UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr"

Transkrypt

1 zawarta w [ ] w dniu [ ], pomiędzy: UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr spółką: [ ] z siedzibą w [ ] [( )], przy ul. [ ] lok. [ ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. [ ] w [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [ ], NIP [ ], REGON [ ], o kapitale zakładowym [ ] zł, w pełni opłaconym, reprezentowaną przez [ ] Członka Zarządu oraz [ ] Członka Zarządu, zwaną dalej Sprzedawcą a spółką: [ ] z siedzibą w [ ] ([ ]-[ ]), przy ul. [ ] nr [ ], lok. [ ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [ ], NIP [ ], REGON [ ], o kapitale zakładowym [ ] zł, w pełni opłaconym, reprezentowaną przez [ ], zwaną dalej Odbiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami, lub z osobna Stroną, o następującej treści: 1 1. Na podstawie niniejszej Umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Paliwo Gazowe gaz ziemny wysokometanowy przy ciśnieniu nie mniejszym niż [ ] do instalacji Odbiorcy znajdującej się w Obiekcie Odbiorcy pod następującym adresem: [ ]. 2. Odbiorca oświadcza, że minimalna ilość Paliwa Gazowego, niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i wykluczająca uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych znajdujących się w Obiekcie, o którym mowa w ust. 1 wynosi [ ] kwh/h. W razie zmiany okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy na piśmie o zaistnieniu zmiany. 3. Odbiorca na dzień zawarcia Umowy został zakwalifikowany, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, do Grupy Taryfowej Sprzedawcy [ ]. 4. Odbiorca w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej Grupy Taryfowej, zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie, o ile postanowienia Taryfy Sprzedawcy przewidują taką możliwość. Zmiana Grupy Taryfowej na zasadach określonych w Taryfie nie wymaga zmiany Umowy. 5. Zamówienie dotyczące ilości Paliwa Gazowego oraz zamówienie Mocy umownej do końca pierwszego Roku umownego obowiązywania Umowy zostało zawarte w Załączniku Nr 1 do Umowy Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego oraz zamówienie Mocy umownej. Ustalenie wielkości zużycia Paliwa Gazowego oraz zamówienie Mocy umownej na następne lata umowne następuje zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Umowy. 6. W przypadku powstania po stronie Odbiorcy zaległości w wysokości 1 - miesięcznej wartości dostarczonego Paliwa Gazowego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ustanowienia na swoją rzecz zabezpieczenia w jednej z form przewidzianych prawem. Zabezpieczenie to zwracane będzie Odbiorcy niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania Umowy, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności pieniężnych Sprzedawcy, wynikających z Umowy. W przypadku nieustanowienia przez Odbiorcę zabezpieczenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 7. Jakość Paliwa Gazowego dostarczanego do ustalonego punktu odbioru będzie spełniać parametry określone przez OSD lub OSP, za pośrednictwem którego dostarczane lub przesyłane jest Paliwo Gazowe Na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą usługę [dystrybucji]/ [przesyłania] Paliwa Gazowego do instalacji znajdującej się w Obiekcie, o którym mowa w 1 ust. 1 Umowy, będzie wykonywał [Operator Systemu Dystrybucyjnego ( OSD )] / [Operator Systemu Przesyłowego ( OSP )], przy czym dla potrzeb niniejszej Umowy jest to spółka: [.] z siedzibą w [ ] ([ ]-[ ]), przy ul. [ ], wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [ ], prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: [ ], REGON: [ ]. 1 S t r o n a

2 2. Odbiorca, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał od Sprzedawcy Paliwo Gazowe na cele określone w Oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, stanowiącym Załącznik do Umowy. 3. Zmiana celu wykorzystania Paliwa Gazowego wymaga: a) pisemnego powiadomienia Sprzedawcy o zmianie w terminie 3 (trzech) dni od dnia dokonania zmiany, oraz b) złożenia Sprzedawcy nowego Oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, w terminie 3 (trzech) dni od dnia dokonania zmiany celu wykorzystywania Paliwa Gazowego przez Odbiorcę Ustalenie wysokości należności z tytułu dostarczania Paliwa Gazowego dokonywane będzie odpowiednio według cen i stawek opłat oraz zasad rozliczeń określonych w Taryfie, niniejszej Umowie oraz Ogólnych Warunkach Umowy, a także na podstawie aktualnie obowiązującej taryfy Operatora Sieci Dystrybucyjnej lub Operatora Sieci Przesyłowej, do którego sieci jest przyłączony Odbiorca, chyba że Strony postanowią inaczej. 2. Ustalone w Taryfie ceny za Paliwo Gazowe mają charakter cen maksymalnych. Postanowienia dodatkowe i warunki handlowe dotyczące Odbiorcy zostały określone w Załączniku Nr 2 do Umowy Postanowienia dodatkowe Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia [ ]. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 3. Dostarczanie Paliwa Gazowego i naliczenie cen oraz stawek opłat następuje w dniu [ ], przy czym jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy lub OSD/ OSP związanych z procedurą zmiany sprzedawcy, rozpoczęcie dostarczania Paliwa Gazowego i naliczania opłat następuje w dniu rozpoczęcia świadczenia usług do Obiektu, o którym mowa w 1 ust. 1 Umowy, na podstawie niniejszej Umowy Odbiorca ustanawia do bieżącego koordynowania wykonania przedmiotu niniejszej Umowy następującą osobę: [ ], nr tel. [ ], fax: [ ], adres [ ]. 2. Sprzedawca ustanawia do bieżącego koordynowania wykonania przedmiotu niniejszej Umowy następującą osobę: [ ], fax: [ ], nr tel. [ ], adres [ ]. 3. Zmiana lub uzupełnienie składu osób wyznaczonych przez każdą ze Stron oraz ich danych kontaktowych może nastąpić za pisemnym poinformowaniem drugiej Strony Strony ustalają następujące zasady rozliczania: 1) w terminie do 3 (trzeciego) dnia każdego Miesiąca gazowego wystawiane będą 3 (trzy) faktury wstępne. Wysokość każdej z faktur wstępnych obliczona będzie jako suma następujących składników: a) do 25 % opłaty stałej [za usługi dystrybucji]/ [sieciowej] wyliczonej na podstawie zamówionej Mocy umownej, b) do 25 % opłaty zmiennej [za usługi dystrybucji]/ [sieciowej] ustalonej na podstawie miesięcznej ilości Paliwa Gazowego ustalonej w oparciu o zamówione ilości dla danego Miesiąca gazowego, c) do 25 % należności za Paliwo Gazowe, wyznaczonej według cen i ustalonych w Umowie ilości zamówionego na dany Miesiąc gazowy Paliwa Gazowego. 2) Powyższe składniki będą wyliczane proporcjonalnie do ilości dni objętych fakturą wstępną. 3) Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, do 7 (siódmego) dnia miesiąca następującego po Miesiącu gazowym, Sprzedawca wystawi fakturę za dostarczone w poprzednim Miesiącu gazowym Paliwo Gazowe, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z faktur wstępnych, o których mowa w pkt 1) powyżej. 2. Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w następujących terminach: 1) Termin płatności faktur wstępnych ustala się na dzień 5, 15 i 25 każdego miesiąca Roku umownego. 2 S t r o n a

3 2) Należności z tytułu wystawionych faktur rozliczeniowych regulowane będą przez Odbiorcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wystawienia. 3. Podstawowy okres rozliczeniowy stanowi miesiąc kalendarzowy. 4. Ustalenie ilości dostarczonego Paliwa Gazowego odbywa się na podstawie danych telemetrycznych. W przypadku braku dostępu do danych telemetrycznych dla danego punktu odbioru, ustalenie ilości dostarczonego Paliwa Gazowego odbywa się na podstawie danych z pomiarów urządzeń pomiarowych zamontowanych w punkcie odbioru przekazywanych przez Odbiorcę do Sprzedawcy w terminie do 5 (piątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. 5. Sprzedawca zobowiązuje się wysyłać faktury lub inne dokumenty finansowo-księgowe wskazane w niniejszym paragrafie w dniu ich wystawienia, na numer faksu lub adres Odbiorcy wskazany w Umowie, natomiast listem poleconym w terminie do pięciu (5) dni od dnia ich wystawienia W każdym Roku umownym, Odbiorca jest zobowiązany do odbioru Minimalnej ilości rocznej (MinIR), określonej na podstawie następującego wzoru: MinIR = [ ] % *ZRIU gdzie: ZRIU oznacza skorygowaną roczną ilość umowną, obliczoną wg następującego wzoru: ZRIU = RIU SW NI gdzie: RIU oznacza roczną ilość umowną określoną zgodnie z zasadami wynikającymi z OWU, przy czym za RIU uznaje się sumę zamówionych bądź ustalonych zgodnie z OWU ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego, SW oznacza nieodebrane ilości Paliwa Gazowego w danym Roku umownym, spowodowane działaniem Siły Wyższej, NI niedostarczone ilości Paliwa Gazowego (z powodu niezgodnych z Umową parametrów jakościowych i wielkości ciśnień), 2. Jeżeli w którymkolwiek Roku umownym Odbiorca nie odbierze MinIR, ustalonej zgodnie z ust. 1, zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy kary umownej za każdy 1 kwh Paliwa Gazowego, stanowiący różnicę pomiędzy MinIR a ilością faktycznie odebraną, w wysokości [ ] ([ ]) % ceny za Paliwo Gazowe, należnej Sprzedawcy, obliczonej zgodnie z Taryfą obowiązującą w ostatnim dniu danego Roku umownego, w którym nastąpiło nieodebranie. 3. Odbiorca jest zobowiązany na podstawie właściwego dokumentu księgowego, wystawionego przez Sprzedawcę, do zapłaty kary umownej obliczonej zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 powyżej, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy dokumentu księgowego z wyliczeniem kary umownej. 4. Odbiór nieodebranych ilości Paliwa Gazowego jest możliwy przez okres 3 (trzech) lat, licząc od dnia 1 stycznia następnego roku po roku, w którym nastąpiło nieodebranie i wyłącznie pod warunkiem uprzedniego odebrania przez Odbiorcę MinIR określonej w ust. 1 w Roku umownym, w którym następuje odbiór oraz pod warunkiem istnienia technicznych możliwości dostawy nieodebranych ilości Paliwa Gazowego. 5. W przypadku odbioru nieodebranych ilości Paliwa Gazowego, Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy należności za ww. ilości zgodnie z 3 ust. 1, według ceny określonej w Taryfie obowiązującej na dzień odbioru. W takim wypadku zapłacona przez Odbiorcę kara umowna, o której mowa w ust. 2 zostanie zaliczona na poczet należności za Paliwo Gazowe. 6. Jeżeli w danym Miesiącu gazowym Odbiorca odbierze nieodebrane ilości Paliwa Gazowego, wówczas Sprzedawca niezależnie od należności za bieżący pobór Paliwa Gazowego, doliczy do faktury VAT cenę należną Sprzedawcy za odebrane ilości Paliwa Gazowego, obliczoną zgodnie z ust Po upływie okresu wskazanego w ust. 4, możliwość odbioru przez Odbiorcę pozostałych ilości nieodebranych wygasa Odbiorca jest zobowiązany do składania do Sprzedawcy do godziny 8:30 w każdy piątek prognozowanych dobowych ilości Paliwa Gazowego (Nominacje Tygodniowe), które zamierza odebrać w każdej Dobie Gazowej kolejnego tygodnia od Sprzedawcy. Nominacje Tygodniowe powinny być składane na adres Odbiorca jest zobowiązany ponadto do składania Sprzedawcy na adres Nominacji Dobowych na zasadach określonych poniżej. Wzór arkuszy Nominacji Dobowej stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. 3 S t r o n a

4 3. Godzinowe ilości Paliwa Gazowego określone w Nominacjach Dobowych dla danego punktu wyjścia nie mogą przekroczyć Mocy umownej. 4. Nominacje Dobowe: a) Odbiorca będzie przekazywać Sprzedawcy do zatwierdzenia Nominacje Dobowe, każdego dnia poprzedzającego daną Dobę Gazową do godziny 8.30, podając ilość Paliwa Gazowego, którą zamierza odebrać w każdej godzinie kolejnej Doby Gazowej. W przypadku, gdy złożenie Nominacji Dobowej w sposób określony powyżej nie będzie możliwe, Nominacje dla każdej Doby Gazowej występującej w niedzielę, poniedziałek i każdy inny dzień następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy powinny być składane w ostatni dzień roboczy poprzedzający taką Dobę Gazową do godziny 8.30; b) Odbiorca jest zobowiązany wskazać w zgłaszanej Nominacji Dobowej ilości Paliwa Gazowego w każdej godzinie Doby Gazowej objętej Nominacją; c) W przypadku odrzucenia Nominacji Dobowej,Sprzedawca poinformuje o tym Odbiorcę, który złoży jej korektę do godziny dnia poprzedzającego daną Dobę Gazową a Sprzedawca poinformuje o jej zatwierdzeniu lub odrzuceniu tego samego dnia do godziny 14.00; d) Odbiorca jest zobowiązany złożyć pierwszą Nominację Dobową przed rozpoczęciem dostaw Paliwa Gazowego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; e) W przypadku niezatwierdzenia lub niezłożenia Nominacji dla Doby Gazowej, będą obowiązywały wielkości wynikające z nominacji tygodniowej, o której mowa w ust. 1 z równomiernym rozłożeniem zgłoszonych ilości Paliwa Gazowego dla danej Doby Gazowej na poszczególne godziny tej Doby Gazowej, chyba że inaczej przyjęto w Nominacji Tygodniowej; f) W przypadku braku Nominacji Tygodniowej dla danej Doby Gazowej, Nominacja Dobowa zostaje przez Sprzedawcę przyjęta na poziomie 0. g) W przypadku przekazania przez Sprzedawcę informacji o braku możliwości dostaw Paliwa Gazowego określonych w Nominacji Dobowej, spowodowanych ograniczeniami lub przerwami u OSP lub OSD, Odbiorca jest zobowiązany do uzgodnienia i dostosowania Nominacji Dobowej do zaistniałych ograniczeń lub przerw niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji. 5. Odbiorca jest zobowiązany do ponownego przesłania Sprzedawcy Nominacji Dobowej (Renominacja) w przypadku jeżeli dla złożonej Nominacji wystąpi zmiana odbioru Paliwa Gazowego. Renominacja powinna zostać przesłana przynajmniej na 3 (trzy) godziny przed planowaną zmianą odbioru Paliwa Gazowego w danej Dobie Gazowej, przy czym zmiana ta może dotyczyć wyłącznie okresu rozpoczynającego się 3 (trzy) godziny po godzinie złożenia Renominacji. 6. Nominacje składane przez Odbiorcę powinny uwzględniać ograniczenia i wstrzymania wprowadzone zgodnie z IRiESD, IRiESP, Umową, OWU oraz ograniczenia wprowadzone zgodnie z przepisami Ustawy o zapasach. 7. W przypadku braku zainstalowanych modułów telemetrycznych po stronie Odbiorcy, umożliwiających zdalny, bieżący odczyt dostarczonego przez Sprzedawcę Odbiorcy Paliwa Gazowego w danym punkcie poboru, Odbiorca jest zobowiązany do przekazywania Sprzedawcy każdego dnia do godziny 7.30 danych dotyczących zużycia Paliwa Gazowego w poprzedniej Dobie Gazowej. 8. Wszystkie procedury dotyczące Nominacji będą realizowane elektronicznie. 9. W przypadku, gdy w okresie trwania Umowy Odbiorca w danym punkcie odbioru będzie posiadał więcej niż jednego sprzedawcę, zasady alokacji Paliwa Gazowego, jako pobranego od Sprzedawcy zostaną ustalone pomiędzy Stronami w formie załącznika do Umowy. 9 Odbiorca dokona zabezpieczenia wynikających z niniejszej Umowy roszczeń Sprzedawcy wobec Odbiorcy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W tym celu Odbiorca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania Umowy, ale w każdym przypadku nie dłuższym niż 5 (pięć) dni przed rozpoczęciem dostarczania Paliwa Gazowego, doręczyć Sprzedawcy dokument nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji pokrycia roszczeń Sprzedawcy wynikających z Umowy, w kwocie równej [ ] zł, stanowiącej równowartość brutto jednokrotnego miesięcznego zobowiązania pieniężnego Odbiorcy za dostarczone na podstawie Umowy Paliwo Gazowe, bez uwzględnienia ewentualnych zniżek (upustów) od Taryfy przewidzianych dla Odbiorcy w Umowie, wyliczonego na dzień zawarcia Umowy. Ww. gwarancja winna obowiązywać do końca okresu obowiązywania Umowy. Zabezpieczenie to zwracane będzie Odbiorcy niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania Umowy, pod warunkiem uregulowania wszystkich należności pieniężnych Sprzedawcy, wynikających z Umowy. 1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem Stron S t r o n a

5 2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie. 3. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy wiążącej Sprzedawcę z OSD lub OSP, skutkującego utratą możliwości dostarczania Paliwa Gazowego do Odbiorcy, Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o takim rozwiązaniu lub wygaśnięciu zobowiązuje się poinformować Odbiorcę o tym fakcie na piśmie. 4. W przypadku, gdy okoliczność Siły Wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż 60 (sześćdziesiąt) dni w Roku gazowym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu Siły Wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu wypowiedzenia. 5. Niezależnie od treści postanowień powyżej, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: a) złożono w odniesieniu do Odbiorcy wniosek o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania układowego, b) Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane Paliwo Gazowe lub świadczone usługi lub nie wypełnia swoich zobowiązań pieniężnych wobec Sprzedawcy przez okres co najmniej 30 dni, licząc od dnia upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego pisemnego powiadomienia o zamiarze wypowiedzenia Umowy w przypadku nieuregulowania płatności przez Odbiorcę, jeżeli Odbiorca nie ureguluje zaległych i bieżących płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia, c) Odbiorca nie wykonał lub wykonał nienależycie zobowiązanie udzielenia Sprzedawcy zabezpieczenia, o którym mowa w Umowie, w terminie w niej wskazanym. 6. Niezależnie od treści postanowień powyżej, Odbiorca może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy: a) ogłoszono w odniesieniu do Sprzedawcy upadłość lub otwarto postępowanie układowe, b) Sprzedawca - pomimo wezwania przez Odbiorcę do podjęcia dostaw Paliwa Gazowego, zakreślającego Sprzedawcy nowy termin takich dostaw pod rygorem wypowiedzenia Umowy - nie dostarcza w sposób trwały i uporczywy istotnych ilości Paliwa Gazowego określonych w Umowie. 7. Poza przypadkami uregulowanymi wprost w Umowie, warunki rozwiązania niniejszej Umowy zostały wskazane w OWU Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 2. Wszystkie załączniki i aneksy oraz pisemne uzgodnienia do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część, o ile zostały prawidłowo podpisane i sporządzone w należytej formie. 3. Strony postanawiają, że adresem do doręczeń dla Odbiorcy jest [ ], zaś dla Sprzedawcy [...]. Doręczenie na te adresy uważać się będzie za dokonane. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni wskazany adres do doręczeń za skuteczne. 4. Dla rozstrzygania sporów powstałych na tle wykonania niniejszej Umowy właściwy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby powoda. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 6. Umowa niniejsza została zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Nieważność jednego lub kilku postanowień Umowy nie skutkuje nieważnością pozostałych jej postanowień. 8. Żadna ze Stron niniejszej Umowy nie ujawni treści oraz warunków niniejszej Umowy jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania obowiązków określonych w Umowie. Dla uniknięcia wątpliwości, powyższe zobowiązanie nie ogranicza jednak możliwości ujawnienia przez którąkolwiek ze Stron samego faktu jej zawarcia. 9. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami Ogólnych Warunków Umowy, rozstrzyga treść indywidualnych postanowień zapisanych w niniejszej Umowie. 10. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: a) Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego oraz zamówienie Mocy umownej, b) Postanowienia dodatkowe, c) Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa Gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, 5 S t r o n a

6 d) Ogólne Warunki Umowy, e) Taryfa (lub wyciąg z Taryfy), f) Wzór arkuszy Nominacji Dobowej i Tygodniowej, g) Zasady alokacji, h) Pełnomocnictwo dla Sprzedawcy do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 11. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od Sprzedawcy wszystkie dokumenty określone w ust. 10 powyżej i zapoznał się z ich treścią. 12. Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Umowie i Ogólnych Warunkach Umowy, wszystkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13. Odbiorca deklaruje, że wraz z zawarciem Umowy wyraża zgodę na cesję wierzytelności przysługujących Sprzedawcy na rzecz banku finansującego Sprzedawcy tj. na rzecz ALIOR BANK S.A. Sprzedawca Odbiorca 6 S t r o n a

7 Załącznik Nr 1 do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa Gazowego z dnia [ ], Nr [ ] Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych miesiącach Roku umownego oraz zamówienie Mocy umownej 1. Odbiorca zamawia na rok [ ] Moc umowną [ ] kwh / h. 2. Odbiorca zamawia Paliwo Gazowe w poszczególnych miesiącach roku [ ] w ilości: Miesiąc umowny (gazowy) Zamawiane ilości Paliwa Gazowego [kwh/ miesiąc] Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Ogółem rok [ ] kwh/ rok 3. W przypadku posiadania przez Odbiorcę kilku Układów pomiarowych, wymagane jest sporządzenie niniejszego załącznika odrębnie dla każdego Układu pomiarowego. Sprzedawca Odbiorca 7 S t r o n a

8 Załącznik Nr 2 do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa Gazowego z dnia [ ], Nr [ ] Postanowienia dodatkowe 1. Postanowienia dodatkowe: 8 S t r o n a

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

1. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 28 58-304 Wałbrzych, NIP: 886-23-60-203, REGON 890672865,

1. Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, ul. Piotra Wysockiego 28 58-304 Wałbrzych, NIP: 886-23-60-203, REGON 890672865, Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego z dnia... numer... będąca następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści pytań złożonych przez Wykonawcę i odpowiedzi na zadane pytania.

Informacja o treści pytań złożonych przez Wykonawcę i odpowiedzi na zadane pytania. Znak sprawy: 1/2016/D/ZP Małkinia Górna dn. 15.01.2016 r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Informacja o treści pytań złożonych przez Wykonawcę i odpowiedzi na zadane pytania.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

L.dz: 3378/ZP/2016 Zagórze, dnia PYTANIA I ODPOWIEDZI (2)

L.dz: 3378/ZP/2016 Zagórze, dnia PYTANIA I ODPOWIEDZI (2) L.dz: 3378/ZP/2016 Zagórze, dnia 01.09.2016 PYTANIA I ODPOWIEDZI (2) Dotyczy: Przetargu nieograniczonego,,kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul..,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego nr. zawarta w Krakowie dnia

Umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego nr. zawarta w Krakowie dnia Umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego nr zawarta w Krakowie dnia pomiędzy: Sprzedawcą: Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, ulica Królowej Jadwigi 103,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2012 r. w Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia ulicznego. WZÓR

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. W dniu: r. w Opolu pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. Nr ZDW. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu (NIP: 754 25 57-300; REGON 000126528) z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji

UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji UMOWA Nr../11 Załącznik nr 5 o sprzedaż energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji zawarta w dniu.. w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie Urząd Gminy w Chybiu z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GI/382/2016.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GI/382/2016. Chorzów, dnia 06.07.2016 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GI/382/2016. W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Raciążu pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 1 Załącznik Nr 5 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zakup energii elektrycznej do budynku Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zawarta w dniu... w Staszowie pomiędzy: reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt Umowy Projekt Umowy UMOWA Nr 9/ZP/ZGO/2014 na zakup energii elektrycznej zawarta w dniu... w Bielsku-Białej pomiędzy: Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. ul. Krakowska 315 d, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 / 4

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 / 4 Załącznik Nr 5 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA NR. Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne zawarta w dniu..r. w Żołyni, pomiędzy: Gmina Żołynia adres: ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia NIP: 815-16-33-492 email: urzad@zolynia.pl, tel. (017) 22 43 018, (017) 22 43 028 fax (017) 22 43 476 UMOWA NR zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą lub Sprzedawcą. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przetargu odrębnego nieograniczonego.

UMOWA. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą lub Sprzedawcą. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przetargu odrębnego nieograniczonego. PROJEKT UMOWA zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ PROJEKT Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr.. /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Orońsku, pomiędzy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku reprezentowaną przez: Dyrektora - Jana Gagackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

UMOWA / WZÓR. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Załącznik nr 4 do SIWZ. F-3500-2/12 UMOWA / WZÓR zawarta w dniu...... 2012 r. pomiędzy; Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Limanowej, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 19, NIP: 737-11-45-653

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne.

1 Postanowienia ogólne. BU.III.271.10.2014 Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Szkół i Przedszkoli oraz zasilania oświetlenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015

UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA KOMPLEKSOWA nr DBFO.DI.242.10.2015 na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla Szkoły Podstawowej Nr 52 z im. Macieja Aleksego Dawidowskiego Alka w Warszawie zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym

zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr Projekt umowy Załącznik nr 9 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Nowej Suchej pomiędzy: GMINĄ NOWA SUCHA, NIP: 837 16-93-792, REGON: 750148377, z siedzibą w NOWEJ SUCHEJ, 96-513

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2016 r. w Koniecpolu

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. UMOWA Nr.. zawarta w dniu 2016 r. w Koniecpolu Załącznik nr 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla 58 obiektów oświetlenia ulicznego oraz 16 budynków użyteczności publicznej Gminy Koniecpol oraz jej jednostek

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (01-224),

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne.

Projekt umowy. Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 3 Projekt umowy Zawarta w dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie ul. Okrzei 14, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul.,

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w.. przy ul., Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu r. w pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym dalej Zamawiającym a firmą z siedzibą w, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wałbrzych, dnia 18 grudnia 2015 roku. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Wałbrzychu ul. Piotra Wysockiego 28 58-304 Wałbrzych WORD/13/2015 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Załącznik 5. Wzór umowy UMOWA Nr W dniu.. 2015 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy: Gminą i Miastem Rudnik nad Sanem,, 37-420 Rudnik nad Sanem, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy

Bardziej szczegółowo

reprezentowany przez:...

reprezentowany przez:... załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr GM.271.1.2.2011.. Zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno NIP 745 174 86 03, Regon 000524453

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..NIP, REGON zwanym w dalszej

UMOWA NR..NIP, REGON zwanym w dalszej Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.r w Warszawie, pomiędzy:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.nip, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:.. W

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w

- WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy : reprezentowanym przez: .., zwanym dalej Odbiorcą, a z siedzibą w - WZÓR- UMOWA nr. zawarta w dniu..w. pomiędzy :, NIP reprezentowanym przez:.., zwanym dalej Odbiorcą, a., z siedzibą w zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy.. pod nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl

Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl Zakład Karny w Dębicy ul. Sandomierska 41, 39-200 Dębica tel. (14) 681-56-56 do 58, fax. 681-56-59 e-mail: zk_debica@sw.gov.pl D/Kw 220/1-GAZ/2015/ Dębica, dnia 29 lipca 2015 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/

Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/ Załącznik nr 7 do SIWZ /WZÓR/ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.. W dniu r. w Bukownie, pomiędzy: GMINĄ BUKOWNO NIP: 637-19-98-065; REGON: 276257481 z siedzibą w Bukownie przy ul. Kolejowej 16, 32-332

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ WZÓR UMOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W dniu. w Warszawie pomiędzy: miastem stołecznym Warszawą - Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo z siedzibą w Warszawie (kod 01-494) przy ul. Oławskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/ /D

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/ /D UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR EF/...2015/D Zawarta w dniu..., zwana dalej Umową pomiędzy: ENIT Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ulicy Prostej 70,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostawy ciepła W dniu.. w Warszawie, w wyniku wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a... NIP:,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w dniu... r. w., pomiędzy:., z siedzibą. w., (..- ).., ul., numer NIP... reprezentowanym przez:...

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. zawarta w dniu... r. w., pomiędzy:., z siedzibą. w., (..- ).., ul., numer NIP... reprezentowanym przez:... UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NUMER zawarta w dniu... r. w., pomiędzy:., z siedzibą. w., (..- ).., ul., numer NIP... reprezentowanym przez:...... - zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY kompleksowej dostarczania ciepła Załącznik nr 6 Zawarta w Warszawie, w dniu 2015 r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Zespołem Szkół nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych

Wzór umowy. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych Wzór umowy Załącznik nr 9 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Murów z siedzibą przy ul Dworcowej 2, 46-030 Murów NIP: 9910494972 reprezentowaną przez Andrzeja Puławskiego - Wójta przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych)

WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY (PODSTAWA PRAWNA ART. 36 UST. 1 PKT 16 ustawy Prawo zamówień publicznych) Zawarta w dniu... w... pomiędzy, podmiotem wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot Umowy. Postanowienia ogólne.

UMOWA. Przedmiot Umowy. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 2 do S.I.W.Z. UMOWA Istotne postanowienia umowy W dniu. 2016 r. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Ursus Plac Czerwca 1976r. Nr 1 02-495 Warszawa NIP 5252248481 REGON 015259663

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr..

Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr.. Umowa zawarta w dniu.. w. pomiędzy: KRI Marketing and Trading Spółka Akcyjna, ul. Piwna 28/31 80-831 Gdańsk Kapitał Zakładowy i wpłacony: 15 000 000 zł, NIP 7811861610,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2015 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r

Załącznik nr 1A do SIWZ. zawarta w Krakowie, w dniu r Załącznik nr 1A do SIWZ (Wzór) UMOWA zawarta w Krakowie, w dniu...... 2010 r pomiędzy: Skarbem Państwa Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PROJEKT- UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z a ł ą c z n i k N r 8. 3 d o S I W Z ( c z. 3 z a m ó w i e n i a ) - PROJEKT- UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2011r. w Łowiczu pomiędzy: Gminą Miasta Łowicza Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez :

- PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Załącznik Nr 6 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: NIP,Regon, nr konta bankowego (nazwa banku), reprezentowanym przez : Adres do korespondencji: zwanego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr..

Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr.. załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej nr.. W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr

Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowa sprzedaży energii elektrycznej nr zawarta w dniu r. w pomiędzy: Biurem Strefy Parkowania w Gnieźnie NIP 7841643467,Regon 630749641, reprezentowanym przez : Marzenę Dyc-Rewers-kierownika

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2012 r. w. pomiędzy: z siedzibą...., NIP., zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:. a... z siedzibą... wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. r, w..., pomiędzy: NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA NR. zawarta w dniu. r, w..., pomiędzy: NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) UMOWA NR zawarta w dniu. r, w...., pomiędzy:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Nr... W dniu.. w.. pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą, a...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012

WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 WZÓR UMOWY NR 8/D/2012 Zawarta w dniu.. 2012 r. w Mikołowie, pomiędzy: Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000149836;

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2013 wzór

UMOWA Nr / 2013 wzór 2013/OPK/ENERGIA/1 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr / 2013 wzór Zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr... W dniu.. w Limanowej pomiędzy: pomiędzy:... REGON..., NIP... reprezentowanym przez..., zwanym dalej Odbiorcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO UMOWA RAMOWA Nr../.././. O ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZESYŁANIA PALIWA GAZOWEGO Projekt wzorcowej umowy ramowej o świadczenie usługi przesyłowej GAZ-SYSTEM wer. 1.2 [str. 1] zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku

Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 09-400 Płock ul. Nowy Rynek 11 Płock, dn. 16.05.2016r. Z a p r o s z e n i e do składania oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru Dramatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr sprawy KZP-2140-4/12 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu **.**.2012 roku Nr ********* Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik

WZÓR UMOWY. Umowa na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gnojnik WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 zawartej w dniu... pomiędzy.., w której imieniu działa :.. zwanym dalej "Zamawiającym", a...... reprezentowanym przez:. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. Umowa na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/D/2015. 1 Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy

UMOWA Nr 1/D/2015. 1 Postanowienia ogólne, przedmiot Umowy UMOWA Nr 1/D/2015 zawarta w dniu. pomiędzy Grodkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o. o, z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim 46d, 49-200 Grodków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. przy ul.,

z siedzibą w.. przy ul., W dniu r. w pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ ze zmianami z 14.11.2016 -zmiany oznaczono kolorem UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr z siedzibą w.. przy ul.,, NIP:, reprezentowanym przez: -.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. Chorzów, dnia 28.07.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GT/449/2015. W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY Nr.../2015

Projekt UMOWY Nr.../2015 Projekt UMOWY Nr.../2015 zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12 reprezentowanym przez: 1.Jerzego Aleksandra Splitt p.o.dyrektora 2. Józefę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór umowy. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór umowy Załącznik nr 11a do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy NIP: reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM a..., z siedzibą w przy ul.., NIP.. REGON. zarejestrowaną w rejestrze.. prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NA DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO

UMOWA KOMPLEKSOWA NA DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO UMOWA KOMPLEKSOWA NA DOSTAWY PALIWA GAZOWEGO zawarta w..., dnia pomiędzy : Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale, Spała, Al. Prez. Mościckiego 6 97-215 Inowłódz, wpisany do

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. UCHWAŁA NR 1335/05 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Górnośląską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. w Zabrzu, Oddział

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/TP-8/231/2014, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-

Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Istotne postanowienia umowy (Umowa kompleksowa dostarczania ciepła) W Warszawie, w dniu pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa- Szkoła Podstawowa Nr 166 im. Żwirki i Wigury, z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. r, w..., pomiędzy: NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA NR. zawarta w dniu. r, w..., pomiędzy: NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 5 do SIWZ (Wzór umowy) UMOWA NR zawarta w dniu. r, w...., pomiędzy:.... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a.. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 3 do SIWZ. (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 3 do SIWZ (pieczęć adresowa Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY 1.Cena energii elektrycznej czynnej całodobowej (Obrót) na 2011 r. dla obiektów Zamawiającego zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY

Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY Gliwice, dnia 25 czerwca 2013 r. Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach Znak sprawy: OL/251-115/ZP-3/13 WSZYSCY WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu...2014r. w.

UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu...2014r. w. UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zawarta w dniu....2014r. w. pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego nr. zawarta w Krakowie dnia

Umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego nr. zawarta w Krakowie dnia Umowa kompleksowa sprzedaży paliwa gazowego nr zawarta w Krakowie dnia pomiędzy: Sprzedawcą: Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne Konerg Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie, ulica Królowej Jadwigi 103,

Bardziej szczegółowo