UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr"

Transkrypt

1 zawarta w [ ] w dniu [ ], pomiędzy: UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr spółką: [ ] z siedzibą w [ ] [( )], przy ul. [ ] lok. [ ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. [ ] w [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [ ], NIP [ ], REGON [ ], o kapitale zakładowym [ ] zł, w pełni opłaconym, reprezentowaną przez [ ] Członka Zarządu oraz [ ] Członka Zarządu, zwaną dalej Sprzedawcą a spółką: [ ] z siedzibą w [ ] ([ ]-[ ]), przy ul. [ ] nr [ ], lok. [ ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [ ], NIP [ ], REGON [ ], o kapitale zakładowym [ ] zł, w pełni opłaconym, reprezentowaną przez [ ], zwaną dalej Odbiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, lub z osobna Stroną, o następującej treści: 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo Gazowe gaz ziemny wysokometanowy przy ciśnieniu nie mniejszym niż [ ] do instalacji Odbiorcy znajdującej się w Obiekcie Odbiorcy pod następującym adresem: [ ]. 2. Odbiorca oświadcza, że minimalna ilość Paliwa Gazowego, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i wykluczająca uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w Obiekcie, o którym mowa w ust. 1 wynosi [ ] kwh/h. W razie zmiany okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy na piśmie o zaistnieniu zmiany. 3. Odbiorca na dzień zawarcia Umowy został zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, do Grupy Taryfowej Sprzedawcy [ ]. 4. Odbiorca w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej Grupy Taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, o ile postanowienia Taryfy Sprzedawcy przewidują taką możliwość. Zmiana Grupy Taryfowej na zasadach określonych w Taryfie nie wymaga zmiany Umowy. 5. Zamówienie dotyczące ilości Paliwa Gazowego oraz zamówienie Mocy umownej do końca pierwszego Roku umownego obowiązywania Umowy zostało zawarte w Załączniku Nr 1 do Umowy Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego oraz zamówienie Mocy umownej. Ustalenie wielkości zużycia Paliwa Gazowego oraz zamówienie Mocy umownej na następne lata umowne następuje zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy. 6. W przypadku powstania po stronie Odbiorcy zaległości w wysokości 1 - miesięcznej wartości dostarczonego Paliwa Gazowego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustanowienia na swoją rzecz zabezpieczenia w jednej z form przewidzianych prawem. Zabezpieczenie to zwracane będzie Odbiorcy niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania Umowy, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności pieniężnych Sprzedawcy, wynikających z Umowy. W przypadku nieustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 7. Jakość Paliwa Gazowego dostarczanego do ustalonego punktu odbioru będzie spełniać parametry określone przez OSD lub OSP, za pośrednictwem którego dostarczane lub przesyłane jest Paliwo Gazowe Na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą usługę [dystrybucji]/ [przesyłania] Paliwa Gazowego do instalacji znajdującej się w Obiekcie, o którym mowa w 1 ust. 1 Umowy, będzie wykonywał [Operator Systemu Dystrybucyjnego ( OSD )] / [Operator Systemu Przesyłowego ( OSP )], przy czym dla potrzeb niniejszej Umowy jest to spółka: [.] z siedzibą w [ ] ([ ]-[ ]), przy ul. [ ], wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [ ], prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: [ ], REGON: [ ]. 1 S t r o n a

2 2. Odbiorca, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał od Sprzedawcy Paliwo Gazowe na cele określone w Oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, stanowiącym Załącznik do Umowy. 3. Zmiana celu wykorzystania Paliwa Gazowego wymaga: a) pisemnego powiadomienia Sprzedawcy o zmianie w terminie 3 (trzech) dni od dnia dokonania zmiany, oraz b) złożenia Sprzedawcy nowego Oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, w terminie 3 (trzech) dni od dnia dokonania zmiany celu wykorzystywania Paliwa Gazowego przez Odbiorcę Ustalenie wysokości należności z tytułu dostarczania Paliwa Gazowego dokonywane będzie odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych w Taryfie, niniejszej Umowie oraz Ogólnych Warunkach Umowy, a także na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub Operatora Sieci Przesyłowej, do którego sieci jest przyłączony Odbiorca, chyba że Strony postanowią inaczej. 2. Ustalone w Taryfie ceny za Paliwo Gazowe mają charakter cen maksymalnych. Postanowienia dodatkowe i warunki handlowe dotyczące Odbiorcy zostały określone w Załączniku Nr 2 do Umowy Postanowienia dodatkowe Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia [ ]. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 3. Dostarczanie Paliwa Gazowego i naliczenie cen oraz stawek opłat następuje w dniu [ ], przy czym jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy lub OSD/ OSP związanych z procedurą zmiany sprzedawcy, rozpoczęcie dostarczania Paliwa Gazowego i naliczania opłat następuje w dniu rozpoczęcia świadczenia usług do Obiektu, o którym mowa w 1 ust. 1 Umowy, na podstawie niniejszej Umowy Odbiorca ustanawia do bieżącego koordynowania wykonania przedmiotu niniejszej Umowy następującą osobę: [ ], nr tel. [ ], fax: [ ], adres [ ]. 2. Sprzedawca ustanawia do bieżącego koordynowania wykonania przedmiotu niniejszej Umowy następującą osobę: [ ], fax: [ ], nr tel. [ ], adres [ ]. 3. Zmiana lub uzupełnienie składu osób wyznaczonych przez każdą ze Stron oraz ich danych kontaktowych może nastąpić za pisemnym poinformowaniem drugiej Strony Strony ustalają następujące zasady rozliczania: 1) w terminie do 3 (trzeciego) dnia każdego Miesiąca gazowego wystawiane będą 3 (trzy) faktury wstępne. Wysokość każdej z faktur wstępnych obliczona będzie jako suma następujących składników: a) do 25 % opłaty stałej [za usługi dystrybucji]/ [sieciowej] wyliczonej na podstawie zamówionej Mocy umownej, b) do 25 % opłaty zmiennej [za usługi dystrybucji]/ [sieciowej] ustalonej na podstawie miesięcznej ilości Paliwa Gazowego ustalonej w oparciu o zamówione ilości dla danego Miesiąca gazowego, c) do 25 % należności za Paliwo Gazowe, wyznaczonej według cen i ustalonych w Umowie ilości zamówionego na dany Miesiąc gazowy Paliwa Gazowego. 2) Powyższe składniki będą wyliczane proporcjonalnie do ilości dni objętych fakturą wstępną. 3) Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, do 7 (siódmego) dnia miesiąca następującego po Miesiącu gazowym, Sprzedawca wystawi fakturę za dostarczone w poprzednim Miesiącu gazowym Paliwo Gazowe, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych, o których mowa w pkt 1) powyżej. 2. Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w następujących terminach: 1) Termin płatności faktur wstępnych ustala się na dzień 5, 15 i 25 każdego miesiąca Roku umownego. 2 S t r o n a

3 2) Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych regulowane będą przez Odbiorcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wystawienia. 3. Podstawowy okres rozliczeniowy stanowi miesiąc kalendarzowy. 4. Ustalenie ilości dostarczonego Paliwa Gazowego odbywa się na podstawie danych telemetrycznych. W przypadku braku dostępu do danych telemetrycznych dla danego punktu odbioru, ustalenie ilości dostarczonego Paliwa Gazowego odbywa się na podstawie danych z pomiarów urządzeń pomiarowych zamontowanych w punkcie odbioru przekazywanych przez Odbiorcę do Sprzedawcy w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. 5. Sprzedawca zobowiązuje się wysyłać faktury lub inne dokumenty finansowo-księgowe wskazane w niniejszym paragrafie w dniu ich wystawienia, na numer faksu lub adres Odbiorcy wskazany w Umowie, natomiast listem poleconym w terminie do pięciu (5) dni od dnia ich wystawienia W każdym Roku umownym, Odbiorca jest zobowiązany do odbioru Minimalnej ilości rocznej (MinIR), określonej na podstawie następującego wzoru: MinIR = [ ] % *ZRIU gdzie: ZRIU oznacza skorygowaną roczną ilość umowną, obliczoną wg następującego wzoru: ZRIU = RIU SW NI gdzie: RIU oznacza roczną ilość umowną określoną zgodnie z zasadami wynikającymi z OWU, przy czym za RIU uznaje się sumę zamówionych bądź ustalonych zgodnie z OWU ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego, SW oznacza nieodebrane ilości Paliwa Gazowego w danym Roku umownym, spowodowane działaniem Siły Wyższej, NI niedostarczone ilości Paliwa Gazowego (z powodu niezgodnych z Umową parametrów jakościowych i wielkości ciśnień), 2. Jeżeli w którymkolwiek Roku umownym Odbiorca nie odbierze MinIR, ustalonej zgodnie z ust. 1, zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kary umownej za każdy 1 kwh Paliwa Gazowego, stanowiący różnicę pomiędzy MinIR a ilością faktycznie odebraną, w wysokości [ ] ([ ]) % ceny za Paliwo Gazowe, należnej Sprzedawcy, obliczonej zgodnie z Taryfą obowiązującą w ostatnim dniu danego Roku umownego, w którym nastąpiło nieodebranie. 3. Odbiorca jest zobowiązany na podstawie właściwego dokumentu księgowego, wystawionego przez Sprzedawcę, do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 powyżej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy dokumentu księgowego z wyliczeniem kary umownej. 4. Odbiór nieodebranych ilości Paliwa Gazowego jest możliwy przez okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po roku, w którym nastąpiło nieodebranie i wyłącznie pod warunkiem uprzedniego odebrania przez Odbiorcę MinIR określonej w ust. 1 w Roku umownym, w którym następuje odbiór oraz pod warunkiem istnienia technicznych możliwości dostawy nieodebranych ilości Paliwa Gazowego. 5. W przypadku odbioru nieodebranych ilości Paliwa Gazowego, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy należności za ww. ilości zgodnie z 3 ust. 1, według ceny określonej w Taryfie obowiązującej na dzień odbioru. W takim wypadku zapłacona przez Odbiorcę kara umowna, o której mowa w ust. 2 zostanie zaliczona na poczet należności za Paliwo Gazowe. 6. Jeżeli w danym Miesiącu gazowym Odbiorca odbierze nieodebrane ilości Paliwa Gazowego, wówczas Sprzedawca niezależnie od należności za bieżący pobór Paliwa Gazowego, doliczy do faktury VAT cenę należną Sprzedawcy za odebrane ilości Paliwa Gazowego, obliczoną zgodnie z ust Po upływie okresu wskazanego w ust. 4, możliwość odbioru przez Odbiorcę pozostałych ilości nieodebranych wygasa Odbiorca jest zobowiązany do składania do Sprzedawcy do godziny 8:30 w każdy piątek prognozowanych dobowych ilości Paliwa Gazowego (Nominacje Tygodniowe), które zamierza odebrać w każdej Dobie Gazowej kolejnego tygodnia od Sprzedawcy. Nominacje Tygodniowe powinny być składane na adres Odbiorca jest zobowiązany ponadto do składania Sprzedawcy na adres Nominacji Dobowych na zasadach określonych poniżej. Wzór arkuszy Nominacji Dobowej stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. 3 S t r o n a

4 3. Godzinowe ilości Paliwa Gazowego określone w Nominacjach Dobowych dla danego punktu wyjścia nie mogą przekroczyć Mocy umownej. 4. Nominacje Dobowe: a) Odbiorca będzie przekazywać Sprzedawcy do zatwierdzenia Nominacje Dobowe, każdego dnia poprzedzającego daną Dobę Gazową do godziny 8.30, podając ilość Paliwa Gazowego, którą zamierza odebrać w każdej godzinie kolejnej Doby Gazowej. W przypadku, gdy złożenie Nominacji Dobowej w sposób określony powyżej nie będzie możliwe, Nominacje dla każdej Doby Gazowej występującej w niedzielę, poniedziałek i każdy inny dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy powinny być składane w ostatni dzień roboczy poprzedzający taką Dobę Gazową do godziny 8.30; b) Odbiorca jest zobowiązany wskazać w zgłaszanej Nominacji Dobowej ilości Paliwa Gazowego w każdej godzinie Doby Gazowej objętej Nominacją; c) W przypadku odrzucenia Nominacji Dobowej,Sprzedawca poinformuje o tym Odbiorcę, który złoży jej korektę do godziny dnia poprzedzającego daną Dobę Gazową a Sprzedawca poinformuje o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu tego samego dnia do godziny 14.00; d) Odbiorca jest zobowiązany złożyć pierwszą Nominację Dobową przed rozpoczęciem dostaw Paliwa Gazowego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; e) W przypadku niezatwierdzenia lub niezłożenia Nominacji dla Doby Gazowej, będą obowiązywały wielkości wynikające z nominacji tygodniowej, o której mowa w ust. 1 z równomiernym rozłożeniem zgłoszonych ilości Paliwa Gazowego dla danej Doby Gazowej na poszczególne godziny tej Doby Gazowej, chyba że inaczej przyjęto w Nominacji Tygodniowej; f) W przypadku braku Nominacji Tygodniowej dla danej Doby Gazowej, Nominacja Dobowa zostaje przez Sprzedawcę przyjęta na poziomie 0. g) W przypadku przekazania przez Sprzedawcę informacji o braku możliwości dostaw Paliwa Gazowego określonych w Nominacji Dobowej, spowodowanych ograniczeniami lub przerwami u OSP lub OSD, Odbiorca jest zobowiązany do uzgodnienia i dostosowania Nominacji Dobowej do zaistniałych ograniczeń lub przerw niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji. 5. Odbiorca jest zobowiązany do ponownego przesłania Sprzedawcy Nominacji Dobowej (Renominacja) w przypadku jeżeli dla złożonej Nominacji wystąpi zmiana odbioru Paliwa Gazowego. Renominacja powinna zostać przesłana przynajmniej na 3 (trzy) godziny przed planowaną zmianą odbioru Paliwa Gazowego w danej Dobie Gazowej, przy czym zmiana ta może dotyczyć wyłącznie okresu rozpoczynającego się 3 (trzy) godziny po godzinie złożenia Renominacji. 6. Nominacje składane przez Odbiorcę powinny uwzględniać ograniczenia i wstrzymania wprowadzone zgodnie z IRiESD, IRiESP, Umową, OWU oraz ograniczenia wprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy o zapasach. 7. W przypadku braku zainstalowanych modułów telemetrycznych po stronie Odbiorcy, umożliwiających zdalny, bieżący odczyt dostarczonego przez Sprzedawcę Odbiorcy Paliwa Gazowego w danym punkcie poboru, Odbiorca jest zobowiązany do przekazywania Sprzedawcy każdego dnia do godziny 7.30 danych dotyczących zużycia Paliwa Gazowego w poprzedniej Dobie Gazowej. 8. Wszystkie procedury dotyczące Nominacji będą realizowane elektronicznie. 9. W przypadku, gdy w okresie trwania Umowy Odbiorca w danym punkcie odbioru będzie posiadał więcej niż jednego sprzedawcę, zasady alokacji Paliwa Gazowego, jako pobranego od Sprzedawcy zostaną ustalone pomiędzy Stronami w formie załącznika do Umowy. 9 Odbiorca dokona zabezpieczenia wynikających z niniejszej Umowy roszczeń Sprzedawcy wobec Odbiorcy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W tym celu Odbiorca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania Umowy, ale w każdym przypadku nie dłuższym niż 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem dostarczania Paliwa Gazowego, doręczyć Sprzedawcy dokument nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji pokrycia roszczeń Sprzedawcy wynikających z Umowy, w kwocie równej [ ] zł, stanowiącej równowartość brutto jednokrotnego miesięcznego zobowiązania pieniężnego Odbiorcy za dostarczone na podstawie Umowy Paliwo Gazowe, bez uwzględnienia ewentualnych zniżek (upustów) od Taryfy przewidzianych dla Odbiorcy w Umowie, wyliczonego na dzień zawarcia Umowy. Ww. gwarancja winna obowiązywać do końca okresu obowiązywania Umowy. Zabezpieczenie to zwracane będzie Odbiorcy niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania Umowy, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności pieniężnych Sprzedawcy, wynikających z Umowy. 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron S t r o n a

5 2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie. 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub OSP, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa Gazowego do Odbiorcy, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu lub wygaśnięciu zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. 4. W przypadku, gdy okoliczność Siły Wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni w Roku gazowym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu Siły Wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu wypowiedzenia. 5. Niezależnie od treści postanowień powyżej, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: a) złożono w odniesieniu do Odbiorcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego, b) Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo Gazowe lub świadczone usługi lub nie wypełnia swoich zobowiązań pieniężnych wobec Sprzedawcy przez okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego pisemnego powiadomienia o zamiarze wypowiedzenia Umowy w przypadku nieuregulowania płatności przez Odbiorcę, jeżeli Odbiorca nie ureguluje zaległych i bieżących płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia, c) Odbiorca nie wykonał lub wykonał nienależycie zobowiązanie udzielenia Sprzedawcy zabezpieczenia, o którym mowa w Umowie, w terminie w niej wskazanym. 6. Niezależnie od treści postanowień powyżej, Odbiorca może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy: a) ogłoszono w odniesieniu do Sprzedawcy upadłość lub otwarto postępowanie układowe, b) Sprzedawca - pomimo wezwania przez Odbiorcę do podjęcia dostaw Paliwa Gazowego, zakreślającego Sprzedawcy nowy termin takich dostaw pod rygorem wypowiedzenia Umowy - nie dostarcza w sposób trwały i uporczywy istotnych ilości Paliwa Gazowego określonych w Umowie. 7. Poza przypadkami uregulowanymi wprost w Umowie, warunki rozwiązania niniejszej Umowy zostały wskazane w OWU Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 2. Wszystkie załączniki i aneksy oraz pisemne uzgodnienia do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część, o ile zostały prawidłowo podpisane i sporządzone w należytej formie. 3. Strony postanawiają, że adresem do doręczeń dla Odbiorcy jest [ ], zaś dla Sprzedawcy [...]. Doręczenie na te adresy uważać się będzie za dokonane. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 4. Dla rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonania niniejszej Umowy właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 6. Umowa niniejsza została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Nieważność jednego lub kilku postanowień Umowy nie skutkuje nieważnością pozostałych jej postanowień. 8. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie ujawni treści oraz warunków niniejszej Umowy jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania obowiązków określonych w Umowie. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe zobowiązanie nie ogranicza jednak możliwości ujawnienia przez którąkolwiek ze Stron samego faktu jej zawarcia. 9. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami Ogólnych Warunków Umowy, rozstrzyga treść indywidualnych postanowień zapisanych w niniejszej Umowie. 10. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: a) Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego oraz zamówienie Mocy umownej, b) Postanowienia dodatkowe, c) Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, 5 S t r o n a

6 d) Ogólne Warunki Umowy, e) Taryfa (lub wyciąg z Taryfy), f) Wzór arkuszy Nominacji Dobowej i Tygodniowej, g) Zasady alokacji, h) Pełnomocnictwo dla Sprzedawcy do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 11. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od Sprzedawcy wszystkie dokumenty określone w ust. 10 powyżej i zapoznał się z ich treścią. 12. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Umowie i Ogólnych Warunkach Umowy, wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Odbiorca deklaruje, że wraz z zawarciem Umowy wyraża zgodę na cesję wierzytelności przysługujących Sprzedawcy na rzecz banku finansującego Sprzedawcy tj. na rzecz ALIOR BANK S.A. Sprzedawca Odbiorca 6 S t r o n a

7 Załącznik Nr 1 do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa Gazowego z dnia [ ], Nr [ ] Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego oraz zamówienie Mocy umownej 1. Odbiorca zamawia na rok [ ] Moc umowną [ ] kwh / h. 2. Odbiorca zamawia Paliwo Gazowe w poszczególnych miesiącach roku [ ] w ilości: Miesiąc umowny (gazowy) Zamawiane ilości Paliwa Gazowego [kwh/ miesiąc] Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Ogółem rok [ ] kwh/ rok 3. W przypadku posiadania przez Odbiorcę kilku Układów pomiarowych, wymagane jest sporządzenie niniejszego załącznika odrębnie dla każdego Układu pomiarowego. Sprzedawca Odbiorca 7 S t r o n a

8 Załącznik Nr 2 do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa Gazowego z dnia [ ], Nr [ ] Postanowienia dodatkowe 1. Postanowienia dodatkowe: 8 S t r o n a

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo