zachowania tajemnicy rozciąga się także na pracowników Oferenta, który za ich działania w tym zakresie odpowiada jak za własne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również w przypadku odrzucenia oferty lub każdego innego sposobu zakończenia postępowania. 3. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert. b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert. c) zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie Oferenta i za pracowników, o ile zatrudnia pracowników, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert. d) pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba, że oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie dokumentów wskazanych w powyższym ustępie. e) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o jakim mowa w pkt IV ust. 2 Zaproszenia f) dokumenty i/lub oświadczenia i/lub dokumenty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia w zakresie, o jakim mowa w pkt IV ust. 3 Zaproszenia. g) dokument potwierdzający spełnienie warunku, o jakim mowa w pkt IV ust. 4 Zaproszenia. 4. Pozostałe wymagania oferty: a) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. b) Wszystkie dokumenty przedstawione w ofercie powinny być w języku polskim. 5

6 c) Oferta oraz dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez należycie upoważnionych przedstawicieli Oferenta, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych. d) Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. 5. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert: a) oferty, wraz z oświadczeniami i dokumentami, o jakich mowa w Zaproszeniu można składać drogą elektroniczną w formie skanów na adres poczty: lub w zamkniętych, nieuszkodzonych kopertach, z dopiskiem Oferta Pełnomocnik Inwestora nie otwierać przesłać pocztą tradycyjną na adres: Fabryka Cukierków Pszczółka sp. z o.o. ul. Krochmalna 13 i, Lublin lub złożyć w Sekretariacie Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o. ul. Krochmalna 13 i, Lublin. b) ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 4 sierpnia 2014 r. o godzinie 10:00. c) w przypadku przesłania oferty pocztą na adres Zamawiającego lub składania w Sekretariacie Zamawiającego musi ona wpłynąć do siedziby Fabryki Cukierków Pszczółka sp. z o.o. w terminie, o jakim mowa w ust. 2. d) w każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. e) oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone Oferentom. f) Oferent może zmienić lub odwołać swoją ofertę poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego, złożone przed upływem terminu składania ofert określonym w pkt b). 6. Otwarcie ofert: a) Otwarcie ofert, poprzez otwarcie kopert a w przypadku ofert przesłanych w formie elektronicznej poprzez odbiór poczty elektronicznej i wydruk ofert przesłanych tą drogą, nastąpi w dniu 4 sierpnia 2014 roku, o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego przy otwarciu ofert nie mogą być obecni Oferenci. b) Oferty, które zostały dostarczone, przesłane po terminie, nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone Oferentom. 7. Wybór Oferty. a) Kryterium oceny: - najniższa cena 50%; - doświadczenie określone w zaproszeniu poświadczone referencjami w wykonywaniu tego rodzaju prac 50%., b) Postępowanie będzie prowadzone w dwóch etapach tj. I pisemne oferty i II negocjacje ograniczone z wybranymi Oferentami. c) Wybór najlepszej oferty nastąpi w trybie negocjacji ograniczonych. d) Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami. c) Przewidywany termin przeprowadzenia negocjacji do dnia 14 sierpnia 2014 r. Szczegółowy termin i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji. d) Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci zobowiązani będą do złożenia oferty końcowej. e) Zawarcie umowy nastąpi po zaakceptowaniu najlepszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Zamawiającego. f) O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów w formie pisemnej. 6

7 8. Informacje dodatkowe a) Zamawiający bez podania przyczyn i w każdym czasie może odstąpić od przeprowadzenia postepowania, na każdym jego etapie. b) Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia Negocjacji bez wybrania którejkolwiek z ofert. c) Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podania przyczyny. d) Z tytułu odrzucenia oferty, nie dokonania wyboru oferty, odstąpienia przez Zamawiającego od negocjacji, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania w całości lub w części Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. e) Oferta zostanie odrzucona, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu lub nie odpowiada warunkom określonym w Zaproszeniu do składania ofert. f) Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferenta o odrzuceniu jego oferty w formie pisemnej wskazując przyczynę odrzucenia oferty. g) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może żądać złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień i uzupełnienia złożonej oferty wysyłając do wszystkich Oferentów prośbę o uzupełnienie ofert i wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi. h) Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Zamawiającego i) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego. j) Zamawiający nie będzie rozpatrywał odwołań składanych przez oferentów od decyzji Zamawiającego. k) Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami do momentu otwarcia ofert jest: Pani Magdalena Bożko tel. (81) , 7

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Legalizacja i naprawa ciepłomierzy i wodomierzy dla miejskiej sieci ciepłowniczej w Toruniu Przetarg nr O/CER/RL/111130/52 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na legalizację i naprawę ciepłomierzy

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo