SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o Biała Podlaska. ul. Brzeska 156 NIP: REGON: tel fax mail: 2. Tryb udzielania zmówienia 2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 3. Przedmiot zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, oraz instalacjami wewnętrznymi i dojazdem na działkach nr 4315/1, 4315/2, 4315/3 i 2436/32 w Niepołomicach przy ul. Świerczewskiego Grunwaldzkiej Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia Kod CPV: Roboty budowlane Rozliczenie robót następować będzie na podstawie faktur etapowych za wykonanie określonych elementów robót Zapłata należności za odebrany przedmiot zamówienia zostanie przekazana, na podstawie faktury/rachunku, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w doręczonej fakturze/ rachunku Warunki płatności zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, niezależnie od udzielonych gwarancji producenta do zastosowanych materiałów, licząc od dnia odbioru końcowego robót, na roboty budowlane, dostarczone urządzenia i wyposażenie będące przedmiotem niniejszej umowy Warunki gwarancji i rękojmi określone są w projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ Termin realizacji zamówienia: r. 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 2

3 a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) Posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, polegającym na wykonaniu (zakończeniu i odebraniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch obiektów o powierzchni użytkowej min m 2, z wyłączeniem hal. c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. d) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. e) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolność kredytową lub środki na rachunku bankowym w wysokości ,00 zł Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania. 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu Oświadczenie (Załącznik nr 2) o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy; 5.2. Oświadczenie (Załącznik nr 3) o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy; 5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5.4. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Załącznik nr 4; 5.5. Sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinie odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres; 5.6. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 5.7. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; 5.9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej 3

4 funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów winno być dołączone do wniosku Oferta winna być podpisana przez każdego członka konsorcjum, spółki lub ustanowionego pełnomocnika Przepisy i wymagania dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postepowaniu stosuje się odpowiednio do każdego członka konsorcjum, spółki itp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia między sobą umowy cywilnoprawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania przedmiotów zamówienia. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale co najmniej na 3 dni przed terminem podpisania Umowy, Wykonawcy musza przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjęta formę prawna oraz określająca zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji zamówienia, w oryginale Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzających że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6. Prócz dokumentów wykazanych w pkt. 6 do oferty należy załączyć: 6.1. Wypełniony Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ Pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie osoby lub osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się załączenie wraz z pełnomocnictwem dokumentów potwierdzających umocowanie osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa W przypadku posłużenia się przy realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcą, Wykonawca złoży, w formie załącznika do oferty, zakres przedmiotu zamówienia, jaki planuje im powierzyć. 7. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: Waldemar Chalecki tel Ewa Kowalska tel Korespondencja związana z niniejszym postępowaniem wedle uznania strony może być przekazywana pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną Oferta wraz z wymaganiami SIWZ dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie pisemnej przed upływem terminu składania ofert. 8. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 4

5 9. Termin związania ofertą 9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami składającymi się na SIWZ Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena Oferta powinna zostać przygotowana w formie formularzy, które stanowią załącznik do SIWZ Załączniki powinny być wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku, ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy Podpisy złożone przez wykonawcę w ofercie powinny być złożone w sposób czytelny tj. imieniem i nazwiskiem lub oznaczone pieczątka imienną Naniesione poprawki muszą być dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę podpisująca ofertę Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wymagane dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez osobę upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy W toku oceniania ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie lub przesłać na adres P.W. Budomex Sp. z o.o Biała Podlaska ul. Brzeska 156 do dnia r. do godz Otwarcie ofert jest niejawne. 12. Opis sposobu obliczania ceny Wykonawca musi przedstawić cenę oferty w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów ujętych w SIWZ Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz ewentualne upusty cenowe. Wykonawca winien w ceny jednostkowe wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązań technicznych zarówno w zakresie konstrukcji jak i materiałów Wykonawca w formularzu ofertowym poda wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia Wszystkie podawane w ofercie kwoty oraz obliczenia należy na każdym etapie zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. 5

6 12.7. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i nie podlega waloryzacji w okresie realizacji umowy Zamawiający poprawi w tekście oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znacznika tych kryteriów i sposobu oceny ofert Do oceny oferty będzie brana: 1 Cena Swobodna ocena Zamawiającego Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdzie którakolwiek z przesłanek skutkująca koniecznością unieważnienia postepowania O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Umowa zostanie zawarta niezwłocznie w terminie związania ofertą Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia złoży Zamawiającemu, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców Na 10 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu kserokopię polis ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń wymienionych w 10 ust. 2 Umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto obejmującej całość zamówienia Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym ze zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; Zabezpieczanie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w innej formie niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest zamieścić w treści dokumentu następujące oświadczenie: Zabezpieczenie może zostać wykorzystane między innymi do zgodnego z umową wykonania robót, usunięcia stwierdzonych wad i usterek w okresie rękojmi, pokrycia 6

7 ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi i na wykonane roboty lub też innych roszczeń, które mogą wynikać w związku z realizowana umową w tym z tytułu kar umownych 16. Wykaz załączników do SIWZ załącznik nr 1 - formularz ofertowy; załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych; załącznik nr 5 - projekt Umowy. Biała Podlaska, dnia r. 7

8 .. Pieczęć firmy Załącznik nr 1... Miejscowość i data Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o.o Biała Podlaska Ul. Brzeska 156 F O R M U L A R Z O F E R T Y Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach 1. Nazwa i adres wykonawcy. Adres do korespondencji NIP.. REGON.. tel.... fax Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto.. PLN (słownie: ) 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. 5. Zobowiązujemy się do udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy /od daty odbioru/ 6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni. 7. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*.(zakres prac przewidziany dla podwykonawcy) 8

9 8. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od.do.niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z wzorem Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy zgodnej z jej treścią, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 10. Ofertę składamy na stronach *niepotrzebne skreślić Załączniki: (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 9

10 .. Pieczęć firmy Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki wynikające z treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... miejscowość, data (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 10

11 .. Pieczęć firmy Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach oświadczam, że firma, którą reprezentuję, nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... miejscowość, data (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 11

12 .. Pieczęć firmy Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót Poniżej przestawiamy wykaz robót wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. L.p. Inwestor Wartość brutto Wykonane roboty Data i miejsce wykonania Uwaga! Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zostały one wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.... miejscowość, data (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 12

13 UMOWA NR... Załącznik nr 5 zawarta w Białej Podlaskiej w dniu... roku pomiędzy : Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "BUDOMEX" w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 156 reprezentowanym przez: 1/ mgr inż. Eugeniusza Izdebskiego - Prezesa 2/ mgr Sławomira Wasilewskiego - V-ce Prezesa zwanym w dalszej części umowy "Zamawiającym". a... zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" z drugiej strony, zwanymi w dalszej części umowy łącznie "Stronami" o następującej treści: Na wstępie wskazano, że : 1. Podstawą zawarcia Umowy jest wynik postępowania przetargowego prowadzonego w trybie niepublicznego przetargu nieograniczonego pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz z instalacjami wewnętrznymi i dojazdem na działkach nr 4315/1, 4315/2, 4315/3 i 2436/32 w Niepołomicach przy ul. Świerczewskiego - Grunwaldzkiej", zawarty w protokole z dnia..., Komisji Przetargowej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "BUDOMEX" Sp. z o.o Biała Podlaska, ul. Brzeska Wykonawca oświadcza, że: 2.1. Posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, która stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie; 2.2. Zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca oraz nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę; 2.3. Posiada odpowiednie środki, wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze wynikających z niej zobowiązań; 2.4. Pozostaje spółką, prawidłowo utworzoną, istniejącą i prowadzącą działalność gospodarczą zgodnie z prawem oraz, że w stosunku do niego nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub upadłości z możliwością zawarcia układu lub wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, ani też otwarta likwidacja; 3. Zamawiający oświadcza, że: 3.1. Posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, która stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie; 3.2. Posiada środki finansowe, konieczne do należytego wykonania niniejszej Umowy. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz z instalacjami wewnętrznymi i dojazdem na działkach nr 4315/1, 4315/2, 4315/3 i 2436/32 w Niepołomicach przy ul. 13

14 Świerczewskiego - Grunwaldzkiej". Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia... przy dołożeniu należytej staranności wymaganej od Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności w związku z art Kodeksu Cywilnego, zgodnie z najwyższymi standardami sztuki, wiedzy i techniki budowlanej, oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 2. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy określają projekt budowlany i wykonawczy - Załącznik nr 2 do Umowy. 2. OBOWIĄZKI STRON 1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1.1. Protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy; 1.2. Odebrania przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; 1.3. Zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej Umowy; 2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 2.1. Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach i normach oraz DTR urządzeń; 2.2. Zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy oraz poniesienia wszystkich kosztów związanych z jego utrzymaniem; 2.3. Skoordynowania swoich robót z innymi podmiotami działającymi na budowie o ile takie pojawią się w trakcie realizacji Umowy; 2.4. Uzyskania i dostarczenia na teren budowy na własny koszt wszystkich niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy materiałów, urządzeń i sprzętu. Wszystkie materiały, urządzenia oraz sprzęt powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 2.5. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy z chwilą jego przejęcia; 2.6. Zapewnienia ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienia właściwych warunków BHP i p.poż. w trakcie realizacji robót, jak również sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem art. 21a ust.1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013r. Nr 1409); 2.7. Zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy pod względem BHP i p.poż. oraz zadbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu Umowy; 2.8. Zabezpieczenia i ochrony wykonanych prac budowlano-montażowych przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą (w tym wskutek warunków atmosferycznych), także w czasie ewentualnej przerwy w pracach budowlano-montażowych wynikłych z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2.9. Umożliwienia w każdym czasie przedstawicielom Zamawiającego oraz innym osobom upoważnionym przez zamawiającego na nieograniczony, pełny i nieskrępowany dostęp do informacji o realizacji robót określonych Umową, dokumentacji dotyczącej wykonywanych prac z prawem dokonywania w nich zapisów; W terminie 10 dni roboczych od podpisania Umowy opracować i uzgodnić z Zamawiającym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji przedmiotu Umowy; Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania wytycznych Zamawiającego, w postaci zaleceń, uwag, wskazówek, przekazywanych Wykonawcy na spotkaniach lub za pomocą środków komunikacji, pisemnej bądź elektronicznej. W razie wątpliwości co do treści 14

15 wytycznych Wykonawca jest uprawniony i zobowiązany zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości; Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych od przekazania mu wytycznych do przedstawienia wszelkich uwag i zastrzeżeń do wytycznych, o których mowa wyżej, pod rygorem uznania, że zaakceptował on wytyczne oraz że wady przedmiotu Umowy nie są spowodowane uwzględnieniem wytycznych. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do pełnienia funkcji: koordynatora zadania upoważnionego do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych kierownika robót elektrycznych kierownika robót sanitarnych kierownika robót drogowych Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania zawiera Załącznik Nr 1; W przypadku planowanego w trakcie realizacji robót wprowadzenia zmian personalnych odnośnie osób wymienionych w Załączniku Nr 1 Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację w formie pisemnej przed terminem ich wprowadzenia celem akceptacji; Wykonawca jest zobowiązany do odbywania spotkań roboczych z Zamawiającym w miejscach i terminach uzgodnionych obustronnie, o ile zamawiający nie ustali inaczej, na żądania (pisemne lub owe) zgłoszone przez zamawiającego co najmniej na 2 dni robocze przed terminem spotkania; Wykonawca zobowiązuje się umożliwić na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów wstęp na teren prac pracownikom organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz dozoru technicznego; Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad realizowanymi pracami, nadzór nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań dostawców; Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić zabezpieczenie wykonywanych robót przed pożarem, wybuchem oraz innymi podobnymi zagrożeniami, Wykonawca sporządza przed przystąpieniem do prac plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do przestrzegania którego zobowiązane są wszystkie osoby przebywające na terenie robót; Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu dokonywania kontroli jakości materiałów i urządzeń oraz wszystkich innych rzeczy zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, używanych w związku z wykonywaniem Umowy; W przypadku groźby opóźnienia prac Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania na bieżąco Zamawiającego o przyczynach i rozmiarach opóźnień, Wykonawca powinien dodatkowo przedstawić skutki tych wydarzeń wskazując proponowane rozwiązania naprawcze; Wykonawca zobowiązany jest usuwać na bieżąco wszelkie wady stwierdzone przez zamawiającego w trakcie wykonywania robót; Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji Umowy z uwzględnieniem rozruchów mechanicznych i technologicznych w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, w formie wydruku z dołączonymi DTR, certyfikatami, gwarancjami lub innymi dokumentami jakości użytych materiałów oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej zapisanej w formacie edytowalnym oraz w formacie pdf na nośniku CD-R/RW lub DVD-R/RW; Wykonawca oświadcza, że do wykonania zobowiązań wynikających z przedmiotu Umowy użyte zostaną wyłącznie nowe części i materiały eksploatacyjne (rok produkcji nie starszy niż 15

16 dwa lata od dnia ich zainstalowania), a także, że będą one wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku stosowania części oryginalnych, jak i zamienników Wykonawca przedłoży stosowny dokument potwierdzający, iż dana część spełnia wszystkie normy jakościowe, funkcjonalne i techniczne oraz parametry techniczne zawarte w dokumentacji budowlanej. Wykonawca ma obowiązek na żądanie Zamawiającego w terminie 72 godzin od zapytania, wskazać źródło i dowód zakupu danej części lub materiałów, które zostały lub mają zostać użyte do wykonania przedmiotu Umowy; Wszystkie powstałe przy realizacji Umowy odpady, Wykonawca zobowiązany jest zutylizować na własny koszt zgodnie z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska; Wykonawca zobowiązany jest do naprawy we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania przedmiotu Umowy. 3. PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca oświadcza, iż za pomocą Podwykonawców zamierza wykonać następujący zakres prac: Wykonawca może zawrzeć Umowę o roboty budowlane z podwykonawcą, jeżeli Zamawiający zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z oznaczonym podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie wniesienie sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego w powyżej określonym terminie, uważane jest za wyrażenie zgody. Przedstawiona przez Wykonawcę umowa z oznaczonym Podwykonawcą lub jej projekt powinny zawierać istotne elementy, w tym w szczególności zakres robót, termin wykonania oraz wynagrodzenie, zakres odpowiedzialności Podwykonawcy. 3. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków Umowy, Wykonawca dostarczy zamawiającemu przeznaczony dla niego oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię zawartej umowy z Podwykonawcą. 4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniem samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za terminową i pełną zapłatę wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom. 6. Zapłata faktury z tytułu rozliczenia etapu robót określonych w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym nastąpi pod warunkiem doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Podwykonawcy/Podwykonawców o zaspokojeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności dotyczących wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy/Podwykonawcom. 4. TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 1.1. rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania Umowy; 1.2. zakończenie przedmiotu Umowy: r., z tym zastrzeżeniem, że Umowę uznaje się za wykonaną z chwila podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 2. Terminy realizacji przedmiotu Umowy mogą ulec zmianie w następujących przypadkach: 16

17 2.1. Opóźnienia przekazania przez zamawiającego placu budowy, jeśli to opóźnienie nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 2.2. Przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego; 2.3. Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeśli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 2.4. Wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu itp.; 2.5. Wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację robót; 2.6. Wykonawca ma obowiązek w terminie 10 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.2 zgłosić zamiar skorzystania z przysługujących mu w tym zakresie uprawnień. W przypadku braku w/w zgłoszenia Zamawiający może nie uznać roszczeń zgłoszonych z opóźnieniem. 5. WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości... do którego zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 2. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 wyczerpuje całość roszczeń finansowych Wykonawcy do Zamawiającego, w tym również roszczeń o zwrot kosztów poniesionych w celu wykonania Umowy. W szczególności Wykonawca nie jest uprawniony do żądania podwyższenia Wynagrodzenia w przypadku, gdyby zakres jego czynności lub prac okazał się większy niż przewidziany w momencie składania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wyniku którego zawarta została Umowa. 6. TRYB I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury oraz podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru częściowego lub końcowego. 2. Faktura VAT płatna będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej Zamawiającemu z zastrzeżeniem zapisu 3 ust W przypadku kiedy do Faktury VAT będzie wymagane oświadczenie, o którym mowa w 3 ust.6 faktury VAT płatne będą w terminie 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu oświadczenia. 4. Fakturę należy wystawić na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDOMEX" Sp. z o.o Biała Podlaska, ul. Brzeska Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 7. Strony nie przewidują wypłacania zaliczek na poczet realizacji zamówienia. 8. Faktura częściowa może być wystawiana do wysokości 80% wynagrodzenia umownego. 9. Faktura końcowa ma być wystawiona po podpisaniu protokołu końcowego bez zastrzeżeń. 7. PRZEDSTAWICIELE STRON 1. Przedstawicieli Wykonawcy oraz Przedstawicieli Zamawiającego, upoważnionych do nadzoru realizacji warunków umowy wskazano w Załączniku nr 1 do Umowy. 17

18 2. Zmiana osób ze strony Wykonawcy wskazanych w Załączniku nr 1 nie stanowi zmiany Umowy, aczkolwiek wymaga zgody Zamawiającego. 3. Zmiana osób ze strony Zamawiającego wskazanych w Załączniku nr 1 nie stanowi zmiany Umowy i będzie skuteczna wobec Wykonawcy od momentu powiadomienia o tej zmianie. 8. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 1. Odbiór końcowy robót dokonany będzie komisyjnie z udziałem upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia obiektu do odbioru końcowego i potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego przez inspektora nadzoru. 2. Zamawiający w terminie 10 dni od daty otrzymania zgłoszenia do odbioru końcowego powoła komisję odbiorową. 3. Za datę zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przyjmuje się datę obustronnie podpisanego protokołu końcowego bez zastrzeżeń. 9. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych, w wymienionych poniżej przypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 1.1. Opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 1.2. Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1; 1.3. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w 4 ust.1 pkt.1.2; 1.4. Opóźnienie w dostarczeniu dokumentów o których mowa w 10 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na dostarczenie dokumentów; 1.5. Opóźnienie w uzgodnieniu dokumentów o których mowa w 2 ust.2 pkt 2.13 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust.1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na uzgodnienie dokumentów. 2. Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 3. Kary umowne należne z różnych tytułów podlegają łączeniu. 4. Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 5. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, gdy jest to następstwem siły wyższej. 6. Przez siłę wyższą należy rozumieć wydarzenia nagłe, powstałe niezależnie od stron Umowy, na którego zaistnienie i czas trwania żadna ze Stron nie ma jakiegokolwiek wpływu, a którego zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań Stron wynikających z Umowy lub utrudnia ich wypełnienie w taki sposób, że w danych okolicznościach ich wykonanie będzie mogło być uznane za niemożliwe albo będzie narażało Stronę na dodatkowe, niewspółmiernie wysokie koszty; w szczególności przez "siłę wyższą należy rozumieć: wojnę i 18

19 stan wojenny, powstania, zaburzenia społeczne, klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia spowodowane działaniem sił natury, eksplozje lub akty władzy państwowej, a w szczególności orzeczenie sądu, decyzję organu administracji rządowej lub zmianę właściwego prawa powodującą, że świadczenie zgodnie z Umową stanie się niemożliwe lub niezgodne z prawem, orzeczeniem sądu lub organu administracji publicznej. 10. UBEZPIECZENIE BUDOWY I ROBÓT 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy, kserokopii polis ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń wymienionych w ust Wykonawca podczas trwania Umowy, będzie ubezpieczony w poniższym zakresie (wszelkie koszty poniższych ubezpieczeń ponosi wyłącznie Wykonawca): 2.1. Ubezpieczenie robót, sprzętu, materiałów i urządzeń oraz dokumentacji projektowej na kwotę nie niższą niż wartość wynagrodzenia brutto określona w 5 ust.1. Ubezpieczenie ma obejmować wszelkie szkody i straty oraz wszelkie koszty niezbędne do odtworzenia robót, ubezpieczenie ma obowiązywać również w przypadku wykonania robót w sposób wadliwy w tym poprzez zastosowanie nieodpowiednich lub wadliwych materiałów i urządzeń; 2.2. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszego zamówienia, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy, na kwotę co najmniej ,00 zł, w tym limit w wysokości ,00 zł za jedno zdarzenie, bez ograniczeń w stosunku do ilości zdarzeń i ich minimalnej wysokości (powyższe kwoty mają obowiązywać również przez cały okres gwarancji jakości); 2.3. Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej, w związku z realizacją niniejszego zamówienia, z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, na kwotę co najmniej ,00 zł, w tym limit w wysokości ,00 zł na jedno zdarzenie, bez ograniczeń w stosunku do ilości zdarzeń i ich minimalnej wysokości. 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto tj.... zł 2. Wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru. Pozostałe 30% przedmiotowej kwoty służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 12. GWARANCJA JAKOSCI I RĘKOJMIA 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości wykonania robót, użytych materiałów i urządzeń w pełnym zakresie przedmiotu Umowy. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy na wykonane prace oraz na zamontowane urządzenia i materiały użyte w celu wykonania przedmiotu Umowy. Okres gwarancji biegnie od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 19

20 3. Wykonawca udziela gwarancji w imieniu swoim i swoich podwykonawców, dostawców, producentów. W przypadku sporu lub wątpliwości Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków gwaranta. 4. Dla zamawiającego gwarancja Wykonawcy udzielona jest na cały przedmiot Umowy, na podany przez Wykonawcę okres, niezależnie od faktu, że jego podwykonawcy, dostawcy, producenci mogą udzielić Wykonawcy gwarancji na okresy krótsze. 5. Przez okres gwarancji Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych i usuwać bezpłatnie w ramach udzielonej gwarancji stwierdzone bądź zgłoszone przez zamawiającego usterki i wady przedmiotu Umowy w formie naprawy lub wymiany na wolny od wad. 6. Strony ustalają następujące terminy usuwania usterek i wad w okresie gwarancji: 6.1. do 3 dni od daty wyznaczonej przez zamawiającego na usunięcie usterek i wad mających wpływ na eksploatację obiektu, 6.2. do 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na usunięcie usterek i wad nie mających wpływu na eksploatację obiektu. 7. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz na zastosowanie rozwiązań zastępczych na czas ich usunięcia. 8. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili zwrócenia rzeczy wolnej od wad. 9. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, Zamawiający nie mógł z niej korzystać. W przypadku, gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie nie usunie usterek lub wad w całości lub w części, także w terminie wymiany, Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia wady/usterki na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych specjalistów strony trzeciej - bez utraty praw wynikających z gwarancji. Postanowienie to nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne lub prawne. 10. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego podwykonawcy, dostawcy i producenci zapoznali się z warunkami gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 11. Wykonawca udziela rękojmi, iż zarówno poszczególne elementy robót, świadczenia jak i całość przedmiotu Umowy w chwili odbioru końcowego są wolne od wad. 12. Okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę wynosi 36 miesięcy i liczy się od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót. Strony zastrzegają odpowiedzialność przyjmując, że Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek nieodpowiednich rozwiązań, które sam wprowadził (nawet pomimo ich zatwierdzenia przez Zamawiającego) lub na skutek niewłaściwych metod wykonania robót, użytych materiałów stosowanych przez Wykonawcę. 13. Usuwanie wad w okresie rękojmi: Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę o wykrytych wadach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winne być usunięte niezwłocznie Wady wykryte przez Zamawiającego powinny być usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym w pisemnym zgłoszeniu wad. 14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach określonych zgodnie z ust.13 powyżej, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy niezależnie od innych uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi za wady 20

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/

Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Umowa nr 6/PN/14 /wzór/ Załącznik nr 4 zawarta w dniu 2014-..-.. pomiędzy Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-026), przy ul. Raszyńskiej 8/10,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą" reprezentowanym przez:

Umowa Nr./2017. zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Umowa Nr./2017 zawarta w dniu... 2017 roku w Przeworsku pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, ul. Szkolna 6, 37 200 Przeworsk zwanym dalej w tekście Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR (Projekt)

U M O W A NR (Projekt) Załącznik nr 9 U M O W A NR (Projekt) zawarta w dniu., pomiędzy Gminą Kluki reprezentowaną przez: mgr Karol Sikorę Wójta Gminy Kluki zwanym dalej Zamawiającym a.., zwanym dalej Wykonawcą 1. 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:

Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy: (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013

Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT

U M O W A N R. PRZEDMIOT UMOWY 2 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. 3 PRZEDSTAWICIELE i KIEROWNICTWO ROBÓT zawarta w dniu.., pomiędzy: U M O W A N R. Przedszkolem nr 5 w Lubsku z siedzibą przy ul. Korczaka 2a, 68-300 Lubsko, reprezentowanym przez: Dorotę Busz Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Lubsku przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy

Istotne dla Stron Postanowienia Umowy Jednostek Miejskich Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 17.09.2014r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)

Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. Marka Szponara

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr

UMOWA projekt na roboty budowlane Nr UMOWA projekt na roboty budowlane Nr W dniu pomiędzy Gminą Miejską Sandomierz zwaną dalej zamawiającym, którą reprezentuje : Marek Bronkowski Burmistrz Miasta Sandomierza a zwaną dalej wykonawcą, którą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Przedmiot umowy:

UMOWA. Przedmiot umowy: UMOWA Zawarta w dniu.. pomiędzy: TARGI KIELCE S. A. z siedzibą w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 - wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd w Kielcach pod numerem KRS 0000352242, zarząd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM. UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. reprezentowanym przez:. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA zawarta w dniu...r. w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy: Gimnazjum Publicznym nr 1 z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Partyzantów 39, Reprezentowanym przez Panią Ewę Subdę Dyrektora, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. Załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia zawarta w dniu 2011 r. w Wodzisławiu Śl. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim - Powiatowym Zakładem Zarządzania Nieruchomościami, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy)

UMOWA DOSTAWY Nr. Załącznik nr 5. (projekt umowy) Załącznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr (projekt umowy) zawarta w dniu.. roku w Nowym Dworze pomiędzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o., NIP 555 20 72 738 REGON 220719005 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

UMOWA NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE UMOWA NA ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE zawarta w dniu.. w Bytomiu pomiędzy: Sar Spółką Jawną z siedzibą w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 14, NIP 498-01-51-743, REGON 277688527 reprezentowaną przez Pana Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/04/2013

UMOWA nr WYD/01/04/2013 UMOWA nr WYD/01/04/2013 W dniu... 2013r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR

Miasto Ząbki UMOWA WZÓR Postępowanie nr: ZP.271.24.2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, siedziba Urzędu Miasta Ząbki: 05-091 Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, posiadającym NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór -

UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - Ogłoszenie numer DZ/86/2014: załącznik nr 5 UMOWA NR DZ/86/2014 - wzór - zawarta w Bielsku-Białej w dniu... zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZDP.ZP

Umowa Nr ZDP.ZP ZDP.ZP.271.24.2014 Załącznik B3 Umowa Nr ZDP.ZP.2720...2014 zawarta w dniu... w Wieliczce pomiędzy Powiatem Wielickim, ul. Dembowskiego 2, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez mgr inż. Grzegorza Łętochę

Bardziej szczegółowo

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r.

3 TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Strony umowy ustalają następujący termin dostawy i montażu pomostu: r. UMOWA NR... /D/16 (WZÓR) zawarta w dniu 2016 r. w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Dostawcy na podstawie zaproszenia do składania ofert opublikowanego w dniu... 2016 r. pomiędzy: Miastem Pabianice

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo